ÚČEL TRUPU
-
spojení základních celků
uložení systémů a umístění posádky
přepravní prostor
B-767
KONCEPCE TRUPU
Typy
jednotrupé
Příčné průřezy
Využitelný objem
aerotaxi, turistické, sportovní, cvičné
trupová gondola
KONSTRUKČNÍ SEKCE
ocasní nepřetlaková
část trupu s tlakovou
přepážkou
zadní část
trupu
střední část trupu a
příďové připojení křídel
přední část trupu
příďová část trupu včetně radomu a
příďové tlakové přepážky
NAMÁHÁNÍ TRUPU
-
reakce od ostatních částí letounu (křídlo, podvozek, OP, …)
aerodynamické síly na povrchu trupu
hmotové síly (tíha, setrvačné síly)
vnitřní přetlak
posouvající
síla
krut
přetlak
ohyb ve svislé rovině
ohyb ve horizontální rovině
LETOVÉ PŘÍPADY ZATÍŽENÍ
Symetrické vybrání
Ustálená zatáčka
POZEMNÍ PŘÍPADY ZATÍŽENÍ
Přistání
Síla do podvozku
R = (Ek – Epneu + Epot)/(htl ηtl)
Ek … kinetická energie klesací rychlosti = 1/2mvkl2
Epneu … energie pojmutá stlačením pneumatiky hlav. podvozku (cca 20% Ek)
Epot … potenciální energie na dráze zdvihu tlumiče htl (cca 1ft = 0,3m)
a stlačení pneumatiky zmenšená a účinek vztlaku
Epot = (G - 2/3G) (htl + hpneu) …(cca 35% Ek)
ηtl … účinnost tlumiče (hydropneumatické tlumiče cca 75%)
Návrhová konstrukční klesací rychlost doprav. letounů: vkl = 10ft/s (3,5m/s)
Násobek do podvozku:
R/G =
Zrychlení působící na konstrukci:
a=
Poměr dynamického zatížení podvozku ku statickému na stojánce:
(na stojánce je příďový podvozek zatížen cca 6-10%G)
R/Rstat =
KONSTRUKCE TRUPU - I
-
bez nosného potahu
s nosným potahem
Trupy s nenosným potahem
-
prutové konstrukce
geodetické
Prutová konstrukce
podélný prut
styčníky
Geodetická konstrukce
KONSTRUKCE TRUPU - II
Trupy s nosným potahem
-
nosníkové, nosníkové poloskořepiny
poloskořepiny
skořepiny
Konstrukčně – pevnostní schémata:
konstrukce
schéma
zachycení namáhání trupu
ohyb
krut a posouvající
síla
posouvající
síla
krut
ohyb
ohyb
Nosníková poloskořepinová konstrukce
spojení podélníku s přepážkou
nosný podélný
potah nosník
podélná
výztuha
přepážka
KONSTRUKCE TRUPU - III
Poloskořepinová konstrukce
Skořepinová konstrukce
-
skořepina z hustého vyztuženého potahu
-
panely (kompozit, sendvič)
kompozitní panel
KONSTRUKCE TRUPU - IV
Sendvičové konstrukce
spojování
zavádění sil
PŘETLAKOVÝ TRUP - I
- fyziologické tlakové minimum bez zvýšen. obsahu kyslíku: cca 4km MSA
- bezpečná výška pro dlouhodobý pobyt: 3km
- přetlakové kabiny- od 3km, regulace přetlaku
(let hlad. 10 km (FL330) – kabin. výška cca 1,5 km = 0,005 MPa ~ 8 psi)
Kabinová výška - udává tlak p v kabině vyjádřený odpovídající výškou h Mezinárodní
standardní atmosféry (MSA):
1 ⎤
⎡
⎡ ⎛ p ⎞0,19026 ⎤
288 ⎢ ⎛ p ⎞ 5,256 ⎥
⎥
1 − ⎜⎜ ⎟⎟
h=
= 44307,7 ⎢1 − ⎜⎜ ⎟⎟
⎢
⎥
0,0065
p
⎢ ⎝ p0 ⎠
⎥
⎢ ⎝ 0⎠
⎥
⎣
⎦
⎣
⎦
[m]
p0 - tlak na hladině moře dle MSA:
p0 = 1,014·105 [Pa] = 101,4 [kPa] = 0,1014 [MPa] = 145 [psi] = 1,033 [at],
Plyne ze změny tlaku p s výškou h dle MSA
⎛ 0,0065 ⎞
p = p 0 ⎜1 −
h⎟
288 ⎠
⎝
Schéma přetlakové části trupu
podlaha
5,256
h [m]
PŘETLAKOVÝ TRUP - II
Těsnění spojů potahu
Dvouřadé nýtování s hermetikem:
tažený spoj
tlačený spoj
1
5
4
podélný spoj
1
5
3
4
2
2
3
4
2
5
1- potah horní
2 - příčná výztuha
3 – potah dolní
4 - hermetik
5 - těsnící pásky
Těsnění vstupů do trupu
A
B
C
D
A – vstupní dveře
B - nouzový východ
C - otvory náklad. prostoru
D - kontrolní otvory
Download

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY ZATÍŽENÍ