STUDIJNÍ PLÁNY
Studijní programy
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
2013
2014
STUDIJNÍ PLÁNY
http://www.af.czu.cz
http:// www. fappz.czu.cz
http://www.agrobiologie.cz
© 2013 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v Praze
ISBN 978-80-213-2267-7
OBSAH
Základní informace o fakultě ....................................................................................... 1
Informační systém na fakultě a jeho využívání studenty ............................................. 3
Studijní programy – bakalářské studium...................................................................... 5
Kombinované studium ................................................................................................. 7
Praktická výuka ........................................................................................................... 7
Absolvování bakalářského studia ................................................................................ 8
Úprava hodinové dotace předmětů komb. studia v závislosti na výši kreditů .............. 9
Kompletní studijní plány bakalářského studia............................................................ 10
Bakalářská práce ....................................................................................................... 77
Citace literatury - závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury......... 85
Kódy kateder podílejících se na výuce FAPPZ.......................................................... 87
Seznam důležitých adres na webových stránkách .................................................... 88
Základní informace o Fakultě agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) je samostatnou organizační
jednotkou České zemědělské univerzity v Praze (dále ČZU), která poskytuje ucelené vysokoškolské
vzdělání, provádí habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech.
Základem samosprávy fakulty je akademická obec. Tvoří ji akademičtí pracovníci fakulty a studenti
zapsaní ke studiu. Akademická obec je svolávána děkanem fakulty nebo předsedou akademického senátu
k projednávání významných aktivit fakulty.
Samosprávnými akademickými orgány FAPPZ jsou: akademický senát, děkan, vědecká rada fakulty,
disciplinární komise fakulty.
Akademický senát FAPPZ je volen akademickou obcí fakulty na čtyřleté období z řad jejích členů
v rovných přímých volbách s tajným hlasováním. Je zodpovědný za svou činnost akademické obci.
Členem senátu FAPPZ může být zvolen každý člen akademické obce FAPPZ, s výjimkou rektora,
prorektorů, děkana a proděkanů.
Děkan FAPPZ je představitel fakulty, řídí fakultu a zastupuje ji. Je volen akademickým senátem
z řad profesorů a docentů FAPPZ na základě návrhů členů akademické obce. Děkana zastupují proděkani
v těchto úsecích činnosti:
• pedagogická činnost
• vědecko – výzkumná činnost
• mezinárodní vztahy a informační technologie
• rozvoj fakulty a účelová činnost
Vědecká rada FAPPZ je kolektivní orgán fakulty, jehož úkolem je projednávat habilitace a
profesorská řízení, otázky formování pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Členy vědecké
rady jmenuje děkan. Jsou to významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje zejména
vzdělávání, vědeckou a výzkumnou činnost.
Disciplinární komise je jmenována děkanem fakulty, polovinu jejích členů tvoří studenti. Komise
projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
Děkanát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
telefon
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
22438 4571
Děkan:
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
22438 2780
pro mezinárodní vztahy a informační systémy
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
22438 2514
pro studijní a pedagogickou činnost
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
22438 2673
Proděkani:
pro studijní a pedagogickou činnost
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.
22438 2935
pro vědu, výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
22438 3062
pro rozvoj fakulty
22438 4574
Tajemnice fakulty: JUDr. Marie Krajhanzlová
22438 4571
Sekretariát děkana: Mgr. Pavla Máčová
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-1-
Základní jednotkou fakulty je katedra. Katedra je řízena vedoucím katedry, kterého jmenuje děkan
fakulty na základě výběrového řízení.
Studijní oddělení
e-mail
Vedoucí studijního oddělení a Ústavu praxe
Ing. Jitka Voženílková, CSc.
[email protected]
telefon
Andrea Bartlová
Iveta Bajerová
Ing. Libuše Pobudová
Oddělení vědy a výzkumu:
Olga Malánová
Zahraniční oddělení:
Mgr. Marie Kafková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
22438 4584
22438 4585
22438 4587
[email protected]
22438 4586
[email protected]
22438 4577
Katedry
a další pracoviště FAPPZ ČZU v Praze:
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
22438 4668
telefon
zkratka
kód
číslo
22438 2514
KFBR
AB
201
22438 2717
KCH
AC
202
22438 2635
KRV
AR
206
22438 2732
KAVR
AH
204
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
22438 2764
KMVD
AM, AK
213
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
22438 2751
KPOP
AP
203
22438 2551
KZ
AZ
207
22438 2569
KZKA
AZ, AF
216
22438 2780
KAB
AA
205
22438 2594
KOR
AO
208
Katedra pícninářství a trávníkářství
22438 3035
KPT
AT
212
Katedra genetiky a šlechtění
22438 2554
KGŠ
AG
209
22438 3031
KOZE
AL
217
22438 3062
KSZ
AS, AD
210
22438 2939
KVD
AV
211
22438 2673
KZR
AE
214
Katedra kvality zemědělských produktů
22438 3507
KKZP
AQ
215
Katedra vodních zdrojů
23438 4636
KVZ
AI
218
Studijní oddělení a Ústav praxe, Ing. Jitka Voženílková, CSc.
22438 4668
ÚP
AU, AW
283
Demonstrační a experimentální pracoviště
Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
22438 2774
DEP
Výzkumná stanice Červený Újezd, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
31269 8035
VS ČÚ
Centrum pro výzkum chování psů, Ing. Ludvík Pinc
22438 3056
CVChP
Středisko počítačových služeb, Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
22438 2651
SPS
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Katedra chemie
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Katedra rostlinné výroby
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
Katedra agroenviromentální chemie a výživy rostlin
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
Katedra pedologie a ochrany půd
Katedra zahradnictví
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Katedra zahradní a krajinné architektury
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Katedra agroekologie a biometeorologie
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Katedra ochrany rostlin
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Katedra obecné zootechniky a etologie
doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.
Katedra speciální zootechniky
doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
Katedra veterinárních disciplín
doc. MVDr. Radko Rajmon, CSc.
Katedra zoologie a rybářství
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
-2-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Informační systém na fakultě
a jeho využívání studenty
Průkaz studenta a karta ISIC
Základem komunikace a přístupu do prostor ČZU je Studentská karta či karta ISIC.
Studenti prvního ročníku si kartu pořídí co nejdříve na Studijním a informačním centru (SIC)
(informace na http://www.sic.czu.cz  Služby  Kartové centrum). Průkaz – čipová karta – je nutný ke
vstupu do učeben, knihoven i dalších prostor ČZU, ve večerních hodinách umožňuje přístup na fakultu.
Studentská karta slouží také v areálu ČZU jako elektronická peněženka.
Studijní systém HROCH
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů využívá pro studijní evidenci informační
systém (IS) Hroch. Vytváření a obnova studentských kont se děje centrálně vždy začátkem semestru.
Studenti všech ročníků se minimálně 14 dní před začátkem semestru přihlásí do této studijní evidence
(http://hroch.czu.cz) a změní si heslo, čímž se inicializuje synchronizace hesla pro studijní evidenci a
do počítačové sítě. Svoje přihlašovací jméno do Hrocha může zjistit student dodatečně i na stránce
http://studium.czu.cz/.
Inicializační
heslo
najdou
studenti
1.
ročníku
Bc.
na
http://prijimacky.czu.cz/zapsani/. Na stránce http://hroch.czu.cz jsou též odkazy na návody, jak si heslo
změnit a jak pracovat s tímto systémem.
Časové termíny zápisů předmětů jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku na adrese
http://studium.agrobiologie.cz  Nástěnka studijního oddělení  harmonogram akademického roku.
Předměty studijního plánu fakult ČZU jsou označeny alfanumerickým kódem, který je jednoznačně
identifikuje a pod tímto kódem se do studijního systému zapisují:
XXX 00 X
1. pozice – kód fakulty, která předmět vyučuje (A – Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, E – Provozně ekonomická fakulta, L – Fakulta lesnická a dřevařská, Z – Fakulta
životního prostředí, T – Technická fakulta, I – Institut tropů a subtropů, R – ostatní samostatné útvary
ČZU)
2. pozice– kód katedry, která předmět garantuje (viz tabulka Kódy kateder na konci této brožury)
3. pozice – kód fakulty, pro kterou je předmět vyučován – A, E, L, Z, T, I, R
X – předmět určen pro studenty všech fakult ČZU
4. a 5. pozice – 00 – číselný kód pořadí předmětu na katedře
Důležité: čísla 01-69 označují předměty prezenčního studia
čísla 70-99 označují předměty kombinovaného studia
6. pozice – zakončení předmětu – E – zápočet a zkouška, Z – zápočet
Např.:ABA06E Základy fyziologie rostlin
Počítače a počítačová síť na FAPPZ
Na fakultě je pro studenty k dispozici 56 počítačů (25 v učebně č.55 v přízemí u poslucháren, 15
v učebně č.341 ve 3.patře a 16 počítačů na podlažích vedlejšího schodiště fakulty). Provozní doba
počítačových učeben je Po – Čt 8,00-18,00, Pá 8,00-14,00. Ve dveřích č. 54 (Středisko počítačových
služeb) v přízemí je možné tisknout a vypalovat data. Další počítače jsou studentům k dispozici
v internetovém pavilonu v přízemí rektorátu a na SICu.
Studentům je k dispozici i WiFi síť Eduroam. Návod na připojení najdete na http://eduroam.czu.cz/.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-3-
Studenti se přihlašují do počítačové sítě pod stejným uživatelským jménem a heslem jako do studijní
evidence HROCH, přihlašují se do kontextu .STUDENTI.CZU.CZ, celé uživatelské jméno je tedy např.:
.XADAM200.STUDENTI.CZU.CZ, e-mailová adresa studenta je tedy např.:
[email protected] Po přihlášení se studentům mapují standardní disky:
H: osobní disk uživatele (30 MB + 20 MB pro poštu). Disk je umístěn na svazku
SC_DATA:HOME\username (např.XADAM300).
V domácím adresáři má každý student vytvořen adresář WWWHOME, který slouží pro osobní webovou
prezentaci studenta.
I: disk společný pro danou fakultu – svazek: SC_DATA:COMMON\AF
J: disk společný pro celou ČZU (skripta, sylaby, lab. cvičení, návody,…) – svazek: SC_DATA:COMMON
K dispozici je přístup k elektronické poště přes webové rozhraní (Netmail) na adrese:
http://mail.studenti.czu.cz, kde po vložení uživatelského jména a hesla (viz HROCH) je možné pracovat
s elektronickou poštou. K prohlížení pošty lze použít také IMAP nebo POP3. Obvyklým způsobem je
k dispozici FTP server SC.STUDENTI.CZU.CZ. Návody jsou umístěny na stránkách
http://www.oikt.czu.cz/  Podpora uživatelů  Návody  Pro studenty.
Problémy s kontem řeší Helpdesk ČZU (linka 4444, e-mail: [email protected], počítačová místnost v přízemí
rektorátu).
-4-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Studijní programy Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů 2013/2014
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Cílem Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
je poskytnout svým studentům vzdělání pro co nejširší uplatnění jak v zemědělské praxi, tak i ve všech
oborech souvisejících s agrárně – potravinářským komplexem či životním prostředím a zároveň umožnit
rozvoj individuálních znalostí i schopností s ohledem na zájmy studenta.
Organizace studia na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze
je dána zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách, který zavádí systém akreditovaných studijních
programů a studijních oborů, v nichž fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání s udělením diplomu a
titulu.
Konkrétní náplň studijního programu a studijního oboru v jednotlivých semestrech je určena
studijním plánem. Na sestavení části studijního plánu se obvykle aktivně podílí student volbou
volitelných předmětů. Náplň studijních plánů je aktualizována s ohledem na vývoj poznání ve
studovaných disciplínách a na požadavky praxe. Student je povinen každoročně sledovat a akceptovat
případné změny studijního plánu ve svém oboru. V dále uvedených programech a oborech je možná
forma studia prezenční, u vybraných oborů též kombinovaná. S náplní studijních programů a oborů a
sestavením studijního plánu je student seznamován v 1.semestru v předmětu Informační systémy FAPPZ.
Programy bakalářského studia
Přehled akreditovaných studijních programů FAPPZ
Návrhy studijních programů FAPPZ byly Akreditační komisí MŠMT ČR přijaty a dle rozhodnutí
Akreditační komise jsou na této fakultě akreditovány následující studijní programy a obory:
Studijní program
Kód
programu
(STUDPROG)
B4109
B4102
B4144
B4103
Bakalářské studium profesní – AB (3 roky)
Studijní obor
Název programu
Zahradní a krajinářská
architektura (ABAR)
Fytotechnika (ABR)
Zahradnictví
(ABZ)
Zootechnika
(ABP)
Kód oboru
(KKOV)
4109R001
4102R006
4144R002
4144R006
4144R005
4103R008
4103R015
4103R018
4103R011
4103R019
B4154
B4155
Ekologické zemědělství
(ABE)
Veřejná správa
v zemědělství a krajině
(ABV)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Název oboru
Zahradní a krajinářská
architektura (ABAR)
Rostlinná produkce (ABR)
Zahradnictví (ABZ)
Trávníkářství (ABZT)
Zahradní a krajinářské úpravy
(ABZU)
Živočišná produkce (ABPP)
Chov koní (ABPH)
Kynologie (ABPC)
Speciální chovy (ABPS)
Zoorehabilitace a asistenční
aktivity se zvířaty (ABPZ)
Forma
studia
P- prezenční
K–
kombinované
P
P,K
P,K
P,K
P
P,K
P
P,K
P,K
P
4131R013
Ekologické zemědělství (ABE)
P,K
4131R014
Veřejná správa v zemědělství a
krajině (ABV)
P,K
-5-
Bakalářské studium teoretické – AT (3 roky)
Studijní program
Studijní obor
Kód
programu
(STUDPROG)
Název programu
Kód oboru
(KKOV)
4103R001
4102R004
B4148
B4147
B4161
B4147
Zemědělství zahradnictví a
rozvoj venkova
(ATZ)
Udržitelné využívání
přírodních zdrojů
(ATP)
Agriculture and Food
Sustainable Use of Natural
Resources (ATN)
4144R001
4102R007
4106R010
4131R003
4131R016
4106R014
4101R031
4106R014
Název oboru
Chovatelství (ATZP)
Pěstování rostlin (ATZR)
Produkční a okrasné
zahradnictví (ATZZ)
Rostlinolékařství (ATZL)
Rozvoj venkova (ATZV)
Kvalita produkce (ATZK)
Výživa a potraviny (ATZD)
Udržitelné využívání
přírodních zdrojů (ATP)
Agriculture and Food
Sustainable Use of Natural
Resources (ATN)
Forma
studia
P- prezenční
K–
kombinované
P,K
P,K
P
P
P,K
P
P
P,K
P
P
Zásady bakalářského studia
Standardní doba studia jsou 3 roky. Otevírané studijní programy jsou založeny na nabídce předmětů
příslušných studijních plánů, jejichž absolvování je povinné. Případná specializace je zajištěna povinně
volitelnými předměty.
Předměty studijního plánu zapisují studenti 1.ročníku do výkazu o studiu v červenci, studenti vyšších
ročníků v září. Pro postup do vyššího ročníku je nutné absolvovat zapsané předměty studijního plánu
běžného roku a získat tak stanovený počet kreditních bodů.
Zápis studentů (s výjimkou studentů 1. ročníku) do rozvrhu výuky cvičení probíhá v termínu dle
harmonogramu studia pomocí informačního systému fakulty, zpravidla v týdnu před zahájením
akademického roku.
Studijní plány bakalářského profesního a teoretického studia uvádějí všechny schválené a zařazené
předměty (v přehledu viz dále).
Při malém počtu zájemců o volitelný předmět se v daném semestru předmět neotevírá. Student je
povinen zvolit v druhém kole zápisu jiný volitelný předmět.
Zápisem předmětu vzniká pro studenta povinnost absolvovat předmět v předepsaném rozsahu a
semestru.
Povinné a povinně volitelné předměty je nutné absolvovat na FAPPZ a fakultách ČZU, absolvovaný
předmět nelze zapsat znovu. Student FAPPZ si může s ohledem na specializaci zapsat do svého studijního
plánu jako volitelný předmět jiné fakulty ČZU nebo výjimečně jiné VŠ po projednání s proděkanem
FAPPZ, který zapsaný předmět ohodnotí kreditními body.
Na základě žádosti a po předložení dokladu o absolvování předmětu, event. sylabu předmětu, je
možné uznat předměty absolvované v rámci zahraničních stáží programu LLP - Erasmus.
-6-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kombinované studium
Fakulta organizuje kombinované studium u akreditovaných programů a oborů. V kombinovaném
studiu je zaveden obvykle pevný studijní plán.
Pro přijetí do kombinovaného studia platí stejné podmínky jako pro přijetí do prezenčního studia. Ke
studiu není nutný souhlas zaměstnavatele, student však musí počítat s určitým počtem dnů potřebných pro
splnění studijních povinností na fakultě. Student studuje převážně samostatně, teoretická část výuky
předmětů a složitější problematika je organizována formou 4 skupinových a individuálních konzultací
v každém semestru (pátek a sobota), praktická výuka v semestru je organizována formou cvičení a
seminářů soustředěných do jednoho týdne blokové výuky konané na konci semestru v termínu určeném
harmonogramem výuky.
Student kombinovaného studia FAPPZ je povinen se zúčastnit veškeré výuky stanovené studijním
plánem, na první konzultaci předmětu je seznámen s požadavky na samostudium předmětu a podmínkami
složení zápočtu a zkoušky. Informace o studiu cizích jazyků v kombinovaném studiu nalezne student na
adrese: http://www.pef.czu.cz/kj
Úprava hodinové dotace předmětů kombinovaného studia je v závislosti na výši kreditů, a
vypočítává se následujícím způsobem: (počet hodin na konzultaci * 4) + počet hodin na jednu konzultaci
+ počet hodin na blokové cvičení (počet hodin konzultace krát počet konzultací za semestr, plus stejná
dotace pro individuální konzultace, plus počet hodin blokového cvičení.)
Praktická výuka
Organizačně praktickou výuku zajišťuje Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., administrativně vedoucí
studijního oddělení Ing. Jitka Voženílková, CSc. (I. patro budovy FAPPZ, č. dveří 112,). Podrobné
informace o praxi se získávají na Internetu FAPPZ na adrese http://www.af.czu.cz/  odkaz PRAXE
(v panelu „Pro studenty“).
Praktická výuka je s ohledem na množství oborů a zájmů studentů zajišťována na mnoha
pracovištích. Snahou pracovníků Ústavu praxe, zejména garantů praxe je co možná nejvíce přiblížit
studentům realitu provozu. Praxe na FAPPZ je trojího typu, praxe učební, praxe odborná a Praktická
encyklopedie. Praxe učební se odehrává výhradně na pracovištích FAPPZ, případně celé ČZU, praxe
odborná pak na mimoškolních zařízeních, které fakulta vybírá dle jednotlivých oborů studia a následně s
nimi uzavírá smlouvy o zajištění a odborném vedení. Ve výjimečných případech si student v rámci
odborné praxe po poradě s garantem praxe může najít vhodný podnik sám. Praktická encyklopedie má
za úkol přiblížit studentům jednotlivých oborů širší rozsah výuky na FAPPZ, a liší se dle jednotlivých
oborů.
Počet vypsaných termínů na jednotlivé praxe je více méně v relaci s celkovým počtem studentů.
Proto je třeba rovnoměrně obsazovat všechny termíny neboť, s ohledem na stanovenou kapacitu počtu
studentů, není možné zajistit splnění praxe až v posledních termínech. Zápis do jednotlivých termínů je
tedy pro studenty závazný. Nenastoupení na praxi bez předchozího včasného odhlášení je
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-7-
nepřípustné. Výjimečně lze mimořádné případy omluvit na Ústavu praxe, kde také lze zpětně odhlásit
propadlý termín.
Studentům s více než pěti měsíci praktické činnosti (prokazatelné zaměstnání) v oboru před
nástupem do studia lze uznat praxi odbornou, v určitých případech i učební.
Praktická výuka studentů kombinovaného studia probíhá na základě domluvy s garantem praxe, Ing.
Jursíkem, Ph.D.
Absolvování bakalářského studia
Podmínkou absolvování každého ročníku a celého studia je absolvování povinných, povinně
volitelných a volitelných předmětů oboru a získání příslušného počtu kreditů ECTS. Volitelné předměty
jsou libovolné předměty bakalářských oborů zakončené zkouškou, vyučované pro FAPPZ či určené pro
celou univerzitu (v kódu předmětu musí být na 3 místě „A“ nebo „X“ a kód musí být zakončen písmenem
„E“, např. AEA12E, AEX03E). Pro absolvování ročníku je třeba získat minimálně 40 kreditů, pro
absolvování studia 180 kreditů ECTS (viz Studijní a zkušební řád ČZU dále).
Studium je ukončeno dnem vykonání Státní závěrečné zkoušky (§ 55 zák. č 111/98 Sb.) – dále SZZ
Student může přistoupit k SZZ po splnění těchto podmínek:
1. absolvování předmětů předepsaných studijním plánem zvoleného oboru a získání minimálně 180
ECTS do stanoveného termínu (odevzdání indexu k uzavření studia přibližně do poloviny května,
přesněji viz harmonogram FAPPZ)
2. vypracování a odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické formě přibližně do poloviny
dubna, přesněji viz harmonogram FAPPZ) – přesné pokyny v zadní části těchto studijních plánů.
Student, který chce absolvovat v roce 2014 je povinen zadat prostřednictvím systému BADIS
přihlášku ke SZZ do 28.2.2014.
Státní závěrečná zkouška bakalářského studia zahrnuje obhajobu bakalářské práce a zkoušku ze dvou
komplexních předmětů (dle pokynu děkana AF č.9/2004, čj. 40/04). Přehled viz studijní plány
příslušného oboru.
-8-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Úprava hodinové dotace předmětů
kombinovaného studia
v závislosti na výši kreditů
Výpočet:
(počet hodin na konzultaci × 4) + počet hodin na jednu konzultaci + počet hodin na cvičení
Vysvětlení: Počet hodin konzultace krát počet konzultací za semestr, plus stejná dotace pro individuální
konzultace, plus počet hodin blokového cvičení.
Doporučená dotace v rámci Bakalářského studia:
ECTS 6 22 zk
(3×4) +3 + 7 = 22
(3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 7 hodin blokové cvičení)
ECTS 5 20 zk
(3×4) +3 + 5 = 20
(3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 5 hodin blokové cvičení)
ECTS 4 16 zk
(2×4) +2 + 6 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení)
ECTS 3 14 z
(2×4) +2 + 4 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokové cvičení)
Doporučená dotace v rámci Navazujícího magisterského studia:
ECTS 6 18 zk
(2×4) +2 + 8 = 18
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 8 hodin blokové cvičení)
ECTS 5 16 zk
(2×4) +2 + 6 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení)
ECTS 4 14 zk
(2×4) +2 + 4 = 14
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokového cvičení)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-9-
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
(Jednotlivé obory řazeny abecedně dle zkratek)
- 10 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4109 – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (ABAR)
O b o r 4109R001 – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (ABAR)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
1. ročník
Předmět
AWA08Z Informační systémy FAPPZ
AHA09E Agrochemie
ABA22E Botanika obecná
TAA03E Početní metody
Úvod do filozofie, historie umění a
AZA28E
architektury
AZA41Z Výtvarná tvorba I. – základy kresby
AAA10E Základy meteorologie a klimatologie
Dle volby Cizí jazyk
ABA06E Základy fyziologie rostlin
ABA23E Botanika systematická
APA12E Pedologie pro zahradníky
AZA09Z CAD a základy technického kreslení
AZA42Z Výtvarná tvorba II.
AZAA6E Dějiny umění a architektury
Ateliér B1. – ZAN – obec. a prostor.
AZAA1E
kompozice
AZA16Z Plenér
AZA18Z Exkurze tuzemská
AZA01E
AZA43Z
AZA52E
AZA58E
AZA60E
AZAA2E
EEA01E
AUA01Z
AZA02E
AZA31Z
AZA44Z
AZA62E
AZA64E
AZA97E
AZAA3E
ZUA02E
AUA07Z
AUA02Z
2. ročník
Předmět
Dendrologie I.
Výtvarná tvorba III.
Zahradní a sadovnická kompozice
Použití rostlin v zahradní a krajinné kompozici
Zahradní stavby a jejich realizace I.
Ateliér B2. – Ateliér krajinářské kompozice
Podniková ekonomika a řízení
Praxe učební
Dendrologie II.
Ateliér BP1. – Bakalářský projekt
Výtvarná tvorba IV.
Zahradní stavby a jejich realizace II.
Historie zahradní architektury
Urbanismus a územní plánování
Ateliér B3. – Stavba, terén. úpravy, vodní pl.
Krajinná ekologie
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
4
5
3
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
3
4
2+3
6
4
6
3
3
4
5
0/3 z
2/2 zk
0/2 z
2/1 zk
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
0/3 z
0/3 z
2/1 zk
0/8 zk
5 dnů z
5 dnů z
2
2
70
Kredity
4
3
3
4
3
5
5
5
4
5
3
3
4
5
5
6
5
5
6
83
LS
ZS
2/2 zk
0/3 z
2/0 zk
2/2 zk
2/0 zk
0/8 zk
2/2 zk
LS
15 dnů z
2/2 zk
0/5 z
0/3 z
2/0 zk
2/1 zk
2/2 zk
0/8 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/0 z
25 dnů z
- 11 -
3. ročník
Předmět
AZA32Z Ateliér BP2. – Bakalářský projekt
AZA45Z Výtvarná tvorba V.
AZA50E Interiérové květinářství
Sadovnické technologie I. (zakládání a
AZA98E
údržba)
AZA99E Krajina a krajinný ráz
AZAA4E Ateliér B4. – Rodinná zahrada
AUA03Z Praktická encyklopedie*
Bakalářská práce
Dle volby Povinně volitelný
Dle volby Povinně volitelný
AZA33Z Ateliér BP3. – Bakalářský projekt
AZAA0E Sadovnická technologie II. (rozpočtování)
AZAA5E Ateliér B5. – Dynamika v kompozici rostlin
* plnění v 2. - 5. semestru
Kredity
5
3
5
ZS
0/5 z
0/3 z
2/2 zk
5
2/2 zk
LS
3
2/0 zk
5
0/8 zk
5
10 dnů z
5+5
0/5 z
0/5 z
Dle volby
Dle volby
Dle volby
Dle volby
Dle volby
Dle volby
5
0/5 z
4
1/2 zk
5
0/8 zk
55 + povinně volitelné
celkem 208 + povinně volitelný
Seznam povinně volitelných předmětů pro ABAR
Předmět
AOA36E Základy ochrany rostlin
AZA37E Zelinářství obecné
AZA38E Ovocnictví obecné
AAA17E Obecná produkce rostlinná
AHA10E Výživa a hnojení zahradních rostlin
ATA21E Základy trávníkářství
Kredity
5
4
5
5
6
6
ZS
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4109 – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (ABAR)
O b o r 4109R001 – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (ABAR)
Předmět SZZ (koridor)
Sadovnická tvorba
Použití rostlin v sadovnické tvorbě
Obhajoba bakalářské práce
- 12 -
Jednotlivé předměty koridoru
Historie umění a architektury
Zahradní a sadovnická kompozice
Zahradní stavby a jejich realizace I.
Zahradní stavby a jejich realizace II.
Dendrologie I.
Dendrologie II.
Použití rostlin v zahradní a krajinné kompozici
Sadovnické technologie I. (zakládání a údržba)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4154 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
O b o r 4131R013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AVA29E
AAA23E
ARA37E
AEA09E
dle volby
AGA45E
ABA09E
AMA06E
ALA03E
ABA06E
AAA10E
AAA14E
AKA22E
AOA36E
EEA01E
AUA01Z
ALA02E
TAA02E
AHA34E
ASA39E
APA18E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Základy anatomie a fyziologie zvířat
Základy agroekologie
Ekologické a alternativní zemědělství
Zoologie
Cizí jazyk
Základy genetiky
Botanika
Praktická mikrobiologie
Základy obecné zootechniky
Základy fyziologie rostlin
2. ročník
Předmět
Základy meteorologie a klimatologie
Základní agrotechnika a herbologie
Výživa zvířat v ekologickém zemědělství
Základy ochrany rostlin
Podniková ekonomika a řízení
Praxe učební
Etika chovu a etologie hospodářských zvířat
Výpočetní metody v biologii
Výživa rostlin v ekologickém zemědělství
Chov malých hospodářských zvířat
v ekologickém zemědělství
Pedologie
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Kredity
5
6
6
4
5
6
2+3
6
6
6
5
6
66
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
4
5
6
5
5
5
5
5
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
5
2/2 zk
6
5
5
6
73
2/3 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
3. ročník
Předmět
AVA17E Zoohygiena
AHA35E Základy ekotoxikologie
ATA07E Lukařství a pastvinářství
Chov velkých hospodářských zvířat
ASA40E
v ekologickém zemědělství
AZA69E Základy ekologické produkce zelenin
ARA38E Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
AUA05Z Praktická encyklopedie*
AWA67Z Bakalářská práce
ASA55E Chov zvířat v agroturistice
APA36E Základy ochrany půdy
AZA20E Základy ekologické produkce ovoce
AQA26E Jakost a zpracování bioproduktů
Kredity
6
5
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5
2/2 zk
5
5
6
5+5
5
5
5
5
66
celkem 205
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
LS
0/5 z
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 13 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4154 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
O b o r 4131R013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
Předmět SZZ (koridor)
Základy pěstování rostlin
v ekologickém zemědělství
Základy chovu zvířat
v ekologickém zemědělství
Obhajoba bakalářské práce
- 14 -
Jednotlivé předměty koridoru
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Základy ekologické produkce zelenin
Základy ekologické produkce ovoce
Chov velkých hospodářských zvířat v ekolog. zemědělství
Chov malých hospodářských zvířat v ekolog. zemědělství
Výživa zvířat v ekologickém zemědělství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4154 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
O b o r 4131R013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABEKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AHA71E
AAA74E
AVA70E
AAA83E
ARA70E
AEA80E
dle volby
AGA71E
ABA74E
AMA72E
ALA75E
ABA75E
AAA77E
EEA80E
AKA70E
ASA97E
ALA76E
APA73E
TAA72E
AHA70E
AOA79E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
AVA90E
AHA83E
APA81E
ATA78E
ASA99E
AZA70E
ARA79E
AWA77Z
AZA82E
ASA68E
AQA77E
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Základy meteorologie a klimatologie
Základy anatomie a fyziologie zvířat
Základy agroekologie
Ekologické a alternativní zemědělství
Zoologie
Cizí jazyk
Základy genetiky
Botanika
Praktická mikrobiologie
Základy obecné zootechniky
Základy fyziologie rostlin
2. ročník
Předmět
Základní agrotechnika a herbologie
Podniková ekonomika a řízení
Výživa zvířat v ekologickém zemědělství
Chov malých hospodářských zvířat
v ekologickém zemědělství
Etika chovu a etologie hospodářských zvířat
Pedologie
Výpočetní metody v biologii
Výživa rostlin v ekologickém zemědělství
Základy ochrany rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
3. ročník
Předmět
Zoohygiena
Základy ekotoxikologie
Základy ochrany půdy
Lukařství a pastvinářství
Chov velkých hospodářských zvířat
v ekologickém zemědělství
Základy ekologické produkce zelenin
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Bakalářská práce
Základy ekologické produkce ovoce
Chov zvířat v agroturistice
Jakost a zpracování bioproduktů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
4
6
4
5
6
2+3
6
6
6
5
6
59
ZS
20 z
22 zk
16 zk
22 zk
16 zk
20 zk
22 zk
8z
Kredity
5
5
6
ZS
20 zk
20 zk
22 zk
5
20 zk
5
6
5
6
5
5
5
5
5
75
20 zk
8 zk
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
22 zk
LS
22 zk
20 zk
22 zk
20 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
Kredity
6
5
5
4
ZS
22 zk
20 zk
20 zk
16 zk
5
20 zk
5
5
5+5
5
5
5
55
celkem 189
LS
20 zk
20 zk
5z
LS
5z
20 zk
20 zk
20 zk
- 15 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4154 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABE)
O b o r 4131R013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (ABEKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy pěstování rostlin
v ekologickém zemědělství
Základy chovu zvířat
v ekologickém zemědělství
Obhajoba bakalářské práce
- 16 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základní agrotechnika a herbologie
Pěstování rostlin v ekologickém zemědělství
Základy ekologické produkce zelenin
Základy ekologické produkce ovoce
Chov velkých hospodářských zvířat v ekolog. zemědělství
Chov malých hospodářských zvířat v ekolog. zemědělství
Výživa zvířat v ekologickém zemědělství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R018 - KYNOLOGIE (ABPC)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
Předmět
AWA08Z Informační systémy FAPPZ
AVA10E Praktická anatomie zvířat
AHA09E Agrochemie
AEA09E Zoologie
AAA23E Základy agroekologie
dle volby Cizí jazyk
AGA45E Základy genetiky
AVA36E Praktická fyziologie zvířat
AMA06E Praktická mikrobiologie
ALA03E Základy obecné zootechniky
1. ročník
Kredity
5
6
6
6
4
2+3
6
6
6
5
55
2. ročník
Předmět
Kredity
AAA11E Základy bioklimatologie
3
ALA21E Praktické využití psů v zoorehabilitaci
5
ALA05E Etologie
5
ALX03E Etika chovu zvířat
5
EEA01E Podniková ekonomika a řízení
5
AKA06E Výživa zvířat
6
AUA01Z Praxe učební
5
dle volby Volitelný *
dle volby
ALA07E Obecná kynologie
6
ALA09E Chov psů
6
ALA10E Etologie psa
5
AEA03E Parazitologie
5
TAA02E Výpočetní metody v biologii
5
AUA07Z Bakalářská praxe
5
AWA10Z Bakalářská práce
5
AUA02Z Praxe odborná
6
77+ volitelný
* z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
ZS
2/0 z
3/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
ZS
1/1 zk
2/2 zk
3/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
dle volby
3. ročník
Předmět
Kredity
ZS
ALA19E Plemenitba psů
6
2/2 zk
AVA14E Zoohygiena a prevence v chovu psů
5
2/2 zk
ASA19E Základy chovu hospodářských zvířat
5
2/2 zk
AUA04Z Praktická encyklopedie*
6
10 dní z
AWA67Z Bakalářská práce
5+5
0/5 z
dle volby Volitelný **
dle volby
ALA16E Výcvik a využití loveckých psů
6
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie
6
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.)
6
50+ volitelný
celkem 182 + volitelné
* plnění v 2. – 5. semestru
** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
0/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
- 17 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R018 - KYNOLOGIE (ABPC)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu
Kynologie
Obhajoba bakalářské práce
- 18 -
Jednotlivé předměty koridoru
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Výživa zvířat
Etologie
Obecná kynologie
Chov psů
Zoohygiena a prevence v chovu psů
Plemenitba psů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R018 - KYNOLOGIE (ABPCKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AVA83E
AHA71E
AEA80E
AAA83E
dle volby
AMA72E
AGA71E
AVA84E
ALA75E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Praktická anatomie zvířat
Agrochemie
Zoologie
Základy agroekologie
Cizí jazyk
Praktická mikrobiologie
Základy genetiky
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Předmět
ALA72E
Etika chovu zvířat
AGA85E Úvod do šlechtění zvířat
EEA80E Podniková ekonomika a řízení
ALA74E
Etologie
AEA85E Základy chovu exotických zvířat
AKA81E Výživa zvířat
AAA73E Základy bioklimatologie
ALA79E
Obecná kynologie
ALA80E
Chov psů
ALA81E
Etologie psa
AEA90E Parazitologie
TAA72E Výpočetní metody v biologii
AUA70Z Bakalářská praxe
AWA80Z Bakalářská práce
AUA73Z Praxe odborná
AUA71Z Praktická encyklopedie
1. ročník
Kredity
5
6
6
6
4
2+3
6
6
6
5
55
ZS
20 z
22 zk
22 zk
22 zk
16 zk
8z
Kredity
5
6
5
5
5
6
3
6
6
5
5
5
5
5
5
5
82
ZS
20 zk
22 zk
20 zk
20 zk
20 zk
22 zk
8 zk
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
2. ročník
3. ročník
Předmět
Kredity
ALA84E Plemenitba psů
6
ASA79E Základy chovu hospodářských zvířat
5
AVA71E Zoohygiena a prevence v chovu psů
5
AWA77Z Bakalářská práce
5+5
ALA85E Výcvik a využití loveckých psů
6
ALA82E Zájmová a sportovní kynologie
6
ALA91E Praktické využití psů v zoorehabilitaci
5
43
celkem 180
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
LS
14 zk
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
20 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
ZS
22 zk
20 zk
20 zk
5z
LS
5z
22 zk
22 zk
20 zk
- 19 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R018 - KYNOLOGIE (ABPCKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu
Kynologie
Obhajoba bakalářské práce
- 20 -
Jednotlivé předměty koridoru
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Výživa zvířat
Etologie
Obecná kynologie
Chov psů
Zoohygiena a prevence v chovu psů
Plemenitba psů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R015 - CHOV KONÍ (ABPH)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AEA09E
AVA34E
AAA23E
dle volby
AGA45E
AVA41E
AMA06E
ALA03E
AUA01Z
AAA28E
ALA13E
ALA12E
AKA29E
ASA43E
ARA39E
EEA01E
ASA53E
ATA25E
TAA02E
ASA31E
ASA32E
ALA14E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
1. ročník, výuka Praha
Předmět
Kredity
Informační systémy FAPPZ
5
Agrochemie
6
Zoologie
6
Praktická anatomie koně
6
Základy agroekologie
4
Cizí jazyk
2+3
Základy genetiky
6
Praktická fyziologie zvířat – kůň
6
Praktická mikrobiologie
6
Základy obecné zootechniky
5
Praxe učební
5
60
2. ročník, výuka Humpolec
Předmět
Kredity
Základy bioklimatologie
3
Etologie koní
5
Etika chovu zvířat a welfare koní
5
Výživa zvířat
6
Chov koní
5
Základy rostlinné produkce
5
Podniková ekonomika a řízení
5
Jezdecká hipologie
5
Pícninářství a pastvinářství
6
Výpočetní metody v biologii
5
Výcvik koně a jezdce
6
Jezdecký sport
6
Plemenitba koní
6
Bakalářská praxe
5
Bakalářská práce
5
Praxe odborná
6
84
3. ročník, výuka Humpolec
Předmět
Kredity
ASA34E Dostihový sport
6
ZGA02E Stavby a zařízení pro chov koní
4
AVA33E Zoohygiena a prevence chorob koní
6
ASA33E Zájmové využití koní
6
AVA32E Péče o pohybový aparát
6
AWA67Z Bakalářská práce
5+5
AUA04Z Praktická encyklopedie *
6
ASA52E Praktické využití koní v hiporehabilitaci
5
AVA31E Biotechnika reprodukce koní
5
ASA45E Chov skotu a ovcí
5
ADA30E Základy chovu monogastrů
5
64
Celkem 208
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
0/2 z
ZS
1/1 zk
3/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
1/6 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/5 z
LS
0/5 z
10 dní z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
- 21 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R015 - CHOV KONÍ (ABPH)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu koní
Chov a využití koní
Obhajoba bakalářské práce
Jednotlivé předměty koridoru
Praktická fyziologie zvířat - kůň
Základy obecné zootechniky
Výživa zvířat
Etologie koní
Chov koní
Jezdecký sport
Zoohygiena a prevence chorob koní
Student je povinen absolvovat během studia všechny předměty, které jsou nutné k SZZ.
- 22 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (ABPP)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AVA10E
AEA09E
AAA23E
dle volby
AGA45E
AVA36E
AMA06E
ALA03E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Praktická anatomie zvířat
Zoologie
Základy agroekologie
Cizí jazyk
Základy genetiky
Praktická fyziologie zvířat
Praktická mikrobiologie
Základy obecné zootechniky
Předmět
AAA11E
Základy bioklimatologie
AGA14E
Úvod do šlechtění zvířat
ASA16E
Základy reprodukce zvířat
AEA33E+ Akvakultura
EEA01E
Podniková ekonomika a řízení
AKA26E
Výživa zvířat a nauka o krmivech
ASA35E
Chov skotu a ovcí
AUA01Z
Praxe učební
Etika chovu a etologie hospodářských
ALA02E
zvířat
ATA24E
Pícninářství a pastvinářství
AKA27E
Krmení zvířat
AEA05E + Včelařství
TAA02E
Výpočetní metody v biologii
ARA18E
Základy rostlinné produkce
AUA07Z
Bakalářská praxe
AWA10Z Bakalářská práce
AUA02Z
Praxe odborná
+) povinně volitelný předmět (volí se jeden)
1.ročník
Kredity
5
6
6
6
4
2+3
6
6
6
5
55
ZS
2/0 z
2/3 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
3
6
3
5
5
4
5
5
ZS
1/1 zk
2/2 zk
1/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
0/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2.ročník
5
6
4
4
5
5
5
5
6
72 + povinně volitelný
3.ročník
Předmět
Kredity
ZS
ADA10E
Chov drobných hospodářských zvířat
3
1/2 zk
AQA12E
Úvod do mlékařství
5
2/2 zk
AVA17E
Zoohygiena
6
2/2 zk
AQA09E
Jakost a zpracování živočišných produktů
6
2/2 zk
ADA19E
Chov prasat I
5
2/2 zk
AUA04Z
Praktická encyklopedie *
6
10 dní z
AWA67Z Bakalářská práce
5+5
0/5 z
TGA10E
Technika v živočišné výrobě
4
ADA20E
Chov drůbeže I
5
ASA25E
Chov koní
5
AVA08E
Porodnictví
6
61
celkem 188 + povinně volitelný
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
- 23 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (ABPP)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu hospodářských zvířat
Chovy zvířat
Obhajoba bakalářské práce
Jednotlivé předměty koridoru
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Chov skotu a ovcí
Chov prasat I.
Chov drůbeže I.
Zoohygiena
Student je povinen absolvovat během studia všechny předměty, které jsou nutné k SZZ.
- 24 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABPKS)
O b o r 4103R008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (ABPPKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AAA83E
AEA80E
AHA71E
AVA83E
dle volby
AMA72E
AGA71E
ALA75E
AVA84E
ALA76E
AGA85E
ARA83E
EEA80E
AKA80E
ASA82E
AAA73E
AKA83E
AVA93E
TAA72E
ASA81E
AEA70E
ATA76E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
ADA79E
AVA90E
TGA75E
AEA97E
ADA70E
AWA77Z
ADA71E
AQA79E
ASA76E
AQA76E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy agroekologie
Zoologie
Agrochemie
Praktická anatomie zvířat
Cizí jazyk
Praktická mikrobiologie
Základy genetiky
Základy obecné zootechniky
Praktická fyziologie zvířat
1. ročník
2. ročník
Předmět
Etika chovu a etologie hospodářských
zvířat
Úvod do šlechtění zvířat
Základy rostlinné produkce
Podniková ekonomika a řízení
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Základy reprodukce zvířat
Základy bioklimatologie
Krmení zvířat
Porodnictví
Výpočetní metody v biologii
Chov skotu a ovcí
Včelařství
Pícninářství a pastvinářství
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
3.ročník
Předmět
Chov drobných hospodářských zvířat
Zoohygiena
Technika v živočišné výrobě
Akvakultura
Chov prasat I
Bakalářská práce
Chov drůbeže I
Úvod do mlékařství
Chov koní
Jakost a zpracování živočišných produktů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
4
6
6
6
2+3
6
6
5
6
55
ZS
20 z
16 zk
22 zk
22 zk
22 zk
8z
Kredity
ZS
5
20 zk
6
5
5
4
3
3
4
6
5
5
4
6
5
5
5
5
81
22 zk
20 zk
20 zk
16 zk
14 zk
Kredity
3
6
4
5
5
5+5
ZS
14 zk
22 zk
16 zk
20 zk
20 zk
5z
5
5
5
6
54
Celkem 195
LS
8 zk
22 zk
22 zk
20 zk
22 zk
LS
14 zk
16 zk
22 zk
20 zk
20 zk
16 zk
22 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
LS
5z
20 zk
20 zk
20 zk
22 zk
- 25 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABPKS)
O b o r 4103R008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (ABPPKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu hospodářských zvířat
Chovy zvířat
Obhajoba bakalářské práce
Jednotlivé předměty koridoru
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Chov skotu a ovcí
Chov prasat I
Chov drůbeže I
Zoohygiena
Student je povinen absolvovat během studia všechny předměty, které jsou nutné k SZZ.
- 26 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R011 – SPECIÁLNÍ CHOVY (ABPS)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AEA25E
AAA11E
AVA10E
AAA23E
dle volby
AGA45E
AVA36E
AEA26E
AMA06E
ALA03E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Zoologie bezobratlých
Základy bioklimatologie
Praktická anatomie zvířat
Základy agroekologie
Cizí jazyk
Základy genetiky
Praktická fyziologie zvířat
Zoologie obratlovců
Praktická mikrobiologie
Základy obecné zootechniky
ALA05E
AEA21E
EEA01E
ALX03E
AKA06E
AEA33E
AUA01Z
dle volby
dle volby
ATA24E
AEA03E
ALA08E
TAA02E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
Předmět
Etologie
Základy chovu exotických zvířat
Podniková ekonomika a řízení
Etika chovu zvířat
Výživa zvířat
Akvakultura
Praxe učební
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Pícninářství a pastvinářství
Parazitologie
Chov exotických savců
Výpočetní metody v biologii
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
AVA17E
ASA19E
AUA04Z
AWA67Z
dle volby
dle volby
ALA18E
AVA08E
Předmět
Zoohygiena
Základy chovu hospodářských zvířat
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Povinně volitelný
Volitelný **
Využití zvířat v zoorehabilitaci
(zooasist.)
Porodnictví
* plnění v 2. - 5. semestru
** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
1. ročník
Kredity
5
6
6
3
6
4
2+3
6
6
6
6
5
64
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/2 zk
1/1 zk
3/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2. ročník
Kredity
ZS
5
3/1 zk
5
2/2 zk
5
2/2 zk
5
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/2 zk
5
15 dní z
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
6
5
5
5
5
5
6
73 + povinně volitelné
3. ročník
Kredity
6
5
6
5+5
dle volby
dle volby
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
dle volby
dle volby
LS
0/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
dle volby
dle volby
2/2 zk
6
2/2 zk
39 + povinně volitelné + volitelný
celkem 176 +povinně volitelné + volitelný
- 27 -
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů pro ABPS – pro 2. a 3.ročník
Předmět
ALA21E
Praktické využití psů v zoorehabilitaci
ALA11E
Kynologie
AEX04E
Chov bezobratlých živočichů
ALA01E
Chov laboratorních zvířat
ASA16E
Základy reprodukce zvířat
ADA14E
Chov okrasného ptactva
AEA30E
Hydrobiologie
ASA26E
Jezdectví a vozatajství
ALA26E
Olfaktologie psa
AEA05E
Včelařství
ASA25E
Chov koní
ASA42E
Chov lam
AEA12E
Systematika ryb
ALX05E
Kynologie - využití psů *
ASA54E
Jezdecká hipologie **
AEA13E
Teraristika
AEA14E
Akvaristika
AEA27E
Mořská biologie
ABA20E
Základy mikroskopické techniky
Sběr, preparace a konzervace
ABA21E
přírodnin
* podmínkou je absolvování ALA11E
** podmínkou je absolvování ASA25E
Kredity
5
5
5
6
3
5
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
1/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
4
LS
2/2 zk
2/0 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1/zk
1/2 zk
1/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R011 – SPECIÁLNÍ CHOVY (ABPS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu zvířat
volitelný předmět:
Chov akvarijních a terarijních živočichů
Chov exotických ptáků a savců
Rybářství
Obhajoba bakalářské práce
- 28 -
Jednotlivé předměty koridoru
Zoologie bezobratlých
Zoologie obratlovců
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Chov bezobratlých živočichů
Akvaristika
Teraristika
Chov okrasného ptactva
Chov exotických savců
Chov laboratorních zvířat
Systematika ryb
Akvakultura
Hydrobiologie
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABPKS)
O b o r 4103R011 - SPECIÁLNÍ CHOVY (ABPSKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AAA83E
AEA75E
AHA71E
AVA83E
dle volby
AMA72E
AEA76E
AGA71E
ALA75E
AAA73E
AVA84E
ALA72E
AEA85E
ALA74E
AKA81E
EEA80E
AEA97E
dle volby
AVA93E
ALA73E
TAA72E
AEA90E
ATA76E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
AVA90E
ASA79E
AWA77Z
dle volby
dle volby
dle volby
ALA83E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy agroekologie
Zoologie bezobratlých
Agrochemie
Praktická anatomie zvířat
Cizí jazyk
Praktická mikrobiologie
Zoologie obratlovců
Základy genetiky
Základy obecné zootechniky
Základy bioklimatologie
Praktická fyziologie zvířat
Předmět
Etika chovu zvířat
Základy chovu exotických zvířat
Etologie
Výživa zvířat
Podniková ekonomika a řízení
Akvakultura
Povinně volitelný
Porodnictví
Chov exotických savců
Výpočetní metody v biologii
Parazitologie
Pícninářství a pastvinářství
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
1. ročník
Kredity
5
4
6
6
6
2+3
6
6
6
5
3
6
64
ZS
20 z
16 zk
22 zk
22 zk
22 zk
8z
8 zk
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
14 zk
22 zk
2. ročník
Kredity
ZS
5
20 zk
5
20 zk
5
20 zk
6
22 zk
5
20 zk
5
20 zk
dle volby
dle volby
6
5
5
5
6
5
5
5
5
78 + povinně volitelný
3. ročník
Předmět
Kredity
ZS
Zoohygiena
6
22 zk
Základy chovu hospodářských zvířat
5
20 zk
Bakalářská práce
5+5
5z
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.)
6
27 + povinně volitelné
Celkem 169 + povinně volitelné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
LS
dle volby
22 zk
20 zk
20 zk
20 zk
22 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
LS
5z
dle volby
dle volby
dle volby
22 zk
- 29 -
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů
(volba dle specializace nebo volby státnicového předmětu)
Předmět
ALA78E Kynologie
ASA76E Chov koní
AEA83E Systematika ryb
ADA88E Chov okrasného ptactva
AEA84E Teraristika
AEA86E Akvaristika
AEX71E Chov bezobratlých živočichů
ALA70E Chov laboratorních zvířat
AEA79E Mořská biologie
AEA89E Hydrobiologie
ALA71E Kynologie - využití psů *
ASA89E Jezdectví a vozatajství
ASA69E Jezdecká hipologie
* podmínkou je absolvování ALA78E
ročník
2. ročník
2. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
2., 3. ročník
3. ročník
3. ročník
3. ročník
Kredity
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
ZS
LS
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
16 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 - ZOOTECHNIKA (ABPKS)
O b o r 4103R011 - SPECIÁLNÍ CHOVY (ABPSKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy chovu zvířat
volitelný předmět:
Chov akvarijních a terarijních
živočichů
Chov exotických ptáků a savců
Rybářství
Chov koní
Obhajoba bakalářské práce
- 30 -
Jednotlivé předměty koridoru
Zoologie bezobratlých
Zoologie obratlovců
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
Chov bezobratlých živočichů
Akvaristika
Teraristika
Chov okrasného ptactva
Chov exotických savců
Chov laboratorních zvířat
Systematika ryb
Akvakultura
Hydrobiologie
Chov koní
Jezdectví a vozatajství
Jezdecká hipologie
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R – ZOOREHABILITACE A ASISTENČNÍ AKTIVITY SE ZVÍŘATY (ABPZ)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AWA02E
AHA09E
AVA10E
AEA09E
AAA23E
dle volby
AGA45E
AWA03E
AVA36E
ALA03E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy anatomie člověka (FTVS)
Agrochemie
Praktická anatomie zvířat
Zoologie
Základy agroekologie
Cizí jazyk
Základy genetiky
Základy fyziologie člověka (FTVS)
Praktická fyziologie zvířat
Základy obecné zootechniky
1. ročník
Kredity
5
6
6
6
6
4
2+3
6
6
6
5
61
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/3 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
5
5
6
5
5
5
5
dle volby
5
5
4
5
5
5
6
71
ZS
3/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
dle volby
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2. ročník
ALA05E
ALX03E
AKA06E
EEA01E
ALA11E
ALA21E
AUA01Z
dle volby
AEA03E
ASA25E
EPA01E
TAA02E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
Předmět
Etologie
Etika chovu zvířat
Výživa zvířat
Podniková ekonomika a řízení
Kynologie
Praktické využití psů v zoorehabilitaci
Praxe učební
Volitelný**
Parazitologie
Chov koní
Psychologie osobnosti, sociální psychologie
Výpočetní metody v biologii
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
- 31 -
3. ročník
Předmět
Praktické využití koní v hiporehabilitaci***
Zoohygiena
Kineziologie a patokineziologie (FTVS)
Následná péče a rekonvalescence (FTVS)
Speciální pedagogika (IVP Chuchle)
Praktické využití psů v zoorehabilitaci ****
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Volitelný**
Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.)
Duševní hygiena
Komunikace s handicapovanými osobami
VPA01Z
(IVP Chuchle)
VPA03E Základy sociální práce (IVP Chuchle)
ASA50E
AVA17E
AWA04E
AWA05E
VPA02E
ALA21E
AUA04Z
AWA67Z
dle volby
ALA18E
EPA05E
Kredity
5
6
6
5
5
5
6
5+5
dle volby
6
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
5
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
1/2 zk
0/4 z
5
2/2 zk
64 +povinně volitelný
celkem 197+ povinně volitelný
* plnění v 2. - 5. Semestru;
** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
*** platí až pro ak. rok 2014/2015
**** pouze v ak. rok 2013/2014
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4103 – ZOOTECHNIKA (ABP)
O b o r 4103R – ZOOREHABILITACE A ASISTENČNÍ AKTIVITY SE ZVÍŘATY (ABPZ)
Chov a využití zvířat k zoorehabilitacím
Rehabilitace handicapovaných osob
Obhajoba bakalářské práce
- 32 -
Chov koní
Kynologie
Praktické využití koní v hiporehabilitaci
Praktické využití psů v zoorehabilitaci
Základy anatomie člověka
Základy fyziologie člověka
Komunikace s handicapovanými osobami
Kineziologie a patokineziologie
Následná péče a rekonvalescence
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4102 - FYTOTECHNIKA (ABR)
O b o r 4102R006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (ABR)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AAA10E
AAA23E
APA13E
ABA22E
dle volby
ABA23E
AGA45E
ABA06E
AMA05E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Základy meteorologie a klimatologie
Základy agroekologie
Pedologie pro fytotechniky
Botanika obecná
Cizí jazyk
Botanika systematická
Základy genetiky
Základy fyziologie rostlin
Mikrobiologie a biotechnologie
1.ročník
Kredity
5
6
4
4
6
4
2+3
4
6
6
6
56
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
5
5
6
79
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
Kredity
5
4
5
5
5
6
5+5
5
5
6
56
celkem 191
ZS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
AAA12E
AOA36E
AHA02E
EEA01E
AZA33E
AZA34E
AUA01Z
AAA13E
TAA02E
AOA38E
ARA14Z
AHA11E
ATA06E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
2. ročník
Předmět
Základní agrotechnika I.
Základy ochrany rostlin
Výživa rostlin
Podniková ekonomika a řízení
Základy zelinářství
Základy ovocnictví
Praxe učební
Základní agrotechnika II.
Výpočetní metody v biologii
Ochrana polních plodin – choroby a škůdci
Pěstování polních plodin I.A
Hnojení polních plodin
Pícninářství na orné půdě
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
ARA14E
ATA07E
TFA32E
ASA19E
AGA15E
AUA03Z
AWA67Z
ARA15E
ARA12E
AQA10E
3. ročník
Předmět
Pěstování polních plodin I.B
Lukařství a pastvinářství
Mechanizace zemědělské výroby I.
Základy chovu hospodářských zvířat
Šlechtění a semenářství
Praktická encyklopedie*
Bakalářská práce
Speciální plodiny
Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
Jakost a zpracování rostlinných produktů
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/3 z
2/3 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 33 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4102 - FYTOTECHNIKA (ABR)
O b o r 4102R006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (ABR)
Předmět SZZ (koridor)
Základy agronomie
Pěstování rostlin
Obhajoba bakalářské práce
- 34 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy fyziologie rostlin
Výživa rostlin
Hnojení polních plodin
Ochrana polních plodin – choroby a škůdci
Základní agrotechnika I, II
Pěstování polních plodin IA, IB
Lukařství a pastvinářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4102 - FYTOTECHNIKA (ABRKS)
O b o r 4102R006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (ABRKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
1.ročník
AWA71Z
AAA74E
AAA83E
ABA77E
AHA71E
APA73E
dle volby
ABA75E
ABA80E
AGA71E
AMA73E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy meteorologie a klimatologie
Základy agroekologie
Botanika obecná
Agrochemie
Pedologie
Cizí jazyk
Základy fyziologie rostlin
Botanika systematická
Základy genetiky
Mikrobiologie a biotechnologie
AAA78E
AHA77E
AOA86E
AZA73E
EEA80E
AZA74E
TAA72E
AAA79E
AHA78E
TFA72E
AOA79E
ARA82Z
ATA77E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
2. ročník
Předmět
Základní agrotechnika I.
Výživa rostlin
Ochrana polních plodin – choroby a škůdci
Základy zelinářství
Podniková ekonomika a řízení
Základy ovocnictví
Výpočetní metody v biologii
Základní agrotechnika II.
Hnojení polních plodin
Mechanizace zemědělské výroby I.
Základy ochrany rostlin
Pěstování polních plodin I.A
Pícninářství na orné půdě
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
Kredity
5
4
4
4
6
6
2+3
6
4
6
6
56
Kredity
5
6
5
5
5
5
ZS
20 z
16 zk
16 zk
16 zk
22 zk
22 zk
8z
ZS
20 zk
22 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
LS
8 zk
22 zk
16 zk
22 zk
22 zk
LS
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
14 z
16 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
5
83
3. ročník
ARA80E
ARA82E
ASA79E
ATA78E
AWA77Z
AGA82E
ARA77E
AQA75E
Předmět
Speciální plodiny
Pěstování polních plodin I.B
Základy chovu hospodářských zvířat
Lukařství a pastvinářství
Bakalářská práce
Šlechtění a semenářství
Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
5
5
4
5+5
5
5
6
45
celkem 184
ZS
20 zk
20 zk
20 zk
16 zk
5z
LS
5z
20 zk
20 zk
22 zk
- 35 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4102 - FYTOTECHNIKA (ABRKS)
O b o r 4102R006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (ABRKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy agronomie
Pěstování rostlin
Obhajoba bakalářské práce
- 36 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy fyziologie rostlin
Výživa rostlin
Hnojení polních plodin
Ochrana polních plodin – choroby a škůdci
Základní agrotechnika I, II
Pěstování polních plodin IA, IB
Lukařství a pastvinářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4155 – VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINĚ (ABV)
O b o r 4131R014 - VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINĚ (ABV)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AHA09E
AAA10E
ABA09E
AEA09E
dle volby
EPA01E
EHA07E
AMA05E
APA40E
AEA19E
AEA11Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Základy meteorologie a klimatologie
Botanika
Zoologie
Cizí jazyk
Psychologie osobnosti, sociální psychologie
Sociologie venkova a zemědělství
Mikrobiologie a biotechnologie
Pedologie a ochrana půd
Aplikovaná ekologie
Terénní cvičení
AEA30E
ABA19E
ZEA01E
EEA01E
ABA16E
ASA23E
AUA01Z
dle volby
EUA01E
LTA39E
APA33E
ATX03E
ARA25E
TAA02E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
Předmět
Hydrobiologie
Základy růstu a vývoje rostlin
Ochrana přírody
Podniková ekonomika a řízení
Metody dokumentace v přírodě
Chov zvířat a prostředí
Praxe učební
Povinně volitelný
Daňová soustava
Základy lesního hospodářství
Aplikovaná a účelová kartografie
Účelové travní porosty
Pěstování rostlin a prostředí
Výpočetní metody v biologii
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Předmět
AHA15E Odpady a jejich využití
AHA35E Základy ekotoxikologie
AZA41E Základy sadovnictví a krajinářství
Základy hydropedologie a ochrany
AIA06E
podzemních vod
AUA05Z Praktická encyklopedie*
AWA67Z Bakalářská práce
EPA04E Sociální komunikace a rétorika
AEA31E Základy biomonitoringu
EJA08E Základy práva
ABA15Z Odborná exkurze
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
4
6
6
2+3
4
3
6
5
6
3
59
ZS
2/0 z
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
LS
0/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
2. ročník
Kredity
ZS
5
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/1 zk
5
2/2 zk
4
1/2 zk
6
2/2 zk
5
15 dní z
dle volby
dle volby
5
4
6
4
6
5
5
5
6
82 + povinně volitelný
LS
dle volby
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
3. ročník
Kredity
6
5
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
5
2/2 zk
6
10 dní z
5+5
0/5 z
0/5 z
5
2/1 zk
6
2/2 zk
5
2/1 zk
2
2 dny z
55
Celkem 196 + povinně volitelný
- 37 -
Seznam povinně volitelných předmětů pro ABV
AOA36E
ABA20E
ABA21E
ABA17E
Předmět
Základy ochrany rostlin
Základy mikroskopické techniky
Sběr, preparace a konzervace
přírodnin
Pěstování a tvorba bonsají
Kredity
5
4
ZS
2/2 zk
LS
1/2 zk
4
1/2 zk
4
2/1 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4155 – VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A V PÉČI O KRAJINU (ABV)
O b o r 4131R014 - VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A V PÉČI O KRAJINU (ABV)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy hodnocení
antropogenních vlivů v krajině
Základy ekonomiky a práva pro veřejnou
správu v oblasti zemědělství
Obhajoba bakalářské práce
- 38 -
Jednotlivé předměty koridoru
Metody dokumentace v přírodě
Aplikovaná ekologie
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
Základy práva
Daňová soustava
Sociologie venkova a zemědělství
Podniková ekonomika a řízení
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4155 – VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A V PÉČI O KRAJINU (ABV)
O b o r 4131R014 - VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINĚ (ABVKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AHA71E
AAA74E
EPA71E
ABA74E
AEA80E
dle volby
EHA71E
AMA73E
APA86E
AEA71E
AEA82Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Agrochemie
Základy meteorologie a klimatologie
Psychologie osobnosti a sociální psychologie
Botanika
Zoologie
Cizí jazyk
Sociologie venkova a zemědělství
Mikrobiologie a biotechnologie
Pedologie a ochrana půd
Aplikovaná ekologie
Terénní cvičení
AEA89E
ABA76E
EEA80E
ABA70E
ZEA70E
EUA73E
APA79E
ATX70E
ARA89E
LTA75E
ASA85E
TAA72E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
Předmět
Hydrobiologie
Metody dokumentace v přírodě
Podniková ekonomika a řízení
Základy růstu a vývoje rostlin
Ochrana přírody
Daňová soustava
Aplikovaná a účelová kartografie
Účelové travní porosty
Pěstování rostlin a prostředí
Základy lesního hospodářství
Chov zvířat a prostředí
Výpočetní metody v biologii
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
Předmět
AHA82E Odpady a jejich využití
AHA83E Základy ekotoxikologie
Základy hydropedologie a ochrany
AIA72E
podzemních vod
AZA90E Základy sadovnictví a krajinářství
AWA77Z Bakalářská práce
AEA91E Základy biomonitoringu
EPA72E Sociální komunikace a rétorika
EJA70E Základy práva
ABA70Z Odborná exkurze
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
4
4
6
6
2+3
3
6
5
6
3
59
ZS
20 z
22 zk
16 zk
16 zk
22 zk
22 zk
8z
Kredity
5
4
5
6
5
5
6
4
6
4
6
5
5
5
5
5
81
ZS
20 zk
16 zk
20 zk
22 zk
12 zk
20 zk
Kredity
6
5
ZS
22 zk
20 zk
5
20 zk
LS
8 zk
16 zk
22 zk
20 zk
20 zk
14 z
2. ročník
LS
22 zk
16 zk
22 zk
20 zk
22 zk
20 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
3. ročník
5
5+5
6
5
5
2
49
Celkem 189
20 zk
5z
LS
5z
20 zk
20 zk
20 zk
2 dny z
- 39 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4155 – VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A V PÉČI O KRAJINU (ABV)
O b o r 4131R014 - VEŘEJNÁ SPRÁVA V ZEMĚDĚLSTVÍ A V PÉČI O KRAJINU (ABVKS)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy hodnocení
antropogenních vlivů v krajině
Základy ekonomiky a práva pro veřejnou
správu v oblasti zemědělství
Obhajoba bakalářské práce
- 40 -
Jednotlivé předměty koridoru
Metody dokumentace v přírodě
Aplikovaná ekologie
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
Základy práva
Sociologie venkova a zemědělství
Podniková ekonomika a řízení
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R002 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AAA10E
APA12E
AAA14E
AHA09E
ABA22E
dle volby
ABA23E
AGA45E
AMA05E
ABA06E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy meteorologie a klimatologie
Pedologie pro zahradníky
Základní agrotechnika a herbologie
Agrochemie
Botanika obecná
Cizí jazyk
Botanika systematická
Základy genetiky
Mikrobiologie a biotechnologie
Základy fyziologie rostlin
1.ročník
TAA02E
AZA27E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
2.ročník
Předmět
Základy ochrany rostlin
Podniková ekonomika a řízení
Výživa a hnojení zahradních plodin
Zelinářství obecné
Ovocnictví obecné
Dendrologie I
Praxe učební
Mechanizace zahradnictví
Dendrologie II
Květinářství obecné
Ochrana zahradních plodin – choroby a
škůdci
Výpočetní metody v biologii
Vinohradnictví a vinařství I.
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
AZA29E
AZA31E
AQA15E
AZA49E
AGA15E
AUA03Z
AWA67Z
AEA05E
ATA10E
ARA12E
3.ročník
Předmět
Sadovnictví
Zakládání a údržba zeleně
Jakost a zpracování zahradnických produktů
Sadovnické květinářství
Šlechtění a semenářství
Praktická encyklopedie*
Bakalářská práce
Včelařství
Základy pícninářství a trávníkářství
Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
AOA36E
EEA01E
AHA10E
AZA37E
AZA38E
AZA01E
AUA01Z
TFA31E
AZA02E
AZA40E
AOA39E
Kredity
5
4
6
5
6
4
2+3
4
6
6
6
57
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
5
5
6
4
5
4
5
5
4
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5
2/2 zk
5
3
5
5
6
79
2/2 zk
2/1 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
Kredity
6
5
6
5
5
6
5+5
4
5
5
57
celkem 193
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
LS
0/5 z
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
* plnění v 2. – 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 41 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R002 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
Předmět SZZ (koridor)
Základy zahradnictví
Zahradnictví
Obhajoba bakalářské práce
- 42 -
Jednotlivé předměty koridoru
Botanika obecná, systematická
Základy fyziologie rostlin
Výživa a hnojení zahradních plodin
Ochrana zahradních plodin – choroby a škůdci
Ovocnictví obecné
Zelinářství obecné
Květinářství obecné
Sadovnictví
Dendrologie I, II
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZKS)
O b o r 4144R002 - ZAHRADNICTVÍ (ABZKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
1.ročník
AWA71Z
AAA74E
AAA77E
ABA77E
AHA71E
APA73E
dle volby
ABA75E
AGA71E
ABA80E
AMA73E
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy meteorologie a klimatologie
Základní agrotechnika a herbologie
Botanika obecná
Agrochemie
Pedologie
Cizí jazyk
Základy fyziologie rostlin
Základy genetiky
Botanika systematická
Mikrobiologie a biotechnologie
AOA87E
AZA85E
AZA77E
EEA80E
TFA73E
AZA86E
AZA91E
AZA87E
AZA88E
TAA72E
AZA84E
AHA76E
AOA79E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
2.ročník
Předmět
Ochrana zahradních plodin – choroby a škůdci
Květinářství obecné
Vinohradnictví a vinařství
Podniková ekonomika a řízení
Mechanizace zahradnictví
Dendrologie I
Dendrologie II
Zelinářství obecné
Ovocnictví obecné
Výpočetní metody v biologii
Sadovnické květinářství
Výživa a hnojení zahradních plodin
Základy ochrany rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
Kredity
5
4
5
4
6
6
2+3
6
6
4
6
57
ZS
20 z
16 zk
20 zk
16 zk
22 zk
22 zk
8z
Kredity
5
5
3
5
5
4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
81
ZS
20 zk
20 zk
14 zk
20 zk
20 zk
16 zk
LS
8 zk
22 zk
22 zk
16 zk
22 zk
LS
16 zk
16 zk
20 zk
20 zk
20 zk
22 zk
20 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
3.ročník
AQA73E
AZA80E
AZA81E
AWA77Z
AEA70E
AGA82E
ARA77E
ATA83E
Předmět
Jakost a zpracování zahradnických produktů
Zakládání a údržba zeleně
Sadovnictví
Bakalářská práce
Včelařství
Šlechtění a semenářství
Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
Základy pícninářství a trávníkářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
ZS
5
20 zk
5
20 zk
6
22 zk
5+5
5z
4
5
5
5
45
celkem 183
LS
5z
16 zk
20 zk
20 zk
20 zk
- 43 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZKS)
O b o r 4144R002 - ZAHRADNICTVÍ (ABZKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy zahradnictví
Zahradnictví
Obhajoba bakalářské práce
- 44 -
Jednotlivé předměty koridoru
Botanika obecná, systematická
Základy fyziologie rostlin
Výživa a hnojení zahradních plodin
Ochrana zahradních plodin – choroby, škůdci
Ovocnictví obecné
Zelinářství obecné
Květinářství obecné
Sadovnictví
Dendrologie I, II
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R004 - PODNIKÁNÍ V ZAHRADNICTVÍ (ABZP)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AAA10E
APA12E
AAA14E
AHA09E
ABA22E
dle volby
AMA05E
ABA23E
AGA45E
ABA06E
AHA10E
AUA01Z
AZA54E
EEA01E
AZA37E
AZA38E
AZA01E
TAA02E
dle volby
AFA62E
AFA03E
AZA27E
AZA02E
AZA40E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
1.ročník, výuka Praha
Předmět
Kredity
Informační systémy FAPPZ
5
Základy meteorologie a klimatologie
4
Pedologie pro zahradníky
6
Základní agrotechnika a herbologie
5
Agrochemie
6
Botanika obecná
4
Cizí jazyk
2+3
Mikrobiologie a biotechnologie
6
Botanika systematická
4
Základy genetiky
6
Základy fyziologie rostlin
6
Výživa a hnojení zahradních plodin
6
Praxe učební
5
68
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
2.ročník, výuka Mělník
Předmět
Kredity
ZS
Školkařství
5
2/2 zk
Podniková ekonomika a řízení
5
2/2 zk
Zelinářství obecné
4
2/1 zk
Ovocnictví obecné
5
2/2 zk
Dendrologie I
4
2/2 zk
Výpočetní metody v biologii
5
2/2 zk
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
Ekonomika zahradnictví
5
Oceňování vegetace a stavebních
4
prací
Vinohradnictví a vinařství I.
3
Dendrologie II
4
Květinářství obecné
5
Bakalářská praxe
5
Bakalářská práce
5
Praxe odborná
6
65 + povinně volitelný
3.ročník, výuka Mělník
Předmět
Kredity
ZS
Zemědělská politika a strukturální
EEA12E
6
2/1 zk
fondy EU
Jakost a zpracování zahradnických
AQA15E
6
2/2 zk
produktů
AOA16E
Ochrana rostlin
5
2/2 zk
ERA14E
Marketing zahradních produktů
5
2/2 zk
AUA03Z
Praktická encyklopedie*
6
10 dní z
dle volby
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
AWA67Z Bakalářská práce
5+5
0/5 z
EJA08E
Základy práva
5
EUX03E
Účetnictví
4
EUA01E
Daňová soustava
5
EPA03E
Psychologie osobnosti a komunikace
5
57 + povinně volitelný
celkem 190 + povinně volitelné
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
15 dní z
LS
dle volby
2/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
dle volby
0/5 z
2/1 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
- 45 -
Seznam povinně volitelných předmětů pro ABZP (volba dle specializace)
Předmět
AFA13E
ATA08E
TFA31E
Floristika
Trávníkářství
Mechanizace zahradnictví
Kredity
ZS
5
6
5
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R004 - PODNIKÁNÍ V ZAHRADNICTVÍ (ABZP)
Předmět SZZ (koridor)
Zahradnictví
Ekonomika a řízení zahradnictví
Obhajoba bakalářské práce
- 46 -
Jednotlivé předměty koridoru
Ovocnictví obecné
Zelinářství obecné
Květinářství obecné
Dendrologie I, II
Ekonomika zahradnictví
Podniková ekonomika a řízení
Účetnictví
Daňová soustava
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 – ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R006 - TRÁVNÍKÁŘSTVÍ (ABZT)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AAA10E
AAA23E
APA13E
AAA14E
AHA09E
ABA22E
dle volby
ABA23E
ABA06E
AMA05E
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy meteorologie a klimatologie
Základy agroekologie
Pedologie pro fytotechniky
Základní agrotechnika a herbologie
Agrochemie
Botanika obecná
Cizí jazyk
Botanika systematická
Základy fyziologie rostlin
Mikrobiologie a biotechnologie
AHA02E
AOA36E
ATA01E
AZA01E
AZA49E
EEA01E
AUA01Z
ZBA08E
TFA31E
ATA21E
TAA02E
AZA02E
AHA32E
AUA07Z
AWA10Z
AUA02Z
2. ročník
Předmět
Výživa rostlin
Základy ochrany rostlin
Teoretické základy pěstování travních porostů
Dendrologie I
Sadovnické květinářství
Podniková ekonomika a řízení
Praxe učební
Regulace vláhových režimů
Mechanizace zahradnictví
Základy trávníkářství
Výpočetní metody v biologii
Dendrologie II
Hnojení trávníků a okrasných rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
3. ročník
Předmět
AZA29E Sadovnictví
AIA06E Základy hydropedologie a ochrany podzemních vod
AZA31E Zakládání a údržba zeleně
AGA15E Šlechtění a semenářství
AUA03Z Praktická encyklopedie*
AWA67Z Bakalářská práce
ATA22E Speciální trávníkářství
APA36E Základy ochrany půdy
Kredity
5
4
4
6
5
6
4
2+3
4
6
6
55
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
Kredity
6
5
5
4
5
5
5
5
5
6
5
4
5
5
5
6
81
ZS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
Kredity
6
5
5
5
6
5+5
6
5
48
celkem 184
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
* plnění v 2. – 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 47 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 – ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R006 - TRÁVNÍKÁŘSTVÍ (ABZT)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy trávníkářství
Speciální trávníkářství
Obhajoba bakalářské práce
- 48 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy fyziologie rostlin
Výživa rostlin
Ochrana rostlin pro trávníkáře
Teoretické základy pěstování travních porostů
Základy trávníkářství
Speciální trávníkářství
Zakládání a údržba zeleně
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 – ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R006 - TRÁVNÍKÁŘSTVÍ (ABZTKS)
Bakalářské kombinované profesně zaměřené studium
AWA71Z
AAA74E
AAA83E
AAA77E
AHA71E
dle volby
APA70E
ABA74E
ABA75E
AMA73E
AHA77E
EEA80E
TFA73E
AZA86E
ZBA70E
ATA70E
AZA91E
TAA72E
AOA79E
ATA81E
AZA84E
AHA90E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
AZA81E
AIA72E
ATA84E
AZA80E
AWA77Z
AGA82E
APA81E
EJA70E
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Základy meteorologie a klimatologie
Základy agroekologie
Základní agrotechnika a herbologie
Agrochemie
Cizí jazyk
Pedologie pro fytotechniky
Botanika
Základy fyziologie rostlin
Mikrobiologie a biotechnologie
2. ročník
Předmět
Výživa rostlin
Podniková ekonomika a řízení
Mechanizace zahradnictví
Dendrologie I
Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy
Teoretické základy pěstování travních porostů
Dendrologie II
Výpočetní metody v biologii
Základy ochrany rostlin
Základy trávníkářství
Sadovnické květinářství
Hnojení trávníků a okrasných rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
Předmět
Sadovnictví
Základy hydropedologie a ochrany
podzemních vod
Speciální trávníkářství
Zakládání a údržba zeleně
Bakalářská práce
Šlechtění a semenářství
Základy ochrany půdy
Základy práva
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
4
4
5
6
2+3
6
6
6
6
53
ZS
20 z
16 zk
16 zk
20 zk
22 zk
8z
Kredity
6
5
5
4
6
5
4
5
5
6
5
5
5
5
5
5
81
ZS
22 zk
20 zk
20 zk
16 zk
18 zk
20 zk
Kredity
6
ZS
22 zk
5
20 zk
LS
8 zk
22 zk
22 zk
22 zk
22 zk
LS
16 zk
20 zk
20 zk
22 zk
20 zk
20 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
3. ročník
6
5
5+5
5
5
5
47
celkem 181
22 zk
20 zk
5z
LS
5z
20 zk
20 zk
20 zk
- 49 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 – ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R006 - TRÁVNÍKÁŘSTVÍ (ABZTKS)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy trávníkářství
Speciální trávníkářství
Obhajoba bakalářské práce
- 50 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy fyziologie rostlin
Výživa rostlin
Ochrana rostlin pro trávníkáře
Teoretické základy pěstování travních porostů
Základy trávníkářství
Speciální trávníkářství
Zakládání a údržba zeleně
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R005 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY (ABZU)
Bakalářské prezenční profesně zaměřené studium
AWA08Z
AAA10E
AHA09E
AAA23E
ABA22E
ZBA07E
dle volby
APA12E
APA16E
ABA23E
AHA10E
ABA06E
AUA01Z
1.ročník, výuka Praha
Předmět
Kredity
Informační systémy FAPPZ
5
Základy meteorologie a klimatologie
4
Agrochemie
6
Základy agroekologie
4
Botanika obecná
4
Základy geodézie a kartografie
4
Cizí jazyk
2+3
Pedologie pro zahradníky
6
Základy geologie
5
Botanika systematická
4
Výživa a hnojení zahradních rostlin
6
Základy fyziologie rostlin
6
Praxe učební
5
64
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
1/2 zk
0/2 z
2.ročník - MĚLNÍK
Předmět
Kredity
ZS
AZA54E
Školkařství
5
2/2 zk
AZA55E
Sadovnické květinářství I.
5
2/2 zk
AZA01E
Dendrologie I
4
2/2 zk
EEA01E
Podniková ekonomika a řízení
5
2/2 zk
AFA04E
Zakládání a ošetřování zeleně
5
2/2 zk
TAA02E
Výpočetní metody v biologii
5
2/2 zk
dle volby
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
AFA01Z,E Zahradní stavby a jejich realizace
3+5
2/2 z
AFA11E
Arboristika
5
AFA03E
Oceňování vegetace a stavebních prací
4
AFA02E
Pěstování sídelní a krajinné zeleně
5
AZA02E
Dendrologie II
4
AZA56E
Sadovnické květinářství II.
5
AUA07Z
Bakalářská praxe
5
AWA10Z Bakalářská práce
5
AUA02Z
Praxe odborná
6
76+ povinně volitelný
3.ročník - MĚLNÍK
Předmět
Kredity
ZS
AOA16E
Ochrana rostlin
5
2/2 zk
AFA51E
Základy zahradní a krajinářské architektury
6
2/2 zk
AZA03E
GIS v zahradní a krajinné architektuře
5
2/2 zk
AUA03Z
Praktická encyklopedie *
6
10 dní z
dle volby
Povinně volitelný
dle volby
dle volby
AWA67Z Bakalářská práce
5+5
0/5 z
ATA08E
Trávníkářství
6
ZUA02E
Krajinná ekologie
6
44 + povinně volitelný
celkem 184 + povinně volitelné
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
LS
0/2 zk
2/3 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
dle volby
2/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
dle volby
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
- 51 -
Seznam povinně volitelných předmětů pro ABZU
volba dle specializace
Předměty
AZA38E
ATA22E
AZA27E
AZA60Z
Ovocnictví obecné
Speciální trávníkářství
Vinohradnictví a vinařství I.
Základy architektonického navrhování
Kredity
ZS
5
6
3
3
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/1 zk
0/4 z
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4144 - ZAHRADNICTVÍ (ABZ)
O b o r 4144R005 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY (ABZU)
Předmět SZZ (koridor)
Základy zahradnictví
Zahradní úpravy
Obhajoba bakalářské práce
- 52 -
Jednotlivé předměty koridoru
Botanika obecná, systematická
Základy fyziologie rostlin
Výživa a hnojení zahradních rostlin
Ochrana rostlin
Dendrologie I, II
Sadovnické květinářství I, II
Pěstování sídelní a krajinné zeleně
Základy zahradní a krajinářské architektury
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4147 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATP)
O b o r 4106R014 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATP)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
Předmět
AWA08Z
TAA03E
ACA02E
ABA09E
RTA01Z
AEA09E
dle volby
TBA02E
APA16E
ACA03E
AEA19E
AEA11Z
AMA08E
APA15E
EEA01E
AAA18E
ASA23E
AUA06Z
AAA16E
APA33E
ARA25E
LTA39E
ZGA05E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
Informační systémy FAPPZ
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Botanika
Tělesná výchova
Zoologie
Cizí jazyk
Fyzika pro biology
Základy geologie
Chemie organická
Aplikovaná ekologie
Terénní cvičení
Předmět
Základy mikrobiologie
Pedologie*
Podniková ekonomika a řízení
Soustavy hospodaření
Chov zvířat a prostředí
Praxe učební
Meteorologie a klimatologie
Aplikovaná a účelová kartografie
Pěstování rostlin a prostředí
Základy lesního hospodářství
Urbanismus a územní plánování
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
1. ročník
Kredity
5
5
6
6
1
6
2+3
4
5
6
6
3
58
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
6
5
5
6
6
4
5
5
5
6
75
ZS
2/0 z
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/0 z
2/2 zk
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/3 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
0/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
3. ročník
Kredity
ZS
AIA03E
6
2/2 zk
AHA15E
6
2/2 zk
AZA41E Základy sadovnictví a krajinářství
5
2/2 zk
AZA31E Zakládání a údržba zeleně
5
2/2 zk
AUA05Z Praktická encyklopedie **
6
10 dní z
AWA68Z Bakalářská práce
5+5
0/5 z
dle volby Volitelný***
dle volby
dle volby
dle volby Volitelný***
dle volby
dle volby
EJA08E Základy práva
5
AHA01Z Odborná exkurze
2
45 + volitelné
celkem 178 + volitelné
* v rámci předmětu je povinné terénní cvičení, uskutečňované týden před začátkem semestru
** plnění v 2. - 5. semestru
*** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
Předmět
Hydrologie a hydrogeologie
Odpady a jejich využití
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
LS
0/5 z
dle volby
dle volby
2/1 zk
2 dny
- 53 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4147 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATP)
O b o r 4106R014 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATP)
Předmět SZZ (koridor)
Teorie přírodních zdrojů
Využití přírodních zdrojů
Obhajoba bakalářské práce
- 54 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy geologie
Pedologie
Meteorologie a klimatologie
Základy mikrobiologie
Chov zvířat a prostředí
Pěstování rostlin a prostředí
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4147 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATPKS)
O b o r 4106R014 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATPKS)
Bakalářské kombinované teoreticky zaměřené studium
1. ročník
AWA71Z
AEA80E
TAA73E
ACA71E
TBA75E
dle volby
APA78E
ABA78E
ACA72E
AEA71E
AEA82Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Fyzika pro biology
Cizí jazyk
Základy geologie
Botanika
Chemie organická
Aplikovaná ekologie
Terénní cvičení
AMA77E
APA73E
AAA71E
EEA80E
AAA76E
ARA89E
ASA85E
LTA75E
ZGA72E
APA79E
AHA71Z
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
2. ročník
Předmět
Základy mikrobiologie
Pedologie
Meteorologie a klimatologie
Podniková ekonomika a řízení
Soustavy hospodaření
Pěstování rostlin a prostředí
Chov zvířat a prostředí
Základy lesního hospodářství
Urbanismus a územní plánování
Aplikovaná a účelová kartografie
Odborná exkurze
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
AIA70E
AHA82E
AZA90E
AZA80E
AWA78Z
ZUA71E
EJA70E
AEA91E
3. ročník
Předmět
Hydrologie a hydrogeologie
Odpady a jejich využití
Základy sadovnictví a krajinářství
Zakládání a údržba zeleně
Bakalářská práce
Člověk a biosféra
Základy práva
Základy biomonitoringu
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
5
6
4
2+3
5
6
6
6
3
57
ZS
20 z
22 zk
22 zk
22 zk
16 zk
8z
Kredity
6
6
5
5
5
6
6
4
5
6
2
5
5
5
5
76
ZS
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
20 zk
Kredity
ZS
6
22 zk
6
22 zk
5
20 zk
5
20 zk
5+5
5z
6
5
6
49
celkem 182
LS
8 zk
20 zk
22 zk
22 zk
20 zk
14 z
LS
22 zk
22 zk
20 zk
18 zk
22 zk
10 z
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
LS
5z
11 zk
20 zk
20 zk
- 55 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4147 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATPKS)
O b o r 4106R014 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ (ATPKS)
Předmět SZZ (koridor)
Teorie přírodních zdrojů
Využití přírodních zdrojů
Obhajoba bakalářské práce
- 56 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy geologie
Pedologie
Meteorologie a klimatologie
Základy mikrobiologie
Chov zvířat a prostředí
Pěstování rostlin a prostředí
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4131R00 – VÝŽIVA A POTRAVINY (ATZD)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
1. ročník
AWA08Z
AEA09E
AWA02E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
AWA03E
ACA03E
ABA09E
AAA22E
AEA11Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Základy anatomie člověka (FTVS)
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Základy fyziologie člověka (FTVS)
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Terénní cvičení
ACA05E
AGA01E
EEA01E
AUA06Z
TGX01E
AKA06E
AMA06E
AKA25E
ARA18E
AHA14E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
2. ročník
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Praxe učební
Technologie a technika výroby potravin
Výživa zvířat
Praktická mikrobiologie
Živiny a živinové potřeby člověka
Základy rostlinné produkce
Principy výživy rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
AHA35E
ASA19E
AQA12E
ERA10E
AQA09E
AUA05Z
AWA68Z
dle volby
AQA29E
AWA06E
AKX01E
AKA24E
AKA01Z
3. ročník
Předmět
Základy ekotoxikologie
Základy chovu hospodářských zvířat
Úvod do mlékařství
Marketing potravin
Jakost a zpracování živočišných produktů
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Povinně volitelný
Jakost a zpracování zahr. a rostl. produktů
Metody hodnocení stavu výživy, zdravý
životní styl (FTVS)
Racionální výživa a dietetika
Potraviny, nápoje a výživové doplňky
Odborná exkurze
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
6
6
5
6
1
2+3
6
6
6
4
3
59
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
Kredity
6
6
5
5
6
6
6
6
5
6
5
5
6
73
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
2/1 zk
2/2 zk
Kredity
5
5
5
4
6
6
5+5
dle volby
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
dle volby
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
5
6
5
2
65 +povinně volitelný
celkem 197 + povinně volitelný
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2 dny z
- 57 -
Seznam povinně volitelných předmětů pro 3. ročník
Kód
AEA33E
AZA38E
AZA37E
ASA35E
ADA19E
AOA36E
ARA37E
ARA12E
AEA05E
ADA20E
Předmět
Akvakultura
Ovocnictví obecné
Zelinářství obecné
Chov skotu a ovcí
Chov prasat I
Základy ochrany rostlin
Ekologické a alternativní zemědělství
Rostliny aromatické, kořeninové a léčivé
Včelařství
Chov drůbeže I
Kredity
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4131R00 - VÝŽIVA A POTRAVINY (ATZD)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy výživy
Výživa člověka
Obhajoba bakalářské práce
- 58 -
Jednotlivé předměty koridoru
Základy fyziologie člověka
Biochemie
Praktická mikrobiologie
Živiny a živinové potřeby člověka
Potraviny, nápoje a výživové doplňky
Racionální výživa a dietetika
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4131R003 - KVALITA PRODUKCE (ATZK)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
Předmět
AWA08Z
AEA09E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
AAA16E
ACA03E
ABA09E
AAA22E
AEA11Z
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Meteorologie a klimatologie
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Terénní cvičení
ACA05E
AGA01E
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
EEA01E
AMA07E
AUA06Z
AKA10E
AHA16E
AVA18E
AHA14E
AKA09E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
ARA28E
ADA13E
AQA15E
AQA09E
ERA10E
AQA12E
AUA05Z
AWA68Z
dle volby
AQA10E
AQA01Z
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Praxe učební
Výživa člověka a zdraví
Fyto 1
Zoo 1
Principy výživy rostlin
Základy výživy a nauky o krmivech
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
1. ročník
Kredity
5
6
5
6
1
2+3
5
6
6
4
3
52
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
6
71
3. ročník
Kredity
6
6
Předmět
Fyto 2
Zoo 2
Jakost a zpracování zahradnických
produktů
Jakost a zpracování živočišných
produktů
Marketing potravin
Úvod do mlékařství
Praktická encyklopedie*
Bakalářská práce
Volitelný **
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Odborná exkurze
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
6
2/2 zk
4
2/2 zk
5
2/2 zk
6
10 dní z
5+5
0/5 z
dle volby
dle volby
6
2
57 + volitelný
celkem 180 + volitelný
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
2 dny z
* plnění v 2. - 5. semestru
** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 59 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4131R003 - KVALITA PRODUKCE (ATZK)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy kvality
Kvalita produkce
Obhajoba bakalářské práce
- 60 -
Jednotlivé předměty koridoru
Biochemie
Zemědělská mikrobiologie
Výživa člověka a zdraví
Jakost a zpracování živočišných produktů
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Jakost a zpracování zahradnických produktů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4102R007 – ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (ATZL)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
AWA08Z
AEA09E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
AAA16E
ACA03E
ABA09E
AAA22E
APA18E
AEA11Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Meteorologie a klimatologie
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Pedologie
Terénní cvičení
1. ročník
Kredity
5
6
5
6
1
2+3
5
6
6
4
6
3
58
ACA05E
AGA01E
AZA38E
EEA01E
AMA07E
ABA03E
AZA37E
AZA01E
AUA06Z
AAA17E
AZA02E
AOA07Z
AOA31E
AHA14E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Ovocnictví obecné
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Fyziologie rostlin
Zelinářství obecné
Dendrologie I
Praxe učební
Obecná produkce rostlinná
Dendrologie II
Informační zdroje v rostlinolékařství
Obecná fytopatologie I
Principy výživy rostlin
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
5
6
4
4
5
5
4
2
5
6
5
5
6
84
ARA22E
AOA32E
AOA33E
TFA32E
AUA03Z
AWA68Z
AAA24E
ARA23E
AOA35E
AOA34E
AZA36Z
Předmět
Pěstování rostlin I
Obecná fytopatologie II
Obecná rostlinolékařská zoologie I
Mechanizace zemědělské výroby I
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Plevele a jejich regulace
Pěstování rostlin II
Polní diagnostika chorob a škůdců
Obecná rostlinolékařská zoologie II
Odborná exkurze
3. ročník
Kredity
6
5
5
5
6
5+5
6
6
4
5
2
60
celkem 202
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/3 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2/1 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
ZS
2/2 zk
2/3 zk
2/1 zk
2/2 zk
10 dní z
0/5 z
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
1/2 zk
2/3 zk
2 dny z
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 61 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4102R007 – ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (ATZL)
Předmět SZZ (koridor)
Ochrana rostlin
Pěstování polních a zahradních plodin
- 62 -
Jednotlivé předměty koridoru
Obecná fytopatologie I
Obecná fytopatologie II
Obecná rostlinolékařská zoologie I
Obecná rostlinolékařská zoologie II
Plevele a jejich regulace
Polní diagnostika chorob a škůdců
Pěstování rostlin I
Pěstování rostlin II
Zelinářství obecné
Ovocnictví obecné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4103R001 - CHOVATELSTVÍ (ATZP)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
Předmět
AWA08Z
TAA03E
ACA02E
AEA09E
ABA09E
RTA01Z
dle volby
AAA16E
AVA15E
ACA03E
AAA22E
AEA11Z
Informační systémy FAPPZ
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Zoologie
Botanika
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Meteorologie a klimatologie
Morfologie hospodářských zvířat
Chemie organická
Agroekologie
Terénní cvičení
Předmět
ACA05E
AGA01E
EEA01E
ASA16E
AMA07E
AKA26E
AUA06Z
AVA16E
ALA06E
ATA24E
AEA03E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
AVA17E
AUA04Z
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
AWA68Z
AVA08E
dle volby
dle volby
dle volby
ASA20Z
1. ročník
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Základy reprodukce zvířat
Zemědělská mikrobiologie
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Praxe učební
Fyziologie zvířat
Zootechnika
Pícninářství a pastvinářství
Parazitologie
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Předmět
Zoohygiena
Praktická encyklopedie*
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Bakalářská práce
Porodnictví
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Odborná exkurze
* plnění v 2. - 5. semestru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
ZS
5
5
6
6
6
1
2+3
5
6
6
4
3
58
2/0 z
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 z
0/2 z
Kredity
ZS
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
2. ročník
6
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/2 zk
3
1/2 zk
5
2/2 zk
4
2/2 zk
5
15 dní z
6
6
6
5
5
5
6
73 + povinně volitelný
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
3. ročník
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
10 dní z
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
5+5
0/5 z
6
dle volby
dle volby
dle volby
2
30 + povinně volitelné
celkem 161+ povinně volitelné
LS
0/5 z
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
2 dny z
- 63 -
ALA05E
ALX03E
ASA19E
AEA21E
Seznam povinně volitelných předmětů pro ATZP – pro 3.ročník
Specializace: Speciální chovy
Etologie
5
3/1 zk
Etika chovu zvířat
5
2/2 zk
Základy chovu hospodářských zvířat
5
2/2 zk
Základy chovu exotických zvířat
5
2/2 zk
Volba dle koridoru SZZ
ALA11E Kynologie
AEX04E Chov bezobratlých živočichů
ALA01E Chov laboratorních zvířat
ADA14E Chov okrasného ptactva
AEA33E Akvakultura
AEA30E Hydrobiologie
ASA26E Jezdectví a vozatajství
ASA25E Chov koní
ALX05E Kynologie - využití psů *
ASA54E Jezdecká hipologie **
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.) ***
AEA12E Systematika ryb
ALA08E Chov exotických savců
AEA13E Teraristika
AEA14E Akvaristika
AEA27E Mořská biologie
ABA20E Základy mikroskopické techniky
ABA21E Sběr, preparace a konzervace přírodnin
* podmínkou je absolvování ALA11E
** podmínkou je absolvování ASA25E
*** pouze pro 3. roč.
ARA28E
ASA35E
ADA19E
AQA09E
AQA12E
AHA16E
TGA10E
ADA20E
- 64 -
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
4
4
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů pro ATZP – pro 3.ročník
Specializace: Živočišná produkce
Předmět
Kredity
ZS
Fyto 2
6
2/2 zk
Chov skotu a ovcí
5
2/2 zk
Chov prasat I
5
2/2 zk
Jakost a zpracování živočišných produktů
6
2/2 zk
Úvod do mlékařství
5
2/2 zk
Fyto 1
6
Technika v živočišné výrobě
4
Chov drůbeže I
5
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
1/2 zk
1/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4103R001 - CHOVATELSTVÍ (ATZP)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy chovu
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie zvířat
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Zootechnika
Volba 1 z 4
Chov hospodářských zvířat
Chov akvarijních a terarijních živočichů
Chov exotických ptáků a savců
Rybářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Chov skotu a ovcí
Chov drůbeže I
Chov prasat I.
Zoohygiena
Chov bezobratlých živočichů
Akvaristika
Teraristika
Chov okrasného ptactva
Chov exotických savců
Chov laboratorních zvířat
Systematika ryb
Akvakultura
Hydrobiologie
- 65 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4103R001 - CHOVATELSTVÍ (ATZPKS)
Bakalářské kombinované teoreticky zaměřené studium
AWA71Z
AEA80E
TAA73E
ACA71E
AAA71E
dle volby
ACA72E
ABA78E
AAA82E
AUA71Z
AEA82Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Meteorologie a klimatologie
Cizí jazyk
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Praktická encyklopedie
Terénní cvičení
ACA73E
AGA72E
EEA80E
AMA76E
AKA80E
AVA88E
AVA89E
AHA81E
ASA82E
ALA77E
AEA90E
AVA93E
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
2. ročník
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Morfologie hospodářských zvířat
Fyziologie zvířat
Fyto 1
Základy reprodukce zvířat
Zootechnika
Parazitologie
Porodnictví
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
AVA90E
AWA78Z
ATA76E
- 66 -
Předmět
Zoohygiena
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Bakalářská práce
Pícninářství a pastvinářství
Kredity
5
6
5
6
5
2+3
6
6
4
5
3
56
ZS
20 z
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
8z
Kredity
6
6
5
5
4
6
6
6
3
6
5
6
5
5
5
5
84
ZS
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
16 zk
22 zk
22 zk
LS
8 zk
22 zk
22 zk
16 zk
10 z
14 z
LS
22 zk
14 zk
22 zk
20 zk
22 zk
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
3. ročník
Kredity
ZS
LS
6
22 zk
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
5+5
5z
5z
6
22 zk
22 + povinně volitelné
celkem 162 + povinně volitelné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
ARA87E
ADA70E
TGA75E
ASA81E
AQA76E
AQA79E
ADA71E
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů pro ATZPKS – pro 3.ročník
Specializace: Živočišná produkce
Předmět
Kredity
ZS
Fyto 2
6
22 zk
Chov prasat I
5
20 zk
Technika v živočišné výrobě
4
16 zk
Chov skotu a ovcí
5
Jakost a zpracování živočišných produktů
6
Úvod do mlékařství
5
Chov drůbeže I
5
ALA74E
ALA72E
ASA79E
AEA85E
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů pro ATZPKS – pro 3.ročník
Specializace: Speciální chovy
Předmět
Kredity
ZS
Etologie
5
20 zk
Etika chovu zvířat
5
20 zk
Základy chovu hospodářských zvířat
5
20 zk
Základy chovu exotických zvířat
5
20 zk
AEA97E
AEA89E
AEA83E
ALA73E
ADA88E
ALA70E
AEA86E
AEX71E
AEA84E
Volba dle koridoru SZZ a dále dle zájmu
Akvakultura
5
Hydrobiologie
5
Systematika ryb
5
Chov exotických savců
5
Chov okrasného ptactva
5
Chov laboratorních zvířat
5
Akvaristika
5
Chov bezobratlých živočichů
5
Teraristika
5
LS
20 zk
22 zk
20 zk
20 zk
LS
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
20 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4103R001 - CHOVATELSTVÍ (ATZPKS)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy chovu
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie zvířat
Výživa zvířat a nauka o krmivech
Zootechnika
Volba 1 z 4
Chov hospodářských zvířat
Chov akvarijních a terarijních živočichů
Chov exotických ptáků a savců
Rybářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Chov skotu a ovcí
Chov drůbeže I
Chov prasat I.
Zoohygiena
Chov bezobratlých živočichů
Akvaristika
Teraristika
Chov okrasného ptactva
Chov exotických savců
Chov laboratorních zvířat
Systematika ryb
Akvakultura
Hydrobiologie
- 67 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4102R004 - PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN (ATZR)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
AWA08Z
AEA09E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
AAA16E
ACA03E
ABA09E
AAA22E
AEA11Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Meteorologie a klimatologie
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Terénní cvičení
1. ročník
Kredity
5
6
5
6
1
2+3
5
6
6
4
3
52
ACA05E
AGA01E
EEA01E
AMA07E
ABA03E
AOA36E
AUA06Z
AVA18E
APA18E
ATA24E
AHA14E
AAA17E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Fyziologie rostlin
Základy ochrany rostlin
Praxe učební
Zoo 1
Pedologie
Pícninářství a pastvinářství
Principy výživy rostlin
Obecná produkce rostlinná
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
83
- 68 -
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
ADA13E
AOA36E
ARA22E
TFA32E
AUA03Z
AWA68Z
dle volby
AQA10E
EJA08E
ARA23E
ARA21Z
Předmět
Zoo 2
Základy ochrany rostlin ***
Pěstování rostlin I
Mechanizace zemědělské výroby I.
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Volitelný **
Jakost a zpracování rostlin. produktů
Základy práva
Pěstování rostlin II
Odborná exkurze
3. ročník
Kredity
ZS
6
2/2 zk
5
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/2 zk
6
10 dní z
5+5
0/5 z
dle volby
dle volby
6
5
6
2
57 + volitelný
celkem 192 + volitelný
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2 dny z
* plnění v 2. - 5. semestru
** z nabídky předmětů Bc. studijních oborů FAPPZ zakončených zkouškou.
*** pouze ve šk. r. 2013/14
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4102R004 - PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN (ATZR)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy pěstování rostlin
Rostlinná produkce
Obhajoba bakalářské práce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie rostlin
Pedologie
Principy výživy rostlin
Základy ochrany rostlin
Obecná produkce rostlinná
Pěstování rostlin I
Pěstování rostlin II
Jakost a zpracování rostlinných produktů
- 69 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4102R004 - PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN (ATZRKS)
Bakalářské kombinované teoreticky zaměřené studium
AWA71Z
AEA80E
TAA73E
ACA71E
AAA71E
dle volby
ACA72E
ABA78E
AAA82E
AUA71Z
AEA82Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Meteorologie a klimatologie
Cizí jazyk
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Praktická encyklopedie
Terénní cvičení
ACA73E
AGA72E
EEA80E
AMA76E
ABA79E
AVA87E
APA73E
ATA76E
AHA80E
AAA75E
AOA79E
ARA86Z
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Fyziologie rostlin
Zoo 1
Pedologie
Pícninářství a pastvinářství
Principy výživy rostlin
Obecná produkce rostlinná
Základy ochrany rostlin
Odborná exkurze
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
ADA86E
ARA90E
AWA78Z
AQA75E
EJA70E
ARA84E
TFA72E
3. ročník
Předmět
Zoo 2
Pěstování rostlin I
Bakalářská práce
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Základy práva
Pěstování rostlin II
Mechanizace zemědělské výroby I.
- 70 -
Kredity
5
6
5
6
5
2+3
6
6
4
5
3
56
ZS
20 z
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
8z
Kredity
6
6
5
5
6
6
6
6
6
5
5
3
5
5
5
5
85
ZS
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
22 zk
Kredity
6
6
5+5
6
5
6
5
44
celkem 185
ZS
22 zk
22 zk
5z
LS
8 zk
22 zk
22 zk
16 zk
10 z
14z
2. ročník
LS
22 zk
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
10 z
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
LS
5z
22 zk
20 zk
22 zk
20 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4102R004 - PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN (ATZRKS)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy pěstování rostlin
Rostlinná produkce
Obhajoba bakalářské práce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie rostlin
Pedologie
Principy výživy rostlin
Základy ochrany rostlin
Obecná produkce rostlinná
Pěstování rostlin I
Pěstování rostlin II
Jakost a zpracování rostlinných produktů
- 71 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4106R010 - ROZVOJ VENKOVA (ATZV)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
AWA08Z
AEA09E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
EHA07E
ACA03E
AAA16E
ABA09E
AAA22E
AEA11Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Sociologie venkova a zemědělství
Chemie organická
Meteorologie a klimatologie
Botanika
Agroekologie
Terénní cvičení
1. ročník
Kredity
5
6
5
6
1
2+3
3
6
5
6
4
3
55
ACA05E
AGA01E
ZEA01E
EEA01E
AMA07E
AAA18E
AUA06Z
dle volby
AHA16E
AVA18E
LTA39E
APA33E
AUA26Z
AUA07Z
AWA10Z
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Ochrana přírody
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Soustavy hospodaření
Praxe učební
Povinně volitelný
Fyto 1
Zoo 1
Základy lesního hospodářství
Aplikovaná a účelová kartografie
Praxe odborná
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
5
5
5
dle volby
6
6
4
6
6
5
5
75
ARA28E
ADA13E
AHA15E
AZA41E
AUA05Z
AWA68Z
dle volby
EJA08E
EUA01E
EPA04E
AAA24Z
Předmět
Fyto 2
Zoo 2
Odpady a jejich využití
Základy sadovnictví a krajinářství
Praktická encyklopedie *
Bakalářská práce
Volitelný
Základy práva
Daňová soustava
Sociální komunikace a rétorika
Odborná exkurze
* plnění v 2. - 5. semestru
- 72 -
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
dle volby
LS
0/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
25 dní z
5 dnů z
0/5 z
3. ročník
Kredity
ZS
LS
6
2/2 zk
6
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/2 zk
6
10 dní z
5+5
0/5 z
0/5 z
dle volby
dle volby
dle volby
5
2/1 zk
5
2/1 zk
5
2/1 zk
2
2 dny z
56 + volitelný
celkem 186 + povinně volitelný+ volitelný
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Seznam povinně volitelných předmětů pro ATZV
Předmět
Povinně volitelný
AZA37E Zelinářství obecné
AOA36E Základy ochrany rostlin
TFA32E Mechanizace zemědělské výroby I
TGA03E Mechanizace zemědělské výroby II
AZA38E Ovocnictví obecné
EUA04E Obchodní nauka *
EEA02E Finanční řízení podniku *
ABA17E Pěstování a tvorba bonsají
TBA02E Fyzika pro biology
* jednosemestrový předmět - volba v zimním či letním semestru
Kredity
ZS
4
5
5
5
5
5
4
4
4
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
LS
2/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4106R010 - ROZVOJ VENKOVA (ATZV)
Předmět SZZ (koridor)
Základy ekonomiky a práva
pro venkovský prostor
Hospodaření na půdě
Obhajoba bakalářské práce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Podniková ekonomika a řízení
Sociologie venkova a zemědělství
Daňová soustava
Základy práva
Soustavy hospodaření
Agroekologie
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
- 73 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4106R010 - ROZVOJ VENKOVA (ATZVKS)
Bakalářské kombinované teoreticky zaměřené studium
AWA71Z
AEA80E
TAA73E
ACA71E
AAA71E
dle volby
ACA72E
ABA78E
AAA82E
EHA71E
AEA82Z
1. ročník
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Meteorologie a klimatologie
Cizí jazyk
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Sociologie venkova a zemědělství
Terénní cvičení
ACA73E
AGA72E
ZEA70E
AMA76E
EEA80E
AAA76E
AHA81E
AVA87E
LTA75E
APA79E
AAA71Z
AUA70Z
AWA80Z
AUA73Z
AUA71Z
2. ročník
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Ochrana přírody
Zemědělská mikrobiologie
Podniková ekonomika a řízení
Soustavy hospodaření
Fyto 1
Zoo 1
Základy lesního hospodářství
Aplikovaná a účelová kartografie
Odborná exkurze
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
Praktická encyklopedie
ARA87E
ADA86E
AHA82E
AZA90E
EUA73E
AWA78Z
ZUA71E
EJA70E
EPA72E
TFA72E
3. ročník
Předmět
Fyto 2
Zoo 2
Odpady a jejich využití
Základy sadovnictví a krajinářství
Daňová soustava
Bakalářská práce
Člověk a biosféra
Základy práva
Sociální komunikace a rétorika
Mechanizace zemědělské výroby I
- 74 -
Kredity
5
6
5
6
5
2+3
6
6
4
3
3
54
ZS
20 z
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
8z
Kredity
6
6
5
5
5
5
6
6
4
6
2
5
5
5
5
76
ZS
22 zk
22 zk
12 zk
20 zk
20 zk
20 zk
Kredity
6
6
6
5
5
5+5
6
5
5
5
59
celkem 189
ZS
22 zk
22 zk
22 zk
20 zk
20 zk
5z
LS
8 zk
22 zk
22 zk
16 zk
16 zk
14 z
LS
22 zk
22 zk
20 zk
22 zk
10 z
5 dnů z
5z
7 dnů z
10 z
LS
5z
11 zk
20 zk
20 zk
20 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZKS)
O b o r 4106R010 - ROZVOJ VENKOVA (ATZVKS)
Předmět SZZ (koridor)
Základy ekonomiky a práva
pro venkovský prostor
Hospodaření na půdě
Obhajoba bakalářské práce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Podniková ekonomika a řízení
Sociologie venkova a zemědělství
Daňová soustava
Základy práva
Soustavy hospodaření
Agroekologie
Základy sadovnictví a krajinářství
Odpady a jejich využití
- 75 -
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4144R001 - PRODUKČNÍ A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ (ATZZ)
Bakalářské prezenční teoreticky zaměřené studium
AWA08Z
AEA09E
TAA03E
ACA02E
RTA01Z
dle volby
AAA16E
ACA03E
ABA09E
AAA22E
AEA11Z
Předmět
Informační systémy FAPPZ
Zoologie
Početní metody
Anorganická a analytická chemie
Tělesná výchova
Cizí jazyk
Meteorologie a klimatologie
Chemie organická
Botanika
Agroekologie
Terénní cvičení
1. ročník
Kredity
5
6
5
6
1
2+3
5
6
6
4
3
52
ACA05E
AGA01E
EEA01E
AMA07E
ABA03E
AZA01E
AOA36E
AUA06Z
AZA02E
AZA40E
APA18E
AHA14E
AAA17E
AUA07Z
AWA10Z
AUA26Z
Předmět
Biochemie
Obecná genetika
Podniková ekonomika a řízení
Zemědělská mikrobiologie
Fyziologie rostlin
Dendrologie I
Základy ochrany rostlin
Praxe učební
Dendrologie II
Květinářství obecné
Pedologie
Principy výživy rostlin
Obecná produkce rostlinná
Bakalářská praxe
Bakalářská práce
Praxe odborná
2. ročník
Kredity
6
6
5
5
6
4
5
5
4
5
6
6
5
5
5
6
84
Předmět
AZA49E Sadovnické květinářství
AZA38E Ovocnictví obecné
AUA03Z Praktická encyklopedie *
AWA68Z Bakalářská práce
Povinně volitelný 1
Povinně volitelný 1
Povinně volitelný 1
Povinně volitelný 2
Volitelný **
ATA09E Základy pícninářství a trávníkářství
AZA36Z Odborná exkurze
ZS
2/0 z
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/0 z
0/2 z
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
15 dní z
LS
0/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
3 dny z
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
5 dnů z
0/5 z
25 dní z
3. ročník
Kredity
ZS
LS
5
2/2 zk
5
2/2 zk
10 dní z
6
5+5
0/5 z
0/5 z
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
5
2/2 zk
2
2 dny z
33 +povinně volitelné + volitelný
celkem 169 + povinně volitelné + volitelný
* plnění v 2. - 5. semestru
** z nabídky Bc. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 76 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů 1 - 2 pro ATZZ – pro 3.ročník
Specializace: PRODUKČNÍ ZAHRADNICTVÍ
Předmět
AQA15E
AZA37E
AZA27E
ARA40E
TFA31E
ABA17E
Kredity
Povinně volitelné 1
Jakost a zpracování zahrad. produktů
6
Zelinářství obecné
4
Vinohradnictví a vinařství I.
3
Povinně volitelné 2
Semenářství v zahradnictví
5
Mechanizace zahradnictví
5
Pěstování a tvorba bonsají
ZS
LS
2/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
4
Seznam povinně volitelných a volitelných předmětů 1 - 2 pro ATZZ – pro 3.ročník
Specializace: ZAHRADNÍ TVORBA
Předmět
AZA39E
AZA01Z
AZA03E
AZA60Z
ZBA07E
TFA31E
ABA17E
LPA01E
ZUA02E
Kredity
Povinně volitelné 1
Sadovnická kompozice
6
Základy kreslení
3
GIS v zahradní a krajinné architektuře
5
Základy architektonického navrhování
3
Povinně volitelné 2
Základy geodézie a kartografie
4
Mechanizace zahradnictví
5
Pěstování a tvorba bonsají
4
Základy pěstování lesů
5
Krajinná ekologie
6
ZS
LS
2/3 zk
0/4 z
2/2 zk
0/4 z
1/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m B4148 - ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (ATZ)
O b o r 4144R001 - PRODUKČNÍ A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ (ATZZ)
Předmět SZZ (koridor)
Teoretické základy pěstování rostlin
Volba dle specializace
Produkční zahradnictví
Zahradní tvorba
Obhajoba bakalářské práce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Botanika
Fyziologie rostlin
Principy výživy rostlin
Základy ochrany rostlin
Zelinářství obecné
Ovocnictví obecné
Vinohradnictví a vinařství I.
Sadovnické květinářství
Základy architektonického navrhování
Sadovnická kompozice
Květinářství obecné
Dendrologie I, II
- 77 -
S t u d y p r o g r a m B4161 - AGRICULTURE AND FOOD (ATA)
Branch 4101R031 - AGRICULTURE AND FOOD (ATA)
BSc full time course
1st year
AAA25E
AEA01E
ACA09E
AIA17E
AMA11E
dle volby
ACA07E
AAA29E
ABA14E
TFA03E
AWA49Z
AEA29Z
Subject
Basic Meteorology
Zoology
Inorganic and Analytical Chemistry
Fundamentals of Geology and Hydrogeology
Fundamentals of Microbiology
Foreign Language
Organic Chemistry
Fundamentals of Agroecology
General and Special Agricultural Botany
Agricultural Machinery
Practical Training
Excursions, Field Training
APA38E
AVA42E
EEA17E
AAA27E
AOA28E
AHA38E
ARA31E
AKA30E
AGA44E
AUA10Z
AUA26Z
Subject
Soil Science
Biological Principles of Livestock Breeding
Business Economics
Agricultural Systems
Fundamentals of Plant Protection
Plant Nutrition
Plant Production and Environment
Animal Nutrition
Fundamentals of Genetics
Practical Encyclopedy
Specialized Practice
ECTS
6
6
6
6
6
2+3 (5)
6
4
6
6
3
2
62
AS
2/2 E
2/3 E
2/3 E
2/2 E
2/2 E
0/2 C
ECTS
6
6
5
5
5
6
6
6
6
4
6
61
AS
2/3 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
ECTS
6
6
6
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
0/5 C
SS
0/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
7 days/C
2 days/C
2nd year
SS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
10 days/C
25 days/C
3rd year
Subject
ALA30E Animal Husbandry and Ethology
AZA09E Horticulture
ARA45E Field Crop Technology
Compulsory Optional Subject *)
Compulsory Optional Subject *)
AWA27Z BSc. Thesis
AQA31E Quality and Processing of Animal Products
ASA49E Livestock Production
AQA32E Quality and Processing of Plant Products
ATA26E Forage Crop Production and Pasture
Management
AHA30Z Excursion and Field Training
5+5
6
6
6
6
SS
0/5 C
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2
2 days/C
54 + optional subjects
177 + optional subjects
* Chosen Subject from the List of Compulsory Optional Subjects
- 78 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
List of Compulsory Optional Subjects
AZA67E
AZA68E
APA37E
AZA66E
AZA21E
ERA16E
Compulsory Optional Subjects
Fundamentals of Orchards and Urban Design
Establishment and Maintenance of Greenery
Applied Cartography
Fundamentals of Landscape Architecture
Fundamentals of Vegetables, Edible Mushrooms
and Sprouts Production
Management and Marketing
ECTS
6
5
6
4
4
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
5
SS
2/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
Explanation: AS = Autumn semester; SS = Spring semester; E = Examination; C = Credited
State exam
S t u d y p r o g r a m B4161 - AGRICULTURE AND FOOD (ATA)
Branch 4101R031 - AGRICULTURE AND FOOD (ATA)
Subject of the SE (corridor)
Crop and Soil Management
Animal Husbandry and Production
Defense of the Bachelor Thesis
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Subjects of the corridor
Agricultural Systems
Field Crop Technology
Quality and Processing of Plant Products
Animal Husbandry and Ethology
Livestock Production
Quality and Processing of Animal Products
- 79 -
S t u d y p r o g r a m B4147 - SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES (ATN)
Branch 4106R014 - SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES (ATN)
BSc full time course
1st year
TAA11E
TBA03E
AEA01E
ACA09E
APA35E
RTA01Z
selected
ACA07E
AEA32E
ABA14E
AWA49Z
AEA29Z
Subject
Applied Mathematics
Applied Physics
Zoology
Inorganic and Analytical Chemistry
Fundamentals of Geology
Physical Training
Foreign Language
Organic Chemistry
Principles of Agroecology
General and Special Agricultural Botany
Practical Training
Excursions, Field Training
ECTS
5
6
6
6
5
1
2+3
6
4
6
3
2
55
AS
2/2 E
2/2 E
2/3 E
2/3 E
2/2 E
2/0 C
0/2 C
ECTS
6
6
5
5
6
AS
2/3 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
SS
0/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
7 days C
2 days C
2nd year
APA38E
AMA11E
EEA14E
AAA27E
AAA25E
selected
ARA31E
ASA22E
AUA10Z
AUA08Z
AWA26Z
AUA26Z
Subject
Soil Science
Fundamentals of Microbiology
Fundamentals of Economics I
Agricultural Systems
Basic Meteorology
Compulsory Optional Subject I *)
Compulsory Optional Subject I *)
Foreign Language - Fully Optional Subject
Plant Production and Environment
Animal Production and Environment
Practical Encyclopedy
Practical Bachelor Training
BSc. Thesis
Specialized Practice
SS
2+3
0/2 C
0/2 E
6
2/2 E
6
2/2 E
4
10 days C
5
5 days C
5
0/5 z
6
25 days C
65 + optional subjects
3rd year
AIA07E
AZA67E
AHA33E
AZA68E
AWA27Z
AHA30Z
Subject
Hydrology and Hydrogeology
Fundamentals of Orchards and Urban Design
Waste Handling
Establishment and Maintenance of Greenery
BSc. Thesis
Compulsory Optional Subject II *
Fully Optional Subject **
Fully Optional Subject **
Excursion and Field Training
ECTS
6
6
6
5
5+5
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
0/5 C
SS
0/5 C
2
2 days C
35 + optional subjects
155 + optional subjects
* Chosen Subject from the List of Compulsory Optional Subjects
** Chosen Subject from the List of Compulsory Optional Subjects II or Subjects Which Are Taught in English at CULS Prague
- 80 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
List of Optional Subjects
APA37E
ATA23E
AZA66E
LHX01E
EEE43E
EUA03E
AGA44E
AZA21E
ERA16E
EEA16E
Compulsory Optional Subject I
Applied Cartography
Fundamentals of Turf and Lawn Management
Fundamentals of Landscape Architecture
Fundamentals of Forest Management
ECTS
6
5
4
4
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
SS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
Compulsory Optional Subject II
EU Integration Process in Agriculture
Trade and Commerce
Fundamentals of Genetics
Fundamentals of Vegetables, Edible Mushrooms
and Sprouts Production
Management and Marketing
Environmental Economics
ECTS
5
5
6
AS
2/1 E
2/2 E
2/2 E
SS
2/2 E
2/2 E
4
2/1 E
5
5
2/2 E
2/1 E
Explanation: AS = Autumn semester; SS = Spring semester; E = Examination; C = Credited
State exam
S t u d y p r o g r a m B4147 - SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES (ATN)
Branch 4106R014 - SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES (ATN)
Subject of the SE (corridor)
Theory of Natural Resources
Use of Natural Resources
Subjects of the corridor
Basic Meteorology
Soil Science
Fundamentals of Microbiology
Hydrology and Hydrogeology
Fundamentals of Orchards and Urban Design
Plant Production and Environment
Animal Production and Environment
Waste Handling
Defense of the Bachelor Thesis
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 81 -
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ).
Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,
při které je obhajována.
Pro studenty píšící své bakalářské práce pořádá SIC dvouhodinové semináře s názvem „Hledání
informací“, kde se student dozví vše potřebné k práci s literaturou, především jakým způsobem se
vyhledává, jaké databáze jsou v rámci ČZU dostupné, jak se v nich orientovat, jak správně citovat apod.
Termíny těchto seminářů studenti najdou na stránkách www.sic.czu.cz v sekci „Aktuality“, případně
prezentaci v sekci pro studenty/hledání informací“.
Zadání a vedení bakalářské práce
Dle studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a zkoušky
ze 2 komplexních předmětů (tzv. koridorů) dle studijního zaměření studenta (pokyn děkana AF č.9/2004).
Témata bakalářských prací vypisují katedry FAPPZ prostřednictvím systému BADIS
(http://badis.czu.cz/).
Zpracováním a obhajobou bakalářské práce prokazuje student zvládnutí prvního stupně
vysokoškolského studia, schopnost zpracovat informace, formulovat problémy a navrhovat jejich řešení
aplikací znalostí studovaných disciplin.
Témata bakalářské práce vycházejí z oborů studia na FAPPZ a mají charakter:
- kompilační práce založené na samostatném uceleném zpracování zvoleného tématu s využitím
především vědecké literatury (vědeckých článků a knih),
- vědecké práce založené na experimentální práci studenta menšího rozsahu,
- projektu – zpracování konkrétního návrhu podnikatelské činnosti, stavby, technologie, pracovního
postupu apod.
Studenti druhého ročníku se přihlašují na vypsaná témata dle svého oboru studia nejpozději do 28.2.
2014. Bakalářská práce studenta vždy přísluší některé katedře FAPPZ. Student si volí prostřednictvím
systému BADIS z témat vypsaných katedrou takové téma, které odpovídá jeho studijnímu oboru
(programu). Přihlásí se do konkurzu, či přímo osloví příslušného pedagoga, případně předloží katedře
vlastní návrh.
Do 30.6. 2014 vedoucí práce za spoluúčasti studenta sestaví v systému BADIS osnovu bakalářské
práce a řádně vyplní „Zadání práce“, kolonka „Literatura“ musí obsahovat alespoň jednu, lépe dvě citace
cizojazyčné literatury. Studentovi může být udělen zápočet za bakalářskou práci v LS 2. ročníku pouze
v případě, že „Zadání práce“ obsahuje všechny náležitosti.
„Zadání práce“ schvaluje vedoucí práce, poté vedoucí příslušné katedry. Nakonec „Zadání práce“
schvaluje příslušný proděkan - bez tohoto schválení se student nemůže v následujícím roce přihlásit ke
SZZ. Vedoucí práce průběžně sleduje a konzultuje postup vypracování práce a kontroluje postup práce
studenta. Katedra garantuje osobou vedoucího práce či konzultanta včasné a řádné zpracování bakalářské
práce. „Zadání práce“ je součástí státnicového protokolu a není tedy součástí vlastní bakalářské práce (do
práce se neváže).
Odevzdání bakalářské práce v termínu dle harmonogramu studia FAPPZ je podmínkou ukončení
studia SZZ. V případě, že se student SZZ z různých důvodů nakonec nezúčastní, je povinen tuto
skutečnost písemně oznámit své studijní referentce.
Vypracování bakalářské práce
Zpracováním bakalářské práce student dokazuje úroveň odborných znalostí a schopnost řešit
konkrétní praktické úkoly. Vedoucí bakalářské práce upozorňuje studenta na nesprávnosti v koncepci
- 82 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
práce, případné chyby jak odborné tak i formální v práci, dbá o včasné zpracování dle schválené
metodiky. Při psaní bakalářské práce student používá odborný jazyk, práci píše v trpném rodě českého
jazyka.
Při zpracování a úpravě bakalářské práce je třeba dodržet obecně platné zásady botanické a
zoologické nomenklatury (viz dále) publikace vědecké nebo odborné práce či zpracování projektu. Při
zpracování a úpravě bakalářské práce je třeba dodržet obecně platné zásady botanické a zoologické
nomenklatury (viz dále).
a) Jednotlivé části bakalářské práce charakteru kompilační práce
Titulní list – jednotná úprava dle systému BADIS
Prohlášení – student svým podpisem potvrzuje, že BP vypracoval samostatně a použil pramenů řádně
citovaných.
Poděkování – může, ale nemusí být v BP uvedeno, formulace je individuální.
Souhrn – bez titulního listu v české a anglické verzi (viz dále), 1 strana textu
Obsah
1) Úvod – obsahuje obecný úvod do problematiky, význam řešeného problému
2) Cíl práce – stručné uvedení odborného, případně ekonomického významu tématu.
3) Přehled literatury (literární rešerše) – shrnuje poznatky o současném stavu problematiky dle údajů
publikovaných informací o řešeném tématu. Student využívá především vědeckou literaturu, vědecké
články a monografické knihy (nikoli knihy, které již kompiláty literatury jsou). Elektronické zdroje a
odborné články pouze výjimečně, skripta, bakalářské a diplomové práce nepoužívat vůbec.
Student uvádí a porovnává různé názory autorů. Odkazy na literární pramen jsou uvedeny jménem
autora (autorů) a rokem vydání, přičemž dle kontextu je rok vydání, případně jméno autora, odděleny od
ostatního textu závorkou, avšak zůstávají ve větě.
Příklad:
Novák (1991) zjistil měřením, že………….
Vomáčka a Polívka (2002) se domnívají….
Vomáčka a kol. (2003) uvádějí….
Delahay and Speakman (2007) recognized….
Delahay et al. (2006) naměřili…
Základní hodnoty ukazatelů jsou stabilní (Novák, 1991).
Hodnoty naměřené v dřívějších studiích (Delahay et al., 2000) jsou podstatně nižší…
Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise. Vědecký článek prezentuje
výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review).
Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve
vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of
Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum).
4) Závěr – stručné zhodnocení v rozsahu ½ stránky, zda byl cíl splněn, co nového práce přináší. Student
vyjádří vlastní názor, případně návrhy na praktické využití. Závěr může být v bodech.
5) Seznam literatury – uvádí bibliografické citace použitých prací seřazené dle příjmení prvního autora
abecedně. Je třeba u každého pramenu uvést přesnou citaci (viz dále), která umožní identifikaci publikace.
Bakalářská práce musí mít min. 20 záznamů (mimo internet) a alespoň 25 % citací musí být citace
zahraniční literatury.
Použité dokumenty je třeba citovat dle textu Citace FAPPZ, k nalezení v BADISUu – na konci
„Zadání bakalářské práce“ – „ Doporučená ISO norma“. Také na http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 83 -
nebo http://www.sic.czu.cz - záložka Vzdělávání - Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz níže
kapitola Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce.
6) Seznam použitých zkratek a symbolů – uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci.
7) Samostatné přílohy (grafy, tabulky, fotografie aj.) – odlišují se samostatným číselným označením a
názvem, pod nimiž mohou být uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně
na konci práce. Vždy však musí být jasně pojmenované, očíslované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou
přílohy zařazeny na konec práce, je třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je
nutno uvést zdroj, plnou citaci pak dát do seznamu literatury. Pakliže je obrázek (fotografie) stažen z
internetu, pod obrázek uvedeme adresu (tuto adresu však do seznamu literatury nedáváme).
b) Jednotlivé části bakalářské práce charakteru vědecké práce
Titulní list – jednotná úprava dle systému BADIS
Prohlášení – student svým podpisem potvrzuje, že BP vypracoval samostatně a použil pramenů řádně
citovaných.
Poděkování – může, ale nemusí být v BP uvedeno, formulace je individuální
Souhrn – bez titulního listu v české a anglické verzi (viz dále), 1 strana textu
Obsah
1) Úvod – obsahuje obecný úvod do problematiky, význam řešeného problému
2) Cíl práce – stručné uvedení odborného, případně ekonomického významu tématu.
3) Přehled literatury (literární rešerše) – shrnuje poznatky o současném stavu problematiky dle údajů
publikovaných informací o řešeném tématu. Student využívá především vědeckou literaturu, vědecké
články a knihy. Elektronické zdroje a odborné články pouze výjimečně, skripta nepoužívat vůbec.
Student uvádí a porovnává různé názory autorů. Odkazy na literární pramen jsou uvedeny jménem
autora (autorů) a rokem vydání, přičemž dle kontextu je rok vydání, případně jméno autora, odděleny od
ostatního textu závorkou, avšak zůstávají ve větě. Rozsah literárního přehledu by měl činit cca 30 %.
Příklad:
Novák (1991) zjistil měřením, že………….
Vomáčka a Polívka (2002) se domnívají….
Vomáčka a kol. (2003) uvádějí….
Delahay and Speakman (2007) recognized….
Delahay et al. (2006) naměřili…
Základní hodnoty ukazatelů jsou stabilní (Novák, 1991).
Hodnoty naměřené v dřívějších studiích (Delahay et al., 2000) jsou podstatně nižší…
Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise. Vědecký článek prezentuje
výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review).
Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve
vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of
Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum).
4) Materiál a metody – popis použitých metod a podmínek vzniku práce. Informace by měly umožnit
opakování experimentu. Kapitola zahrnuje charakteristiku objektu, přírodních podmínek, popis
pokusného materiálu, metodiku experimentu i metodiku zpracování výsledků.
5) Výsledky – uvádí výsledky vlastních rozborů, pokusů, pozorování doložené tabulkami, obrázky a
grafy, které musí mít legendu (název, číslo, označení měrných jednotek). Zjištěné číselné údaje je
třeba zpracovat odpovídajícími statistickými postupy. Do výsledků nepatří srovnání vlastních
výsledků s jinými autory ani vlastní názory, úvahy, vysvětlení. Kapitola „Výsledky“ musí obsahovat
vlastní text, ne pouze tabulky a grafy.
6) Diskuze – obsahuje zhodnocení práce, která je tak konfrontována s výsledky dříve publikovanými
(přehled literatury). Může obsahovat názory a domněnky autora práce. Samostatnou částí diskuze u
prací s přímým hospodářským významem musí být ekonomické hodnocení navrhovaných doporučení
- 84 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
pro praxi, případně posouzení aspektů ekologických. . Kapitola „Diskuze“ je vždy samostatně a ne
společně s výsledky.
7) Závěr – stručné zhodnocení v rozsahu ½ stránky, nejlépe v bodech. Obsahuje, zda byl cíl práce splněn,
co nového práce přináší. Je to stručné shrnutí výsledků vlastní práce, může obsahovat i návrhy na
praktické využití.
8) Seznam literatury – uvádí bibliografické citace použitých prací seřazené dle příjmení prvního autora
abecedně. Je třeba u každého pramenu uvést přesnou citaci (viz dále), která umožní identifikaci
publikace. Bakalářská práce musí mít min. 20 záznamů (mimo internet) a alespoň 25 % citací musí
být citace zahraniční literatury.
Použité dokumenty je třeba citovat dle textu Citace FAPPZ, k nalezení v BADISUu – na konci
„Zadání bakalářské práce“ – „ Doporučená ISO norma“. Také na http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531
nebo http://www.sic.czu.cz - záložka Vzdělávání - Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz níže
kapitola Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce.
6) Seznam použitých zkratek a symbolů – uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci.
7) Samostatné přílohy (grafy, tabulky, fotografie aj.) – odlišují se samostatným číselným označením a
názvem, pod nimiž mohou být uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně
na konci textu. Vždy však musí být jasně pojmenované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou přílohy
zařazeny na konec práce, je třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je nutno
uvést zdroj, plnou citaci pak dát do seznamu literatury. Pakliže je obrázek (fotografie) stažen
z internetu, pod obrázek uvedeme adresu (tuto adresu však do seznamu literatury nedáváme).
Seznam příloh - uvádí se jmenovitý seznam příloh.
c) Jednotlivé části bakalářské práce charakteru projektu
Titulní list – jednotná úprava dle systému BADIS
Prohlášení – student svým podpisem stvrzuje, že BP vypracoval samostatně a použil pramenů v práci
řádně citovaných
Poděkování – může, ale nemusí být v BP uvedeno. Jeho formulace je individuální.
Souhrn – bez titulního listu v české a anglické verzi (viz dále), 1 strana textu
Obsah
1) Úvod – obsahuje obecný úvod do problematiky, význam řešeného problému
2) Cíl práce – stručné vysvětlení náplně projektu a jeho předpokládané finální podoby.
3) Literární přehled současného stavu problematiky – shrnuje poznatky o současném stavu
problematiky dle údajů publikovaných informací o řešeném tématu. Obsahuje údaje o dosavadních
znalostech týkajících se dané oblasti řešeného projektu formou literární (vědecké, odborné) nebo
například patentové rešerše.
Student využívá především vědeckou literaturu, vědecké články a knihy. Elektronické zdroje a
odborné články pouze výjimečně, skripta nepoužívat vůbec. Vědeckým článkem rozumíme článek
v recenzovaném časopise. Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje
současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné
distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky
pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science:
(http://www.sic.czu.cz/Informační zdroje pro výuku a výzkum).
Student uvádí a porovnává různé názory autorů. Odkazy na literární pramen jsou uvedeny jménem
autora (autorů) a rokem vydání, přičemž dle kontextu je rok vydání, případně jméno autora, odděleny od
ostatního textu závorkou, avšak zůstávají ve větě.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 85 -
Příklad:
Novák (1991) zjistil měřením, že………….
Vomáčka a Polívka (2002) se domnívají….
Vomáčka a kol. (2003) uvádějí….
Delahay a Speakman (2001) uvádějí….
Delahay and Speakman (2007) recognized….
Delahay et al. (2006) naměřili…
Základní hodnoty ukazatelů jsou stabilní (Novák, 1991).
Hodnoty naměřené v dřívějších studiích (Delahay et al., 2000) jsou podstatně nižší…
4) Zhodnocení podkladových údajů – je kritickým posouzením a zhodnocením výchozího stavu místa a
okolností projektu. Popisuje místo, kde bude projekt realizován, veškeré podstatné okolnosti,
souvislosti, které mohou mít na úspěšnost projektu vliv.
5) Vlastní projekt – může mít formu: a) metodiky, b) konstrukčního návrhu, c) architektonického
návrhu, d) technologického návrhu, e) návrhu činnosti podnikatelského subjektu, f) počítačového
programu
Konkrétní projekt obsahuje návrh řešení, které vyplývá z předchozích statí bakalářské práce.
Metodické práce obsahují jasnou a přesnou metodiku, konstrukční a architektonické práce zahrnují
propracované konstrukční návrhové sestavy nebo kompletní výkresové dokumentace, návrhy činnosti
podnikatelského subjektu obsahují ekonomickou rozvahu (business plan), technologické návrhy popisují
konkrétní výrobní nebo chovatelské postupy, počítačové programy zahrnují funkční verze s návodem manuálem.
Nezbytnou součástí kteréhokoliv projektu je podložené ekonomické zhodnocení.
6) Diskuse – obsahuje zhodnocení technického, ekonomického a společenského přínosu projektu.
Diskuse odůvodňuje zvolený postup, vyhodnocuje klady a zápory zvoleného řešení, uvádí, proč nebyly
zvoleny jiné postupy uváděné v kapitole „Literární přehled současného stavu problematiky“. Obsahuje
srovnání s jinými podobnými projekty, úvahy a návrhy na další postup.
7) Závěr – obsahuje stručně jasné a logicky vyjádřené výsledky dosažené v bakalářské práci - projektu,
jeho klady a zápory. Rozsah obvykle ½ strany, nejlépe v bodech.
8) Seznam literatury – uvádí bibliografické citace použitých prací seřazené dle příjmení prvního autora
abecedně. Je třeba u každého pramenu uvést přesnou citaci (viz dále), která umožní identifikaci
publikace.
Použité dokumenty je třeba citovat dle textu Citace FAPPZ, k nalezení v BADISUu – na konci
„Zadání diplomové práce“ – „ Doporučená ISO norma“. Také na http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531
nebo http://www.sic.czu.cz - záložka Vzdělávání - Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz
kapitola Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce.
9) Seznam použitých zkratek a symbolů – uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci. Jinak uvést
vysvětlení zkratky ale i cizího výrazu při prvním použití.
10) Samostatné přílohy – odlišují se samostatným číselným označením a názvem pod nimiž jsou
uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně na konci práce. Vždy však musí
být jasně pojmenované, očíslované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou přílohy zařazeny na konec práce, je
třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je nutno uvést zdroj, plnou citaci pak dát
do seznamu literatury. Pakliže je obrázek (fotografie) stažen z internetu, pod obrázek uvedeme adresu
(tuto adresu však do seznamu literatury nedáváme).
Seznam příloh – uvádí se jmenovitý seznam příloh.
Minimální rozsah bakalářské práce je 30 stran bez příloh.
- 86 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Vnější a formální úprava a odevzdání bakalářské práce
Formální úprava bakalářské práce
Doporučená úprava textu:
• textový editor Word, řádkování 1,5; velikost písma 12,
• papír formátu A4 (možná výjimka u prací typu projektu)
• pro okraje dodržovat vzdálenosti – horní okraj 25, levý okraj 35, pravý okraj 15, dolní okraj 25
mm,
• k číslování částí, kapitol, článků použít arabské číslice, systém desetinného třídění, který dává
představu o hierarchii položek (1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, atd.).
• použití kurzívy: kurzívou píšeme pouze latinská rodová a druhová jména rostlin a živočichů
• mezery: vždy před jednotkami, pomlčkami apod. (12 mm – 14 mm, 3 °C, 12 %)
Název bakalářské práce musí přesně odpovídat názvu uvedenému v „Osnově bakalářské práce“ a
„Přihlášce k SZZ“. Název nepodtrháváme.
Vnější úprava bakalářské práce
Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže.
Odevzdání bakalářské práce
• Student odevzdá svázanou práci, bez poznámek, v termínu dle harmonogramu fakulty (viz
http://studium.agrobiologie.cz/ adresář Nastenka_studijniho_oddeleni/), ve dvou výtiscích
studijnímu oddělení FAPPZ. Pracovní výtisk si přinese s sebou na SZZ.
• Bakalářská práce se odevzdává vázaná pevnou (ne kroužkovou) vazbou, desky mohou být měkké,
průhledné, text titulní strany dle vzoru v příloze. Po úspěšné obhajobě obdrží student jednu
svázanou práci zpět.
• Dále je student povinen vložit elektronickou verzi práce a zvlášť Souhrn (Titulní list a souhrn –
pouze v češtině) do systému BADIS. Přesný postup je vyvěšen na stránkách FAPPZ.
• K SZZ bude připuštěn pouze ten student, který odevzdá práci jak v tištěné, tak ve funkční
elektronické podobě.
• Součástí práce není zadání práce naopak to je součástí zápisu o SZZ.
Souhrn (Summary)
Souhrn představuje stručné vyjádření obsahu bakalářské práce. U kompilační práce se jedná o cíle
práce, shrnutí vlastního obsahu práce, tj. literární rešerše a závěr (s vlastním názorem studenta na
problematiku). U práce vědeckého charakteru cíle práce, metody a zpracování, konkrétní výsledky
experimentů a závěry. Vše v rozsahu cca jedné stránky.
Spolu s bakalářskou prací odevzdá student na studijní oddělení Souhrn bakalářské práce. Souhrn je
vázán bez titulního listu do všech výtisků bakalářské práce před obsah v české a anglické verzi
(Summary), a dále se 4 × odevzdává na studijní oddělení (v české verzi vždy s titulním listem bakalářské
práce samostatně). Součástí Souhrnu (Summary) je cca 5 klíčových slov (Keywords) uvedených
samostatně pod vlastním textem.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 87 -
Vzor obálky bakalářské práce pro knihaře
Česká zemědělská univerzita v Praze
Název a sídlo školy
Označení druhu práce
Rok předložení
Bakalářská práce
Jméno autora
201x
xxxxxxxxxxx
Vzor titulní stránky bakalářské práce
Název a sídlo školy
Název fakulty a katedry
Název bakalářské práce
Označení druhu práce
Jméno a příjmení studenta
Jméno a příjmení vedoucího BP s tituly
Rok předložení
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra ………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bakalářská práce
Autor práce:
Vedoucí práce:
201x
Vzor prohlášení
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma ……………………………………………....………
vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen pramenů, které cituji a uvádím v přiložené bibliografii.
V Praze dne: ……………………
podpis autora práce
- 88 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Prezentace bakalářské práce
Součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce. Student si připraví prezentaci své bakalářské práce
v programu PowerPoint, délka prezentace 7 minut. V prezentaci uvede: název práce, autora práce,
vedoucího práce, cíle práce (případně hypotézu), velmi stručně metodiku, výsledky, závěr (zda byly cíle
práce splněny), případně doporučení pro praxi. Jestliže práce je pouze rešerší literatury, pak prezentace
musí obsahovat: název práce, autora práce, vedoucího práce, cíle práce, stručné uvedení do problematiky,
hlavní závěry, které z literární rešerše vyplývají. Student je také povinen přinést k obhajobě písemně
vypracované opravy chyb své práce podle připomínek oponenta či vedoucího práce.
Oponentský posudek práce
Bakalářská práce je předána oponentovi, který ji posoudí a vypracuje posudek. Formuláře posudků
oponenta a vedoucího práce se vyplňují elektronicky prostřednictvím systému BADIS (vlevo kolonka
Menu, Formuláře). Oba posudky (posudek oponenta i vedoucího práce) uloží vedoucí práce do systému
BADIS.
Student má právo seznámit se s posudkem a hodnocením své bakalářské práce u vedoucího práce, a
to nejpozději jeden týden před termínem SZZ.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 89 -
Citace literatury - závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité
literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze
Důvodem citací použité literatury v práci je uvést potřebné údaje k nalezení pramene, z něhož
student využil informace. V seznamu citované literatury je nutné uvést všechny práce, včetně
internetových zdrojů. Student má využívat především práce, které mají přímou souvislost s tématem
vznikající publikace. Student využívá především vědeckou literaturu, nikoli skripta, bakalářské a
diplomové práce, ojediněle sborníky z konferencí.
Základní zásady správné citace:
• úplnost – uvést všechny údaje umožňující identifikaci pramene,
• přehlednost – dodržovat jeden způsob zápisu údajů,
• zachování jazyka pramene – vzadu v kapitole „Seznam literatury“ uvést údaje v originálním
jazyce pramene, případně uvést všechny verze názvu.
• citování výhradně z primárních pramenů – uvádět citaci práce, kterou jsme měli k dispozici
v originálním provedení.
Časté chyby při citaci literatury:
• neuvedení citace (titulu) v seznamu literatury (v přehledu literatury jsou uvedeny poznatky
z díla, které není v seznamu citací),
• neuvedení poznatků z literatury citované v seznamu literatury (v seznamu literatury je práce,
z níž nebyly využity poznatky v přehledu literatury),
• nepřesná, neúplná citace – nejčastěji důsledek citace pramene z přejímaných citací prací, které
autor neměl „v ruce“ v originálním provedení. Důsledkem je nemožnost identifikace a nalezení
použitého pramene.
Příklady citace literatury v textu:
• Novák (1998) zjistil, že ……….Novák a Pazdera (1997) uvádějí…Smith et Johanson (2004)
dokazují….Hower et al. (2002) naopak potvrzuje….. Novotný a kol. (1999) podobně uvádí…..
• Role iontů vápníku při aktivaci oocytu je prokázána (Petr, 1999; Rozinek a kol., 1997).
• Měření bylo provedeno dle standardní metody (ČSN 467095-2, 1999).
Tedy v případě, že publikace má více než 2 autory, uvádíme pouze prvního (Smith et al., 1999). U
publikace v anglickém jazyce uvádíme příjmení autora a et. al a rok vydání, u české literatury a kol. (je
možné i et al.) a rok vydání. Má-li dokument dva autory, uvedou se příjmení autorů oddělená spojkou „a“
nebo „et“ (česky psaný text) nebo „and“ (anglicky psaný text). Spojku „et“ je možno použít z důvodu
využití citačního software v českém rukopisu. Citace práce uvedená v seznamu literatury musí obsahovat
údaje, které umožní identifikovat publikaci. Zachovává se původní jazyk pramene daného vydání,
případný český překlad názvu práce je možno uvést navíc v závorce.
Příklady citace pro seznam literatury
Tištěná monografická publikace (kniha)
Základní struktura
Příjmení autora, Iniciály křestních jmen autora. Rok vydání. Název. Nakladatel. Místo vydání. počet
stran. ISBN:.
Příklad
Barrett, A. J., Rawlings, N. D., Woessner, J. F. 2003. Handbook of Proteolytic Enzymes. Elsevier
Academic Press. p. 832. ISBN: 0120793709.
- 90 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Články v tištěných seriálových publikacích
Základní struktura
Příjmení autora/ů článku, Iniciály autora/ů článku. Rok vydání. Název článku. Celý název časopisu.
ročník (číslo). strany od-do.
Příklad
Kosková, L., Hubská, I., Krásná, P. 2002. Diagnostické metody. Český lékař. 56 (3). 130-142.
Technické normy
Základní struktura
Označení normy. Název. Rok vydání. Nakladatel. Místo vydání. počet stran.
Příklad
ČSN EN ISO 9004. Systémy managementu jakosti: směrnice pro zlepšování výkonnosti. 2001. Český
normalizační institut. Praha. 93 s.
Elektronické monografie, www stránky, databáze a počítačové programy
Základní struktura
Příjmení, Iniciály. Název monografie nebo www stránky [druh média]. Místo vydání. Vydavatel. datum
publikování. datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné z <www adresa stránky>.
Příklady
Příklad citace programu:
Nález Ústavního soudu ČR IV. ÚS 611/05 [Program] ASPI pro Windows verze 8.0. Aktualizace z 30.
září 2007 [cit. 2007-10-02]. Dostupné z <http://www.aspiwin.com>.
Příklad citace článku v elektronických seriálových publikacích:
Hemola, H. Koordinační porada k problematice meziknihovních služeb. Ikaros [online]. Leden 2003. 7
(1). [cit. 2006-03-30]. Dostupné z <http://www.ikaros.cz/node/1273>.
Příklad citace www stránky:
Benda, M. Nový islandský premiér nevidí pro vstup do EU důvod [online]. Euractiv. 27. července 2006
[cit. 2007-10-18]. Dostupné z <http://www.euractiv.cz/cl/34/2914/Novy-islandsky-premier-nevidi-provstup-do-EU-duvod>.
V seznamu citovaných pramenů na konci práce řadíme jednotlivé práce dle abecedy (dle příjmení
autorů). V případě, že jeden a tentýž autor má v jednom roce více publikací rozlišíme je např. písmeny u
letopočtu (např. Novák (1995a); Novák (1995b). Je třeba dodržet zásadu, že citovaná práce v textu musí
být uvedena v seznamu literatury a naopak každá práce uvedená v seznamu literatury musí být citována –
využita v textu práce. Citované elektronické zdroje uvádíme zvlášť. Do přehledu literatury neuvádíme
internetové adresy použitých obrázků a fotografií.
Kompletní informace o Závazných pravidlech tvoření citací a seznamů použité literatury pro
FAPPZ, ČZU v Praze najdete:na úvodní stránce www.af.czu.cz ve sloupci PRO STUDENTY!!
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 91 -
Kódy kateder podílejících se na výuce FAPPZ
Číslo*
101
102
104
kod
EE
EN
ER
105
ET
106
EA
107
108
ES
EJ
109
EI
120
121
161
170
EH
EL
EU
EP
201
AB
202
AC
203
AP
204
AH
205
AA
206
207
208
209
210
211
AR
AZ
AO
AG
AS, AD
AV
212
AT
213
AM, AK
214
AE
215
AQ
216
AZ, AF
217
AL
218
283
AI
AW, AU
301
302
TA
TB
303
TC
304
TD
- 92 -
katedra
Katedra ekonomiky
Katedra ekonomických teorií
Katedra řízení
Katedra informačních
technologií
Katedra systémového
inženýrství
Katedra statistiky
Katedra práva
Katedra informačního
inženýrství
Katedra humanitních věd
Katedra jazyků
Katedra obchodu a financí
Katedra psychologie
Katedra botaniky a fyziologie
rostlin
Katedra chemie
Katedra pedologie a ochrany
půd
Katedra agroenvironmentální
chemie a výživy rostlin
Katedra agroekologie a
biometeorologie
Katedra rostlinné výroby
Katedra zahradnictví
Katedra ochrany rostlin
Katedra genetiky a šlechtění
Katedra speciální zootechniky
Katedra veterinárních disciplín
Katedra pícninářství a
trávníkářství
Katedra mikrobiologie, výživy
a dietetiky
Katedra zoologie a rybářství
Katedra kvality zemědělských
produktů
Katedra zahradní a krajinné
architektury
Katedra obecné zootechniky a
etologie
Katedra vodních zdrojů
Ústav praxe FAPPZ
Katedra matematiky
Katedra fyziky
Katedra mechaniky a
strojnictví
Katedra materiálu a
strojírenské technologie
305
TE
306
TF
307
TG
308
TI
309
TJ
320
TH
Katedra vozidel a pozemní
dopravy
Katedra zemědělských strojů
Katedra technologických
zařízení staveb
Katedra využití strojů
Katedra jakosti a spolehlivosti
strojů
Katedra elektrotechniky a
automatizace
K. tropických a subtropických
plodin a agrolesnictví
K. chovu zvířat a
potravinářství v tropech a
subtropech
K. udržitelných technologií
K. ekonomického rozvoje
401
402
403
404
601
VP
602
VC
603
VR
702
LP
703
LD
704
LH
705
LO
706
LT
707
LR
713
LZ
748
801
ZB
802
803
ZU
ZE
806
ZG
805
ZV
807
ZO
Katedra pedagogiky
Katedra celoživotního
vzdělávání a podpory studia
Katedra profesního a
personálního rozvoje
Katedra pěstování lesů
Katedra dendrologie a
šlechtění lesních dřevin
Katedra hospodářské úpravy
lesů
Katedra ochrany lesa a
myslivosti
Katedra lesní těžby
Katedra ekonomiky a řízení
lesního hospodářství
Katedra zpracování dřeva
Arboretum FLD Kostelec n.
Č. lesy
Katedra biotechnických úprav
krajiny
Katedra ekologie krajiny
Katedra ekologie
Katedra aplikované
geoinformatiky a územního
plánování
Katedra vodního hospodářství
a environmentálního
modelování
Katedra environmentálního
inženýrství a ochrany prostředí
922
RT
Katedra tělesné výchovy
931
RZ
Katedra pedagogiky
* Kód katedry používaný v IS studiu a systému Hroch
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Seznam důležitých adres na webových stránkách
Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze v plném znění najdete včetně příloh
na
http://studium.agrobiologie.cz

Nastenka
studijniho
oddeleni
nebo
na
http://www.czu.cz/cs/?r=305&i=997.
Aktuální informace o organizaci studia na fakultě, zápočtech a zkouškách, o zásadách zápisu do
vyššího ročníku, o opakování ročníku apod. budou aktuálně vystavovány na adrese http://www.af.czu.cz/
v sekci menu „STUDIUM“ nebo na „Nástěnce studijního oddělení“ na http://studium.agrobiologie.cz/
Další odkazy:
Fakultní webové stránky: ....................................................................................... http://www.af.czu.cz/
Fakultní rozcestník s odkazy: ................................................................................. http://af.czu.cz/
Webové stránky univerzity:.................................................................................... http://www.czu.cz/
Dokumenty ze studijního oddělení ke stažení („Nástěnka“): ................................. http://studium.agrobiologie.cz/
Studentský intranet: ............................................................................................... https://student.czu.cz/
Studijní evidence Hroch: ........................................................................................ http://hroch.czu.cz/
Webové rozhraní studentské pošty: ........................................................................ https://mail.studenti.czu.cz/
Informační zdroje, WOS, CAB, FAOSTAT apod.: ............................................... http://infozdroje.sic.czu.cz/
Moodle ................................................................................................................... https://moodle.czu.cz/
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze ...................................................... http://www.ivp.czu.cz/
Nastavení WiFi připojen ........................................................................................ http://www.eduroam.czu.cz/
Zajímavé fakultní projekty:
Meteorologická stanice: ................................ http://meteostanice.agrobiologie.cz/
Další meteostanice ČZU ................................ http://www.emsbrno.cz/p.axd/cs/Lokality.CZUFAPPZ.html
Atlas plevelů Herba: ...................................... http://herba.agrobiologie.cz/
Dřeviny areálu ČZU: ..................................... http://dendroflora.agrobiologie.cz/
Botanická knihovna ....................................... http://kbfr.agrobiologie.cz/cs/library.html
Taxonomický klasifikační systém půd .......... http://klasifikace.pedologie.cz/
Skripta, učební texty ...................................... http://skripta.af.czu.cz/
Katalog plodin ............................................... http://krv.agrobiologie.cz/atlas/
Fenologická stanice ....................................... http://kab.agrobiologie.cz/natural/fenologic.html
Databáze jetelovin ......................................... http://kpt.agrobiologie.cz/atlas/
Webový přístup na studentská data ............... http://netstorage.studenti.czu.cz/
GMO fórum:.................................................. http://gmoforum.agrobiology.eu/
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 93 -
Studijní plány 2013/2014 – FAPPZ ČZU v Praze
Vydala: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Druh publikace: studijní materiály
Počet stran: 95
Publikaci sestavil: prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Úprava pro tisk: Ing. Jitka Voženílková, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Číslo publikace: ISBN 978-80-213-2267-7
Tisk: PowerPrint
Datum vydání: červenec 2013
Doporučená cena: 60 Kč
Náklad: 60 ks
Interní publikace FAPPZ ČZU v Praze pro potřeby studentů a odborných studijních poradců.
Texty neprošly jazykovou úpravou.
Download

STUDIJNÍ PLÁNY