Národní soustava povolání
URL:
TYPOVÁ POZICE
KÓD NSP: -
ID: 102571
Vedoucí recepce
Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.
Odborný směr:
Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch
Odborný podsměr:
hotelový provoz
Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu
Nadřízené povolání:
Příbuzné typové
pozice:
Kvalifikační úroveň:
Alternativní názvy:
Vedoucí rezervačního oddělení | Vedoucí stravovacího úseku
Kvalifikační úroveň NSP 6
Hlavní recepční, Front Desk Manager, Front Office Manager
Pracovní činnosti
Organizace a řízení činnosti pracovníků recepce.
Poskytování informací o ubytovacích službách a cenách klientům a obchodním partnerům.
Sjednávání smluvních podmínek na ubytovací služby.
Řešení reklam ací a stížností zákazníků.
Kontrola vedení evidence ubytovaných hostů a poskytnutých služeb.
Provádění rozpisu služeb pracovníků recepce.
Provádění kontroly správnosti pokladních operací, směnárenské činnosti a jejich evidence.
Kontrolování prodeje doplňkového sortimentu a jeho evidence.
Zajišťování školení personálu.
Komunikace se zákazníky v cizím jazyce.
Hrubé měsíční mzdy v ČR celkem
K typové pozici jsou přiřazena následující zaměstnání z číselníku CZ-ISCO:
CZ-ISCO
1411
14111
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
Řídící pracovníci v hotelích
Medián za ČR celkem
Mzdová sféra
Platová sféra
26 954 Kč
-
Příklady prací
Příklady prací z podnikové sféry
Tarifní stupeň
Řízení a organizace práce v hotelové recepci včetně vrátnice a rezervačních, ubytovacích i jiných služeb ve velkých a
mezinárodních hotelech včetně provádění kontrolní činnosti.
Řízení a organizace práce v hotelové recepci včetně vrátnice a rezervačních, ubytovacích i jiných služeb v menších a
středních hotelech včetně provádění kontrolní činnosti.
9
8
Pracovní podmínky
Název
1
Zátěž teplem
x
Zátěž chladem
x
Zátěž hlukem
x
Zátěž vibracemi
x
Zátěž prachem
x
Zátěž chemickými látkami
x
Zátěž invazivními alergeny
x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
x
Zátěž ionizujícím zářením
x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
x
Zraková zátěž
x
Celková fyzická zátěž
x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
x
2
3
4
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu MPSV "Národní soustava povolání", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Generováno:
26.6.2013 16:22:46
Strana 1 z 4
Národní soustava povolání
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
x
Lokální zátěž jemné motoriky
x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
x
Práce ve výškách
x
Duševní zátěž
x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
x
Zvýšené riziko obecného ohrožení
x
Pracovní doba, směnnost
x
x
Legenda:
1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze
vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození
zdraví.
Příprava a vzdělání
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
KKOV
Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus ( 6542N )
KKOV
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management ( 6208R )
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus ( 65xxM )
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus ( 6542M )
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ( xxxxL )
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ( xxxxK )
KKOV
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ( xxxxM )
Regulovaná povolání
Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro
jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či
činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).
Měkké kompetence
Kód
Název
a01
Efektivní komunikace
Úroveň 0-5
4
a02
Kooperace (spolupráce)
4
a03
Kreativita
3
a04
Flexibilita
4
a05
Uspokojování zákaznických potřeb
5
a06
Výkonnost
4
a07
Samostatnost
5
a08
Řešení problémů
5
a09
Plánování a organizování práce
4
a10
Celoživotní učení
3
a11
Aktivní přístup
4
a12
Zvládání zátěže
4
a13
Objevování a orientace v informacích
3
a14
Vedení lidí (leadership)
2
a15
Ovlivňování ostatních
4
Popisy úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf
Obecné dovednosti
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu MPSV "Národní soustava povolání", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Generováno:
26.6.2013 16:22:47
Strana 2 z 4
Národní soustava povolání
Kód
Název
b01
Počítačová způsobilost
Úroveň 0-3
3
b02
Způsobilost k řízení osobního automobilu
0
b03
Numerická způsobilost
2
b04
Ekonomické povědomí
2
b05
Právní povědomí
2
b06
Jazyková způsobilost v češtině
3
b07
Jazyková způsobilost v angličtině
2
b08
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce
2
Legenda: 0 - úroveň žádná, 1 - úroveň základní, 2 - úroveň běžná, 3 - úroveň vysoká
Popisy úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf
Odborné znalosti
Nutné
Kód
Název
h31._.0012
recepční činnost
Úroveň 1-8
4
h31._.0011
provoz ubytovacích zařízení
4
Odborné dovednosti
Nutné
Kód
Název
h31.Z.1113
Organizace a řízení činnosti pracovníků recepce
Zpracovávání podkladů pro účetnictví (pokladní kniha, evidence přijatých a vydaných účetních
dokladů, výkazy tržeb, recepční uzávěrka apod.)
Kontrola prodeje doplňkového sortimentu a jeho evidence
Zpracovávání požadovaných agend (např. statistická hlášení, harmonogramy služeb, podklady pro
zpracování mezd apod.)
Poskytování informací o ubytovacích a ostatních službách zákazníkům včetně informací o cenách
poskytovaných služeb
Tlumočení poskytovaných informací, popř. tlumočení běžných rozhovorů mezi zákazníky a ostatním
personálem
Kontrola vedení evidence ubytovaných hostů a poskytnutých služeb
Vyřizování závažných stížností či reklamací zákazníků
Příprava opatření pro zvýšení kvality poskytovaných ubytovacích služeb, v oblasti technického
vybavení, v oblasti personální a v oblasti odměňování
Kontrola dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a vnitropodnikových směrnic či předpisů
Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu svěřených úseků
Projednávání běžných záležitostí s kontrolními orgány státní správy
Koordinace činnosti bezpečnostní služby
h31.D.8116
h31.D.3111
h31.D.8112
h31.C.1112
h33.C.1113
h31.D.3120
h31.C.2113
h31.D.2111
h31.D.3116
h31.Z.1112
h31.C.2114
h31.C.2900
Úroveň 1-8
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
Popis úrovní naleznete zde:
http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c1_manualu.pdf
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
Závažná psychosomatická onemocnění.
Poruchy chování.
Duševní poruchy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
Statistika volných míst na úřadech práce
Název
1. 1. - 26. 6. 2013
2. pololetí roku 2012
1. pololetí roku 2012
2. pololetí roku 2011
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu MPSV "Národní soustava povolání", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Generováno:
26.6.2013 16:22:47
Strana 3 z 4
Národní soustava povolání
Celkem ČR
0
0
0
0
Hlavní město Praha
0
0
0
0
Jihočeský kraj
0
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
0
Karlovarský kraj
0
0
0
0
Královéhradecký kraj
0
0
0
0
Liberecký kraj
0
0
0
0
Moravskoslezský kraj
0
0
0
0
Olomoucký kraj
0
0
0
0
Pardubický kraj
0
0
0
0
Plzeňský kraj
0
0
0
0
Středočeský kraj
0
0
0
0
Ústecký kraj
0
0
0
0
Vysočina
0
0
0
0
Zlínský kraj
0
0
0
0
Garance
Informace o koordinátorovi
Název organizace:
Koordinační rada
Kontaktní osoba:
Bohumil Mužík, Ing.
Informace o garanci
Garantující subjekt: Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
Kontaktní osoba:
E-mail:
Václav Stárek, Ing.
[email protected]
Další povolání a typové pozice zajišťované tímto garantem
Krupiér
Cukrář v restauračním provozu
Barista
Průvodce specialista pro region
Kuchař
Průvodce specialista pro region Jižní Morava
Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku
Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu
Kuchař studené kuchyně
Vedoucí rezervačního oddělení
Kuchař teplé kuchyně
Vedoucí stravovacího úseku
Pomocný kuchař
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská
Kuchař expedient
Pracovník pohostinství a hotelového provozu
Pomocný přípravář pokrmů
Provozní
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení
Recepční
Výrobce příloh
Barman
Průvodce cestovního ruchu
Pomocný pracovník v pohostinství
Pracovník turistického informačního centra
Pomocný číšník
Vedoucí pracovník turistického informačního centra
Horský průvodce
Pracovník cestovní kanceláře
Sommelier
Místní zástupce cestovní kanceláře
Pracovník cestovní agentury
Vedoucí zájezdu
Prodejce cestovní agentury
Pracovník horské služby
Místní zástupce cestovní agentury
Člen horské služby
Animátor cestovní kanceláře
Psovod horské služby
Prodejce v cestovní kanceláři
Instruktor horské služby
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
Cvičitel horské služby
Animační pracovník v rekreačním zařízení
Záchranář pro lyžařské tratě
Vedoucí kempu
Průvodce specialista pro region Praha
Správce kempu
Číšník
Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních
Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu MPSV "Národní soustava povolání", který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Generováno:
26.6.2013 16:22:47
Strana 4 z 4
Download

Vedoucí recepce