Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Rozhodující při úrazu el. proudem je:
a)
velikost proudu, který člověkem protéká
b)
velikost napětí, kterého se člověk dotýká
c)
velikost celkového odporu člověka (vnitřního-přechodového)
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách normálních při
dotyku živých částí:
a)
je do 50 V stř, 100 V ss
b)
je do 25 V stř, 60 V ss
c)
je do 60 V stř, 100 V ss
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách normálních při
dotyku neživých částí:
a)
je do 50 V stř, 120 V ss
b)
je do 25 V stř, 60 V ss
c)
je do 60 V stř, 100 V ss
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách nebezpečných při
dotyku živých částí:
a)
je do 25 V stř, 60 V ss
b)
je do 60 V stř, 100 V ss
c)
je do 50 V stř, 100 V ss
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách zvláště
nebezpečných při dotyku živých částí:
a)
je do 12 V stř, 25 V ss
b)
je do 25 V stř, 60 V ss
c)
je do 50 V stř, 100 V ss
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách nebezpečných při
dotyku neživých částí:
a)
je do 50 V stř, 120 V ss
b)
je do 25 V stř, 60 V ss
c)
je do 60 V stř, 100 V ss
Meze bezpečných malých napětí živých částí v prostorách zvlášť nebezpečných
při dotyku neživých částí:
a)
je do 25 V stř, 60 V ss
b)
je do 60 V stř, 100 V ss
c)
je do 50 V stř, 120 V ss
Ustálený proud mezi částmi současně přístupnýmu dotyku, tekoucí odporem
2000 Ohmů,nesmí překročit:
a)
3,5 mA stř., 10 mA ss
b)
20 mA stř., 10 mA ss
c)
0,5 mA stř., 2 mA ss
Dovolená mez trvalého dotykového napětí u zařízení do 1000 V v prostorách
zvlášť nebezpečných je:
a)
24 V stř., 50 V ss
b)
25 V stř., 60 V ss
c)
48 V stř., 60 V ss
Dovolená mez trvalého dotykového napětí u zařízení do 1000 V v prostorách
normálních a nebezpečných je:
a)
50 V stř., 120 V ss
b)
60 V stř., 120 V ss
c)
100 V stř., 50 V ss
-1-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Dovolená mez trvalého dotykového napětí u zařízení do 1000 V ve zvlášť
nepříznivých případech je:
a)
12 V stř., 25 V ss
b)
25 V stř., 60 V ss
c)
12 V stř., 50 V ss
Ochrana pospojováním nebo uvedením na stejný potenciál neživých částí do
1000 V se používá:
a)
není ochranou základní ale pouze opatřením k dosažení správného
působení ochrany nebo jejího zvýšení
b)
ke zlepšeni ochrany základní na zvýšenou
c)
ve výjimečných případech jako ochrany základní
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí při ochraně
nulováním ve vnitřním rozvodu uzemnit:
a)
u objektů s vlastním transformátorem vždy u hlavního rozvaděče
b)
u podružných rozvaděčů vzdálených více jak 200 m od předchozího
uzemnění
c)
u všech podružných rozvaděčů
Elektrická síť, ve které určitý bod pracovního obvodu je bezprostředně
uzemněn se nazývá síť:
a)
TN
b)
IT
c)
TS
Živé části obvodů SELV se zemí:
a)
nesmí spojovat
b)
smí spojovat v případě, že se jedná o zabránění samovolného spuštění
při zkratu v řídících obvodech
c)
smí spojit, jestliže není nebezpečí zavlečení napětí
Celkový zemní odpor všech vodičů PEN odcházejících z transformovny včetně
uzemnění uzlu trafa v sítích TN:
a)
nemusí být menší než 2 Ohmy, pokud měrný odpor půdy je větší než 200
Ohmetru/m
b)
nesmí být větší než 2 Ohmy
c)
nesmí být větší než 5 Ohmů
Vypnutí napěťového chrániče musí nastat v časech kratších:
a)
0,2 sec.
b)
0,1 sec.
c)
2 sec.
Zemni
a)
b)
c)
odpor napěťového chrániče nemá být větší než:
200 Ohmů
15 Ohmů
50 Ohmů
Pokud je u živých částí vytvořena ochrana zábranou v prostorách přístupných
laikům, musí být:
a)
provedena jako uzamčené nebo neodnímatelné ohrazení
b)
izolační, přičemž může být až na dotek s živými částmi
c)
v takovém provedení, aby nebyl možný dotyk ani při použití nástroje
Ochrana doplňkovou izolací neživých částí do 1000 V se používá:
a)
pouze ke zlepšení ochrany základní, nikoliv k dosažení ochrany
zvýšené
b)
k doplnění ochrany základní na ochranu zvýšenou ve výjimečných
případech jako ochrany základní
-2-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve
venkovních rozvodech:
a)
u kabelového vedení delšího než 200 m od předch.uzemnění
b)
u vrchního vedeni každých 300 m
c)
na koncích odboček delších než 100 m
Nejvyšší hodnota uzemnění vodiče PEN v síti TN-C nebo vodiče PE v síti TN-S
na konci vedení a odboček má být:
a)
5 Ohmů
b)
15 Ohmů
c)
2 Ohmy
Vodiče PEN ani vodiče PE se:
a)
nesmějí jistit
b)
jistí pouze ve starých rozvodech kde není rozlišen od fázového
c)
může jistit pouze tehdy, slouží-li zároveň jako střední
Elektrické zařízení třídy ochrany II.:
a)
vodivé části uzavřené v izolačním krytu nesmí být spojeny s ochranným
vodičem
b)
místo připojení ochranného vodiče musí být označeno písmeny PE
c)
může se použít vidlice s ochranným kolíčkem a ochranný vodič
nepřipojit
Ochrana polohou živých částí zařízení do 1000 V:
a)
je umístění nebezpečných živých částí mimo dosah a je určena pouze k
zabránění nahodilému dotyku
b)
je určena pouze pro pracovníky seznámené
c)
lze použít jako ochranu základní, v případě jsou-li el. předměty výše
než 3m
Jednotlivá uzemnění vodiče PEN nebo vodiče PE mají mít odpor:
a)
do 15 Ohmů
b)
do 5 Ohmů
c)
do 2 Ohmů
Vodič PEN v sítích TN-C nebo vodič PE v sítích TN-S se musí uzemnit ve
vnitřním rozvodu:
a)
u podružných rozv. vzdálených více jak 100 m od místa předchozího
uzemnění
b)
u všech podružných rozvaděčů
c)
u podružných rozvaděčů vzdálených více jak 200 m od místa předchozího
uzemnění
Jestliže
nepodaří
a)
50
b)
20
c)
15
se při uzemnění vodiče PEN nebo PE na konci vedení a odboček sítě
dosáhnout odporu 5 Ohmů, nemusí se klást pásek delší než:
m
m
m
Napěťový chránič musí vypínat:
a)
všechny vodiče které mají nebo mohou mít napětí, nebo na nichž může
napětí vzniknout
b)
vodič u kterého došlo k poruše izolace a vodič ochranný
c)
vodiče, které mají napětí proti zemi
Hodnota zemního odporu uzemnění chráněného zařízení v sítích IT je:
a)
RA x Id =< 50 V
b)
Ra =< Ud/Iz
c)
R =< Ud/Iv
-3-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Ochrana zábranou :
a)
není přímou součástí el. předmětu
b)
je konstrukční opatření na všech el. zařízeních
c)
je přímou součástí el. předmětu
Ochranu zábranou lze provést v prostorách přístupných osobám bez
elektrotechnické kvalifikace:
a)
uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením
b)
odnímatelným uzavřením, nebo ohrazením
c)
uzamčením nebo odnímatelným ohrazením dostatečně pevným, vysokým a
vzdáleným od živých částí
Odpor uzemnění středu zdroje u transformátoru v soustavách TT smí být
nejvýše:
a)
Rt =< 50/Ia max
b)
Rt = Ud/Iv max
c)
Rt = 5 Ohmů
Ochrana doplňkovou izolací živých částí je:
a)
vypínací tyč,dielektrický koberec, rukavice, galoše
b)
lak a smalt
c)
textilie, gumová rohož, podlahové krytiny, PVC
Ochrana živých částí polohou spočívá:
a)
v umístění nebezpečných živých částí mimo dosah
b)
že živé části jsou umístěny ve vzdál. 1,5 m
c)
že živé části jsou opatřeny výstražnou tabulkou
Při ochraně elektrickým oddělením :
a)
zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, spojenými se soustavou
pospojování
b)
zásuvky musí mít ochranný kolík
c)
zásuvky musí mít ochranný kolík, který nesmí být spojen s kostrou
trafa, s jeho prim.i sek. vinutím, jakož i s jeho středními body
Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout:
a)
500 V
b)
380 V
c)
1000 V
Průřez ochranného vodice pro napěťové chrániče musí být minimálně:
a)
v obloženi Cu 2,5, Al 6
b)
FeZn průměr 8
c)
v obloženi Cu 2,5
Co je
PELV:
a)
b)
c)
to ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí SELV a
ochrana malým napětím
ochrana napětím do 60 V
ochrana napětím do 25 V
Co je zdroj pro SELV a PELV:
a)
bezpečnostní ochranné trafo, baterie
b)
autotrafo, usměrňovač do 50 V
c)
síť IT
Může být obvod PELV spojen se zemí:
a)
ano
b)
ne
c)
za podmínky, že je uzemněn transformátor
-4-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Vidlice a zásuvky pro obvody SELV a PELV:
a)
nesmí být možné zasunout do zásuvek o jiném napětí
b)
mohou mít kontakt pro ochranný vodič
c)
mohou být záměnné
Obvody SELV :
a)
živé části nesmějí být spojeny se zemí nebo s živými částmi
b)
živé části mohou být spojeny se zemí nebo s živými částmi
c)
živé části musí být uzemněné
Obvody PELV:
a)
jsou uzemněné obvody
b)
jsou neuzemněné obvody
c)
jsou obvody na malé napětí
Jaké jsou mezní hodnoty ustáleného proudu mezi částmi současně přístupnými
dotyku, tekoucí odporem 2000 Ohmů:
a)
3,5 mA st, 10 mA ss
b)
10 mA st, 25 mA ss
c)
25 mA st, 50 mA ss
Nahromaděný náboj mezi současně přístupnými částmi chráněnými ochrannou
impedancí nesmí překročit:
a)
50 mikro C
b)
100 mikro C
c)
200 mikro C
Jak se provede ochrana před nebezpečným dotykem živých částí pro obvody
FELV:
a)
přepážkami nebo kryty, izolací
b)
polohou, zábranou, krytem, izolací, doplňkovou izolací
c)
nulováním, zemněním, oddělením obvodů
Jak se provede ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
a)
spojením neživých částí obvodu FELV s ochranným vodičem prim. Obvodu
b)
spojením neživých částí obvodu PELV s ochranným vodičem prim. obvodu;
c)
nulováním, zemněním, izolací, polohou, zábranou
Vidlice a
a)
aby
b)
aby
c)
aby
zásuvky
vidlice
vidlice
vidlice
pro obvody FELV musí být provedeny tak:
a zásuvky nebylo možno zasunout do obvodů s jiným napětím
a zásuvky byly barevně rozlišeny
a zásuvky byly označeny výší napětí pro které jsou určeny
Ochrana izolací živých částí znamená že:
a)
živé části musí být úplně pokryty izolací, kterou lze odstranit pouze
jejím zničením
b)
na živé části se nanesou např. nátěry, barvy a laky
c)
živé části se izolují od neživých částí krytem z izolantu
Ochrana kryty nebo přepážkami znamená že:
a)
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují
krytí aspoň IP2X
b)
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují
krytí aspoň IP3X
c)
Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují
krytí aspoň IP4X
-5-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Ochranu zábranou lze provést:
a)
v prostorách přístupným laikům a pracovníkům bez odborné kvalifikace
uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením
b)
v prostorách přístupným laikům a pracovníkům bez odborné kvalifikace
uzavřením, ohrazením (např. provazem, mříží nebo oplocením.)
c)
v prostorách nepřístupným laikům a pracovníkům bez odborné
kvalifikace musí být výška zábrany min. 600 mm
Při ochraně polohou se předpokládá že dvě části, které nejsou současně
přístupné doteku jsou od sebe ve vzdálenosti min.:
a)
2,5 m
b)
1,5 m
c)
3 m
V prostorách nepřístupným laikům a pracovníkům seznámeným je pro venkovní
zařízení nn dosah ruky ve směru nahoru min.:
a)
2,7 m
b)
2,5 m
c)
3 m
V prostorách nepřístupným laikům a pracovníkům seznámeným je pro vnitřní
zařízení vn dosah ruky ve směru nahoru min.:
a)
2,5 m
b)
1,5 m
c)
3 m
V prostorách
tyto hodnoty
a)
min. 5
b)
min. 3
c)
min. 4
přístupným i laikům a pracovníkům seznámeným musí být dodrženy
výšky živých částí nad stanovištěm:
m
m
m
V prostorách přístupným i laikům a pracovníkům seznámeným musí být dodrženy
tyto hodnoty živých částí ve vodorovném a jiném směru:
a)
min. 3m
b)
min. 2,5 m
c)
min. 3,5 m
Aby došlo v sítích TN v případě poruchy k samočinnému odpojení od zdroje
musí být splněna podmínka:
a)
Zs x Ia =< Uo
b)
Z = Uf/Iv
c)
Z = Ud/Iv
Maximální
a)
0,4
b)
0,8
c)
0,2
doba odpojení pro sítě TN pro napětí Uo = 230 V je:
s
s
s
Pro obvody rozvodné sítě je smluvená odpojovací doba do:
a)
5 s
b)
1 s
c)
3 s
Odpor
a)
b)
c)
uzemnění uzlu zdroje nemá být větší než:
5 Ohmů, nejvýše 15 Ohmů
2 Ohmy
20 Ohmů
-6-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Hodnota celkového odporu uzemnění vodičů PEN odcházejících z transformovny
v sítích o jmen. napětí 230 V nesmí být větší než:
a)
2 Ohmy
b)
5 Ohmů
c)
15 Ohmů
Je-li uzemnění společné pro el. zařízení vn a nn, musí se odpor uzemnění
kontrolovat podle vztahu:
a)
Rs =< Ud/Iz
b)
Rs =< Uz/Iv
c)
Rs =< Uf/Iv
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v
venkovním rozvodu u vrchního vedení:
a)
každých 500 m a na jeho konci a
koncích
b)
každých 100 m a na jeho konci a
koncích
c)
každých 200 m a na jeho konci a
koncích
síti TN-S se musí uzemnit ve
u odboček delších než 200 m na jejich
u odboček delších než 200 m na jejich
u odboček delších než 500 m na jejich
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve
venkovním rozvodu u kabelového vedení:
a)
delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci
b)
delšího než 500 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci
c)
delšího než 100 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve
venkovním rozvodu u přípojkových skříní:
a)
jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m
b)
jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 200 m
c)
jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 500 m
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve vnitřním
rozvodu u podružných rozvaděčů, jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa
uzemnění více než:
a)
100 m
b)
200 m
c)
300 m
Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit ve vnitřním
rozvodu na konci odboček delších než:
a)
200 m
b)
100 m
c)
500 m
Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN nebo vodiče PE v síti TN-S mají
mít odpor nejvýše:
a)
15 Ohmů, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 20 m
b)
5 Ohmů
c)
20 Ohmů
Na konci vedení a odboček sítě má být odpor uzemnění nejvýše:
a)
5 Ohmů, není však třeba klást zemnicí pásky delší než 50 m
b)
15 Ohmů
c)
2 Ohmy
Vodiče PE a vodiče PEN:
a)
se nesmějí jistit
b)
se mohou jistit pouze v případech stanovených normou
c)
se mohou jistit pouze v síti IT
-7-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Pro sítě TT musí
a)
Ra x Is =<
b)
Rc =< Uf x
c)
Rs =< Ud x
být splněna podmínka:
50 V
Is
Is
Nejmenší průřez ochranného vodiče u zařízení do 1000 V st a 1500 V ss pro
ochranu v sítích TN a TT při průřezu fázového vodiče Cu35 mm2 je:
a)
16 mm2 v obložení i bez obložení
b)
25 mm2
c)
35 mm2
V sítích
a)
Rt
b)
Rc
c)
Rt
TT
=<
=<
=<
V sítích TT
kontrolovat
a)
Rs =<
b)
Rs =<
c)
Rs =<
smí být odpor uzemnění středu zdroje nejvýše:
50/Ia max
120/Iv max
25/Ia max
odpor uzemnění středu zdroje společné pro vn a nn se musí
podle vztahu:
Ud/Iz
Uf/Iz
Ud/Iv
V sítích TT se neživé části el. zařízení:
a)
nesmějí připojovat na střední vodič
b)
smějí připojovat na střední vodič
c)
mohou připojovat na střední vodič
Ochrana v sítích
pojistkou do:
a)
nejvýše 10
b)
nejvýše 16
c)
nejvýše 20
TT je zpravidla proveditelná u zařízení s předřazenou
A
A
A
V sítích IT pracovní vodič instalace:
a)
nesmí být přímo spojen se zemí
b)
může být spojen se zemí ve stanovených případech
c)
musí být spojen se zemí
V sítích IT při uzemnění neživých částí musí být splněna podmínka:
a)
Ra x Id =< 50 V
b)
Rst =< Ud/Iz
c)
Ra =< Ud/Iv
Maximální
může být:
a)
0,4
b)
0,8
c)
0,4
doba odpojení v sítích IT při druhé poruše při napětí 230/400 V
s jestliže není vyveden střední vodič
s jestliže není vyveden střední vodič
s jestliže je vyveden střední vodič
Nejmenší jmen. průřez ochranných vodičů u zařízení do 1000 V st a 1500 V ss
v sítích IT a pro pospojování při fázovém nebo krajním vodiči Al 6 mm2, Cu
4 mm2 je:
a)
Cu 4 mm2, Al 6 mm2, FeZn 12,5 mm2
b)
Cu 6 mm2, Al 10 mm2, FeZn 25 mm2
c)
Cu 2,5 mm2, Al 4 mm2, FeZn 12,5 mm2
Při ochraně použitím zařízení třídy ochrany II:
a)
nesmějí izolačním krytem procházet vodivá zařízení
b)
izolační kryt může obsahovat šrouby z izolačního materiálu
c)
smějí izolačním krytem procházet vodivá zařízení
-8-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
V prostorách s nevodivým okolím:
a)
nesmí být žádný ochranný vodič
b)
může být veden ochranný vodič
c)
může být veden ochranný vodič v obložení
Při ochraně nevodivým okolím nesmí být odpor izolujících podlah a stěn
menší než:
a)
50 kOhmů při napětí do 500 V
b)
100 kOhmů při napětí do 500 V
c)
10 kOhmů při napětí do 500 V
Při ochraně elektrickým oddělením musí být obvod napájen:
a)
oddělovacím ochranným trafem
b)
autotransformátorem se zesílenou izolací
c)
baterií
Při ochraně elektrickým oddělením nesmí přesáhnout napětí:
a)
500 V
b)
1000 V
c)
400 V
Která ochrana
ochrany:
a)
ochrana
b)
ochrana
c)
ochrana
Podle
a)
b)
c)
neživých částí do 1000 V st a 1500 V ss nepatří do základní
chrániči
izolací
zábranou.
účelu se el. zařízení dělí na:
silová, sdělovací, řídící a zvláštní
průmyslová, bytová, vojenská,
silnoproudá, slaboproudá, sdělovací
Rozdělení el. zařízení podle napětí mezi vodičem a zemí v uzemněné soustavě
je:
a)
mn do 50 V, nn do 600 V, vn do 30 kV
b)
mn do 50 V, nn do 1000 V, vn do 35 kV
c)
mn do 50 V, nn do 500 V, vn do 52 kV
Rozdělení el. zařízení podle napětí mezi vodiči v uzemněné soustavě je:
a)
mn do 50 V, nn do 1000 V, vn do 52 kV
b)
mn do 50 V, nn do 500 V, vn do 35 kV
c)
mn do 50 V, nn do 400 V, vn do 35 kV
Svorka ochranného vodiče el. předmětu se značí:
a)
PE
b)
N
c)
PEN
Svorky vodičů stř. rozvodné soustavy u el. předmětů se značí:
a)
U,V,W,N
b)
R,S,T,PE
c)
A,B,C,PE
Barva
a)
b)
c)
žil izolovaných krajních nebo fázových vodičů je:
hnědá, černá
černá, modrá, červená
zelenožlutá
-9-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Kabely s kódovým označením C obsahují:
a)
ochrannou, fázovou a střední žílu
b)
ochrannou a fázovou žílu
c)
fázovou a střední žílu
Kabely s kódovým označením A obsahují:
a)
fázové žíly
b)
ochrannou, fázovou a střední žílu;
c)
fázovou a střední žílu
Kabely s kódovým označením B obsahují:
a)
fázové a ochranné žíly
b)
ochrannou, fázovou a střední žílu;
c)
fázovou a střední žílu
Barva
a)
b)
c)
holých vodičů a přípojnic trojfázové soustavy je:
oranžová s doplňkovým označením
černá, modrá, červená
žlutá s příčnými pruhy
Barva holých vodičů a přípojnic stejnosměrné soustavy je:
a)
tmavěčervená +, tmavěmodrá -, střední světlemodrá, ochranný
zelená/žlutá
b)
oranžová s doplňkovým označením
c)
světlemodrá -, světlečervená +, ochranný zelená/žlutá
Stupeň ochrany IP 3X udává:
a)
ochranu před vniknutím těles větších než 2,5 mm;
b)
ochranu před vniknutím těles větších než 1 mm
c)
ochranu před dopadajícím deštěm (pod úhlem 60 stupňů)
Druhá
a)
b)
c)
číslice u označení stupně krytí udává:
stupeň ochrany před vniknutím vody
stupeň ochrany před vniknutím vody a pohybujícími předměty
stupeň ochrany proti vodě a doteku živých částí
První číslice u označení stupňů krytí udává:
a)
stupeň ochrany před vniknutím pevných cizích těles
b)
stupeň ochrany před pohybujícími předměty uvnitř krytu a vniknutí
cizích předmětů
c)
stupeň ochrany proti vniknuti vody
Stupeň ochrany IP X4 udává:
a)
ochrana proti stříkající vodě
b)
ochrana proti tryskající vodě
c)
ochrana proti kropení vodou (deštěm)
Stupeň ochrany
znamená:
a)
chráněno
b)
chráněno
c)
chráněno
Stupeň ochrany
znamená:
a)
chráněno
b)
chráněno
c)
chráněno
před dotykem neb. živých částí udávané přídavným písmem A
před dotykem hřbetem ruky
před dotykem prstem
před dotykem nástrojem
před dotykem neb. živých částí udávané přídavným písmem B
před dotykem prstem
před dotykem drátem
před dotykem nástrojem
-10-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Spotřebiče a pojistky musí být řazeny tak, aby:
a)
po vypnutí vypínače byly pojistky bez napětí
b)
pojistky byly řazeny před spínačem
c)
mohou být řazeny obojím způsobem
Pro vypínání spotřebičů musí být užito spínačů, které:
a)
vypínají všechny vodiče které mají napětí proti zemi
b)
vypínají současně fázové i ochranné vodiče
c)
vypínají krajní vodiče
Instalační spínače mají být nad podlahou:
a)
0,9-1,2 m
b)
1,2-1,5 m
c)
0,7-1,5 m
Podpovrchové zemniče z pásku nebo drátu se ukládají do rýhy v hloubce:
a)
60 až 80 cm
b)
80 až 100 cm
c)
40 až 6O cm
Plynové potrubí se jako ochranný vodič:
a)
nesmí používat
b)
může použít
c)
může použít v případě, že potrubí má celkový odpor 2 Ohmy
Ochranný vodič
a)
může být
b)
může být
c)
musí být
PE:
i holý a nemusí být veden společně s krajními vodiči
i holý a musí být veden společně s krajními vodiči;
izolovaný a nemusí být veden společně s krajními vodiči;
Průřez vodičů hlavního pospojování nesmí být menší než:
a)
6 mm2
b)
4 mm2
c)
10 mm2
Ochrana pospojením se nemusí provádět:
a)
v umyvárnách s prostředím základním
b)
ve sprchových koutech
c)
v bytových koupelnách, pokud nejsou instalovány jiné spotřebiče než
osvětlení
V koupelně se v zóně 1 smí použít:
a)
ohřívače vody a el. vent. zařízení z nevodivých hmot
b)
svítidla
c)
ohřívače vody a zásuvky do mokra
V koupelně se v zóně 2 smí použít:
a)
ohřívače vody a svítidla z izolantu
b)
spínací a ovládací zařízení
c)
zásuvky na 22O V ve výši alespoň 120 mm
V koupelně v zóně
a)
alespoň 1,2
b)
alespoň 0,2
c)
alespoň 0,8
3 se mohou montovat zásuvky v obyčejném provedení:
nad podlahou
nad podlahou
nad podlahou
V koupelně se krabicové
a)
nesmějí umísťovat
b)
smějí umísťovat v
c)
nesmějí umísťovat
rozvodky:
v zónách 0,1,2
zónách 1,2
v zónách 0,1
-11-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
V koupelně musí mít vodič pro pospojování potrubí a kovových předmětů
průřez min.:
a)
Cu bez obložení 6 mm2, izolovaný 4 mm2
b)
Cu bez obložení 10 mm2, izolovaný 6 mm2
c)
Cu bez obložení 4 mm2, izolovaný 6 mm2
Elektrické tepelné zářiče v koupelně musí být spodním okrajem alespoň:
a)
2m nad podlahou mimo zóny 1,2
b)
1,8 m nad podlahou
c)
2m nad podlahou v zóně 2
V rozvodném zařízení, v němž jsou použity pojistky:
a)
musí být možno vyměňovat pojistkové vložky bez zatížení
b)
musí se vyměňovat pojistkové vložky v dielektrických rukavicích
c)
musí se vypnout hlavní vypínač rozvaděče
Nejmenší vzdušné vzdálenosti
zařízeních nn jsou:
a)
mezi vodičem a zemí do
b)
mezi vodičem a zemí do
c)
mezi vodičem a zemí do
pevně namontovaných živých částí v rozvodných
231 V - 8 mm uvnitř, 100 mm venku
500 V - 20 mm uvnitř, 50 mm venku
380 V - 6 mm uvnitř, 80 mm venku
Na zásuvkové obvody lze pevně připojit jednoúčelové spotřebiče pro
krátkodobé použití do celkového příkonu:
a)
1200 VA
b)
2000 VA
c)
3000 VA
Na jeden zásuvkový obvod lze připojit
a)
10 zásuvek, celkový příkon 3520
b)
15 zásuvek, celkový příkon 3520
c)
10 zásuvek, celkový příkon 4OOO
Samostatně
spotřebiče
a)
1200
b)
1000
c)
2200
Střed
a)
b)
c)
nejvýše:
VA
VA
VA
jištěné obvody se zřizují pro pevně připojené jednofázové
o příkonu nad:
VA
VA
VA
elektroměru v rozvaděči musí být ve výšce:
1500 až 17OO mm
900 až 1500 mm
1200 až 1800 mm
Na světelný obvod v bytě lze připojit:
a)
v jedné místnosti jednu zásuvku
b)
lze připojit i více zásuvek
c)
nelze připojit zásuvku
Na zásuvkový obvod v
a)
pevně připojit
b)
pevně připojit
c)
nelze připojit
bytě lze:
spotřebiče do 1,2 kVA
spotřebiče do 2,5 kVA
spotřebiče jiné spotřebiče
Samostatný obvod pro pračku v bytě provedený hliníkovým vodičem pod omítkou
musí být min:
a)
2,5 mm2
b)
1,5 mm2
c)
4 mm2
-12-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Minimální průřez vodičů odboček od HDV k elektroměrům bytů stupně
elektrizace B je:
a)
Al 10 mm2, Cu 6 mm2
b)
Al 6 mm2, Cu 4 mm2
c)
Al 16 mm2, Cu 10 mm2
Minimální průřez vodičů odboček od HDV k elektroměrům bytů stupně
elektrizace A je:
a)
Al 10 mm2, Cu 6 mm2
b)
Al 6 mm2, Cu 4 mm2
c)
Al 16 mm2, Cu 10 mm2
Elektrická svítidla a elektroinstalační materiál se na hořlavém podkladě
umisťují:
a)
na nehořlavé, tepelně izolující podložce tlouštky 5 mm, vzduchová
mezera alespoň 30 mm
b)
na nehořlavé, tepelně izolující podložce tlouštky 10 mm, vzduchová
mezera min. 50 mm
c)
na nehořlavé podložce (asbest) 3mm, vzduchová mezera 5mm
Silové kabely odolávající zkoušce proti šíření plamene se do hořlavých
látek stupně hořlavosti B:
a)
smějí zapustit
b)
nesmějí zapustit
c)
smějí zapustit, pokud je vytvořeno nehořlavé izolující lůžko
K mechanické ochraně pohyblivých přívodů na frekventovaných místech se
použije:
a)
kovové hadice s přídavným vyložením izol. trubičkou
b)
ochrana polohou nebo krytem
c)
kovové hadice
Kabely procházející podlahou v místech bez nebezpečí mech. poškození se
chrání do výšky:
a)
0,1 m
b)
1 m
c)
0,5 m
Kabely procházející podlahou v místech s nebezpečím mech. poškození se
chrání do výšky:
a)
alespoň 1 m
b)
alespoň 1,5 m
c)
alespoň 0,5 m
Kompenzační kondenzátory musí mít:
a)
vybíjecí zařízení a musí být jištěny
b)
jištění a tepelnou ochranu
c)
svodiče přepětí
Původní výkonnostní štítek stroje se při převinutí:
a)
ponechá původní a nový se umístí vedle
b)
nahradí novým
c)
ponechá původní
Prodlužovací šňůry pro přenosné nářadí se revidují:
a)
zároveň s nářadím
b)
v termínech dle ČSN 33 1500
c)
v termínech, které určí provozovatel
-13-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Upravování konců hliníkových vodičů zmenšením průřezu:
a)
je dovoleno, ale pouze o jeden stupeň průřezu
b)
není dovoleno
c)
je dovoleno, ale pouze u průřezu vyšších než 70 mm2
Kabelová
a)
16
b)
25
c)
16
přípojka nn se zřizuje čtyřžilovým kabelem nejméně:
mm2 Al
mm2 Al
mm2 Cu
Hlavní vypínač pracovního stroje, neni-li použit současně jako nouzový musí
mít rukojeť barvy:
a)
černé nebo šedé
b)
červené
c)
nezáleží na barvě
Pokud
vodič
a)
b)
c)
je ochranný vodič propojen na střeše s hromosvodem, je nutno ochranný
s uzemněním hromosvodu spojit:
v zemi
v přípojkové skříni
ve zvláštní krabici u svodu hromosvodu
Pravidelný dohled nad prozatímním zař. na staveništi se provádí:
a)
dle termínu, který stanoví organizace před uvedením do provozu
b)
1x za den
c)
1x za týden
Revize nářadí může provádět:
a)
pracovníci poučení pod dohledem pracovníka znalého
b)
pracovník znalý
c)
pracovník poučený
Revizní lhůty pro nářadí třídy II a III ve skupině C v prostorách
nebezpečných jsou maximálně:
a)
3 měsíce
b)
2 měsíce
c)
4 měsíce
U el. ručního nářadí nesmí být odpor ochranného vodiče, měřený mezi
ochrannou zdířkou vidlice a přístupnými kovovými částmi větší než:
a)
0,2 Ohmu při délce do 3m
b)
0,1 Ohmu
c)
0,5 Ohmu
Spojování hliníkových vodičů zkroucením:
a)
není dovoleno
b)
není doporučeno
c)
je povoleno u průřezu do 4 mm2
Aby se zamezilo neočekávanému spuštění některé funkce stroje při zkratu,
musí se provést řídící obvod tak,aby:
a)
cívky všech stykačů byly připojeny na uzemněný vodič sekundární
strany trafa
b)
sekundární strany trafa byly izolovány od sítě
c)
cívky stykačů byly zapojeny na sdružené napětí sítě, přičemž musí být
dodrženo, že napětí nepřesáhne 220 V
Mezi hlavou připojovacího šroubu a kabelovým hliníkovým okem musí být:
a)
podložka a vějířová podložka
b)
podložka a pružná podložka
c)
podložka
-14-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Elektrické stroje, přístroje a svítidla v prostředí venkovním musí mít
krytí minimálně:
a)
IP 23
b)
IP 33
c)
IP 21
Minimální průřez přípojky
a)
16 mm2 AlFe, 10 mm2
b)
25 mm2 AlFe, 16 mm2
c)
10 mm2 AlFe, 16 mm2
nn u venkovního vedení je:
AYKYS
AYKYS
AYKYS
Přechodné výstražné osvětlení výkopu, lešení apod. se zřizuje na napětí:
a)
do 24 V
b)
do 12 V
c)
do 48 V
Připojovací svorkovnice stroje se umisťuje:
a)
200 mm nad podlahou
b)
100 mm nad podlahou
c)
500 mm nad podlahou
Přípojková kabelová skříň se umístí ve výšce od země:
a)
0,6 m spodní okraj skříně
b)
0,5 m střed skříně
c)
0,6 m střed skříně
Pohyblivý přívod prodlužovací se provede tak, že:
a)
je třížilový, přičemž ochranný vodič je veden samostatně od dutinky
vidlice na kolík zásuvky a nesmí být spojen se středním vodičem.
b)
je dvoužilový, pokud slouží pouze k připojovaní spotřebičů tř.2,
přičemž pohyblivá zásuvka je zapojena tak, že fáze je zapojena na
levou dutinku a střední vodič na pravou
c)
je třížilový, přičemž v pohyblivé zásuvce se provede propojení
ochranného kolíku a pravé dutinky
Pohyblivý přívod dvoužilový s vidlicí bez ochranného kontaktu se pro
připojení předmětů tř.I:
a)
použít nesmí
b)
smí použít pouze v prostorách bezpečných
c)
smí použít bez omezení
Nástěnné zásuvky
a)
200 mm nad
b)
300 mm nad
c)
100 mm nad
Práce
a)
b)
c)
v obytných místnostech se nemají montovat níže než:
podlahou
podlahou
podlahou
na elektrickém zařízení pod napětím venku v mlze je:
zakázána
dovolena
nedoporučena
O zkoušení nebo přezkoušení elektrotechnické kvalifikace podle vyhl. 50/78
Sb. pořídí komise zápis podepsaný:
a)
všemi členy komise
b)
předsedou komise
c)
zkoušeným
Práce
a)
b)
c)
na elektrickém zařízení pod napětím v prostorech horkých je:
zakázána
dovolena
doporučena
-15-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Pracovníci znalí mohou pracovat na zařízeních nn v blízkosti živých částí
pod napětím:
a)
s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací
b)
sami
c)
pod dozorem
Minimální vzdálenost při pracích na zařízeních pod napětím vnitřních
střídavého napětí do 1 kV je
a)
35 cm
b)
75 cm
c)
25 cm
Pracovníci poučení mohou pracovat v blízkosti nekrytých částí nn pod
napětím do vzdálenosti:
a)
20 cm
b)
15 cm
c)
10 cm
Příkaz -B-, který se vydá pro jedno pracoviště se vydává:
a)
pro jednu pracovní skupinu
b)
pro všechny pracovní skupiny
c)
pouze pro osoby znalé a poučené
Příkaz -B- vydaný pro jedno pracoviště platí:
a)
na 24 hod
b)
na dobu trvání práce
c)
na pracovní týden
Pracovníci poučení na částech pod napětím:
a)
nesmějí pracovat
b)
mohou pracovat pod dohledem
c)
mohou pracovat
Kvalifikační stupeň podle paragrafu 5 vyhl.č.50/78 Sb. mají pracovníci:
a)
znalí
b)
poučení
c)
seznámení
Při nevolnosti, únavě a
a)
nesmí na zařízení
b)
pokračuje v práci
c)
pokračuje v práci
podobných okamžitých stavech pracující:
pod napětím pracovat
s náležitou opatrností
po informování vedoucího
Pracující, kteří obdrží příkaz odporující bezpečnostním normám, předpisům a
směrnicím jej vykonávat:
a)
nesmějí
b)
musí
c)
nemusí
Při přerušení práce (např.bouřkou, oběd apod.) opustí své pracoviště:
a)
celá skupina společně
b)
pracovníci jednotlivě
c)
po skupinách
Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti je používání
vyhrnutými rukávy:
a)
zakázáno
b)
dovoleno
c)
nijak omezeno
-16-
oděvů s
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Kvalifikační stupeň podle paragrafu 6 vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci:
a)
pro samostatnou činnost
b)
pro řízení činnosti
c)
pro činnost prováděnou dodavatelsky
Ústní
a)
b)
c)
příkazy mohou být vydávány:
při bezprostředním styku
voláním a znamením
voláním
Kvalifikační stupeň podle paragrafu 8 vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci:
a)
pro činnost prováděnou dodavatelsky
b)
pro řízení činnosti
c)
pro samostatnou činnost
V přestávce po přerušení práce pracující vstoupit na pracoviště
a)
nesmí vstoupit
b)
minimálně s jedním libovolným pracovníkem
c)
v doprovodu pracovníka pověřeného dozorem
Při kontrole před zahájením práce přesvědčí pracovník zajištující
pracoviště pracovní skupiny o beznapětovém stavu:
a)
dotykem na zajištěnou část
b)
určeným znamením
c)
voláním a znamením
Co je to SELV:
a)
napětí, které nepřesahuje 50 V efektivní hodnoty mezi vodiči nebo
mezi vodiči a zemí v obvodu, který je izolován od sítě-např.bezp.
ochranným trafem
b)
napětí, které nepřesahuje 230 V efektivní hodnoty mezi vodiči nebo
mezi vodiči a zemí
c)
napětí, které nepřesahuje 120 V efektivní hodnoty mezi vodiči nebo
mezi vodiči a zemí v obvodu, který je izolován od sítě
Zařízení třídy ochrany 0 je:
a)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem je založena na
základní izolaci, nemá prostředky pro připojení neživých částí
b)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem není založena
pouze na základní izolaci, ale umožňuje připojení neživých částí k
ochrannému vodiči
c)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem je založena na
zvýšené izolaci, nemá prostředky pro připojení neživých částí
Zařízení třídy ochrany I je:
a)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem není založena
pouze na základní izolaci, ale umožňuje připojení neživých částí k
ochrannému vodiči
b)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem je založena na
základní izolaci, má prostředky pro připojení neživých částí
c)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem el. proudem není založena
pouze na základní izolaci, ale neumožňuje připojení neživých částí k
ochrannému vodiči
-17-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Zařízení třídy ochrany II je:
a)
El. zařízení, které nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče,
ochrana není zajištěna jen základní izolací, ale má přídavnou, nebo
zesílenou izolaci
b)
El. zařízení, které nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče,
ochrana je zajištěna zvýšenou izolací
c)
El. zařízení, které má prostředky pro připojení ochranného vodiče,
ochrana není zajištěna jen základní izolací, ale má přídavnou, nebo
zesílenou izolaci
Zařízení třídy ochrany III je:
a)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem
připojení ke zdroji SELV a u kterého se
nevyskytuje
b)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem
připojení ke zdroji PELV a u kterého se
nevyskytuje
c)
El. zařízení, jehož ochrana před úrazem
připojení ke zdroji s napětím do 50 V
el. proudem je založena na
vyšší napětí než SELV
el. proudem je založena na
vyšší napětí než PELV
el. proudem je založena na
Ochrana elektrickým oddělením se dosáhne:
a)
dvojitou nebo zesílenou izolací
b)
přídavnou izolací
c)
připojením na zdroj SELV
Při ochraně omezením ustáleného proudu a náboje musí být:
a)
musí být obvody odděleny od nebezpečných živých částí ochranou
elektrickým oddělením
b)
musí být obvody odděleny od neživých částí
c)
musí být použito proudového chrániče
V síti TN-C:
a)
nesmí být vodič PEN ani odpojován ani spínán
b)
nemá být vodič PEN ani odpojován ani spínán
c)
nemusí být vodič PEN ani odpojován ani spínán
U pohyblivého přívodu bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného
kontaktu pro spotřebiče třídy II:
a)
musí být vidlice neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem
b)
při výměně vidlice se musí odstranit kolíček
c)
při výměně vidlice se propojí kolíček s ochranným vodičem
Prodlužovací přívod sloužící pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky musí
být:
a)
vždy třížilový
b)
dvoužilový jen v případě, že slouží pro připojení přenosných svítidel
c)
dvoužilový jen pro připojení spotřebičů třídy II
U odboček ve venkovním nebo vnějším rozvodu může být jistící prvek umístěn
od místa odbočení ve vzdálenosti:
a)
10 m
b)
5 m
c)
20 m
Prvek jistící vedení proti přetížení může být umístěn od místa kde dochází
ke změně průřezu,druhu, způsobu uložení, jestliže jeho délka nepřesahuje:
a)
3 m a není v blízkosti hořlavých materiálů
b)
5 m a není v blízkosti hořlavých materiálů
c)
10 m a není v blízkosti hořlavých materiálů
-18-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
U trojfázového motoru jistící prvky proti přetížení musí být:
a)
jen ve dvou fázích
b)
vždy ve všech třech fázích
c)
nemusí být, jestliže se použijí rychlé pojistky˙
Stupeň ochrany
znamená:
a)
chráněno
b)
chráněno
c)
chráněno
Stupeň ochrany
znamená:
a)
chráněno
b)
chráněno
c)
chráněno
před dotykem neb. živých částí udávané přídavným písmem C
před dotykem nástrojem
před dotykem prstem
před dotykem hřbetem ruky
před dotykem neb. živých částí udávané přídavným písmem D
před dotykem drátem
před dotykem prstem
před dotykem nástrojem
Stupeň ochrany udávaný doplňkovým písmem M znamená:
a)
U zařízení jsou zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li
pohyblivé části v pohybu
b)
U zařízení jsou zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li
pohyblivé části v klidu
c)
Je to zařízení vysokého napětí
Stupeň ochrany udávaný doplňkovým písmem S znamená:
a)
U zařízení jsou zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li
pohyblivé části v klidu
b)
U zařízení jsou zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li
pohyblivé části v pohybu
c)
Je to zařízení vysokého napětí
Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je povoleno do výkonu:
a)
1000 W,250 V- jen ve světelných obvodech
b)
2200 W,500 V
c)
1200 W
Minimální rozměry
a)
FeZn průřez
b)
FeZn průřez
c)
FeZn průřez
ocelových zemničů
100 mm2, tl.3 mm,
120 mm2, tl.3 mm,
120 mm2, tl.5 mm,
jsou:
drát FeZn průměr 8 mm
drát FeZn průměr 10 mm
drát FeZn průměr 10 mm
Minimální rozměry
a)
ocelová tyč
b)
ocelová tyč
c)
ocelová tyč
ocelových zemničů tyčových jsou:
FeZn pr.8 mm, trubka FeZn pr.15 mm, tl. stěny 3 mm
FeZn pr.10 mm, trubka FeZn pr.25 mm, tl. stěny 3 mm;
FeZn pr.15 mm, trubka FeZn pr.50 mm, tl. stěny 3 mm;
Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat je-li vzdálenost
mezi oběma uzemněními v zemi větší než:
a)
5 m
b)
3 m
c)
10 m
Uzemnění sdělovacího zařízení a hromosvodu se musí spojit, jestliže je
vzdálenost uzemnění menší než:
a)
5 m
b)
10 m
c)
15 m
-19-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Ochranné
a)
za
b)
za
c)
za
pryžové rukavice pro elektrotechniku se musí zkoušet:
12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
Pro zapínací ovládače, je doporučená barva:
a)
bílá, šedá, černá
b)
červená,
c)
žlutá
Pro vypínací ovládače nesmí být použita barva:
a)
zelená
b)
černá
c)
žlutá
Téhož kabelu se smí použít pro různé proud. soustavy:
a)
u pomocných obvodů a jednoho silového pro téže zařízení
b)
pro několik silových obvodů napájejících menší spotřebiče, které
spolu provozně souvisí
c)
obvody malého napětí, užitého z důvodů bezpečnosti s obvody na nízké
napětí
Izolační odpor zesílené izolace u nářadí tř.II. musí být minimálně:
a)
7 Mohmů
b)
9 Mohmů
c)
5 Mohmů
Izolační odpor základní izolace u nářadí tř.II. musí být minimálně:
a)
2 Mohmy
b)
9 Mohmů
c)
5 Mohmů
Izolační odpor u přídavné izolace u nářadí tř.II.musí být minimálně:
a)
5 Mohmů
b)
9 Mohmů
c)
3 Mohmů
Izolační odpor stroje nesmí být menší než:
a)
1 Mohm
b)
2 Mohmy
c)
0,5 Mohmu
Rozvaděče na staveništích (přenosné) musí mít krytí:
a)
IP 23
b)
IP 34
c)
IP 43
Nejnižší praxe pracovníků se SO, ÚSO a VŠ vzděláním pro řízení činnosti na
elektrických zařízeních do 1000 V je:
a)
1 rok
b)
2 roky
c)
3 roky
Organizace je povinna zajistit znalému pracovníku přezkoušení podle vyhl.
50/78 Sb. nejméně jednou za:
a)
tři roky
b)
rok
c)
dva roky
-20-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Před uvedením zařízení do provozuschopného stavu po ukončení práce uvědomí
o zamýšleném zapnutí:
a)
všechny členy pracovní skupiny
b)
svého zástupce
c)
vedoucího provozu
Pracovníci pro samostatnou činnost podle § 6 vyhl. 50/78 Sb. do 1000 V musí
mít praxi alespoň:
a)
1 rok
b)
6 měsíců
c)
0,5 roku
Vedoucího práce může zastávat pracovník:
a)
znalý s vyšší kvalifikací
b)
znalý
c)
mistr provozu
Kvalifikační stupeň podle par. 7 vyhl.č.50/78 Sb.mají pracovníci:
a)
pro řízení činnosti
b)
pro činnost prováděnou dodavatelsky
c)
pro samostatnou činnost
Práce na elektrickém zařízení ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno na
napětí, není v blízkosti části pod napětím a nemá indukované napětí:
a)
je práce bez napětí
b)
s napětím
c)
v blízkosti napětí˙
Měděný zemnič z pásku nebo drátu musí mít nejmenší průřez:
a)
50 mm2 při tlouštce nejméně 1 mm
b)
70 mm2 při tlouštce nejméně 1 mm
c)
50 mm2 při tlouštce nejméně 2 mm
Ochranné
a)
za
b)
za
c)
za
pryžové rukavice pro elektrotechniku se musí zkoušet:
12 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
U kondenzátoru se pojistky vn a nn dimenzují:
a)
2-2,5 násobek jmen.proudu kondenzátoru
b)
1-1,5 násobek jmen.proudu kondenzátoru
c)
3 násobku jmen.proudu kondenzátoru
O stanovení prostředí z hlediska působení na el.zařízení:
a)
musí být písemný doklad
b)
se nemusí vyplňovat doklad, pokud je prostředí určeno v revizní
zprávě
c)
nemusí být písemný doklad
Prostředí z hlediska působení na el.zařízení určuje u stávajícího zařízení:
a)
provozovatel
b)
revizní technik
c)
technolog s projektantem
Určená lhůta revize elektrických zařízení ve zděných obytných a
kancelářských budovách je:
a)
5 roků
b)
3 roky
c)
2 roky
-21-
Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.
Minimální vzdálenost při pracích na zařízení venkovních nad 22 kV do 25 kV
je:
a)
80 cm
b)
150 cm
c)
70 cm
Pracovat na zařízeních v blízkosti živých částí vn a vvn pod napětím smí
pracovník znalý:
a)
s dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací
b)
sám
c)
pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací
Minimální vzdálenost při pracích na zařízení venkovních střídavého napětí
nad 35 kV do 38,5 kV je:
a)
90 cm
b)
80 cm
c)
130 cm
Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací smějí na elektrickém zařízení
vykonávat:
a)
všechnu obsluhu a práce mimo zakázaných
b)
všechnu obsluhu na vn a nn
c)
všechnu obsluhu a práce na vn
Nástěnné zásuvky
a)
200 mm nad
b)
300 mm nad
c)
100 mm nad
v obytných místnostech se nemají montovat níže než:
podlahou
podlahou
podlahou
--------------------------------------------------------------------------Všechny správné odpovědi jsou a).
Za správnost nikdo neručí.
Poznámky:
-22-
Download

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb. -1