STUDIJNÍ PLÁNY
Studijní programy
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
DOKTORSKÉ STUDIUM
2013
2014
STUDIJNÍ PLÁNY
http://www.af.czu.cz
http:// www. fappz.czu.cz
http://www.agrobiologie.cz
© 2013 kolektiv autorů České zemědělské univerzity v Praze
ISBN 978-80-213-2266-0
OBSAH
Základní informace o fakultě ....................................................................................... 1
Informační systém a jeho využívání studenty .............................................................. 3
Studijní programy – Magisterské studium.................................................................... 5
Kombinované studium ................................................................................................. 9
Absolvování navazujícího magisterského studia ....................................................... 10
Úprava hodinové dotace předmětů komb. studia v závislosti na výši kreditů ............ 11
Kompletní studijní plány magisterského navazujícího studia ..................................... 12
Diplomová práce........................................................................................................ 80
Doktorské studium ..................................................................................................... 90
Kódy kateder podílejících se na výuce ...................................................................... 91
Seznam důležitých adres na webových stránkách .................................................... 92
Základní informace o Fakultě agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) je samostatnou organizační
jednotkou České zemědělské univerzity v Praze (dále ČZU), která poskytuje ucelené vysokoškolské
vzdělání, provádí habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech.
Základem samosprávy fakulty je akademická obec. Tvoří ji akademičtí pracovníci fakulty a studenti
zapsaní ke studiu. Akademická obec je svolávána děkanem fakulty nebo předsedou akademického senátu
k projednávání významných aktivit fakulty.
Samosprávnými akademickými orgány FAPPZ jsou: akademický senát, děkan, vědecká rada fakulty,
disciplinární komise fakulty.
Akademický senát FAPPZ je volen akademickou obcí fakulty na čtyřleté období z řad jejích členů
v rovných přímých volbách s tajným hlasováním. Je zodpovědný za svou činnost akademické obci.
Členem senátu FAPPZ může být zvolen každý člen akademické obce FAPPZ, s výjimkou rektora,
prorektorů, děkana a proděkanů.
Děkan FAPPZ je představitel fakulty, řídí fakultu a zastupuje ji. Je volen akademickým senátem
z řad profesorů a docentů FAPPZ na základě návrhů členů akademické obce. Děkana zastupují proděkani
v těchto úsecích činnosti:
 pedagogická činnost
 vědecko – výzkumná činnost
 mezinárodní vztahy a informační technologie
 rozvoj fakulty a účelová činnost
Vědecká rada FAPPZ je kolektivní orgán fakulty, jehož úkolem je projednávat habilitace a
profesorská řízení, otázky formování pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti fakulty. Členy vědecké
rady jmenuje děkan. Jsou to významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje zejména
vzdělávání, vědeckou a výzkumnou činnost.
Disciplinární komise je jmenována děkanem fakulty, polovinu jejích členů tvoří studenti. Komise
projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
Děkanát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
telefon
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
22438 4571
Děkan:
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
22438 2780
pro mezinárodní vztahy a informační systémy
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
22438 2514
pro studijní a pedagogickou činnost
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
22438 2673
Proděkani:
pro studijní a pedagogickou činnost
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.
22438 2935
pro vědu, výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
22438 3062
pro rozvoj fakulty
22438 4574
Tajemnice fakulty: JUDr. Marie Krajhanzlová
22438 4571
Sekretariát děkana: Mgr. Pavla Máčová
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-1-
Základní jednotkou fakulty je katedra. Katedra je řízena vedoucím katedry, kterého jmenuje děkan
fakulty na základě výběrového řízení.
Studijní oddělení
e-mail
Vedoucí studijního oddělení a Ústavu praxe
Ing. Jitka Voženílková, CSc.
[email protected]
telefon
Andrea Bartlová
Iveta Bajerová
Ing. Libuše Pobudová
Oddělení vědy a výzkumu:
Olga Malánová
Zahraniční oddělení:
Mgr. Marie Kafková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
22438 4584
22438 4585
22438 4587
[email protected]
22438 4586
[email protected]
22438 4577
Katedry
a další pracoviště FAPPZ ČZU v Praze:
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
22438 4668
telefon
zkratka
kód
číslo
doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
22438 2514
KFBR
AB
201
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
22438 2717
KCH
AC
202
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
22438 2635
KRV
AR
206
22438 2732
KAVR
AH
204
22438 2764
KMVD
AM, AK
213
22438 2751
KPOP
AP
203
22438 2551
KZ
AZ
207
22438 2569
KZKA
AZ, AF
216
22438 2780
KAB
AA
205
22438 2594
KOR
AO
208
22438 3035
KPT
AT
212
22438 2554
KGŠ
AG
209
22438 3031
KOZE
AL
217
22438 3062
KSZ
AS, AD
210
22438 2939
KVD
AV
211
22438 2673
KZR
AE
214
22438 3507
KKZP
AQ
215
23438 4636
KVZ
AI
218
Studijní oddělení a Ústav praxe, Ing. Jitka Voženílková, CSc.
22438 4668
ÚP
AU, AW
283
Demonstrační a experimentální pracoviště
Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
22438 2774
DEP
Výzkumná stanice Červený Újezd, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.
31269 8035
VS ČÚ
Centrum pro výzkum chování psů, Ing. Ludvík Pinc
22438 3056
CVChP
Středisko počítačových služeb, Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
22438 2651
SPS
Katedra chemie
Katedra rostlinné výroby
Katedra agroenviromentální chemie a výživy rostlin
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
Katedra pedologie a ochrany půd
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Katedra zahradnictví
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Katedra zahradní a krajinné architektury
RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Katedra agroekologie a biometeorologie
prof. Ing. Josef Soukup, CSc.
Katedra ochrany rostlin
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
Katedra pícninářství a trávníkářství
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
Katedra genetiky a šlechtění
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
Katedra obecné zootechniky a etologie
doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc.
Katedra speciální zootechniky
doc. Ing. Roman Stupka, CSc.
Katedra veterinárních disciplín
doc. MVDr. Radko Rajmon, CSc.
Katedra zoologie a rybářství
prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Katedra kvality zemědělských produktů
doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Katedra vodních zdrojů
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
-2-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Informační systém na fakultě
a jeho využívání studenty
Průkaz studenta a karta ISIC
Základem komunikace a přístupu do prostor ČZU je Studentská karta či karta ISIC.
Studenti prvního ročníku si kartu pořídí co nejdříve na Studijním a informačním centru (SIC)
(informace na http://www.sic.czu.cz  Služby  Kartové centrum). Průkaz – čipová karta – je nutný ke
vstupu do učeben, knihoven i dalších prostor ČZU, ve večerních hodinách umožňuje přístup na fakultu.
Studentská karta slouží také v areálu ČZU jako elektronická peněženka.
Studijní systém HROCH
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů využívá pro studijní evidenci informační
systém (IS) Hroch. Vytváření a obnova studentských kont se děje centrálně vždy začátkem semestru.
Studenti všech ročníků se minimálně 14 dní před začátkem semestru přihlásí do této studijní evidence
(http://hroch.czu.cz) a změní si heslo, čímž se inicializuje synchronizace hesla pro studijní evidenci a
do počítačové sítě. Svoje přihlašovací jméno do Hrocha může zjistit student dodatečně i na stránce
http://studium.czu.cz/.
Inicializační
heslo
najdou
studenti
1.
ročníku
Bc.
na
http://prijimacky.czu.cz/zapsani/. Na stránce http://hroch.czu.cz jsou též odkazy na návody, jak si heslo
změnit a jak pracovat s tímto systémem.
Časové termíny zápisů předmětů jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku na adrese
http://studium.agrobiologie.cz  Nástěnka studijního oddělení  harmonogram akademického roku.
Předměty studijního plánu fakult ČZU jsou označeny alfanumerickým kódem, který je jednoznačně
identifikuje a pod tímto kódem se do studijního systému zapisují:
XXX 00 X
1. pozice – kód fakulty, která předmět vyučuje (A – Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů, E – Provozně ekonomická fakulta, L – Fakulta lesnická a dřevařská, Z – Fakulta
životního prostředí, T – Technická fakulta, I – Institut tropů a subtropů, R – ostatní samostatné útvary
ČZU)
2. pozice– kód katedry, která předmět garantuje (viz tabulka Kódy kateder na konci této brožury)
3. pozice – kód fakulty, pro kterou je předmět vyučován – A, E, L, Z, T, I, R
X – předmět určen pro studenty všech fakult ČZU
4. a 5. pozice – 00 – číselný kód pořadí předmětu na katedře
Důležité: čísla 01-69 označují předměty prezenčního studia
čísla 70-99 označují předměty kombinovaného studia
6. pozice – zakončení předmětu – E – zápočet a zkouška, Z – zápočet
Např.:ABA06E Základy fyziologie rostlin
Počítače a počítačová síť na FAPPZ
Na fakultě je pro studenty k dispozici 56 počítačů (25 v učebně č.55 v přízemí u poslucháren, 15
v učebně č.341 ve 3.patře a 16 počítačů na podlažích vedlejšího schodiště fakulty). Provozní doba
počítačových učeben je Po – Čt 8,00-18,00, Pá 8,00-14,00. Ve dveřích č. 54 (Středisko počítačových
služeb) v přízemí je možné tisknout a vypalovat data. Další počítače jsou studentům k dispozici
v internetovém pavilonu v přízemí rektorátu a na SICu.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-3-
Studentům je k dispozici i WiFi síť Eduroam. Návod na připojení najdete na http://eduroam.czu.cz/.
Studenti se přihlašují do počítačové sítě pod stejným uživatelským jménem a heslem jako do studijní
evidence HROCH, přihlašují se do kontextu .STUDENTI.CZU.CZ, celé uživatelské jméno je tedy např.:
.XADAM200.STUDENTI.CZU.CZ, e-mailová adresa studenta je tedy např.:
[email protected] Po přihlášení se studentům mapují standardní disky:
H: osobní disk uživatele (30 MB + 20 MB pro poštu). Disk je umístěn na svazku
SC_DATA:HOME\username (např.XADAM300).
V domácím adresáři má každý student vytvořen adresář WWWHOME, který slouží pro osobní webovou
prezentaci studenta.
I: disk společný pro danou fakultu – svazek: SC_DATA:COMMON\AF
J: disk společný pro celou ČZU (skripta, sylaby, lab. cvičení, návody,…) – svazek: SC_DATA:COMMON
K dispozici je přístup k elektronické poště přes webové rozhraní (Netmail) na adrese:
http://mail.studenti.czu.cz, kde po vložení uživatelského jména a hesla (viz HROCH) je možné pracovat
s elektronickou poštou. K prohlížení pošty lze použít také IMAP nebo POP3. Obvyklým způsobem je
k dispozici FTP server SC.STUDENTI.CZU.CZ. Návody jsou umístěny na stránkách
http://www.oikt.czu.cz/  Podpora uživatelů  Návody  Pro studenty.
Problémy s kontem řeší Helpdesk ČZU (linka 4444, e-mail: [email protected], počítačová místnost v přízemí
rektorátu).
-4-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Studijní programy Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů 2013/2014
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Cílem Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
je poskytnout svým studentům vzdělání pro co nejširší uplatnění jak v zemědělské praxi, tak i ve všech
oborech souvisejících s agrárně - potravinářským komplexem či životním prostředím a zároveň umožnit
rozvoj individuálních schopností s ohledem na zájmy studenta.
Organizace studia na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je dána zákonem č.
111/98 Sb., o vysokých školách, který zavádí systém akreditovaných studijních programů a studijních
oborů, v nichž fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání s udělením diplomu a titulu.
Konkrétní náplň studijního programu a studijního oboru v jednotlivých semestrech je určena
studijním plánem. Na sestavení části studijního plánu se obvykle podílí student volbou volitelných
předmětů. Náplň studijních plánů je aktualizována s ohledem na vývoj poznání ve studovaných
disciplínách a na požadavky praxe. Student je povinen každoročně sledovat a akceptovat případné změny
studijního plánu ve svém oboru. V dále uvedených programech a oborech je možná forma studia
prezenční, u vybraných oborů též kombinovaná. S náplní studijních programů a oborů a sestavením
studijního plánu je student seznamován v 1. semestru magisterského studia.
Programy navazujícího magisterského studia
Magisterské programy jsou druhým stupněm univerzitního studia s výrazným specializačním
charakterem se standardní dobou studia 2 roky. Splněním studijního plánu, vypracováním diplomové
práce, její obhajobou a absolvováním státní závěrečné zkoušky získá absolvent titul inženýr (Ing.) ve
zvoleném oboru.
Absolventi teoretického bakalářského studia se mohou přihlásit ke studiu navazujícího
magisterského programu, pro který splnili předpoklady.
Absolventi profesních bakalářských programů FAPPZ a bakalářských programů jiných fakult si ve
1.ročníku navazujícího magisterského studia, příp. rozloženého ročníku s ISP, doplní předměty převážně
teoretické, ale i odborné, které nebyly obsaženy v jejich bakalářském studijním oboru (programu).
O rozsahu doplnění rozhoduje na základě žádosti studenta děkan fakulty.
V akademickém roce 2013/2014 se otevírají magisterské obory dle akreditace, otevřen bude obor
s 15 a více přihlášenými studenty, pokud vedení fakulty nerozhodne jinak.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-5-
Přehled akreditovaných studijních programů
Magisterské studium navazující (2 roky)
Studijní program
Studijní obor
Kód programu
Kód oboru
Název programu
Název oboru
(STUDPROG)
(KKOV)
Zahradní a
Zahradní a krajinářská
N4109
krajinářská
4109T001
architektura (AMAR)
architektura (AMAR)
Živočišná produkce
4103T008
(AMPP)
Zootechnika
Zájmové chovy zvířat
N4103
4103T013
(AMP)
(AMPS)
Výživa zvířat a
4103T012
dietetika (AMPV)
Rostlinná produkce
4102T006
(AMRR)
Fytotechnika
N4102
(AMR)
Výživa a ochrana
4102T017
rostlin (AMRV)
Rostlinolékařství
Rostlinolékařství
N4152
4102T007
(AML)
(AML)
Produkční
4108T007
zahradnictví (AMZZ)
Zahradnictví
N4144
(AMZ)
Zahradní tvorba
4109T007
(AMZO)
Šlechtění rostlin
4102T009
(AMGR)
Genové technologie
Šlechtění zvířat
4103T005
N4150
a šlechtění
(AMGP)
(AMG)
Reprodukční
4106T009
biotechnologie
(AMGB)
Hospodaření
4101T001
v zemědělství (AMVH)
Rozvoj venkova a
Zemědělství
N4149
zemědělství
4101T018
(AMVZ)
(AMV)
Rozvoj venkovského
4106T011
prostoru (AMVV)
Kvalita a zpracování
Kvalita a zpracování
N4145
zemědělských
4101T002
zemědělských
produktů (AMK)
produktů (AMK)
Výživa a potraviny
Výživa a potraviny
N4165
4131T016
(AMD)
(AMD)
Odpady a jejich
4106T006
využití (AMBO)
Péče o biosféru
N4151
(AMB)
Udržitelný rozvoj
4106T015
biosféry (AMBU)
Hodnocení a
Hodnocení a ochrana
N4146
ochrana půdy
3914T001
půdy (AMH)
(AMH)
Ekologické
Ekologické
N4162
4131T013
zemědělství (AME)
zemědělství (AME)
-6-
Forma studia
P - prezenční
K - kombinované
P
P, K
P, K
P
P, K
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P, K
P
P
P
P, K
P
P, K
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
N4163
N4153
N4164
Sustainable
Agriculture and
4106T036
Food Security (AMA)
Natural Resources
and Environment
4106T008
(AMN)
Natural Resources
Management and
4106T038
Ecological
Engineering (AMM)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Sustainable
Agriculture and Food
Security (AMA)
Natural Resources
and Environment
(AMN)
Natural Resources
Management and
Ecological
Engineering (AMM)
P
P
P
-7-
Zásady přijímacího řízení do magisterských studijních programů
1. Do 31.3. roku je třeba zaslat přihlášku – formulář „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ s volbou
magisterského programu a oboru na studijní oddělení FAPPZ. V případě zájmu o anglickou verzi
programu je třeba přiložit i anglickou verzi přihlášky (viz Intranet fakulty).
2. Datum přijímacího řízení je určeno harmonogramem FAPPZ – viz Intranet FAPPZ, zpravidla 2.
dekáda června. Pro zahraniční uchazeče je konečným termínem přijímacího řízení 20. září.
3. Podmínky přijetí:
 Diplom bakalářského studia programu a oboru teoretického charakteru, který je buďto
z navazujícího nebo příbuzného programu FAPPZ – tj. v bakalářském studiu jsou
absolvovány základní přírodovědné disciplíny.
 V případě, že absolvované bakalářské studium neumožňuje přímou návaznost na zvolený
magisterský program-obor, je možno rozdíl kompenzovat studiem vybraných předmětů.
Výběr předmětů vychází z profilu zvoleného magisterského programu a oboru a určuje jej
děkan FAPPZ.
4. Je-li předepsáno vyrovnání studia 4 a méně předmětů, je možno studium realizovat v rámci dvou
let navazujícího magisterského programu. Jsou-li předepsány více jak 4 předměty, je možné jejich
studium realizovat individuálním studijním plánem.
5. Podmínky pro studium programu Natural Resources and Environment (výuka v anglickém
jazyce):
 Znalost anglického jazyka ověřená zkouškou TOEFL (případně ekvivalent) nebo státní
zkouškou.
 Absolvovaný bakalářský program musí obsahovat přírodovědné předměty: matematika,
chemie anorganická, analytická, organická, fyzika, meteorologie, statistika, geologie,
pedologie, mikrobiologie.
 Absolvovaný bakalářský program by měl obsahovat aplikační biologicko-zemědělské
předměty: zoologie, botanika, ekologie, základy pěstování rostlin, základy chovu zvířat, lesní
hospodářství, aplikovaná ekonomie.
Podle sylabu absolvovaného předmětu v bakalářském programu určí děkan konkrétní rozsah a
realizaci vyrovnávacího studia formou individuálního studijního plánu.
Návaznost oborů bakalářského teoretické studia a navazujících
magisterských programů na FAPPZ
(vychází z předmětů studijních plánů bakalářského studia)
Bakalářsk ý obor Chova telství ( ATZP) – ná vazné studijní program y:
Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů: Zootechnika, Genové
technologie a šlechtění (obory Šlechtění zvířat, Reprodukční biologie),
Návaznost s vyrovnávacím doplňujícím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Kvalita a
zpracování zemědělských produktů.
Bakalářsk ý obor Pěstování ros tlin ( ATZR)
Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů: Fytotechnika,
Rostlinolékařství, Zahradnictví, Genové technologie a šlechtění (obor Šlechtění rostlin, Reprodukční
biologie)
Návaznost s vyrovnávacím doplňujícím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Kvalita a
zpracování zemědělských produktů
-8-
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Bakalářsk ý obor Produkční a okrasné zahradnictví (ATZZ)
Přímá návaznost do navazujícího magisterských studijních programů:
Rostlinolékařství, Genové technologie a šlechtění (Šlechtění rostlin)
Návaznost s vyrovnávacím studiem: Fytotechnika
Zahradnictví,
Bakalářsk ý obor Rozvoj ve nkova (ATZV)
Přímá návaznost do navazujícího magisterského studijního programu Rozvoj venkova a zemědělství
Návaznost s vyrovnávacím studiem: Zahradnictví, Fytotechnika, Zootechnika
Bakalářsk ý obor Kvalita produkce ( ATZK)
Přímá návaznost do magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů
Návaznost s vyrovnávacím studiem: Rozvoj venkova a zemědělství, Zootechnika, Fytotechnika
Bakalářsk ý obor Udržitelné využí vání přírodních zdrojů ( ATP )
Přímá návaznost do magisterských studijních programů: Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy,
Natural Resources nad Environment
Absolventi bakalářského studia Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova musí počítat při zájmu o
studium magisterských programů Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy, Natural Resources and
Environment s nutností vyrovnávacího studia většího rozsahu, stejně jako absolventi programu Udržitelné
využívání přírodních zdrojů při zájmu o programy zemědělského charakteru.
Praktická výuka v navazujících magisterských programech (AM)
Garant: garant studijního oboru a vedoucí diplomové práce
Diplomová praxe AUA49Z je organizována od LS 1. ročníku v délce 20 dnů.
Kombinované studium
Fakulta organizuje kombinované studium u akreditovaných programů a oborů. V kombinovaném studiu je
zaveden obvykle pevný studijní plán.
Pro přijetí do kombinovaného studia platí stejné podmínky jako pro přijetí do prezenčního studia. Ke studiu
není nutný souhlas zaměstnavatele, student však musí počítat s určitým počtem dnů potřebných pro splnění
studijních povinností na fakultě. Student studuje převážně samostatně, teoretická část výuky předmětů a složitější
problematika je organizována formou 4 skupinových a individuálních konzultací v každém semestru (pátek a
sobota), praktická výuka semestru je organizována formou cvičení a seminářů soustředěných do jednoho týdne
blokové výuky konané na konci semestru v termínu určeném harmonogramem výuky.
Student kombinovaného studia FAPPZ je povinen se zúčastnit veškeré výuky stanovené studijním plánem, na
první konzultaci předmětu je seznámen s požadavky na samostudium předmětu a podmínkami složení zápočtu a
zkoušky. Informace o studiu cizích jazyků v kombinovaném studiu nalezne student na adrese:
http://www.pef.czu.cz/kj
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
-9-
Absolvování
navazujícího magisterského studia
Podmínkou absolvování každého ročníku a celého studia je absolvování povinných a povinně
volitelných předmětů oboru a získání příslušného počtu kreditů ECTS. Volitelné předměty jsou libovolné
předměty navazujícího magisterského studia zakončené zkouškou, vyučované pro FAPPZ či určené pro celou
univerzitu (v kódu předmětu musí být na 3 místě „A“ nebo „X“ a kód musí být zakončen písmenem „E“, např.
AEA12E, AEX03E). Pro absolvování ročníku je třeba získat minimálně 40 kreditů, pro absolvování studia
120 kreditů ECTS (viz Studijní a zkušební řád ČZU dále).
Studium je ukončeno dnem vykonání Státní závěrečné zkoušky (§ 55 zák. č 111/98 Sb.) – dále SZZ
Student může přistoupit k SZZ po splnění těchto podmínek:
1. absolvování předmětů předepsaných studijním plánem zvoleného oboru a získání minimálně 120
ECTS do stanoveného termínu (odevzdání indexu k uzavření studia přibližně do poloviny května,
přesněji viz harmonogram FAPPZ)
2. vypracování a odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě přibližně do poloviny
dubna, přesněji viz harmonogram FAPPZ) – přesné pokyny v zadní části těchto studijních plánů.
Student, který chce absolvovat v roce 2014 je povinen zadat prostřednictvím systému BADIS přihlášku
ke SZZ do 28.2.2014.
Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studia zahrnuje obhajobu diplomové práce a
zkoušku ze tří komplexních předmětů (dle pokynu děkana AF č.9/2004, čj. 40/04). Přehled viz studijní
plány příslušného oboru.
- 10 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Úprava hodinové dotace předmětů
kombinovaného studia
v závislosti na výši kreditů
Výpočet:
(počet hodin na konzultaci × 4) + počet hodin na jednu konzultaci + počet hodin na cvičení
Vysvětlení: Počet hodin konzultace krát počet konzultací za semestr, plus stejná dotace pro individuální
konzultace, plus počet hodin blokového cvičení.
Doporučená dotace v rámci Bakalářského studia:
ECTS 6 22 zk
(3×4) +3 + 7 = 22
(3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 7 hodin blokové cvičení)
ECTS 5 20 zk
(3×4) +3 + 5 = 20
(3 hodiny na konzultaci plus 3 hodiny individuální konzultace plus 5 hodin blokové cvičení)
ECTS 4 16 zk
(2×4) +2 + 6 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení)
ECTS 3 14 z
(2×4) +2 + 4 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokové cvičení)
Doporučená dotace v rámci Navazujícího magisterského studia:
ECTS 6 18 zk
(2×4) +2 + 8 = 18
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 8 hodin blokové cvičení)
ECTS 5 16 zk
(2×4) +2 + 6 = 16
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 6 hodin blokové cvičení)
ECTS 4 14 zk
(2×4) +2 + 4 = 14
(2 hodiny na konzultaci plus 2 hodiny individuální konzultace plus 4 hodiny blokového cvičení)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 11 -
STUDIJNÍ PLÁNY
NAVAZUJÍCI MAGISTERSKÉ
STUDIUM
(Jednotlivé obory řazeny abecedně dle zkratek)
- 12 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4109 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
(AMAR)
O b o r 4109T001 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
AZA03E GIS v zahradní a krajinné architektuře
AIA16E Ekohydrologie krajinné tvorby
AZA35E Systémy sídelní zeleně I.
AZAC1E Ateliér M1. – Náměstí, malá park. plocha
Ateliér M2. – Biotechnický (vč.
AZAC2E
rozpočtování)
AZA34Z Prostorová výtvarná tvorba
AZA07Z Výtvarný plenér
AZA37Z Exkurze domácí
AZA38Z Exkurze zahraniční
Dle volby Povinně volitelný I.
Dle volby Povinně volitelný II.
AZA63E Ochrana a rozvoj venkovských sídel
AZAA9E Současná krajinářská architektura
AZAB0E Systémy krajinné zeleně I.
ZEA01E Ochrana přírody
AZAC3E Ateliér M3. – Park, areál rekreace
AWA81Z Ateliér DP1. – Diplomový projekt
RTA01Z Tělesná výchova
AUA49Z Diplomová praxe
AZA39Z Workshop - mezioborový
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
5
5
3
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
0/8 zk
5
0/8 zk
LS
3
0/3 z
2
5 dnů z
2
5 dnů z
3
5 dnů z
Dle volby Dle volby Dle volby
Dle volby
Dle volby
5
2/2 zk
3
2/0 zk
3
2/0 zk
5
2/1 zk
5
0/8 zk
5
0/5 z
1
0/2 z
5
20 dnů z
2
5 dnů z
67 + povinně volitelné
- 13 -
2. ročník
AZA49E
EJA04E
AZAB1E
AZAC4E
AZAC5E
AWA82Z
AZA40Z
EHA04E
ABA12E
AZAC6E
AZAC7Z
AWA87Z
AZA46Z
Předmět
Sadovnické květinářství
Právo a životní prostředí
Systémy krajinné zeleně II.
Ateliér M4. – Venkovský prostor
Ateliér M5. – Krajina
Ateliér DP2. – Diplomový projekt
Workshop – mezioborový
Sociologie – metody výzkumu sociálních
věd
Základy fytocenologie
Ateliér M6. – Zemědělská krajina
Ateliér M7. – pod vedením významného
zahradního nebo krajinného architekta
Ateliér DP3. – Diplomový projekt
Exkurze
Kredity
5
3
5
5
5
5
2
ZS
2/2 zk
2/0 zk
2/0 zk
0/8 zk
0/8 zk
0/5 z
5 dnů z
LS
5
2/1 zk
4
5
2/0 zk
0/8 zk
5
10 dnů z
5
2
0/5 z
5 dnů z
56
∑ 123 + povinně volitelné
Povinně volitelné předměty
Předmět
Povinně volitelné předměty skupiny 1
ARA50E
ATA12E
Základy zemědělské produkce
Trvalé travní porosty
Kredity
ZS
3
5
2/0 zk
LS
2/2 zk
Povinně volitelné předměty skupiny 2
LTA39E
LPL15E
Základy lesního hospodářství
Ekologie lesa
4
4
2/2 zk
2/2 zk
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
- 14 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4109 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
(AMAR)
O b o r 4109T001 - ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (AMAR)
Předmět SZZ (koridor)
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
- 15 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T006 - ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ (AMBO)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
AMA03E Mikrobiologie prostředí
AHA24E Tuhé odpady
AHA12E Ekotoxikologie
AKA05E Krmné zdroje z odpadů
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 2
AHA25E Čištění odpadních vod
TIA08E Mechanizace odpadového hospodářství
RTA01Z Tělesná výchova
ZUA01E Ekologické aplikace v krajině
AHA06E Agronomické využití odpadů
AGA46E Design experimentu a statistika
AUA49Z Diplomová praxe
AHA02Z Odborná exkurze
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
ZS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
LS
ZS
2/2 zk
2/0 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
dle volby
6
2/2 zk
3
2/0 zk
1
0/2 z
6
2/2 zk
6
2/3 zk
5
2/2 zk
5
20 dnů
2
2 dny
6
0/4 z
64 + povinně volitelné
2. ročník
AHA23E
EJA04E
AHA31E
AWA06Z
EJA03E
Předmět
Kontaminace prostředí a remediace
Právo a životní prostředí
Obnovitelné a alternativní zdroje energie
Volitelný *
Volitelný *
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 2
Diplomová práce
Správní a pozemkové právo
Kredity
6
3
6
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
5+5
0/5 z
3
2/0 zk
28 + povinně volit. + volitelný
∑ 92 + povinně volit. + volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů zakončených zkouškou.
- 16 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
Povinně volitelné předměty skupiny 1
APA05E Průzkum půd a PUGIS
Hydropedologie a ochrana podzemních
AIA02E
vod
ACA04E Speciální chemie analytická
AMA04E Pedobiologie
ABA13E Ekofyziologie rostlin
AWA28E Ropné produkty a životní prostředí *
AWA29E Radioaktivní odpady*
APA25E Pedometrika
AWA27E Suroviny z obnovitelných zdrojů *
AWA30E Anaerobní čistírenské procesy *
Povinně volitelné předměty skupiny 2
AZA04E Tvorba krajiny
EEA02E Finanční řízení podniku
LRX05E Ekonomika životního prostředí
ERA07E Management a marketing
AEA24E Biomonitoring
ZUA02E Krajinná ekologie
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
2/2 zk
4
6
6
4
4
6
4
4
2/2
2/2
2/2
2/0
2/0
5
4
5
5
6
6
2/0 zk
2/1 zk
2/2 zk
LS
zk
zk
zk
zk
zk
2/2 zk
2/0 zk
2/0 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
* Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím.
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T006 - ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ (AMBO)
Předmět SZZ (koridor)
Odpadové hospodářství
Hodnocení rizik v biosféře
Právní úpravy
v oblasti životního prostředí
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Tuhé odpady
Čištění odpadních vod
Agronomické využití odpadů
Ekologické aplikace v krajině
Kontaminace prostředí a remediace
Ekotoxikologie
Právo a životní prostředí
Správní a pozemkové právo
- 17 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T015 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIOSFÉRY (AMBU)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ACA04E
AHA12E
ZEA02E
AEA30E
AHA25E
AAA26E
ZUA01E
AGA46E
AHA02Z
RTA01Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Speciální chemie analytická
Ekotoxikologie
Obecná ekologie
Hydrobiologie
Povinně volitelný skupiny 1
Povinně volitelný skupiny 2
Povinně volitelný skupiny 3
Čištění odpadních vod
Kvalita ovzduší
Ekologické aplikace v krajině
Design experimentu a statistika
Odborná exkurze
Tělesná výchova
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
4
6
6
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
6
6
6
5
2
1
5
6
LS
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2 dny
0/2 z
20 dnů
0/4 z
58 + povinně volitelné
2. ročník
AHA23E
LRX05E
AHA31E
EJA04E
AWA06Z
AEA24E
Předmět
Kontaminace prostředí a remediace
Ekonomika životního prostředí
Obnovitelné a alternativní zdroje energie
Právo a životní prostředí
Volitelný předmět *
Povinně volitelný skupiny 1
Povinně volitelný skupiny 2
Diplomová práce
Biomonitoring
Kredity
6
5
6
3
5+5
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
2/2 zk
36 + povinně volit. + volitelný
∑ 94 + povinně volit. + volit.
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů zakončených zkouškou.
- 18 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
ZBA03E
AIA02E
ZBA04E
ABA13E
AZA04E
AMA04E
AWA28E
ZUA02E
APA25E
AWA27E
AWA26E
APA10E
EJA03E
Předmět
Povinně volitelný skupiny 1
Pozemkové úpravy a protierozní ochrana
půdy
Hydropedologie a ochrana podzemních vod
Rekultivace půd
Povinně volitelný skupiny 2
Ekofyziologie rostlin
Tvorba krajiny
Pedobiologie
Ropné produkty a životní prostředí *
Krajinná ekologie
Pedometrika
Suroviny z obnovitelných zdrojů *
Povinně volitelný skupiny 3
Biotechnologie v životním prostředí *
Úprava půdních režimů
Správní a pozemkové právo
Kredity
ZS
4
2/2 zk
6
4
2/2 zk
2/2 zk
6
5
6
4
6
6
4
2/2
2/0
2/2
2/0
4
4
2/0 zk
LS
zk
zk
zk
zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
2/2 zk
3
2/0 zk
* Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím.
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T015 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIOSFÉRY (AMBU)
Předmět SZZ (koridor)
Složky biosféry
Hodnocení rizik v biosféře
Právní úpravy
v oblasti životního prostředí
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Čištění odpadních vod
Kvalita ovzduší
Hydrobiologie
Biomonitoring
Ekologické aplikace v krajině
Kontaminace prostředí a remediace
Ekotoxikologie
Právo a životní prostředí
Ekonomika životního prostředí
- 19 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T015 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIOSFÉRY (AMBKS)
Magisterské studium navazující (kombinovaná forma)
1. ročník
AMA79E
AAA81E
AHA84E
AMA78E
AHA91E
ZEA71E
AHA87E
ZUA70E
APA83E
APA82E
AHA92E
AGA73E
AHA72Z
AUA79Z
AWA70Z
Předmět
Mikrobiologie prostředí
Kvalita ovzduší
Ekotoxikologie
Pedobiologie
Tuhé odpady
Obecná ekologie
Čištění odpadních vod
Ekologické aplikace v krajině
Půdní genetika a systematika
Půdní chemie
Agronomické využití odpadů
Design experimentu a statistika
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
2
5
7
85
ZS
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
Kredity
6
6
6
ZS
18 zk
18 zk
18 zk
6
18 zk
3
5+5
6
3
46
∑ 131
12 zk
5z
LS
18 zk
20 zk
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
1 den
20 dnů
8z
2. ročník
AHA85E
AIA71E
LRX71E
ZBA70E
EJA74E
AWA79Z
APA84E
EJA73E
- 20 -
Předmět
Kontaminace prostředí a remediace
Hydropedologie a ochrana podzemních vod
Ekonomika životního prostředí
Pozemkové úpravy a protierozní ochrana
půdy
Právo a životní prostředí
Diplomová práce
Ochrana půdy
Správní a pozemkové právo
LS
5z
18 zk
12 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4151 - PÉČE O BIOSFÉRU (AMB)
O b o r 4106T015 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ BIOSFÉRY (AMBKS)
Předmět SZZ (koridor)
Odpadové hospodářství
Hodnocení rizik v biosféře
Právní úpravy
v oblasti životního prostředí
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Tuhé odpady
Čištění odpadních vod
Agronomické využití odpadů
Ekologické aplikace v krajině
Kontaminace prostředí a remediace
Ekotoxikologie
Právo a životní prostředí
Ekonomika životního prostředí
- 21 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4165 – VÝŽIVA A POTRAVINY (AMD)
O b o r 4131T016 - VÝŽIVA A POTRAVINY (AMD)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ACA04E
AMA22E
AQA18E
AQA23E
AQA33E
ACA08E
AGA46E
AMA12E
AQA16E
AHA37E
ARA47E
RTA01Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Speciální chemie analytická
Potravinářská mikrobiologie
Konzervace potravin
Senzorická analýza zemědělských
produktů
Potravinářské biotechnologie
Povinně volitelný
Chemie potravin
Design experimentu a statistika
Hygiena a zdravotní nezávadnost
potravin
Certifikace potravin
Toxikologie
Využití LAKKR ve výživě člověka
Tělesná výchova
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
4
6
6
ZS
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
6
1/2 zk
6
2/2 zk
dle volby
LS
6
5
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
5
2/2 zk
6
5
5
1
5
6
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
0/2 z
20 dnů
0/4 z
72 + povinně volitelný
2. ročník
ACA14E
AKA31E
AKA32E
AQA21E
AQA34E
AWA06Z
AKA33E
ARA48E
AQA24E
AQA22E
Předmět
Mikronutrienty
Výživa a výživová politika
Výživa ve zdraví a nemoci
Kvalita a bezpečnost potravin
Biologicky aktivní látky v potravinách
Diplomová práce
Speciální výživa
Produkce potravinářských surovin
Cizorodé látky a nemoci z potravin
Úprava, skladování a balení
zemědělských produktů
Kredity
6
4
5
6
6
5+5
5
6
6
ZS
2/2 zk
2/1 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/5 z
4
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
58
∑ 130 povinně volitelné
- 22 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
AQA11E
AQA05E
AWA21E
AWA22E
AWA23E
AWA25E
AMA10E
AQA13E
AWA24E
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
2/2 zk
4
4
4
2/0 zk
2/0 zk
2/0 zk
4
2/0 zk
Hodnocení jakosti živočišných
produktů
Hodnocení jakosti rostlinných
produktů
Pivovarství *
Toxikologie potravin *
Nutraceutika a funkční potraviny *
Autenticita a detekce falšování
potravin *
Biotechnologie
Mlékařství
Fyziologie a patofyziologie lidské
výživy *
LS
6
6
2/2 zk
2/2 zk
4
2/0 zk
* Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím.
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4165 – VÝŽIVA A POTRAVINY (AMD)
O b o r 4131T016 - VÝŽIVA A POTRAVINY (AMD)
Předmět SZZ (koridor)
Chemie a analýza potravin
Výživa a mikrobiologie potravin
Technologie a hodnocení potravin
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Chemie potravin
Biologicky aktivní látky v potravinách
Speciální chemie analytická
Senzorická analýza zemědělských produktů
Potravinářská mikrobiologie
Výživa a výživová politika
Speciální výživa
Kvalita a bezpečnost potravin
Konzervace potravin
Úprava, skladování a balení zemědělských produktů
- 23 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4162 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
O b o r 4131T013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ARA32E
ASA47E
AZA08E
AVA23E
AGA46E
ARA12E
ARA36E
ASA46E
ARA41E
ARA30E
RTA01Z
AUA49Z
ARA04Z
AWA05Z
Předmět
Kredity
Teorie tvorby hospodářského výnosu
6
Technologie chovu hospodářských
6
zvířat
Zahradnická specializace v ekologickém
6
zemědělství
Fyziologie živočichů
6
Design experimentu a statistika
5
Rostliny aromatické, kořeninové a
5
léčivé
Zemědělské poradenství
5
Management chovu hospodářských
6
zvířat v ekologickém zemědělství
Management pěstování rostlin v
6
ekologickém zemědělství
Speciální polní plodiny
6
Tělesná výchova
1
Diplomová praxe
5
Odborná exkurze*
2
Diplomová práce
6
ZS
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
20 dnů
2 dny
0/4 z
71
* Odborná exkurse - ekologické farmy zaměřené na živočišnou i rostlinnou produkci
2. ročník
AOA10E
AFA05E
AHA36E
AQA30E
AVA26E
AWA06Z
AHA37E
ARA49E
ATA12E
Předmět
Biologická a nechemická ochrana
Využití venkovského prostoru
Péče o půdní úrodnost v EZ
Zpracování a marketing bioproduktů
Prevence chorob hospodářských
zvířat
Diplomová práce
Povinně volitelný
Toxikologie
Ekologická farma a její provoz
Trvalé travní porosty
Kredity
5
5
5
6
ZS
2/0 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
5+5
0/5 z
dle volby
5
5
6
LS
0/5 z
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
53 + povinně volitelný
∑ 124 + povinně volitelné
- 24 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
AKA18E
AQA18E
ARA29E
ERA08E
LTA39E
ADA17E
AEA37E
AEA05E
EEA13E
ADA16E
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
6
5
4
6
6
4
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
Sklizeň konzervace a skladování
krmiv
Konzervace potravin
Pěstební systémy
Venkovská turistika a služby
Základy lesního hospodářství
Chov králíků
Rybářství a rybníkářství **
Včelařství
Programy rozvoje zemědělství a
venkova
Chov netradičních druhů drůbeže
LS
zk
zk
zk
zk
zk
zk
2/1 zk
6
2/2 zk
5
2/1 zk
** Student nesmí studovat v Navazujícím magisterském studiu stejný předmět, který studoval ve studiu
bakalářském !!
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4162 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
O b o r 4131T013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
Předmět SZZ (koridor)
Pěstování rostlin v EZ
Chov zvířat v EZ
Využití venkovského prostoru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Zahradnická specializace v ekologickém zemědělství
Management pěstování rostlin v EZ
Speciální polní plodiny
Technologie chovu hospodářských zvířat
Management chovu hospodářských zvířat v EZ
Prevence chorob hospodářských zvířat
Využití venkovského prostoru
Péče o půdní úrodnost v EZ
- 25 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4162 – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
O b o r 4131T013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AMEKS)
Magisterské studium navazující (kombinovaná forma)
1. ročník
ARA91E
ASA67E
AVA92E
AZAA7E
ARA97E
AGA73E
ARA69E
ARA68E
ASA65E
AHA72Z
AUA79Z
AWA70Z
Předmět
Kredity
Teorie tvorby hospodářského výnosu
6
Technologie chovu hospodářských
5
zvířat
Fyziologie živočichů
6
Zahradnická specializace v ekologickém
5
zemědělství
Speciální polní plodiny
6
Design experimentu a statistika
5
Rostliny aromatické, kořeninové a
5
léčivé
Management pěstování rostlin
6
v ekologickém zemědělství
Management chovu hospodářských
5
zvířat v EZ
Odborná exkurze
2
Diplomová praxe
5
Diplomová práce
7
ZS
18 zk
LS
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
16 zk
18 zk
18 zk
1 den
20 dnů
8z
63
2. ročník
AOA88E
AQA88E
AVA94E
ARA98E
ATA86E
AWA79Z
AHA95E
AFA72E
ARA67E
AHA96E
Předmět
Biologická a nechemická ochrana
Zpracování a marketing bioproduktů
Prevence chorob hospodářských
zvířat
Zemědělské poradenství
Trvalé travní porosty
Diplomová práce
Péče o půdní úrodnost v EZ
Využití venkovského prostoru
Ekologická farma a její provoz
Toxikologie
Kredity
5
6
ZS
16 zk
18 zk
6
18 zk
6
6
5+5
5
5
5
5
18 zk
18 zk
5z
LS
5z
16 zk
16 zk
16 zk
16 zk
59
∑ 122
- 26 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4162 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AME)
O b o r 4131T013 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (AMEKS)
Předmět SZZ (koridor)
Pěstování rostlin v EZ
Chov zvířat v EZ
Využití venkovského prostoru
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Zahradnická specializace v ekologickém zemědělství
Management pěstování rostlin v EZ
Speciální polní plodiny
Technologie chovu hospodářských zvířat
Management chovu hospodářských zvířat v EZ
Prevence chorob hospodářských zvířat
Využití venkovského prostoru
Péče o půdní úrodnost v EZ
- 27 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4106T009 - REPRODUKČNÍ BIOTECHNOLOGIE (AMGB)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AVA22E
AVA23E
AVA24E
AVA19E
AGA24E
AVA30E
AGA46E
RTA01Z
AVA04Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Anatomie zvířat se základy histologie
a embryologie
Fyziologie živočichů
Buněčná biologie
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Volitelný *
Reprodukční biologie a endokrinologie
Obecná molekulární biologie
Prevence poruch plodnosti
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
ZS
6
2/3 zk
6
6
3/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
55 + povinně volit. + volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
2. ročník
AVA20E
AVA25E
AWA06Z
AVA21E
Předmět
Reprodukční biotechnologie
Management reprodukce
hospodářských zvířat
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Diplomová práce
Bioetika a právo
Kredity
6
ZS
2/2 zk
6
2/2 zk
5+5
5
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
2/1 zk
27 + povinně volitelný
∑ 82 povinně volit. + volitelný
- 28 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
AGA01E
AVA26E
ASA03E
ADA23E
AGA29E
AGA31E
AVA38E
AGA25E
AGA27E
AKA28E
ASA06E
AGA35E
AEA37E
ALA01E
AWA31E
ADA25E
ALA15E
AVA37E
AMA10E
AEA21E
AEA05E
ASA28E
ASA05E
ADA06E
AKA11E
AVA08E
ALA07E
AWA32E
AWA33E
Předmět
Obecná genetika*
Prevence chorob hospodářských zvířat
Chov skotu
Chov prasat II
Genetika populací
Genetika a šlechtění zvířat
Prevence chorob zájmových zvířat
Cytologie a karyologie
Genové technologie
Výživa psů
Inseminace hospodářských zvířat
Molekulární genetika zvířat
Rybářství a rybníkářství **
Chov laboratorních zvířat **
Bioanalytické metody ****
Chov drůbeže II
Aplikovaná etologie zvířat
Prevence chorob koní ***
Biotechnologie
Základy chovu exotických zvířat**
Včelařství **
Chov koní a jezdectví
Chov ovcí a koz
Chov kožešinových zvířat a králíků
Krmení hospodářských zvířat
Porodnictví *
Obecná kynologie **
Laboratoř imunochemie ****
Laboratoř biochemie ****
Kredity
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
5
6
5
4
6
6
6
6
6
6
4
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 zk
LS
0/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2
0/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
* Povinný pro studenty, kteří předmět nestudovali v Bc. studiu
** Student nesmí studovat v Navazujícím magisterském studiu stejný předmět, který studoval ve studiu bakalářském !!
*** pouze v 2. ročníku
**** Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím.
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 29 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4106T009 - REPRODUKČNÍ BIOTECHNOLOGIE (AMGB)
Předmět SZZ (koridor)
Fyziologie zvířat
Reprodukční biotechnologie
Reprodukce
a prevence poruch plodnosti
- 30 -
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie živočichů
Obecná molekulární biologie
Buněčná biologie
Reprodukční biotechnologie
Management reprodukce hospodářských zvířat
Bioetika a právo
Prevence poruch plodnosti
Reprodukční biologie a endokrinologie
Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4103T005 - ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT (AMGP)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AGA28E
AGA29E
ASA06E
AGA06E
AGA30E
AGA07E
AGA24E
AKA11E
AGA46E
RTA01Z
AGA10Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Biometrická genetika
Genetika populací
Inseminace hospodářských zvířat
Šlechtění zvířat I
Šlechtitelské programy a legislativa
Povinně volitelný
Šlechtění zvířat II
Obecná molekulární biologie
Krmení hospodářských zvířat
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
67 + povinně volitelné
2. ročník
AGA35E
AVA26E
AVA20E
AGA27E
AWA06Z
Předmět
Molekulární genetika zvířat
Prevence chorob hospodářských
zvířat
Reprodukční biotechnologie
Genové technologie
Volitelný *
Povinně volitelný
Diplomová práce
Kredity
6
ZS
2/2 zk
6
2/2 zk
6
6
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
0/5 z
5+5
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
46 + povinně volitelný + volitelný
∑113 + povinně volitelné+ volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ
** Pouze ak. rok 2012/2013
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 31 -
Povinně volitelné předměty
Předmět
AGA01E
Obecná genetika*
AVA24E
Buněčná biologie
ASA03E
Chov skotu
ADA23E
Chov prasat II
EJA02E
Právní úprava podnikání
ALA05E
Etologie **
ADA17E
Chov králíků
AQA07E
Jakost a zpracování živočišných produktů
ALA01E
Chov laboratorních zvířat**
AVA19E
Reprodukční biologie a endokrinologie
ADA25E
Chov drůbeže II
ERA07E
Management a marketing
ASA05E
Chov ovcí a koz
ADA06E
Chov kožešinových zvířat a králíků
ATA13E
Pícninářství Z
ASA28E
Chov koní a jezdectví
ADA16E
Chov netradičních druhů drůbeže
AVA21E
Bioetika a právo
* Povinný pro studenty, kteří předmět nestudovali v Bc. studiu
** Pouze když předmět nebyl absolvován v Bc. studiu
Kredity
6
6
6
6
4
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
2/1
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Nepovinné předměty
Předmět
Kredity
ZS
LS
RTX10Z
Sportovní kurz – 2. ročník *
2
5 dnů
RTX11Z
Sportovní kurz – 1. ročník *
2
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4103T005 - ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT (AMGP)
Předmět SZZ (koridor)
Genetika a molekulární biologie
Biotechnologie a šlechtění zvířat
Jednotlivé předměty koridoru
Obecná molekulární biologie
Genetika populací
Biometrická genetika
Molekulární genetika zvířat
Šlechtění zvířat I.
Šlechtění zvířat II.
Reprodukční biotechnologie
Šlechtitelské programy a legislativa
volba (1 ze 4)
1. Chov přežvýkavců
2. Chov prasat
3. Chov koní
4. Chov drůbeže
- 32 -
Chov skotu
Chov ovcí a koz
Prevence chorob hospodářských zvířat
Chov prasat II.
Krmení hospodářských zvířat
Prevence chorob hospodářských zvířat
Chov koní a jezdectví
Krmení hospodářských zvířat
Prevence chorob hospodářských zvířat
Chov drůbeže II.
Krmení hospodářských zvířat
Prevence chorob hospodářských zvířat
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4102T009 - ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN (AMGR)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ABA11E
AGA25E
ACA04E
AGA21E
AMA10E
AGA24E
ARA34E
AGA46E
RTA01Z
AGA09Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Speciální fyziologie rostlin
Cytologie a karyologie
Speciální chemie analytická
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Genetika rostlin
Biotechnologie
Obecná molekulární biologie
Polní pokusnictví
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
6
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
59 + povinně volitelný
2. ročník
AGA23E
AGA27E
ARA32E
AWA06Z
ARA20E
AOA23E
Předmět
Šlechtění rostlin
Genové technologie
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Volitelný předmět *
Povinně volitelný
Volitelný předmět *
Diplomová práce
Semenářství
Rezistence rostlin k patogenům a
škůdcům
Kredity
6
6
6
5+5
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
(pouze ZS)
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
40+ povinně volitelné + volitelný
∑ 99+ povinně volit. + volitelné
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 33 -
Povinně volitelné předměty
Předmět
AZA37E
AHA21E
AOA21E
EJA02E
AZA18E
ARA30E
ERA07E
ABA10E
AQA06E
AAA05E
AVA21E
ATA11E
ARA12E
ARA05E
AZA40E
Kredity
Zelinářství obecné*
Hnojení zemědělských plodin
Obecná fytopatologie
Právní úprava podnikání
Vinohradnictví a vinařství II
Speciální polní plodiny
Management a marketing
Fyziologie nemocné rostliny
Jakost a zpracování rostlinných
produktů
Herbologie
Bioetika a právo
Pícninářství A
Rostliny aromatické, kořeninové a
léčivé*
Chmelařství
Květinářství obecné*
4
6
6
4
5
6
5
5
ZS
2/1
2/2
2/2
2/2
2/1
LS
zk
zk
zk
zk
zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
6
5
6
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
5
2/2 zk
5
5
2/2 zk
2/2 zk
* pouze pokud předmět nebyl absolvován v Bc. studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4150-GENOVÉ TECHNOLOGIE A ŠLECHTĚNÍ (AMG)
O b o r 4102T009 - ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN (AMGR)
Předmět SZZ (koridor)
Molekulární biologie a genetika
Biotechnologie a genové
technologie
Tvorba a reprodukce odrůd
- 34 -
Jednotlivé předměty koridoru
Obecná molekulární biologie
Genetika rostlin
Cytologie a karyologie
Biotechnologie
Genové technologie
Semenářství
Šlechtění rostlin
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4146 - HODNOCENÍ A OCHRANA PŮDY (AMH)
O b o r 3914T001 - HODNOCENÍ A OCHRANA PŮDY (AMH)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
AIA01E Půdní fyzika
LRX05E Ekonomika životního prostředí
AMA04E Pedobiologie
Pozemkové úpravy a protierozní
ZBA03E
ochrana půdy
ZGX01Z GIS I.
APA05E Průzkum půd a PUGIS
Povinně volitelný
APA29E Dálkový průzkum Země v pedologii
APA11E Půdní chemie
APA04E Půdní genetika a systematika
APA10E Úprava půdních režimů
AGA46E Design experimentu a statistika
RTA01Z Tělesná výchova
APA08Z Odborná pedologická praxe
APA07Z Odborná exkurze
AUA49Z Diplomová praxe
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
6
5
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
4
2/2 zk
3
6
1/2 zk
2/2 zk
LS
(pouze LS)
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
5 dnů
2 dny
20 dnů
0/4 z
6
6
6
4
5
1
5
2
5
6
76 + povinně volitelný
2. ročník
Předmět
APA07E
APA25E
APA24E
EJA04E
AWA06Z
APA31E
APA28E
EJA03E
Ochrana půdy
Pedometrika
Modelování v pedologii
Právo a životní prostředí
Povinně volitelný
Diplomová práce
Hodnocení půd
Úprava degradovaných půd
Správní a pozemkové právo
Kredity
6
6
6
3
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
LS
(pouze ZS)
5+5
6
6
3
0/5 z
0/5 z
2/2 zk
2/1 zk
2/0 zk
46 + povinně volitelný
∑ 122 + povinně volitelné
* Pouze školní rok 2012/13
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 35 -
Povinně volitelné předměty
ATA16E
Předmět
Mimoprodukční využití půdy
AHA19E
ACA04E
AHA12E
ZBA02E
ZUA02E
Živiny v půdě a půdní úrodnost
Speciální chemie analytická
Ekotoxikologie
Hydromeliorace
Krajinná ekologie
Kredity
6
ZS
2/2 zk
6
4
6
6
6
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4146 - HODNOCENÍ A OCHRANA PŮDY (AMH)
O b o r 3914T001 - HODNOCENÍ A OCHRANA PŮDY (AMH)
Předmět SZZ (koridor)
Pedologie
Ochrana půdy
Právní úpravy
v oblasti životního prostředí
- 36 -
Jednotlivé předměty koridoru
Půdní fyzika
Průzkum půd a PUGIS
Půdní chemie
Půdní genetika a systematika
Pedometrika
Modelování v pedologii
Úprava degradovaných půd
Ochrana půdy
Hodnocení půd
Právo a životní prostředí
Správní a pozemkové právo
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4145
KVALITA A ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ (AMK)
O b o r 4101T002 - KVALITA A ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ (AMK)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AMA22E
AQA18E
ACA04E
AQA23E
ACA08E
AQA13E
TGA02E
AQA16E
AGA46E
RTA01Z
AMA12E
AQA02Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Potravinářská mikrobiologie
Konzervace potravin
Speciální chemie analytická
Senzorická analýza zemědělských produktů
Povinně volitelný
Chemie potravin
Mlékařství
Základy technologie zpracování živočišných
produktů
Certifikace potravin
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
4
6
ZS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
1/2 zk
dle volby
LS
6
6
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
6
5
1
5
2
5
6
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2/2 zk
2 dny
20 dnů
0/4 z
75 + povinně volitelný
2. ročník
AQA11E
AQA05E
TGA09E
AQA21E
AWA06Z
AQA24E
ERA02E
AQA22E
Předmět
Hodnocení jakosti živočišných produktů
Hodnocení jakosti rostlinných produktů
Technologie a zpracování rostlin. produktů
Kvalita a bezpečnost potravin
Povinně volitelný
Diplomová práce
Cizorodé látky a nemoci z potravin
Marketing zemědělských produktů
Úprava, skladování a balení zem. produktů
Kredity
6
6
5
6
5+5
6
5
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
dle volby
0/5 z
LS
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
48+ povinně volitelný
∑ 123+ povinně volitelné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 37 -
Povinně volitelné předměty
AZA47E
AQA34E
ACA14E
AZA18E
AQA33E
AWA21E
AWA22E
AWA23E
AWA25E
Předmět
Vinařství - sklepní hospodářství
Biologicky aktivní látky v potravinách
Mikronutrienty
Vinohradnictví a vinařství II *
Potravinářské biotechnologie
Pivovarství **
Toxikologie potravin **
Nutraceutika a funkční potraviny **
Autenticita a detekce falšování potravin **
Kredity
6
6
6
5
6
4
4
4
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/0 zk
2/0 zk
2/0 zk
2/0 zk
LS
* Pouze pro ty, kdo v bakalářském studiu absolvovali AZA27E
** Předměty vyučované VŠCHT. V rozvrhu může docházet ke kolizím.
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4145
KVALITA A ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ (AMK)
O b o r 4101T002 - KVALITA A ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ (AMK)
Předmět SZZ (koridor)
Úprava a uchování potravin
Jakost zemědělských produktů
Management a marketing potravin
- 38 -
Jednotlivé předměty koridoru
Potravinářská mikrobiologie
Chemie potravin
Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin
Cizorodé látky a nemoci z potravin
Hodnocení jakosti živočišných produktů
Hodnocení jakosti rostlinných produktů
Senzorická analýza zemědělských produktů
Úprava, skladování a balení zemědělských produktů
Mlékařství
Marketing zemědělských produktů
Certifikace potravin
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4152 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (AML)
O b o r 4102T007 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (AML)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AOA21E
AOA22E
AHA18E
AOA26E
ARA29E
AOA18E
ABA10E
AAA05E
AOA19E
AGA46E
RTA01Z
AOA01Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Obecná fytopatologie
Diagnostické metody v ochraně rostlin
Výživa rostlin a diagnostika poruch
Obecná rostlinolékařská zoologie
Pěstební systémy
Povinně volitelný
Choroby polních a zahradních plodin
Fyziologie nemocné rostliny
Herbologie
Škůdci plodin
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
5
6
6
5
6
6
5
1
2
5
6
ZS
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby dle volby
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
71+ povinně volitelný
2. ročník
AOA10E
TFX08E
AOA06E
AOA11E
AWA06Z
AOA17E
LOA01E
AOA23E
Předmět
Kredity
ZS
LS
Biologická a nechemická ochrana
5
2/0 zk
Mechanizace ochrany rostlin
5
2/2 zk
Monitoring a management v ochraně rostlin
6
2/2 zk
Chemická ochrana rostlin a předpisy
4
2/2 zk
Volitelný předmět *
(pouze ZS)
Diplomová práce
5+5
0/5 z
0/5 z
Ochrana okrasných rostlin
6
2/2 zk
Základy ochrany lesů
5
2/2 zk
Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům
6
2/2 zk
47+ volitelný
∑ 118+ povinně volit. + volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 39 -
Povinně volitelné předměty
AGA23E
AAA21E
AQA06E
ARA30E
ARA34E
AZA45E
AZA46E
ARA36E
Předmět
Šlechtění rostlin
Zakládání porostů polních plodin
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Speciální polní plodiny
Polní pokusnictví
Zelinářství speciální
Ovocnictví speciální
Zemědělské poradenství
Kredity
6
6
6
6
6
6
6
5
ZS
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4152 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (AML)
O b o r 4102T007 - ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (AML)
Předmět SZZ (koridor)
Choroby rostlin
Škůdci rostlin
Herbologie
- 40 -
Jednotlivé předměty koridoru
Choroby polních a zahradních plodin
Obecná fytopatologie
Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům (část
patogeny)
Monitoring a management v ochraně rostlin (část
patogeny)
Biologická a nechemická ochrana (část patogeny)
Chemická ochrana rostlin a předpisy
Škůdci plodin
Obecná rostlinolékařská zoologie
Rezistence rostlin k patogenům a škůdcům (část
škůdci)
Monitoring a management v ochraně rostlin (část
škůdci)
Biologická a nechemická ochrana (část škůdci)
Herbologie
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (AMPP)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
Anatomie zvířat se základy histologie a
AVA22E
embryologie
AVA23E Fyziologie živočichů
AGA31E Genetika a šlechtění zvířat
ADA23E Chov prasat II
Reprodukce zvířat se základy
ASA29E
biotechnologických metod
ADA25E Chov drůbeže II
AKA11E Krmení hospodářských zvířat
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat
AGA46E Design experimentu a statistika
RTA01Z Tělesná výchova
ASA10Z Odborná exkurze
AUA49Z Diplomová praxe
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
ZS
6
2/3 zk
6
6
6
3/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
67 +povinně volitelný
2. ročník
Předmět
EEA10E Ekonomika živočišné produkce
ZGA03E Stavby pro ŽV
AVA26E Prevence chorob hospodářských zvířat
AQA11E Hodnocení jakosti živočišných produktů
ASA03E Chov skotu
Povinně volitelný
Povinně volitelný
AWA06Z Diplomová práce
Technologické zařízení staveb pro
TGA01E
živočišnou výrobu
ATA12E Trvalé travní porosty
Kredity
6
3
6
6
6
5+5
ZS
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
6
2/2 zk
6
2/2 zk
49+ povinně volitelné
∑ 116 + povinně volitelné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 41 -
Povinně volitelné předměty
ADA15E
ADA17E
AEA37E
ATA13E
ASA37E
AQA13E
Předmět
Moderní směry v chovu prasat*
Chov králíků
Rybářství a rybníkářství ***
Pícninářství Z
Moderní směry v chovu skotu **
Mlékařství
Kredity
6
6
6
6
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
AVA08E Porodnictví
6
2/2 zk
ADA16E
ASA28E
ASA05E
ADA06E
ARA36E
5
6
6
6
5
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
Chov netradičních druhů drůbeže
Chov koní a jezdectví
Chov ovcí a koz
Chov kožešinových zvířat a králíků
Zemědělské poradenství
zk
zk
zk
zk
zk
* podmínkou je absolvování ADA23E
** podmínkou je absolvování ASA03E
*** Student nesmí studovat v Navazujícím magisterském studiu stejný předmět, který studoval ve studiu bakalářském
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (AMPP)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy chovu zvířat
Chov hospodářských zvířat
Ekonomika chovu
- 42 -
Jednotlivé předměty koridoru
Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie
Fyziologie živočichů
Genetika a šlechtění zvířat
Reprodukce zvířat se základy biotechnologických
metod
Chov skotu
Chov prasat II
Chov drůbeže II
Ekonomika živočišné produkce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (AMPKS)
Magisterské studium navazující (kombinovaná forma)
1. ročník
Předmět
Anatomie zvířat se základy histologie a
AVA91E
embryologie
AVA92E Fyziologie živočichů
Reprodukce zvířat se základy
ASA98E
biotechnologických metod
AGA88E Genetika a šlechtění zvířat
ZGA70E Stavby pro ŽV
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat
AKA82E Krmení hospodářských zvířat
ASA96E Chov skotu
ADA73E Chov prasat II
AGA73E Design experimentu a statistika
ASA73Z Odborná exkurze
AUA79Z Diplomová praxe
AWA70Z Diplomová práce
Kredity
ZS
6
18 zk
6
18 zk
6
18 zk
6
3
6
6
6
6
5
2
5
7
70
18 zk
16 zk
Kredity
6
6
6
6
6
5+5
6
ZS
18 zk
16 zk
18 zk
18 zk
18 zk
5z
LS
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
1 den
20 dnů
8z
2. ročník
ATA86E
EEA78E
AVA94E
AQA81E
ADA83E
AWA79Z
ASA92E
TGA71E
ASA91E
AQA86E
Předmět
Trvalé travní porosty
Ekonomika živočišné produkce
Prevence chorob hospodářských zvířat
Hodnocení jakosti živočišných produktů
Chov drůbeže II
Diplomová práce
Chov ovcí a koz
Technologické zařízení staveb pro živočišnou
výrobu
Chov koní a jezdectví
Mlékařství
LS
5z
18 zk
6
18 zk
6
6
18 zk
18 zk
64
∑ 134
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 43 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T008 - ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE (AMPKS)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy chovu zvířat
Chov hospodářských zvířat
Ekonomika chovu
- 44 -
Jednotlivé předměty koridoru
Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie
Fyziologie živočichů
Genetika a šlechtění zvířat
Reprodukce zvířat se základy biotechnologických
metod
Chov skotu
Chov prasat II
Chov drůbeže II
Ekonomika živočišné produkce
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m 4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T013 - ZÁJMOVÉ CHOVY ZVÍŘAT (AMPS)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
Anatomie zvířat se základy histologie a
AVA22E
embryologie
AVA23E Fyziologie živočichů
ZEA02E Obecná ekologie
AGA31E Genetika a šlechtění zvířat
Reprodukce zvířat se základy
ASA29E
biotechnologických metod
Povinně volitelný
Volitelný předmět *
AEA24E Biomonitoring
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat
Determinace a biologie chráněných a CITES
AEA28E
živočichů
AGA46E Design experimentu a statistika
RTA01Z Tělesná výchova
ASA01Z Odborná exkurze
AUA49Z Diplomová praxe
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
ZS
6
2/3 zk
6
6
6
3/2 zk
6
2/2 zk
LS
2/1 zk
2/2 zk
(pouze ZS)
dle volby
6
6
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
5
2/2 zk
1
0/2 z
2
2 dny
5
20 dnů
6
0/4 z
67+ povinně volitelný + volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
AGA35E
AEA39E
AVA38E
TBA04E
AEA34E
AWA06Z
2. ročník
Předmět
Molekulární genetika zvířat
Zoogeografie
Prevence chorob zájmových zvířat
Základy biomechaniky živočichů
Legislativa živočichů
Diplomová práce
Povinně volitelný předmět
Povinně volitelný předmět
Povinně volitelný předmět
Kredity
6
4
6
5
4
5+5
ZS
LS
2/2 zk
2/0 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
0/5 z
0/5 z
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
35+ povinně volitelné
∑ 102+ povinně volitel. + volitelný
Povinně volitelné předměty 1. ročník
AKA20E
AKA23E
AKA28E
Předmět
Výživa exotických zvířat
Výživa koní
Výživa psů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kredity
6
5
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
LS
- 45 -
Povinně volitelné předměty 2. ročníku
Předmět
ALA31E
ADA17E
ADA18E
AEA37E
EEA02E
ALA01E
ALA23E
AEA35E
ALA07E
ALA24E
ALA25E
ALA26E
ALX27E
AVA08E
ASA25E
AVA37E
ASA41E
ALA28E
AEA36E
ALA18E
ATA12E
ADA16E
ALX01E
AEA05E
ATA13E
ASA05E
ASA42E
ZEA03E
ASA28E
Kredity
Služební kynologie
Chov králíků
Chov kožešinových zvířat
Rybářství a rybníkářství *
Finanční řízení podniku
Chov laboratorních zvířat
Mezinárodní záchranné programy
Speciální aspekty chovu exotických zvířat
Obecná kynologie
Chov a biologie psovitých
Aplikovaná etologie psa
Olfaktologie psa
Aplikovaná etologie koně
Porodnictví
Chov koní
Prevence chorob koní **
Moderní směry v chovu koní
Primatologie
Základy fotografování zvířat
Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.)
Trvalé travní porosty
Chov netradičních druhů drůbeže
Farmový chov jelenovitých
Včelařství
Pícninářství Z
Chov ovcí a koz
Chov lam
Batrachologie a herpetologie
Chov koní a jezdectví
5
6
6
6
4
6
4
4
6
4
4
3
4
6
5
5
5
6
4
6
6
5
6
4
6
6
5
3
6
ZS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
2/2
LS
zk
zk
zk
zk
zk
zk
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/0
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
2/2
2/1
2/2
2/2
2/2
2/1
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
* Student nesmí studovat v navazujícím magisterském studiu stejný předmět, který studoval ve studiu bakalářském
** pouze v 2. ročníku
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
- 46 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy chovu zvířat
Jednotlivé předměty koridoru
Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie
Fyziologie živočichů
Genetika a šlechtění zvířat
Reprodukce zvířat se základy biotechnologických
metod
volba (1 ze 3)
1. Chov a ochrana exotických zvířat
2. Speciální kynologie
3.Chov koní II
Legislativa chovu
Determinace a biologie chráněných a CITES
živočichů
Speciální aspekty chovu exotických zvířat
Mezinárodní záchranné programy
Výživa exotických zvířat
Chov a biologie psovitých
Aplikovaná etologie psa
Výživa psů*
Výživa koní
Prevence chorob koní
Moderní směry v chovu koní
Legislativa živočichů
*Pouze ak. rok 2012/2013
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 47 -
S t u d i j n í p r o g r a m 4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T013 - ZÁJMOVÉ CHOVY ZVÍŘAT (AMPSKS)
Magisterské navazující kombinované studium
1. ročník
AVA91E
AVA92E
ASA98E
AGA88E
ZEA71E
AEA94E
AEA93E
ALA89E
AEA95E
AGA73E
ASA70Z
AUA79Z
AWA70Z
Předmět
Anatomie zvířat se základy histologie a
embryologie
Fyziologie živočichů
Reprodukce zvířat se základy
biotechnologických metod
Genetika a šlechtění zvířat
Obecná ekologie
Rybářství a rybníkářství
Biomonitoring
Aplikovaná etologie zvířat
Determinace a biologie chráněných a
CITES živočichů
Design experimentu a statistika
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
ZS
6
18 zk
6
18 zk
6
18 zk
6
6
6
6
6
18 zk
16 zk
18 zk
LS
18 zk
18 zk
6
18 zk
5
2
5
7
73
16 zk
1 den
20 dnů
8z
2. ročník
AGA70E
AVA95E
TBA84E
AEA98E
AWA79Z
AEA96E
- 48 -
Předmět
Molekulární genetika zvířat
Prevence chorob zájmových zvířat
Základy biomechaniky živočichů
Zoogeografie
Diplomová práce
Povinně volitelný předmět
Povinně volitelný předmět
Povinně volitelný předmět
Legislativa živočichů
Kredity
6
6
5
4
5+5
ZS
18 zk
18 zk
20 zk
14 zk
5z
LS
5z
dle volby
dle volby
dle volby
14 zk
4
35+ povinně volitelné
∑ 114+ povinně volitelné
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
Chov a ochrana exotických savců
ALA86E Mezinárodní záchranné programy
AEA92E Speciální aspekty chovu exotických zvířat
AKA71E Výživa exotických zvířat
Speciální kynologie
ALA87E Chov a biologie psovitých
ALA88E Aplikovaná etologie psa
AKA78E Výživa psů
Chov koní II
AKA77E Výživa koní
AVA75E Prevence chorob koní
ASA94E Moderní směry v chovu koní
Kredity
ZS
LS
4
4
6
14 zk
14 zk
18 zk
4
4
6
14 zk
14 zk
18 zk
5
5
5
16 zk
16 zk
16 zk
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m 4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T013 - ZÁJMOVÉ CHOVY ZVÍŘAT (AMPSKS)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy chovu zvířat
Jednotlivé předměty koridoru
Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie
Fyziologie živočichů
Genetika a šlechtění zvířat
Reprodukce zvířat se základy biotechnologických
metod
volba (1 ze 3)
1. Chov a ochrana exotických zvířat
2. Speciální kynologie
3.Chov koní II
Legislativa chovu
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Determinace a biologie chráněných a CITES
živočichů
Speciální aspekty chovu exotických zvířat
Mezinárodní záchranné programy
Výživa exotických zvířat
Chov a biologie psovitých
Aplikovaná etologie psa
Výživa psů
Výživa koní
Moderní směry v chovu koní
Prevence chorob koní
Legislativa živočichů
- 49 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T012 - VÝŽIVA ZVÍŘAT A DIETETIKA (AMPV)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ATA18E
TGA04E
AKA12E
AVA27E
AKA13E
AKA14E
AKA15E
AGA46E
RTA01Z
AKA01Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Produkce a dietetické účinky
objemných krmiv
Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
Jadrná krmiva a výroba krmných směsí
Fyziologie výživy
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Výživa přežvýkavců a koní
Krmení monogastrů
Krmná aditiva a produkty biotechnologií
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
ZS
6
2/2 zk
5
6
6
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny z
20 dnů
0/4 z
60 + povinně volitelné
2. ročník
Předmět
Hygiena výživy a alimentární nemoci
AVA28E
zvířat
EEA10E Ekonomika živočišné produkce
Volitelný předmět *
AWA06Z Diplomová práce
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Povinně volitelný
AKA16E Krmivářské poradenství
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
2/2 zk
(pouze ZS)
0/5 z
dle volby
dle volby
dle volby
5+5
6
LS
0/5 z
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
28 + povinně volitelné + volitelný
∑ 88+ povinně volitelné + volitelný
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 50 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
AKA18E
ASA03E
ADA17E
ADA23E
AKA28E
AKA20E
AKA23E
AVA26E
AQA23E
Předmět
Sklizeň, konzervace a skladování krmiv
Chov skotu
Chov králíků
Chov prasat II
Výživa psů
Výživa exotických zvířat
Výživa koní
Prevence chorob hospodářských zvířat
Senzorická analýza zemědělských produktů
Kredity
6
6
6
6
6
6
5
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
1/2 zk
6
2/2 zk
AQA18E Konzervace potravin
ADA25E
Chov drůbeže II
LS
6
2/2 zk
AQA16E Certifikace potravin
6
2/2 zk
ATA14E
ASA28E
ASA05E
ADA06E
AEA05E
6
6
6
6
4
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
Pícninářství a lukařství
Chov koní a jezdectví
Chov ovcí a koz
Chov kožešinových zvířat a králíků
Včelařství*
zk
zk
zk
zk
zk
* pouze v případě , jestliže předmět nebyl absolvován v Bc. Studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4103 - ZOOTECHNIKA (AMP)
O b o r 4103T012 - VÝŽIVA ZVÍŘAT A DIETETIKA (AMPV)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy výživy zvířat
Výživa a krmení zvířat
Ekonomika chovu
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Fyziologie výživy
Hygiena výživy a alimentární nemoci zvířat
Produkce a dietetické účinky objemných krmiv
Výživa přežvýkavců a koní
Krmení monogastrů
Jadrná krmiva a výroba krmných směsí
Ekonomika živočišné produkce
- 51 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (AMRR)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ARA32E
AGA23E
TFA02E
AHA21E
ARA30E
AAA05E
ATA11E
AOA24E
AGA46E
RTA01Z
ARA03Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Šlechtění rostlin
Mechanizace rostlinné výroby
Hnojení zemědělských plodin
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Volitelný předmět *
Speciální polní plodiny
Herbologie
Pícninářství A
Ochrana polních plodin
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby
dle volby
dle volby
6
6
6
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
67 + povinně volitelné+ volitelný
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ
2. ročník
ARA33E
ARA29E
EEA11E
AWA06Z
Předmět
Světové zemědělství
Pěstební systémy
Podnikání a ekonomika rostlinné
výroby
Volitelný předmět *
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Diplomová práce
Kredity
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
5+5
(pouze ZS)
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
28+ povinně volitelné + volitelný
∑ 95 + povinně volitelné + volitelný
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 52 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
ARA35E
AHA19E
EJA02E
AQA23E
ARA36E
AQA06E
EEA13E
ERA07E
ARA34E
EEA04E
TIA01E
EJA03E
ARA05E
AHA08E
ARA12E
ARA20E
ATA12E
Předmět
Alternativní zemědělství
Živiny v půdě a půdní úrodnost
Právní úprava podnikání
Senzorická analýza zemědělských
produktů
Zemědělské poradenství
Jakost a zpracování rostlinných
produktů
Programy rozvoje zemědělství
a venkova
Management a marketing
Polní pokusnictví
Ekonomika odvětvová
Služby se zemědělskou technikou
Správní a pozemkové právo
Chmelařství
Precizní hospodaření
Rostliny aromatické, kořeninové a
léčivé*
Semenářství
Trvalé travní porosty
Kredity
5
6
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
1/2 zk
LS
5
2/2 zk
6
2/2 zk
6
2/2 zk
5
6
4
5
3
5
6
2/1
2/2
2/2
2/2
2/0
2/2
2/2
5
2/2 zk
6
6
2/2 zk
2/2 zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
* Pouze v případě, jestliže předmět nebyl absolvován v Bc. Studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (AMRR)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy pěstování rostlin
Pěstování rostlin
Ekonomika pěstování rostlin
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Teorie tvorby hospodářských výnosu
Hnojení zemědělských plodin
Ochrana polních plodin
Herbologie
Pěstební systémy
Pícninářství A
Speciální polní plodiny
Podnikání a ekonomika rostlinné výroby
- 53 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (AMRKS)
Magisterské studium navazující (kombinovaná forma)
1. ročník
ARA91E
AGA91E
TFA75E
AHA89E
AOA82E
AAA84E
ATA80E
AOA81E
AHA88E
AGA73E
ARA72Z
AUA79Z
AWA70Z
Předmět
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Šlechtění rostlin
Mechanizace rostlinné výroby
Výživa rostlin a diagnostika poruch
Choroby polních a zahradních plodin
Herbologie
Pícninářství A
Škůdci plodin
Živiny v půdě a půdní úrodnost
Design experimentu a statistika
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
2
5
7
73
ZS
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
Kredity
6
6
6
6
5+5
6
5
6
51
∑ 124
ZS
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
5z
LS
18 zk
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
1 den
20 dnů
8z
2. ročník
Předmět
ARA93E Pěstební systémy
AHA86E Hnojení zemědělských plodin
ARA97E Speciální polní plodiny
EEA79E Podnikání a ekonomika rostlinné výroby
AWA79Z Diplomová práce
ARA92E Semenářství
ARA95E Alternativní zemědělství
AQA95E Hodnocení jakosti rostlinných produktů
- 54 -
LS
5z
18 zk
16 zk
18 zk
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T006 - ROSTLINNÁ PRODUKCE (AMRKS)
Předmět SZZ (koridor)
Biologické principy pěstování rostlin
Pěstování rostlin
Ekonomika pěstování rostlin
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Teorie tvorby hospodářských výnosu
Hnojení zemědělských plodin
Choroby polních a zahradních plodin
Herbologie
Pěstební systémy
Pícninářství A
Speciální polní plodiny
Podnikání a ekonomika rostlinné výroby
- 55 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T017 - VÝŽIVA A OCHRANA ROSTLIN (AMRV)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AHA18E
AAA21E
AHA19E
AHA20E
AOA18E
AAA05E
AOA19E
AHA06E
AGA46E
RTA01Z
AHA02Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Výživa rostlin a diagnostika poruch
Zakládání porostů polních plodin
Živiny v půdě a půdní úrodnost
Hnojiva a legislativa
Choroby polních a zahradních plodin
Herbologie
Škůdci plodin
Agronomické využití odpadů
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
6
6
6
5
6
6
6
6
5
1
2
5
6
66
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
Kredity
6
6
4
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
LS
2/3 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/3 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
2. ročník
AHA21E
AHA23E
AOA11E
EEA11E
AWA06Z
AHA22E
AHA08E
Předmět
Hnojení zemědělských plodin
Kontaminace prostředí a remediace
Chemická ochrana rostlin a předpisy
Podnikání a ekonomika rostlinné
výroby
Volitelný předmět *
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Diplomová práce
Substráty a hnojení zahradních rostlin
Precizní hospodaření
5+5
6
6
pouze ZS
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
44+ povinně volit. + volitelný
∑ 110+ povinně volit. + volitelný
* Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 56 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
EJA02E
ARA32E
ARA29E
ERA07E
ARA30E
ARA36E
Kredity
ZS
4
6
6
5
6
5
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
Právní úprava podnikání
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Pěstební systémy
Management a marketing
Speciální polní plodiny
Zemědělské poradenství
LS
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4102 - FYTOTECHNIKA (AMR)
O b o r 4102T017 - VÝŽIVA A OCHRANA ROSTLIN (AMRV)
Předmět SZZ (koridor)
Výživa rostlin a hnojení
Ochrana rostlin
Ekonomika pěstování rostlin
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Živiny v půdě a půdní úrodnost
Výživa rostlin a diagnostika poruch
Hnojení zemědělských plodin
Hnojiva a legislativa
Chemická ochrana rostlin a předpisy
Choroby polních a zahradních plodin
Škůdci plodin
Podnikání a ekonomika rostlinné výroby
- 57 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4101T001 - HOSPODAŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ (AMVH)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
Management a technologie chovu
ASA30E
hospodářských zvířat
ARA29E Pěstební systémy
EJA02E Právní úprava podnikání
ERA03E Marketingové řízení
AZA59E Zahradní stavby a stavební materiály
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 2
ATA15E Pěstování a využití pícnin
ERA07E Management a marketing
EEA04E Ekonomika odvětvová
AGA46E Design experimentu a statistika
RTA01Z Tělesná výchova
AAA01Z Odborná exkurze
AUA49Z Diplomová praxe
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
4
5
5
6
5
4
5
1
2
5
6
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
dle volby dle volby
dle volby dle volby
dle volby dle volby
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
60 + povinně volitelné
2. ročník
EEA02E
AQA07E
AQA14E
AWA06Z
EUX02E
Předmět
Finanční řízení podniku
Jakost a zpracování živočišných produktů
Jakost a zpracování zahradnických
produktů
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 2
Povinně volitelný předmět skupiny 2
Diplomová práce
Účetnictví a finanční hospodaření
Kredity
4
6
ZS
2/1 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
5+5
5
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
2/2 zk
31+ povinně volitelné + volitelný
∑ 91+ povinně volit. + volitelné
- 58 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
AZA37E
ASA35E
TFA02E
LTA39E
ARA35E
AQA21E
AQA23E
AQA16E
AQA24E
ARA30E
AQA06E
ADA29E
AAA05E
ASA25E
LRX05E
EUA02E
EHA07E
EUA01E
EJA03E
ERA02E
Předmět
Povinně volitelné předměty skupiny 1
Zelinářství obecné
Chov skotu a ovcí
Mechanizace rostlinné výroby
Základy lesního hospodářství
Alternativní zemědělství
Kvalita a bezpečnost potravin
Senzorická analýza zemědělských produktů
Certifikace potravin
Cizorodé látky a nemoci z potravin
Speciální polní plodiny
Jakost a zpracování rostlinných produktů
Základy chovu monogastrů
Herbologie
Chov koní
Povinně volitelné předměty skupiny 2
Ekonomika životního prostředí
Finance a bankovnictví
Sociologie venkova a zemědělství
Daňová soustava
Správní a pozemkové právo
Marketing zemědělských produktů (pouze
2.ročník)
Kredity
ZS
4
4
6
4
5
6
6
6
6
6
6
5
6
5
2/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
5
5
3
5
3
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
LS
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
2/1 zk
2/0 zk
5
2/2 zk
Student si volí předměty, které nestudoval v Bc studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 59 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4101T001 - HOSPODAŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ (AMVH)
Předmět SZZ (koridor)
Chov zvířat a kvalita produkce
Pěstování rostlin a kvalita produkce
Management a ekonomika
zemědělství
- 60 -
Jednotlivé předměty koridoru
Management a technologie chovu hospodářských
zvířat
Jakost a zpracování živočišných produktů
Pěstební systémy
Jakost a zpracování zahradnických produktů
Pěstování a využití pícnin
Marketingové řízení
Ekonomika odvětvová
Finanční řízení podniku
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4106T011 - ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU (AMVV)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
ARA35E
AOA25E
AZA39E
ZGA04E
ZEA02E
ATA16E
ARA36E
AAA26E
TIA01E
AHA27E
AGA46E
RTA01Z
AAA01Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Alternativní zemědělství
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Sadovnická kompozice
Urbanismus a územní plánování
Obecná ekologie
Mimoprodukční využití půdy
Povinně volitelný
Zemědělské poradenství
Kvalita ovzduší
Služby se zemědělskou technikou
Služby ve výživě a ochraně rostlin
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
5
6
6
5
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
2/3 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
dle volby
5
6
5
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
75+ povinně volitelný
2. ročník
EEA09E
ERA08E
AZA63E
EJA04E
ASA30E
AWA06Z
EEA13E
EJA03E
Předmět
Ekonomika veřejného sektoru
Venkovská turistika a služby
Ochrana a rozvoj venkovských
sídel
Právo a životní prostředí
Management a technologie chovu
hospodářských zvířat
Povinně volitelný
Diplomová práce
Programy rozvoje zemědělství a
venkova
Správní a pozemkové právo
Kredity
5
5
ZS
2/1 zk
2/2 zk
5
2/2 zk
3
2/0 zk
6
2/2 zk
5+5
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
0/5 z
6
2/2 zk
3
2/0 zk
43+ povinně volitelný
∑ 118+ povinně volitelné
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 61 -
Povinně volitelné předměty
Předmět
AQA07E
AVA26E
EHA13E
AZA37E
AQA06E
ASA25E
ZGA07E
Jakost a zpracování živočišných
produktů
Prevence chorob hospodářských
zvířat
Základy regionálního rozvoje
Zelinářství obecné**
Jakost a zpracování rostlinných
produktů
Chov koní *
Venkovská sídla a stavby
Kredity
ZS
6
2/2 zk
6
2/2 zk
5
4
2/1 zk
2/1 zk
LS
6
2/2 zk
5
5
2/2 zk
2/2 zk
* Pouze v případě , jestliže předmět nebyl absolvován v Bc. Studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4106T011 - ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU (AMVV)
Předmět SZZ (koridor)
Využití venkovského prostoru
Tvorba
a ochrana venkovského prostoru
Ekonomika a rozvoj venkova
- 62 -
Jednotlivé předměty koridoru
Alternativní zemědělství
Mimoprodukční využití půdy
Zemědělské poradenství
Sadovnická kompozice
Urbanizmus a územní plánování
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Služby ve výživě a ochraně rostlin
Ekonomika veřejného sektoru
Programy rozvoje zemědělství a venkova
Venkovská turistika a služby
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4106T011 - ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU (AMVKS)
Magisterské studium navazující (kombinovaná forma)
1. ročník
ASA71E
AAA81E
AQA82E
ZEA71E
ZGA71E
AZA95E
ARA95E
AOA83E
AZA96E
AGA73E
AAA72Z
AUA79Z
AWA70Z
Předmět
Kredity
Management a technologie chovu
6
hospodářských zvířat
Kvalita ovzduší
6
Jakost a zpracování živočišných a rostlinných
6
produktů
Obecná ekologie
6
Urbanismus a územní plánování
5
Sadovnická kompozice
6
Alternativní zemědělství
5
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
6
Ochrana a rozvoj venkovských sídel
5
Design experimentu a statistika
5
Odborná exkurze
2
Diplomová praxe
5
Diplomová práce
7
ZS
LS
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
18 zk
18 zk
16 zk
18 zk
16 zk
16 zk
1 den
20 dnů
8z
70
2. ročník
Předmět
ARA93E
EEA77E
ARA98E
ERA74E
EJA74E
ATA82E
AWA79Z
EEA86E
AHA93E
TIA75E
EJA73E
Pěstební systémy
Ekonomika veřejného sektoru
Zemědělské poradenství
Venkovská turistika a služby
Právo a životní prostředí
Mimoprodukční využití půdy
Diplomová práce
Programy rozvoje zemědělství a venkova
Služby ve výživě a ochraně rostlin
Služby se zemědělskou technikou
Správní a pozemkové právo
Kredity
6
5
6
5
3
6
5+5
6
6
5
3
ZS
18 zk
18 zk
18 zk
16 zk
12 zk
18 zk
5z
LS
5z
18 zk
18 zk
18 zk
12 zk
61
∑ 131
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 63 -
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4106T011 - ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU (AMVKS)
Předmět SZZ (koridor)
Využití venkovského prostoru
Tvorba
a ochrana venkovského prostoru
Ekonomika a rozvoj venkova
- 64 -
Jednotlivé předměty koridoru
Alternativní zemědělství
Mimoprodukční využití půdy
Zemědělské poradenství
Urbanizmus a územní plánování
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
Služby ve výživě a ochraně rostlin
Ekonomika veřejného sektoru
Programy rozvoje zemědělství a venkova
Venkovská turistika a služby
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4101T018 - ZEMĚDĚLSTVÍ (AMVZ)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
Předmět
ARA32E Teorie tvorby hospodářského výnosu
AGA23E Šlechtění rostlin
Reprodukce zvířat se základy
ASA29E
biotechnologických metod
Povinně volitelný předmět skupiny 1
Povinně volitelný předmět skupiny 2
Povinně volitelný předmět skupiny 3
Povinně volitelný předmět skupiny 4
Povinně volitelný předmět skupiny 5
Volitelný předmět *
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat
AGA46E Design experimentu a statistika
RTA01Z Tělesná výchova
AAA04Z Odborná exkurze
AUA49Z Diplomová praxe
AWA05Z Diplomová práce
Kredity
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
dle
dle
dle
dle
dle
dle
volby
volby
volby
volby
volby
volby
6
5
1
2
5
6
LS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
2/2 zk
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
43+ povinně volit. + volitelný
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
2. ročník
Předmět
Povinně volitelný předmět skupiny
Povinně volitelný předmět skupiny
Povinně volitelný předmět skupiny
Povinně volitelný předmět skupiny
Povinně volitelný předmět skupiny
Volitelný předmět *
Volitelný předmět *
AWA06Z Diplomová práce
Kredity
6
6
6
6
6
5+5
ZS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
dle volby
0/5 z
10+ povinně volit. + volitelné
∑ 53+ povinně volit. + volitelné
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 65 -
Povinně volitelné předměty
ABA03E
AVA23E
TFA01E
ACA04E
ARA34E
AHA21E
AKA11E
AVA26E
AOA24E
ATA11E
ATA13E
ARA33E
ASA35E
ARA29E
ASA03E
ADA23E
AZA37E
Předmět
Povinně volitelné předměty skupiny 1
Fyziologie rostlin
Fyziologie živočichů
Povinně volitelné předměty skupiny 2
Mechanizace zemědělské výroby I.
Speciální chemie analytická
Polní pokusnictví
Povinně volitelné předměty skupiny 3
Hnojení zemědělských plodin
Krmení hospodářských zvířat
Povinně volitelné předměty skupiny 4
Prevence chorob hospodářských zvířat
Ochrana polních plodin
Povinně volitelné předměty skupiny 5
Pícninářství A
Pícninářství Z
Povinně volitelné předměty skupiny 6
Světové zemědělství
Chov skotu a ovcí*
Pěstební systémy
Chov skotu
Chov prasat II
Zelinářství obecné
Kredity
ZS
6
6
2/2 zk
3/2 zk
5
4
6
2/3 zk
2/2 zk
6
6
2/2 zk
6
6
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
6
6
4
6
6
6
4
AQA23E Senzorická analýza zemědělských produktů
AQA06E Jakost a zpracování rostlinných produktů
6
6
ADA25E
ADA29E
ARA30E
AHA08E
ASA25E
ATA04E
6
5
6
6
5
4
Chov drůbeže II
Základy chovu monogastrů*
Speciální polní plodiny
Precizní hospodaření
Chov koní
Lukařství
LS
2/2 zk
2/2 zk
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
1/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
zk
zk
Volí se předmět neabsolvovaný v předchozím (bakalářském) studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
- 66 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4149 - ROZVOJ VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ (AMV)
O b o r 4101T018 - ZEMĚDĚLSTVÍ (AMVZ)
Předmět SZZ (koridor)
Jednotlivé předměty koridoru
Teorie tvorby hospodářského výnosu
Hnojení zemědělských plodin
Teorie tvorby výnosu
Ochrana polních plodin
Fyziologie rostlin
Pěstební systémy
Zemědělské systémy – rostliny
Světové zemědělství
Precizní hospodaření
Aplikovaná etologie zvířat
Reprodukce zvířat se základy biotechnologických
Zemědělské systémy – hospodářská
metod
zvířata
Chov skotu a ovcí
Základy chovu monogastrů
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 67 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4108 - ZAHRADNICTVÍ (AMZ)
O b o r 4108T006 - ZAHRADNÍ TVORBA (AMZO)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
AZA48Z
AZA35E
AZA51E
ZGA06E
AZA59E
AZA61E
AZA02Z
AZA06Z
AZA07Z
AZA05Z
ABA12E
AHA28E
AZA64E
AZA12E
AZA05E
RTA01Z
AZA04Z
AUA49Z
AWA01Z
Předmět
Metody zobrazování
Systémy sídelní zeleně I
Tvorba krajinné a sídelní zeleně
Územní plánování
Zahradní stavby a stavební materiály
Historie umění a architektury
Ateliér I – Úvod do projektování
CAD
Výtvarný plenér
Povinně volitelný
Ateliér II – Tvorba v sídlech
Základy fytocenologie
Výživa rostlin v okrasném zahradnictví
Historie zahradní architektury
Systémy sídelní zeleně II
Aplikace rostlin
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Ateliér – Diplomový projekt
Kredity
3
3
5
5
5
4
4
3
2
ZS
0/4 z
2/0 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
0/8 z
0/4 z
5 dnů
dle volby
4
4
6
4
4
3
1
2
5
5
LS
dle volby
0/8 z
2/0 zk
2/2 zk
2/1 zk
2/0 zk
2/2 zk
0/2 z
6 dnů
20 dnů
0/4 z
72+ povinně volitelný
2. ročník
AZA53E
AZA04E
ZBA05E
AZA50E
EJA04E
AZA63E
AZA62Z
AZA58Z
AWA02Z
AZA43E
AZA08Z
AZA52Z
Předmět
Ošetřování dřevin
Tvorba krajiny
Voda v krajině
Interiérové květinářství*
Právo a životní prostředí
Ochrana a rozvoj venkovských sídel
Ateliér III – Tvorba krajiny
Zahraniční exkurze
Ateliér – Diplomový projekt
Volitelný předmět **
Evropská sadovnická tvorba
Ateliér IV – Krajinný projekt
Terénní cvičení
Kredity
4
5
5
5
3
5
5
3
5+5
5
5
2
ZS
2/2 zk
2/0 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/0 zk
2/2 zk
0/8 z
4 dny
0/5 z
LS
0/5z
(pouze LS)
2/2 zk
0/8 z
5 dnů z
57+ volitelný
∑ 129+povinně volit. + volitelný
* Povinný pro studenty, kteří předmět nestudovali v Bc. studiu
** Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 68 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Předmět
AOA25E
ZGX01Z
LDA01Z
EHA07E
ATA08E
AOA17E
AGA46E
EJA08E
ZUA02E
*
Kredity
Ochrana rostlin v sídlech a krajině
GIS I.
Aplikovaná geobiocenologie
Sociologie venkova a zemědělství
Trávníkářství *
Ochrana okrasných rostlin (pouze
2.ročník) – volitelný předmět
Design experimentu a statistika
Základy práva*
Krajinná ekologie
6
3
4
3
6
ZS
2/2
1/2
2/2
2/1
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
LS
2/2 zk
6
2/2 zk
5
5
6
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
Pouze v případě, jestliže předmět nebyl absolvován v Bc. studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4108 - ZAHRADNICTVÍ (AMZ)
O b o r 4108T006 - ZAHRADNÍ TVORBA (AMZO)
Předmět SZZ (koridor)
Soustava sídelní a krajinné zeleně
Tvorba sídelní a krajinné zeleně
Komponenty sídel. a krajinné zeleně
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Systémy sídelní zeleně
Evropská sadovnická tvorba
Tvorba krajiny
Územní plánování
Tvorba krajinné a sídelní zeleně
Základy fytocenologie
Aplikace rostlin
Ošetřování dřevin
Základy fytocenologie
- 69 -
S t u d i j n í p r o g r a m N4108 - ZAHRADNICTVÍ (AMZ)
O b o r 4108T007 - PRODUKČNÍ ZAHRADNICTVÍ (AMZZ)
Magisterské navazující prezenční studium
1. ročník
TFA30E
AZA07E
AOA09E
AGA32E
AZA18E
AZA45E
AZA06E
AZA46E
AHA22E
AGA46E
RTA01Z
AZA03Z
AUA49Z
AWA05Z
Předmět
Mechanizace zahradnictví
Zakládání a údržba zeleně
Ochrana zahradních plodin
Šlechtění a semenářství
Vinohradnictví a vinařství II
Povinně volitelný
Zelinářství speciální
Jedlé a léčivé houby
Ovocnictví speciální
Substráty a hnojení zahradních
rostlin
Design experimentu a statistika
Tělesná výchova
Odborná exkurze
Diplomová praxe
Diplomová práce
Kredity
5
5
6
6
5
ZS
2/3 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
2/1 zk
LS
6
6
6
(pouze LS)
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
5
1
2
5
6
2/2 zk
0/2 z
2 dny
20 dnů
0/4 z
70 + povinně volitelný
2. ročník
AZA47E
AZA50E
AWA06Z
AZA44E
AZA19E
Předmět
Vinařství - sklepní hospodářství
Interiérové květinářství
Volitelný předmět *
Povinně volitelný
Povinně volitelný
Diplomová práce
Tržní květinářství
Školkařství
Kredity
6
5
5+5
6
6
ZS
2/2 zk
2/2 zk
(pouze ZS)
dle volby
dle volby
0/5 z
LS
dle volby
dle volby
0/5 z
2/2 zk
2/2 zk
33+ povinně volitelné + volitelný
∑103+ povinně volitelné + volitelný
*Z nabídky Mgr. předmětů studijních programů FAPPZ zakončených zkouškou.
- 70 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Povinně volitelné předměty
Kredity
ZS
ERA11E
AOA10E
Management a marketing potravin
Biologická a nechemická ochrana
Předmět
6
5
2/2 zk
2/0 zk
AIA02E
Hydropedologie a ochrana podzemních
vod
6
2/2 zk
5
6
5
2/2 zk
2/2 zk
2/2 zk
6
2/2 zk
6
1/2 zk
6
6
5
5
4
2/2 zk
AZA69E
AQA18E
AOA26E
AOA22E
AQA23E
ATA08E
AQA24E
AZA20E
ERA06E
EEA04E
ARA12E
AOA17E
AEA05E
AQA16E
Základy ekologické produkce zelenin
Konzervace potravin
Obecná rostlinolékařská zoologie
Diagnostické metody v ochraně
rostlin
Senzorická analýza zemědělských
produktů
Trávníkářství*
Cizorodé látky a nemoci z potravin
Základy ekologické produkce ovoce*
Teorie řízení
Ekonomika odvětvová
Rostliny aromatické, kořeninové a
léčivé*
Ochrana okrasných rostlin
Včelařství*
Certifikace potravin
LS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
zk
zk
zk
zk
zk
5
2/2 zk
6
4
6
2/2 zk
2/1 zk
2/2 zk
* Pouze v případě , jestliže předmět nebyl absolvován v Bc. Studiu
Nepovinné předměty
RTX10Z
RTX11Z
Předmět
Sportovní kurz – 2. ročník *
Sportovní kurz – 1. ročník *
Kredity
2
2
ZS
5 dnů
LS
5 dnů
* Přihlášku lze podat na katedru tělesné výchovy v předcházejícím semestru. Kredity budou započítány do studijních
povinností.
Předměty státní závěrečné zkoušky
S t u d i j n í p r o g r a m N4108 - ZAHRADNICTVÍ (AMZ)
O b o r 4108T007 - PRODUKČNÍ ZAHRADNICTVÍ (AMZZ)
Předmět SZZ (koridor)
Ochrana a hnojení zahradních
plodin
Ovocnictví a vinohradnictví
Květinářství a zelinářství
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Jednotlivé předměty koridoru
Ochrana zahradních plodin
Substráty a hnojení zahradních rostlin
Ovocnictví speciální
Vinohradnictví a vinařství II
Tržní květinářství
Interiérové květinářství
Zelinářství speciální
- 71 -
Study
p r o g r a m N4163 – SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY
(AMA)
Branch 4106T036 - SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (AMA)
MSc. full time course
1st year
Subject
ACA12E
ABA15E
AVA43E
AGA47E
AIA15E
AWA52Z
AHA17E
ASA48E
ACA13E
AWA53Z
AUA59Z
AWA64Z
Biochemistry
Plant Physiology
Animal Physiology
Experimental Design and Statistics
Agricultural Water Management
Excursions
Compulsory Optional Subject I
Soil and Plant Relationship
Livestock Management
Food Chemistry
Excursions
Practical Diploma Training
MSc. Thesis
ECTS
6
5
5
5
6
1
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
1 days/C
selected
6
6
6
1
5
6
SS
selected
2/2 E
2/2 E
2/2 E
1 days/C
20 days/C
0/4 C
58 + optional subject
2nd year
AQA25E
ACA06E
ARA46E
AVX01E
AWA63Z
AZA36E
EHI03E
AMA14E
ARA42E
Subject
Food Quality and Food Safety
Environmental Analytical Chemistry
Crop Management Systems
Management of Reproduction in Livestock
MSc. Thesis
Compulsory Optional Subject II
Landscaping
Rural Development
Food, Beverages and Food Additives
Alternative Agriculture
ECTS
5
6
6
6
5+5
6
5
5
5
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
0/5 C
SS
0/5 C
selected
selected
2/2
2/1
2/2
2/2
E
E
E
E
54 + optional subjects
in total 112+ optional subjects
- 72 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
List of optional subjects
Compulsory optional subject I
APA21E
AAA30E
AIA13E
ACA11E
AOA30E
AEA38E
AEA20E
AGA02E
AVX02E
Soil Conservation and Protection
Weed Science
Crop and Irrigation Systems Management
Advanced Organic Chemistry
Diseases of Crops of Temperate Climate
Ichthyology
Parasitology
Animal Genetics
Reproductive Biology and Endocrinology
Compulsory optional subject II
AGA48E
ADA21E
AEA22E
ATA17E
ARA44E
AIA14E
APA22E
AQA27E
AQA28E
EEA16E
Plant Breeding and Seed Production
Poultry Management
Aquaculture
Management of Turf and Lawn
Aromatic, Medicinal and Spice Plants
Hydropedology and Groundwater Protection
Soil Taxonomy Survey and GIS
Milk and Dairy Products Quality and Processing
Sensory Analysis of Agricultural Products
Environmental Economics
Fully optional subject
ECTS
AS
6
6
6
6
5
6
6
6
6
2/2 E
2/2 E
2/2 E
ECTS
AS
6
5
5
5
5
6
6
6
5
5
ECTS
2/2
2/2
2/2
2/2
E
E
E
E
AS
SS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
E
E
E
E
E
E
E
SS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/1
E
E
E
E
E
E
E
SS
Any subject taught in English at the CULS
Explanation: AS = Autumn semester; SS = Spring semester; E = Examination; C = Credited
State exam
Study
p r o g r a m N4163 - SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY
(AMA)
Branch 4106T036 - SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY (AMA)
Subject of the SE (corridor)
Crop Sciences
Animal Sciences
Food Quality and Safety
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Subjects of the corridor
Plant Physiology
Soil and Plant Relationship
Crop Management Systems
Animal Physiology
Management of Reproduction in Livestock
Livestock Management
Food Chemistry
Food Quality and Food Safety
Food, Beverages and Food Additives
- 73 -
S t u d y p r o g r a m N4153 - NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (AMN)
Branch 4106T008 - NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (AMN)
MSc. full time course
1st year
ACA06E
AMA09E
AGA47E
AEA17E
ZBX03E
AAA19E
AWA52Z
APA19E
AIA04E
AHA17E
AIA04Z
AWA53Z
AUA59Z
AWA64Z
Subject
Environmental Analytical Chemistry
Agricultural and Environmental Microbiology
Experimental Design and Statistics
Agricultural Ecology
Water Resources Management
Advanced Meteorology
Excursions
Compulsory Optional Subject I
Soil and Chemical Relationship
Soil and Water Relationship
Soil and Plant Relationship
Field Training
Excursions
Practical Diploma Training
MSc. Thesis
ECTS
6
6
5
5
6
6
1
AS
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
1 days/C
SS
selected
selected
6
6
6
2
1
5
6
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2 days
1 days/C
20 days
0/4 C
67 + optional subject
2nd year
Subject
APA21E Soil Conservation and Protection
AIA05E Hydrogeology for NRE
Fully Optional Subject
Fully Optional Subject
Fully Optional Subject
Compulsory Optional Subject II
Compulsory Optional Subject I
AWA63Z MSc. Thesis
ECTS
6
6
5+5
AS
2/2 E
2/2 E
SS
selected
selected
selected
selected
selected
selected
selected
selected
selected
selected
0/5 C
0/5 C
22 + optional subjects
in total 89+ optional subjects
- 74 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
List of optional subjects
Compulsory optional subject I
AIA08E
AIA13E
selected
AIA12E
Hydrology for NRE
Crop and Irrigation Systems Management
Foreign Language
Survey for Soil and Water Relationship
Compulsory optional subject II
ZBA06E Water in Landscape
AIA10E Hydrometeorology
APA22E Soil Taxonomy Survey and GIS
Fully optional subject
ADA21E Poultry Management
AVX01E Management of Reproduction in Livestock
Harmonisation and planning of agricultural
AFA06E
landscape
Rural areas in architecture of settlements and
AFA07E
landscape
ACA12E Biochemistry
ATA17E Management of Turf and Lawn
AQA25E Food Quality and Food Safety
AWX01E Czech Language and Culture
AWA69Z MSc thesis – Double Degree
AWA65Z Project
TBT05E Agro-materials
AEA38E Ichthyology
AQA28E Sensory Analysis of Agricultural Products
AEA20E Parasitology
AFA08E Studio - creation of public green spaces
EEA16E Environmental Economics
AGA02E Animal Genetics
AZA36E Landscaping
EHI03E Rural Development
ARA42E Alternative Agriculture
AOA30E Diseases of Crops of Temperate Climate
ACA11E Advanced Organic Chemistry
AVX02E Reproductive Biology and Endocrinology
ZGA01E Hydroinformatics
ECTS
AS
6
6
2+3
6
2/2 E
2/2 E
0/2 C
ECTS
AS
6
6
6
2/2 E
2/2 E
ECTS
AS
5
6
2/2 E
2/2 E
5
2/2 E
5
2/2 E
6
5
5
3
10
7
6
6
5
6
5
5
6
6
5
5
5
6
6
6
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/0 E
0/5 C
C (E)
SS
2/2
2/2
0/2
2/2
E
E
E
E
SS
2/2 E
2/2 E
SS
2/2 E
2/2 E
2/0 E
0/5 C
C (E)
2/2 E
2/2 E
1/2 E
2/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
Explanation: AS = Autumn semester; SS = Spring semester; E = Examination; C = Credited
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 75 -
State exam
S t u d y p r o g r a m N4153 - NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (AMN)
Branch 4106T008 - NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT (AMN)
Subject of the SE (corridor)
Soil and Environment
Water and Environment
Atmosphere, Biosphere
and Environment
- 76 -
Subjects of the corridor
Soil and Chemical Relationship
Soil and Plant Relationship
Soil Conservation and Protection
Hydrogeology for NRE
Water in Landscape
Soil and Water Relationship
Advanced Meteorology
Agricultural and Environmental Microbiology
Agricultural Ecology
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Study
p r o g r a m N4164 – NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND
ECOLOGICAL ENGINEERING (AMM)
Branch 4106T038 - NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND ECOLOGICAL
ENGINEERING (AMM)
MSc. full time course
1st year
Subject
ACA06E
AGA47E
AEA17E
AMA09E
ZBX03E
AAA19E
AWA52Z
AHA17E
AIA04E
AWA53Z
AIA04Z
AUA59Z
AWA64Z
Environmental Analytical Chemistry
Experimental Design and Statistics
Agricultural Ecology
Agri and Environmental Microbiology
Water Resources Management
Advanced Meteorology
Excursions
Compulsory optional subject I
Compulsory optional subjects
Fully optional subjects
Soil and Plant Relationship
Soil and Water Relationship
Excursions
Field Training
Practical Diploma Training*
MSc. Thesis
ECTS
AS
6
5
4
6
6
6
1
2/2 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
1 days/C
selected
6
6
1
2
5
6
60 + optional subject
SS
selected
selected
2/2 E
2/2 E
1 days/C
2 days
20 days
0/4 C
2nd year
Subject
AUA59Z
AWA63Z
ECTS
AS
SS
Practical Diploma Training*
5
20 days
20 days
Compulsory optional subjects
selected
selected
Fully optional subjects
selected
selected
MSc. Thesis
5+5
0/5 C
0/5 C
15 + compulsory optional subjects (min. 80) + fully opt. Subj.
in total 75 + optional subjects
*Alternatively, a total of 20 days for study
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 77 -
List of compulsory optional subjects
AMA09E
APZ03E
Compulsory optional subject I
ECTS
AS
Agri and Environmental Microbiology
Environmental Soil Science
6
5
2/2 E
2/2 E
SS
Min 5
Soil and Environmental Chemistry
APA19E
771.304
811.357*
Soil and Chemical Relationship
Environmental Chemistry
Biology, Chemistry and Microbiology for Civil Engineering
6
4.5
3.0
2/2 E
2/2 E
3.0
2.0
Min 6
Soil Conservation and Protection
APA21E
AHA39E
911.318
815.322
815.321
APA22E
911.320
911.319
911.317
874.300
Soil Conservation and Protection
Environment Pollution and Remediation
Ecology and Management of the Rhizosphere in
Ecological Engineering
Soil Erosion Models and their Application
Soil Conservation and Soil Protection
Soil Taxonomy Survey and GIS
Risk Management by Soil Protection and Remediation
In-situ Treatment of Polluted Soils and Sediments:
Phytoremediation, In-situ Fixation and Attenuation
Techniques
Soil Properties and Processes for Ecological Engineering
Soil- bioengineering techniques (slopes & gullies)
6
6
2/2 E
2/2 E
4.5
3.0
4.5
3.0
6
1.5
3.0
2.0
2/2 E
1.0
4.5
3.0
3.0
3.5
2.0
2.5
Min 12
Soil and Water
AIA05E
816.335
815.311
AIA08E
AIA13E
815.306
816.347
AIA12E
Hydrogeology for NRE
Introduction Soil Hydrological Processes
Simulation in Vadose Zone Environment
Hydrology for NRE
Crop and Irrigation Systems Management
Applied Soil Physics
Application of GIS in Hydrology and Water Management
Survey for Soil and Water Relationship
6
1.5
3.0
6
6
4.5
3.0
6
2/2 E
1.0
2.0
2/2 C
2/2 C
2/2 E
2/2 E
3.0
2.0
2/2 E
Min 12
Water Resources Management
ZBX03E
ZBA06E
816.338
811.356
811.362
816.342
811.332
811.358
811.363
813.359
Water Resources Management
Water in Landscape
Water Resources Planning and Management
Water Supply and Wastewater Treatment
On Site Solutions for Water Supply and Sanitation
Possible Impacts of Climate Change on Water Resources
Water Resources Management in Developing Cooperation
Planning and Design in Water Supply and wastewater
Treatment
Industrial Water Management
Waste Recycling and Composting
6
6
3.0
3.0
3.0
3.0
2/2 E
2/2 E
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
Min 10
- 78 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Ecology and Forest Science
AEA17E
LHX17E
LPX01E
LPX24E
ZEX01E
ZEX09E
914.306
732.333
832.321
ZEX05E
LDX21E
ZEX06E
ZEX07E
LPX25E
732.318
732….
Agricultural Ecology
Forest Management
Forest Ecology and Management
Forest Management in Air Polluted Areas
Biodiversity
Conservation Biology
Assessing Diversity in Forest Stands
Innovations for sustainable Forest Management
BOKU International Wildlife Lectures
Animals Ecology and Conservation
Classification of Vegetation
Plants Ecology and Conservation
Non-forest Vegetation
Forest Ecology
Forest Policy Analysis
Mountain Forest Policy
ECTS
AS
4
6
5
6
6
6
3.0
3.0
3.0
5
6
5
6
6
3.0
4.0
2/0 E
2/2 E
2/1 E
2/2 E
2/1 E
2/1 E
2.0
2.0
2.0
SS
2.0
2/1 E
2/2 E
2/1 E
2/1 E
2/2 E
2.0
3.0
Min 10
Management of Natural Resources
ZGX04E
871.305
913.302
913.311
857.320
857.321
ZBX10E
ZEX04E
ZUX03E
915.327
911.320
871.304
832.312
GIS for Nature Conservation
Integral Risk Management
Decision Support Systems
Multiple Criteria Decision Making in Natural Resource
Management
Remote Sensing and GIS in Natural Resource
Management
Remote Sensing and GIS in Natural Resource
Management
Landscape Planning
Ecosystems Conservation and Management
Wetlands Conservation and Management
Project Management
Environmental Risk Analysis and Management
Hazard and Risk Assessment
(Eco-) tourism & Management of Protected Areas
5
3.0
3.0
1/2 E
2.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
6
5
6
3.0
3.0
4.5
3.0
2/1 E
2/1 E
2/1 E
2.0
2.0
3.0
2.0
Min 10
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 79 -
Policy and Economics
732.346
EHI03E
EJE21E
LRX06E
732.326
731.324
731.328
731.330
731.331
731.335
731.347
731.348
731.333
834.321
832.302
735.329
Social Studies of Risk
Rural Development
Law in EU
Environmental Economics
Institutions and Policies of the EU (Introduction to the
Law and Politics of the European Union)
Resource and Environmental Economics
Valuation Methods for Natural Resources (Economic
3.0
5
5
5
International Trade and Environment
WTO and International Environmental Agreements
Sustainable Business Strategies
Regional Economics and Regional Governance
Managerial Economics
Globalisation and Rural Development
Biocultural Diversity in Rural Landscapes
Human Dimensions in Wildlife Research & Management
Decision Making in Management with Special Emphasis
on Cultural Differences
Valuation of Market Goods and Natural Resources)
2.0
2/1 E
2/1 E
2/1 E
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
1.5
2.0
2.0
1.0
3.0
2.0
Min 10
Language
Foreign Language
2+3
0/2 C
0/2 E
Min 5
- 80 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
List of Fully optional subjects
Fully optional subject - specialization
ABA15E
AOA29E
APA17E
AVA39E
LOX12E
ZBX09E
ZEX02E
ZEX03E
ZUL03E
731.335
731.351
731.369
811.354
811.360
816.332
816.336
871.322
911.322
915.344
AIA10E
ATA17E
ACA11E
APA20E
ZBA01E
ZEX03Z
ZGA01E
ZOX01Z
816.339
816.340
832.311
871.319
912.324
Plant Physiology
General Phytopathology for NRE
Modelling in Soil Science
Cell Biology
Forest Protection
River Restoration
Conservation Genetics
Ecological Data Processing
Landscape and Ecological Applications
Game Theory in Environmental and natural Resource
Management
Applied Mathematical Programming in Natural Resource
Management
Computer Simulation in Energy and Resource Economics
Case Studies in Sanitary Engineering
Modelling in Sanitary Engineering (Sewer, Treatment
Plant + Receiver)
Computer Based River Modelling
Integrated Flood Risk Management
Science of Natural Mountain Disasters
Role of Soils in Nature Conservation and Wildlife
Management
Technology Assessment
Hydrometeorology
Management of Turf and Lawn
Advanced Organic Chemistry
Pedometrics and Digital Soil Mapping
Drainage and Irrigation Systems
Conservation at the Global Scale
Hydroinformatics
Palaeoecology
Sediment Regime and River Morphology
Ecologically Oriented Methods and Monitoring in River
Engineering
More Recent Conflict Species in Wildlife Management
Protection and Mitigation Measures against Natural
Hazards
Fire Ecology - Vegetation and Wildlife
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
ECTS
5
5
6
5
6
6
6
6
6
3.0
AS
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
2/1
2/2
2/2
SS
E
E
E
E
E
E
E
E
E
2.0
3.0
3.0
4.5
2.0
3.0
3.0
3.0
4.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
6
5
6
6
6
3
6
3
3.0
3.0
2.0
2/2 E
2/2 E
3.0
1.0
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/0 C
2/2 E
1/0 C
2.0
2.0
1.5
4.5
1.0
1.5
1.0
3.0
- 81 -
Fully optional subject
AEA38E
ARA35E
ADA21E
Ichthyology
Alternative Agriculture
Poultry Management
International Commodity Markets and Trade Policy
731.325
(Agricultural and Food Policy II)
933.302*
AEA22E
AQA25E
AWX01E
TBT05E
AEA20E
ADA27E
AOA30E
AQA27E
AQA28E
852.316
731.327
735.322
Protection of Natural Resources by Organic Farming**
Aquaculture
Food Quality and Food Safety
Czech Language and Culture
Agro-materials
Parasitology
Rabbit Production
Diseases of Crops of Temperate Climates
Milk and Dairy Products Quality and Processing
Sensory Analysis of Agricultural Products
Global Design Studio
Principles of Empirical Research Methods in the Social
Sciences
Global Networking
ECTS
AS
6
5
5
2/2 E
2/2 E
2/2 E
3.0
2.0
3.0
5
5
3
6
6
5
5
6
5
6.0
2.0
2/2 E
2/2 E
2/0 E
3.0
SS
2/2 E
2/2 E
2/0 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
2/2 E
1/2 E
4.0
2.0
Explanation: AS = Autumn semester; SS = Spring semester; E = Examination; C = Credited
State exam
Study
p r o g r a m N4164 – NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND
ECOLOGICAL ENGINEERING (AMM)
Branch 4106T038 - NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND ECOLOGICAL
ENGINEERING (AMM)
Subject of the SE (corridor)
Soil Properties and Conservation
Water Resources and Management
Atmosphere, Biosphere and
Environment
- 82 -
Subjects of the corridor
Soil and Chemical Relationship or equivalent
Soil Conservation and Protection or equivalent
Soil and Water Relationship
Hydrology for NRE or equivalent
Hydrogeology for NRE or equivalent
Water Resources Management or equivalent
Advanced Meteorology or equivalent
Soil and Plant Relationship
Agricultural Ecology or equivalent
Forest Ecology or equivalent
Agricultural and Environmental Microbiology or
equivalent
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
DIPLOMOVÁ PRÁCE
AWA05Z, AWA06Z
Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je
diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby diplomové práce a
zkoušky ze tří souborných předmětů (koridorů) dle studijního zaměření posluchače. Zpracováním a
obhajobou diplomové práce má student prokázat zvládnutí vysokoškolského studia, vztahů mezi
disciplínami, vědeckých metod práce a schopnost formulovat problémy, zaujmout k nim stanoviska
a potřebné závěry.
Pro studenty píšící diplomové práce pořádá SIC dvouhodinové semináře s názvem „Hledání
informací“, kde se studentu dozví vše potřebné a nové k práci s literaturou, především jakým způsobem
se vyhledává, jaké databáze jsou v rámci ČZU nyní dostupné, jak se v nich orientovat, jak správně citovat
apod. Termíny těchto seminářů studenti najdou na stránkách www.sic.czu.cz v sekci „Aktuality“,
případně prezentaci v sekci pro studenty/hledání informací“.
Zadání a vedení diplomové práce
Témata diplomové práce vycházejí z oborů studia na FAPPZ a mají charakter:
vědecké práce založené na experimentální práci studenta menšího rozsahu,
projektu - zpracování konkrétního návrhu pro činnost podnikatelského subjektu. Jednou z forem
projektu může být studie, založená na samostatném a uceleném zpracování zvoleného tématu
využitím odborné a vědecké literatury a dostupných pramenů a údajů.
Témata diplomových prací vypisují katedry FAPPZ prostřednictvím systému BADIS
(http://badis.czu.cz/). Studenti se přihlašují na vypsaná témata dle svého oboru studia nejpozději do 28.2.
2013. Diplomová práce studenta vždy přísluší některé katedře FAPPZ. Student si volí prostřednictvím
systému BADIS z témat vypsaných katedrou takové téma, které odpovídá jeho studijnímu oboru
(programu). Přihlásí se do konkurzu, či přímo osloví příslušného pedagoga, případně předloží katedře
vlastní návrh.
Do 30.6. 2013 vedoucí práce za spoluúčasti studenta sestaví v systému BADIS osnovu diplomové
práce a řádně vyplní formulář „Zadání práce“, kolonka „Literatura“ musí obsahovat alespoň dvě citace
cizojazyčné literatury, kolonka „Cíl práce“ musí obsahovat vědeckou hypotézu (ne u práce typu projektu).
Studentovi může být udělen zápočet za diplomovou práci v LS 1. ročníku pouze v případě, že „Zadání
práce“ obsahuje všechny náležitosti.
Zadání práce“ schvaluje vedoucí práce, poté vedoucí příslušné katedry. Nakonec „Zadání práce“
schvaluje příslušný proděkan - bez tohoto schválení se student nemůže v následujícím roce přihlásit ke
SZZ. Vedoucí práce průběžně sleduje a konzultuje postup vypracování práce a kontroluje postup práce
studenta. Katedra garantuje osobou vedoucího práce či konzultanta včasné a řádné zpracování diplomové
práce. „Zadání práce“ je součástí státnicového protokolu a není tedy součástí vlastní diplomové práce (do
práce se neváže).
Odevzdání diplomové práce v termínu dle harmonogramu studia FAPPZ je podmínkou ukončení
studia SZZ. V případě, že se student SZZ z různých důvodů nakonec nezúčastní, je povinen tuto
skutečnost písemně oznámit své studijní referentce.
-
Vypracování diplomové práce
Úroveň diplomové práce je ukazatelem míry teoretických znalostí diplomanta a jeho schopností
aplikovat je na konkrétní úkol komplexní povahy. Vedoucí diplomové práce a určení konzultanti
upozorňují proto diplomanta především na nesprávnosti v celkové koncepci diplomové práce. Při psaní
diplomové práce student používá odborný jazyk a práci píše v trpném rodě českého jazyka.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 83 -
Jednotný postup při zpracování a úpravě diplomové práce vychází z obecně platných zásad publikace
vědeckých prací, případně ze zásad zpracování projektů. Při zpracování a úpravě diplomové práce je třeba
dodržet obecně platné zásady botanické a zoologické nomenklatury (viz dále).
a) Jednotlivé části diplomové práce charakteru experimentální práce
Titulní list – jednotná úprava dle systému BADIS
Prohlášení - diplomant svým podpisem stvrzuje, že DP vypracoval samostatně a použil pramenů v práci
řádně citovaných
Poděkování - může, ale nemusí být v DP uvedeno. Jeho formulace je individuální.
Souhrn – bez titulního listu v české a anglické verzi (viz dále), 1 strana textu. Souhrn představuje stručné
vyjádření obsahu práce, včetně hypotézy, cílů práce, metod, vlastních výsledků i závěru.
Součástí Souhrnu (Summary) je cca 5 klíčových slov (Keywords) uvedených samostatně
pod vlastním textem.
Obsah
1. Úvod - zahrnuje uvedení do tématu (max. 1 strana)
2. Vědecká hypotéza a cíle práce – kapitola obsahuje jasně formulovanou vědeckou hypotézu (případně
hypotézy), dále vlastní cíle práce (vědecké, odborné, případně ekonomické)
Vědecká hypotéza je tvrzení, které je formulováno způsobem, který jej umožní testem vyvrátit. Ne však
jakékoli tvrzení, ale tvrzení, které vychází z předchozí zkušenosti, z kontinuity vědeckého vývoje a není
triviální.
Hypotézou není např.:
„Na špičku jehly se vejde 10 andělů“: není možné testovat.
„Kolik ryb žije v jezeru Bajkal?“: hypotéza nesmí být formulována otázkou.
„Domníváme se, že obsah olova v rybách jezera Bajka je nadlimitní“: špatně formulováno: jde o
domněnku.
„Tráva je zelená“: triviální (tzv. „strawman“) hypotéza.
Hypotézou není popis současného stavu poznání, ani příliš složité tvrzení s mnoha proměnnými a
nejasnými vztahy mezi nimi.
Formulování hypotéz vychází z literárního šetření, z pozorování, ze statistik, analytických studií,
výzkumu, modelování apod. Často je jeho základem nápadná shoda v mnoha pozorováních („všechny
labutě jsou bílé“) nebo naopak rozdíly mezi skupinami („kuřáci častěji onemocní rakovinou plic než
nekuřáci“) nebo je základem formulování hypotéz analogie („reklama zvýší prodej výrobku xy“) nebo
korelace („vyšší lidé nosí větší boty“). Nelze ji sice formulovat jako otázku, ale často je snazší napřed
formulovat výzkumnou otázku a tu pak na základě dalších šetření přeformulovat do podoby hypotézy.
V odůvodněných případech je možno hypotézu v průběhu dalšího výzkumu změnit. Nejlépe je
formulovat hypotézu jako jednoduché tvrzení, na které lze jednoduše odpovědět „ano“ či „ne“. Je dobré,
když všechny proměnné použité v hypotéze jsou měřitelné veličiny.
Platnost hypotézy nelze nikdy dokázat (prokázat), lze ji jen potvrdit či vyvrátit (většina hypotéz je tzv.
induktivních, které závisí na množství pozorování a čím je toto množství větší, blížící se k základní
množině jevů hypotézou postihnutých, tím je silněji potvrzena). Nelze tedy na závěr studie konstatovat
„hypotéza byla dokázána (prokázána)“, ale jen: „hypotéza byla potvrzena (rozuměj: „nevyvrácena“)
eventuálně „hypotéza byla vyvrácena“ (v případě testování nulové hypotézy proti alternativní se tento
výsledek často vyjádří takto: „hypotéza nebyla potvrzena“ a to na základě jisté pravděpodobnosti chyby
1. druhu) eventuálně: „hypotéza byla zpřesněna“.
3. Přehled literatury (literární rešerše) – shrnuje poznatky o současném stavu problematiky dle údajů
publikovaných informací o řešeném tématu. Student využívá především vědeckou literaturu, vědecké
články a knihy. Elektronické zdroje a odborné články pouze výjimečně, skripta nepoužívat vůbec.
Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise. Vědecký článek prezentuje výsledky
experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 84 -
časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve
vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of
Science (http://www.sic.czu.cz/Informační zdroje pro výuku a výzkum).
Student uvádí a porovnává různé názory autorů. Odkazy na literární pramen jsou uvedeny jménem autora
(autorů) a rokem vydání, přičemž dle kontextu je rok vydání, případně jméno autora, odděleny od
ostatního textu závorkou, avšak zůstávají ve větě.
Příklad:
Novák (1991) zjistil měřením, že………….
Vomáčka a Polívka (2002) se domnívají….
Vomáčka a kol. (2003) uvádějí….
Delahay a Speakman (2001) uvádějí….
Delahay and Speakman (2007) recognized….
Delahay et al. (2006) naměřili…
Základní hodnoty ukazatelů jsou stabilní (Novák, 1991).
Hodnoty naměřené v dřívějších studiích (Delahay et al., 2000) jsou podstatně nižší…
4. Materiál a metody - (2 - 5 str.) popis metod by měl umožnit, aby kdokoliv z odborníků mohl podle
něho a při použití uvedených citací práci (experiment) opakovat. Je zde zahrnuta charakteristika
zkoumaného objektu, popis přírodních podmínek, podmínek technických i ekonomických, za kterých
byla práce řešena, popis pokusného materiálu a podrobná metodika experimentu a metod zpracování
podkladového materiálu (např. statistických, ekonomických, přehled použitých programů). Použití
statistických metod v práci je, až na výjimky, nutné.
5. Výsledky - zde jsou uváděny výsledky vlastních rozborů, pokusů a pozorování, doložené tabulkami,
obrázky a grafy. Tato část DP má být konkrétní a průkazná. Vlastní zkoumání má být hodnoceno
matematicko-statistickými metodami. Tabulky musí mít náležitosti (číslo tabulky, nadpis, vysvětlení
např. podmínek měření), nadpisy jednotlivých sloupců a řádek, označení měrných jednotek (dle
soustavy SI). Kostra tabulky je vyznačena plnými čarami. Pod tabulkou je uveden pramen údajů
a případné poznámky. Zvláštní péči je třeba věnovat grafické úpravě obrázků a grafů. Kapitola
„Výsledky“ musí obsahovat vlastní text, ne pouze tabulky a grafy.
Případné matematické rovnice a vzorce jsou nedílnou součástí vlastního textu. Složitější vzorce se píší na
samostatný řádek a jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi v kulatých závorkách, umístěnými v
pravém okraji textu ve stejné úrovni jako vzorce či rovnice. Vysvětlení v textu je pak opatřeno
odkazem na pořadové číslo vzorce. Např. se odvoláváme na vzorec (3).
Výsledková část by neměla obsahovat teoretické závěry ani dedukce, ale pouze faktické nálezy.
V diplomové práci jsou „Výsledky“ vždy samostatnou kapitolou, nikoli tedy s „Diskusí“ dohromady.
6. Diskuze - (přibližně 3 - 7 str.) obsahuje zhodnocení práce, která se konfrontuje s výsledky dříve
publikovanými, pokud mají souvislost nebo jsou s předloženou prací nějak srovnatelné. Je nutno v ní
pečlivě zvažovat všechna hlediska, specifikovat i možné zdroje chyb a uvádět vlastní názory (někdy
i hypotetické), včetně návrhu na další zkoumání řešeného problému apod. Samostatnou částí diskuse by
u prací s přímým hospodářským významem mělo být ekonomické hodnocení navrhovaných doporučení
pro praxi a posouzení aspektů ekologických. Kapitola „Diskuze“ je vždy samostatně a ne společně
s výsledky.
7. Závěr – stručné zhodnocení, zda byl cíl (vědecká hypotéza) splněn, uvádí to, co nového práce přináší.
Je to shrnutí konkrétních výsledků vlastní práce, může obsahovat i návrhy na praktické využití. Rozsah
obvykle ½ strany, nejlépe v bodech.
8. Seznam literatury – uvádí bibliografické citace použitých prací seřazené dle příjmení prvního autora
abecedně. Je třeba u každého pramenu uvést přesnou citaci (viz dále), která umožní identifikaci
publikace. Diplomová práce musí mít min. 20 záznamů (mimo internet) a alespoň 25 % citací musí být
citace zahraniční literatury.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 85 -
Použité dokumenty je třeba citovat dle textu Citace FAPPZ, k nalezení v BADISUu – na konci „Zadání
diplomové práce“ – „ Doporučená ISO norma“. Také na http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531 nebo
http://www.sic.czu.cz - záložka Vzdělávání - Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz kapitola
Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce.
9. Seznam použitých zkratek a symbolů – uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci. Jinak uvést
vysvětlení zkratky ale i cizího výrazu při prvním použití.
10. Samostatné přílohy (grafy, tabulky, fotografie aj.) – odlišují se samostatným číselným označením
a názvem, pod nimiž mohou být uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně
na konci práce. Vždy však musí být jasně pojmenované, očíslované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou
přílohy zařazeny na konec práce, je třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je
nutno uvést zdroj, plnou citaci pak dát do seznamu literatury. Pakliže je obrázek (fotografie) stažen
z internetu, pod obrázek uvedeme adresu (tuto adresu však do seznamu literatury nedáváme).
Seznam příloh - uvádí se jmenovitý seznam příloh.
b) Jednotlivé části diplomové práce charakteru projektu
Jednotlivé části diplomové práce typu projektu následují po sobě v tomto pořadí:
Titulní list – jednotná úprava dle systému BADIS
Prohlášení - diplomant svým podpisem stvrzuje, že DP vypracoval samostatně a použil pramenů v práci
řádně citovaných
Poděkování - může, ale nemusí být v DP uvedeno. Jeho formulace je individuální.
Souhrn – bez titulního listu v české a anglické verzi (viz dále), 1 strana textu. Souhrn představuje stručné
vyjádření obsahu práce, včetně hypotézy, cílů práce, metod, vlastních výsledků i závěru.
Součástí Souhrnu (Summary) je cca 5 klíčových slov (Keywords) uvedených samostatně
pod vlastním textem.
Obsah
1. Úvod - obsahuje zpravidla všeobecné úvahy vysvětlující záměr práce, její význam a návaznost práce na
konkrétní řešenou problematiku.
2. Cíl práce – stručné vysvětlení náplně projektu a jeho předpokládané finální podoby.
3. Literární přehled současného stavu problematiky – shrnuje poznatky o současném stavu
problematiky dle údajů publikovaných informací o řešeném tématu. Obsahuje údaje o dosavadních
znalostech týkajících se dané oblasti řešeného projektu formou literární (vědecké, odborné) nebo
například patentové rešerše.
Student využívá především vědeckou literaturu, vědecké články a knihy. Elektronické zdroje a odborné
články pouze výjimečně, skripta nepoužívat vůbec. Vědeckým článkem rozumíme článek
v recenzovaném časopise. Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje
současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné
distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky
pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz
/Informační zdroje pro výuku a výzkum).
Student uvádí a porovnává různé názory autorů. Odkazy na literární pramen jsou uvedeny jménem autora
(autorů) a rokem vydání, přičemž dle kontextu je rok vydání, případně jméno autora, odděleny od
ostatního textu závorkou, avšak zůstávají ve větě.
Příklad:
Novák (1991) zjistil měřením, že………….
Vomáčka a Polívka (2002) se domnívají….
Vomáčka a kol. (2003) uvádějí….
Delahay a Speakman (2001) uvádějí….
Delahay and Speakman (2007) recognized….
Delahay et al. (2006) naměřili…
Základní hodnoty ukazatelů jsou stabilní (Novák, 1991).
- 86 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Hodnoty naměřené v dřívějších studiích (Delahay et al., 2000) jsou podstatně nižší…
4. Zhodnocení podkladových údajů - je kritickým posouzením a zhodnocením výchozího stavu místa a
okolností projektu. Popisuje místo, kde bude projekt realizován, veškeré podstatné okolnosti,
souvislosti, které mohou mít na úspěšnost projektu vliv.
5. Vlastní projekt – může mít formu: a) metodiky, b) konstrukčního návrhu, c) architektonického
návrhu, d) technologického návrhu, e) návrhu činnosti podnikatelského subjektu, f) počítačového
programu
Konkrétní projekt obsahuje návrh řešení, které vyplývá z předchozích statí diplomové práce. Metodické
práce obsahují jasnou a přesnou metodiku, konstrukční a architektonické práce zahrnují propracované
konstrukční návrhové sestavy nebo kompletní výkresové dokumentace, návrhy činnosti
podnikatelského subjektu obsahují ekonomickou rozvahu (business plan), technologické návrhy
popisují konkrétní výrobní nebo chovatelské postupy, počítačové programy zahrnují funkční verze
s návodem - manuálem.
Nezbytnou součástí kteréhokoliv projektu je podložené ekonomické zhodnocení.
6. Diskuse - obsahuje zhodnocení technického, ekonomického a společenského přínosu projektu. Diskuse
odůvodňuje zvolený postup, vyhodnocuje klady a zápory zvoleného řešení, uvádí, proč nebyly zvoleny
jiné postupy uváděné v kapitole „Literární přehled současného stavu problematiky“. Obsahuje srovnání
s jinými podobnými projekty, úvahy a návrhy na další postup.
7. Závěr –obsahuje stručně jasné a logicky vyjádřené výsledky dosažené v diplomové práci - projektu,
jeho klady a zápory. Rozsah obvykle ½ strany, nejlépe v bodech.
8. Seznam literatury – uvádí bibliografické citace použitých prací seřazené dle příjmení prvního autora
abecedně. Je třeba u každého pramenu uvést přesnou citaci (viz dále), která umožní identifikaci
publikace.
Použité dokumenty je třeba citovat dle textu Citace FAPPZ, k nalezení v BADISUu – na konci „Zadání
diplomové práce“ – „ Doporučená ISO norma“. Také na http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531 nebo
http://www.sic.czu.cz - záložka Vzdělávání - Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz kapitola
Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce.
9. Seznam použitých zkratek a symbolů – uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci. Jinak uvést
vysvětlení zkratky ale i cizího výrazu při prvním použití.
10. Samostatné přílohy – odlišují se samostatným číselným označením a názvem pod nimiž jsou
uvedeny v seznamu příloh. Přílohy mohou být v textu nebo souhrnně na konci práce. Vždy však musí
být jasně pojmenované, očíslované, zkratky vysvětlené. Pokud jsou přílohy zařazeny na konec práce, je
třeba uvést seznam příloh. U převzatých obrázků (fotografií) je nutno uvést zdroj, plnou citaci pak dát
do seznamu literatury. Pakliže je obrázek (fotografie) stažen z internetu, pod obrázek uvedeme adresu
(tuto adresu však do seznamu literatury nedáváme).
Seznam příloh - uvádí se jmenovitý seznam příloh.
Minimální rozsah diplomové práce je 40 stran bez příloh.
Vnější a formální úprava a odevzdání diplomové práce
Úpra va čistopisu diplomové práce
Doporučená úprava textu:
 textový editor Word, řádkování 1,5; velikost písma 12,
 papír formátu A4 (možná výjimka u diplomové práce typu projektu),
 pro okraje dodržovat vzdálenosti – horní okraj 25, levý okraj 35, pravý okraj 15, dolní okraj 25 mm,
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 87 -



k číslování částí, kapitol, článků použít arabské číslice, systém desetinného třídění, který dává
představu o hierarchii položek (1, 1.1., 1.2., 1.3., 2, 2.1., atd.).
použití kurzívy: kurzívou píšeme pouze latinská rodová a druhová jména rostlin a živočichů
mezery: vždy před jednotkami, pomlčkami apod. (12 mm – 14 mm, 3 °C, 13 %)
Název diplomové práce musí přesně odpovídat názvu uvedeném v „Zadání diplomové práce“ a
„Přihlášce k SZZ“. Název nepodtrháváme.
Vnější úpra va dipl omové práce
Práce se odevzdává vázaná pevnou knihařskou vazbou s textem. Vzor obálky viz níže.
Ode vzdání di plomové práce
 Student odevzdá svázanou práci bez poznámek, v termínu dle harmonogramu fakulty (viz
http://studium.agrobiologie.cz/ adresář Nastenka_studijniho_oddeleni/), ve dvou výtiscích
studijnímu oddělení FAPPZ. Pracovní výtisk si přinese s sebou na SZZ.
 Diplomová práce se odevzdává vázaná pevnou (ne kroužkovou) vazbou, desky mohou být měkké,
průhledné, text titulní strany dle vzoru v příloze. Po úspěšné obhajobě obdrží student jednu
svázanou práci zpět.
 Dále je student povinen vložit elektronickou verzi práce a souhrn do systému BADIS. Přesný
postup je vyvěšen v harmonogramu ak. roku v systému BADIS.
 K SZZ bude připuštěn pouze ten student, který odevzdá práci jak v tištěné, tak ve funkční
elektronické podobě.
 Součástí práce není zadání práce naopak to je součástí zápisu o SZZ.
Souhrn (S ummary)
Spolu s diplomovou prací odevzdá student na studijní oddělení samostatně 5 x „Souhrn diplomové
práce“ (Titulní list plus Souhrn v češtině). Součástí Souhrnu je cca 5 klíčových slov uvedených
samostatně pod vlastním textem.
Vzor pe vné vazb y diplomové práce pro knihaře
Název a sídlo školy
Česká zemědělská univerzita v Praze
Označení druhu práce
Rok předložení
- 88 -
Diplomová práce
Jméno autora
201-
xxxxxxxxxxx
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Vzor titul ní stránk y diplomové práce
Název a sídlo školy
Název fakulty a katedry
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra ………….
Název diplomové práce
Označení druhu práce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diplomová práce
Jméno a příjmení studenta
Jméno a příjmení vedoucího DP s tituly
Rok předložení
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Autor práce:
Vedoucí práce:
201-
- 89 -
Vzor prohlášení
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma ……………………………………………....………
vypracoval(a) samostatně a použil(a) jen pramenů, které cituji a uvádím v přiložené bibliografii.
V Praze dne: ……………………
podpis autora práce
Prezentace diplomové práce
Součástí SZZ je obhajoba diplomové práce. Student si připraví prezentaci své diplomové práce
v programu PowerPoint, délka prezentace 7 minut. V prezentaci uvede: název práce, autora práce,
vedoucího práce, cíle práce (případně hypotézu), velmi stručně metodiku, výsledky, závěr (zda byly cíle
práce splněny). Student je také povinen přinést k obhajobě písemně vypracované opravy chyb své práce
(podle připomínek oponenta či vedoucího práce).
Oponentský posudek diplomové práce
Diplomová práce je předána oponentovi, který ji posoudí a vypracuje posudek. Formuláře posudků
oponenta a vedoucího práce se vyplňují elektronicky prostřednictvím systému BADIS (vlevo kolonka
Menu, Formuláře). Oba posudky (posudek oponenta i vedoucího práce) uloží vedoucí práce do systému
BADIS.
Student má právo seznámit se s posudkem a hodnocením své diplomové práce u vedoucího práce a
to nejpozději jeden týden před termínem SZZ.
Citace literatury - závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité
literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze
Důvodem citací použité literatury v práci je uvést potřebné údaje k nalezení pramene, z něhož
student využil informace. V seznamu citované literatury je nutné uvést všechny práce, včetně
internetových zdrojů. Student má využívat především práce, které mají přímou souvislost s tématem
vznikající publikace. Student využívá především vědeckou literaturu, nikoli skripta, bakalářské a
diplomové práce, ojediněle sborníky z konferencí.
Základní zásady správné citace:
 úplnost – uvést všechny údaje umožňující identifikaci pramene,
 přehlednost – dodržovat jeden způsob zápisu údajů,
 zachování jazyka pramene – vzadu v kapitole „Seznam literatury“ uvést údaje v originálním
jazyce pramene, případně uvést všechny verze názvu.
 citování výhradně z primárních pramenů – uvádět citaci práce, kterou jsme měli k dispozici
v originálním provedení.
Časté chyby při citaci literatury:
 neuvedení citace (titulu) v seznamu literatury (v přehledu literatury jsou uvedeny poznatky
z díla, které není v seznamu citací),
 neuvedení poznatků z literatury citované v seznamu literatury (v seznamu literatury je práce,
z níž nebyly využity poznatky v přehledu literatury),
- 90 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)

nepřesná, neúplná citace – nejčastěji důsledek citace pramene z přejímaných citací prací, které
autor neměl „v ruce“ v originálním provedení. Důsledkem je nemožnost identifikace a nalezení
použitého pramene.
Příklady citace literatury v textu:
 Novák (1998) zjistil, že ……….Novák a Pazdera (1997) uvádějí…Smith et Johanson (2004)
dokazují….Hower et al. (2002) naopak potvrzuje….. Novotný a kol. (1999) podobně uvádí…..
 Role iontů vápníku při aktivaci oocytu je prokázána (Petr, 1999; Rozinek a kol., 1997).
 Měření bylo provedeno dle standardní metody (ČSN 467095-2, 1999).
Tedy v případě, že publikace má více než 2 autory, uvádíme pouze prvního (Smith et al., 1999).
U publikace v anglickém jazyce uvádíme příjmení autora a et. al a rok vydání, u české literatury a kol. (je
možné i et al.) a rok vydání. Má-li dokument dva autory, uvedou se příjmení autorů oddělená spojkou „a“
nebo „et“ (česky psaný text) nebo „and“ (anglicky psaný text). Spojku „et“ je možno použít z důvodu
využití citačního software v českém rukopisu. Citace práce uvedená v seznamu literatury musí obsahovat
údaje, které umožní identifikovat publikaci. Zachovává se původní jazyk pramene daného vydání,
případný český překlad názvu práce je možno uvést navíc v závorce.
Příklady citace pro seznam literatury
Tištěná monografická publikace (kniha)
Základní struktura
Příjmení autora, Iniciály autora. Rok vydání. Název. Nakladatel. Místo vydání. počet stran. ISBN:.
Příklad
Barrett, A. J., Rawlings, N. D., Woessner, J. F. 2003. Handbook of Proteolytic Enzymes. Elsevier
Academic Press. p. 832. ISBN: 0120793709.
Články v tištěných seriálových publikacích
Základní struktura
Příjmení autora/ů článku, Iniciály autora/ů článku. Rok vydání. Název článku. Celý název časopisu.
ročník (číslo). strany od-do.
Příklad
Kosková, L., Hubská, I., Krásná, P. 2002. Diagnostické metody. Český lékař. 56 (3). 130-142.
Technické normy
Základní struktura
Označení normy. Název. Rok vydání. Nakladatel. Místo vydání. počet stran.
Příklad
ČSN EN ISO 9004. Systémy managementu jakosti: směrnice pro zlepšování výkonnosti. 2001. Český
normalizační institut. Praha. 93 s.
Elektronické monografie, www stránky, databáze a počítačové programy
Základní struktura
Příjmení, Iniciály křestních jmen. Název monografie nebo www stránky [druh média]. Místo vydání.
Vydavatel. datum publikování. datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné z <www adresa stránky>.
Příklady
Příklad citace programu:
Nález Ústavního soudu ČR IV. ÚS 611/05 [Program] ASPI pro Windows verze 8.0. Aktualizace z 30.
září 2007 [cit. 2007-10-02]. Dostupné z <http://www.aspiwin.com>.
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 91 -
Příklad citace článku v elektronických seriálových publikacích:
Hemola, H. Koordinační porada k problematice meziknihovních služeb. Ikaros [online]. Leden 2003. 7
(1). [cit. 2006-03-30]. Dostupné z <http://www.ikaros.cz/node/1273>.
Příklad citace www stránky:
Benda, M. Nový islandský premiér nevidí pro vstup do EU důvod [online]. Euractiv. 27. července 2006
[cit. 2007-10-18]. Dostupné z <http://www.euractiv.cz/cl/34/2914/Novy-islandsky-premier-nevidi-provstup-do-EU-duvod>.
V seznamu citovaných pramenů na konci práce řadíme jednotlivé práce dle abecedy (dle příjmení
autorů). V případě, že jeden a tentýž autor má v jednom roce více publikací rozlišíme je např. písmeny u
letopočtu (např. Novák (1995a); Novák (1995b). Je třeba dodržet zásadu, že citovaná práce v textu musí
být uvedena v seznamu literatury a naopak každá práce uvedená v seznamu literatury musí být citována –
využita v textu práce. Citované elektronické zdroje uvádíme zvlášť. Do přehledu literatury neuvádíme
internetové adresy použitých obrázků a fotografií.
Kompletní informace o Závazných pravidlech tvoření citací a seznamů použité literatury pro
FAPPZ, ČZU v Praze najdete:na úvodní stránce www.af.czu.cz ve sloupci Studium záložka
Dokumenty !!
Zásady botanické a zoologické nomenklatury
Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury
1. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury se vztahují na všechny taxony od poddruhu
po nadčeleď. Názvy taxonů skupiny čeledi (nadčeleď, čeleď, podčeleď) se píší normálním,
písmem (ne kurzívou), s velkým počátečním písmenem a závaznými koncovkami (v pořadí: oidea, -idae, -inae, příklad: Empidoidea, Empididae, Empidinae).
2. Názvy rodu se píší kurzívou s velkým počátečním písmenem (Empis). Název druhu se píše
kurzívou, rodové jméno s velkým a druhové s malým počátečním písmenem (Empis
tesselata). Název rodu vždy musí být alespoň poprvé uveden nezkráceně, v dalších použitích
pak se může zkracovat jedním nebo dvěma počátečními písmeny tak, aby nevznikl omyl u
různých rodů začínajících stejným písmenem (E. tesselata).
3. Při prvním použití vědeckého jména je nutné uvést i autora popisu druhu, který se uvádí bez
závorky, pokud je uveden v původní kombinaci (E. tesselata Fabricius, 1794) a v závorce,
pokud je uveden v kombinaci s jiným rodovým jménem, než uvedl autor při popisu druhu
(Rhamphomyia sulcata (Meigen, 1804)).
4. Pokud v textu zmiňujeme druh bez přesného určení, píšeme rodové jméno opatřené zkratkou
sp. (Rana sp.)., sp. = species = druh; pokud uvádíme více druhů příslušného rodu bez
specifikace, píšeme za rodové jméno spp. (Rana spp.).
Mezinárodní pravidla botanické nomenklatury
Obecně se pravidla botanické nomenklatury řídí Mezinárodním kódem botanické nomenklatury a
Mezinárodním kódem nomenklatury pěstovaných rostlin. Botanická nomenklatura je nezávislá na
nomenklatuře zoologické.
Základní pravidla správného psaní vědeckých jmen taxonů jsou následující:
1. Vědecká jména rodů se píší vždy s velkým počátečním písmenem, a to i uvnitř věty (Rosa, Pinus).
Druhové přívlastky (epiteta) se píší s počátečním písmenem malým a nepíší se nikdy samostatně,
ale pouze ve spojení se jménem rodovým (Rosa canina, Pinus sylvestris).
- 92 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
2. Je zvyklostí v psaném projevu psát jména taxonů (druhů, rodů, čeledí, řádů) kurzívou, nikoli ale
jména autorů či jejich zkratek (Rosa canina L., Rosaceae Juss.).
3. Označení taxonomické hierarchické úrovně (sect., sp., subsp., var., f.) se kurzívou nepíší (Juniperus
communis L. subsp. communis), stejně tak označení kříženců (x).
4. Jména kultivarů se připisují v jednoduchých uvozovkách nahoře a nepíší se kurzívou (Pinus
sylvestris ´Fastigiata´).
5. Pokud předkládaná bakalářská či diplomová práce nebude mít taxonomický charakter a v metodice
práce bude uvedeno, že nomenklatura byla sjednocena dle Klíče ke květeně ČR, pak není třeba
uvádět zkratky autorů u taxonů. Pokud budou uváděna vědecká jména rostlin cizokrajných, v naší
botanické literatuře neuváděných, je třeba uvádět jména autorů a příslušnou citaci literárního zdroje.
6. Pokud v textu zmiňujeme druh bez přesného určení, píšeme rodové jméno opatřené zkratkou sp.
(Rosa sp.)., sp. = species = druh; pokud uvádíme více druhů příslušného rodu bez specifikace,
píšeme za rodové jméno spp. (Rosa spp.).
7. Česká odborná jména taxonů se nepíší kurzívou, ale normálním písmem (růže šípková, čeleď
růžovité).
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
- 93 -
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Doktorské programy představují specializační výběrové studium a jsou určeny pro absolventy
magisterského studia s výborným prospěchem, mají standardní dobu studia 4 roky.
Doktorské studium (AD) - 4 roky
Studijní program
Studijní obor
Kód
Kód programu
Název programu
oboru
Název oboru
(STUDPROG)
(KKOV)
4102V002
Obecná produkce rostlinná
XADRO
Fytotechnika
P4102
(ADR)
4102V008
Speciální produkce rostlinná
XADRS
4103V002
Obecná zootechnika
XADPO
Zootechnika
P4103
(ADP)
4103V004
Speciální zootechnika
XADPS
4102V011 Zemědělská a lesnická fytopatologie
XADSF
a ochrana rostlin
Zemědělská specializace 4106V017
P4106
Zemědělská chemie
(ADS)
XADSCH
4106V029
Využití a ochrana přírodních zdrojů
XADSPZ
Forma
studia
P- prezenční
Kkombinované
P,K
P,K
P,K
P,K
P,K
P,K
P,K
Náplní doktorského studia je jednak absolvování minimálně 9 volitelných zkoušek a státní doktorské
zkoušky, těžiště studia však spočívá ve vědecké práci studenta na zadané téma se zveřejněním výsledků, a
ve zpracování a obhajobě vědecké doktorské disertační práce, na jejímž základě obdrží absolvent diplom
a titul doktora (Ph.D.)
Seznamy oborů a témat doktorského studia zveřejňuje děkanát FAPPZ každoročně v březnu
kalendářního roku na webových stránkách fakulty. Po zveřejnění témat se přihláška podává elektronicky,
doručení vytištěné přihlášky včetně příloh (viz web FAPPZ, Věda a výzkum) na děkanát FAPPZ,
pracoviště pro vědu a výzkum pak do 31.5. kalendářního roku.
Obecné podmínky pro uchazeče doktorského studia:
 absolvování vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření nebo předpoklad dokončení VŠ
do 30.9. kalendářního roku
 studium je organizováno formou prezenční a kombinovanou s dobou studia 4 roky.
Podmínky pro prezenční studenty:
 studijní průměr za VŠ studium do 2,0
Přijímací zkouška se konala 22.6.2013, z okruhu otázek z voleného oboru a buď z AJ (týká se
studentů, kteří mají dobrou znalost AJ a během studia skládají zkoušku z AJ odborného a AJ speciálního)
nebo 2 světových jazyků (podle přihlášky). Všeobecné informace jsou k dispozici na pracovišti pro vědu
a výzkum děkanátu FAPPZ u paní Malánové, podrobnější, týkající se tématu, u jednotlivých školitelů.
U prezenčních uchazečů bude při rovnosti předpokladů dána přednost uchazečům, kteří budou zapojeni
do řešení externích grantů.
- 94 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Kódy kateder podílejících se na výuce FAPPZ
Číslo*
101
102
104
kod
EE
EN
ER
105
ET
106
EA
107
108
ES
EJ
109
EI
120
121
161
170
EH
EL
EU
EP
201
AB
202
AC
203
AP
204
AH
205
AA
206
207
208
209
210
211
AR
AZ
AO
AG
AS, AD
AV
212
AT
213
AM, AK
214
AE
215
AQ
216
AZ, AF
217
AL
218
283
AI
AW, AU
301
302
TA
TB
303
TC
304
TD
katedra
Katedra ekonomiky
Katedra ekonomických teorií
Katedra řízení
Katedra informačních
technologií
Katedra systémového
inženýrství
Katedra statistiky
Katedra práva
Katedra informačního
inženýrství
Katedra humanitních věd
Katedra jazyků
Katedra obchodu a financí
Katedra psychologie
Katedra botaniky a fyziologie
rostlin
Katedra chemie
Katedra pedologie a ochrany
půd
Katedra agroenvironmentální
chemie a výživy rostlin
Katedra agroekologie a
biometeorologie
Katedra rostlinné výroby
Katedra zahradnictví
Katedra ochrany rostlin
Katedra genetiky a šlechtění
Katedra speciální zootechniky
Katedra veterinárních disciplín
Katedra pícninářství a
trávníkářství
Katedra mikrobiologie, výživy
a dietetiky
Katedra zoologie a rybářství
Katedra kvality zemědělských
produktů
Katedra zahradní a krajinné
architektury
Katedra obecné zootechniky a
etologie
Katedra vodních zdrojů
Ústav praxe FAPPZ
Katedra matematiky
Katedra fyziky
Katedra mechaniky a
strojnictví
Katedra materiálu a
strojírenské technologie
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
305
TE
306
TF
307
TG
308
TI
309
TJ
320
TH
Katedra vozidel a pozemní
dopravy
Katedra zemědělských strojů
Katedra technologických
zařízení staveb
Katedra využití strojů
Katedra jakosti a spolehlivosti
strojů
Katedra elektrotechniky a
automatizace
K. tropických a subtropických
plodin a agrolesnictví
K. chovu zvířat a
potravinářství v tropech a
subtropech
K. udržitelných technologií
K. ekonomického rozvoje
401
402
403
404
601
VP
602
VC
603
VR
702
LP
703
LD
704
LH
705
LO
706
LT
707
LR
713
LZ
748
801
ZB
802
803
ZU
ZE
806
ZG
805
ZV
807
ZO
Katedra pedagogiky
Katedra celoživotního
vzdělávání a podpory studia
Katedra profesního a
personálního rozvoje
Katedra pěstování lesů
Katedra dendrologie a
šlechtění lesních dřevin
Katedra hospodářské úpravy
lesů
Katedra ochrany lesa a
myslivosti
Katedra lesní těžby
Katedra ekonomiky a řízení
lesního hospodářství
Katedra zpracování dřeva
Arboretum FLD Kostelec n.
Č. lesy
Katedra biotechnických úprav
krajiny
Katedra ekologie krajiny
Katedra ekologie
Katedra aplikované
geoinformatiky a územního
plánování
Katedra vodního hospodářství
a environmentálního
modelování
Katedra environmentálního
inženýrství a ochrany prostředí
922
RT
Katedra tělesné výchovy
931
RZ
Katedra pedagogiky
* Kód katedry používaný v IS studiu a systému Hroch
- 95 -
Seznam důležitých adres na webových stránkách
Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze v plném znění najdete včetně příloh
na
http://studium.agrobiologie.cz

Nastenka
studijniho
oddeleni
nebo
na
http://www.czu.cz/cs/?r=305&i=997.
Aktuální informace o organizaci studia na fakultě, zápočtech a zkouškách, o zásadách zápisu do
vyššího ročníku, o opakování ročníku apod. budou aktuálně vystavovány na adrese http://www.af.czu.cz/
v sekci menu „STUDIUM“ nebo na „Nástěnce studijního oddělení“ na http://studium.agrobiologie.cz/
Další odkazy:
Fakultní webové stránky: ....................................................................................... http://www.af.czu.cz/
Fakultní rozcestník s odkazy: ................................................................................. http://af.czu.cz/
Webové stránky univerzity:.................................................................................... http://www.czu.cz/
Dokumenty ze studijního oddělení ke stažení („Nástěnka“): ................................. http://studium.agrobiologie.cz/
Studentský intranet: ............................................................................................... https://student.czu.cz/
Studijní evidence Hroch: ........................................................................................ http://hroch.czu.cz/
Webové rozhraní studentské pošty: ........................................................................ https://mail.studenti.czu.cz/
Informační zdroje, WOS, CAB, FAOSTAT apod.: ............................................... http://infozdroje.sic.czu.cz/
Moodle ................................................................................................................... https://moodle.czu.cz/
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze ...................................................... http://www.ivp.czu.cz/
Nastavení WiFi připojen ........................................................................................ http://www.eduroam.czu.cz/
Zajímavé fakultní projekty:
Meteorologická stanice: ................................ http://meteostanice.agrobiologie.cz/
Další meteostanice ČZU ................................ http://www.emsbrno.cz/p.axd/cs/Lokality.CZUFAPPZ.html
Atlas plevelů Herba: ...................................... http://herba.agrobiologie.cz/
Dřeviny areálu ČZU: ..................................... http://dendroflora.agrobiologie.cz/
Botanická knihovna ....................................... http://kbfr.agrobiologie.cz/cs/library.html
Taxonomický klasifikační systém půd .......... http://klasifikace.pedologie.cz/
Skripta, učební texty ...................................... http://skripta.af.czu.cz/
Katalog plodin ............................................... http://krv.agrobiologie.cz/atlas/
Fenologická stanice ....................................... http://kab.agrobiologie.cz/natural/fenologic.html
Databáze jetelovin ......................................... http://kpt.agrobiologie.cz/atlas/
Webový přístup na studentská data ............... http://netstorage.studenti.czu.cz/
GMO fórum: .................................................. http://gmoforum.agrobiology.eu/
- 92 -
Studijní program FAPPZ ČZU v Praze (2013/2014)
Studijní plány 2013/2014 – FAPPZ ČZU v Praze
Vydala: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Druh publikace: studijní materiály
Počet stran: 79
Publikaci sestavil: prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
Úprava pro tisk: Ing. Jitka Voženílková, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
Číslo publikace: ISBN 978-80-213-2266-0
Tisk: PowerPrint
Datum vydání: červenec 2013
Doporučená cena: 60 Kč
Náklad: 60 ks
Interní publikace FAPPZ ČZU v Praze pro potřeby studentů a odborných studijních poradců.
Texty neprošly jazykovou úpravou.
Download

2013-14_Mgr-studijniplan.pdf 2312KB Jun 04 2014 11:00:58