TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů.
Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
a trvale pruzny tmel
ZDROJ HLUKU
SYLOMER
ZELEZOBETONOVY ZAKLAD
Vibrace a strukturální hluk mohou vést ke značným problémům v budovách nebo při práci na strojích. Oba jevy – vibrace i
strukturální hluk – můžou být snižovány přímo na zdroji nebo u příjemce. Nejekonomičtější a nejefektivnější je
samozřejmě předcházení vzniku vibrací a strukturálního hluku přímo na zdroji samotném. Toto může být provedeno
pomocí strojů vykazujících nízký hluk a vibrace nebo návrhem stavebních prvků , které tlumí tyto vibrace . Jestliže není
možné předejít vzniku strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění (nebo ochránit určitou oblast), musí být zdroj
důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení.
Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku:
Vzhledem k tomu, že se typ SYLOMERu volí na základě stálého statického zatížení, vychází 3 základní uložení
zdrojů:
-
celoplošné
-
na pásy
-
terčové
Typy uložení jsou na následujících obrázcích.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.1
TECHNICKÝ LIST
Celoplošné uložení soustrojí, postup montáže
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.2
TECHNICKÝ LIST
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.3
TECHNICKÝ LIST
Air condition –jednotky uložené na proužky Sylomeru
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.4
TECHNICKÝ LIST
Terčové ( bodové ) uložení konstrukce podlahy
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.5
TECHNICKÝ LIST
Pružné uložení konstrukce tratí
Příklad:
Pružné uložení konstrukce tratí také nabízí 3 různé varianty uložení.
Jedna z variant je uložení celoplošné.
Druhá varianta je uložení na pásy a třetí je uložení na terče( bodové uložení).
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.6
TECHNICKÝ LIST
Pružné uložení staveb.
Nové stavby, které mají být ochráněny před nepříjemnými účinky vibrací, jsou projektovány
s pružným uložením pomocí SYLOMERu. Nejčastějšími zdroji vibrací nebo strukturálního hluku jsou
železnice, podzemní dráhy nebo silniční doprava. Jestliže se v místě stavby předpokládá vyšší
hladina vibrací, než je přípustné, musí se provést protihlukové úpravy pomocí trvale pružné izolace.
K tomuto účelu je celulární elastomer, jakým je SYLOMER, velice vhodným materiálem. Vždy se
preferuje snížení strukturálního hluku u zdroje samotného. Jestliže ale tyto úpravy nejsou provedeny
na zdroji hluku resp. vibrací, nebo jsou provedeny v nedostatečné míře, musí být protihlukové úpravy
provedeny přímo na objektu. Vzhledem k tomu, že SYLOMER se navrhuje na základě stálého
statického zatížení (t/m2), vycházejí 3 základní systémy uložení objektu na trvale pružné podložky
SYLOMER.
- celoplošné uložení
- uložení na pásy SYLOMERu
- uložení bodové
Celoplošné uložení
Celoplošné uložení má výhodu jednoduché
konstrukční metody a risk šíření vibrací je nízký.
Pružná separační vrstva je provedena obvykle
mezi základovou deskou a železobetonovou
deskou, na které leží stavba . Základové
konstrukce by měly být co možná nejtužší, aby
snížení vibrací bylo co možná nejefektivnější.
Strukturální zatížení je roznášeno do celé plochy.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.7
TECHNICKÝ LIST
Uložení na pásy SYLOMERu
Tam, kde je zatížení roznášeno liniově , je
výhodnější použít pásy SYLOMERu. Pásy jsou
umístěny mezi tuhými základovými pásy a
konstrukcí železobetonové desky, na které je
uložena stavba. Další variantou je také uložení stěn
přímo na tyto pružné pásy SYLOMERu.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.8
TECHNICKÝ LIST
Stavba na pilotech
nebo uložení
individuálních
sloupů je izolace
prováděna pomocí
terčů ( uložení
bodové). Aplikované
zatížení určuje
možné uložení na
pružných terčích. Ze
SYLOMERu.
Zatěžovací plocha
může být upravena
tam, kde je to nutné
tak, aby výsledné
snížení vibrací
odpovídalo
požadavkům.
Uložení na terče
( bodové uložení)
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.9
TECHNICKÝ LIST
ODOLNOST SYLOMERU
Statické zatížení:
Jestliže je SYLOMER ve stavbě instalován správným způsobem - zatížen maximálně dovoleným
statickým zatížením - nemůže dojít k žádnému jeho poškození. Nastane jen určité stlačení v čase.
Například pro SYLOMER R :
Při statickém zatížení 0,02 N/mm2 dojde k relativnímu stlačení o 10 % z původní tloušťky za 1 rok (
1,2 mm pro SYLOMER R12)
Působení UV - paprsků:
Protože SYLOMER působením UV - paprsků trochu zežloutne, může být použita určitá ochrana ,
která zabrání změně barvy materiálu.
Funkce SYLOMERu ale tímto nejsou ovlivněny.
Jestliže je SYLOMER neustále vystaven působení UV paprsků ztrácí tento materiál 0,3 mm z tloušťky
ročně.
Dynamická tuhost pod vodou:
Po 3- měsíční době ve vodě dynamická tuhost SYLOMERu nepatrně vzrostla.
Tropický test:
Po 56 dnech v tropickém prostředí ( 95 % relativní vlhkost a teplota 80 oC) vzorky vykazují nepatrný
pokles odolnosti.
Ozón:
SYLOMER je odolný proti ozónu dokonce i ve vysokých koncentracích.
Ochrana před bakteriemi a houbami:
Vzhledem k chemické struktuře SYLOMERu, tento materiál není napadán bakteriemi a houbami.
Olej a mastnoty:
SYLOMER je odolný proti olejům a mastnotám.Některé ze zkoušených vzorků trochu místně
nabobtnaly.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.10
TECHNICKÝ LIST
Maximálně dovolené statické zatížení
Maximálně dovolené statické zatížení se pohybuje v rozmezí
1 t/m² až 40 t/m² u SYLOMERu a u SYLODYNu až 150 t/m2 a je závislé na typu materiálu.
Krátkodobé vyšší maximální hodnoty zatížení než maximálně dovolené nevedou k jakémukoli
porušení funkcí tlumící podložky.
1
zelená
220
300
hnìdá
400
SYLOMER V
modrá
150
SYLOMER P
zlutá
hmotnost
SYLOMER M
barva
0,01
SYLOMER L
SYLOMER R
0,1
SYLOMER G
tlak (N/mm2)
Maximálně dovolené statické zatížení standardních typů Sylomeru viz obr. 2. Jednotlivé typy jsou
barevně označeny , proto nemohou být zaměněny a zároveň identifikovány na místě použití.
cervená
sedá
510
680
(kg/m3)
Obr.2 – maximálně dovolené statické zatížení jednotlivých typů SYLOMERu
MONTÁŽ:
Montáž SYLOMERu je zcela jednoduchá. Materiál se položí na připravený hladký povrch základu dle
požadovaného projektu. Spoje musí být přelepeny páskou.
Na SYLOMER se může přímo betonovat. Na obrázcích je ukázána typická montáž. Někdy je
praktické použít krycí fólii jako další ochranu proti vzniku akustických mostů.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.11
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER G12
SYLOMER G25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : žlutá
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER G12
25 mm SYLOMER G25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost 150 kg/m3
Zatížení: 0 - 0,015 N/mm2
Stálé statické zatížení: 0,010 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
Statický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
Dynamická tuhost G12
G25
Stlačitelnost
Hořlavost
Hodnota
0,03 – 0,11
Jednotka
N/mm²
Norma
ČSN ISO 9052 -1
0,18 – 0,36
N/mm²
ČSN ISO 9052 - 1
15 - 30
7, 5 – 14, 5
3,6
C3
Mpam¹‫־‬
Mpam¹‫־‬
%
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN 73 0823
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.12
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
R12
SYLOMER
R25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : modrá
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER R12
25 mm SYLOMER R25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost 220 kg/m3
Dynamické zatížení: 0 - 0,035 N/mm2
Stálé statické zatížení: 0,025 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
tatický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
ynamická tuhost
Stlačitelnost
Hořlavost
12
R25
Hodnota
0,075 – 0,45
Jednotka
N/mm²
Norma
ČSN ISO 9052 - 1
0,35 – 0,75
N/mm²
ČSN ISO 9052 - 1
Mpam¹‫־‬
ČSN ISO 9052 - 1
Mpam¹‫־‬
%
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN 73 0823
9 – 62
14 - 30
3,2
C3
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.13
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
L12
SYLOMER
L25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : zelená
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER L12
25 mm SYLOMER L25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost 300 kg/m3
Dynamické zatížení: 0 - 0,08 N/mm2
Stálé statické zatížení: 0,05 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
Statický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
Dynamická L12
tuhost L25
Hodnota
0,1 – 0,7
0,35 – 1,1
0,37
29 – 92
14 - 44
Jednotka
N/mm²
N/mm²
Mpa
Mpam¹‫־‬
Mpam¹‫־‬
Norma
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 -1
Stlačitelnost
Hořlavost
2,4
C3
%
ČSN ISO 9052 -1
ČSN 73 0823
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.14
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
M12
SYLOMER
M25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : hnědá
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER M12
25 mm SYLOMER M25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost
400
kg/m3
2
Zatížení: 0 - 0,15 N/mm
Stálé statické zatížení: 0,1 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
Statický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
M12
Dynamická tuhost
M25
Stlačitelnost
Hořlavost
Hodnota
0,35 – 1,45
Jednotka
N/mm²
Norma
ČSN ISO 9052 - 1
1,0 – 2,0
Mpa
ČSN ISO 9052 - 1
83 – 166
40 - 80
2,3
C3
Mpam¹‫־‬
Mpam¹‫־‬
%
ČSN ISO 9052 - 1
ŠC ISI 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN 73 0823
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.15
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
P12
SYLOMER
P25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : červená
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER P12
25 mm SYLOMER P25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost
510 kg/m3
Zatížení: 0 - 0,3 N/mm2
Stálé statické zatížení: 0,2 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
Hodnota
0,9 – 2,5
Jednotka
N/mm²
Norma
ČSN ISO 9052 - 1
2,2 – 3,6
Mpa
ČSN ISO 9052 - 1
P12
183 – 300
Mpam¹‫־‬
P25
88 - 144
4,2
C3
Mpam¹‫־‬
%
Statický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
Dynamická tuhost
Stlačitelnost
Hořlavost
ČS6 ISO 9052 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN 73 0823
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.16
TECHNICKÝ LIST
SYLOMER
V12
SYLOMER
V25
Materiál : Polyetherurethan (PUR)
Barva : šedá
Dodací standardní rozměry:
Tloušťka : 12 mm SYLOMER V12
25 mm SYLOMER V25
1 role : šířka 1,5 m , 5 m běžných
Jiné rozměry ( včetně tloušťky) jsou možné na základě požadavku .
Objemová hmotnost
680 kg/m3
Zatížení: 0 - 0,6 N/mm2
Stálé statické zatížení: 0,4 N/mm2
Fyzikální vlastnosti:
Statický modul pružnosti
Dynamický modul
pružnosti v tlaku
V12
Dynamická tuhost
V25
Stlačitelnost
Hořlavost
Hodnota
2,0 – 4,2
Jednotka
Mpa
Norma
ČSN ISO 9052 - 1
4,5 – 6,5
Mpa
ČSN ISO 9052 - 1
375 – 542
180 - 260
5,3
C3
Mpam¹‫־‬
Mpam¹‫־‬
%
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN ISO 9052 - 1
ČSN 73 0823
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.17
TECHNICKÝ LIST
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.18
Download

SYLOMER