TECHNICKÁ ZPRÁVA
č. . 2013287
Zakázka :
Oprava elektroinstalace společných prostor domu
na HS 437, ul. ul.Pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov
Odběratel:
OSBD ,Česká Lípa Barvířská č.p.738
Datum:
20.01.2014
Zak.číslo:
č. 2013287
Vypracoval:
Marhoul Miroslav
1.Podklady:
- Prohlídka, konsultace a požadavky vlastníka a správce domu na místě.
2.Předmět projektu
Předmětem projektu je prováděcí dokumentace elektroinstalace 1.P.P. a hlavního domovního
stoupacího vedení pro obytný dům na HS 437, ul. ul.Pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický
Šenov.
Hlavní domovní vedení, elektroinstalace sklepů, osvětlení schodiště.
Přípojka NN :
Přípojka NN do HDS je stávající .
Hlavní domovní vedení
Hlavní domovní vedení pro obytný dům na HS 437, ul. Pískovec č.p. 896;897, 471 14
Kamenický Šenov. ,mezi pojistkovou skříní HDS a RE je nově tvořeno dvojicí paralelních
kabelů1-CYKY 3x35+25mm2 , jištění v HDS bude pojistkami 6x80A a na konci
v (7.patře),spojeno do kruhu. Odbočení k elektroměrům bude provedeno zasmyčkováním vždy
jednoho ze dvou kabelů HDV (střídavě) na svorkovnicích v dolní částí skříní elektroměrových
rozvodnic. Bude napájet všechna odběrná místa včetně výtahu..
Kabely hlavního vedení budou v úseku z rozpojovací skříně (HDS) do stoupací šachty uloženy
pod stropem v trvale uzavřeném (nerozebiratelném) žlabu .Vše bude provedeno dle platných
připojovacích podmínek ČEZ.
Měřící odběrná zařízení
Pro měření odběrných míst budou zřízeny nové elektroměrové rozvodnice – celkem 14 kusů
rozvodnic RE1 až RE7 v č.p. 896 a RE8 až RE14 v č.p. 897,každá prostorově dimenzována pro
osazení čtyř třífázových jednosazbových elektroměrů. Tyto rozvodnice budou umístěny formou
vestavných van bez dveří do stávajících rozvodných jader SOP do původního prostoru odbočení
HDV, jističů před elektroměry a elektroměrů. Dvířka stávajících rozvodných jader zůstanou
zachována, všechny stávající plechové části budou opraveny vyčištěny a opatřeny novým
nátěrem, poškozené zámky budou vyměněny . V rámci přípravy výroby musí být na místě
1
ověřeny možnosti vestavby a upevnění nových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že v prostoru
jsou vedeny a odbočovány neměřené rozvody NN a osazeny elektroměry , budou nyní
vybrané kryty plombovány .
Měřící odběrná zařízení musejí odpovídat ustanovením ČSN 33 2130 a platným připojovacím
podmínkám dodavatele el.energie. Přívodní smyčky kabelů budou vedeny spodem. Konstrukčně
budou rozvodnice na to připraveny.
V nezaplombované horní části každé elektroměrové rozvodnice na vývodech za měřením bude
rozdělena sběrnice ochranných vodičů PEN na střední vodič N a samostatný ochranný vodič PE.
Bod rozdělení vodiče PEN bude propojen s kostrou vestavby. Připojení výstupních vodičů na
sběrnice PEN nebo N a PE bude přizpůsobeno soustavě elektroinstalace každého bytu.
Přívody z elektroměrů do bytu budou provedeny novými kabely CYKY J 4x6mm2 s přiloženým
vodičem CY6zž ve vkládacích lištách na společné chodbě 70x40.
V 7.patře č.p. 896 budou přívodní kabely pro společnou spotřebu CYKY J 4x6mm2 ,rozváděč
výtahu CYKY J 4x6mm2 a VZT CYKY J 5x2.5 nově napojeny a přejištěny z rozvodnice RE7
(elektroměr společné spotřeby).
V 7.patře č.p. 897 budou přívodní kabely pro společnou spotřebu CYKY J 4x6mm2 ,rozváděč
výtahu CYKY J 4x6mm2 a VZT nově napojeny a přejištěny z rozvodnice RE14 (elektroměr
společné spotřeby).
Stávající elektroměry společné spotřeby, výtahu, VZT budou sloučeny do jednoho odběru
v 7.N.P.
Demontáže:
Stávající hlavní domovní vedení . Stávající vedení do strojovny výtahu . Stávající vedení
k bytům, Jistící prvky společné spotřeby ve vkládacích rámech v SOP 1.N.P. Jistící prvky
v rozváděči RP v 1.P.P. č.p. 897 (pro bývalou prádelnu).Po přepojení všech odběrných míst
budou všechny nevyužívané části rozvodů demontovány
Dále se demontuje stávající elektroinstalace osvětlení v 1.P.P /vypínače , svítidla, kabely./a
nepoužívané původní osazení prádelny1.PP , vchod č.p. 897
Na schodištích stávající svítidla a nevyužívané části rozvodů.
3.Údaje o provozních podmínkách
Napětˇová soustava: 3NPE/50Hz/TN-C-přívod, 3NPE/ 50Hz/230/400V/TN-C-S
-bod rozdělení sítě TNC na TN-S je proveden v bytových rozváděčích ,rozvaděči RP tento bod
je uzemněn pomocí vodiče na svorkovnici ochranného pospojení.
- Základní ochrana - izolací
- Ochrana při poruše - automatickým odpojením dle - ČSN 33 2000-4-41 ed2.
doplňková ochrana proudovým chráničem 30mA.
Realizaci je provedena s přihlédnutím k připojovacím podmínkám ČEZ, a.s. ,
ochraně proti NDN dle PNE 33 0000-1 ed4.
- Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 – 5-51, ed3.
vnitřní prostory normální .
2
.
Stupeň zajištění dodávky el. energie:
3(bez zálohování)
Energetická bilance :
Instalovaný a soudobý příkon jednotlivých odběrů vchodu, , ul. ul.Pískovec č.p. 896;897, 471 14
Kamenický Šenov
Vchod č.p. 896
Pi jednoho bytu
………………………………............11 kW
Pi 22 byt.jednotek……………………………………….242kW
Pi společná spotřeba osvětlení…………………………...3.5kW
Pi společná spotřeba ventilátory…………………………3.5kW
Pí společná spotřeba výtah……………………………….5.5kW
.Ps
……………..............................................................0.36
Ps 1.vchod č.p. 896
..……………………................91.5 kW.
Proudové dimenzování 160A
Vchod č.p. 897
Pi jednoho bytu
………………………………............11kW
Pi 21 byt.jednotek……………………………………….231kW
Pi společná spotřeba osvětlení…………………………...3.5kW
Pi společná spotřeba ventilátory…………………………3.5kW
Pí společná spotřeba výtah……………………………….5.5kW
.Ps
……………..............................................................0.36
Ps 1.vchod č.p. 897
..……………………................91.5 kW.
Proudové dimenzování 160A
4.Pracovní podmínky
Údržba a opravy:osoby znalé dle platných norem ČSN.
.Společné prostory – V SOP v 1.N.P.(vkládací rámy společné spotřeby), budou demontovány
stávající jističe. Vkládací rámy společné spotřeby budou přezbrojeny dle přiložené výkresové
dokumentace .
Dále se nově přezbrojí stávající rozváděč bývalé prádelny RP v 1.P.P. pro vchod č.p.
897,.Přívodní kabel pro tento rozváděč bude nově CYKY 4Jx6 spolu s CY6zž ze společné
spotřeby SOP - 1.N.P. Elektroinstalace v 1.P.P. bude provedena nově, dle výkresové
dokumentace ETS-2013287 list č.26
Z rozvaděče RP v 1.P.P. budou nově připojeny, zásuvka 230V/16A, zásuvky pro budoucí
místnost serveru, zásuvka 400V/16A/5p, tyto obvody budou osazeny proudovým chráničem s
vybavovacím proudem 30mA, a osvětlení v 1.P.P. Zásuvky se umístí dle výkresové dokumentace
1.P.P. ETS- 2013287 list č. 26. Ve spojovací chodbě mezi vchody č.p. 896 a č.p.897 budou
přívody k vypínačům zapuštěné v drážkách a vypínače zapuštěné s využítím původních krabic
(malá šířka chodby).
3
Osvětlení na schodištích bude vhodně typově zvoleno , je požadováno spínané čidlem
s omezením denního svícení. V 1N.P. bude přes vypínač umožněno trvalé sepnutí osvětlení
Osvětlení schodiště bude realizováno dvěma okruhy z různých fází. Kabely budou na schodištích
vedeny v lištách vkládacích 40x20.Propojení ve stávajících SOP v krabicích ACIDUR.
Byty 1.N.P – 7.N.P. č.p. 896;897 – Stávající bytové rozváděče Bx budou napojeny z rozváděče
SOP nového vkládacího rámu RE novými kabely CYKY J 4x 6 spolu s CY6zž v lištách
k jednotlivým bytům a budou ukončeny na svorkách bytových rozváděčů Bx.
Výtah.
– Bude nově připojen z rozváděče společné spotřeby v 7.N.P kabelem CYKY J 4x6 přes
uzamykatelný vypínač, spolu s vodičem CY6zž.
Rozvody slaboproudé :
- Slaboproudé rozvody se v jednotlivých SOP 1.N.P. až SOP v 7.N.P. uspořádají v koordinaci
s jednotlivými správci síti.
Protipožární opatření :
V objektu v rámci oprav instalací platí stávající požárně technické řešení stavby dle původních
předpisů platných v době výstavby, které nevyžadují dělení na požární úseky, ,použití materiálů a
jiných opatření pro omezení tvorby zplodin hoření. Je teda navržena běžná elektroinstalace bez
použití materiálů se zvýšenou požární odolností.
6. Ochranné pospojování
Pro správnou funkci ochran před nebezpečným dotykem a přepětím bude v objektu provedeno
ochranné pospojování , pospojí se ochranné vodiče PEN, dále Fe8Zn mm2,z rozváděče HDS,
která je zároveň hlavním uzemňovacím přívodem (spojení ze zemničem budovy).vstupující
rozvody medií v instalačních šachtách. kovová potrubí, kabelové žlaby, ocelové konstrukce, atd.
Vše se provede s přihlédnutím k ČSN33 2000 4-41 ed.2, .
V rámci ochranného pospojování se vzájemně spojí konstrukce rozváděčů SOP vodičem
H07V-K 50zž,
7.Společné zásady montáže
Veškeré montáže i demontáže budou provedeny v koordinaci s investorem a správcem
domu.
Před zahájením prací se zadavatel seznámí s obsahem dokumentace a upřesní návrhy či úpravy
změn a dodatků, předáním dokumentace realizační firmě se zadavatel ztotožňuje s jejím
obsahem.
Elektroinstalace v 1.P.P bude provedena v el. instalačních lištách, pod omítku a pod. Vedení
k bytům 1.N.P. až 7.N.P. na chodbách v lištách PVC.
Předpokládá se ,že zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má technické zázemí
(příprava práce ,technická kancelář) a přesně stanoví rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a
4
projednání veškeré dokumentace s příslušnými stranami, návštěvou místa stavby a seznámení se
stávajícím stavem.
Realizační firma zajistí , případné přeložky stávajícího vedení a vyjádření jednotlivých správců
dotčených sítí, přihlášky a změny jednotlivých odběrů na ČEZ distribuce ,revizi el. zařízení
,vypracuje PD skutečného provedení .
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými připojovacími podmínkami ČEZ,
dále s platnými ČSN a harmonizovanými předpisy v době realizace, zvláště
ČSN 33-2000-4-41 ed 2; ČSN 33 2130 ed 2; ČSN 33 2000 – 5-51 ed. 3;ČSN EN 50 110-1 ed2;
Ve sporných případech jsou tyto normy a dokumenty vždy nadřazeny projektu.
Elektroinstalaci provede firma s příslušnými platnými oprávněními.
Veškerá práva vyhrazena, šíření a reprodukování bez písemného souhlasu autora je nepřípustné.
ETS CS Nový Bor, a.s.
B.Egermanna č.p 239
473 01 Nový Bor 1
tel:.487 727 184
fax.: 487 727 184
Zpracoval:Marhoul Miroslav
5
6
Download

TECHNICKÁ ZPRÁVA