Příloha č. 3 - pokračování
Koeficienty bonusové složky pro stanovení odměny podle Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Koeficient č. 1
Efektivita využití sběrné sítě
platný od 1. 1. 2014
Měrná hmotnost odpadu
v nádobě v kg/m3
Komodita
min.
max.
Papír
30
90
Koeficient
V % základní odměny
0,03
3%
Plast
17
40
0,03
3%
Sklo
115
360
0,03
3%
Koeficient č. 2
Zajištění odděleného sběru kovových odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě, mobilním
sběrem organizovaným v rámci systému obce
platný od 1. 1. 2014
Sběr kovových odpadů
Koeficient
V % základní odměny
(sběrný dvůr, sběrné místo,
0,06
6%
mobilní sběr)
Koeficient č. 3
Čtvrtletní vykazování do systému EKO-KOM prostřednictvím hromadného výkazu –
platný od 1. 1. 2014
Čtvrtletní vykazování
Koeficient
V % základní odměny
v hromadném výkazu*
0,04
4%
v obcích do 2000 obyvatel
* Hromadný výkaz je Výkaz (dle čl.IV. odst.2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů), zpracovaný
Dodavatelem výkazů za minimálně dvě obce, vykazující množství komunálního odpadu, které obce sebraly, vytřídily a předaly
k využití, a další informace za příslušné období. Informace v hromadném výkazu jsou podávány za jednotlivé obce.
Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné
od 1.1.2014
Garanční složka
Garanční složka odměny pro obec
(v Kč/tuna vytříděných komunálních obalových odpadů předaných k využití v garančním režimu)
Komodita
Papír
Plast
Sklo barevné
Sklo bílé
Nápojové kartony
Kč/tuna
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
Platné pro období
Sazba odměny za zajištění zpětného odběru odpadů z obalů v obcích
platná od 1.1.2014
Zpětný odběr
20 Kč/obyvatel/rok
Download

Příloha č. 3 - pokračování Koeficienty bonusové - EKO