Výroční zpráva
Základní školy Fryšták
za školní rok 2011/2012
Zpracoval:
Mgr. Libor Sovadina
ředitel ZŠ Fryšták
Ve Fryštáku
23. září 2012
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
1 Základní charakteristika školy
Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, 763 16 Fryšták
Zřizovatel školy:
Identifikátor právnické osoby:
IČO:
Ředitel školy:
Telefon:
e–mail:
www adresa:
Město Fryšták
600 114 309
75022702
Mgr. Libor Sovadina
577 911 052
[email protected]
www.zsfrystak.cz
1.1 Základní údaje o škole 2011/12
Žáci
průměr
třída
Třídy
oddělení
ve třídách
1. stupeň
10
181
18,1
2. stupeň
8
169
Družina
2
60
Jídelna
-
Správní
zaměstnanci
Celkem
Učitelé
Ostatní
pracovníci
60
10
-
21,1
-
17
-
30
-
2
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
15
20
350
60
29
23
družina
Poznámka: Počet učitelů na II. stupni zahrnuje ředitele a zástupce ředitele
1.2 Sdružení rodičů a přátel školy
Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá
třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ.
Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá sdružení na dopravu, nákup výtvarných potřeb,
odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní
zahradu, kulturní akce, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity dětí.
1.3 Rada školy
Rada školy zřízena dle § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k 1. 1. 2006. Celkem 9 členů.
Předsedkyně: Jana Caisová (zástupce zákonných zástupců).
Zástupce zákonných zástupců žáků: Libor Kučera, Martin Němec
Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová
Zástupce zřizovatele: M. Šímová, Mgr. Marcela Ševelová, Pavel Kozojed
2
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
1.4 Žákovská samospráva
Ve škole je zřízena žákovská samospráva, která řeší problémy, požadavky a připomínky z řad
žáků přímo s vedením školy. Každá třída je v samosprávě zastoupena dvěma žáky, předsedou
a místopředsedou třídy. Schůzky se konaly jednou za šest týdnů. Díky školní samosprávě mají
žáci umožněno se účastnit na chodu a organizaci školy. Samospráva se podílela na řešení
otázek školního stravování, zájmových kroužků, organizaci ekologických dnů, Dne matek,
sportovních soutěží, Halloweenu a podobně.
1.5 Školní sportovní klub
Ve škole pracuje pod vedením Miluše Šafářové Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem
Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné
sdružení pro děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje
nesoutěžní sportovní aktivity a vzdělávací akce pro pedagogy). Ve ŠSK pracovalo 35 žáků,
kteří se zapojovali do různých pohybových aktivit a zúčastňovali se sportovních soutěží
pořádaných AŠSK.
1.6 Kroužky v rámci protidrogového programu
Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci „Protidrogového programu“ zájmové
kroužky pro žáky školy. Počet kroužků 22 (Atletika, Kopaná, Horolezci, Sportovní hry 2x,
Pohybové hry, Taneční aerobic 2x, Moderní tanec, Pramének, Mažoretky, Tenis, Rybářský,
Keramika, Volejbal, Zábavná matematika, Čeština, Matematika pro všechny, Klub deskových
her, Florbal 2x, Modelář). Zapojeno bylo 297 žáků. Vedoucími bylo odpracováno 1380 hodin.
1.7 Zvolené vzdělávací programy
Žáci I. a II. Stupně byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“
č. j. 01/09/2007.
Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně.
V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Ekologický seminář,
Rýsování, Matematicko-fyzikální seminář, Výtvarný seminář, Semináře z německého jazyka,
anglického jazyka, českého jazyka a matematiky.
V nepovinných předmětech probíhala výuka náboženství.
Pedagogové školy pracují na rozvoji Školního vzdělávacího plánu „Škola pro život“,
pravidelně je školní vzdělávací program aktualizován tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám
žáků a možnostem školy. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen a schválen
Pedagogickou radou a Radou školy.
1.8 Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami
V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika),
byl organizován fotbalový zápas Simcar Cup chlapců ve Fryštáku. Družební dny se ZŠ Muráň
se v letošním roce nekonaly, bylo zavedeno pravidlo konat tuto akci jednou za dva roky.
Družební aktivit se ZŠ Vyhlídka z Valašského Meziříčí jsou nadále udržovány. Bohužel se
nepodařilo uskutečnit setkání obou škol při sportovních kláních tak jako v minulém roce.
3
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
2 Pracovníci školy
Jméno
Navrátilová Vladimíra
Doležalová Emilie
Hrdličková Alena
Jadrníčková Marie
Jurčíková Zuzana
Jaška Jaroslav
Paráková Monika
Marušáková Petra
Jurušková Danuše
Konečná Ludmila
Poláková Alena
Raková Marie
Urbanová Petra
Březinová Hana
Dlabajová Irena
Dračková Pavlína
Floriánová Daniela
Galíková Eliška
Hájková Jana
Horáková Marie
Kalandrová Drahomíra
Kalandrová Jana
Klapilová Marcela
Knedlová Sylva
Koždoňová Helena
Krajčová Drahomíra
Krajčová Hana
Láníčková Irena
Matulík Radek
Minaříková Lena
Nedbal Tomáš
Ondrášová Helena
Prášilová Lenka
Řiháková Věra
Sovadina Libor
Šafářová Miluše
Švajdová Dagmar
Šůstek Miloslav
Truhlářová Lenka
Uhříková Helena
Zdráhalová Petra
Pracovní zařazení
uklízečka
uklízečka
uklízečka
administrativa
uklízečka
školník
uklízečka
kuchařka na MD
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
zástupce ředitele, ČJ, VV
učitelka I. stupeň
učitelka I. stupeň
učitelka II.st. ČJ, D
učitelka I. stupeň
učitelka II.st. M, PČ
vychovatelka ŠD
učitelka II.st. Př,PV
učitelka II.st. M, Z, Inf
učitelka II. st. ČJ, AJ, VV
učitelka II.st. ČJ, TV
učitelka I. stupeň
učitelka I. stupeň
učitelka II. st. PŘ, CH
vychovatelka ŠD
učitel II.st. AJ, TV
učitelka I. stupeň
učitel II.st. ČJ, OV, ŠMP
učitelka II. st. M, F
učitelka II. stupeň, AJ
učitelka I. stupeň
ředitel, FY, TE
učitelka II. st. TV, PEK, VP
učitelka I. stupeň
učitel II. stupeň
učitelka II.st. ČJ, VV
učitelka I. stupeň
učitelka I. stupeň
4
Třídnictví
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1. B
2. B
8. A
5. A
–
–
7. A
6. B
–
3. A
3. B
–
–
9. A
2. A
7. B
9. B
8. B
1. A
–
4. A
6. A
5. B
4. B
Vzdělání
SOU
SOU
SOU
SŠ
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
SOU
SŠ
SOU
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
2.1 Pracovníci školy cekem
Pedagogičtí pracovníci
Ředitel
Zástupce ředitele
Učitelé
Vychovatelky ve školní družině
Zkrácený úvazek z celkového počtu
Studující při zaměstnání
Zaměstnankyně na MD
Ostatní zaměstnanci školy
Administrativní pracovnice
Školník
Uklízečky
Vedoucí školní jídelny
Kuchařky ve školní jídelně
1
1
25
2
6
2
1
2.2 Další vzdělávání pracovníků DVPP
Téma ................................................................................................. počet účastníků
Výchovné poradenství ....................................................................................................... 1
Jazykový kurz – Brána jazyků otevřená ............................................................................. 1
Burza nápadů pro I. stupeň - AJ ....................................................................................... 1
Výtvarné techniky pro MŠ a ZŠ ......................................................................................... 1
Malý labyrint češtiny ......................................................................................................... 1
Profesionalita a odbornost ................................................................................................ 1
Anglická gramatika hrou pro II. stupeň ZŠ ........................................................................ 1
Výtvarné techniky pro žáky ZŠ .......................................................................................... 1
7 x o alergii a astmatu ....................................................................................................... 1
SAS Brno ........................................................................................................................... 1
Práce s webovou aplikací pro učitele cizích jazyků ........................................................... 2
Seminář pro učitele tělesné výchovy ................................................................................ 2
Změny ve školské legislativě ............................................................................................. 1
Školení pedagogů v zásadách První pomoci.................................................................... 26
Word Processing a korektura textu prakticky ...................…………………………………………..12
Kariérové poradenství v ZŠ a SŠ ............................ ………………………………………………………..1
Dnešní finanční svět ................................ ……………………………………………………………………..2
Celkem ................................................................................................................... 56
5
1
1
5
1
7
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
3 Žáci školy
3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2012/2013 ze dne 7. 2. 2012
Zapsáni do 1. třídy
7. 2. 2011
Žádosti o odklad
Odklad udělen
Nastoupí do 1. třídy
3. 9. 2012
40
10
10
30
3.2 Celkový prospěch žáků za školní rok 2011/2012
Ročník
Počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem II. st.
Škola celkem
40
29
39
39
34
181
42
42
39
46
169
350
Prospělo
s vyznamen.
40
28
25
28
23
144
24
16
17
15
72
216
Prospělo
Neprospělo
0
1
14
11
9
35
18
25
22
31
96
131
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
2
Hodnocení
odloženo
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
Dva žáci, kteří neprospěli, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku.
Jeden žák s odloženou klasifikací byl hodnocen v náhradním termínu a postoupil do vyššího
ročníku.
3.3 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2011/2012
Pochvaly
Napomenutí tř. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele
II. stupeň z chování
III. stupeň z chování
I. stupeň
II. stupeň
Celkem
73
3
0
0
0
0
22
11
1
4
0
0
95
14
1
4
0
0
Výchovné působení školy je narušováno rozdílnou výchovou v rodinách, pracovním vytížením
rodičů, nepochopením významu vzdělání některých rodičů. Nicméně převážná část žáků
nemá s výchovou problémy, mají dobrý základ z rodiny, o čemž svědčí i množství udělených
pochval.
6
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
3.4 Zameškané hodiny ve vyučování
I. stupeň
II. stupeň
Celkem
Zameškané hodiny
celkem
5991
9141
15132
Z toho neomluvené
hodiny
0
0
0
Průměr omluvených
hodin na žáka
33,01
54,09
42,23
K problematice zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je vyšší na II. stupni. Počet
zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku.
Rodiče jsou s termíny prázdnin seznámeni písemně už v září, takže mohou své dovolené
plánovat vhodněji. Takto zmeškané hodiny značně navyšují celkový počet zameškaných
vyučovacích hodin ve školním roce.
3.5 Žádosti o uvolnění z výuky
Žádosti celkem
21
Z toho dovolená
19
Ozdravný pobyt
1
Sportovní soustředění
1
4 Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc
učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech:
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
3. Neomluvená a zvýšená omluvená absence
4. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků
5. Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně
patologických jevů a závadového chování žáků
4.1 Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala s Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou (dále jen KPPP) a se Speciálně pedagogickými centry (dále jen
SPC). Organizačně zabezpečovala přípravy, plnění a vyhodnocování individuálních
vzdělávacích plánů (dále jen IVP).
V této oblasti vede spisovou dokumentaci, průběžně aktualizuje databázi vyšetřených žáků.
Nápravy poruch učení jsou redukovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů, podle potřeby
je prováděna individuální péče po vyučování. Na prvním stupni je reedukace poruch učení
realizována paní učitelkou D. Švajdovou v dyslektickém kroužku. O žáky s komunikačními
obtížemi je pečováno v logopedickém kroužku, který vede paní učitelka L. Minaříková.
a) Krajská pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogická centra
Do KPPP bylo ve školním roce 2011/12 odesláno k vyšetření 19 žáků. Zprávy s výsledky
vyšetření jsou k dispozici od 14 žáků, v některých případech si rodiče zprávu z vyšetření
ponechají a nedávají ji škole k dispozici. Žáci jsou na doporučení školy vyšetřeni v KPPP
7
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
zejména po depistáži v 1. a 2. třídě. Kontrolní vyšetření se realizují podle doporučení KPPP,
při trvání výukových a výchovných obtíží, při prodloužení integrace a v souvislosti
s přihláškou na střední školy. Rodiče požádali o vyšetření v KPPP i bez doporučení školy.
Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v KPPP, SPC a
žáků integrovaných. Databáze se doplňovala v průběhu celého školního roku a byla na
základě souhlasu rodičů k dispozici všem vyučujícím. Je zdrojem základních informací
o výsledcích vyšetření a doporučeních KPPP a SPC pro práci s dětmi.
b) Integrace
Počet integrovaných žáků se v průběhu školního roku měnil. V září jsme měli šest
integrovaných žáků, z toho 2 žáci na l. stupni a 4 na druhém.
Důvody integrace:
o vývojové poruchy učení
4 žáci
o sluchové postižení
1 žák
o zrakové postižení
1 žák
Pro všechny integrované žáky byly během měsíce září vypracovány individuální vzdělávací
plány a následně byly projednány s rodiči i se žáky. Všichni integrovaní žáci využívali
pomůcky pomáhající kompenzovat zdravotní postižení a v průběhu roku jim byla
poskytována individuální nebo skupinová reedukace. Při práci s integrovanými žáky nebylo
nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. K 30. 6. 2012 byli integrováni pouze tři žáci, ostatním
byla na základě přešetření v KPPP integrace ukončena a žáci byli přeřazeni do skupiny žáků
se zdravotním znevýhodněním.
c) Žáci zdravotně znevýhodnění
Jedná se o žáky se speciálními potřebami, zák. č. 561/2004 Sb., §16, odst. 6 a vyhláška
č. 147/20111 Sb. (kterou se mění vyhl. č. 73/2005 Sb.), u kterých je nutné zohlednění
a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. O zařazení žáka mezi
žáky zdravotně znevýhodněné rozhoduje KPPP na základě odborného vyšetření. Ve školním
roce 2011/12 bylo zařazeno mezi žáky zdravotně znevýhodněné celkem 20 žáků.
4.2 Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
Každá škola má povinnost zajistit péči o nadané žáky. Mezi žáky mimořádně nadané jsou děti
zařazovány na základě vyšetření v KPPP. Pokud je potvrzeno mimořádné nadání, žáci jsou
integrováni a vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve školním roce 2011/12
nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný.
Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné školní legislativy,
a pokud žák neprospíval, na konci čtvrtletí vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho
zákonným zástupcem za přítomnosti vyučujícího daného předmětu. Při něm jsme dohodli
podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období
nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o
důslednější kontrolu žáka.
Ve školním roce 2011/12 bylo řešeno na l. stupni 6 případů neprospěchu a na 2. stupni
16 případů neprospěchu. V závěru školního roku byli nedostatečně hodnoceni 2 žáci
z 1. stupně a 1 žák z 2. stupně. Stejně jako v minulých letech se často potvrdil předpoklad, že
za neprospěchem žáků většinou není slabé nadání, ale spíše neochota připravovat se na
8
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
výuku a plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí neprospěchu je osobní
společné jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce.
4.3 Problémy spojené se školní docházkou
Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti – neomluvená absence a zvýšená omluvená
absence.
a) Neomluvená absence.
V letošním školním roce jsme řešili neomluvenou absenci u 3 žáků. Celkový počet
neomluvených hodin činil 12 hodin. Případy neomluvené absence se řešily na druhém
stupni. Ve všech případech bylo postupováno podle platného metodického pokynu MŠMT o
prevenci a postizích záškoláctví. O všech řešených případech informovala škola kurátora
Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD).
b) Zvýšená omluvená absence
V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého
množství zameškaného učiva jsme více sledovali žáky, kteří měli vysokou omluvenou absenci
(přes 100 hodin za jedno pololetí). Žáků, kteří měli zameškáno více jak 100 vyučovacích
hodin, bylo v tomto školním roce celkem 14 v prvním pololetí a 19 ve druhém poletí.
S absencí nad 200 omluvených hodin byl v prvním i ve druhém pololetí 1 žák. Při jednání
s rodiči a žáky (proběhlo celkem 5 x) se hledaly nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně
možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva. Ve většině případů došlo po
projednání k bezproblémovému doplnění učiva a zvýšená absence se na zhoršení prospěchu
neprojevila.
4.4 Kariérové poradenství – profesní orientace žáků
Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní činnosti výchovné poradkyně. Ve
vztahu k volbě povolání se věnovala především informační činnosti týkající se výběru dalšího
studia po ukončení docházky do ZŠ, poskytovala informace o jednotlivých typech škol,
požadavcích a předpokladech přijetí. Prováděla administrativní činnosti s tím související –
předání a kontrola přihlášek, zápisových lístků ke studiu, organizovala odborné přednášky,
besedy a individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče. S cílem zvýšit kvalitu kariérového
poradenství absolvovala výchovná poradkyně v rámci projektu Zlínského kraje dvouletý
vzdělávací kurz zaměřený především na práci s diagnostickými testy pro výběr střední školy.
4.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Na základě novely Školského zákona účinné od 1. 1. 2012 nastaly změny v přijímacím řízení
na střední školy. Zrušila se povinnost vydávat žákovi výstupní hodnocení, změnil se počet
přihlášek v 1. kole přijímacího řízení do denní formy studia – uchazeč může podat 2 přihlášky
(dříve mohl podat 3 přihlášky). Úmysl nastoupit na SŠ uchazeč potvrzuje odevzdáním
zápisového lístku řediteli SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je přijetí na odvolání.
Přijímací zkoušky na SŠ proběhly ve dnech 26. – 28. dubna 2012 formou Scio testů z Ma, Čj a
obecných studijních předpokladů (nařízení Odboru školství Zlínského kraje). Celkem 33 žáků
(ze 46) vykonalo písemné přijímací zkoušky. Převážná většina žáků byla přijata v 1. kole
9
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
přijímacího řízení, ostatní žáci byli přijati na základě odvolání. Závěr - všichni žáci 9. ročníků
byli přijati na vybranou školu.
4.6 Počty přijatých žáků na střední školu
Třída
9. A
9. B
5. A
5. B
Celkem
žáků přijatých
Gymnázium 4leté (K)
4
8
0
0
12
Gymnázium 8leté (K)
0
0
2
1
3
11
11
0
0
22
0
0
0
0
0
7
5
0
0
12
Konzervatoř (N)
0
0
0
0
0
Žádná střední škola
0
0
0
0
0
22
24
2
1
49
Obor studia podle dosaženého vzdělání
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
bez vyučení (M)
Úplné střední odborné vzdělání
s vyučením i maturitou (L)
Střední odborné vzdělání s výučním listem
(H)
Celkem žáků přijatých
V letošním roce se výrazně zvýšil zájem o technické obory, především o studium na SPŠ ve
Zlíně, kde bylo přijato 13 žáků (27 % žáků 9. r.).
Počet žáků vstupujících na čtyřleté gymnázium nezaznamenal již několik let téměř žádné
změny, i letos se pro všeobecné vzdělání rozhodlo 12 žáků, tj. 26 % žáků devátých ročníků.
Ke studiu na osmiletém gymnáziu byli přihlášeni 4 žáci pátých ročníků, přijati byli 3 žáci.
Zájem o učební obory se mírně zvýšil. Loni bylo přijato do odborného vzdělání s výučním
listem 20 % žáků devátých ročníků, letos 26 %.
Nejvíce žáků bylo přijato ke studiu
celkem 22, tj. 48 % žáků devátých ročníků.
středních
odborných
škol
s maturitou,
Snížil se zájem o studium ekonomických a podnikatelských škol.
Pokles byl i u počtu přihlášek na střední soukromé školy. Celkem 3 žáci byli přijati ke studiu
na soukromých středních školách.
10
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
4.7 Přehled středních škol a přijatých žáků
Školy poskytující úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M)
Střední škola
Obor
Počet žáků
SPŠ Zlín
Elektrotechnika
6
SPŠ Zlín
Stavebnictví
3
SPŠ Zlín
Technické lyceum
3
SPŠ Zlín
Strojírenství
1
SŠ pedagogická Zlín s.r.o.
Předškol. a mimoškol. pedagogika
2
Obchodní akademie T. Bati Zlín
Obchodní akademie
1
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
Veterinářství
1
Policejní škola MV v Holešově
Bezpečnostně právní činnost
1
SŠ zdravotnická Kroměříž
Zdravotnický asistent
1
SŠ hotelová a služeb Kroměříž
Hotelnictví
1
SOŠ ochrany osob a majetku s.r.o.
Zlín
Bezpečnostně právní činnost
1
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh na M.
Dopravní prostředky
1
Učební obory (H) a počty přijatých žáků:
cukrářka, zedník, elektrikář 2, kadeřník 2, strojní mechanik, puškař, montér suchých staveb,
kuchařka-servírka, automechanik, obráběč kovů
4.8 Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně
patologických jevů a závadového chování žáků
Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který úzce
spolupracuje s výchovnou poradkyní.
4.9 Přehled aktivit výchovného poradce v oblasti prevence
Ve dnech 12.-16. 9. 2011 proběhly seznamovací pobyty žáků 6. tříd v rekreačním
středisku na Rusavě. Pobytu se ve dvou skupinách zúčastnilo celkem 46 žáků. Program
organizovala paní učitelka L. Truhlářová a výchovná poradkyně. Hlavním cílem těchto
pobytů je poznání se navzájem a vytvoření kvalitního třídního kolektivu, navázání
spolupráce s novými žáky z Lukova a s novým třídním učitelem. Nejčastější formou
práce s žáky je zážitková pedagogika a skupinová práce. Tyto pobyty byly stejně jako
v předcházejících letech velmi pozitivně hodnoceny nejen od žáků, ale i od učitelů
a rodičů.
Spolupráce při vyšetřování a mapování vztahů ve třídách a přípravě na jednání s rodiči
Úzký kontakt s kurátorem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (odeslány 4 odpovědi na
žádanky ze strany OSPOD), při řešení problémových žáků bylo ve 3 případech požádáno
o spolupráci
účast VP společně s třídními učiteli na jednání s rodiči a žáky, nejčastěji se řešilo
porušování školního řádu
11
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
konzultace případů ve třídách, řešení neobvyklých situací v třídních kolektivech
spolupráce s Domem Ignáce Stuchlého při tvorbě programů pro školy zaměřených na
rozvíjení klíčových kompetencí žáků 2. stupně v průřezových tématech Osobnostní
a sociální výchova, Enviromentální výchova
Na základě Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zahájila
výchovná poradkyně ve školním roce 2011/12 dvouleté studium pro výchovné poradce na
Masarykově univerzitě v Brně. Toto studium zaměřené na pedagogiku, speciální pedagogiku
a psychologii je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného
poradce.
5 Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole byly pro žáky uskutečněny preventivní programy zaměřené na problematiku šikany
a drogové závislosti. Osvědčila se několikaletá spolupráce se studenty Gymnázia Holešov.
Také v tomto školním roce byly uspořádány dva peer programy. Při těchto dvoudenních
programech pro 7. ročníky proškolení studenti předávají zajímavou formou informace o
nebezpečných sociálně patologických jevech a tím preventivně působí na téměř stejně staré
vrstevníky.
5.1 Spolupráce s odbornými institucemi odbornými institucemi
Při zajišťování prevence a současně při řešení sociálně patologických jevů spolupracujeme
s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, se Středisky výchovné péče (SVP),
s Orgánem sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a s Policií ČR.
6 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity
Žáci naší školy se zúčastnili řady akcí, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti dětí
v daném oboru.
Olympiády: matematická, český jazyk, přírodovědná, zeměpisná, dějepisná, chemická,
Matematický klokan.
Také v dopravní soutěži, které se již tradičně účastníme, se našim žákům dařilo. V atletice
naši mladší žáci dosáhli pěkných úspěchů.
Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni a pěvecká soutěž Zlatý slavík na I.
stupni. Velmi krásná byla výstava prací žáků I. Stupně „Mořská fauna“ ve školní jídelně.
Obrovským úspěchem byla účast našeho žáka Jana Hřebačky a žákyně Zuzanay Hanačíkové
v celostátní soutěži „Mladý Demosthenes“, ve které se probojovali oba účastníci až do
krajského kola. Poté se Jan Hřebačka probojoval do celostátního kola, kde obsadil 4. místo.
7 Projekty EU, do nichž je naše škola zapojena
-
Projekt OPVK „Orientační dny – rozvoj hodnotové orientace pro udržitelný
rozvoj“partnerství ZŠ Fryšták při projektu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
Projekt OPVK „Zavedení informačního systému do venkovských škol“partnerství ZŠ
Fryšták při projektu společnosti SEDUCTUS v Mostě
12
Výroční zpráva
-
-
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
Projekt EU „Peníze do škol“ – Šablony, zlepšení podmínek vzdělávání žáků v ZŠ
Projekt „VČELE“ v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a
ekonomických souvislostech
Projekt „Proškoly“ testování rozumových schopností (logika, paměť, prostorová
představivost, vnímání, koncentrace), test volby povolání a sociometrické dotazníky pro
měření třídního a školního klimatu.
Plošné testování ČŠI žáků 5. a 9. tříd z matematiky, Českého jazyka a Angličtiny
8 Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy:
8.1 Sportovní akce I. stupeň
McDonalds Cup – okrskové kolo mladší a starší žáci
McDonalds Cup – okresní kolo mladší a starší žáci
Preventan Cup – okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd
Atletický trojboj – školní kolo
Stříbrný věnec – plavecké závody 3. tříd (první tři místa jednotlivci a první místo štafeta
dívek)
Kinderiáda – atletické závody I. stupně
Kašavský běh – okrskové kolo
Trnavský běh – okrskové kolo
Vánoční zvonek – soutěž v komerčním aerobiku
8.2 Sportovní akce II. Stupeň
Školní přebory
Přebor v přespolním běhu
děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř.
Přebor ve florbalu
děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř.
Přebor v basketbalu
děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř.
Okrskové, okresní a krajské přebory
Okresní přebor v přespolním běhu (pořadatel ZŠ Trnava), účast ve všech kategoriích
(DML, HML, DST, HST)
Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 6. a 7. tříd postup do okresního přeboru, chlapci 8. a
9. tříd nepostoupili
Okresní přebor ve florbalu – chlapci 6. a 7. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice) 3.
místo
Okresní přebor ve florbalu – děvčata 6. a 7. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice)
zvítězila a postoupila do krajského kola
Okresní přebor ve florbalu – děvčata 8. a 9. tříd (pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice) 5.
místo
Krajský přebor ve florbalu – Orion florbal Cup, pořadatel ZŠ Uherský Brod, děvčata 6. a 7.
tříd obsadila 2. místo
Okresní přebor v nohejbalu, pořadatel ZŠ Štípa, naši chlapci 3. místo
13
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
Přátelské turnaje několika škol
Velikonoční turnaj ve florbalu pro chlapce 6. a 7. tř. (pořadatel ZŠ Slušovice), 2. místo
Velikonoční turnaj ve florbalu pro chlapce 8. a 9. tř. (pořadatel ZŠ Slušovice), 5. místo
Kašavský běh (pořadatel ZŠ Kašava), účast: Kašava, Fryšták, Lukov, Trnava, Želechovice
Simcar Cup, mezinárodní turnaj v kopané, pořadatel ZŠ Fryšták, naši chlapci 1. místo,
Muráň 2. místo, Štípa, Kašava, Trnava, Želechovice
Ostatní sportovní akce
Sportovně vzdělávací kurz pro žáky 8. tříd, přenesení teoretických znalostí do praktického
života – práce s mapou a buzolou, azimutový závod, stavba stanů, příprava ohniště,
vaření v kotlíku, míčové hry, praktické základy první pomoci a bezpečnost silničního
provozu –vyučující ze SŠ policejní MV v Holešově, 11.-13. 6. 2012
8.3 Soutěže v rámci českého jazyka
Mladý Démosthenes – rétorická soutěž, krajské a celostátní kolo
Literární soutěž „Hledání“ Krajské knihovny Fr. Bartoše – 1. a 3. místo mladší žáci,
1. místo starší žáci
Školní kolo, okrskové a okresní kolo recitační soutěže
Olympiáda v Českém jazyce, okresní kolo
Literární soutěže „Brontosaurus“, „Dopis olympionikovi“ a „Dopis příteli“
8.4 Soutěže v rámci matematiky
Matematická olympiáda – školní kolo, účast 38 žáků
Pythagoriáda pro 6. až 8. ročník – školní kolo, účast 40 žáků
Matematický klokan – celoškolní soutěž, účast 283 žáků
8.5 Soutěže v rámci výtvarné výchovy
Výtvarná soutěž „ Okno do světa“ téma Mikrosvět (3. místo)
„Na pohádkových křídlech“, výtvarná soutěž DDM Astra Zlín k FF pro děti ve Zlíně (2. m.)
8.6 Soutěže v rámci dějepisu
Dějepisná olympiáda, okresní a krajské kolo
Exkurze, výstava fotografií „Rituály normalizace“ ve Zlíně
8.7 Soutěže v rámci přírodopisu
Biologická olympiáda, školní a okresní kolo
EKO olympiáda ve Štípě
8.8 Soutěže v rámci zeměpisu
9. 2. 2012 Zeměpisný výukový pořad ve Velkém kině ve Zlíně s názvem „Čína – říše
mocného draka“, účast žáků 7. tříd, připravila společnost Planeta Země
14
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
13. 4. 2012 Eurorébus, Otrokovice, krajské kolo, soutěž školních tříd a jednotlivců
v zeměpisných znalostech, účast 6. A, 6. B, 9. A, 9. B, celkem 12 žáků, do celostátního
kola nikdo nepostoupil
8.9 Soutěž v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace
5. 11. 2011 Talentová soutěž pro žáky ZŠ a nižšího stupně osmiletých gymnázií v psaní všemi
deseti prsty na počítači. Pořadatel Obchodní akademie TB A VOŠE Zlín. Naši školu
reprezentovali 4 žáci, kteří se umístili v první desítce.
8.10 Akce školní družiny
Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti – bramborová tiskátka
Tvořivé odpoledne – vánoční dekorace a ozdoby
Tvořivé odpoledne – velikonoční výzdoba
Skákání přes lano 1. – 4. tříd
Setkání s kronikářem města
Čertovské odpoledne v knihovně
Městská knihovna – návštěvy každý měsíc
DIS – žonglování, hudební nástroje, malování akvarelem
Aukce dětských prací v knihovně
Nocování ve škole
Noc s Andersenem
Atletický trojboj
Městská knihovna akce „Knihy žeru“
9 Další akce a soutěže
9.1 Ekologické vycházky
Pravidelně konané dvakrát ročně na podzim a na jaře. Spojené se sběrem odpadků kolem
hlavních vycházkových tras po okolí Fryštáku.
9.2 Exkurze žáků
-
Jelínek Vizovice - výroba destilátů
Glass atelier Morava Vizovice
Obal Print Fryšták
Koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku
Výstava fotografiíí „Rituály normalizace“ Zlín
Sedmé třídy absolvují pětidenní lyžařský kurz (13.-17. 2012) na chatě Spartak v Javorníkách.
Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy
aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením).
V suterénu školy je zřízena třída pro výuku dětí z Hrádku. V rámci přechodu dětí z MŠ je zde
spolupráce s mateřskou školou. Druhým rokem fungovalo detašované pracoviště MŠ
v suterénních prostorách školy určené pro 36 dětí ve dvou třídách. Podobně existují návštěvy
a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem
15
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po
škole.
Žáci školy pod vedením Mgr. Hany Březinové, Mgr. Sylvy Knedlové se zúčastňovali
představení „Divadlo nejmladšího diváka“ v MD Zlín.
Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí, projektů, pořádaných školou, nebo jinými
organizacemi:
- jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku
- celoškolní projektový den Den Země
- projekt ČJ „Česko píše Ježíškovi“, „mezinárodní korespondenční soutěž“.
- projekt „Školní mléko“
- projekt „Ovoce do škol“
- okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň
- řečnická soutěž Mladý Démosthenes
- výtvarná soutěž v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně
- Halloween – akce pro I. Stupeň
- Mikulášská nadílka
- výstava bábovek
Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava – obor výtvarný a hudební, dále Karate
Jutsu, Klub maminek a folklorní soubor Fryštáček. Probíhají také kurzy angličtiny pro rodiče
a veřejnost.
Mimoškolní aktivity pracovníků školy
V Zastupitelstvu Města Fryšták pracují 2 učitelé: S. Knedlová, L. Sovadina.
Při vítání občánků spolupracuje P. Dračková a S. Knedlová.
Ve výboru Spolku zahrádkářů D. Jurušková.
Mgr. L. Sovadina je členem „Asociace ředitelů ZŠ ČR“
10 Inspekce a kontroly
Inspekce ČŠI se ve školním roce 2011/2012 nekonala.
V prosinci 2011 proběhla kontrola hospodaření školy městem Fryšták. Nebyly shledány
vážnější nedostatky. Byly podniknuty kroky k zajištění maximálních úspor při provozu školy.
V průběhu roku byli ve škole několikrát přítomni pracovníci KHS Zlín z důvodu řešení
dočasného umístění MŠ v prostorách školy a rozšíření kapacity školní družiny. Při těchto
návštěvách nebyly shledány žádné závady.
Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO
16
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
Školní rok 2011/2012
11 Závěr výroční zprávy
Po zhodnocení všech faktorů lze tvrdit, že ve škole je dobré klima pro výchovu a vzdělání
dětí, což je zásluha především kvalitního pedagogického sboru, který se snaží zapojovat do
výuky moderní prvky a metody, které činí výuku atraktivní. Snahou školy je také zajistit dobré
vybavení školy pro kvalitní výuku. Tomuto pomůže i realizace projektu „EU Peníze školám,
který byl v závěru školního roku zahájen.
Pedagogové se účastnili řady besed, seminářů, exkurzí, přednášek a ukázek výuky. Je naší
nejvyšší snahou uplatnit logické uvažování a využít poznatky z teorie v praxi, dále spojovat
znalosti z jednotlivých předmětů v komplexní poznání.
Škola se stává místem kulturních a ostatních akcí nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost.
Úplným závěrem je nutné připomenout, že v uplynulém školním roce došlo k dočasnému
umístění celé MŠ Fryšták do prostor ZŠ z důvodu řešení sanace minerálních a azbestových
vláken v budově MŠ. Provoz školy tím byl výrazně ovlivněn, došlo k přesunu několika tříd I.
stupně. Tato situace má vliv i na provozní náklady školy, které se tímto zvýšily. Umístění dětí
trvá od 27. 3. 2011 a předpokládané ukončení je v polovině října 2012. Velké poděkování
patří všem zaměstnancům školy za profesionální zvládnutí této výjimečné situace.
17
Výroční zpráva
ZŠ Fryšták
18
Školní rok 2011/2012
Download

Výroční zpráva