Městský úřad Dolní Benešov
odbor výstavby a dopravy
Č.j.:
Vyřizuje :
Tel. :
Č. spisu:
Výst.119/13/Roš.
Ing. Rošíková
553 651 285
1949/2013
Dolní Benešov, dne 6.11. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, zastoupené společností
RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupené
společností Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, kterou zastupuje Ing. Ivan Nevyjel, prokurista,
Ruská 43, 703 00 Ostrava
(dále jen "žadatel") podal dne 22.10. 2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
REKO MS Dolní Benešov - III. etapa
Dolní Benešov, ul. Záhumenní, Na Mexiku, Opavská
na pozemku parc. č. 571, 572/1, 572/2, 574/4, 575/2, 575/4, 581/2, 583/1, 585, 586, 587/2, 590/1, 592,
595, 597, 598, 605/1, 605/2, 610, 613, 615, 618, 881/6, 882/1, 882/2, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 887/1,
887/5, 888/3, 888/7, 893/2, 893/3, 893/4, 893/10, 893/11, 893/16, 893/17, 893/18, 893/19, 894/3, 895/1,
897/1, 897/5, 898/27, 898/28, 898/29, 898/30, 898/36, 899/2, 899/31, 2149/1, 2175/5, 2176/1, 2233/2 v
katastrálním území Dolní Benešov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Rekonstrukce místní plynovodní sítě, při které dojde ke změně tlakové hladiny z NTL na STL.
Hlavní uzávěry plynu (HUP) budou vymístěny na hranice pozemků.
Městský úřad Dolní Benešov, odbor výstavby a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do
11.12. 2013.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Dolní Benešov, odbor výstavby a dopravy, úřední dny
pondělí, středa 8 - 12, 13 - 17).
Účastníci výše uvedeného řízení a jejich zástupci mají možnost dle § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání
námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 898/11, 898/10, 898/9, 898/24, 898/2, 898/21, 2175/1, 897/13, 897/10, 897/4, 896/2, 894/4,
2307, 574/1, 881/1, 882/9, 565/4, 565/3, 565/2, 565/1, 564, 563, 2149/125, 567, 569, 570, 639,
2176/2, 574/2, 894/2, 898/34, 572/4, 584/1, 573, 575/5, 575/6, 579/1, 574/3, 581/1, 580/1, 581/5,
581/4, 583/2, 582, 604, 584/2, 587/1, 587/4, 588, 587/3, 589, 591, 590/2, 596, 599, 593, 606, 607,
608/1, 605/3, 611, 609/1, 609/2, 614, 612, 616, 617, 621, 647/1, 646, 643, 622/2, 622/4, 619, 887/3,
882/3, 881/2, 882/12, 883/2, 883/1, 882/17, 882/10, 882/11, 882/13, 886/2, 882/15, 887/4, 887/7,
888/4, 888/5, 887/8, 887/6, 893/6, 893/13, 893/9, 893/12, 893/7, 893/8, 893/5, 894/1, 895/3, 898/12,
898/13, 898/32, 898/1, 898/14, 898/38, 899/1, 899/6, 899/10, 899/29 v katastrálním území Dolní
Benešov
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Č.j. 1949/2013
str. 2
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dolní Benešov č.p. 372, č.p. 343, č.p. 337, č.p. 504, č.p. 252, č.p. 256, č.p. 434, č.p. 433, č.p. 255,
č.p. 510, č.p. 248, č.p. 246, č.p. 244, č.p. 245, č.p. 511, č.p. 249, č.p. 254, č.p. 239, č.p. 506, č.p. 402,
č.p. 401, č.p. 387, č.p. 395, č.p. 408, č.p. 353, č.p. 503, č.p. 502 a č.p. 525
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve výše
stanovené lhůtě. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Margita Rošíková
vedoucí odboru výstavby a dopravy
Oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední
desce správního orgánu, který oznámení doručuje tj. na úřední desce městského úřadu Dolní Benešov.
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na
úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Dolní Benešov se považuje za doručené.
Městský úřad Dolní Benešov
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
a současně zveřejněno na elektronické desce Městského úřadu Dolní Benešov (www.dolnibenesov.cz)
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha: Situace na podkladě katastrální mapy se zákresem umístění stavby na pozemku.
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písmeno a) stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou
Projekt 2010, s.r.o., IDDS: f7gu64e
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písmeno b) stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou
Město Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) – veřejnou vyhláškou
Jan Struž, Pravohradecká č.p. 47, Husinec, 250 68 Řež
Ing. Roman Krákora, Na Najmanské 863/72, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
Ing. Jan Struž, Pod Parukářkou 2760/12, 130 00 Praha 3-Žižkov
Marta Fojtíková, Na Mexiku č.p. 246, 747 22 Dolní Benešov
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Č.j. 1949/2013
str. 3
Pavla Fusová, Na Mexiku č.p. 247, 747 22 Dolní Benešov
Helena Nováčková, Na Mexiku č.p. 248, 747 22 Dolní Benešov
Jana Nováčková, Na Mexiku č.p. 248, 747 22 Dolní Benešov
Petr Bažan, Na Mexiku č.p. 334, 747 22 Dolní Benešov
Alfons Maiwald, Na Březích č.p. 573, 747 22 Dolní Benešov
Margita Maiwaldová, Na Březích č.p. 573, 747 22 Dolní Benešov
Tomáš Pechník, Na Mexiku č.p. 250, 747 22 Dolní Benešov
Radka Pechníková, Na Mexiku č.p. 250, 747 22 Dolní Benešov
Ing. Jiří Radošovský, Na Mexiku č.p. 251, 747 22 Dolní Benešov
Ilona Radošovská, Na Mexiku č.p. 251, 747 22 Dolní Benešov
Karel Suchánek, Na Mexiku č.p. 239, 747 22 Dolní Benešov
Anna Suchánková, Na Mexiku č.p. 239, 747 22 Dolní Benešov
Miroslav Vitásek, Na Mexiku č.p. 510, 747 22 Dolní Benešov
Hana Vitásková, Na Mexiku č.p. 510, 747 22 Dolní Benešov
Pavel Komárek, Družstevní č.p. 176, 747 19 Bohuslavice u Hlučína
František Gaidečka, Na Mexiku č.p. 255, 747 22 Dolní Benešov
Květoslava Šelongová, Záhumenní č.p. 433, 747 22 Dolní Benešov
Jan Blokša, Záhumenní č.p. 256, 747 22 Dolní Benešov
Marta Kretková, Záhumenní č.p. 434, 747 22 Dolní Benešov
Jiří Kocur, Záhumenní č.p. 505, 747 22 Dolní Benešov
Lenka Kocurová, Záhumenní č.p. 505, 747 22 Dolní Benešov
Jiří Thiemel, Záhumenní č.p. 252, 747 22 Dolní Benešov
Mgr. Denisa Thiemelová, Záhumenní č.p. 252, 747 22 Dolní Benešov
Anna Otipková, Záhumenní č.p. 257, 747 22 Dolní Benešov
Vendula Otipková, Záhumenní č.p. 257, 747 22 Dolní Benešov
Stanislav Poskočil, Záhumenní č.p. 507, 747 22 Dolní Benešov
Kristina Poskočilová, Záhumenní č.p. 507, 747 22 Dolní Benešov
Daniela Grigarcziková, Záhumenní č.p. 506, 747 22 Dolní Benešov
Hana Persichová, Petra Bezruče č.p. 401, 747 22 Dolní Benešov
Jan Prchala, Petra Bezruče č.p. 401, 747 22 Dolní Benešov
Ilona Ohřálová, Záhumenní č.p. 359, 747 22 Dolní Benešov
Jiří Peřich, Záhumenní č.p. 359, 747 22 Dolní Benešov
Stanislav Kocián, Záhumenní č.p. 387, 747 22 Dolní Benešov
Hubert Klanica, Záhumenní č.p. 379, 747 22 Dolní Benešov
Edeltrauda Klanicová, Záhumenní č.p. 379, 747 22 Dolní Benešov
Jaroslava Jakubčíková, Záhumenní č.p. 402, 747 22 Dolní Benešov
Jan Widlák, Záhumenní č.p. 408, 747 22 Dolní Benešov
Zdeněk Němec, Záhumenní č.p. 395, 747 22 Dolní Benešov
Miroslav Mistat, Záhumenní č.p. 349, 747 22 Dolní Benešov
Dagmar Suchá, Záhumenní č.p. 347, 747 22 Dolní Benešov
Božena Kleiblová, Záhumenní č.p. 347, 747 22 Dolní Benešov
Milan Válek, Záhumenní č.p. 348, 747 22 Dolní Benešov
Zdenka Kupková, Záhumenní č.p. 394, 747 22 Dolní Benešov
Jarmila Hennhoferová, Záhumenní č.p. 353, 747 22 Dolní Benešov
Jaroslav Vavřínek, Záhumenní č.p. 353, 747 22 Dolní Benešov
Jaroslav Dundr, Záhumenní č.p. 393, 747 22 Dolní Benešov
Helena Dundrová, Záhumenní č.p. 393, 747 22 Dolní Benešov
Jan Tomaka, Záhumenní č.p. 339, 747 22 Dolní Benešov
Vilém Buhla, Záhumenní č.p. 338, 747 22 Dolní Benešov
Jana Buhlová, Horní konec č.p. 10/7, 747 11 Kozmice u Hlučína
Antonín Galamboš, Záhumenní č.p. 504, 747 22 Dolní Benešov
Věra Galambošová, Záhumenní č.p. 504, 747 22 Dolní Benešov
Kristina Halfarová, Záhumenní č.p. 503, 747 22 Dolní Benešov
Monika Kozelková, Záhumenní č.p. 503, 747 22 Dolní Benešov
Ivo Rej, Záhumenní č.p. 502, 747 22 Dolní Benešov
Růžena Rejová, Záhumenní č.p. 502, 747 22 Dolní Benešov
Martin Gaj, Záhumenní č.p. 525, 747 22 Dolní Benešov
Petra Gajová, Záhumenní č.p. 525, 747 22 Dolní Benešov
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Č.j. 1949/2013
str. 4
Jaromír Gebauer, Opavská č.p. 242, 747 22 Dolní Benešov
Monika Gebauerová, Opavská č.p. 242, 747 22 Dolní Benešov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Lukáš Weczerek, Na Mexiku č.p. 251, 747 22 Dolní Benešov
Leandra Weczerková, Na Mexiku č.p. 251, 747 22 Dolní Benešov
Josef Weczerek, Na Mexiku č.p. 251, 747 22 Dolní Benešov
Aloisie Kociánová, Záhumenní č.p. 434, 747 22 Dolní Benešov
Tomáš Otipka, Záhumenní č.p. 257, 747 22 Dolní Benešov
Kateřina Otipková, Záhumenní č.p. 257, 747 22 Dolní Benešov
Kristina Vojáčková, Záhumenní č.p. 359, 747 22 Dolní Benešov
Helena Widláková, Záhumenní č.p. 408, 747 22 Dolní Benešov
Herbert Widlák, Záhumenní č.p. 408, 747 22 Dolní Benešov
Miroslav Válek, Záhumenní č.p. 348, 747 22 Dolní Benešov
Věra Válková, Záhumenní č.p. 348, 747 22 Dolní Benešov
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) – veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 898/11, 898/10, 898/9, 898/24, 898/2, 898/21, 2175/1, 897/13, 897/10, 897/4, 896/2, 894/4, 2307,
574/1, 881/1, 882/9, 565/4, 565/3, 565/2, 565/1, 564, 563, 2149/125, 567, 569, 570, 639, 2176/2, 574/2,
894/2, 898/34, 572/4, 584/1, 573, 575/5, 575/6, 579/1, 574/3, 581/1, 580/1, 581/5, 581/4, 583/2, 582, 604,
584/2, 587/1, 587/4, 588, 587/3, 589, 591, 590/2, 596, 599, 593, 606, 607, 608/1, 605/3, 611, 609/1,
609/2, 614, 612, 616, 617, 621, 647/1, 646, 643, 622/2, 622/4, 619, 887/3, 882/3, 881/2, 882/12, 883/2,
883/1, 882/17, 882/10, 882/11, 882/13, 886/2, 882/15, 887/4, 887/7, 888/4, 888/5, 887/8, 887/6, 893/6,
893/13, 893/9, 893/12, 893/7, 893/8, 893/5, 894/1, 895/3, 898/12, 898/13, 898/32, 898/1, 898/14, 898/38,
899/1, 899/6, 899/10, 899/29 v katastrálním území Dolní Benešov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dolní Benešov č.p. 372, č.p. 343, č.p. 337, č.p. 504, č.p. 252, č.p. 256, č.p. 434, č.p. 433, č.p. 255, č.p.
510, č.p. 248, č.p. 246, č.p. 244, č.p. 245, č.p. 511, č.p. 249, č.p. 254, č.p. 239, č.p. 506, č.p. 402, č.p. 401,
č.p. 387, č.p. 395, č.p. 408, č.p. 353, č.p. 503, č.p. 502 a č.p. 525
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Nej TV a.s., Evidence sítí, IDDS: yhjuida
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IDDS: uccchjm
Dotčené orgány státní správy - doporučeně do vlastních rukou
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby a ÚP, Mírové náměstí č.p. 23, 748 01 Hlučín
Městský úřad Hlučín, odbor ŽP a KS, Mírové náměstí č.p. 23, 748 01 Hlučín
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., AV ČR Brno, IDDS: xnjf5zy
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
a.a. – OV MěÚ Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Č.j. 1949/2013
str. 5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Download

Městský úřad Dolní Benešov