Wheelabrator Allevard Premium
Jakožto světový výrobce č.1, Wheelabrator Allevard je rovněž na špici
v inovacích a vývoji, permanentně hledající nejlepší možná řešení pro každou
technologii, která používá tryskací media. Výsledkem tohoto vývoje je celá
škála Prémiových výrobků, navržených pro různé tryskací aplikace k dosažení
mimořádně efektivního využití, při současně atraktivním ekonomickém
výsledku pro zákazníka. Navštivte naše webové stránky pro více detailů…
OCELOVÉ GRANULÁTY
HLAVNÍ VLASTNOSTI ABRAZIVA
ROUND STEEL SHOT
MAIN FEATURES OF ABRASIVE
ãËÚ‡fl ‰Ó·¸
íÂıÌ˘ÂÒ͇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ‰Ó·Ë
W ABRASIVES
As a world leader in steel abrasives production, Wheelabrator Allevard is also
leader in innovation and research, constantly looking forward in order to find
best possible solution in every technology where abrasives are concerned.
Result of this research, is a range of Premium products, designed for different
blasting processes to reach efficient and outstanding performance, yet accompanied by attractive economical results for clients. See our web sites for
more details…
Tvar v pracovní směsi
ocelový granulát ostrohranná ocelová drť GP ostrohranná ocelová drť GL ostrohranná ocelová drť GH
round steel shot angular steel grit GP angular steel grit GL
angular steel grit GH
ÎËÚ‡fl ‰Ó·¸
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GH
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GP
kulový
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GL
ostrohranný
Shape in the operating mix
round
angular
îÓχ ‚ ÚÂÍÛ˜ÂÈ ÒÏÂÒË
ÎËÚ‡fl
ÍÓÎÓÚ‡fl
Analýza velikosti zrn
Grain size analysis
Podle tabulek nebo na vyžádání podle normy SAE J444 07/05 a dalších norem
As per tables or, on request, standard SAE J444 07/05 and other standards.
É‡ÌÛÎÓÏÂÚ˘ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ëӄ·ÒÌÓ Ú‡·Îˈ‡Ï ËÎË ÔÓ Á‡fl‚Í Òڇ̉‡Ú SAE J444 07/05 Ë ‰Û„Ë Òڇ̉‡Ú˚.
åËÓ‚ÓÈ ÎˉÂ ‚ ӷ·ÒÚË Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ Wheelabrator
Allevard Ú‡ÍÊ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎˉÂÓÏ ‚ ӷ·ÒÚË ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÔÓ„ËÈ
Ë ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë˘Û˘ËÏ Ì‡ËÎÛ˜¯Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ¯ÂÌËfl ‰Îfl
β·˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓ ‡·‡ÁË‚ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ. Ç ÂÁÛθڇÚÂ
˝ÚÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÔÓfl‚Ë·Ҹ ¯ËÓ͇fl ¯Í‡Î‡ èÂÏˇθÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ‡Á΢Ì˚ı ‰Ó·ÂÒÚÛÈÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë ÒÎÛʇ˘Ëı ‰Îfl
ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÂÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl, Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ı
Ò ÂÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‰Îfl Á‡Í‡Á˜Ë͇. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓÒÂÚËÚ ̇¯Ë ‚·-ÒÚ‡Ìˈ˚...
Average hardnesses
■ Micromet 2003 durometer
■ Vickers diamond point
■ 1000 g load
ë‰Ìflfl Ú‚Â‰ÓÒÚ¸
■ Ñ˛ÓÏÂÚ åËÍÓÏÂÚ 2003
■ ÄÎχÁÌ˚È ÍÓÌÛÒ ÇËÍÂÒ‡
■ ÉÛÒ 1000 „
Tento unikátní prémiový výrobek, nabízený v různých velikostech
od 4 do 12 mm je speciálně navržen a vyráběn patentovanou
technologií pro netryskací operace , kde je zapotřebí kompaktních
a homogenních kuliček větších velikostí. Je úspěšně využíván pro mletí
rud v kulových a centrifugálních vertikálních mlýnech a též jako náplň
speciálních kontejnerů pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Vyžádejte
si informace od našich zástupců.
ISO 9001
Tento dokument není smluvně závazný, uvádí specifikace W Abrasives.
Ujistěte se, že jde o nejnovější dostupnou verzi dokumentu!
Na vyžádání můžeme prostudovat vaši výrobu abychom mohli lépě vyhovět vašim
specifikacím.
This document is not contractually binding, it sets out W Abrasives specifications.
Please make sure that this is the latest document available!
On request, we can study production to meet your specifications.
ùÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚, ÓÌ ÚÓθÍÓ ‰‡ÂÚ
ÒÔˆËÙË͇ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ W Abrasives.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ò‡Ï˚ ÔÓÒΉÌË ‰‡ÌÌ˚Â.
èÓ Á‡fl‚Í Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Òӄ·ÒÌÓ ‚‡¯ËÏ ÒÔˆËÙË͇ˆËflÏ.
ùÚÓÚ ÛÌË͇θÌ˚È ÔÂÏˇθÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ ‡Á΢Ì˚ı ‡ÁÏÂ‡ı
ÓÚ 4 ‰Ó 12 ÏÏ, ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ̉Ó·ÂÒÚÛÈÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚ı
Ë Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı ¯‡ËÍÓ‚ ·Óθ¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. ìÒÔ¯ÌÓ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl
‡ÁÏÂθ˜ÂÌËfl Û‰ ‚ ¯‡Ó‚˚ı Ë ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ˚ı ‚ÂÚË͇θÌ˚ı ÏÂθÌˈ‡ı,
‡ Ú‡ÍÊ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÔÓÎÌËÚÂÎfl ÒÔˆˇθÌ˚ı ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚ ‰Îfl ÛÍ·‰ÍË
ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó fl‰ÂÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ
ËÌÙÓχˆËË Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ Í Ì‡¯ËÏ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡Ï.
XL Shots and Grits
Kromě inzerovaných výrobků, KOVOBRASIV Mníšek dodává též ostrohranné
drtě velikosti G 10 a granuláty velikostí WS 930, WS 1110 a WS 1320.
äÓÏ ÂÍ·ÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, KOVOBRASIV Mníšek Ú‡ÍÊ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÍÓ¯ÍÛ Ò ÓÒÚ˚ÏË „‡ÌflÏË ‡ÁÏÂÓÏ G 10 Ë „‡ÌÛÎflÚ ‡ÁÏÂÓÏ WS 930,
WS 1110 Ë WS 1320.
Û„ÎÂÓ‰ ≥ 0,85% ■ ÙÓÒÙÓ ≤ 0,05% ■ ÒÂ‡ ≤ 0,05%
normální
normal
Ó·˚˜Ì‡fl
450-535 HV
(46-51 HRC)
speciální
special
ÒÔˆˇθ̇fl
550-630 HV
(52-56 HRC)
630-720 HV
(56-60 HRC)
Tolerance tvrdosti
480-550 HV
(48-52 HRC)
570-650 HV
(53-57 HRC)
≥ 840 HV
(≥ 64 HRC)
U 10 měření provedených ve středu poloměru zrna
Směrodatná odchylka.
On 10 measurements taken halfway across the grain radius.
Standard deviation.
10 ËÁÏÂÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ̇ ÒÂ‰ËÌ ‡‰ËÛÒ‡ ‰Ó·Ë.
ëڇ̉‡ÚÌÓ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂ.
Hardness deviation
ÑˇԇÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËÈ
éÚÍβ˜ÂÌË ڂÂ‰ÓÒÚË
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
Minimální skutečná
hustota měřená
vytěsněním alkoholu
Jde o kalené a temperované granuláty z hypereutektoidní oceli
(C ≥ 0,85%). Dokonale kontrolovaná tepelná úprava zajišťuje
optimální trvanlivost a odolnost vůči opotřebení.
Tento typ abraziva se používá u aplikací, kde je požadován účinek
hmotnosti a maximálního odrazu, a také pro shot-peening.
Quenched and tempered, it is a spherical product of hypereutectoid steel (C ≥ 0,85%). Perfectly controlled heat treatments
provide it with optimum resilience and resistance to fatigue.
This type of shot is used in all applications where the desired effect is for mass and maximum bounce as well as for shot peening.
ùÚÓ Á‡Í‡ÎÂÌ̇fl, oÚÔÛ˘ÂÌ̇fl ‰Ó·¸ ËÁ „ËÔÂ˝‚ÚÂÍÚÓˉÌÓÈ ÒÚ‡ÎË
(C ≥ 0,85%). Ç ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ÓÒ‚ÓÂÌÌ˚ ‚ˉ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË Ôˉ‡˛Ú ÂÈ ÓÔÚËχθÌ˚ ۉÂθÌÛ˛ Û‰‡ÌÛ˛
On top of advertised products, KOVOBRASIV Mníšek is supplying angular steel
grits size G 10 and round steel s.hots sizes WS 930, WS 1110 and WS 1320.
carbon ≥ 0,85% ■ phosphorus ≤ 0,05% ■ sulfur ≤ 0,05%
Průměrná tvrdost
■ Tvrdoměr Micromet 2003
■ Diamantový hrot Vickers
■ Zatížení 1000 g
Millpebs Super Shots
KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o.
CZ – 252 10 Mníšek pod Brdy 905
Tel.: +420 318 533 033, 037, 049
Fax: +420 318 533 035
www.wabrasives.cz
www.kovobrasiv.cz
uhlík ≥ 0,85% ■ fosfor ≤ 0,05% ■ síra ≤ 0,05%
Chemical analysis
ùÎÂÏÂÌÚ˚ ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡
www.stainium.com www.prowheelium.com www.hpgrit.com
www.profilium-grit.com www.granitium.com www.stelux-shot.com
This unique premium product, produced in various size ranges from 4 to
12 mm is specially designed and manufactured by patented technology for
non-blasting applications, wherever compact and homogeneous structure of
large shots is needed. It is being successfully used for milling of ore in tumbling ball mills and centrifugal vertical mills and also as a filling for special
containers for storage of used nuclear fuel. Ask our staff for more details.
Chemická analýza
‚flÁÍÓÒÚ¸ Ë ÛÒÚ‡ÎÓÒÚÌÛ˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.
ùÚÓÚ ÚËÔ ‰Ó·Ë ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ˝ÙÙÂÍÚ‡ χÒÒ˚ Ë Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó
ÓÚÒ͇ÍË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÛÔÓ˜Ìfl˛˘ÂÈ ‰Ó·ÂÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË.
Minimum real density
measured by alcohol
displacement
≥ 7,4 kg/dm3
≥ 7,6 kg/dm3
åËÌËχθ̇fl ËÒÚËÌ̇fl
ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸, ËÁÏÂflÂχfl
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚˚ÚÂÒÌÂÌËfl
ÒÔËÚ‡
Jemný, homogenní martenzit
Martensite completely fine and uniform
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚È Ë ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚ˚È Ï‡ÚÂÌÒËÚ
Dokonale kontrolovaný proces kalení poskytuje zrnům metalurgickou strukturu, která mísí atomy
železa a uhlíku nejjemnějším a nejpravidelnějším možným způsobem. Tato struktura zajišťuje
homogenní tvrdost a odolnost v celém zrnu. Bez této struktury by zrno nemělo dostatečnou
odolnost potřebnou pro aplikace, kde se používá.
Well-controlled quenching gives the shot a metallurgical structure that blends the iron and
carbon atoms in the finest and most regular way possible. This structure produces a homogeneity
of hardness and resistance throughout the shot. Without this structure the shot would not have
the resistance necessary for the applications in which it is used.
ïÓÓ¯Ó ÍÓÌÚÓÎËÛÂχfl ÓÔÂ‡ˆËfl ÔÓ Á‡Í‡ÎÍ Ôˉ‡ÂÚ ‰Ó·Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„˘ÂÒÍÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÚÓÏ˚ ÊÂÎÂÁ‡ Ó˜Â̸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ˜ÂÂ‰Û˛ÚÒfl Ò ‡ÚÓχÏË Û„ÎÂÓ‰‡. í‡Í‡fl
ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë
„‡ÌÛÎ˚ ‰Ó·Ë. ÅÂÁ ˝ÚÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ‰Ó·¸ Ì ËÏ· ·˚ ÚÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ
‰Îfl ӷ·ÒÚÂÈ Â ÔËÏÂÌÂÌËfl.
OSTROHRANNÉ OCELOVÉ DRTĚ
ANGULAR STEEL GRIT
äÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸
■
OCELOVÁ DRŤ GP
Tato ostrohranná kalená a temperovaná drť se při používání rychle
zakulacuje a je proto obzvláště vhodná pro čištění povrchů a
odstraňování rzi.
■
GP STEEL GRIT
Quenched and tempered, angular when new, this grit rapidly
rounds off in use and is particularly suited to descaling
applications.
■
äÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GP
á‡Í‡ÎÂÌ̇fl Ë ÓÚÔÛ˘ÂÌ̇fl, ÍÓÎÓÚ‡fl ‚ ËÒıÓ‰ÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ˝Ú‡
‰Ó·¸ ·˚ÒÚÓ ÓÍÛ„ÎflÂÚÒfl ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
ÔÓˆÂÒÒÂ. èËÏÂÌflÂÚÒfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl Ó͇ÎËÌ˚.
■
OCELOVÁ DRŤ GL
Přestože je kalená a temperovaná ocelová drť GL tvrdší nežli
ocelová drť GP, také ona ztrácí ostré hrany během otryskávání
a je obzvláště vhodná pro odrezování a přípravu povrchu.
■
GL STEEL GRIT
Quenched and tempered, although harder than GP steel grit,
GL also loses its sharp edges during shotblasting and is particularly suited to descaling and surface preparation applications.
■
äÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GL
ùÚÓ Á‡Í‡ÎÂÌ̇fl Ë ÓÚÔÛ˘ÂÌ̇fl ‰Ó·¸, ·ÓΠڂÂ‰‡fl ˜ÂÏ ÍÓÎÓÚ‡fl
‰Ó·¸ GP. Ö ÓÒÚ „‡ÌË Ú‡ÍÊ ÒÚ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ
‰Ó·ÂÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ Û‰‡ÎÂÌ˲ Ó͇ÎËÌ˚
Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
■
Ostrohranná drť z lité oceli vyrobená drcením speciálně tepelně
upravených pelet s nadměrnou velikostí. Používá se na čištění
otryskáváním nebo na přípravu povrchu.
A cast steel angular grit is produced by crushing specially heat
treated oversize shot pellets. It is utilised for blast cleaning or
surface preparation.
ùÚÓ ‰Ó·¸ ËÁ ÎËÚÓÈ ÒÚ‡ÎË, ÔÓÎÛ˜‡Âχfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰Ó·ÎÂÌËfl.
é̇ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ‡·ÓÚ ÔÓ Ó˜ËÒÚÍ ËÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
OCELOVÁ DRŤ GH
Ocelová drť GH je kalena na nejvyšší tvrdost a v pracovní směsi si
zachovává svou ostrohrannost. Tato abraziva jsou obzvláště účinná
v procesech úpravy povrchu a vytvářejí jednolitý leptaný vzhled
povrchu. Je určena přednostně pro tryskání stlačeným vzduchem.
■
GH STEEL GRIT
Quenched with maximum hardness, GH always remains angular
in its operating mix. These abrasives are particularly effective in
surface treatment processes and produce a uniform, etched finish.
For use mainly with compressed air equipment.
■
äÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GH
á‡Í‡ÎÂÌ̇fl ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ Ú‚Â‰ÓÒÚË, Ó̇ ‚Ò„‰‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÍÓÎÓÚÓÈ ‚ ÚÂÍÛ˜ÂÈ ÒÏÂÒË.
ùÚ‡ ‰Ó·¸ ÓÒÓ‚ÂÌÌÓ ˝ÙÙÂÍÚ˂̇ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ:
ȯ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ „·‰ÍÛ˛, ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ò Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÒʇÚÓ„Ó
‚ÓÁ‰Ûı‡.
Wheelabrator Allevard Premium
Jakožto světový výrobce č.1, Wheelabrator Allevard je rovněž na špici
v inovacích a vývoji, permanentně hledající nejlepší možná řešení pro každou
technologii, která používá tryskací media. Výsledkem tohoto vývoje je celá
škála Prémiových výrobků, navržených pro různé tryskací aplikace k dosažení
mimořádně efektivního využití, při současně atraktivním ekonomickém
výsledku pro zákazníka. Navštivte naše webové stránky pro více detailů…
OCELOVÉ GRANULÁTY
HLAVNÍ VLASTNOSTI ABRAZIVA
ROUND STEEL SHOT
MAIN FEATURES OF ABRASIVE
ãËÚ‡fl ‰Ó·¸
íÂıÌ˘ÂÒ͇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ‰Ó·Ë
W ABRASIVES
As a world leader in steel abrasives production, Wheelabrator Allevard is also
leader in innovation and research, constantly looking forward in order to find
best possible solution in every technology where abrasives are concerned.
Result of this research, is a range of Premium products, designed for different
blasting processes to reach efficient and outstanding performance, yet accompanied by attractive economical results for clients. See our web sites for
more details…
Tvar v pracovní směsi
ocelový granulát ostrohranná ocelová drť GP ostrohranná ocelová drť GL ostrohranná ocelová drť GH
round steel shot angular steel grit GP angular steel grit GL
angular steel grit GH
ÎËÚ‡fl ‰Ó·¸
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GH
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GP
kulový
ÍÓÎÓÚ‡fl ‰Ó·¸ GL
ostrohranný
Shape in the operating mix
round
angular
îÓχ ‚ ÚÂÍÛ˜ÂÈ ÒÏÂÒË
ÎËÚ‡fl
ÍÓÎÓÚ‡fl
Analýza velikosti zrn
Grain size analysis
Podle tabulek nebo na vyžádání podle normy SAE J444 07/05 a dalších norem
As per tables or, on request, standard SAE J444 07/05 and other standards.
É‡ÌÛÎÓÏÂÚ˘ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ëӄ·ÒÌÓ Ú‡·Îˈ‡Ï ËÎË ÔÓ Á‡fl‚Í Òڇ̉‡Ú SAE J444 07/05 Ë ‰Û„Ë Òڇ̉‡Ú˚.
åËÓ‚ÓÈ ÎˉÂ ‚ ӷ·ÒÚË Ó·‡·ÓÚÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ Wheelabrator
Allevard Ú‡ÍÊ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎˉÂÓÏ ‚ ӷ·ÒÚË ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÔÓ„ËÈ
Ë ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë˘Û˘ËÏ Ì‡ËÎÛ˜¯Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ¯ÂÌËfl ‰Îfl
β·˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓ ‡·‡ÁË‚ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ. Ç ÂÁÛθڇÚÂ
˝ÚÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÔÓfl‚Ë·Ҹ ¯ËÓ͇fl ¯Í‡Î‡ èÂÏˇθÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ‡Á΢Ì˚ı ‰Ó·ÂÒÚÛÈÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë ÒÎÛʇ˘Ëı ‰Îfl
ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ÂÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl, Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔË‚ÎÂ͇ÚÂθÌ˚ı
Ò ÂÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‰Îfl Á‡Í‡Á˜Ë͇. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓÎÂÂ
ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓÒÂÚËÚ ̇¯Ë ‚·-ÒÚ‡Ìˈ˚...
Average hardnesses
■ Micromet 2003 durometer
■ Vickers diamond point
■ 1000 g load
ë‰Ìflfl Ú‚Â‰ÓÒÚ¸
■ Ñ˛ÓÏÂÚ åËÍÓÏÂÚ 2003
■ ÄÎχÁÌ˚È ÍÓÌÛÒ ÇËÍÂÒ‡
■ ÉÛÒ 1000 „
Tento unikátní prémiový výrobek, nabízený v různých velikostech
od 4 do 12 mm je speciálně navržen a vyráběn patentovanou
technologií pro netryskací operace , kde je zapotřebí kompaktních
a homogenních kuliček větších velikostí. Je úspěšně využíván pro mletí
rud v kulových a centrifugálních vertikálních mlýnech a též jako náplň
speciálních kontejnerů pro ukládání vyhořelého jaderného paliva. Vyžádejte
si informace od našich zástupců.
ISO 9001
Tento dokument není smluvně závazný, uvádí specifikace W Abrasives.
Ujistěte se, že jde o nejnovější dostupnou verzi dokumentu!
Na vyžádání můžeme prostudovat vaši výrobu abychom mohli lépě vyhovět vašim
specifikacím.
This document is not contractually binding, it sets out W Abrasives specifications.
Please make sure that this is the latest document available!
On request, we can study production to meet your specifications.
ùÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ı Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚, ÓÌ ÚÓθÍÓ ‰‡ÂÚ
ÒÔˆËÙË͇ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ W Abrasives.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ò‡Ï˚ ÔÓÒΉÌË ‰‡ÌÌ˚Â.
èÓ Á‡fl‚Í Ï˚ ÏÓÊÂÏ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Òӄ·ÒÌÓ ‚‡¯ËÏ ÒÔˆËÙË͇ˆËflÏ.
ùÚÓÚ ÛÌË͇θÌ˚È ÔÂÏˇθÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚È ‚ ‡Á΢Ì˚ı ‡ÁÏÂ‡ı
ÓÚ 4 ‰Ó 12 ÏÏ, ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ̉Ó·ÂÒÚÛÈÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚ı
Ë Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚ı ¯‡ËÍÓ‚ ·Óθ¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. ìÒÔ¯ÌÓ ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ‰Îfl
‡ÁÏÂθ˜ÂÌËfl Û‰ ‚ ¯‡Ó‚˚ı Ë ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ˚ı ‚ÂÚË͇θÌ˚ı ÏÂθÌˈ‡ı,
‡ Ú‡ÍÊ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÔÓÎÌËÚÂÎfl ÒÔˆˇθÌ˚ı ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚ ‰Îfl ÛÍ·‰ÍË
ÓÚ‡·ÓÚ‡ÌÌÓ„Ó fl‰ÂÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ·ÓΠÔÓ‰Ó·ÌÓÈ
ËÌÙÓχˆËË Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ Í Ì‡¯ËÏ ÒÔˆˇÎËÒÚ‡Ï.
XL Shots and Grits
Kromě inzerovaných výrobků, KOVOBRASIV Mníšek dodává též ostrohranné
drtě velikosti G 10 a granuláty velikostí WS 930, WS 1110 a WS 1320.
äÓÏ ÂÍ·ÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, KOVOBRASIV Mníšek Ú‡ÍÊ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÍÓ¯ÍÛ Ò ÓÒÚ˚ÏË „‡ÌflÏË ‡ÁÏÂÓÏ G 10 Ë „‡ÌÛÎflÚ ‡ÁÏÂÓÏ WS 930,
WS 1110 Ë WS 1320.
Û„ÎÂÓ‰ ≥ 0,85% ■ ÙÓÒÙÓ ≤ 0,05% ■ ÒÂ‡ ≤ 0,05%
normální
normal
Ó·˚˜Ì‡fl
450-535 HV
(46-51 HRC)
speciální
special
ÒÔˆˇθ̇fl
550-630 HV
(52-56 HRC)
630-720 HV
(56-60 HRC)
Tolerance tvrdosti
480-550 HV
(48-52 HRC)
570-650 HV
(53-57 HRC)
≥ 840 HV
(≥ 64 HRC)
U 10 měření provedených ve středu poloměru zrna
Směrodatná odchylka.
On 10 measurements taken halfway across the grain radius.
Standard deviation.
10 ËÁÏÂÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ̇ ÒÂ‰ËÌ ‡‰ËÛÒ‡ ‰Ó·Ë.
ëڇ̉‡ÚÌÓ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂ.
Hardness deviation
ÑˇԇÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËÈ
éÚÍβ˜ÂÌË ڂÂ‰ÓÒÚË
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
± 2 HRC
nebo / or / ËÎË
± 60 HV 1
Minimální skutečná
hustota měřená
vytěsněním alkoholu
Jde o kalené a temperované granuláty z hypereutektoidní oceli
(C ≥ 0,85%). Dokonale kontrolovaná tepelná úprava zajišťuje
optimální trvanlivost a odolnost vůči opotřebení.
Tento typ abraziva se používá u aplikací, kde je požadován účinek
hmotnosti a maximálního odrazu, a také pro shot-peening.
Quenched and tempered, it is a spherical product of hypereutectoid steel (C ≥ 0,85%). Perfectly controlled heat treatments
provide it with optimum resilience and resistance to fatigue.
This type of shot is used in all applications where the desired effect is for mass and maximum bounce as well as for shot peening.
ùÚÓ Á‡Í‡ÎÂÌ̇fl, oÚÔÛ˘ÂÌ̇fl ‰Ó·¸ ËÁ „ËÔÂ˝‚ÚÂÍÚÓˉÌÓÈ ÒÚ‡ÎË
(C ≥ 0,85%). Ç ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ÓÒ‚ÓÂÌÌ˚ ‚ˉ˚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË Ôˉ‡˛Ú ÂÈ ÓÔÚËχθÌ˚ ۉÂθÌÛ˛ Û‰‡ÌÛ˛
On top of advertised products, KOVOBRASIV Mníšek is supplying angular steel
grits size G 10 and round steel s.hots sizes WS 930, WS 1110 and WS 1320.
carbon ≥ 0,85% ■ phosphorus ≤ 0,05% ■ sulfur ≤ 0,05%
Průměrná tvrdost
■ Tvrdoměr Micromet 2003
■ Diamantový hrot Vickers
■ Zatížení 1000 g
Millpebs Super Shots
KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r. o.
CZ – 252 10 Mníšek pod Brdy 905
Tel.: +420 318 533 033, 037, 049
Fax: +420 318 533 035
www.wabrasives.cz
www.kovobrasiv.cz
uhlík ≥ 0,85% ■ fosfor ≤ 0,05% ■ síra ≤ 0,05%
Chemical analysis
ùÎÂÏÂÌÚ˚ ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡
www.stainium.com www.prowheelium.com www.hpgrit.com
www.profilium-grit.com www.granitium.com www.stelux-shot.com
This unique premium product, produced in various size ranges from 4 to
12 mm is specially designed and manufactured by patented technology for
non-blasting applications, wherever compact and homogeneous structure of
large shots is needed. It is being successfully used for milling of ore in tumbling ball mills and centrifugal vertical mills and also as a filling for special
containers for storage of used nuclear fuel. Ask our staff for more details.
Chemická analýza
‚flÁÍÓÒÚ¸ Ë ÛÒÚ‡ÎÓÒÚÌÛ˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸.
ùÚÓÚ ÚËÔ ‰Ó·Ë ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ó ‚ÒÂı ÒÎÛ˜‡flı, ÍÓ„‰‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ˝ÙÙÂÍÚ‡ χÒÒ˚ Ë Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó
ÓÚÒ͇ÍË‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÛÔÓ˜Ìfl˛˘ÂÈ ‰Ó·ÂÒÚÛÈÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË.
Minimum real density
measured by alcohol
displacement
≥ 7,4 kg/dm3
≥ 7,6 kg/dm3
åËÌËχθ̇fl ËÒÚËÌ̇fl
ÔÎÓÚÌÓÒÚ¸, ËÁÏÂflÂχfl
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚˚ÚÂÒÌÂÌËfl
ÒÔËÚ‡
Jemný, homogenní martenzit
Martensite completely fine and uniform
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ó‰ÌÓÓ‰Ì˚È Ë ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚ˚È Ï‡ÚÂÌÒËÚ
Dokonale kontrolovaný proces kalení poskytuje zrnům metalurgickou strukturu, která mísí atomy
železa a uhlíku nejjemnějším a nejpravidelnějším možným způsobem. Tato struktura zajišťuje
homogenní tvrdost a odolnost v celém zrnu. Bez této struktury by zrno nemělo dostatečnou
odolnost potřebnou pro aplikace, kde se používá.
Well-controlled quenching gives the shot a metallurgical structure that blends the iron and
carbon atoms in the finest and most regular way possible. This structure produces a homogeneity
of hardness and resistance throughout the shot. Without this structure the shot would not have
the resistance necessary for the applications in which it is used.
ïÓÓ¯Ó ÍÓÌÚÓÎËÛÂχfl ÓÔÂ‡ˆËfl ÔÓ Á‡Í‡ÎÍ Ôˉ‡ÂÚ ‰Ó·Ë ÏÂÚ‡ÎÎÛ„˘ÂÒÍÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÚÓÏ˚ ÊÂÎÂÁ‡ Ó˜Â̸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ˜ÂÂ‰Û˛ÚÒfl Ò ‡ÚÓχÏË Û„ÎÂÓ‰‡. í‡Í‡fl
ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ó‰ÌÓÓ‰ÌÛ˛ Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë
„‡ÌÛÎ˚ ‰Ó·Ë. ÅÂÁ ˝ÚÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ‰Ó·¸ Ì ËÏ· ·˚ ÚÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ
‰Îfl ӷ·ÒÚÂÈ Â ÔËÏÂÌÂÌËfl.
Download

ISO 9001 - KOVOBRASIV Mníšek, spol. s ro