MĚSTSKÁ ČAST PRAHA 8
Uřad městské části
První den zveřejnění:
Poslední den zveřejnění:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ČJ: MCP8 “0798/2013
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") oznamuje podle §87 odst. l
stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání
na den
URAD MESTSKE CASTI
~ odbor výstavby __ Zenklova 35. 180 48 Praha 8
Spis. zn.: MCPB 17413 1/2012/0V.D0h
Č.jedn.: MCPS I 10798/2013
Vyřizuje: Dohnalová Světluška
Praha, dne 21.8.2013
Libeň/p 3597/5
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ úzEMNím) ŘÍZENÍ A PozvÁNÍ K ÚS'I'NíMII JEDNÁNÍ
Rustonka Development s.r.o.. IČO 27591026. Pobřežní 3/620. 186 00 Praha 8.
kterou zastupuje URBIA, s.r.o., IČO 49687514. Krůlodvorská 16/101“. l 10 (10 Praha l
(dále jen "žadatel") podal dne 20122012 Žádost o vydani změny územního rozhodnutí
Č.j. MCP8
008108/2011, sp.zn. MCPB 05607l/2009/0V.Rů ze dne 16.3.2011 o umístění stavby
nazvané
„RUSTONKA - 1.etapa polyfunkění objekty* Sokolovská, Pobřežní, Nově Švábky,
Praha 8 - Karlín pro
umístění stavby s novým názvem:
"Administrativně - obchodní centrum RUSTON KA [objekt A, B. C. D) vymezené
ulicemi
Sokolovská, Rohanské nábřeží, U Rustonky. K Olympiku. Praha 8 - Karlín"
na pozemcích parc. č. 3597/5, 3628/1, 3631, 3633, 3948/1, 3949, 3950/1, 3951, 4014/8 v
katastrálním
území Libeň, parc. č. 691/1, 693/139, 693/142, 763/1, 763/2, 763/3, 763/4, 763/5, 763/9,
763/10. 763/1 l,
763/12, 763/13, 763/14, 763/15, 763/16, 763/17, 763/20, 763/21, 763/22, 763/24, 763/66,
763/67, 763/68,
763/69, 763/71, 763/72, 763/73. 763/74, 763/75, 763/76, 763/77, 763/78, 763/79, 764/1,
764/2, 764/3,
801/1, 801/10, 834/1, 835/1, 838, 839, 854/1 v katastrálním území Karlín. Uvedeným
dnem
bylo zahájeno územní řízení, Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi
podklady potřebnými k projednání, byl Žadatel dne 26442013 pod ČJ,
MCP8 018245/2013 vyzván k doplnění a řízení bylo přeruŠeno. Žádost byla doplněna
dne 14.6.2013 a 16.8.2013.
Popis změny:
Předmětem změny je jednak funkce areálu, kdy se původní hlavní funkce obchodní
centrum nahrazuje
hlavni funkci administrativa. V přízemí zůstávají obchodní funkce, Dále došlo k
přehodnocení tvarů a rozměrů stavebních objektů, k redukcí podzemních podlaží, ke
snížení spotřeby energie, počtu parkovacích mist, četnosti jízd apod. Zůstává zachován
hlavni vjezd do areálu zulice Sokolovská a zůstávají zachovány napojovací body
inženýrských sítí. Na pozemcích stavby budou umístěny 3 budovy půdorysného rozměru
max. 23,50 a 99.1 m O9 podíažích (7 NP, 2 PP) A, B, C a objekt D (vjezd do hromadně
garáže). Stavba bude napojen na Site technického vybavení (kanalizace jednotná,
kanalizace dešťová, vodovod, horkovod, elektro a telekomunikační vedení). Některé
přípojky byly realizovány podle platného územního rozhodnutí.
Úřad městské Části Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odstl písm. c/ Zákona é. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky 6155/2000 Sb.
hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, Pracoviště: U Mumm 6. Praha 8 Libeň tel. refuent' 222 805 376 lcl sekrctnnnu: 222 1105 719, [na: m 805 723
24. září 2013 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných ÚMČ Praha 8, odbor výstavby, oddělení územního
rozhodování, U Meteoru 6, ll.
patro, kancelář č. 238.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihliží. Učastnici řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnuti (Úřad městské Části
Praha 8, odbor výstavby. úřední dny: Po 8:00 12:00, 13:00 - 18:00, St 8:00 - 12:00, 13:00 ~ 18:00, kancelář ě. 238),
Poučení:
Žadatel zajistí1 aby informace o jeho záměru a o 10m. že podal žádost o vydání
územního rozhodnuti. hyln bezodkladně poté. co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku. na nichž se má
záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Účastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíži. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek: k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec Stavebního úřadu je podle § 172 odst. l stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím
jejich vlastníků při zjišťování stavu.
Stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního
rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. l stavebního zákona uložit pořadkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů
podle §l72 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo
osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
MĚSTSKÁ ČAST PRAHA 8
Úřad městské části, odbor výstavby, oddělení územního rozhodování
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha a - Libeň
Download

Rustonka, zahájení územního řízení, změna.pdf