ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ
Brandýs nad Labem
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2013
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 321 021 111
E-mail: [email protected]
Web: www.uhul.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složka státu zřízená Ministerstvem
zemědělství.
Navazuje na téměř 80 letou historii v oblasti lesnické taxace a tvorby lesních hospodářských plánů a osnov.
V současné době ÚHÚL působí jako servisní organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví.
Největším úkolem ústavu je provádění Národní inventarizace lesů, jejíž druhý cyklus právě probíhá, včetně terénních
měření a vyhodnocení výsledků.
ÚHÚL je dále pověřenou osobou podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a podle
zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
ÚHÚL vede centrální databázi s informacemi o lesích ČR, lesním hospodářství a myslivosti.
Vedle toho kontinuálně plní úkoly vyplývající ze své Zřizovací listiny.
www.uhul.cz
Informace o lesích
Servis pro lesní hospodářství ČR již od roku 1935
Obsah:
Úvodní slovo
Organizační schéma
Prezentace specializací poboček
Projekty a specifikace činností
Odborné publikace a přednášky
Ekonomická situace
Úvodem
Předložená výroční zpráva Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) za rok 2013 navazuje
na předchozí výroční zprávy, které obsahují informace o činnosti ÚHÚL v příslušném roce. Výroční zpráva má
ustálenou koncepci, která je požadována zřizovatelem, kterým je Ministerstvo zemědělství.
V roce 2013 došlo k rozšíření působnosti ÚHÚL především novým pověřením podle zákona č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Účinnost zákona nastala vzápětí po jeho schválení, a to od
1. 9. 2013. ÚHÚL zde plní roli pověřené osoby, které jsou zákonem vymezeny úkoly a povinnosti. ÚHÚL na nový
úkol reagoval vytvořením skupiny specialistů, kteří se touto problematikou zabývají. Je logické, že teprve praktické
zkušenosti s uplatňováním této nové legislativy dostanou celou problematiku do přijatelné podoby pro všechny
zúčastněné strany.
ÚHÚL se ve světě internetu prezentuje novými www stránkami, které dostaly moderní vzhled, a věřím, že upoutají
zájemce o informace nejen grafikou, ale zejména svým obsahem.
Novelou zákona č. 149/2003 Sb. byla rozšířena činnost ÚHÚL v oblasti uvádění reprodukčního materiálu lesních
dřevin do oběhu. V této novele došlo ke zjednodušení celé problematiky pro vlastníky lesů a pěstitele sadebního
materiálu. Nově byl novelou zákona 149/2003 Sb. do lesního hospodářství zaveden program pro zachování
genových zdrojů lesních dřevin, který je založen na dobrovolnosti účastníků programu s tím, že se počítá s finanční
kompenzací jejich nákladů, které jsou s programem spojeny.
Těmito kroky Ministerstvo zemědělství upřesňuje roli ÚHÚL v lesnictví, které potřebuje mít profesionálně
fungující, na příjmech nezávislou a nestrannou inženýrskou organizaci, která bude podporovat státní lesnickou
politiku, zabezpečovat operativní odborné činnosti vymezené ústředním orgánem státní správy lesů a příslušnou
legislativou. Dále bude poskytovat objektivní údaje pro řešení možných sporů a podklady pro nezbytně nutné
regulační procesy uplatňované státem v lesním hospodářství České republiky.
V Brandýse nad Labem 1. ledna 2014
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel ÚHÚL
Organizační schéma
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ing. Jaroslav Kubišta
Ing. Petr Tykva
Ing. Martin Bureš
Útvar ředitele
Náměstek pro
hospodářskou úpravu
a ekologii lesů
Náměstek pro
ekonomiku
a personalistiku
Náměstek pro
informační systémy
a technologie
Sekretariát,
podatelna, spisovna
Oddělení Národní
inventarizace lesů
Oddělení analýz a
financování
Oddělení informačních
a komunikačních
technologií
Právní a kontrolní
referát
Oddělení Oblastních
plánů rozvoje lesů
a ekologie lesa
Oddělení informační
soustavy
Oddělení Datového
skladu Informačního
a datového centra
Oddělení rozvoje
hospodářské úpravy
lesů
Oddělení personální
a mzdové
ŘEDITEL ÚHÚL
Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci a
požární ochrana
Referát samostatného
projektanta
Oddělení
Oddělení podpory státní
technologických provozů
Oddělení vnitřní správy
správy lesů a myslivosti
Informačního a datového
centra
Oddělení vnějších
vztahů
a poradenství
Stav k 31. 12. 2013
Oddělení GIS
Informačního
a datového centra
Pobočky
Brno
České Budějovice
Frýdek-Místek
Hradec Králové
Jablonec nad Nisou
Kroměříž
Olomouc
Plzeň
Stará Boleslav
Pobočka Stará Boleslav
Ústředí Brandýs nad Labem
Pobočka Jablonec nad Nisou
Pobočka Hradec Králové
Pobočka Olomouc
Pobočka Plzeň
Pobočka České Budějovice
Pobočka Frýdek-Místek
Pobočka Brno
Pobočka Kroměříž
Prezentace specializací poboček
ÚHÚL má celorepublikovou působnost, kterou zajišťuje síť devíti poboček.
Každá pobočka má vedle běžných, pro všechny pobočky stejných činností, stanovenou
odbornou specializaci – zaměření.
V letošní Výroční zprávě 2013 vybrané specializace představujeme stručnou prezentací
každé pobočky.
Pobočka BRNO
Vrázova 1
616 00 Brno – Žabovřesky
Ředitel: Ing. Václav Zouhar
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-brno
Specializace:
•
Lesnická typologie
•
Specializované pracoviště technologie pozemního šetření Národní inventarizace lesů
Lesnická typologie
Specializované pracoviště lesnické typologie bylo
zřízeno v roce 2009 jako důsledek rozvojových prací
v oblasti lesnické typologie, které byly na pobočce
v Brně prováděny soustavně od r. 2000. Od té doby
do současnosti řešilo/řeší specializované pracoviště
lesnické typologie tyto hlavní projekty a úkoly:
Správa databáze lesnické typologie
Databáze lesnické typologie představuje soubor 49 tisíc
zápisů z terénního šetření na lesnicko-typologických
plochách z let 1926–2007 doplněný o další datové
zdroje, např. klimatická data II. klimatického normálu
apod. Každá lesnicko-typologická plocha je popsána
mnoha údaji, mj. lokalizací plochy, vegetačními
poměry, půdními poměry aj. Takto rozsáhlý datový
soubor slouží nejen ÚHÚL k definování jednotek
Lesnicko-typologického klasifikačního systému, podle
něhož jsou klasifikovány všechny lesy v ČR, ale je
používán i dalšími organizacemi a subjekty při řešení
různých projektů. Mezi nejvýznamnější externí využití
databáze lesnické typologie můžeme uvést její přínos
pro vznik publikace Vegetace České republiky, dílu 4. –
Lesní a křovinná vegetace.
Zpracování oblastních lesnicko-typologických elaborátů
V největším rozsahu bylo prozatím databáze lesnické
typologie využito pro vypracování oblastních lesnickotypologických elaborátů pro každou ze 41 přírodních
lesních oblastí v ČR. Každý elaborát v první části
obsahuje podrobnou analýzu přírodních podmínek
oblasti a v druhé části podrobně rozpracovává
charakteristiky jednotlivých lesních typů, které byly
v dané oblasti vymapovány. Ty bylo možné takto
zpracovat právě na základě analýz údajů ze 49 tisíc
lesnicko-typologických ploch evidovaných v databázi
lesnické typologie.
Vyhodnocování dat databáze lesnické typologie
Jedná se o dlouhodobý projekt, v němž jsou využívány
a zpracovávány údaje databáze lesnické typologie při
řešení různých úkolů lesnické typologie či jiné oblasti
lesnictví nebo příbuzných oborů. Jako příklady můžeme
uvést vyhodnocení a přípravu:
•
charakteristických druhů rostlinné vegetace
ve vazbě na jednotky Lesnicko-typologického
klasifikačního systému,
•
specifických vazeb humusových forem na jednotky
Lesnicko-typologického klasifikačního systému,
•
podkladů ekonomických průzkumů – soubory
lesních typů ve vazbě na technologické procesy
apod.
Klimatické změny – jejich vlastnosti a dopady na lesní
ekosystémy
Cílem tohoto projektu je snaha analyzovat a predikovat
možný vliv klimatických změn na lesy v České republice
za pomoci dostupných dat (vlastních i externích). Zatím
nejdůležitějším výstupem bylo řešení úkolu „Posun
lesních vegetačních stupňů a změna druhové skladby ve
vazbě na lesnickou typologii a předpokládané dopady
pro tvorbu hospodářských souborů a hospodářských
doporučení v oblasti hospodářské úpravy lesů“.
V současné době se pracoviště lesnické typologie
zaměřuje na dva hlavní okruhy problémů spojených
s lesnickou typologií a lesními ekosystémy obecně:
1. Zpřesnění Lesnicko-typologického klasifikačního
systému.
2. Řešení problematiky související se změnami
klimatu a jejich dopady na lesy ČR.
Specializované pracoviště technologie pozemního
šetření Národní inventarizace lesů
Specializované pracoviště technologie pozemního
šetření NIL vzniklo v roce 2009, jeho vznik byl
podmíněn prováděním Národní inventarizace lesů, jejíž
druhý cyklus právě probíhá (2011–2015). Pracoviště se
zabývá především přípravou podkladů k terénnímu
měření NIL, správou a údržbou přístrojového
vybavení NIL a programováním podpůrných aplikací
NIL. Specializované pracoviště je úzce propojeno
s Analytickým centrem NIL na pobočce Kroměříž
a Specializovaným pracovištěm fotogrammetrie na
pobočce Frýdek Místek, se kterými spolupracuje na
řešení problematiky NIL. Specializované pracoviště Brno
se aktivně podílelo na pilotním šetření NIL v roce 2009,
tvorbě metodiky NIL a zaškolení pracovníků v roce 2010.
K činnosti pracoviště patří zejména:
•
Tvorba a příprava projektů NIL – pracoviště
každoročně připravuje projekty potřebné pro sběr dat
v terénu. Dále se zabývá podporou terénních skupin
a řešením jejich konkrétních požadavků.
•
Správa a údržba přístrojového vybavení – pracoviště
zajišťuje každoroční údržbu přístrojového vybavení,
komunikuje s dodavateli přístrojového vybavení,
řeší problémy a reklamace. Dále publikuje manuály
k jednotlivým přístrojům, jejich nastavení, kalibrace
atd.
•
Programování podpůrných aplikací – aktivně
se podílí na vývoji kontrolního a výběrového
programu pro sběr dat. Dále spolupracuje na
vývoji managementu dat NIL. Programuje
webové aplikace pro NIL.
•
Příjem dat – pracoviště přijímá a koriguje GPS
data. Dále provádí registraci a příjem dat od
terénních skupin.
•
Pilotní projekt pro monitoring lesních
ekosystémů – provádí pilotní šetření včetně
tvorby projektu.
•
Ostatní činnost – zjišťování vlastnictví na
plochách NIL, údržba portálu MediaWiki NIL
atd.
Pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE
Lipová 15
373 71 Rudolfov
Ředitel: Ing. Petr Pumpr
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-ceske-budejovice
Specializace:
•
Státní správa lesů se zaměřením na katastr nemovitostí a lesní hospodářské plány/osnovy
• Aplikace pro podporu správy OLH
Státní správa lesů se zaměřením na katastr
nemovitostí a lesní hospodářské plány/osnovy
Hlavním tématem specializace pobočky se stala
problematika výpočtu nákladů na činnost odborných
lesních hospodářů (OLH), v jejímž rámci proběhlo
řešení přípravy podkladů pro
•
zpracování lesních hospodářských osnov (LHO),
•
jednotnou evidenci OLH v rámci ČR,
•
návrh na automatizaci výpočtu náhrad za činnost
OLH pomocí softwarové aplikace.
Cílem činnosti pobočky je zpracovat komplexní
návrh řešení tak, aby došlo ke sjednocení postupu ze
strany pracovníků státní správy lesů (SSL) na obcích
s rozšířenou působností (ORP), kteří tuto agendu
spravují.
Tento úkol byl ÚHÚL zadán jako projekt s názvem
„Návrh na výpočet náhrad za činnost OLH na
podkladě lesních hospodářských osnov – Analýza
možností přípravy podkladů pro výpočet nákladů
na činnost OLH“. Zpracování probíhalo na základě
zadání ředitele odboru 16 220 Ministerstva zemědělství
č.j. 25268/2006-16220 s názvem „Příprava podkladů
a metodiky pro výpočet nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře v rámci podpory státní správy lesů“
a č.j. 41256/2007-16220 „Příprava metodik pro zadání
veřejné zakázky na vypracování LHO v rámci podpory
státní správy lesů“.
Dále následovalo zpracování vzorového zařizovacího
obvodu pro lesní hospodářské osnovy pro účely
kontroly náhrad za činnost odborného
výpočtu a lesního hospodáře (č.j. 31890/2008-1622). Hlavním
cílem tohoto úkolu bylo vytvořit metodiku pro
jednotné zpracování podkladové vlastnické parcelní
mapy a databází pro tvorbu LHO.
V roce 2009 se provedlo ověření metodiky pro přípravu
podkladů pro lesní hospodářské osnovy a výpočtu
náhrad za činnost odborných lesních hospodářů na
podkladě aktualizovaných dat lesních hospodářských
osnov (č.j. 14933/2009-16220). Hlavním cílem této
etapy bylo naplnění centrálního registru OLH.
V roce 2010 se pracovalo na specifikaci s názvem
„Centrální registr OLH a automatizace výpočtu náhrad
za činnost OLH na podkladě aktualizovaných dat
lesních hospodářských osnov“ (č.j. 20003/2010-16220).
V roce 2011 byla zpracovávána specifikace s názvem
„Automatizace výpočtu náhrad za činnost odborných
lesních hospodářů“ (č.j. 132658/2011-16220). Zde
bylo hlavním cílem provést analýzu možnosti zapojení
aplikací do portálu Ministerstva zemědělství eAGRI.
V roce 2012 se pokračovalo v aktualizaci aplikací
v projektu „Zavádění aplikací pro výpočet
náhrad za činnost odborných lesních hospodářů“
(č.j. 108407/2012-16220).
Cílem prací v roce 2013 bylo zajistit provozní
implementaci softwarových produktů souvisejících
s výpočtem náhrad za činnost OLH v případech, kdy
jejich činnost hradí stát. Pracovalo se na spojení dvou
současných aplikací OLH do jedné a zajištění její plné
funkčnosti. Modernizované aplikace byly zavedeny
do praxe v průběhu řešení projektu IOP (Integrovaný
operační program), jehož prostřednictvím docházelo
k implementaci změn do portálu eAGRI (v druhé
polovině roku 2013). Dále došlo k napojení aplikace na
společný zemědělský registr a vytvoření veřejné verze
aplikace na prohlížení kontaktů na úředníky státní
správy lesů a myslivosti.
V roce 2014 plánujeme napojení této aplikace na
Webové služby dálkového přístupu k údajům katastru
nemovitostí ČR. To na straně jedné umožní uživatelům
editaci majetků (vlastníků) v datech LHO a na straně
druhé nabídne vlastníkům, kteří si vybrali OLH sami,
novou sérii podpory. Podpora bude zaměřena na
pomoc s identifikací porostů a hlídáním změn na listu
vlastnictví. Na straně podpory aplikace bude nově
přidána automatická úloha na hlídání překryvu lesních
hospodářských osnov s plány.
Aplikace pro podporu správy OLH
Registr licencí OLH
Aplikace na výpočet náhrad byla zprovozněna
k 1. dubnu 2012 a slouží k výpočtu náhrad za činnost
OLH za zvolené období. Mimo výpočet náhrad pro
státem placené OLH může sloužit i k přehledné evidenci
výkonu funkce ostatních OLH, kteří již nejsou placení
z prostředků státu.
Vytvoření registru OLH bylo nezbytnou podmínkou
pro naplnění hlavního zadání celé činnosti – výpočet
náhrad pro státem placené OLH. Důvodem byla
skutečnost, že v ČR neexistovala jednotná evidence
subjektů zajišťujících výkon OLH, kterým byla
v souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.,
v platném znění) udělována licence. Bez jednotné
evidence OLH nebylo možné úspěšně splnit zadání
úkolu tak, aby finální výstupy obsahovaly i sumární
přehledy za celou Českou republiku. Mnoho
odborných lesních hospodářů totiž vykonává svou
činnost na území více obcí s rozšířenou působností.
Pomocí Registru OLH lze odborného lesního
hospodáře jednoznačně identifikovat a zpracovávat
výstupy dle libovolné úrovně zadání v celé ČR.
Podkladem pro výpočet jsou lesní hospodářské
osnovy. Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesů
obsažené v lesních hospodářských osnovách je možné
pro potřeby výpočtu náhrad částečně aktualizovat.
Aplikace je pro pracovníky státní správy lesů
myslivosti dostupná v zabezpečené části portálu
a Ministerstva zemědělství eAGRI. Umožňuje tři úrovně
přístupu: pro obce s rozšířenou působností, krajské
úřady a Ministerstvo zemědělství.
Více informací také zde.
Pobočka FRÝDEK-MÍSTEK
Nádražní 2811
738 25 Frýdek-Místek
Ředitek: Ing. Marek Mlčoušek
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-frydek-mistek
Specializace
• Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země
• Myslivost
• Lesnická pedologie
Specializované pracoviště Fotogrammetrie a dálkového
průzkumu Země
Hlavní činností specializovaného pracoviště je využívání
metod dálkového průzkumu Země pro systematický
monitoring lesních porostů a podporu kontrolních mechanismů v rámci lesního hospodářství. Kombinace dat
pozemního šetření a vyhodnocených údajů z dálkového
průzkumu Země je mj. podstatou druhého cyklu Národní
inventarizace lesů (NIL2) a bude i podstatou průběžného
sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů.
Fotogrammetrické vyhodnocení pro NIL2
V rámci druhého cyklu Národní inventarizace lesů probíhá
fotogrammetrické vyhodnocení vybraných parametrů
na zkusných plochách ve čtvercové síti 0,5×0,5 km. Data
naměřená na těchto inventarizačních plochách se v terénu
kombinují s fotogrammetricky vyhodnocenými údaji
z leteckých (družicových) snímků. Využitím potenciálu
digitálních leteckých snímků v prostředí stereo-analýzy je
dosaženo zpřesnění a zlepšení výstupů NIL2.
v adresářové struktuře přebírány také odpovídající
jednotlivé kanály pořízené v oblasti blízkého
infračerveného spektra (NIR). Pro potřeby stereointerpretace a tvorby mapových podkladů je však
potřeba kompozitů vzniklých sloučením kanálů
z viditelného a blízkého infračerveného spektra,
tzv. CIR kompozitů (color infra red). Jinými slovy
potřebujeme vzít červené a zelené pásmo z jednoho
datasetu, sloučit s infrapásmem z druhého datasetu
a vytvořit 3kanálový snímek v nepravých barvách.
Ke konci roku 2013 se podařilo dokončit zpracování
CIR ortofota na území České republiky, tedy
ortofotomapy z let 2010–2012. Tyto ortofotomapy
jsou barevně ověřeny, jak v závislosti na pohledu
v samotném SMO5, tak na celkovém náhledu kladu
SMO50. Jelikož snímkování probíhá za různých
světelných podmínek a s různými kamerami nelze
docílit jednolitého barevného vyrovnání pro celou
ČR. Přidanou hodnotou CIR ortofota je výrazně
lepší barevná identifikace stavu a typu vegetace než
u RGB ortofota.
Provedení fotogrammetrického šetření je pro úspěšnou
realizaci projektu NIL2 zcela zásadní.
Mezi hlavní důvody patří:
• možnost zpřesnění bodových odhadů metodami
postratifikace a dvoufázového výběru (double
sampling for stratification),
• zajištění výstupů souvisejících s popisem krajiny
bez vazby na pozemní šetření (metodika transektu
dálkového průzkumu Země),
• přesná navigace pro terénní skupiny na inventarizační
plochy (zajištění navigačních podkladů),
• kompenzace okrajových efektů po provedení
venkovního měření – využití možnosti zakreslení
průběhu okraje lesa.
Rutinní fotogrammetrické hodnocení probíhá od září 2010
na digitálních datech od Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního (ĆÚZK) na území celé ČR. Dosud bylo
zhodnoceno 231 tisíc inventarizačních ploch (stav k lednu
2014).
Barevné vyrovnání snímků a tvorba CIR ortofota
Data digitálních leteckých měřičských snímků (LMS) jsou
přebírány od ČÚZK ve formě barevných RGB kompozitů
(kanály viditelného spektra red, green, blue). S nimi jsou
Ukázka CIR ortofota – rozlišení dřevinné skladby
Automatizovaná extrakce výškové informace
o porostech (nDSM) z digitálních LMS
Spolu s překotným nárůstem výpočetního výkonu
se v posledních letech do praxe prosazují postupy
modelování povrchu objektů z leteckých snímků
tzv. korelační metodou (image matching). Digitální model povrchu (Digital Surface Model – DSM)
představuje nadmíru významnou vrstvu také pro
lesníky. Odečtením nadmořské výšky z digitálního modelu terénu (DMT) od DSM vznikne
normalizovaný DSM, který reprezentuje výškovou
informaci o porostech. Rastrový nDSM poskytuje
unikátní vrstvu spojitého měření, která slouží
k modelování dendrometrických veličin, detekci
a lokalizaci holin, k odhadům řady lesnicky atraktivních
proměnných jako jsou celkové zásoby, zásoby po
dřevinách, výše těžeb atp. Princip korelační metody
spočívá ve vyhledávání identických bodů obrazu ve
stereo-dvojici leteckých snímků (pořízených minimálně
s 60% překryvem). Na tom je ostatně založena i běžná
stereoskopická interpretace, kdy při pozorování
stejného místa ve snímcích pořízených z rozdílné
polohy vnímáme výšku objektu (3D). Autokorelační
proces tak pouze přebírá schopnost lidského vnímání.
Identické body vyhledává algoritmus obrazové analýzy
a automaticky zaznamenává výškovou Z-souřadnici
v cílovém souřadném systému.
Princip tvorby výškového modelu z korelovaných bodů.
Aktuálně je zpracováno území celé ČR z dat leteckého
snímkování 2010–2012. Pokračuje zpracování navazující časové řady 2013–2014. Z tohoto rastru lze
vytvářet řadu tematických map např. rozdělení vegetace
podle klasifikovaných výškových tříd.
Analýzy dat dálkového průzkumu Země a technologie
fotogrammetrie jsou dále využívány pro účely:
•
kontrol lesních hospodářských plánů (průniky
jejich dat s nDSM),
•
Centrální evidence systémů náležité péče –
CESNaP (extrakce nově vniklých holin na základě
rozdílové analýzy nDSM 2010–2012),
•
vývoje aplikace pro automatizovanou detekci
okrajů lesa z dat nDSM a CIR ortofota v prostředí
v eCognition pro účely NIL2,
•
vizuální interpretaci v rámci kontrol dotačních
titulů v lesnictví pro Státní zemědělský a intervenční fond (systém pro šetření plošných objektů
/digitalizace PSK/ v prostředí Topol Digit Solo),
•
přípravou mapových podkladů pro terénní
skupiny NIL2.
Specializované pracoviště myslivosti
Specializované pracoviště myslivosti na pobočce
Frýdek-Místek vyhotovuje rozbory a analýzy týkající
se myslivosti zejména pro Ministerstvo zemědělství
a výzkumné organizace, vytváří metodiky v oblasti
poškozování lesů zvěří pro Národní inventarizaci lesů,
zpracovává koncepce a prognózy vývoje stavů zvěře či
poškození ekosystémů zvěří. Přes dvacet let se pracoviště
spolupracuje s IFER – Ústavem pro výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o., na inventarizaci škod zvěří na lesních
porostech v rámci celé ČR. Pracoviště zpracovává
rezortní statistické výkazy odvětví myslivosti, provádí
poradenskou a školící činnost.
Pracoviště spravuje data myslivecké evidence za
celou ČR od roku 1966. Data obsahují základní
informace o honitbách, jako například jejich výměry
a názvy honiteb, názvy uživatele, držitele honiteb,
údaje o bažantnicích a oborách, počty loveckých psů,
počty držitelů loveckých lístků, klasifikace honiteb,
normované stavy zvěře, plány lovu, odstřely, úhyny,
jarní kmenové stavy zvěře a výskyty vzácných, či
introdukovaných druhů zvěře.
Smyslem správy dat myslivecké evidence je poskytování
podložených informací o myslivosti a mysliveckém
hospodaření v ČR Ministerstvu zemědělství a státní
správě myslivosti na všech úrovních, to znamená
i krajům a obcím s rozšířenou působností. Informace
o myslivosti v ČR poskytujeme i veřejnému sektoru,
studentům či Českému statistickému úřadu nebo Státní
veterinární správě a vědecko-výzkumným institucím.
K výstupům pracoviště patří:
•
každoroční výkazy o honitbách MYSL1-01 pro
Český statistický úřad a veřejnost,
•
podklady pro neveřejný portál MYSLI-Web
jakožto program pro podporu státní správy lesů
a myslivosti
•
a podklady pro veřejný Myslivecký portál
Ministerstva zemědělství,
•
ve spolupráci s ústředím ÚHÚL v Brandýse nad
Labem dodáváme také digitalizované podklady
hranic honiteb pro veřejný portál Honitby ČR
umístěný na portálu eAGRI,
•
ročně zpracováváme desítky specializovaných úkolů
pro Ministerstvo zemědělství či civilní fyzické
a právnické osoby.
Od výsledků mysliveckého výkaznictví se odvíjí i koncepce
státní myslivecké či lesnické politiky. Výhledem do
budoucna je doplnění Mysliveckého portálu Ministerstva
zemědělství o propojení údajů o poškození lesa zvěří
z Národní inventarizace lesů a údajů o stavech zvěře
z mysliveckého výkaznictví. Nabízí se také vytvoření
grafických a mapových sad o vývoji výskytu zvěře ČR
v historii a jejím lovu.
Specializované pracoviště lesnické pedologie
Specializované pracoviště lesnické pedologie se zabývá
vytvářením metodik venkovních šetření a správou dat
z půdních průzkumů uskutečňovaných ÚHÚL. Dále
se zabývá integrací metodik terénních průzkumů,
laboratorními stanoveními, správy dat a jednotnou
platformou matematické statistiky a geostatistiky půdních
rozborů ze všech poloprovozních šetření v lesích v rámci
rezortu Ministerstva zemědělství v ČR.
ÚHÚL se sběrem a analýzou dat z profilů lesních půd
zabývá aktivně nepřetržitě od roku 1953. Tyto práce byly
postupně rozčleněny do průzkumů lesnické typologie,
trvalých zkusných ploch, Národní inventarizace lesů
a ovlivnily i podobu průzkumů výživy lesů.
Půdní rozbory ÚHÚL v současnosti plní funkci podpůrné
platformy ekologických klasifikací bonity stanoviště
a lesnicko-typologických jednotek. Cílem činnosti je
vytvoření jednotné platformy analýz lesnických půdních
průzkumů v rámci NIL2, integrovaných aktivit
lesnické typologie a speciálních projektů, stejně
jako vyhodnocování statistických závislostí v rámci
Datového skladu Informačního a datového centra
ÚHÚL. V souladu s předmětem činnosti ÚHÚL je
vytvářena společná platforma sběru, laboratorních
statistických analýz poloprovozních odběrů
a vzorků lesních půd v celém rezortu zemědělství
v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
a vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agro-chemickém
zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních
vlastností lesních pozemků.
Specializované pracoviště lesnické pedologie
se zabývá také pravidelnou metodickou koordinací
činnosti interní pedologické laboratoře ÚHÚL
a rozvojem numerických analýz půdních dat jako
podkladů pro environmentální modelování koordinovaného prostřednictvím úkolů Ministerstva
zemědělství.
Koordinace činnosti pedologické laboratoře je
zaměřena na plnění provozních úkolů při stanovení
fyzikálně-chemických a chemických vlastností
půdních vzorků odebraných v rámci šetření Národní
inventarizace lesů a na sběr podkladů k posouzení
inovací laboratorních postupů ve vazbě na doplnění
předmětu činnosti ÚHÚL.
K výstupům pracoviště patří mj. generalizovaný
rastrový model 1 × 1 km středních hodnot vybraných
půdních vlastností lesů na území ČR, který byl
využit jako jeden z podkladů při tvorbě modelu Zón
ohrožení lesů. Tento model byl testován jako jedna
z alternativ náhrady kritérií vyhlášky č. 78/1996 Sb.,
o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
Pobočka HRADEC KRÁLOVÉ
Veverkova 1335
500 02 Hradec Králové 2
Ředitel: Ing. Miroslav Válek
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-hradec-kralove
Specializace:
•
Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
•
Poradenství v lesním hospodářství
Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské
unie vyvstala potřeba sjednotit právní řády na národní
a evropské úrovni. Jednou z evropských právních
norem, která ovlivňuje lesní hospodářství, je Směrnice
Rady č. 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, a její prováděcí právní akty.
Ustanovení uvedené směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 149/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jeho
prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vyhláška).
ÚHÚL byl v této souvislosti v roce 2005 dodatkem ke
Zřizovací listině upraven předmět činnosti a ústavu tak
byl svěřen výkon odborných úkonů, dozoru a kontroly
v oblasti uvádění reprodukčního materiálu lesních
dřevin do oběhu, tzn. výkonu oprávnění pověřené
osoby ve smyslu zákona a jeho prováděcí vyhlášky.
Metodickým vedením prací byla pověřena pobočka
Hradec Králové.
Za aktivní odborné spolupráce ÚHÚL, který mj.
připravoval podklady k návrhům novelizace a účastnil
se jednání pracovní skupiny ministerstva k této
problematice, tak byla připravena novela zákona, novela
vyhlášky a byla zpracována nová vyhláška č. 393/2013
Sb., o seznamech druhů lesních dřevin. Všechny tyto
předpisy vstupují v účinnost od 1. ledna 2014.
Do poloviny roku 2014 se předpokládá vydání vyhlášky
provádějící ustanovení zákona o Národním programu.
Problematiku uvádění reprodukčního materiálu
lesních dřevin do oběhu tak bude řešit jeden zákon a tři
prováděcí vyhlášky.
V reakci na novou legislativu a také s ohledem na
technickou zastaralost dosavadního datového systému
ERMA bude od 1. ledna 2014 zprovozněn nový datový
systém Evidence reprodukčního materiálu – ERMA2.
Poradenství v lesním hospodářství
Předmětem druhé specializace pobočky Hradec Králové
je poskytování ekonomicko-právního poradenství.
Dle tohoto pověření ÚHÚL od roku 2005 zpracovával
zejména odborné posudky jako podklady pro
rozhodování orgánů veřejné správy pro uznávání
zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a pro
vyhlašování genových základen, vedl ústřední evidenci
vydaných potvrzení o původu, uznaných zdrojů
reprodukčního materiálu, vyhlášených genových
základen, držitelů licencí pro uvádění reprodukčního
materiálu lesních dřevin do oběhu, reprodukčního
materiálu v držení dodavatelů a uvedeného do oběhu
a školkařské činnosti, a to v rámci datového skladu
Evidence reprodukčního materiálu – ERMA. Vykonával
také kontrolu a dozor nad dodržováním ustanovení
zákona.
Nařízení Rady č. 1782/2003 ukládá povinnost každému
členskému státu EU zřídit zemědělský poradenský
systém. Činnost ÚHÚL v této oblasti dále navazuje
na koncepce zemědělského poradenství „Koncepce
zemědělského poradenství na roky 2004–2010“
a „Koncepce poradenského systému Ministerstva
zemědělství na léta 2004–2013“. Poradenská činnost je
ÚHÚL mj. uložena Zřizovací listinou, bodem 10.
Změna nastala po deseti letech účinnosti zákona, kdy na
základě vyhodnocení způsobu jeho uplatňování v praxi
přistoupilo Ministerstvo zemědělství k jeho novelizaci,
a to zejména ve smyslu ustanovení Národního programu
zachování a reprodukce genofondu lesních dřevin,
zjednodušení fungování státní správy, implementace
chybějících ustanovení Směrnice Rady č. 1999/105/ES
a oprav drobných chyb stávající právní úpravy.
V rámci „Koncepce poradenského systému Ministerstva
zemědělství na léta 2004–2013“ ÚHÚL naplňuje II.
a IV. stupeň poradenství pro vlastníky lesů a osoby
hospodařící v lesích. Jedná se o odborné poradenství
zajišťované odbornými konzultacemi, vydáváním
informačních materiálů a poradenskými webovými
stránkami.
Náplň poradenské činnosti ÚHÚL spočívá v předávání
informací vyplývajících z právních předpisů, z lesnické
politiky a strategií Evropské unie a České republiky,
stejně jako v předávání informací o jejich podpůrných
nástrojích.
Přehled dosud vydaných poradenských materiálů
Poradenské služby v lesním hospodářství.
(materiály aktuální i v současnosti jsou dostupné na
poradenských webových stránkách ÚHÚL)
Technické listy – standardizované postupy.
1. Publikace – brožury pro vlastníky lesů a osoby
hospodařící v lesích:
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I.
(Základní pravidla vlastnictví lesa, práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní
pomocníci, hospodaření v lese, založení porostu
na zemědělské půdě, možnosti čerpání příspěvků
a dotací)
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha II.
(Myslivost a ochrana přírody a krajiny ve vztahu
k vlastníkovi lesa, využití informací z oblastních
plánů rozvoje les)
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha III.
(Standard sadebního materiálu lesních dřevin,
zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin)
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha IV.
(Lesní stanoviště a stabilita, obnova lesa, výchovné
zásahy, škody v lese, hospodářská úprava lesů,
vlastník a jeho odborný lesní hospodář, zhodnocení
dříví, roční období v lese)
Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní
hospodářství v období 2007–2013 pracovníky
v lesnictví a lesnické poradce.
2. Letáky, skládačky – propagační materiály.
Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin.
Program rozvoje venkova 2007–2013, vybraná
opatření pro lesní hospodářství.
Informační listy Metodická doporučení pro žadatele
o dotaci z Programu rozvoje venkova – Lesnickoenvironmentální platby.
Informační listy Metodická doporučení pro žadatele
o dataci z Programu rozvoje venkova – Platby
v rámci NATURA 2000 v lesích.
Informační listy GAEC – Dobrý zemědělský
a environmentální stav.
Informační listy Metodická doporučení pro
žadatele o dotaci na zalesňování zemědělské půdy
poskytovanou v rámci Programu rozvoje venkova.
Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy.
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
poskytované jednotlivými kraji v letech 2008–2013.
3.Metodiky pro privátní poradce akreditované
Ministerstvem zemědělství – informační a vzdělávací
materiály.
NATURA 2000 – Ptačí oblasti – Ochrana volně
žijících ptáků.
NATURA 2000 – Evropsky významné lokality.
Aplikace zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců určeného
k obnově lesa a zalesňování v lesním hospodářství
ČR.
Ochrana vod.
Sdružování vlastníků lesů.
Moderní technologie používané v lesním hospodářství. Včlenění mimodřevních funkcí lesa do
hospodaření na lesním majetku.
Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.
Opatření II.2.2, Platby v rámci NATURA 2000
v lesích, Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální
platby.
Systém certifikace FSC v lesním hospodářství České
republiky.
Programu rozvoje venkova 2007–2013, využívání
poradenských služeb (v oblasti lesnictví).
Systémy managementu podle norem ISO 9001
a 14001 v lesním hospodářství České republiky.
Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství
České republiky.
Pěstování a využití biomasy lesních dřevin pro další
zpracování a energetické účely.
Výhled do budoucna
Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti.
Předpokládáme, že v příštím roce se v oblasti
zemědělského a lesnického poradenství ÚHÚL zapojí
do řešení problematiky:
Program péče o krajinu.
Operační program životní prostředí.
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
Pěstování lesů pod vlivem měnícího se klimatu.
4. Zasazení těchto výstupů do kontextu lesnictví ČR,
jiných oborů jako je ekonomika, oceňování lesů,
právo, ochrana přírody a krajiny, ochrana vod,
reprodukční materiál, pěstování lesů, ochrana lesů,
biomasa.
•
aplikace evropské legislativy v podmínkách ČR,
•
nového programového období Programu rozvoje
venkova pro období 2014–2020,
•
aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1305/2013, o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) a o zrušení Nařízení Rady
č. 1698/2005,
•
pokračování v poradenské, metodické a osvětové
činnosti pro pracovníky v lesnictví a lesnické
poradce.
Pobočka Jablonec nad Nisou
Jungmannova 10
466 01 Jablonec nad Nisou
Ředitelka: Ing. Jana Čacká
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-jablonec-nad-nisou
Specializace:
•
Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
•
Oblastní plány rozvoje lesů – lesní dopravní síť
Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, platí v celé Evropské unii
od 3. března 2013.
Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění nezákonně
vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo
dřevo a dřevařské výrobky na trh EU uvádí, ukládá jako
hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče.
ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do českého právního řádu Nařízení EU
o dřevu převádí.
Systém náležité péče obsahuje podle článku 6 nařízení
tyto tři prvky:
• přístup k informacím, které se týkají dodávek
dříví na trh,
• posouzení rizik uvedení nezákonného dříví nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
• zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné
riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo
dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není
zanedbatelné.
dřevo a dřevařské výrobky,
d) sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na
základě analýzy rizik,
e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací,
f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik
uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských
výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů
o kontrolách.
(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se
zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního
ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové
stránce Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo“).
Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle
odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně
5 let.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob,
jakým tyto informace do centrální evidence předávají
hospodářské subjekty a orgány státní správy při uplatňování
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo
a dřevařské výrobky.
Právní předpisy dotýkající se problematiky Nařízení
o dřevu:
Kromě systému náležité péče musí vlastník lesa
podle vyhlášky č. 285/2013 Sb. (v režimu § 40 zákona
č. 289/1995 Sb.) odevzdávat informace o výsledcích
svého hospodaření do Centrální evidence systému
náležité péče, jejímž správcem je ÚHÚL. Data lesní
hospodářské evidence (LHE) odevzdává ve smyslu
zákona č. 289/1995 Sb. orgánu státní správy lesů.
•
Centrální evidence systému náležité péče – CESNaP – ve
smyslu § 3 zákona č. 226/2013 Sb.:
•
(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému
náležité péče u hospodářských subjektů a je informačním
systémem veřejné správy, který obsahuje informace
a) poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů
náležité péče pro účely provádění kontrol,
b) poskytované orgány státní správy při uplatňování
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se
stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na
trh dřevo a dřevařské výrobky,
c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
•
•
•
•
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských subjektů uvádějících dřevo
a dřevařské výrobky na trh
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 363/2012, o procedurálních pravidlech pro
uznávání kontrolních organizací a odejímání
takových uznání
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012,
o prováděcích pravidlech pro systém náležité
péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních
organizací
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005, o zavedení
režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do
Evropského společenství
Nařízení Komise (EU) č. 1006/2011, kterým se
mění příloha I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,
o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
•
Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu
předávání informací do centrální evidence
hospodářskými subjekty a orgány státní správy
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na
trh
Kontrolované hospodářské subjekty podle velikosti
majetku
Za uplatňování těchto právních předpisů jsou dle
zákona č. 226/2013 Sb. (§ 4) odpovědny tyto orgány:
Ministerstvo zemědělství, krajské úřady, Česká
obchodní inspekce, Generální ředitelství cel a ÚHÚL
(jako pověřená osoba dle § 10).
Kontroly hospodářských subjektů
Garancí odborné činnosti v souvislosti s nařízením
EU č. 995/2010 Sb. byla v rámci specializací pověřena
pobočka Jablonec nad Nisou, která tuto problematiku
zajišťuje od začátku roku 2013.
Podílela se na proškolení zaměstnanců ÚHÚL,
přípravě všech metodik, analýzy rizika, vytvoření
harmonogramu kontrol hospodářských subjektů
i na prvních kontrolách hospodářských subjektů
s jednotlivými pobočkami. Zároveň se v podzimních
měsících účastnila mnoha seminářů a informativních
akcí pro odbornou veřejnost.
Kontrolované hospodářské subjekty podle vlastnictví
majetku
Zkušenosti ukazují, že v roce 2014 je třeba ve vztahu
ke kontrolám hospodářských subjektů zaměřit se
zejména na:
• po odevzdání lesní hospodářské evidence na provedení analýzy rizika,
• při tvorbě harmonogramu kontrol na kladení
důrazu na dovozce, po vyhodnocení situace
se u našich vlastníků objevuje spíše zanedbatelné
riziko,
• zvyšování odborné a jazykové vybavenosti
pracovníků ÚHÚL vzhledem k šíři dřevařských
výrobků podléhající povinnostem nařízení,
• doladění metodik a postupů ÚHÚL v souvislosti
s aplikační praxí této legislativy i vzhledem
k uplatňování nařízení v dalších členských státech
EU,
• zvýšení počtu školení/seminářů pro hospodářské
subjekty na různých úrovních,
• zvyšování informovanosti obecně (i mezi subjekty
jako je Ředitelství silnic a dálnic, Armáda ČR,
Správa železniční dopravní cesty, Agentura
ochrany přírody a krajiny, správy národních
parků, správce vodních toků apod.,
• zúčastňování se porady pracovníků státní správy
na Ministerstvu zemědělství.
Oblastní plány rozvoje lesů – lesní dopravní síť
Další specializací pobočky je lesní dopravní síť
a s ní související těžebně-dopravní klasifikace lesů
zpracovaná podle autorů Macků-Popelka-Simanov
z roku 1992. Pobočka koordinuje a metodicky řídí
práce na aktualizaci informací o lesní dopravní síti v ČR
a o těžebně-dopravní klasifikaci lesů v rámci celého
ÚHÚL. Tyto činnosti byly převzaty z předchozích
specializovaných průzkumů, které se realizovaly před
tvorbou lesních hospodářských plánů, a problematika
pak byla začleněna do oblastních plánů rozvoje lesů.
Existence dat lesní dopravní sítě nad celou ČR
a jejich struktura dnes umožňuje provádění různých
analýz na všech úrovních státní správy lesů a v nejrůznějších správních jednotkách, mj. pro potřebu
posuzování záměrů lokace průmyslových investic
do dřevozpracujícího průmyslu nebo pro složky
integrovaného záchranného systému. Informace
o lesní dopravní síti jsou využity pro stanovení priorit
v rámci žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova
2007– 2013, i v novém programovém období 2014–2020
(byla stanovena hustota lesní dopravní sítě za jednotlivé
zvolené správní jednotky a tato hodnota slouží pro
objektivní stanovení a nasměrování podpory výstavby
a rekonstrukce lesních cest tam, kde je to zapotřebí).
Aktualizované podklady jsou každoročně poskytovány
Hasičskému a záchrannému sboru ČR pro potřeby
operativního řízení.
Těžebně-dopravní klasifikace využívaná ÚHÚL v současné době je úplně odlišná od dříve využívaných
klasifikací. Hlavní a zásadní rozdíl mezi touto klasifikací
a jinými i předchozími klasifikacemi je ten, že nová
klasifikace dělí terény z hlediska citlivosti a rizika jejich
poškození a navrhuje technologie, které jsou vhodné
pro danou lokalitu z hlediska ochrany půdního krytu
a ne podle technických možností stroje využitého pro
práci v daném prostředí.
ÚHÚL tak získává velké množství informačně bohatých
podkladů, které umožňují objektivní rozhodování
nejen na všech úrovních státní správy, ale také na
úrovni majetků a vlastníků lesů. Tím ÚHÚL přispívá
k efektivnějšímu fungování a trvale udržitelnému
obhospodařování lesů v ČR.
Do budoucna se uvažuje s využitím dat o lesní dopravní
síti pro logistiku, navigaci a routing v lese a také
o propojení se sítí veřejných komunikací. Výsledkem
by měla být propojená síť veřejných a lesních cest
umožňující ve svém důsledku úsporu nákladů na
dopravu dříví z lesa. Toto propojení by mělo také zrychlit
a zefektivnit činnost záchranných složek a zkrátit čas do
zásahu, což přispěje k ochraně života, zdraví a majetku
občanů, firem a státu. Po dokončení všech prací v rámci
tvorby těžebně-dopravní klasifikace lesů se budou tyto
podklady využívat pro návrhy vhodných technologií
v konkrétním území, lokalizaci citlivých území a řešení
dalších úloh v oblasti těžby a dopravy dříví.
Lesní cesta třídy 1L
Pobočka Kroměříž
Náměstí Míru 498
767 01 Kroměříž
Ředitel: Ing. Martin Pospíšil
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-kromeriz
Specializace:
•
Analyticko-metodické centrum Národní inventarizace lesů
Analyticko-metodické centrum Národní
inventarizace lesů
Specializované pracoviště Analyticko-metodické
centrum Národní inventarizace lesů (ACNIL) bylo
založeno v roce 2005 na pobočce ÚHÚL Kroměříž.
Hlavním cílem pracoviště je metodické zajištění
projektu NIL2 – druhého cyklu Národní inventarizace
lesů (2011–2015).
ACNIL vzniklo jako první z trojice specializovaných
pracovišť, která jsou pověřena speciálními úkoly
v rámci NIL2 (následovaly Specializované pracoviště
technologie pozemního sběru dat NIL na pobočce
Brno a Specializované pracoviště fotogrammetrie
a dálkového průzkumu Země na pobočce FrýdekMístek).
Zaměření ACNIL se stále vyvíjí v reakci na měnící se
potřeby NIL2. Od zahájení příprav projektu NIL2 byla
řešena řada důležitých úkolů, převážně vývojového
a koncepčního charakteru. Následující výčet jmenuje
jen ty nejdůležitější činnosti ACNIL, z nichž většina
probíhá fakticky kontinuálně:
•
•
•
ACNIL navrhlo a vyvíjí metodiku NIL2
zohledňující zkušenosti prvního cyklu NIL
(2001–2004). Po oponentuře původního návrhu
metodiky kolegy ze čtyř zahraničních pracovišť
zabývajících se NIL došlo k zapracování
připomínek a uvedení metodického konceptu do
života – formulací pracovních postupů terénního
a fotogrammetrického šetření NIL2.
ACNIL definovalo metodiku, navrhlo pracovní
postupy, připravilo technologii a ve spolupráci
s dalšími kolegy zajistilo několik školení pro šetření
na pokácených vzornících. Cílem této činnosti
bylo pořídit data, která umožní konstrukci
několika dendrometrických modelů (objemové
tabulky pro odhad množství dříví ve formě
hroubí na stojícím stromě, sortimentační tabulky
pro odhad hroubí stojícího stromu ve členění dle
hlavních jakostních tříd kmene, odhad objemu
hroubí bez kůry a s kůrou apod.), jež budou
využity při vyhodnocení výsledků NIL2.
ACNIL se podílí a přispívá k formulaci a vývoji
pracovních postupů pozemního i foto-
grammetrického šetření. Kromě výčtu potřebných
veličin a způsobu jejich zjištění definovalo
ACNIL podstatnou část kontrolních mechanizmů
včetně prvních verzí a způsobu vedení jejich
dokumentace. ACNIL se aktivně podílí na
organizaci prakticky všech typů školení NIL2.
•
ACNIL pracuje na zajištění technologie
správy a aktualizace dokumentace NIL2.
Pomocí internetové aplikace MediaWiki jsou
spravovány pracovní postupy pozemního i fotogrammetrického šetření, které jsou každý půlrok
exportovány do formátu pdf a jednou ročně
jsou pro interní účely ÚHÚL vytištěny. Obsah
portálu MediaWiki byl ACNIL dále rozšířen
o aktuální informace z průběhu pozemního
fotogrammetrického šetření, jejichž zdrojem
i je systém managementu toku a kontroly dat
(databáze PostgreSQL/PostGIS).
•
Od počátku projektu NIL2 se ACNIL účastnilo
vývoje technologie a postupů fotogrammetrické
interpretace NIL2. Vývoj databázového pozadí
fotogrammetrické interpretace a napojení na
systém managementu toku a kontroly dat byly
a jsou trvale zajišťovány převážně kapacitou
ACNIL ve spolupráci s pracovištěm na pobočce
Frýdek-Místek.
•
Od roku 2011 až do současnosti vyvíjí ACNIL
systém managementu toku a kontroly dat, jehož
hlavním smyslem je poskytovat aktuální informace
o průběhu pozemního i fotogrammetrického
šetření, informace o plnění časového plánu
sběru dat NIL2 a v neposlední řadě formalizovat
a objektivizovat proces kontroly kvality v rámci
NIL2.
•
ACNIL pracuje na vývoji technologie
vyhodnocení NIL2. Základem jsou vlastní
knihovny softwarových tříd, které jsou volány
přímo v prostředí PostgreSQL databáze průběžně
soustřeďující všechna data a meta-data projektu
NIL2.
•
ACNIL spolupracuje s pracovištěm na pobočce
Frýdek-Místek na vývoji technologie prezentace
projektu NIL2 a jeho výsledků.
•
ACNIL se významnou měrou zapojuje do všech
mezinárodních aktivit ÚHÚL souvisejících
s NIL (činnost ACNIL v rámci Evropské sítě
národních inventarizací lesa – ENFIN, projekt
SmartOpenData atd.)
Z uvedeného seznamu činností je patrné, že se
pracoviště ACNIL postupným vývojem dostalo do
pozice hlavního koordinátora a často také realizátora
mnoha technologických řešení NIL2 – jak v oblasti
fotogrammetrického, tak v oblasti pozemního šetření.
S tím přímo souvisí současná role ACNIL jako
hlavního koordinátora i vývojáře databáze NIL2. Další
specializovaná pracoviště na vývoji databáze buďto
přímo spolupracují nebo na tuto databázi propojují
jim svěřené prvky technologie sběru a kontroly dat
NIL2 (aplikace pro registraci dat pozemního šetření,
aplikace pro kontrolu dat pozemního šetření, aplikace
pro registraci a kontrolu GPS souřadnic, aplikace pro
fotogrammetrickou interpretaci inventarizačních bodů
a transektů, aplikační prostředí pro přípravu podkladů
pozemního šetření NIL2 atd.).
V minulých dvou až třech letech byla hlavní pozornost
ACNIL směřována na návrh a vývoj systému
managementu toku a kontroly dat NIL2, který je vhodné
zmínit podrobněji. Jedná se o komplexní databázové
řešení, jehož cílem je zejména:
•
Udržení přehledu o velkém množství pozemním
šetřením a fotogrammetrickou interpretací
pořizovaných dat. Tato data jsou pořizována
opakovaně, případně dochází k jejich úpravám.
Udržení perfektního přehledu o všech datových
verzích (cca. 21 tis. inventarizačních ploch
navštívených v terénu, cca. 350 tis. inventarizačních bodů hodnocených fotogrammetricky)
je bezesporu velkou technologickou výzvou,
ale především nutností pro úspěšné zakončení
projektu, kterým je publikace na základě kvalitně
sesbíraných dat odhadnutých parametrů lesa
a krajiny.
•
Dosažení v daných podmínkách maximální
možné kvality dat. Systém managementu
toku a kontroly si vynucuje určité scénáře
kontroly, o nichž je rozhodováno na základě již
pořízených dat – porovnáním s referenčními
daty fotogrammetrie či dálkového průzkumu
Země, vizuální kontrolou již předaných dat
apod. Kontroly NIL2 probíhají se zapojení více
zčásti nezávisle, zčásti koordinovaně zapojených
pracovišť a jednotlivců.
•
Centralizované uložení veškerých dat NIL2
způsobem, který umožní co možná nejjednodušší
přístup při zpracování výsledků NIL2 (statistických
odhadů vybraných parametrů lesa a krajiny)
a usnadní jejich publikaci.
Jádrem takového systému nemůže být nic jiného
než kvalitně navržená a pečlivě spravovaná databáze
implementující řadu kontrolních mechanizmů a integritních omezení. Databáze, která umožní uložení
a efektivní přístup ke všem možných formám dat NIL2
(numerická data, prostorová data ve formátu geometrií
i rastrů). Těmto požadavkům plně vyhovuje Free and
Open-Source (FOSS) databáze PostgreSQL s nástavbou
PostGIS (prostorová data).
Při své činnosti se ACNIL, všude tam, kde je to vhodné
a možné, snaží využívat FOSS řešení, která jsou
nákladově efektivní, umožňují další vývoj a propojování
na potřebnou funkcionalitu, ať už existující, nebo
dokonce v daný okamžik ještě neplánovanou. Tímto
je předcházeno vendor-lock-in (technologické uzavření
– vynucené omezení na produkty jednoho nebo
určité skupiny komerčních dodavatelů). Použití FOSS
není v rozporu, ale naopak vytváří předpoklady
pro dlouhodobou technologickou a nákladovou
udržitelnost NIL v ČR.
Kromě výše zmíněných metodicko-technologických
činností se ACNIL po celou dobu existence zaměřuje
na propagaci NIL formou přednášek, prezentací,
posterů, příspěvků na konferencích a seminářích, doma
i v zahraničí.
Pobočka Olomouc
Holická 31c
772 00 Olomouc
Ředitel: Ing. Michal Synek
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-olomouc
Specializace:
•
Oblastní plány rozvoje lesů – ochrana lesů
•
Analýzy datového skladu
Oblastní plány rozvoje lesů – ochrana lesů
Ochrana lesů u ÚHÚL je specializace, která se zabývá
poškozením a ohrožením lesa, nikoli však z pohledu
produkčních či mimoprodukčních parametrů lesa (jako
třeba lesnická typologie či funkce lesa), ale z pohledu
bezpečnosti produkce.
Pobočka Olomouc v rámci této specializace provádí
celoústavní odbornou a metodickou koordinaci sekce
ochrany lesů. Prioritním zaměřením je koordinace
aktivit v rámci sekce, metodická činnost a zajištění
odborného růstu pracovníků sekce.
Sekce ochrany lesů je odborné uskupení specialistů
ochrany lesů ze všech poboček ÚHÚL. Tato sekce spadá
vedle dalších specializací pod Oddělení oblastních
plánů rozvoje lesů (OPRL).
Specializace pobočky Olomouc však přesahuje toto
vymezení dané zařazením k oddělení OPRL, neboť
řeší problematiku ochrany lesa jak v rámci ostatních
sekcí OPRL (např. lesnické typologie), tak v rámci
jiných oddělení (např. oddělení Národní inventarizace
lesů) a vystupuje i nad rámec ústavu – mj. účastí
v expertních radách či ve styku s jinými organizacemi
na poli ochrany lesů.
Historický kontext
Specializace ochrany lesů byla nedílnou součástí
hospodářské úpravy lesů (taxace) od vzniku nynějšího
ÚHÚL v roce 1935, tehdejšího Lesprojektu. Zaměřovala
se na šetření škod a škodlivých činitelů a škod při
popisu porostů, specialisté ochrany lesů vypracovávali
samostatnou kapitolu ve všeobecné části lesních
hospodářských plánů (LHP) a podíleli se na tvorbě
rámcových směrnic hospodaření. Z grafických výstupů
se zpracovávala ochranářská mapa.
V rámci transformace lesnictví po roce 1996 došlo ke
změně předmětu činností ÚHÚL. Ústavu byly zadány
nové činnosti (provedení Národní inventarizace
lesů, vyhotovení OPRL, aj.). Začlenění jednotlivých
speciálních šetření do OPRL a zejména rozvoj
geografických informačních systémů (GIS) vedly
k potřebě odborného vedení, dodržování jednotného
šetření a zpracování speciálních (v tomto případě
ochranářských) průzkumů v OPRL. V neposlední
řadě se ÚHÚL zapojil do mezinárodních projektů
(namátkově např. INTERREG). Všechny tyto
skutečnosti vedly v roce 1999 k ustavení sekce ochrany
lesů a následnému pověření pobočky Olomouc jejím
vedením.
Činnost specializace ochrany lesů má svůj mandát
ve vyhlášce č. 83/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování, § 1 odst. 4: „pokud dojde k závažné změně
podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, např.
ke změně deklarovaného veřejného zájmu, k výrazné
změně zdravotního stavu lesů, vyžadující změny
zásadu hospodaření a priorit státní lesnické politiky,
zadá ministerstvo zpracování změny oblastního plánu
nebo jeho části.“ Z toho vyplývá nutnost sledování
zdravotního stavu lesa bez udání jakým způsobem –
od možného venkovního šetření až po sledování lesní
hospodářské evidence.
Činnost sekce
Specialisté ochrany lesa sledují, zda jsou na jednotlivých
lesních hospodářských celcích uplatňovány návrhy
dlouhodobých opatření ochrany lesa. Pokud ano,
vyhodnocují jejich účinnost a připravují podklady
pro jejich případnou modifikaci do budoucna. Cílem
je zlepšení zdravotního stavu lesů a snížení podílu
nahodilých těžeb při zachování produkce kvalitního
dřeva.
V rámci zpracovávání oblastních plánů rozvoje lesů pro
jednotlivé přírodní lesní oblasti vyhotovují také rozbory
ohrožení lesů imisemi a dalšími škodlivými činiteli.
Ochranáři se podíleli i na vypracování rámcových
směrnic hospodaření pro hospodářské soubory, zejména z hlediska bezpečnosti produkce.
Důležitou součástí OPRL je rovněž návrh dlouhodobých
opatření ochrany lesa. Mapové výstupy OPRL jsou
veřejnosti zpřístupněny v Katalogu mapových
informací ÚHÚL včetně speciálních tematických
vrstev ochrany lesa (např. poškození větrem, poškození
sněhem a námrazou, liniové zpevňující prvky apod.).
K výstupům činnosti sekce patří např.:
•
Zpracování projektu Geoprostorové modelování
potenciálního ohrožení lesních porostů, který
sledoval škody sněhem v oblasti Beskyd. Byly
vylišeny postupy, jak předpovídat škody sněhem
na lesních porostech (2008–2011).
•
Vytvoření Zón ohrožení lesa (ZOL), které
jsou definovány na základě komplexu různých
faktorů ovlivňujících růst lesa v podmínkách ČR
(2008– 2009).
•
Vytvoření metodiky sledování škod okusem zvěří
na kontrolních a srovnávacích plochách (KSP).
Výstupy šetření na KSP by měly pomoci při
stanovení optimálních stavů zvěře v honitbách.
Venkovní šetření na KSP se zatím uskutečnilo
poprvé v roce 2013.
Snahou sekce ochrany lesů je budoucí sledování
zdravotního stavu lesů pomocí indikátorů méně
závislých na vlastním terénním šetření, jako např. využití
výstupů Národní inventarizace lesů, leteckých snímků,
výstupů lesní hospodářské evidence, digitálního modelu
terénu apod. Rovněž pokračovat v šetření škod zvěří
okusem na kontrolních a srovnávacích plochách a podle
výsledků doporučit případnou úpravu stavů zvěře.
Bylo by vhodné pokračovat ve spolupráci s Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
(respektive s bývalou Státní rostlinolékařskou správou)
při zjišťování rozšíření některých lesnicky významných
patogenů. Specialisté ochrany lesů by měli i nadále plnit
určitou poradenskou roli pro vlastníky lesů.
Analýzy datového skladu
Pobočka Olomouc se také zabývá analytickou činností
nad daty uloženými v datovém skladu ÚHÚL. Dle
požadavků zpracovává potřebná podkladová data
potřebná pro činnost ÚHÚL, informace pro zřizovatele
ÚHÚL, podklady k rozhodování orgánů státní správy
lesů a dalších subjektů.
Specializované pracoviště Analýzy datového skladu
Olomouc zajišťuje mj. rozvoj datového skladu a podporu
odborných skupin ÚHÚL zejména v oblastech, které
vyžadují jednotné zpracování dat za celou republiku,
data také analyzuje a vyhodnocuje. Pracoviště slouží
také jako tiskové středisko pro oblast Moravy pro tisky
vyžadující vyšší kvalitu výstupu.
Zpracovává např.:
•
stupně přirozenosti lesa pro územně analytické
podklady dle katastrálních území,
•
vrstvu teplotního indexu,
•
aktuální vrstvu kategorií lesa dle rozhodnutí
státní správy lesů z platné databáze lesních
hospodářských plánů a osnov,
•
vrstvu porostních typů,
•
grafické zpracování zón ohrožení lesa,
•
terénní a technologickou typizaci lesů v ČR,
•
pomocné digitální vrstvy pro šetření Národní
inventarizaci lesů,
•
analýzu možností nasazení harvestorů v lesích ČR,
•
analýzu možného využití koní v soustřeďování
dříví ČR,
•
analýzu kritických povodí IV. řádu z hlediska rizik
povodní,
•
analýzu lesní dopravní sítě – stav a možnosti
zdokonalení do budoucna,
•
výhledové studie lesnického sektoru aj.
Pobočka Plzeň
Nám. Generála Píky 8
301 58 Plzeň – Slovany
Ředitel: Ing. Kamil Vyslyšel
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-plzen
Specializace:
•
Specializované pracoviště dendrometrie
Specializované pracoviště dendrometrie
17. Plnění dalších úkolů uložených zřizovatelem,
včetně dílčích úkolů výzkumného charakteru.
Dendrometrie se zabývá lesnicky důležitými veličinami
stromů i celých porostů, vzájemnými vztahy mezi
nimi, metodami, přístroji a pomůckami ke zjišťování
a hodnocení stromových a porostních veličin. Jedná se
především o stanovení rozměrů a objemu vytěženého
dřeva, o určování veličin charakterizujících jednotlivé
stromy, lesní porosty a jejich soubory, zejména
tloušťkovou a výškovou strukturu, dřevní zásobu,
její kvalitu, dřevinné, sortimentační i hodnotové
složení, jako i o kvantifikaci a monitorování změn
dendrometrických veličin v čase (Šmelko, 2000).
23. Provádění průběžného sledování stavu a vývoje
lesních ekosystémů.
Z uvedeného vyplývá, že je dendrometrie
nedílnou součástí lesnictví. Její počátky jsou úzce
spjaty s počátky využívání lesů. Počátky dendrometrie
můžeme datovat do 18. století, k prvním odhadům
zásob dřeva v lesích. Nejznámější Huberův vzorec
se používá v Evropě i u nás od roku 1828, kdy byl
zformulován, dodnes. Již v 18. století napsal Paulsen
(1795) Krátký praktický průvodce pro lesnictví,
v 19. století Cotta (1821) sestavil tabulky pro lesníky
a taxátory. Ve 20. století se do dendrometrie zapojuje
matematická statistika, fotogrammetrie a informační
technologie a byly vyvinuty nové inventarizační metody
založené na teorii statistického výběru. V současné
době díky rozmachů počítačů a digitálních technologií
se uplatňují stále více růstové a taxační modely.
Jako celé lesnictví, tak i dendrometrie má v rámci Evropy
nejužší vazbu právě na ty státy, které mají podobné
složení lesů a i podobnou tradici obhospodařování a to
jsou především německy mluvící země. České lesnictví
je úzce spjato i s lesnictvím na Slovensku, se kterým má
společnou historii a žádnou jazykovou barieru.
ÚHÚL je jako organizační složka státu partnerem
orgánů státní správy lesů ve věcech vytváření pravidel,
metodik a kontroly. Dendrometrie je nedílnou součástí
hospodářské úpravy lesů, která je hlavní náplní ÚHÚL.
Ve Zřizovací listině ÚHÚL je činnost Specializovaného pracoviště dendrometrie zakotvena zejména
v naplňování bodů 9, 17 a 23:
9.
Zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, včetně
zapojování do tuzemských projektů a grantů.
Specializované pracoviště dendrometrie je složeno
z týmu odborníků, kteří v rámci interní i externí
spolupráce vytváří zázemí pro hlavní a dílčí projekty,
které pracoviště řeší. V současné době se jedná zejména
o růstový porostní model, rekonstrukci zásoby lesních
porostů z údajů měřených na pařezu a revizi a případnou
aktualizaci taxačních tabulek.
Dendrometrie s rozvojem digitálních technologií
a vyhodnocovacích metod zaznamenala velký posun,
i když v České republice není tento potenciál ještě plně
využit. Proto pracujeme na tom, aby dendrometrie
byla kvalitním nástrojem pro státní správu, lesníky
a majitele lesa. Současnou dlouhodobou prioritou
je růstový model, ale neméně důležité jsou i ostatní
zmíněné projekty.
Růstový porostní model
Na základě měnících se trendů v lesním hospodářství
a společenské objednávky na zakládání a pěstování lesů,
hospodářskou úpravu, ekonomiku a oceňování lesů
narůstá potřeba predikce vývoje lesních ekosystémů
a stoupá význam implementace výsledků těchto
predikovaných trendů do teorie i praxe moderního
lesnictví. Stávající postupy popisu lesních porostů
založené na statických metodách neumožňují v plné šíři
při hospodářsko-úpravnické praxi a obhospodařování
lesních porostů uplatnit poznatky o dynamice vývoje
lesa.
Z výše uvedených důvodů probíhají v současné době na
Specializovaném pracovišti dendrometrie na pobočce
Plzeň práce zaměřené na vývoj nástroje pro popis
a hodnocení stavu a vývoje lesních porostů, kterým
bude růstový model založený na matematických
metodách modelování.
Revize taxačních tabulek
Projekt se chýlí ke svému závěru. V první polovině
roku 2014 bude vedení ÚHÚL předložena zpracovaná
souhrnná zpráva, obsahující informace, podklady
a závěry z analytického zpracování dat prvního cyklu
Národní inventarizace lesů a z měření na trvalých
zkusných plochách, na jejímž základě bude možno
přijmout rozhodnutí o aktualizaci, příp. vypracování
nových taxačních tabulek platných pro lesní
hospodářství v ČR.
Pro listnaté dřeviny buk a dub zatím nebyl nasbírán
dostatečně velký soubor pro sestavení obdobného
algoritmu s požadovanou přesností stanovení zásoby
dřevní hmoty.
Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených
pařezů – ASPOT
Seznam literatury:
Metodu rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů
měřených na pařezu vyvinul ÚHÚL za podpory
Ministerstva zemědělství. V roce 2010 byla na základě
funkčního úkolu MZe č.j. 28449/2010-162010 sestavena
metodika terénního měření a zpracování dat. Metoda
vznikla pro potřeby soudně-znalecké praxe. Využívá
se v případech, kdy není možné k výpočtu porostní
zásoby použít vzorníky stojících stromů ze stejného
porostu. Aplikace se využívá především ke stanovení
zásoby nelegálně vytěžených porostů.
V současné době je aplikace ASPOT přístupná na
webových stránkách ÚHÚL, pracuje s dřevinou smrk.
Pro borovici byl sestaven obdobný algoritmus, který
zatím do webového rozhraní nebyl doplněn a výpočty
provádí Specializované pracoviště dendrometrie v Plzni
po zaslání vstupních dat.
COTTA, H., 1821: Hülfstafeln für Forstwirte und
Forsttaxatoren. Arnoldische Buchhandlung, Dresden,
80 s.
PAULSEN, J. C., 1795: Kurze praktische Anleitung zum
Forstwesen. Verfaβt von einem Forstmanne. Detmold,
Hrsg. von Kammerrat G. F. Führer, 152 s.
ŠMELKO, Š., 2000: Dendrometria. TU Zvolen, 399 s.
Pobočka Stará Boleslav
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
Ředitel: Ing. Dušan Vaňata
www.uhul.cz/kontakty/pobocka-stara-boleslav
Specializace:
•
Lesnická ekonomika, národní účty, kontroly podpor
Lesnická ekonomika, národní účty, kontroly podpor
•
výpočet sazeb pro dotační tituly podle požadavků
zřizovatele,
Specializované pracoviště Lesnická ekonomika je
rozděleno na dvě navzájem propojené sekce:
•
zpracování dat pro mezinárodní dotazník OECD
ENV/EPOC/WPEI 1,
•
výpočet celkové administrativní zátěže podnikatelů (dle usnesení vlády ČR č. 595/2012).
•
Ekonomické informace
•
Znalci
Sekce ekonomických informací
Sekce ekonomických informací byla na pobočce Stará
Boleslav založena v roce 2012 s cílem pružně reagovat
na požadavky a úkoly ekonomického charakteru ze
strany zřizovatele. Roli hrála také snaha inovovat
dosavadní práci v oblasti zjišťování ekonomických
informací a hlavně rozšířit okruh možných činností
ÚHÚL, které se dotýkají této problematiky.
K výstupům Specializovaného pracoviště Lesnická
ekonomika mj. patří:
•
zjišťování a zpracování údajů pro statistický
výkaz Les (MZe) 2-01 ― roční výkaz o nákladech
a výnosech podnikatelských subjektů v lesním
hospodářství,
•
tvorba návrhu nového statistického výkazu Les
(MZe) 2-01,
•
Národní účty ― ocenění porostů hodnotou věcnou
― hodnotou dříví (hroubí) na lokalitě P (pařez),
•
tvorba znaleckých posudků se zaměřením na problematiku ekonomického charakteru,
•
oblast tvorby Ekonomického informačního
systému lesního hospodářství v ČR,
•
•
studie o dopadu realizace Národního lesnického
programu pro období do roku 2013 na konkurenceschopnost lesního hospodářství a státní
rozpočet,
pilotní výpočty ekonomických ukazatelů (ocenění)
nad daty Národní inventarizace lesů pro koncept
oblastních plánů rozvoje lesů II,
V budoucnu se bude činnost specializovaného
pracoviště soustředit mj. na přípravné převzetí rezortních statistických výkazů (přehled účelů, druhů
informací a informačních zdrojů potřebných pro
zabezpečení informačních povinností lesního
hospodářství a monitorování trvale udržitelného
hospodaření v lesích se zvláštním zaměřením na obsah
ekonomických informací) a problematiku Programu
rozvoje venkova.
Znalci
ÚHÚL je zapsán ve druhém oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost s obory
Ekonomika a Lesní hospodářství.
Znalecká činnost ÚHÚL vychází ze Zřizovací listiny
ústavu.
Hlavní cíl činnosti:
•
tvorba znaleckých posudků a odborných
posouzení včetně zajištění formální a věcné
správnosti podle jednotného metodického
postupu při jejich tvorbě.
Vedlejší cíle:
•
sběr materiálu pro tvorbu „znalostní databáze“
ÚHÚL,
•
spolupráce s orgány státní správy lesů (vymezení
témat standardní a nadstandardní podpory),
•
poskytování poradenství pro státní orgány.
Projekty a specifikace činností
Projekty a specifikace činností
ních porostech v kulturní krajině České republiky
pro kontrolu opatření nitrátové směrnice. Garant:
Ing. Marek Mlčoušek.
Specifikace činností zadané zřizovatelem
80233/2013-MZE-13212 Odborně zaměřené aktivity
prezentující lesy, lesní hospodářství a trvale udržitelné
hospodaření v lesích v rámci Evropského týdne lesů
2013. Garant: Ing. Zuzana Jankovská.
7395/2013-MZE-16222 Konkretizace výhledové studie
lesnického sektoru EHK OSN/FAO pro podmínky
ČR (scénáře dostupnosti dřeva podle zvolené politiky
státu). Garant: Ing. Jaroslav Kubišta.
10759/2013-MZE-13212 Provádění kontrolních šetření podpor vlastníkům lesů pro Státní zemědělský
a intervenční fond. Garant: Ing. Jaroslav Kubišta.
16479/2013-MZE-16212 Statistické vyhodnocení dat
z monitoringu šíření lýkožrouta smrkového z NP
Šumava do sousedících lesních porostů v ČR. Garant:
Ing. Martin Klewar.
30965/2013-MZE-16222. Výhledová studie lesnického
sektoru pro ČR se zaměřením na potenciální dostupnost
dřevní suroviny do r. 2030. Garant: Ing. Jaroslav Kubišta
31290/2013-MZE-13212 Environmentální vzdělávání
dětí a mládeže v oblasti lesního hospodářství a myslivosti. Garant: Ing. Zuzana Jankovská.
42490/2013-MZE-13212 Realizace právních předpisů
souvisejících s uváděním dřeva a dřevařských výrobků
na trh. Garant: Ing. Jaroslav Kubišta.
45479/2013-MZE-13212 Zajištění přípravy a realizace
společné expozice úseku lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, Ústavu pro hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem a Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti na mezinárodním lesnickém
veletrhu Silva Regina 2014. Garant: Ing. Zuzana
Jankovská.
46945/2013-MZE-13212 Implementace protokolu o trvale
udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě
o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Garant:
Ing. Václav Zouhar.
54032/2013-MZE-13212 Stanovení indikátorů pro
monitoring opatření Investice do lesů Programu
rozvoje venkova 2014 – 2020. Garant: Ing. Jana Čacká.
63230/2013-MZE-14131 Analýza využitelnosti výsledků
poloprovozních monitoringů bilance dusíku v les-
82307/2013-MZE-13212 Aktualizace informačního
standardu lesního hospodářství specializovanými
externími subjekty. Garant: Ing. Martin Bureš.
109591/2013-MZE-13212 Zpracování podkladů pro
realizaci a aktualizaci Národního lesnického programu.
Garant: Ing. Richard Slabý.
344336/2013-MZE-113212. Podklady pro revizi lesnických opatření Programu rozvoje venkova po roce 2013.
Garanti: Martin Polívka, DiS., Ing. Roman Bystrický,
Ph. D., Mgr. Ivo Sirota, Jiří Procházka, Jan Černohous.
108407/2012-MZE-16220 Komplexní řešení problematiky
výpočtu náhrad za činnost odborného lesního
hospodáře nad daty LHO. Garant: Ing. Petr Pumpr.
Projekty
COST Action FP1001 USEWOOD
Improving Data and Information on the Potential
Supply of Wood Resources: A European Approach
from Multisource National Forest Inventories.
Hodnocení dřevních zdrojů v Evropě na základě
informací z národních inventarizací lesů. Výstupem
projektu budou vědecké publikace a kniha popisující
stav hodnocení dřevních zdrojů v Evropě.
ÚHÚL má v projektu COST USEWOOD (Inventarizace
lesů jako zdroj informací o zdrojích dřeva v rámci EU)
zastoupení ve třech pracovních skupinách:
WG1: Assessment and estimation techniques of state and changes in wood resources (Ing. Miloš
Kučera, Ph.D.)
WG2: Improving estimates of wood resources
combining RS and NFI field data. (Ing. Radim
Adolt, Ph.D.)
WG3: Predicting the use of wood resources under
competitive conditions (Ing. Martin Rybecký).
Open Linked Data for environment protection in
Smart Regions (SmartOpenData).
Projekt v rámci Sedmého rámcového programu
(project type: Collaborative project; Grant agreement
no: 603824; Call Identifier: FP7-ENV-2013-two-stage).
Cílem projektu SmartOpenData je vytvoření
infrastruktury propojených veřejně dostupných dat
– open/public data (včetně softwarových nástrojů
a metadat). Hodnota dat bude výrazně posílena tím,
že budou propojena prostřednictvím společného
dotazovacího jazyka. Prostřednictvím cílových pilotů
ve vymezených oblastech, bude projekt
•
harmonizovat
geoprostorová
(ISO19115/19119), implementovat
sémantického webu,
metadata
principy
•
zajišťovat spojení prostorových dat, kterým
budou implementovány principy propojených
otevřených dat,
•
zlepšovat vizualizaci otevřených prostorových dat
a jejich propojení,
•
publikovat výsledné informace v závislosti na
požadavcích uživatelů a principů propojených
otevřených údajů.
ÚHÚL v rámci pilotu bude implementovat propojení
dat výstupů Národní inventarizace lesů (NIL),
výběru oblastních plánů rozvoje lesa a veřejných
údajů o myslivosti. Hlavním cílem je podpora tvorby
webové prezentace NIL podle evropských standardů
a zapojení takto zveřejněných výstupů NIL do
národní a mezinárodní sítě propojených otevřených
dat o životním prostředí. Implementací nástrojů
a doporučení dalších členů konsorcia dojde ke zvýšení
celkové kvality webové prezentace NIL. Výstupy
projektu přispějí k rozšíření stávajících evropských
iniciativ INSPIRE/GMES/GEOS. Projekt byl zahájen
v listopadu 2013 a končí v roce 2015. Bližší informace:
www.smartopendata.eu.
Garant: Ing. Marek Mlčoušek.
Hlavní řešitelé: Mgr. Jan Bojko; Ing. Radim Adolt,
Ph.D., Ing. Zbyněk Čech.
E-FOREST - Framework contract for the provision of
forest data and services in support to the European
Forest Data Centre/ 2012/ S 78-127532.
Specific Contract No. 13 – Use of National Forest
Inventories data to estimate biomass in the European
Forests.
Využití dat národních inventarizací lesů pro výpočet
odhadu množství biomasy v evropských lesích. Objem
biomasy v ČR a evropských zemích vypočtený na základě harmonizovaného postupu.
Garant: Ing. Miloš Kučera.
CIP-ICT-PSP-2009-3-2504553-250455 Pokračování
projektu HABITATS
Social Validation of INSPIRE Annex III Data Structures
in EU Habitats
V projektu HABITATS řešíme především zefektivnění
procesu standardizace geodat podle směrnice INSPIRE.
Ústředním nástrojem se stává geoportál postavený
na otevřených službách standartu Open Geospatial
Consortium (OGC). Služby slouží k šíření informací
a vědomostí směrem k cílovým skupinám uživatelů
v řadě scénářů. Propracovaná prezentace a publikace
oficiálních lesnických dat může v konkrétním případě
přispět ke zlepšení rozhodovacího procesu na úrovní
států i celé EU. V rámci pilotního scénáře „hospodaření
v lesích“ nabízí ÚHÚL možnost využití existujících
lesnických prostorových dat za účelem poskytování
objektivních informací o lesích mezi potenciální
uživatele z řad lesní správy, soukromých a státních
vlastníků lesů, nevládních organizací, vědeckovýzkumných pracovišť a široké veřejnosti. V roce 2013
jsme se soustředili především na oblast standardizace
Metadat
(Geonetwork,
národní
Geoportál),
implementaci nástrojů používaných konsorciem
Habitats (LIFERAY portal, HS Layers, GeoHosting
apod.) a v neposlední řadě využití webových služeb
(WMS, WFS, WPS.) dle standardů OGC.
Garant: Ing. Marek Mlčoušek.
Odborné publikace a přednášky
Odborné publikace a přednášky
ÚHÚL v roce 2013 vydal
ADOLT, R., KUČERA, M., ZAPADLO, J., ANDRLÍK, M.,
ČECH, Z., COUFAL, J., 2013. Pracovní postupy
pozemního šetření NIL2. 1. vyd. Brandýs nad Labem:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem, s. 657. ISBN 978-80-905423-2-7.
KOLEKTIV AUTORŮ, 2013. Setkání lesníků Vysočiny
2013. Sborník referátů. 1. vyd. Brandýs nad Labem: Ústav
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
s. 198. ISBN 978- 80- 905423- 1-0.
KOLEKTIV AUTORŮ, 2013. Závěry a doporučení
Koordinační rady k realizaci Národního lesnického
programu II. 1. vyd. Brandýs nad Labem: Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, s. 40.
ISBN 978-80-905423-0-3.
Odborné publikace a články
BYSTRICKÝ, R., SIROTA, I., 2013. Lesní dopravní síť
v ČR stav a budoucnost. Lesnická práce, roč. 92, č. 1, s.
17–19. ISSN 0322-9254.
BYSTRICKÝ, R., SIROTA, I., 2013. Parametry
zpřístupnění lesů ČR v kontextu nových požadavků.
Příspěvek ve sborníku Krajinné inženýrství 2013. ISBN
978-80-87384-04-6.
HÁJEK, F., 2013: Využití DPZ v Národní inventarizaci
lesů (NIL2) – potenciál dat GMES/Copernicus [online].
[vid. 30. 12. 2013]. Dostupné z: http://gmes.gov.cz/
sites/default/files/documents/S4b_Hajek_Vyuziti_
DPZ_v_ NIL2.pdf
KREJČÍ, F., VACEK, S., BÍLEK, L., MIKESKA, M.,
HEJCMANOVÁ P., 2013. The effects of climatic
conditions and forest site types on disintegration rates
in Picea abies occurring at the Modrava Peat Bogs in
the Šumava National Park. Dendrobiology 70, s. 35– 44.
ISSN 1641-1307.
KŘÍSTEK, Š., URBAŇCOVÁ, N., HOLUŠA, J.,
HLÁSNY, T., 2013. Model potenciálního ohrožení
lesních porostů sněhem. In: INSPEKTOR T., HORÁK J.,
RŮŽIČKA J., ed.: Symposium GIS Ostrava 2013:
Geoinformatika pro společnost. Sborník ze sympozia,
1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava,
s. 206. ISBN 978-80-248-2951-7. ISSN 1213-239X.
KŘÍSTEK, Š., HOLUŠA, J., HLÁSNY, T., TROMBIK, J.,
2013. Poškození alochtonních smrkových porostů
sněhem: analýza a návrh managementu s podporou
geoinformačních technologií. In: INSPEKTOR
T., HORÁK J., RŮŽIČKA J., ed.: Symposium GIS
Ostrava 2013: Geoinformatika pro společnost. Sborník
ze sympozia, 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická
Univerzita Ostrava, s. 206. ISBN 978-80-248-2951-7.
ISSN 1213- 239X.
KUČERA, M., 2013. Národní inventarizace lesů ČR
v roce 2012. Lesnická práce, roč. 92, č. 2, s. 12–13.
ISSN 0322-9254.
MACKŮ J., 2013. Od scénářů klimatické změny
k adaptačním opatřením v lesích ČR. In: FRIEDL,
M., ed.: Geobiocenologické spisy. Sborník příspěvků
z konference. Svazek č. 15. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s. 226. ISBN 978-80-7458-050-5.
FRIEDL M., 2013. Geobiocenologie a její aplikace
v lesnictví a krajinářství. In: FRIEDL, M., ed.: Geobiocenologické spisy. Sborník příspěvků z konference.
Svazek č. 15. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická
práce, s. 226. ISBN 978-80-7458-050-5.
MACKŮ J., 2013. Scénář klimatické změny dle modelu
ALADIN. In: FRIEDL, M., ed.: Geobiocenologické spisy.
Sborník příspěvků z konference. Svazek č. 15. Kostelec
nad Černými lesy: Lesnická práce, s. 226. ISBN 978-807458-050-5.
MACKŮ J., 2013. Stupeň přirozenosti lesních
porostů – územně analytický podklad. In: FRIEDL,
M., ed.: Geobiocenologické spisy. Sborník příspěvků
z konference. Svazek č. 15. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s. 226. ISBN 978-80-7458-050-5.
MATĚJÍČEK, J., 2013. Způsoby sběru a vyhodnocování
ekonomických dat v LH ve vybraných částech EU.
Lesnická práce, roč. 92, č. 2, s. 9–11. ISSN 0322-9254.
nothospecies identified by morfological and anatomical
characters. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae
(Brno), roč. 98, č. 1, s. 105–116. ISSN 1211-8788
MATĚJÍČEK, J., ŠAFAŘÍK, D., VALA, V., SEBERA, J.,
LENOCH, J., 2013. Úroková míra v lesnictví, 1. vyd.,
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská
fakulta, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky,
Lesnická práce, s. 160. ISBN 978-80-7458-049-9.
SLOUP, M., 2013. Problematika stanovování výše
odlovu spárkaté zvěře. Cíl: Dosažení vyváženého
vztahu mezi lesem a zvěří. Lesnická práce, roč. 92, č. 4,
s. 10–11. ISSN 0322-9254.
MANSFELD, V., HRUŠKA, L., 2013. Kritéria a indikátory oblastních plánů rozvoje lesů. Lesnická práce,
roč. 92, č. 10, s. 26–28. ISSN 0322-9254.
MATOUŠKOVÁ PRYLOVÁ, L., SKUPIEŇOVÁ, K.,
2013. Průzkum názorů u dětí – lesník uklízí v lese
odpadky. Lesnická práce, roč. 92, č. 2, s. 30–31.
ISSN 0322-9254.
MIKESKA, M., 2013. Cílový hospodářský soubor
versus typ vývoje lesa. Lesnická práce roč. 92, č. 10,
s. 29–31. ISSN 0322-9254
MIKESKA, M., PRAUSOVÁ, R., 2013. Rašelinné olšiny
– nová jednotka lesnicko-typologického systému.
Zprávy lesnického výzkumu. VÚLHM Strnady – VS
Opočno, 4/2013. ISSN 0322-9688.
PAŘÍZEK, M., 2013. Zakládání semenných sadů; Krytokořenný sadební materiál; 1. vydání, březen 2013; Česká
lesnická společnost, s. 55–61. ISBN 978- 80- 02- 02444-6.
PAŘÍZEK, M., 2013. Povinnosti držitelů licencí podle
zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů a jejich nejčastější
porušování. Aktuální problematika lesního školkařství
České republiky. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s. 14–20.
ISBN 978-80-263-0532-3.
PAVLOŇOVÁ, G., 2013. Setkání lesníků Vysočiny 2013.
Lesnická práce, roč. 92, č. 7, s. 40. ISSN 0322-9254.
PODLENA, R., KADLEC, J., SIMON, J., 2013.
Lesní hospodářské plány. Změny postavení a aktivit
zařizovatele LHP v posledních desetiletích. Lesnická
práce, roč. 92, č. 1, s. 34–35. ISSN 0322-9254.
ŘEPKA R., ŠTĚRBA T., ROLEČEK J., 2013. Carex
×moravica (C. caryophyllea × C. fritschii), a new
SLOUP, M., 2013. Úvodník k připravované novele
zákona o myslivosti. Lesnická práce, roč. 92, č. 5, s. 1.
ISSN 0322-9254.
VACEK, S., BÍLEK, L., SCHWARZ, O., HEJCMANOVÁ
P., MIKESKA, M., 2013. Effect of Air Pollution on the
Health Status of Spruce Stands. Mountain Research and
Development, roč. 33, č. 1, s. 40–50. ISSN 0276-4741.
VAŠÍČEK, J., 2013. Činnost koordinační rady NLP pro
období do roku 2013. Lesnická práce, roč. 92, č. 1, s. 30–
31. ISSN 0322-9254.
VAŠÍČEK, J., 2013. Vztah společnosti a lesního
hospodářství. Aktuální ekonomické a politické problémy
lesnicko-dřevařského sektoru. Sborník referátů ze semináře.,
Česká lesnická společnost, s. 12–18. ISBN 978-80-0202450-7.
ZOUHAR V., 2013. Stav lesnicko-typologického klasifikačního systému a možnosti jeho vývoje. In: FRIEDL, M.,
ed.: Geobiocenologické spisy. Sborník příspěvků z konference. Svazek č. 15. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s. 226. ISBN 978-80-7458-050-5.
Přednášky
APLTAUER, J., POLÍVKA, M. Implementace předpisů
týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh, EUTR. 5. 12. 2013, Česká lesnická akademie
Trutnov.
APLTAUER, J., POLÍVKA, M. Implementace předpisů
týkajících se uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh, EUTR. 28. 12. 2013, Obora Kněžičky.
BYSTRICKÝ, R. Oblastní plány rozvoje lesů, inventarizace lesní dopravní sítě. 18. 4. 2013, Česká zemědělská
univerzita, Praha.
BYSTRICKÝ, R., SIROTA, I. Parametry zpřístupnění
lesů ČR v kontextu nových požadavků. Příspěvek na
konferenci Krajinné inženýrství 2013. 19.–20. 9. 2013,
Praha.
BYSTRICKÝ, R., SIROTA, I. Posouzení vlivu lesů
na vznik bleskových povodní. Příspěvek na semináři
Program rozvoje venkova – osa 1 opatření I.3.1. Další
odborné vzdělávaní a informační činnost. Biodiverzita
lesů. 5. 6. 2013, Vílanec.
ČACKÁ, J. Problematika Nařízení EU č.995/2010,
3. 6. 2013, Brandýs nad Labem.
ČACKÁ, J. Legislativní analýzy Národního lesnického
programu II. 3. 12. 2013, Brandýs nad Labem.
MACKŮ, J. Klimatické charakteristiky LVS pro PLO 16.
Setkání lesníků Vysočiny. 7. 6. 2013, Daňkovice.
MACKŮ, J. Diverzita diagnostických druhů rostlin
a forem nadložního humusu ve vybraných SLT na
PLO 5. Seminář ČLS: Biodiverzita lesů ČR – Význam
velkoplošných chráněných území pro zvýšení
biodiverzity a rozmanitosti krajiny. 24.–26. 9. 2013,
Litoměřice.
MANSFELD, V. Oblastní plány rozvoje lesů a trvale
udržitelné obhospodařování lesních ekosystémů.
Aplikace Závěrů a doporučení Koordinační rady
k realizaci lesnického programu II. 27. 3. 2013, Česká
zemědělská univerzita, Praha.
MANSFELD, V. Oblastní plány rozvoje lesů a trvale
udržitelné obhospodařování lesních ekosystémů.
17. 10. 2013, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí
nad Labem.
ČACKÁ, J., BYSTRICKÝ, R. Pravidla EU pro Uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh EUTR Systém
náležité péče. 26. 11. 2013, Liberec.
MATĚJÍČEK, J., Vlastnictví lesa nejen zavazuje,
ale také opravňuje. XII. konference SVOL Lesnické
ekosystémové a rekreační služby jako potenciální zdroj
příjmů vlastníků lesa, 11. 4. 2013, Pelhřimov.
ČACKÁ, J., BYSTRICKÝ, R. Pravidla EU pro Uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh EUTR. Systém
náležité péče. Porada Asociace krajů. 3. 12. 2013,
Havlíčkův Brod.
MATĚJÍČEK, J., Principy hospodaření v lesích v ČR.
Oceňování lesů. ČLS v rámci Programu rozvoje
venkova. 23. 4. 2013, Hartmanice.
HÁJEK, F. Digitální fotogrammetrie a družicový DPZ
v Národní inventarizaci lesů ČR. Konference Praktické
využití GIS v lesnictví a zemědělství, 21.–22. 2. 2013,
Praha.
KLEWAR, M. Hodnocení šíření lýkožrouta smrkového
z NP Šumava do okolních lesních porostů v ČR.
Celostátní seminář Lesní ochranné služby – LOS.
11. 4. 2013, Průhonice.
KUČERA, M. Hospodářská úprava lesů. Národní
inventarizace lesů v ČR. 3. 4. 2013, Česká zemědělská
univerzita, Praha.
KUČERA, M. Hospodářská úprava lesů. Národní
inventarizace lesů v ČR. 18. 4. 2013, Mendelova
univerzita, Brno.
MATĚJÍČEK, J., Výpočetní metody určení ceny
lesa, Úřední ceny – stávající stav a výhled, prezentace
programu ZNALEC, problematika obvyklé ceny, specifikace výnosové metody, Kostelec nad Černými lesy,
Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti ve
spolupráci s FLD ČZU a Regionální poradenskou
agenturou. 3. 9. 2013, Praha.
MATĚJÍČEK, J., Jednání Koordinační rady NLP
II, Potenciální dopady doporučení NLP II na
konkurenceschopnost lesního hospodářství a na státní
rozpočet ČR, Brandýs nad Labem. 3. 12. 2013 Brandýs
nad Labem.
MATĚJÍČEK, J., Jednání Koordinační rady NLP II,
Návrh efektivního sběru a hodnocení ekonomických
dat o lesním hospodářství. 3. 12. 2013, Brandýs nad
Labem.
PAŘÍZEK, M. Zakládání semenných sadů. Seminář
České lesnické společnosti: Krytokořenný sadební
materiál. 14. – 15. 3. 2013, Protivanov.
PAVLOŇOVÁ, G. Vývoj hospodářské úpravy lesů
Velkostatku Jimramov. Setkání lesníků Vysočiny 2013.
7. 6. 2013, Daňkovice.
PAŘÍZEK, M. Zakládání semenných sadů. Seminář
České lesnické společnosti: Krytokořenný sadební
materiál. 18.–19. 7. 2013, Olšina u Horní Plané.
TOMANČÁK, O. Digitální fotogrammetrie a její
aplikace v rámci Národní inventarizace lesa (2. cyklus).
Konference Praktické využití GIS v lesnictví
a zemědělství. 21.–22. 2. 2013, Praha.
PAŘÍZEK, M. Zakládání semenných sadů. Seminář
České lesnické společnosti: Krytokořenný sadební
materiál. 3. 10. 2013, Lhota (Praha – východ).
PAŘÍZEK, M. Novela zákona č. 149/2003 Sb. Jednání
Koordinační rady NLP II. 3. 9. 2013, Brandýs nad
Labem.
PAŘÍZEK, M. Zdroje reprodukčního materiálu a jejich
uznávání. 21. 10. 2013, Brno.
PAŘÍZEK, M. Aktuální problematika lesního školkařství
České republiky v roce 2013. Povinnosti držitelů licencí
podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů a jejich
nejčastější porušování. 29. 11. 2013, Lísek u Bystřice
nad Pernštejnem.
SLOUP, M. Vliv zvěře na lesní ekosystém. XVI. sněm
lesníků zaměřený na mysliveckou legislativu v kontextu
plánované novely zákona o myslivosti, stavů zvěře
a škod zvěří. 7. 11. 2013, Olšina.
SOUŠEK, Z., ŠIMEK, R. Zákonné požadavky na
hospodaření malých vlastníků lesa. Možnosti získávání
podpor do LH pro vlastníky malých výměr. 28. 2. 2013,
Plzeň.
SOUŠEK, Z. Principy hospodaření v lesích ČR.
Využití biomasy lesních dřevin. 10. 4. 2013, Křemešník
u Pelhřimova.
SOUŠEK, Z. Lesnická a agro-enviromentální opatření
v krajině. Lesnická typologie. 14. 10. 2013, Šardice.
PAŘÍZEK, M. Biodiverzita a genetika – rodičovské
stromy a klony, uznávání rodičů rodiny a klonů
z pohledu legislativy. Seminář Česká lesnická
společnost: Biodiverzita lesů ČR. 20.–21. 5. 2013, Hora
Svaté Kateřiny.
SOUŠEK, Z., ŠIMEK, R. Školení k nařízení o dřevu.
Představení souvisejících legislativních předpisů
a aktuální stav Centrální evidence systému náležité
péče. 26. 11. 2013, Hranice.
POLÍVKA, M. Principy hospodaření v lesích ČR,
Podpory z veřejných zdrojů pro LH. 24. 4. 2013,
Hartmanice.
ŠIMEK, R. Zákonné požadavky na hospodaření malých
vlastníků lesa. Dotace na mimoprodukční funkce lesa.
31. 1. 2013, Olomouc.
POLÍVKA, M. Lesnická a agro-environmentální
opatření v krajině a lesnická a agro-environmentální
opatření v praxi. Nařízení o dřevu a jeho implementace
v podmínkách ČR. 18. 10. 2013, Ekocentrum Šardice.
ŠIMEK, R. Principy hospodaření v lesích ČR. Nařízení
o dřevu. 10. 4. 2013, Křemešník u Pelhřimova.
POLÍVKA, M. Ekoagropodnikání zaměřené na
zachování a údržbu krajiny. Zalesňování zemědělských
půd – současnost a připravovaná opatření v období
2014–2020. 29. 11. 2013, Ekocentrum Šardice.
PAVLOŇOVÁ, G. Vývoj hospodářské úpravy lesů
Velkostatku Jimramov. Pro Silva Bohemica: 20 let
hospodaření Belcredi Jimramov. 17. 5. 2013, Podlesí
u Sněžného.
ZOUHAR, V. Biodiverzita a rozmanitost krajiny.
Seminář České lesnické společnosti: Biodiverzita lesů
ČR – Význam velkoplošných chráněných území pro
zvýšení biodiverzity a rozmanitosti krajiny. 24.–26. 9.
2013, Litoměřice.
ZLATNÍK, V. Změny klimatu a lesnictví. Opatření
užívaná v ochraně lesa proti vlivu změny klimatu.
5. 6. 2013, Vílanec.
Přednášky v zahraničí
BYSTRICKÝ, R. Partizipation in der Forstwirtschaft in
Tschechien. AG Forsteinrichtung. 9.–10. 10. 2013, Bad
Lauterberg, Německo.
VAŠÍČEK, J. Relationship between forestry legislation
and legislation on nature protection on the example
of the Bohemian Forest (Šumava) National Park.
Symposium IUFRO Division 9: Forest Policy and
Economics Research Group 9.06.00 (former 6.13.00):
Forest Law and Environmental Legislation International
Symposium, Republic of Albania 15th International
Symposium on Legal Aspects of European Forest
Sustainable Development. 15. 5. 2013, Tirana, Albánie.
Ekonomická situace
Ekonomická situace
vzdělání u perspektivních zaměstnanců dále podporováno. Umožnění dalšího studia poskytováním
náhradního volna je jedním z opatření ke stabilizaci
zaměstnanců i motivací pro nástup nových nadějných
zaměstnanců.
Plán – skutečnost
37,20
35,58
1,62
České Budějovice
39,20
39,34
-0,14
Plzeň
43,60
43,09
0,51
Jablonec nad Nisou
35,60
35,53
0,07
Hradec Králové
35,80
35,77
0,03
Brno
44,70
44,95
-0,25
Frýdek-Místek
32,60
31,87
0,73
Olomouc
29,50
29,54
-0,04
Kroměříž
33,70
33,35
0,35
ústředí
96,10
92,49
3,61
ÚHÚL
428,00
421,51
6,49
I přes fluktuaci a obtížnost náboru odborných
fundovaných perspektivních pracovníků při vysoké
konkurenceschopnosti ostatních organizací působících
v lesním hospodářství byl plán plnění počtu
zaměstnanců téměř naplněn. Podařilo se i udržet
velmi vysokou úroveň vzdělanosti v organizaci. Díky
uzavírání kvalifikačních dohod je další zvyšování
31–40 let
37,0 %
41–50 let
17,5 %
Celkem
Skutečnost 2013
Stará Boleslav
51–60 let
17,2 %
61 +
Plánovaný počet
zaměstnanců
Pobočka
21–30 let
16,1 %
51–60
Počet zaměstnanců na jednotlivých pobočkách
a ústředí za rok 2013 (přepočtený počet):
do 20 let
0,5 %
nad 61 let
11,7 %
41–50
Závazný ukazatel – počet zaměstnanců – byl v přepočteném počtu za 1–12 2013 nenaplněn o 6,49 zaměstnance, tedy o 1, 52 %.
Věk zaměstnanců (fyzické osoby)
31–40
428,00
421,51
21–30
Stanovený počet zaměstnanců MZe
Skutečný počet zaměstnanců
Do 20
Personální struktura
1
8
11
3
7
5
35
1
8
16
8
6
1
40
0
3
19
6
8
11
47
0
4
16
2
12
3
37
0
4
14
7
5
8
38
Brno
0
16
19
7
6
5
53
FrýdekMístek
0
4
13
8
3
0
28
Olomouc
0
5
13
4
7
1
30
Kroměříž
0
10
12
9
1
0
32
ústředí
0
8
28
22
20
17
95
ÚHÚL
2
70 161
76
75
51 435
Stará
Boleslav
České
Budějovice
Plzeň
Jablonec
nad Nisou
Hradec
Králové
• činnost pověřené osoby podle zákona č. 149/2003
Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin,
Vzdělání zaměstnanců (fyzické osoby)
• příprava a spuštění činnosti pověřené osoby podle
zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na
trh, č. 149/2003 Sb., zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin,
• plnění výkonu řízení koordinační rady Národního
lesnického programu, pro období do roku 2013,
• sběr a vyhodnocování dat z TZP a PVP,
• odbornou činnost související s údržbou oblastních
plánů rozvoje lesa a s přípravou koncepce OPRL II,
Pobočka
Stupeň vzdělání
VŠ VOŠ SŠ Ostatní Celkem
16
3 12
4
35
23
3 13
1
40
Stará Boleslav
České
Budějovice
Plzeň
25
Jablonec nad
20
Nisou
Hradec Králové
18
Brno
39
Frýdek-Místek
16
Olomouc
21
Kroměříž
21
ústředí
45
ÚHÚL
244
0
2
20
13
2
2
47
37
4 14
1 11
0 12
1
5
0 10
2 38
16 148
2
2
0
3
1
10
27
38
53
28
30
32
95
435
Přehled o hospodaření ústavu
ÚHÚL v roce 2013 použil rozpočtové prostředky ke krytí
nákladů spojených se zabezpečováním činností vyplývajících ze Zřizovací listiny (čj. MZe 27819/2001-3030
včetně dodatků ze dne 11. 7. 2001)
Jednalo se zejména o:
• práce spojené s třetím rokem měření v rámci Národní
inventarizací lesů II,
• kontrolní měření v terénu pro SZIF a přípravu
podkladů pro realizaci systému na čerpání dotací do
lesů z „Programu rozvoje venkova“ osa II.,
• zpracovávání rezortních statistických výkazů lesního
hospodářství a myslivosti,
• zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů,
• zabezpečování funkce informačního datového centra
odvětví LH a spolupráce při tvorbě Informačního
standardu LH, budování jednotného geografického
informačního systému,
• podporu a poradenství v oblasti státní správy lesů
a myslivosti, poradenství a služeb při provádění
certifikace lesů,
• metodickou a poradenskou činnost při naplňování
Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013,
• aktivní výkon expertů v mezinárodních odborných
komisích a pracovních skupinách,
• proběhla další fáze plánované modernizace
softwarového a hardwarového vybavení ÚHÚL –
např. HW zajištění a posílení datacentra v Brandýse nad Labem a hostingového centra, rozšíření
VOIP telefonů v dalších částech provozních budov,
navýšení počtu licencí a další postup ve virtualizaci
oblasti ICT, výměna a upgrade serverového
v HW pro obě datacentra ÚHÚL, modernizace
a optimalizace chodu databázových úložišť. Bylo
realizováno protipožární zabezpečení serverů
a datacentra v Brandýse nad Labem, včetně zajištění
přístupů do serverové části datacentra pouze
vybraným pracovníkům ICT. Archivace datových
zdrojů je zajištěna v oddělených částech provozní
budovy v nově pořízeném trezoru,
• zajištěn přechod na jednotnou platformu Windows
2008 R2 a související produkty Exchange 2010,
SharePoint 2010, Lync 2010 v souladu se současně
probíhajícími migracemi v ostatních organizacích
v resortu zemědělství za účelem harmonizace
a jednotnosti IT prostředí s vazbou na realizované
projekty IOP. V rámci smlouvy EA byly zakoupeny
desktopové licence na produkty Microsoft.
• v rámci projektu IOP MZe byla realizována
modernizace vybraných aplikací pro práci s daty
LHPO, za účelem podpory SSL, dokončena aplikace
pro odborné lesní hospodáře (OLH), vytvořena
aplikace s kontakty na státní správu lesů a myslivosti,
dále byla modernizována aplikace pro evidenci
reprodukčního materiálu - ERMA. Všechny aplikace
jsou součástí portálu MZe eAGRI.
Dále byly zabezpečovány úkoly v rámci rozvojových
programů a aktivit uložených samostatně zřizovatelem,
nebo vyplývajících z řešení odborných projektů. Přehled
aktivit je uveden v části „Navýšení a povolené překročení
během roku 2013“.
V řízení ekonomicko-organizačních procesů a při
jejich vyhodnocování uplatňoval ÚHÚL systém tzv.
kontování, který dokumentuje rozsah vynaložených
prostředků státního rozpočtu na jednotlivé činnosti.
Použití prostředků podle základních okruhů činností
dokumentuje níže uvedený přehled s porovnáním
k předchozímu roku.
Celkové náklady na hlavní činnost ÚHÚL dle jednotlivých kont ( zakázek)
Skupiny kont Činnost 101–191
HÚEL – hospodářská úprava lesů a ekologie
v tis. Kč 75 637
Index 12/11
110,3
201–291
ISaT – informační systémy a technologie
54 558
121,6
301–390
SSL a M – státní správa lesů a myslivost
22 308
102,8
401–470
Projekty financované z rozpočtu
28 515
58,0
501–590
Vnější vztahy, certifikace, osvětová a metodická činnost
14 398
79,0
600
Zahraniční projekty
428
30,4
800
Opravy, údržba
6 118
121,1
Celkem
201 962
96,8 %
V případě kont 401–470 je zahrnuto čerpání projektu NIL2 v objemu 7 279 tis. Kč, který od roku 2010 představuje jednu
ze základních činnosti HÚEL.
Rozpočtový limit, navýšení a povolené překročení
Pro rok 2013 byl pro ÚHÚL stanoven schválený celkový
rozpočet 162 293 tis. Kč.
Z toho běžné (neinvestiční) výdaje činily 20 115 tis. Kč
a kapitálové výdaje 8 422 tis. Kč. Během celého roku došlo
k navýšení a povolenému překročení v dále uvedeném
členění:
• v únoru 2013 navýšení o 7 279 000,- na výdaje spojené
se zajištěním Národní inventarizace lesů II ,
• v únoru 2013 navýšení kapitálových výdajů
o 560 000,- na výdaje spojené se zajištěním Národní
inventarizace lesů II ,
• v únoru 2013 povolené překročení o 115 296,-
•
•
•
•
na výdaje související s pokračováním realizace
zahraničního projektu „HABITATS“,
v březnu 2013 navýšení o 1 400 000,- na provádění
kontrolních šetření podpor vlastníkům lesů pro
SZIF,
v březnu 2013 navýšení kapitálových výdajů
o 1 440 000,- na provádění kontrolních šetření
podpor vlastníkům lesů pro SZIF,
v květnu 2013 navýšení o 100 000,- na Interaktivní
program environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty dětí a mládeže v oblasti lesního
hospodářství a myslivosti,
v červnu 2013 povolené překročení o 39 361,na výdaje související s pokračováním realizace
zahraničního projektu „HABITATS“,
• v červnu 2013 povolené překročení o 10 798,- na
zahraniční cestovné,
• v červenci 2013 navýšení o 3 000 000,- na realizaci
právních předpisů souvisejících s uváděním dřeva
a dřevařských výrobků na trh,
• v srpnu 2013 navýšení o 500 000,- na přípravu a realizaci společné expozice úseku lesního
hospodářství MZE, ÚHÚL a VÚLHM na mezinárodním lesnickém veletrhu Silva Regina 2014,
• v srpnu 2013 navýšení o 50 000,- na Implementaci
protokolu o trvale udržitelném obhospodařování
lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném
rozvoji Karpat,
• v srpnu 2013 navýšení o 375 000,- na zpracování
podkladů pro aktualizaci Národního lesnického
programu II,
• v srpnu 2013 navýšení o 250 000,- na konkretizaci
výhledové studie lesnického sektoru EHK OSN/ FAO
pro podmínky ČR,
• v srpnu 2013 navýšení o 50 000,- na projekt
„Statistické vyhodnocení dat z monitoringu šíření
lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních
lesních porostů v ČR“,
• v srpnu 2013 navýšení o 3 282 000,- na zajištění
licencí k produktům firmy Microsoft,
• v září 2013 navýšení o 400 000,- na projekt
„Stanovení indikátorů pro monitoring opatření
Investice do lesů Programu rozvoje venkova 2014
–2020“,
• v září 2013 navýšení o 6 986 000,- na ICT
a odborné činnosti,
• v září 2013 navýšení kapitálových výdajů o 2 000 000,na rekonstrukci čistírny odpadních vod ústředí
v Brandýse nad Labem a výtahu v provozní budově
pobočky Plzeň,
• v říjnu 2013 navýšení o 22 000,- na hrazení nákladů
„Lesní
zajišťujících plnění aktivit spojených s pedagogikou“,
• v říjnu 2013 navýšení o 1 800 000,- na projekt „
Analýza využitelnosti výsledků poloprovozních
monitoringů bilance dusíku v lesních porostech
a kulturní krajině České republiky pro kontrolu
opatření nitrátové směrnice“,
• v listopadu 2013 navýšení o 90 000,- na realizaci
vzdělávacích akcí v souladu se smlouvou mezi
Ústavem zemědělské ekonomiky a informací
a ÚHÚL,
• v listopadu 2013 povolené překročení o 77 253,na pokrytí výdajů souvisejících s pokračováním
realizace projektu E–Forest,
• v prosinci 2013 navýšení o 1 350 000,- na platy
zaměstnanců,
• v prosinci 2013 navýšení o 750 000,- na realizaci
odborně zaměřených aktivit prezentujících lesy,
lesní hospodářství a trvale udržitelné hospodaření
v lesích, které se konají v rámci Evropského týdne
lesů 2013,
• v prosinci 2013 navýšení o 670 000,- na prezentaci
lesů a lesního hospodářství v rámci mezinárodního
lesnického veletrhu Silva Regina,
• v prosinci 2013 navýšení o 19 000,- na funkční
úkol „Aktualizace informačního standardu lesního
hospodářství specializovanými externími subjekty“,
• v prosinci 2013 povolené překročení o 121 378,- za
prostředky pojistných náhrad.
Upravený rozpočet za rok 2013 disponoval s částkami v Kč:
Platy + OOV
100 756 000,-
Schválený rozpočet
Pojištění
34 340 000,-
Navýšení
Účelové a ostatní výdaje
46 197 000,-
Spotřebované nároky
Převod FKSP
951 000,-
Investice
12 422 000,-
Celkem
194 666 000,-
Překročení
Celkem
162 293 000,32 373 000,38 000,364 086,195 068 086,-
Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil
s upraveným rozpočtem ve výši 194 666 000,s Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let
38 000,- (FKSP – redukce plánu 2013) a povoleným
překročením 364 085,87 Kč. Celkem tedy bylo disponováno s částkou 195 068 086,- . Na výdajovém provozním účtu zůstala částka
1 049 729,55 Kč, z toho částka 644,48 Kč zůstala
po úhradě bankovních poplatků, 85,07 Kč je výše
nedočerpaných investic, zbývající část ve výši 1 049 000,Kč je záměrná rezerva na financování projektu
„Nařízení o dřevu“ (nákup SW) ve výši 835 000,- a projektu SZIF (cestovné + PHM) ve výši 214 000,-.
Všechny tyto zůstatky vstupují do r. 2014 jako objem
Nároků z nespotřebovaných výdajů a bude je možné
uplatnit v dalším období.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tis. Kč
Ukazatel
Rozpočet
Schválený
Příjmy OSS celkem
Skutečnost
Po změnách
2 025
2 025
5 443
153 871
182 244
181 419
Platy a ostatní platby
99 856
100 756
100 893
Povinné pojistné
33 684
34 340
34 163
Nákup materiálu
1 160
7 828
7 828
Nákup energie
7 000
7 803
7 702
Nákup služeb
4 757
15 924
16 019
Ostatní nákupy
6 157
14 120
13 304
Převody fondů
941
951
989
Náhrady plac. obyvatelstvu – DPN
100
331
331
69
69
216
122
121
8 422 12 422 12 422 1 309
1 309
8 422
11 113
11 113
162 293
194 666
193 841
Běžné výdaje OSS celkem
Náhrady ostatní – úrazy, újmy
Ostatní transfery (poplatky)
Kapitálové výdaje Pořízení DNM
Pořízení DHM
Pozemky
Úhrn výdajů
Z přehledu vyplývá, že rozpočtové prostředky byly
čerpány v souladu s přijatými opatřeními Ministerstva
povoleným překročením (zahraniční
zemědělství s projekty) a s čerpáním nároků z nespotřebovaných
výdajů minulých let.
Překročení nákupů služeb je vyrovnáno úsporou
v položce ostatních nákupů.
501–502
503
513
515
516
Platy zaměstnanců. OOV
Povinné pojistné
Nákup materiálu
Nákup energií
Nákup služeb
517
Ostatní nákupy
z toho:
519
534–536
5424
611–613
Celkem
5171
5173
Placené náhrady
Fondy, poplatky
Náhrada mzdy za nemoc
investice
Částka
v tis. Kč
100 893
34 163
7 828
7 702
16 019
13 304
4 539
2 554
69
1 110
331
12 422
193 841
Tvorby příjmů OSS
Rozpočet příjmů za rok 2013 včetně ostatních příjmů
byl stanoven ve výši 2 025 000,-.
Příjmy za rok 2013 byly naplněny ve výši 5 442 746,-.
Vývoj příjmů byl souladu se zákonem 218/2000 Sb.
O rozpočtových pravidlech, zák. 219/2000 Sb.
O majetku ČR a vyhláškou č. 40 MF/2001 o účasti
státního rozpočtu na financování reprodukce majetku.
Na překročení plánovaných příjmů se podílí zvýšené
příjmy z poskytovaných služeb, pronájmů nebytových
prostor a převody z rezervního účtu – položky 4135 – po
přijetí zahraničních dotací, přijaté pojistné náhrady atd.
Celkové překročení bylo vykázáno ve výši 3 417 746,-.
Výsledek
za rok 2013
v tis. Kč
Položka
Další specifikace příjmů je uvedena v následující
tabulce:
Položka
Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek
činila):
Poskytované služby a výrobky
2111
2 364
Pronájem nemovitostí
2132
1 767
Úroky
2142
1
Pojistné náhrady
2322
121
Náhrady – ostatní
2324
84
2329
167
HIM
3113
551
Převody z BÚ
4134
145
Převody z DÚ
4132
-
Zahraniční dotace (převody
z RF)
4135
243
– ostatní (nahodilé)
Celkem
5 443
Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prstředků
Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu
roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného
měsíčního limitu.
V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo
uplatněno 19 druhů navýšení ve výši 32 411 000,a 4 povolená překročení stanovených rozpočtových
limitů v celkové výši 364 086,-.
Pět těchto opatření bylo realizováno v listopadu
a prosinci vykazovaného roku.
Pro přehlednost rovnoměrnosti čerpání následující tabulka (v tis. Kč):
Druh
výdajů
Běžné
prostředky
z toho
provozní
Investiční
prostředky
rozpočet *
Čerpání
rok 2013
Podíl IV/Q.
k roku 2013
77 452
182 646
181 419
43 %
5 813
28 375
47 413
46 263
61 %
2 489
8 839
12 422
12 422
71 %
I / Q.
II / Q.
III / Q.
IV / Q.
čerpání
čerpání
čerpání
čerpání
19 318
44 390
40 259
6 340
5 735
606
488
Konečný
* Konečný rozpočet představuje celkový objem rozpočtových prostředků, který měl ÚHÚL v roce 2013 k dispozici
(tzn.: schválený rozpočet, navýšení, povolená překročení, použití nároků).
Poznámka:
MZE již nepřiděluje měsíční limity, OSS hospodaří od začátku roku s ročním objemem finančních prostředků.
Závazky a pohledávky
Mzdové prostředky
Závazky k 31. 12. 2013 byly kompletně vypořádány,
závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže
organizace není do nového období zatížena žádnými
dluhy.
Pobočka
Ústředí
Stará Boleslav
Celkem
Č. faktury Ks
130325
5
130327
130229
130324
130326
130125
2
130248
Prostředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci
98 988 000,00
768 000,00
Rozpočet po změnách v Kč (včetně překročení)
Pohledávky k 31. 12. 2013
(fakturované dodávky)
Účet
311.02
Schválený rozpočet v Kč
Kč
261 992,200 000,623,1 570,4 115,3 359,3 171,474 830,-
Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou dle
stanovených pravidel koncem roku se splatností v lednu
2014, úhrady byly přijaty v lednu 2014.
Prostředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci
99 988 000,00
905 253,00
Skutečnost za 1–12 2013 v Kč
Prostředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci
99 988 000,00
905 253,00
Z výše uvedeného přehledu plyne, že ÚHÚL vyčerpal
schválený rozpočet prostředků na platy i ostatní platby
za provedenou práci upravený změnami v roce 2013
na 100%.
Skutečný průměrný plat v ÚHÚL činil 19 768,00 Kč.
Čerpání na jednotlivých pobočkách a ústředí (v Kč)
Pobočka
Prostředky na platy
Ostatní platby za
provedenou práci
Celkem
Stará Boleslav
8 358 000,00
20 000,00
8 378 000,00
České Budějovice
8 848 000,00
40 000,00
8 888 000,00
Plzeň
9 816 000,00
25 430,00
9 841 430,00
Jablonec nad Nisou
8 102 000,00
75 428,00
8 177 428,00
Hradec Králové
8 105 000,00
27 980,00
8 132 980,00
10 066 000,00
33 000,00
10 099 000,00
Frýdek Místek
7 336 888,00
114 300,00
7 451 188,00
Olomouc
6 698 000,00
20 000,00
6 718 000,00
Kroměříž
7 741 000,00
135 000,00
7 876 000,00
Ústředí
24 917 112,00
414 115,00
25 331 227,00
ÚHÚL
99 988 000,00
905 253,00
100 893 253,00
Brno
Výdaje na financování reprodukce investičního
majetku
Do 31.12. 2013 byly podle plánu investic realizovány
tyto akce:
V rámci obnovy vozového parku bylo pořízeno
1 vozidlo Škoda YETI a 5 vozidel Dacia Duster.
Ze strojů a zařízení 1 ohnivzdorná trezorová skříň pro
nosiče dat , pro laboratoř titrační souprava a dilutor.
Rekonstrukce ČOV, oplocení ČOV a v rámci
rekonstrukce, výměna výtahové kabiny na pobočce
v Plzni.
Z HW bylo pořízena expanze diskového pole, 13 ks
tiskáren, příslušenství k tiskárnám a rozšíření kapacity
v datovém centru.
Z SW CheckPoint moduly, Licence Microsoft server,
Chec point smart even and reporter a VMwarerozšíření.
Ze SZIF bylo pořízeno 6 ks GPS TRIMBLE a 6 ks Vertex
laser a 1 elektronická průměrka.
Z NIL2 byly pořízeny SW: licence LAstools, 2 licence
PhoTopol Corr a technické zhodnocení aplikace
PhoNIL.
Poř. č.
Název
1
2
3
4
5
6
7
8
Celkem
Dopravní prostředky
Stroje a zařízení
Budovy a stavby
HW
SW
Provozní soubory switche
NIL2– SW
SZIF – Stroje a zařízení
Kč
2 425 100,00
505 047,11
1 574 200,00
3 648 637,00
749 194,78
1 504 785,04
559 951,00
1 455 000,00
12 421 914,93
Mimorozpočtové zdroje
Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím
rezervního účtu použity formou „povoleného překročení“ finanční prostředky v celkové výši 242 708,a pojistné náhrady 121 378,-.
•
•
•
•
Na realizaci projektu „E-Forest“ ve výši 77 253,-,
na realizaci projektu „Habitats“ ve výši 154 657,-,
zahraniční cestovné ve výši 10 798,-,
pojistná náhrada ve výši 121 378,- byla použita
v rámci pojistného plnění havárií vozů.
Výdaje na pracovní cesty v roce 2013 – činily 171 326,-.
Zahraniční služební cesty v roce 2013 byly spojeny
zejména s projekty – např. s projektem COST
USEWOOD – účast na pracovních schůzkách k projektu,
proběhla také jedna krátkodobá stáž. Dále se konala
první schůzka k novému projektu SmartOpenData.
Zástupci ÚHÚL se rovněž účastnili setkání národních
korespondentů zprávy FRA. Další ZSC byly provedeny
na základě pověření MZe – jednalo se o zajištění agendy
pracovní skupiny pro lesy v rámci Protokolu o trvale
udržitelném hospodaření v lesích pod Rámcovou
úmluvou o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat apod.
ZSC v roce 2013 se dále týkaly projektu Forest Biomass,
uskutečnila se k němu jedna schůzka. ÚHÚL se také
v rámci spolupráce se SZIF zúčastnil workshopu Joint
Research Centra Evropské komise.
Jedná se o pracovní cesty vyplývající z mezinárodních
projektů, do nichž je UHUL zapojen. Dále se zástupci
UHUL účastní mezinárodních setkání vztahujících
se k předmětu jeho činnosti – např. setkání lesních
školkařů v rámci obchodu reprodukčního materiálu
lesních dřevin. Další cesty se konají v případech, kdy je
ÚHÚL národním bodem pro výdej určitých dat, jako
v případě reportingu informací o lesích pro zprávu
FRA organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO.
Finančních podpory ze zahraničních aktivit
Rok
Příjem
ÚHÚL
Platy
OON
Pojištění
Mzdové
výdaje
Provozní
výdaje
Čerpání
celkem
42 702
189 265
51 290
131 428
77 253
449 236
Projekt „E-FOREST“
2010
189 265
2011
51 290
2012
131 428
2013
77 253
Celkem
449 236
146 563
51 290
131 428
77 253
406 534
146 563
51 290
131 428
77 253
406 534
Projekt „HABITATS“ 2010
372 524
2011
296 979
2012
420 866
2013
39 361
Celkem
1 129 730
140 000
440 000
305 570
60 000
945 570
140 000
440 000
305 570
60 000
945 570
Přijatá opatření k odstranění závad, zjištěných
vnějšími kontrolami
V roce 2013 ÚHÚL obdržel Protokol o výsledku
kontroly č. 113/2012 projektu „Vytvoření a implementace
komplexního systému řízení lidských zdrojů v organizaci“ (samotná kontrola započala už v roce 2012), kterou
provedlo Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních
fondů. Podle závěrů kontroly se jednalo o pochybení
související s nedodržením zákona o veřejných zakázkách
42 702
89 503
94 657
184 160
140 000
529 503
305 570
154 657
1 129 730
kvalifikováno jako podezření na porušení rozpočtové
kázně, které bude řešeno jako podezření na nesrovnalost ve výši 25% z částky dotace. Proti zjištěním
uvedeným v protokolu o kontrole ÚHÚL podal
námitky. Rozhodnutím o námitkách bylo námitkám
vyhověno jenom částečně a sankce byla zachována.
O nesrovnalosti musí rozhodnout Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) a podle jeho rozhodnutí
bude následně rozhodovat územně příslušný finanční
úřad.
Výroční zpráva 2013
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem © 2014
www.uhul.cz Informace o lesích
Fotografie: Archiv ÚHÚL
Download

VZ_2013 - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů