Eurocodes Solutions
Navrhování předpjatých konstrukcí
Eurocodes Solutions
Beton jako stavební materiál se stal nejrozšířenějším stavebním materiálem na světě. Je oblíbený především pro svou přizpůsobivost architektonickým
potřebám, variabilitu možných tvarů, dostupnost materiálů a relativně nízkou technologickou náročnost, což vede k výrazným úsporám při jeho použití.
Moderní betonové konstrukce mohou dosáhnout značných ekonomických úspor použitím prefabrikovaných předpjatých prvků, případně kombinací hybridních
systému z prefabrikovaného a monolitického betonu. Hospodárnost a rychlost výstavby může být zvýšena také použitím vhodných metod výstavby. Hlavní
nosné prvky jsou vyráběny předem a jsou používány jako podpůrný systém pro další konstrukční prvky tak, aby byla redukována celková doba a cena
výstavby. Návrhy konstrukcí, ve kterých je využito technologie prefabrikovaného a monolitického betonu, dosahují hospodárnosti výstavby a vysoké kvality při
současné minimalizaci času potřebného k provedení výstavby.
Scia Engineer je komplexní nástroj pro návrh a posouzení předpjatých konstrukcí, umožňující výpočet a posouzení předpjatých i nepředpjatých betonových
vazníků, sloupů, dutinových panelů a betonových desek.
Předem předpjaté betonové
konstrukce
Modul je efektivním nástrojem pro návrh a
výpočet betonových předem předpjatých nosníku.
Zadání jednotlivých kabelů se provádí vkládáním
předpínacích kabelů /lan/ drátů do otvorů
čelních desek koncových řezů symetrického
betonového nosníku. S kabely se však pracuje
vždy ve skupině, která tvoří jeden celek (předem
předpjaté kabely nosníku).
Nutnými kroky zadání jsou vytvoření
• šablony čelní desky,
• šablony kabelů v průřezu,
• definice předpínací dráhy,
• kabelů nosníku.
Výrobní program
Základní myšlenkou zavedení knihovny
výrobního programu je umožnit uživateli definovat
svůj vlastní katalog prvků, které jsou často
vyráběny a používány. Prvky v katalogu jsou „na
míru šité“, přitom je lze velmi efektivně a rychle
používat podobně jako například předdefinované
databázové průřezy. K tomu slouží parametrické
zadání průřezu a možnost filtrovat a třídit položky
v katalogu podle několika úrovní. Složitější tvary
průřezů je možné převzít z CAD programů
pomocí formátů DWG a DXF. Tento přístup
se ukazuje výhodný především pro výrobce
prefabrikovaných konstrukcí.
Šablony čelní desky
Šablona čelní desky je založena na tvaru průřezu
příslušného prvku. Na tuto šablonu jsou v
přehledném editoru umísťovány jednotlivé otvory
nebo skupiny otvoru pro možná umístění kabelu
do koncových řezů nosníku. Takto připravená
šablona se ukládá do knihovny čelních desek
a pomocí standardního správce knihoven je
dostupná pro další použití či výměnu dat mezi
různými projekty / uživateli. Čelní desky lze velice
pohodlně načítat také z DXF/DWG formátu.
Šablona kabelu v průřezu
Šablona kabelu v průřezu (tj. vyztužení
koncových řezů nosníku předem předpjatou
výztuží) je založena na šabloně čelní desky, v
níž jsou některé otvory obsazeny předpínacím
kabelem (lanem či drátem). Tato šablona je
rovněž dostupná pomocí standardního správce
knihoven pro vícenásobné použití pro nosníky
stejného průřezu.
Kabely nosníku
Kabely nosníku jsou založeny na šabloně
čelní desky nebo na šabloně kabelu v průřezu,
avšak datově obsahují i rozložení konkrétních
kabelu/lan po délce nosníku. Je možné je jako
skupinu mazat nebo kopírovat na jiné nosníky
stejného průřezu. Při vhodné volbě referenčního
bodu průřezu lze kopírovat i na nosníky jiného
průřezu. Kabely jsou datově navázány na daný
nosník a při jeho změně se automaticky adaptují
(zakřivení, zkrácení/prodloužení). Osazování
jednotlivých kabelu do otvoru šablon čelní desky
se provádí v grafickém dialogu. Dialog nabízí
v přehledné formě všechny důležité vlastnosti
a nastavení jednotlivých kabelů, geometrii a
průřezové charakteristiky kabelu v průřezu.
Navrhování předpjatých konstrukcí
Typy a vlastnosti kabelu:
• ohýbaný, fixovaný (neměnná poloha v průřezu)
a separovaný (se zrušenou soudržností s
betonem),
• typ napínání a počáteční napětí,
• postup vnesení předpětí přeřezáním /
uvolněním lan,
• kotevní délky,
• možnost parametrizace.
Předpínací dráhy
Knihovna předpínacích drah umožňuje
nadefinovat m.j. tepelné ošetřování betonu
proteplováním. Z uživatelsky zadaného
proteplovacího cyklu je přepočteno stáří betonu
(urychlení jeho zrání) a je zvětšena doba po
napnutí lan o ekvivalentní dobu tak, aby byl
postižen účinek tepelného ošetřování na ztrátu
napětí způsobenou relaxací předpínací výztuže
podle normy ČSN EN1992-1-1.
Přenášecí délky a otvory
Přenášecí délka, na které je plně přenesena
předpínací síla do betonu, je definována v
šabloně kabelů průřezu buď uživatelsky nebo
automatickým výpočtem dle ČSN EN1992-1-1.
Vytvoření otvorů v prefabrikovaných prvcích z
důvodu různých prostupů je dnes samozřejmostí.
Předem předpjatá lana jsou automaticky upravena
s ohledem na dodatečně vytvořené otvory.
Program identifikuje lana přerušená zadaným
otvorem, lana přeruší, doplní přenášecí délky
a zohlední přerušení ve výpočtu ztrát předpětí.
Smazáním otvoru z nosníku dojde automaticky k
opětovnému spojení přerušených lan.
Dutinové panely v Scia Engineer
Tabulky únosnosti
Speciálním typem prefabrikovaného prvku je
dutinový panel, který se hojně používá pro
stropní konstrukce v pozemním stavitelství. Je
charakteristický svou vysokou únosností a nízkou
hmotností. Dutinové panely se navíc posuzují
podle mechanické odolnosti ČSN EN1168.
Šablona pro analýzu dutinových panelů
Dutinové panely jsou často používány jako
prefabrikované předpjaté i nepředpjaté
stropní panely v pozemním stavitelství.
Cílem bylo připravit šablonu, která může
být obsluhována pouze operátorem (bez
specializovaného vzdělání). Šablona obsahuje
několik zjednodušení, které vedou ke snížení
výpočetního času při současném dodržení
vysoké kvality analýzy a provedených
betonových posudků. Z této šablony, která je
připravena pro prostý nosník, lze jednoduše
připravit mnoho variací (prefabrikované nosníky
zmonolitněné nad podporou; složitější změny
statického sytému během výstavby a další).
Tabulky ukazující závislost maximálního
možného přitížení na délce rozpětí jsou jedním
ze základních výstupů výrobce prefabrikovaných
stropních dílců. Tabulky je možné obdržet pro
vybraný průřez, zadaný rozsah zatížení a několik
zvolených šablon výztuže. K vytvoření tabulek
je použit program pro Obecnou optimalizaci,
který je součástí balíčku Scia Engineer. Pomocí
dávkového zpracování jsou získány výsledky
pro kombinace délek, zatížení a šablon výztuže.
Podle zadaných kritérií jsou následně výsledky
vyhodnoceny a po exportu do tabulkového
editoru jsou zkompletovány vlastní tabulky.
Posouzení mechanické odolnosti dutinových
panelů EN1168+A1
Program Scia Engineer provádí posudky
mechanické odolnosti dutinových panelů
podle ČSN EN1168 včetně změny A1. Mezi
implementované posudky patří
• Posouzení roztržení čela panelu
• Posouzení smyku podle zjednodušené a
obecné metody
• Posouzení smyku s kroucením
• Posouzení podélné spáry mezi panely
• Posouzení v protlačení
• Posouzení panelu uloženého na třech
stranách
Eurocodes Solutions
Dodatečně předpjaté betonové
konstrukce
Moduly pro dodatečně předpjaté betonové
konstrukce jsou určeny pro zadání a výpočet
betonových dodatečně předpjatých nosníků a
desek. Tímto modulem lze modelovat především
jedno nebo vícelanové kabely se soudržností
zajištěnou injektováním kabelových kanálků.
Vnější kabely
Vnější kabely jsou zadávány v programu
Scia Engineer za předpokladu konstantního
počátečního napětí a bez možnosti
automatického výpočtu relaxace.
Zadání a výpočet účinků zatížení volné vnější
předpínací výztuže teplotou
Zadání zatížení teplotou bylo rozšířeno o
možnost zadání zatížení volné vnější předpínací
výztuže teplotou konstantní po délce volného
kabelu. Účinky zatížení lze zobrazit ve
standardních výsledkových servisech a zohlednit
v posudcích.
Ztráty předpětí
Program umožňuje výpočet a zobrazení ztrát v
číselné i grafické podobě.
Ztráty okamžité:
• ztráta pokluzem,
• ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže,
• ztráta třením – pouze pro dodatečně předpjatý
beton
• ztráta postupným předpínáním – pouze pro
dodatečně předpjatý beton
• ztráta předpětí přetvořením opěrného zařízení
- pouze pro předem předpjatý beton
• ztráta předpětí způsobená rozdílem teplot
předpínací výztuže a opěrného zařízení pouze pro předem předpjatý beton
Ztráty dlouhodobé v případě použití řešiče
TDA:
• ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže,
• ztráta předpětí smršťováním betonu,
• ztráta předpětí dotvarováním betonu,
• ztráta pružným přetvořením betonu
způsobeným zatížením aplikovaným po
vnesení předpětí.
Výpočet
Kabely se po vnesení předpětí stávají součástí
předpjatého nosníku. Tuhost vložené výztuže
je přidána do matice tuhosti celé konstrukce.
Následně vnášená zatížení pak vyvolávají
deformace konstrukce včetně kabelu, přičemž
změna předpětí předpínací výztuže se určuje
automaticky v závislosti na této deformaci.
Zobrazení primárních a sekundárních účinků
zatížení od předpětí poskytuje uživateli více
informací o modelu a v případě deformačních
zatížení umožňuje i dekompozici výpočetních
kroků a lepší kontrolu programu. Primární účinky
se zobrazují jako standardní výsledky.
Fáze výstavby a provozu + TDA
Modul fáze výstavby a provozu poskytuje
uživateli v kombinaci se standardním řešičem
nebo s řešičem TDA výkonný nástroj pro
provádění výpočtů statických modelů předpjatých
in nepředpjatých konstrukcí vytvářených
automaticky s ohledem na postupnou montáž
či betonáž prvku konstrukce a průřezu, změny
okrajových podmínek a reologické účinky
betonu. Moduly umožňují postupné vkládání
zatížení a předpětí a odstraňování dočasných
prvků konstrukce. Lze modelovat kompletní
historii výroby prefabrikovaného prvku (předpětí,
betonáž, skládka, finální podpory, montážní
podpory) a také postupnou výstavbu patrových
rámů.
Materiály
Modul pro fáze výstavby a provozu umožňuje
využít rozšíření standardní materiálové databáze
programu o informace zohledňující stárnutí
betonu podle jednotlivých norem. Pro účely
časové analýzy (modul TDA) jsou charakteristiky
rozšířeny o údaje o složení betonu ovlivňující
rychlost a rozsah smršťování a dotvarování
betonu. Pro normy ČSN a EC je možné zadat
stáří betonu a jemu odpovídající experimentálně
zjištěné či požadované hodnoty pevnosti betonu
v tlaku. Z nich je pak určován vývoj modulu
pružnosti betonu v čase.
Průřezy
Databáze dostupných profilů je doplněna o
průřezy skládající se z více fází – spřažené
průřezy. Každá z fází muže mít přiřazen jiný
materiál. Modul Obecný průřez umožňuje
uživatel nadefinovat libovolný tvar průřezu až
s 10 možnými fázemi. Při výpočtu je každá
fáze průřezu v podélném směru modelována
samostatným konečným prvkem na excentricitě,
Navrhování předpjatých konstrukcí
proto se při analýze TDA projeví redistribuce
napětí mezi dvěma různými fázemi průřezu.
Zadání fází
Nastavení fází se provádí prostřednictvím
přehledné tabulky vlastností z menu „Fáze
výstavby a provozu“. V nastavení fází uživatel
zvolí typ řešiče. Standardní FEM řešič umožňuje
analýzu obecných 3D konstrukcí, avšak bez
automatického zohlednění účinků dotvarování
a smršťování betonu. Řešič TDA je určen pro
obecnou časovou analýzu 2D rámu. Nastavení
se pak rozšiřuje o zadání součinitelů zatížení
pro zatěžovací stavy generované pro účinky
dotvarování a smršťování a o nastavení lokální
časové osy.
Přidávání a odebírání entit ve fázích výstavby
Přidávání a odebírání entit ve fázích výstavby
je možné provádět přímo ze servisu „Fáze
výstavby a provozu“ nebo přímo v okně vlastností
jednotlivé entity. V servisu „Fáze výstavby
a provozu“ jsou pak jednotlivé vznikající a
zanikající entity zobrazeny jinou barvou. V
případě časové analýzy lze pro každý prut
stanovit „lokální historii nosníku“, která obsahuje
např. čas betonáže, čas odbednění, konec
ošetřování betonu apod. Zadávané údaje se
vztahují k lokální časové ose prutu, jejíž počátek
(nula) koresponduje s časem vložení prutu do
konstrukce. Tento okamžik nemusí být totožný
s betonáží prutu. Počátek lokální časové osy je
potom umístěn do globální časové osy výstavby
konstrukce.
Construction Stage 1
Construction Stage 2
Construction Stage 3
Construction Stage 4
Vícenásobné podpory v jednom bodě nebo
uzlu
Scia Engineer umožňuje zohlednit změny
vlastností podpory v čase. Je možné zadat více
podpor v jednom bodě nosníku či uzlu včetně
jejich přidání a odebrání ve fázích výstavby.
Použití vícenásobné podpory je podmíněno
současným použitím fází výstavby. Rovněž
výsledné reakce musí být zobrazovány pro
jednotlivé podpory v závislosti na fázích výstavby.
Správce Fází výstavby a provozu
Zadávání, změny a správa fází výstavby jsou
možné ve standardním manažeru knihoven, kde
jsou přehledně zobrazeny informace vztahující
se k jednotlivým fázím výstavby a provozu
konstrukce. Jde např. o přiražené zatěžovací
stavy, popisy a v případě použití modulu TDA
také časový údaj vzniku fáze. Pro řešič TDA jsou
pak automaticky generovány mezilehlé časové
uzly vložením lokálních časových os všech
prutu a doplněním podrobných časových uzlů
zadávaných pomocí počtu nutných subintervalů
v jednotlivém časovém úseku. Podrobné
časové uzly jsou nutné pro zpřesnění výpočtu
dotvarování.
Výpočet fází standardním rešičem FEM
Ke každé fázi výstavby a provozu je přiřazen
jeden zatěžovací stav (vyhrazen pro danou
fázi), do kterého jsou ukládány přírůstky účinků
zatížení a výrobních změn (např. zrušení podpěr)
v dané fázi výstavby či provozu. Program během
výpočtu fází výstavby automaticky vytváří
kombinace a třídy výsledků. Pro každou fázi
jsou generovány dvě třídy výsledku (ULS - se
zahrnutím součinitelů zatížení, SLS – součinitele
zatížení = 1). Výsledky v každé třídě jsou
kombinace zatěžovacích stavu, v nichž jsou
uloženy celkové účinky zatížení a výrobních
změn od všech předchozích a dané fáze
výstavby či provozu.
Zobrazují tak aktuální stav konstrukce po
konkrétní fázi výstavby či provozu. Jednotlivé
kroky výpočtu fází jsou lineární, vznik a zánik
jednotlivých entit je modelován pomocí absencí a
zatěžovacích stavů.
Časově závislá analýza řešičem TDA
Modul TDA ve své plné verzi umožňuje řešit
speciální postupy výstavby s ohledem na
dotvarování, smršťování a stárnutí betonu,
relaxaci výztuže a dlouhodobé ztráty předpětí.
Ve spojení s modulem pro předpjatý beton
je TDA řešič využíván pro časově závislou
analýzu dotvarování betonu při respektování
historie napětí, jeho smršťování a stárnutí, pro
výpočet dlouhodobých ztrát předpětí, relaxace a
redistribuce vnitřních sil a napětí. Výpočet časově
závislé analýzy „TDA“ lze provézt podle norem
ČSN 736207, ČSN 731201, ČSN EN1992-1-1
pro pozemní stavitelství a také podle ČSN
EN1992-2 pro mosty.
Analýza 3D>2D>3D
Modul 3D>2D>3D umožňuje kombinaci časově
závislé analýzy TDA s dalšími typy výpočtu.
Jde o tzv. Analýzu po analýze. Tento postup lze
výhodně použít právě při analýze účinků kroucení
na mostní konstrukci v kombinaci s TDA.
Eurocodes Solutions
Princip lze shrnout v následujících bodech.
• Uživatel definuje konstrukci jako Rám XYZ
• Časově závislá analýza je provedena
na rovinném rámu XZ a kombinace jsou
naplněny výsledky (omezující podmínky jsou
kontrolovány)
• Nahodilá zatížení, FNL nebo FGNL jsou
analyzována na rámu XYZ. Všechny výsledky
jsou přístupné jako pro rám XYZ.
Omezujícími podmínkami jsou
• Všechny uzly konstrukce musí být v rovině XZ
• Rotace prvku není povolena
Návrh a posudek
Betonových prutů
Program Scia Engineer provádí posudky
předpjatých i nepředpjatých betonových
prutů podle ČSN EN1992-1-1, v kombinaci
s posouzením požární odolnosti podle
ČSN EN1992-1-2 a také speciální posudky
mechanické odolnosti dle ČSN EN1168. Jedná
se zejména o následující posudky:
• Únosnost průřezu namáhaného ohybem a
normálovou silou
• odezva průřezu při působení mezního
zatížení,
• mezní únosnost pomocí interakčního
diagramu/plochy,
• Únosnost ve smyku
• Únosnost v kroucení (v interakci s ohybem a
smykem),
• Posouzení smyku ve styčné ploše mezi betony
různého stáří a návrh nutné výztuže ve spáře
• Výpočet a posouzení šířky trhlin (výpočet
základního napětí)
• Výpočet a posouzení dovolených namáhání
betonu a předpínací výztuže
• Výpočet a posouzení dovolených hlavních
tahů
• Posouzení mechanické odolnosti dutinových
panelů
• Posouzení koncových úložných oblastí
nosníků s návrhem dodatečné výztuže
• Posouzení průhybů plně předpjatého betonu
• Návrh nepředpjaté výztuže (podélné i
smykové) v předpjatém i nepředpjatém
průřezu
• Výkaz betonářské a předpínací výztuže
Spojitý nosník
Za účelem zefektivnit návrh a analýzu spojitých
nosníků sestavených z prefabrikovaných
prostých nosníků zmonolitněných nad podporami
byl do programu Scia Engineer implementován
nový prvek, spojitý nosník. Ten umožňuje m.j.
optimalizovat dimenzační ohybové momenty
získané lineárně pružnou analýzou uplatněním
omezené redistribuce ohybových momentů dle
EN 1992-1-1. Tím dojde ke snížení ohybového
momentu nad podporou a zvýšení momentu
v poli tak, aby byla maximálně využita výztuž
dimenzovaná na stádium působení prefabrikátu
jako prostého nosníku. Snížení počtu vložek
nebo zkrácení délky betonářské výztuže vede
při sériové výrobě těchto prvků k obrovským
úsporám.
Vypočtené momenty po redistribuci je možné
porovnat s původně spočtenými hodnotami.
Vlastní posouzení míry redistribuce podle 5.5(4)
ČSN EN1992-1-1 je rozděleno na ověření
převážně ohybem zatížených prvků, posouzení
poměru sousedních polí a posouzení poměru
redistribuovaného momentu k elastickému.
Alternativně lze uplatnit podmínky pro plastickou
analýzu bez nutnosti výpočtu rotační kapacity.
Jde o posudky výšky tlačené zóny, třídy
betonářské výztuže a poměry momentů nad
vnitřní podporou a v poli podle 5.6.2(2) ČSN
EN1992-1-1.
Spojitý nosník dále umožňuje výpočet
spolupůsobící šířky desky u T průřezů a jejich
následné zavedení do statického modelu.
Výpočet spolupůsobící šířky se provádí podle EN
1992-1-1 s možností upřesnit vzdálenost mezi
body nulových momentů provedením výpočtu
vnitřních sil. Část desky T průřezu mezi body
nulových momentů nad podporou spojitého
nosníku je možné ve statickém modelu vyloučit
z působení.
Navrhování předpjatých konstrukcí
Posouzení koncových úložných oblastí
nosníků
Posouzení úložných oblastí zejména
prefabrikovaných prvků je prováděno dle
kapitoly 10.9.5 ČSN EN1992-1-1. Program
rozlišuje tři základní typy uložení – přímé uložení
nasucho, přímé uložení do malty a tzv. nepřímé
uložení. Vypočtené rozměry úložných oblastí
jsou porovnávány s normovými doporučenými
hodnotami. Tento modul navíc poskytuje uživateli
návrh dodatečné podélné a smykové výztuže
v oblasti koncové části nosníku. Analýza této
části nosníku je prováděna metodou příhradové
analogie.
Návrh a posouzení sloupů
Modul pro posouzení a návrh sloupů poskytuje
uživateli komplexní řešení nepředpjatých i
předpjatých sloupů. Program Scia Engineer
umožňuje uživateli zadat, posoudit a
navrhnout přídavnou betonářskou výztuž do
předem předpjatého betonového sloupu. Do
výpočtu sekundárních účinků není předpětí
uvažováno. Vícefázované průřezy sloupů
nejsou podporovány. Program provádí návrh a
posouzení sloupů zatížených v jednom nebo
dvou směrech, a také sloupů kruhových.
Vysokopodlažní budovy
Modifikátory tuhosti
Projektanti vysokopodlažních budov ocení
především uvážení P-Delta efektu a využití
modifikátorů tuhosti.
V souvislosti s vysokopodlažními budovami
lze využít tzv. modifikátorů tuhostí pro pruty i
plochy. Tyto modifikátory simulují vznik trhlin
v betonu (zmenšení tuhosti sloupů, změkčení
desek v okolí tuhého jádra). Pomocí modifikátorů
je program také schopen zvětšit nebo zmenšit
tuhosti či vlastní tíhu pro statickou a dynamickou
analýzu.
P-Delta efekt v dynamických výpočtech
V případě analýzy vysokopodlažních budov
posunutí celého podlaží do deformované pozice
způsobí vznik momentu druhého řádu.
Přídavný moment druhého řádu je roven
tíze všech podlaží „P“ vynásobených jejich
horizontální posunem „Delta“. Odtud P-delta
efekt. P-Delta efekt pro statickou analýzu byl
zohledněn už v dřívějších verzích programu
jako součást geometricko-nelineární analýzy.
Pro dynamickou analýzu jej lze postihnout
tzv. sekvenční analýzou, kdy po geometricky
nelineárním výpočtu je spuštěn výpočet dynamiky
nebo seizmicity. Po nelineárním výpočtu je
konstrukce zdeformována a tento stav konstrukce
je počátečním stavem pro další analýzu.
Výhody poskytované řešením pomocí Scia Engineer
Výhody poskytované řešením pomocí
Scia Engineer
Komplexní řešení
Scia Engineer je komplexní nástroj pro návrh a
posouzení předpjatých konstrukcí v pozemním i
dopravním stavitelství.
Bezpečnost
Kontrola dodržení norem ČSN EN 1992-1-1
pro pozemní stavby, posudky požární odolnosti
dle ČSN EN 1992-1-2. Ověření mechanických
vlastností prefabrikovaných dutinových panelů
dle ČSN EN1168 včetně změny A1.
Export / Import
Návratnost investice
Pořizovací náklady nového programu mají
malý vliv na návratnost investic do software.
Rozhodující vliv má růst produktivity. Kvalitní
program a odpovídající zaškolení jsou zárukou
růstu produktivity a úspěchu uživatele programu
Scia Engineer.
Uživatelská adaptabilita
Konstrukce pozemního stavitelství lze
parametrizovat a snadno opakovaně použít
v následujících projektech. Tyto uživatelsky
zparametrizované šablony zvyšují celkovou
produktivitu práce.
Scia Engineer je nejen vlastní výpočetní systém,
ale je to zároveň platforma, která je základem pro
další různé inženýrské aplikace. Výsledky mohou
být exportovány do mnoha používaných formátů
pro další analýzu: RTF (Word), MS, Excel©, PDF
(také 3D). Veškeré výkresy (výztuže, skladby…)
lze exportovat do široké škály formátů: DWG,
DXF, VRML. Podpora IFC a XML. Využití tzv.
Roundtripu mezi Scia Engineer a Allplan, který
využijí především projektanti prefabrikovaných
konstrukcí.
SS.0008.CZ.0310
Scia CZ, s.r.o. - Slavíčkova 1a - 638 00 Brno (Česká republika) - Tel: +420 545 193 526 - Fax: +420 545 193 533 - [email protected]
Scia CZ, s.r.o. - Thákurova 3 - 160 00 Praha 6 (Česká republika) - Tel: +420 224 322 425 - Fax: +420 224 322 288 - [email protected]
Scia SK, s.r.o. - Topoľová 8 - SK - 010 03 Žilina (Slovensko) - Tel: +421 415 003 070-1 - Fax: +421 415 003 072 - [email protected]
Scia Group nv (HQ) - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad (Belgium) - Tel: +32 13 55 17 75 - [email protected]
Seznam všech našich mezinárodních poboček a partnerů naleznete na našich webových stránkách www.scia-online.com
Download

Návrh předpjatých konstrukcí