TECHNICKÝ LIST
ASOLINASOLIN-OH30
Výr. č.: 205540
Zpevňovací prostředek na kámen bez hydrofobizace
Vlastnosti:
Podklad:
ASOLIN-OH30 – hotový přímo k použití –
Restaurované
objekty
proniká
nečisto-tami
prosycený
do
optimální
(nízkomolekulární)
(krustu).
(nehrozí znečištění) - bez škodlivých účinků
co nejšetrnějším způsobem, např. postřik
na
příbuzná
studenou či teplou vodou nebo čištění parou.
látka) - odolný proti dešťové vodě (odolný
V mnoha případech se kámen již drolí, takže
proti kyselinám) - ošetřený stavební materiál
čištění již není možné bez citelné ztráty
si
materiálu. Těmto ztrátám je možné zamezit
materiály
schnutí
povrch
silný,
Čištění těchto ploch by mělo být provedeno
zůstává
při
často
nelepí
stavební
-
hloubky
mají
(druhově
propustný
pro
vodní
páry
(nedochází k uzavření pórů).
zpevněním
plochy
prostředkem
ASOLIN-
OH30 již před čištěním, poté očistěním a na
Oblasti použití:
závěr hlavním zpevněním. Aby zpevňovací
Sanace a péče o památkově chráněné objekty,
zpevňování do hloubky zvětralých stavebnin,
restaurování
přírodního
kamene,
štuku,
fresek
i
dalších
stavebnin,
jako
např.
cihel
a
terakoty.
prostředek na kámen dobře pronikl celou
drolící se vrstvou materiálu, je nutné, aby
ošetřovaná plocha byla uchlá na vzduchu a
nasákavá. Po ošetření je plochu třeba 2-3 dny
chránit před deštěm. Plocha by měla být
chráněna již před ošetřením, a sice proti
rychlému
prohřátí
zářením.
Technické údaje:
Z příliš
přímým
prohřáté
slunečním
plochy
se
prostředek velmi rychle vypařuje aniž by mohl
Báze:
etylester kyseliny křemičité
dostatečně
Barva:
bezbarvý až nažloutlý
Optimální teplota pro zpracování leží mezi
Hustota:
cca. 0,94 při + 25°C
+10 až +20°C. Jako ochranu proti silnému
Viskozita:
42 s v pohárku s DIN 2 mm
zahřátí
Spotřeba:
0,5 - 15 l/m2 dle podkladu
plachtou.
proniknout
můžeme
použít
do
např.
podkladu.
odstínění
a požadovaného zpevnění
Skladování:
v uzavřených
nádobách,1
rok
Zpracování:
Průzkum, zkušební plochy
Protože stupeň narušení stavebních materiálů
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.1
TECHNICKÝ
TECHNICKÝ LIST
je různý, lze zde poskytnou pouze všeobecné
pokyny. Aby restaurování bylo úspěšné, je
nutné
a) zjistit stav zpevňovaného podkladu
Pokud je třeba další ošetření, lze jej provést
(pojiva, obsah solí, poréznost atd.)
b) stanovit potřebné pracovní postupy a
nejprve 2 - 3 týdny po prvním, přičemž i
během druhé aplikace musí být dosaženo
spotřebu materiálu
c) zvolit dostatečně velkou zkušební plochu
úplného prosycení drolící se vrstvy. Pokud se
(na níž se zjistí i spotřeba materiálu), na
následné
které
dokončením reakce účinných látek, kámen
lze
opatření
opticky
(event.
posoudit
změnu
účinnost
barevnosti)
a
ošetření
provede
zpevňování
fyzikálními metodami měření,
zešednutí povrchu kamene.
spotřeby materiálu
kamene.
Důsledkem
toho
je
Množství ASOLINu-OH30, nutné ke zpevnění,
závisí na stavebním materiálu.
e) provést pečlivou přejímku prací.
Spotřeba se pohybuje v rozmezí 0,5 - 15
l/m2.
Postup při aplikaci:
Příklad: na první ošetření kamene, zvětralého
ASOLIN-OH30
lze
nátěrem
máčením.
nebo
úplným
ještě není schopen přijmout prostředek na
kontrolovat je odpovídajícími stavebně d) sledovat dodržení pracovních postupů a
před
aplikovat
nástříkem,
postup
následné ošetření po 3 týdnech ještě 3,5
závisí na předmětu, který bude zpevňován -
l/m2. V jiném případě bylo již při spotřebě
na
přístroje,
2,7 l/m2 dosaženo hloubky průniku 10 cm.
stříkací pistole na plochy menší. U mobilních
Spotřeba prostředku se stanoví na zkušební
předmětů, jako např. sochy apod., je vhodné
ploše.
rozsáhlejší
plochy
Zvolený
do hloubky 6 cm, bylo použito 5 l/m2 a na
stříkací
máčení nebo tlaková impregnace.
Následné ošetření:
Aplikované množství:
Aby se zamezilo změně zbarvení povrchu
Podstatným předpokladem dobrého zpevnění
v důsledku
přesycení
etylesterem
je,
křemičité,
je
ihned
aby
ASOLIN-OH30
pronikl
drolící
se
třeba
po
kyseliny
dosažení
vrstvou materiálu až ke zdravému jádru. Jinak
nasycení omýt povrch kamene rozpouštědlem
není možné vyloučit odlupování v důsledku
(ASO-Kaltreiniger).
vytváření
„slupky“.
požadované
hloubky
Aby
se
dosáhlo
průniku,
aplikovat
ASOLIN-OH30 vždy na menší plochy (event.
kámen po kameni) mokré do mokrého až se
aplikovaný materiál již nevsakuje.
Nanesení hmoty nahrazující kámen a nátěrů:
Po ukončení přeměny je možné nanést na
plochy
zpevněné
ASOLINem-OH30
hmotu
nahrazující kámen nebo minerální silikátové
barvy. Jako podklad pod nátěr jsou dále
vhodné silikonové barvy. Pokud bude použit
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.2
TECHNICKÝ
TECHNICKÝ LIST
prostředek na zpevňování kamene až po
aplikaci
hmoty
minerální
nahrazující
silikonové
kámen
barvy,
je
f)
nebo
nutná
ASOLIN-OH30 nenarušuje plasty odolné
proti rozpouštědlům.
g) Při aplikaci máčením je třeba v případě
technologická přestávkas min. 4 týdny.
delší doby máčení nádrže vzduchotěsně
uzavřít, aby ASOLIN-OH30 nezgelovatěl
Hydrofobizace:
h) Pokud se na povrchu objeví lesk, který by
znesnadňoval
Na závěr každého restaurování by měla být
tmelící
směsi
nebo minerálních silikátových barev, je
provedena hydrofobizace, tj. ochrana proti
možné tento efekt odstranit odrhnutím
srážkám. Je možné ji provést za použití
kamenné plochy čpavkovou vodou
a) ASOLINu-OH30
i)
b) ASOLINu-CA.
Mají-li být plochy, ošetřené ASOLINemOH30 zaformovány, tak je třeba aby se
zabránilo
Upozornění:
spojení
kaučukovou
a) ASOLIN-OH30 obsahuje snadno vznětlivá
ředidla - dodržovat odpovídající bezpečnostní
nanášení
opatření,
zamezit
předem
se
hmotou,
ošetřit
silikonovou
povrch
prostředkem
kamene
ESCODE,
zředěným vodou v poměru 1 : 4.
kontakru
s ohněm či jiskrami. Skladovat v bezpečné
vzdálenosti
od zápalných zdrojů. Nekouřit.
b) Nádoby s materiálem chránit před přímým
slunečním zářením.
c) Při práci v uzavřených místnostech zajistit
dobré větrání, event. použít ochranné
dýchací masky.
d) Výrobek
nesmí
s potravinami.
přijít
Nesmí
do
styku
proniknout
do
kanalizace!
e) Nádoby udržovat stále uzavřené - výrobek
reaguje s vlhkostí vzduchu, vytváří gel a
není pak použitelný.
CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103
IČO:
62509802
DIČ: 077-62509802
Pobočka PRAHA:
Manželů Dostálových 1436
370 01, České Budějovice
tel/fax: +420 387 311 521
e-mail: [email protected]
http: www.caprocb.cz
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: [email protected]
stránka č.3
Download

ASOLIN-OH30 - CAPRO spol. s ro