Čj: MCP8 168393/2014
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- odbor územního rozvoje a výstavby
oddělení dopravních staveb
Zenklova 35, 18048 Praha 8
Spis. zn.: MCP8 100313/2014/0V.Bau
Č.jedn.:
MCP8168393/2014
Vyřizuje: Baumruk Vladimír
2.
3.
-
Praha, dne 14.1.2015
Karlínlp 693/2
4.
5.
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
6.
Úřad městské části Praba 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.131l997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, dále pak podle § 15 odst. 1 písm. c/ zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Praby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad")
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 16.7.2014 podali a dne 15.9.2014 doplnili
7.
Filomenia Com pany, a.s., IČO 1517481, Sokolovská 94/100,18600 Praha 8, zastoupena na základě
plné moci EL TODO, a.s., IČO 45274517, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
8.
9.
10.
11.
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
12.
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební
povolení
13.
14.
na stavbu:
"Polyfunkční dům KINDERGARTEN - komunikace"
Praha 8, Karlín, Nekvasilova
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.
v katastrálním území Karlín.
Č.
693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155, 693/163, 693/164
Stavba obsahuje stavební objekt (SO):
SO 301 Vnější komunikace a chodníky, zpevněné plochy
ll.
1.
15.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části (1)
První den zveřejnění: -1q.
Poslední den zveřejnění:
Počet listů: -11
-1,
tel.referent:
222 805 722, mail: [email protected]
tel.sekretariát:
17.
h/J~
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, ověřené ve stavebním
řízení, kterou vypracoval 07/2014 projektant European Trasportation consultancy S.LO.,
Anny Letenské 34/7, Praba 2, autorizováno Ing. Miloslavem Maxou, autorizovaným mzenýrem
pro dopravní stavby ČKAIT 0009846, a Ing. Pavlem Zemlerem, autorizovaným inženýrem
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
16.
222 805 719
18.
19.
-2 -
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 050040 I, která bude po nabytí právní moci vrácena
stavebníkovi; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zabájení stavby nejméně 7 dní před zahájením stavby.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po provedení vsakovacích zařízení pro odvodnění komunikací, před jejich zakrytím stavební
konstrukcí komunikací a terénními úpravami
b) Po provedení terénní úpravy podloží stavby a zhutnění na předepsanou úroveň
c) Před zahájením pokládky dlažby
Stavba bude dokončena do 31.7.2016.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo, jakož i doklad o oprávnění
ke stavební a montážní činnosti budou stavebnímu úřadu oznámeny ještě před zabájením stavby.
Podloží stavby bude zhutněno na předepsanou úroveň, v případě zastižení nevhodné podkladní
zeminy bude provedeno její zlepšení nebo výměna k dosažení předepsaných vlastností podle návrhu
geotechnika stavby, podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
Odvodnění komunikací bude provedeno vsakem do podloží pomocí vsakovacího zařízení, které bude
splňovat požadavky ČSN 75 90 lOV sakovací zařízení srážkových vod.
Při provádění stavby budou přijata účinná opatření k omezení prašnosti zejména v období sucha,
např. skrápěním staveniště a zakrýváním ložných ploch nákladních automobilů, přepravujících sypké
materiály proti úletu polétavého prachu.
Vozidla stavby budou před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěna, případné znečištění
bude bezodkladně uklizeno.
Vozidla stavby budou splňovat emisní limity pro mobilní zdroje.
Stavební stroje a nákladní automobily budou mít zapnuty motory jen při pracovním nasazení, mimo
tuto dobu budou vypínány.
Při provádění stavby budou zajištěna předepsaná protihluková opatření, např. plným oplocením
staveniště výše 2 m, pracovní doba hlučných mechanizmů bude omezena na dobu 8 -16 hod.
Zvlášť hlučné práce při provádění stavby nebudou vykonávány v době pracovního volna
a pracovního klidu.
Řezání dlažby pro její pokládku bude v maximální možné míře prováděno mimo obvod staveniště
v pracovní základně zhotovitele a dlažba již upravená bude na stavbu dovážena. Na stavbě bude
prováděno pouze zhotovení přířezů dlažby, pro které je nutné přesné místní doměření.
Během stavby bude v době od 7 do 21 hod. dodržen hygienický limit LAeq,T 65 dB ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb.
V koridoru budoucí pěší komunikace větev 2 (případně vedle její staveniště) bude během stavby
zajištěn nepřetržitý průchod pro pěší šířky mín. 1,5 m k zajištění pohybu směrem ke stanici metra
Invalidovna.
Během stavby bude zajištěno podélné veřejné parkování vozidel v západní části místní komunikace
Nekvasifova, přilehlé k prostoru staveniště (obdobně jako ve stávajícím stavu). Tento parkovací pruh
bude přerušen pouze v místech připojení prostoru staveniště vjezdy na místní komunikaci
Nekvasilova a nezbytnými stavebními zábory pro provádění přípojek stavby polyfunkčního domu.
Na chodnících, vedoucích od vchodů do domů č.p. 567/10 a 568/12 směrem ke komunikaci
pro zásobování polyfunkčního domu budou umístěny sloupky, znemožňující zde parkování vozidel.
V místě počátku pěší komunikace za ukončením zásobovacího úseku a v místě počátku jižního
chodníku ve směru od místní komunikace Nekvasilova budou osazeny pevné zábrany, překonatelné
zásahovými vozidly hasičského sboru, jejich přesné umístění a technické řešení bude předmětem
prováděcí dokumentace, která bude stavebnímu úřadu předložena k posouzení ještě před realizací.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir . [email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 3-
Čj: MCP8 168393/2014
Čj MCP8168393/2014
20. Vjezd do garáží polyfunkčního domu bude proveden jako chodníkový přejezd s nájezdem
přes dvojici snížených žulových obrubníků, za nimiž bude osazen varovný pás kontrastní barvy
z reliéfní dlažby šířky 40 cm.
21. Při provádění stavby nebudou poškozeny stávající podzemní sítě, požadavky jejich správců budou
respektovány.
22. Stávající podzemní sítě v prostoru chodníkového přejezdu budou uloženy do chrániček
podle požadavků jejich správců.
23. Stavebník umožní provedení archeologického výzkumu oprávněné organizaci.
24. Při provádění stavby v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací budou dodrženy
"Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh
pro inženýrské sítě", schválené usnesením Rady hl.m. Prahy ze dne 31.1.2012 č. 95, ve znění přílohy
č. I usnesení Rady hl.m. Prahy č. 127 ze dne 28.1.2014.
25. Použitá dlažba pro stavbu komunikací bude splňovat předepsané protiskluzové vlastnosti.
26. Při provádění stavby budou instalovány stavební prvky, zajišťující bezbariérové užívání stavby,
zejména se jedná o zvýšené parkové obrubníky u komunikací s převýšením 6 cm oproti úrovni
komunikace, varovné pásy za sníženými obrubníky přejezdů šířky 40 cm z reliéfní dlažby kontrastní
barvy oproti barvě povrchu chodníku.
27. Stávající podzemní sítě budou v prostoru chodníkových přejezdů uloženy do chrániček
podle požadavků správců podzemních sítí.
28. Úsek komunikace se smíšeným provozem vozidel a chodců, určený pro jízdu zásobovacích vozidel,
bude mít výrazně odlišnou barvu dlažby oproti úsekům určených pouze pro chůzi ajízdu zásahových
vozidel hasičského sboru.
4.
5.
6.
-4 -
Pro splnění požadavku podle podmínky č. 3 bude předmětná část stavby, tj. komunikace určená
pro zásobování, uvedena do zkušebního provozu nebo bude tento provoz před kolaudací simulován
podle stanovené charakteristiky (metodiky) provozu, odpovídající definitivnímu stavu a provoznímu
řádu (viz podmínka č. 2). Použití simulace provozu je podmíněno schválením tohoto postupu
Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.
Nově budované a rekonstruované samostatné chodníky, označené NN2992, při severní, západní, jižní
a východní straně stavby Polyfunkčního domu Kindergarten, budou užívány jako místní komunikace
IV. třídy, stavebně upravovaný západní chodník místní komunikace Nekvasilova zůstane součástí
této místní komunikace III. třídy.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou dále předloženy stavebnímu úřadu následující
podklady:
III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Místní komunikace s veřejným přístupem chodců, severně od stavby polyfunkčního domu, bude
užívána, v části k tomu určené, pouze k občasné nezbytné jízdě vozidel zásobování této stavby,
případně k jízdě pohotovostních vozidel integrovaného záchrarmého systému. Komunikace nebude
užívána pro zásobování v době nočního klidu.
2. K regulaci provozu vozidel zásobování polyfunkčního domu, k tomu určené části místní komunikace,
bude k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložen provozní řád, který bude obsahovat:
•
Dokumentace skutečného provedení stavby, ověřená zhotovitelem stavby, s vyznačením
případných změn oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení, ověřené ve stavebním
řízení
•
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně vsakovacích objektů a přípojek
odvodnění a doklad o jeho předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy,
Vyšehradská 57, 12800 Praha 2
•
Doklady o všech na stavbě použitých výrobcích (prohlášení o shodě, certifikáty výrobků)
•
Doklad o likvidaci stavebního odpadu oprávněnou osobou
•
Výsledky předepsaných zkoušek zhutnění podloží stavby komunikací na předepsanou úroveň
•
Doklad o rozsahu a způsobu sanace podloží, pokud byla geotechnikem stavby předepsána
•
Doklad o způsobu a úrovni hutnění zásypů a užitých materiálů zásypů v okolí stavby
polyfunkčního domu, na nichž budou komunikace rovněž provedeny
•
Doklad o dokončenosti dalších částí stavby, v obvodu stavby komuníkací (veřejné, venkovní
osvětlení, podzemní sítě, přípojky, vodohospodářské stavby)
•
Doklad o výsledku měření předepsané úrovně veřejného osvětlení dokončených komunikací
•
Vyhodnocení zkušebního provozu nebo simulace provozu (pokud bude využita) zásobovací
komunikace a stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy k výsledkům měření úrovně hluku
z provozu dopravy
•
Vyjádření správce komunikace Technické správy komunikací hl.m. Prahy, k části stavby
ve správě této organizace
•
Stanovení rozsahu provozu (denní počet vozidel) s časovým vymezením tak, aby byl splněn
předepsaný hygienický limit podle podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí pro užívání stavby
•
Vyjádření Městské části Praha 8, majetkového odboru, k části stavby na pozemcích
ve vlastnictví městské části
•
Uvedení druhu vozidel, která mají oprávnění k nezbytnému vjezdu pro zásobování (jejich celková
hmotnost, rozměr odpovídající návrhové skupině dopravního zatížení)
•
Vyjádření Městské části Praha 8, odboru životního prostředí,
v obvodu stavby komunikací
•
Jakým způsobem bude zajištěna kontrola dodržování provozního řádu, včetně určení odpovědné
osoby provozovatele
•
Vyjádření správců podzemních sítí stavbou dotčených, zejména k uložení stávajících
podzemních sítí do chrániček
•
Zajištění správy a údržby komunikace, zejména z hlediska vyloučení prašnosti vznikající z provozu
vozidel
•
Výkres skutečného provedení definitivního dopravního značení, schválený ÚMČ Praha 8
odborem dopravy a Policií ČR
•
Přílohou provozního řádu bude návrh definitivního dopravního značení k regulaci provozu vozidel,
schválený ÚMČ Praha 8 odborem dopravy a Policií ČR
Měřením bude ke kolaudaci stavby doloženo, že hluk vznikající obslužnou dopravou při zásobování
obchodů a mateřské školy po obslužné komunikaci nepřekročí ve venkovním chráněném prostoru
nejbližších bytů hygienický limit LAeq•T 50/40 dB.
3.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tcl.refercnt:
222 805 722, mail: vladimir . [email protected]
tel.sekretariát:
222 805719
k vegetačním úpravám
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. I zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"»:
Filomenia Company, a.s., Sokolovská 94/100,18600
Praha 8
Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, Mariánské
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir . [email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 7-
Čj MCP8168393/2014
Čj: MCP8 168393/2014
a přesné umístění bude předmětem prováděcí dokumentace, která bude stavebnímu úřadu předložena
k posouzení.
Podmínka č. 24 vychází z předpisu pro provádění zásahů do komunikací ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
K užívání stavby stanovil stavební úřad i tyto podmínky:
Podmínka č. I a 2 upravuje podmínky užívání části místní komunikace, která má v prvním úseku
mezi připojením na místní komunikaci Nekvasilovu a obratištěm vozidel smíšenou funkci pro pohyb
chodců společně s vozidly nezbytného zásobování a vozidly integrovaného záchranného systému, další
úsek západním směrem je určen pro chodce a vozidla integrovaného záchranného systému. Aby byla
zcela přesně určena vozidlová funkce pro zásobování a rozsah provozu, předepsal stavební úřad
vypracování závazného provozního řádu, který bude obsahovat předepsané náležitosti, uvedené v textu
podmínky. To stanoví vymahatelná a kontrolovatelná pravidla provozu, respektující skutečnost, že tento
provoz se bude odehrávat v poměrně malé vzdálenosti od jižní fasády bytových domů v ulici
K Olympíku. Současně stavební úřad vyloučil užívání této komunikace vozidly zásobování v období
nočního klidu, kdy je nutné zajistit pohodu bydlení obyvatel přilehlých domů. Pro užívání současně platí
podmínka č. 18 pro provedení stavby, tj. instalace zábran v přístupových chodnících ke vstupům
do bytových domů, přípojených k části komunikace se zásobovací funkcí, tím bude zajištěna ochrana
těchto komunikací před nežádoucím vjezdem a parkováním vozidel případných neukázněných řidičů
zásobování, či jiných řidičů, pokud by nerespektovali vymezený koridor.
Podmínka č. 3 a 4 vychází z požadavku Hygienické stanice hl.m. Prahy na měření hluku z provozu
vozidel po komunikaci určené pro zásobování polyfunkčního domu, a to ke kolaudaci stavby. Úroveň
hluku z provozu dopravy nesmí překračovat předepsaný hygienický limit. Z tohoto požadavku
jednoznačně vyplývá potřeba ověření úrovně hluku ještě před kolaudací předmětné části stavby. To
znamená, že je nutné ověřit tyto poměry v režimu zkušebního provozu této části stavby, o který musí
stavebník požádat před kolaudací stavby a musí zde proběhnout dostatečně dlouhá doba
s charakteristickým provozem tak, aby to měření bylo možno provést, případně takový provoz simulovat,
pokud by provozovny, které budou cílem zásobování, nebyly ještě plně provozovány. Použití varianty
simulace provozuje podmíněno schválením metodiky Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.
Podmínka č. 5 vychází z kategorizace předmětných komunikací příslušným orgánem obce. Tato
kategorizace může být naplněna v případě splnění zákonných předpokladů, tj. vlastnictví předmětných
komunikací obcí a zařazení do sítě místních komunikací (pokud se nejedná o komunikace ji zařazené).
Stavební úřad obdržel následující podklady pro vydání rozhodnutí:
Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 20.5.2011,
čj. MCP8 015190/2011,
v právní moci
dne 27.7.2012
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 14.8.2014 čj. MCP8 108084/2014, v právní moci
dne 3.9.2014, k přeložce vodovodu
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 8.7.2014, čj. MCP8 096217/2014, v právní moci
dne 25.7.2014, souhlas vodoprávního úřadu pro stavbu
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 4.8.2014, čj. MCP8 099190/2014,
v právní moci dne 27.8.2014, povolení ke kácení dřevin
Souhlas ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 24.6.2014 čj. MCP8 089649/2014 k vydání
stavebního povolení speciálním stavebním úřadem
Závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 2.6.2014 čj. HSHMP 20103/2014
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 29.5.2014 č.j. HSAA-52545/2014
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
teI.referent:
222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 8-
Stanovisko MHMP odboru rozvoje a financování dopravy ze dne 17.6.2014 čj. MHMP830082/20 14/RFD- RD/Š v
Závazné stanovisko MHMP odboru životního prostředí ze dne 23.5.2014 SZn. S-MHMP0610616/2014/2/0ZPNl
Stanovisko MHMP odboru dopravních agend ze dne 20.5.2014 čj. MHMP-728630/2014/0DA-04/Ka
Závazné stanovisko MHMP odboru bezpečnosti a krizového řízení ze dne 16.5.2014 čj. S-MHMP
619586/2014/BKR
Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče ze dne 10.6.2014 čj. S-MHMP 618455/2014
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 6.5.204 čj. MCP8 063148/2014
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dopravy ze dne 28.5.2014 čj. MCP8 063149/2014
Vyjádření ÚMČ Praha 8 odboru dopravy zed ne 29.12.2014 čj. MCP8 174095/2014, k námitkám
účastníků řízení
Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odboru služby dopravní policie
ze dne 5.5.2014 č.j. KRPA-132040-2/ČJ-2014-0000DŽ
Technické stanoviska Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 14.8.2014
zn. TSK/16844/14/2200N e
Koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 14.8.2014
zn. TSKlI6844/14/2200Ne
Vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.,
ze dne 6.5.2013 zn. 42/13
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, ze dne 10.6.2014 Zll. 23715/2014-263
Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 27.8.2014 zn. PYK 41141/0TPČ/14
Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., ze dne 27.8.2014 zn. 3093/14/2/02
Vyjádření T MOBILE Czech Republic a.s., ze dne 5.6.2014 zn. ÚRl46032/14-6
Vyjádření 02 Czech Republic a.s., ze dne 27.6.2014 čj. 627488/14
Vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 30.5.2014 zn. 300018572
Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 28.5.2014 zn. 1760/0u/OSDS/20 14
Vyjádření Miracle Network, s.r.o., ze dne 26.5.2014
MN/6901l14/AM
Vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o., ze dne 20.5.2014 č.j. 22873/2014
Vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 23.5.2014 zn. 123/UR/14
Vyjádření Dalkia česká republika a.s., ze dne 19.6.2014
Vyjádření Čeps, a.s., ze dne 23.6.2014 zn. 787A114/KOC/Sy/4
Vyjádření CentroNet, a.s., ze dne 27.5.2014 zn. 522/2014
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a Městskou částí
Praha 8 č. Sml 2014/1148/M0.DEP, ze dne 1l.11.2014 pro pozemek parc.č. 693/163, k.ú. Karlín
a souhlasné stanovisko ze dne 27.8.2014 č.j. MCP8 091572/2014
Dohoda o provedení stavby ze dne 2.9.2014 mezi stavebníkem a Hl.m. Prahou, zastoupenou MHMP
odborem evidence, správy a využití majetku ze dne 25.8.2014 čj. SVMNP/1199832a/14/su,
pro pozemky stavby parc.č. 693/2, 693/143, 693/164, k.ú. Karlín.
Informace z katastru nemovitostí pro pozemky stavby
Zákres obvodu stavby do snímku katastrální mapy
Oznámení o fúzi stavebníka se společností HUEL VA a.s. ze dne 1.9.2014
č.
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sekretariát:
222805 719
- 7-
Čj MCP8168393/2014
Čj: MCP8 168393/2014
a přesné umístění bude předmětem prováděcí dokumentace, která bude stavebnímu úřadu předložena
k posouzení.
Podmínka č. 24 vychází z předpisu pro provádění zásahů do komunikací ve vlastnictví Hl.m. Prahy.
K užívání stavby stanovil stavební úřad i tyto podmínky:
Podmínka č. I a 2 upravuje podmínky užívání části místní komunikace, která má v prvním úseku
mezi připojením na místní komunikaci Nekvasilovu a obratištěm vozidel smíšenou funkci pro pohyb
chodců společně s vozidly nezbytného zásobování a vozidly integrovaného záchranného systému, další
úsek západním směrem je určen pro chodce a vozidla integrovaného záchranného systému. Aby byla
zcela přesně určena vozidlová funkce pro zásobování a rozsah provozu, předepsal stavební úřad
vypracování závazného provozního řádu, který bude obsahovat předepsané náležitosti, uvedené v textu
podmínky. To stanoví vymahatelná a kontrolovatelná pravidla provozu, respektující skutečnost, že tento
provoz se bude odehrávat v poměrně malé vzdálenosti od jižní fasády bytových domů v ulici
K Olympíku. Současně stavební úřad vyloučil užívání této komunikace vozidly zásobování v období
nočního klidu, kdy je nutné zajistit pohodu bydlení obyvatel přilehlých domů. Pro užívání současně platí
podmínka č. 18 pro provedení stavby, tj. instalace zábran v přístupových chodnících ke vstupům
do bytových domů, přípojených k části komunikace se zásobovací funkcí, tím bude zajištěna ochrana
těchto komunikací před nežádoucím vjezdem a parkováním vozidel případných neukázněných řidičů
zásobování, či jiných řidičů, pokud by nerespektovali vymezený koridor.
Podmínka č. 3 a 4 vychází z požadavku Hygienické stanice hl.m. Prahy na měření hluku z provozu
vozidel po komunikaci určené pro zásobování polyfunkčního domu, a to ke kolaudaci stavby. Úroveň
hluku z provozu dopravy nesmí překračovat předepsaný hygienický limit. Z tohoto požadavku
jednoznačně vyplývá potřeba ověření úrovně hluku ještě před kolaudací předmětné části stavby. To
znamená, že je nutné ověřit tyto poměry v režimu zkušebního provozu této části stavby, o který musí
stavebník požádat před kolaudací stavby a musí zde proběhnout dostatečně dlouhá doba
s charakteristickým provozem tak, aby to měření bylo možno provést, případně takový provoz simulovat,
pokud by provozovny, které budou cílem zásobování, nebyly ještě plně provozovány. Použití varianty
simulace provozuje podmíněno schválením metodiky Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.
Podmínka č. 5 vychází z kategorizace předmětných komunikací příslušným orgánem obce. Tato
kategorizace může být naplněna v případě splnění zákonných předpokladů, tj. vlastnictví předmětných
komunikací obcí a zařazení do sítě místních komunikací (pokud se nejedná o komunikace ji zařazené).
Stavební úřad obdržel následující podklady pro vydání rozhodnutí:
Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 20.5.2011,
čj. MCP8 015190/2011,
v právní moci
dne 27.7.2012
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 14.8.2014 čj. MCP8 108084/2014, v právní moci
dne 3.9.2014, k přeložce vodovodu
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 8.7.2014, čj. MCP8 096217/2014, v právní moci
dne 25.7.2014, souhlas vodoprávního úřadu pro stavbu
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 4.8.2014, čj. MCP8 099190/2014,
v právní moci dne 27.8.2014, povolení ke kácení dřevin
Souhlas ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 24.6.2014 čj. MCP8 089649/2014 k vydání
stavebního povolení speciálním stavebním úřadem
Závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 2.6.2014 čj. HSHMP 20103/2014
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 29.5.2014 č.j. HSAA-52545/2014
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
teI.referent:
222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 8-
Stanovisko MHMP odboru rozvoje a financování dopravy ze dne 17.6.2014 čj. MHMP830082/20 14/RFD- RD/Š v
Závazné stanovisko MHMP odboru životního prostředí ze dne 23.5.2014 SZn. S-MHMP0610616/2014/2/0ZPNl
Stanovisko MHMP odboru dopravních agend ze dne 20.5.2014 čj. MHMP-728630/2014/0DA-04/Ka
Závazné stanovisko MHMP odboru bezpečnosti a krizového řízení ze dne 16.5.2014 čj. S-MHMP
619586/2014/BKR
Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče ze dne 10.6.2014 čj. S-MHMP 618455/2014
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 6.5.204 čj. MCP8 063148/2014
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dopravy ze dne 28.5.2014 čj. MCP8 063149/2014
Vyjádření ÚMČ Praha 8 odboru dopravy zed ne 29.12.2014 čj. MCP8 174095/2014, k námitkám
účastníků řízení
Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odboru služby dopravní policie
ze dne 5.5.2014 č.j. KRPA-132040-2/ČJ-2014-0000DŽ
Technické stanoviska Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 14.8.2014
zn. TSK/16844/14/2200N e
Koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 14.8.2014
zn. TSKlI6844/14/2200Ne
Vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.,
ze dne 6.5.2013 zn. 42/13
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, ze dne 10.6.2014 Zll. 23715/2014-263
Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 27.8.2014 zn. PYK 41141/0TPČ/14
Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., ze dne 27.8.2014 zn. 3093/14/2/02
Vyjádření T MOBILE Czech Republic a.s., ze dne 5.6.2014 zn. ÚRl46032/14-6
Vyjádření 02 Czech Republic a.s., ze dne 27.6.2014 čj. 627488/14
Vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 30.5.2014 zn. 300018572
Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 28.5.2014 zn. 1760/0u/OSDS/20 14
Vyjádření Miracle Network, s.r.o., ze dne 26.5.2014
MN/6901l14/AM
Vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o., ze dne 20.5.2014 č.j. 22873/2014
Vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 23.5.2014 zn. 123/UR/14
Vyjádření Dalkia česká republika a.s., ze dne 19.6.2014
Vyjádření Čeps, a.s., ze dne 23.6.2014 zn. 787A114/KOC/Sy/4
Vyjádření CentroNet, a.s., ze dne 27.5.2014 zn. 522/2014
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi stavebníkem a Městskou částí
Praha 8 č. Sml 2014/1148/M0.DEP, ze dne 1l.11.2014 pro pozemek parc.č. 693/163, k.ú. Karlín
a souhlasné stanovisko ze dne 27.8.2014 č.j. MCP8 091572/2014
Dohoda o provedení stavby ze dne 2.9.2014 mezi stavebníkem a Hl.m. Prahou, zastoupenou MHMP
odborem evidence, správy a využití majetku ze dne 25.8.2014 čj. SVMNP/1199832a/14/su,
pro pozemky stavby parc.č. 693/2, 693/143, 693/164, k.ú. Karlín.
Informace z katastru nemovitostí pro pozemky stavby
Zákres obvodu stavby do snímku katastrální mapy
Oznámení o fúzi stavebníka se společností HUEL VA a.s. ze dne 1.9.2014
č.
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sekretariát:
222805 719
- 9-
Čj: MCP8 168393/2014
Čj: MCP8 168393/2014
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, vlastníkům pozemků stavby a staveb
na nich umístěných, vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich umístěných, kteří mohou být
navrhovanou stavbou přímo dotčeni. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto
povolením přímo dotčena.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
dotčených orgánů
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Družstvo K Olympiku, Raiffeisenbank a.s., Ing. Vladimíra Benešová, Jiří Krátký, Ing. Vlasta Krátká, Šárka
Vlková, Eva Severin Šporcová, PhDr. Irina Zálišová, Tomáš Rychetský, Jan Bednařík, Miroslava Solanská,
Pavel Říha, Alexandr Melničenko, Ing Karel Zeman, Zdeňka Bailloni, Jaroslava Soudková, Michaela
Peňasová, Věra Zdeňková, Věra Doležalová, Květoslava Nováková, Jiří Kotan, Alena Kučerová,
Eva Hachlová, Ivo Knejp, Irena Huďagiová, Renáta Hendrychová, Jana Plačková, Jana Šamalová, Ing. Jan
Bilíček, Štěpánka Auterská, Jana Měřínská, Marie Pohořelská, Jan Toužimský, Dagmar Hudečková, Galina
Hudská, Jaroslav Kvašňák, Zdeněk Schlibener, David Roháček, Josef Javůrek, Zdenka Javůrková,
Mgr. Viera Jakubčáková advokátka, Jitka Ulrichová, Blanka Hadašová, Eva Kuberová, Marie Kubátová,
R. Bartoňová, Miroslav Luňák, Alena Eislerová, Zdeněk Mairich, Kateřina Kocábková, Dagmar Hudečková,
Jan Miller, Hana Lahodná, Jitka Kubiánová, MUdr. Jaroslava Novotná, Monika Tichá, Alexej Melničenko,
Michal Ryči, Milan Singer, Klára Eliášová, Olga Hálová, Milada Morgenstemová, Romana Štěpánková,
Petr Šikl, Antonín Šúri, Hana Čuvanová, Jitka Žajdlíková, Robert Kania, Milana Mikulka, Drahomíra
Šustrová, Pavla Rážová, Dana Skořepová, Anna Kavková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 19.11.2014 obdržel stavební úřad námitky účastníků řízení:
Jiří Krátký, Ing. Vlasta Krátká, Šárka Vlková, Eva Severin Šporcová, PhDr. Irina Zálišová, Tomáš
Rychetský, Jan Bednařik, Miroslava Solanská, Pavel Říha, Alexandr Melničenko, Ing Karel Zeman,
Zdeňka Bailloni, Jaroslava Soudková, Michaela Peňasová, Věra Zdeňková, Věra Doležalová,
Květoslava Nováková, Jiří Kotan, Alena Kučerová, Eva Hachlová, Ivo Knejp, Irena Huďagiová,
Renáta Hendrychová, Jana Plačková, Jana Šamalová, Ing. Jan Bilíček, Štěpánka Auterská, Zdenka
Javůrková, Jitka Ulrichová, Blanka Hadašová, Eva Kuberová, Marie Kubátová, R. Bartoňová,
Miroslav Luňák, Alena Eislerová, Zdeněk Mairich, Kateřina Kocábková, Dagmar Hudečková, Jan
Miller, Hana Lahodná, Jitka Kubiánová, MUdr. Jaroslava Novotná, Monika Tichá, Alexej
Melničenko, Michal Ryči, Milan Singer, Klára Eliášová, Olga Hálová, Milada Morgensternová,
Romana Štěpánková, Petr Šikl, Antonín Šúri, Hana Čuvanová, Jitka Žajdlíková, Robert Kania,
Milana Mikulka, DrahomíraŠustrová, Pavla Rážová, Dana Skořepová,Anna Kavková,
zastoupených na základě plné moci Ing. Vladímírou Benešovou, nar. 1.2.1957, ke kterým se připojili
další účastníci řízení: Jana Měřínská, Nekvasilova 571, Praha 8, Marie Pohořelská, Nekvasilova 572,
Praha 8, Jan Toužímský, Nekvasilova 569, Praha 8, Dagmar Hudečková, Nekvasilova 569, Praha 8,
Galina Hudská, Nekvasilova 570, Praha 8, Jaroslav Kvašňák, Nekvasilova 572, Praha 8, Zdeněk
Schlibener, Nekvasilova 572, Praha 8, Mgr. David Roháček, Nekvasilova 571, Praha 8, Josef Javůrek,
Zdenka Javůrková, Nekvasilova 570, Praha 8 tohoto znění:
Účastníci řízení namítají, že z předložené projektové dokumentace neni zřejmé, jakým způsobem bude
zajištěna ochrana účastníků řízení před nadměrným obtěžováním hlukem prachem a bezpečnosti
způsobeným dopravními prostředky na níže uvedených komunikacích. Jedná se o komunikaci:
Pracoviště:
U Meteoru 6. Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 10 -
a) Neprůjezdná ulice přecházející v chodník vedoucí souběžně se zadní částí budovy čp. 563,
564, 565, 566, 567, 568, ul. K Olympiku, která spojuje ul. Nekvasilovu sparkovištěm
nacházejícím vedle východní strany supermarketu A/bert (dálejen komunikace 1)
b) Chodník vedouci na severní straně bytového domu č.p. 569, 570, 571, 572, ul. Nekvasilova
sprostorem nacházejícím se před supermarketem Albert a pizzerií Amfora, směrujici k metru
(dálejen komunikace 2)
c) Chodník spojující komunikaci 1 a komunikaci 2, která podle projektové dokumentace vede
podél západní strany Polyfunkčniho domu Kindergarten (dálejen komunikace 3)
Účastníci řízení jsou přesvědčeni o tom, že projektová dokumentace a další dokumenty předložené
stavebníkem dostatečným způsobem nereši, jak bude zajištěno, aby komunikace 1-3 nebyly nadměrně
užívány dopravními prostředky, což by mělo za následek narušení klidu, zvýšení prašnosti a snížené
bezpečnosti pro obyvatele nemovitosti čp. 563, 564, 565, 566, 567, 568 a čp. 569, 570, 571, 572. Tento
stav bude umožněn tím, že komunikace 1 bude rozšířena ze současných 3 m šířky na 4 m šířky,
komunikace 2 ze současných 2,5 m na 3,5 m a komunikace ze současných 1,5 na 3,5 m. Takto rozšířené
komunikace budou plně způsobilé pro provoz běžných motorových vozidel.
Účastníci řízení jsou přesvědčeni o tom, že by bylo vhodné, aby v tomto směru byla doplněna příslušná
dokumentace a to tak, aby byl vjezd na komunikaci 1-3 zcela vyloučen a to pomocí příslušného svislého
dopravního značení a rovněž pevných dopravních zábran tak, aby komunikace 1-3 nemohly být v plné
délce užívány dopravními prostředky.
Účastníci navrhují, aby při vjezdu z ulice Nekvasilova na komunikaci 1 byla umístěna svislá dopravní
značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel a dále, aby pevná zábrana byla umístěna na úrovni levého
rohu severního traktu Polyfunkčniho domu Kindergarten, (návrh rozmezí umístění zábrany označen
červeně v příloze č. 2).
Dále účastníci navrhují, aby komunikace 2 zůstala širším chodníkem, tedy byla i vydlážděna jako
chodník, aby způsob dlažby a její specifikace byla podrobněji popsána (aby byl zohledněn povrch dlažby
a dlažba při dešti nebyl velmi kluzká a také aby z ulice Nekvasilova na komunikaci 2 byla umístěna svislá
dopravní značka PĚŠÍ ZÓNA. Rozšíření chodníku do šířky 3,5 m by mělo být směrováno k objektu
Kindergarten. Chodník - komunikace 2 by měla být ve vyšší úrovni oproti ulici Nekvasi/ova, tedy
ve stejné jako nyní a dále účastníci navrhují, aby pevná dopravní zábrana byla umístěna na konci
spojnice komunikace 2 s komunikací 3 (návrh rozmezí umístění zábrany označen červeně v příloze č. 2).
Také účastníci navrhují, aby Městskou částí Praha 8 byl zvážen přechod dláždění z komunikace 2
na vydláždění dalších chodníků v okoli bytového domu čp. 569, 570, 571, 572, ul. Nekvasilova
a umístění laviček na komunikaci 2 otočených kjihozápadu.
Účastníci řízení jsou přesvědčeni o tom, že bez shora uvedených úprav bude nikoli nevýznamným
způsobem snížena pohoda bydlení a bezpečnost na daném místě a bude neodůvodnitelně umožněn průjezd
motorových vozidel po komunikacích 1 - 3.
K výše uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:
Z předložené projektové dokumentacepro stavební povolení je zřejmé, že navržené komunikace, vyjma
úseku zásobovací komunikace s připojením na místní komunikaci Nekvasilovou, jsou určeny výhradně
pro chůzi, případně pro zásahová vozidla hasičského sboru. Úsek navržené zásobovací komunikace je
ukončen obratištěm vozidel, vjezd na komunikaci je navržen chodníkovým přejezdem. Tento úsek
komunikace má šíři 4 m. Ostatní komunikace jsou navrženy s parametry pro možný příjezd zásahové
požární techniky v případě požáru, stavební konstrukce těchto komunikací a jejich šířka 3,5 m odpovídá
požárním předpisům. Organizace dopravy na zásobovací komunikaci bude upravena jednak příslušným
dopravním značením, vylučujícím vjezd jiných vozidel než vozidel zásobování, současně bude pro tuto
komunikaci vyhotoven pro účely zásobování provozní řád, který stanoví podrobnější podmínky jejího
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tcLreferent: 222 805 722, mail: vladimir . [email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
Čj: MCP8 168393/2014
- 11 -
Čj: MCP8 168393/2014
- 12-
užívání, tj. provozní dobu, limit druhu a počtu vozidel apod., zejména ve vztahu k požadavkům
hygienické služby. Podmínky provozu budou ověřeny ve zkušebním provozu, který případně může být
z hlediska stavebního úřadu, vzhledem k možné časové prodlevě uvedení provozoven do užívání oproti
uvedení komunikací do užívání, simulován, při současném dodržení metodických požadavků hygienické
služby. Pěší komunikace jižně od polyfunkčního domu bude mít osazenu dopravní značku zákazu vjezdu
všech vozidel v úrovni prodloužení východní fasády domu.
Shora uvedené pozemky se nacházeji poměrně blízko řeky Vltavy (v minulosti zde bylo rameno Vltavy,
v roce 2002 byly domy potopeny do 2. patra a v roce 2013 byly zatopeny sklepy), se silnou spodní vodou
s tím, že soustavným problémem shora uvedených pozemků je jejich podmáčení. Navíc, pod povrchem
shora uvedených pozemků se nacházi tzv. kaverna a společně s podmáčenim či silným deštěm může
způsobit propady. Nelze vyloučit, že tyto přesuny podloží a propady budou způsobeny i tim, jakým
způsobem stavebník zamýšlí realizovat stavbu.
Rozsah stavební úpravy pěších komunikací (obvod stavby) vyplývá z projektové dokumentace
pro stavební povolení, kde je vyznačena návaznost na stávající stav komunikací. Stavební úřad nemůže
stavebníkovi předepsat rozšíření stavby (stavební úpravy) komunikací nad rámec projektové
dokumentace, nemůže též předepisovat instalaci laviček, které jsou příslušenstvím komuníkace a nejsou
přímou součástí projednávané stavby.
Účastnici se tak obávají, že tyto propady podloži by mohly ohrozit statiku již stojících nemovitosti
čp. 569, 570, 571, 572, a čp. 563, 564, 565, 566, 567, 568, tedy jinak řečeno, účastníci se obávaji, že
způsob provádění stavby může ohrozit majetek a bezpečnost třetich osob. Za této situace jsou účastníci
přesvědčeni o tom, že stavebník se v projektové dokumentaci a ostatních dokumentacích dostatečně jasně
s timto rizikem nevypořádal. Vzhledem k této skutečnosti účastníci řízení navrhují, aby stavebnik přijmul
příslušná opatření, která by zajistila, že majetek či bezpeči třetích osob nebudou prováděním stavby
jakkoli dotčena, či ohrožena.
Pevná zábrana na rozmezí zásobovací komunikace a pěší komunikace, požadované zákazové svislé
dopravní značení jakož i pevná zábrana na počátku chodníku jižně od polyfunkčního domu jsou
předepsány. Přesné umístění a provedení bude předmětem prováděcí dokumentace stavby.
Účastníci namítají, že z předložených dokumentů ze strany stavebníka neni dostatečně zřejmé, jak bude
řešena náhradní doprava v klidu. V současné době se na ulici Nekvasilova (na straně přivrácené domu
čp. 569, 570, 571, 572,) mezi komunikací 1 a komunikací 2 nachází celkem 16 ks parkovacích stání (viz
příloha č.l)(dále jen "parkovací stání").
Účastníci jsou přesvědčeni o tom, že vzhledem kfaktu, že parkovací stání se nacházejí na místě, kde je
hlavní přístup ke staveništi, existuje reálný předpoklad, že uživatelé těchto parkovacích stání, tj.
i účastníci řízení, respektive členové bytového družstva, nebudou moci tato parkovací stání užívat.
Účastníci jsou proto toho názoru, že stavebník by měl zajistit náhradní dopravu v klidu v průběhu
provádění celé stavby, a to v plném rozsahu parkovacích stání.
Rovněž se účastníci domnívají, že po dokončení stavby dojde k trvalému zabránění parkování
na 16 parkovacích stání (viz příloha č. I) v místech, kde má být vystavěn předmětný Polyfunkčni dům
Kindergarten a přilehlé komunikace. Z tohoto důvodu se účastníci domnívají, že by měly být ze strany
stavebníka předem zajištěny i náhradní parkovací stání po dokončení stavby.
Pokud stavebník nezajistí shora uvedený počet parkovacích stání, existuje zde důvodná obava v tom
směru, že účastníci řízení, respektive členové bytového družstva budou prováděním stavby zkráceni
a omezeni na svých právech, tj. že nebudou moci užívat existující parkovací stání.
Stavebník k této části námitek uvádí po projednání s příslušným silničním správním úřadem (viz text
na jiném místě odůvodnění):
Předmětná parkovací stání na západní straně místní komunikace Nekvasilovajsou parkovacími místy, kde
je parkování přípustné, jde o veřejná stání, která nejsou určena pro parkování konkrétních vozidel, či
pro konkrétní stavbu, podle sdělení odboru dopravy jde o místa nenároková, nelze tedy uplatnit
požadavek na jejich náhradu ve stejném rozsahu jak během stavby, tak i v definitivním stavu. Stavební
úřad vyhodnotil objektivní možnosti v tomto směru již při ústním jednání a místním ohledání, kde bylo se
stavebníkem dohodnuto, že maximum parkovacích míst bude zachováno během stavby, kde jsou limitem
požadované staveništní vjezdy a potřebné zábory pro provedení přípojek polyfunkčního domu.
V definitivním stavu je limitující definitivní dopravní připojení polyfunkčního domu. Jak během stavby,
tak v definitivním stavu bude tedy podstatná část míst zachována. Náhrada dílčího úbytku míst v daném
místě během stavby a v definitivním stavu nebyla předepsána v podmínkách územního rozhodnutí, nebyla
též požadována dotčenými orgány aje tedy nevymahatelná.
Účastníci řízení dále uvádějí, že projektová dokumentace a provádění stavby dostatečně nerespektuje
stávající podmínky dané na místě stavby, tj. na pozemku parc.č. 693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155,
693/164, k.ú. Karlín, Praha 8.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent:
222 805 722, mail: vladimir ..[email protected]
tel.sekretariát: 222 805 719
K této části námitek účastníků stavební úřad uvádí, že navržená stavba komunikací zasahuje do terénu
v rozsahu úpravy podloží a stavební konstrnkce komunikací, kde lze očekávat zásah do terénu
v maximální hloubce do I m oproti stávajícímu stavu. Taková úprava nemůže ohrozit statiku sousedních
nemovitosti a ovlivnit podstatně vodohospodářské poměry. Se stavbou též souhlasil dotčený vodoprávní
úřad.
Účastníci řízení navrhuji, aby stavebníku byly, vzhledem k výše uvedenému uloženy následující
povinnosti, jakožto podmínky provádění stavby:
1. Stavebnik je povinen zajistit náhradni průchod podél komunikace 2 v průběhu celé výstavby
v případě, že komunikace 2 z důvodu výstavby nebude průchodná. Tomuto požadavku bylo
stavebním úřadem vyhověno podmínkou stavebního povolení č.16.
2. Stavebník je povinen přepracovat dopravni značení a doplnit do projektové dokumentace pevné
dopravní zábrany na komunikacích 1-3. Tento požadavek byl splněn doplněním definitivního
dopravního značení, pevné zábrany byly předepsány v podmínce č. 19.
3. Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po dobu výstavby, aby celkový
počet parkovacích stání před zahájením výstavby v ulici Nekvasilova mezi komunikací I
a komunikací 2 v počtu 16 (viz příloha č. 1) se nezměnil, například náhradou na placeném
parkovišti v ulici Nekvasi/ova. Stavební úřad obdržel vyjádření silničního správního úřadu k této
námitce (znění uvedeno v jiné části), na náhradu není právní nárok, stavební úřad přesto
projednal se stavebníkem maximální možné zachování tohoto parkování během stavby.
4. Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po dokončení výstavby, aby
celkový počet parkovacích
stání před zahájením
výstavby v ulici Nekvasilova
mezi komunikacemi 1 a komunikací 2 v počtu 16 (viz příloha č.1) se nezměnil, například
náhradou za parkovací mista v podzemních garážich Kindergarten. Stavební úřad obdržel
vyjádření silničního správního úřadu v této věci, z něhož vyplývá, že na náhradu není právní
nárok, stavební úřad přesto projednal maximální možné zachování tohoto parkování
v defmitivním stavu.
5. Stavebník je povinen přijmout opatření tak, aby nedošlo k poškození nemovitostí čp. 569, 570,
571, 572, a č.p. 563, 564, 565, 566, 567, 568, způsobených propadem nebo přesunem podmáčené
zeminy na pozemku parc.č. 693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155, 693/164, k.ú. Karlín,
Praha 8 při zakládání stavby. Při zakládání povrchové dopravní stavby komunikací nemůže
z povahy stavby dojít k ohrožení stavby sousedních nemovitostí. Podloží stavby musí být
zhutněno na předepsanou úroveň, bude zkoumáno, zda je zastižená zemina v předepsaném stavu,
případně dojde kjejímu zlepšení.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel .rcferent: 222 805 722, mail: vladimir ..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 13-
Čj MCP8168393/2014
Čj: MCP8 168393/2014
Dále obdržel stavební úřad námitky Bytového družstva K Olympiku, IČO 25604937, K Olympiku
567/10, 18600 Praha 8 a Ing. Vladimíry Benešové, nar. 1.2.1957, Nekvasilova 570/23, 18600 Praha 8
oba zastoupeni lIJgr. Vierou Jakubčákovou, advokátkou Advokátní kanceláře Chytrý, Valtrová
& partneři, s.r.o., lCO 272212131, Malátova 633/12, 15000 Praha 5 tohoto znění:
Námitky proti provedeni chodniků a komunikaci okolo stavby .Potyfunkčni dům K/NDERGARTEN komunikace"
Účastníci řízeni namítají, že z předložené projektové dokumentace neni zřejmé, jakým způsobem bude
zajištěna ochrana účastníků řízení před nadměrným obtěžovánim hlukem a prachem a bezpečnosti
způsobeným dopravnimi prostředky na niže uvedených komunikacich. Jedná se o komunikaci:
a) Neprůjezdná ulice precházejici v chodník vedouci souběžně se zadní části budovy čp. 563, 564,
565, 566, 567, 568 ul. K Olympiku, která spojuje ul. Nekvasilovou s parkovištěm nacházejicim
vedle východni strany supermarketu Albert (dále jen" komunikace I);
b) Chodník vedouci na severni starně Budovy, ul. Nekvasilova, která spojuje ulici Nekvasilova
s prostorem nacházejicim se před supermarketem Albert a pizzerii Amfora, směřujíci k metru
(dále jen" komunikace 2 ")
c) Chodník spojujici komunikaci 1 a komunikaci 2, která dle projektové dokumentace vede
podle západni strany Polyfunkčniho domu Kindergarten (dále jen" komunikace 3 ").
Účastnici řízení jsou přesvědčeni o tom, že projektová dokumentace a dalši dokumenty předložené
stavebníkem dostatečným způsobem nereši, jak bude zajištěno, aby komunikace 1-3 nebyly nadměrně
uživány dopravnimi prostředky, což by mělo za následek narušeni klidu, zvýšení prašnosti a snižené
bezpečnosti pro obyvatele nemovitosti čp. 563, 564, 565, 566, 567, 568 a "Budovy" (čp. 569, 570, 57/,
572). Tento stav bude umožněn tim, že komunikace 1 bude rozšiřena ze současných 3m šiřky na na 4m
šiřky, komunikace 2 ze současných 2,5 m na 3,5m a komunikace 3 ze současných 1,5 m na 3,5 m. Takto
rozšiřené komunikace budou plně způsobilé pro provoz běžných motorových vozidel.
Účastnici řizeni jsou přesvědčeni o tom, že by bylo vhodné, aby v tomto směru byla doplněna příslušná
dokumentace, a to tak, aby byl vjezd na komunikaci 1-3 zcela vyloučen a to pomoci přislušného svislého
dopravního značení a rovněž i pevných dopravních zábran tak, aby komunikace 1-3 nemohly být v plné
délce užívány dopravními prostředky.
Účastnici navrhuji, aby při vjezdu z ulice Nekvasilova na komunikaci 1 byla umistěna svislá dopravni
značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel a dále, aby pevná dopravni zábrana byla umístěna na
úrovni levého rohu severního traktu Polyfunkčního domu Kindergarten, (návrh rozmezi umístění zábrany
označen červeně v příloze č.2).
Dále účastnici řizeni navrhují, aby komunikace 2 zůstala širším chodníkem, tedy byla i vydlážděna jako
chodník, aby způsob dlažby a jeji specifikace byla podrobněji popsána (aby byl zohledněn povrch dlažby
a dlažba p!~ ,deš~i nebyla velmi kluzká) a také aby z ulice Nekvasilova na komunikaci 2 byla umístěna
značka PES/ ZONA. Rozšíření chodniku do šířky 3,5 m by mělo být ve vyšší úrovni oproti ulici
Nekvasilova, tedy ve stejné jako nyní a dále účastníci navrhují, aby pevná dopravní zábrana byla
umístěna na konci spojnice komunikace 2 s komunikaci 3 (návrh rozmezi umístění zábrany označen
červeně v pilloze č. 2)
Taktéž účastníci navrhují, aby byl příslušným stavebním úřadem zvážen přechod dláždění z komunikace 2
na vydláždění dalších chodníků v okolí Budovy, ul. Nekvasilova a umistěni laviček na komunikaci 2
otočených kjihozápadu.
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent:
222 805 722, mail: v\adimir..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
- 14-
Účastníci řizení jsou přesvědčeni o tom, že bez shora uvedených úprav, bude nikoli bezvýznamným
způsobem snížena pohoda bydlení a bezpečnost na daném místě a bude neodůvodnitelně umožněn průjezd
motorových vozidel po komunikacich 1-3.
K výše uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:
Z předložené projektové dokumentace pro stavební povolení je zřejmé, že navržené komunikace, vyjma
úseku záso~ovací komunikace s připojením na místní komunikaci Nekvasilovou, jsou určeny výhradně
pro chůzi. Usek navržené zásobovací komunikace je ukončen obratištěm vozidel, vjezd na komunikaci je
navržen chodníkovým přejezdem. Tento úsek komunikace má šíři 4 m. Ostatní komunikace jsou navrženy
s parametry pro možný příjezd zásahové požární techniky v případě požáru, stavební konstrukce těchto
komunikací a jejich šířka 3,5 m odpovídá požárním předpisům. Organizace dopravy na zásobovací
komunikaci bude upravena jednak příslušným dopravním značením, schváleným příslušným silničním
správním úřadem, vylučujícím vjezd jiných vozidel než vozidel zásobování, současně bude pro tuto
komunikaci vyhotoven pro účely zásobování provozní řád, který stanoví podrobnější podmínky jejího
užívání, tj. provozní dobu, limit druhu a počtu vozidel ve vztahu k požadavkům hygienické služby apod.
Podmínky provozu budou ověřeny ve zkušebním provozu, který může být z hlediska stavebního úřadu,
vzhledem k možné prodlevě uvedení provozoven do užívání oproti uvedení komunikací do užívání,
přiměřeně simulován při akceptaci případných požadavků hygienické služby na metodiku simulace. Pěší
komunikace jižně od polyfunkčního domu bude mít osazenu dopravní značku zákaz vjezdu všech vozidel
v úrovni prodloužení východní fasády domu.
Rozsah stavební úpravy pěších komunikací vyplývá z projektové dokumentace pro stavební povolení, kde
je vyznačena návaznost na stávající stav komunikací. Stavební úřad nemůže stavebníkovi předepsat
rozšíření stavby (stavební úpravy) komunikací nad rárnec projektové dokumentace, nemůže též
předepisovat ínstalaci laviček, které jsou příslušenstvím komunikace a nejsou přímou součástí
projednávané stavby.
Pevná zábrana na rozmezí zásobovací komunikace a pěší komunikace, požadované zákazové svislé
dopravní značení jakož i pevná zábrana na počátku chodníku jižně od polyfunkčního domu jsou
předepsány. Přesné umístění a provedení bude předmětem prováděcí dokumentace stavby.
Účastníci namítají, že z předložených dokumentů ze strany stavebníka neni dostatečně zřejmé, jak bude
řešena náhradní doprava v klidu. V současné době se na ulici Nekvasilova (na straně přivrácené Budově)
mezi komunikaci 1 a komunikaci 2 nachází celkem 16 ks parkovacich stáni (viz priloha č./)(dále jen
"parkovaci stání").
Účastníci jsou přesvědčeni o tom, že vzhledem kfaktu, že parkovaci stání se nacházejí na místě, kde je
hlavní přistup ke staveništi, existuje reálný předpoklad, že uživatelé těchto parkovacich stání, tj.
i, účastníci rizeni, respektive členové bytového družstva, nebudou moci tato parkovaci stání užívat.
Učastnici jsou proto toho názoru, že stavebník by měl zajistit náhradní dopravu v klidu v průběhu
provádění celé stavby, a to v plném rozsahu parkovacich stání.
Rovněž se účastníci domnívají, že po dokončení stavby dojde k trvalému zabránění parkování
na 16 parkovacich stání (viz příloha č. 1) v mistech, kde má být vystavěn předmětný Polyfunkčni dům
Kindergarten a přilehlé komunikace. Z tohoto důvodu se účastníci domnívají, že by měly být ze strany
stavebníka předem zajištěny i náhradni parkovaci stání po dokončení stavby.
Pokud stavebník nezajistí shora uvedený počet parkovacich stání, existuje zde důvodná obava v tom
směru, že účastníci řízení, respektive členové bytového družstva budou prováděním stavby zkráceni
a omezeni na svých právech, tj. že nebudou moci užívat existujici parkovaci stáni.
Stavební úřad k této části námitek uvádí po projednání s příslušným silničním správním úřadem (viz text
na jiném místě):
Pracoviště: U Meteoru 6. Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sckretariát:
222 805 719
Čj: MCP8 168393/2014
- 15-
- 16-
Čj: MCP8 168393/2014
Předmětná parkovací stání na západní straně místní komunikace Nekvasilova jsou parkovacími místy, kde
je parkování přípustné, jde o veřejná stání, která nejsou určena pro parkování konkrétních vozidel, či
pro konkrétní stavbu, podle sdělení odboru dopravy jde o místa nenároková, nelze tedy uplatnit
požadavek na jejich náhradu ve stejném rozsahu jak během stavby, tak i v definitivním stavu. Stavební
úřad vyhodnotil objektivní možnosti v tomto směru již při ústním jednání a místním ohledání, kde bylo
dohodnuto, že maximum parkovacích míst bude zachováno během stavby, kde jsou limitem požadované
staveništní vjezdy a potřebné zábory pro provedení přípojek polyfunkčního domu. V definitivním stavu je
limitující definitivní dopravní připojení polyfunkčního domu. Jak během stavby, tak v definitivním stavu
bude tedy podstatná část míst zachována. Náhrada dílčího úbytku míst v daném místě nebyla předepsána
v podmínkách územního rozhodnutí, nebyl požadována dotčenými orgány a je tedy nevymahatelná.
Účastníci řízení dále uvádějí, že projektová dokumentace a provádění stavby dostatečně nerespektuje
stávající podmínky dané na místě stavby, tj. na pozemku parc.č. 693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155,
693/164, k.ú. Karlín, Praha 8.
Shora uvedené pozemky se nacházejí poměrně blízko řeky Vltavy (v minulosti zde bylo rameno Vltavy,
v roce 2002 byly domy potopeny do 2. Patra a v roce 2013 byly zatopeny sklepy), se silnou spodní vodou
s tím, že soustavným problémem shora uvedených pozemků je jejich podmáčení. Navic, pod povrchem
shora uvedených pozemků se nachází tzv. kaverna a společně spodmáčením či silným deštěm může
způsobit propady. Nelze vyloučit, že tyto přesuny podloží a propady budou způsobeny i tím, jakým
způsobem stavebník zamýšlí realizovat stavbu.
Účastníci se tak obávají, že tyto propady podloží by mohly ohrozit statiku již stojících nemovitostí (tj.
Budovy a budovy č.p. 563, 564, 565, 566, 567, 568, tedy jinak řečeno, účastníci se obávají, že způsob
provádění stavby může ohrozit majetek a bezpečnost třetích osob. Za této situace jsou účastníci
přesvědčeni o tom, že stavebník se v projektové dokumentaci a ostatních dokumentacích dostatečně jasně
s tímto rizikem nevypořádal. Vzhledem k této skutečnosti účastníci řízení navrhují, aby stavebník přijmul
příslušná opatření, která by zajistila, že majetek či bezpečí třetích osob nebudou prováděním stavby
jakkoli dotčena, či ohrožena.
úřadu k této námitce (znění uvedeno v jiné části), na náhradu není právní nárok, stavební úřad
přesto projednal maximální možné zachování tohoto parkování během stavby.
4. Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po dokončení výstavby, aby
se celkový počet parkovacích stání před zahájením výstavby v ulici Nekvasilova
mezi komunikacemi I a komunikací 2 v počtu 16 (viz příloha č.l) nezměnil (například zajištěním
náhradou za parkovací místa v podzemních garážích Kindergarten). Stavební úřad obdržel
vyjádření silničního správního úřadu v této věci, z něhož vyplývá, že na náhradu není právní
nárok, stavební úřad přesto projednal maximální možné zachování tohoto parkování
v definitivním stavu.
.
5 Stavebník je povinen přijmout opatření tak, aby nedosšlo k poškození nemovitostí (tj. Budovy
a budovy čp. 563, 564, 565, 566, 567, 568), způsobených propadem nebo přesunem podmáčené
zeminy na pozemku parc.č. 693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155, 693/164, k.ú. Karlín,
Praha 8 při zakládání stavby. Při zakládání stavby komunikací nemůže z povahy povrchové
dopravní stavby dojít k ohrožení stavby sousedních nemovitostí, zásah do terénu je navržen
do hloubky do I m. Podloží stavby musí být zhutněno na předepsanou úroveň, bude zkoumáno,
zdaje zastižená zemina v předepsaném stavu, případně dojde kjejímu zlepšení.
K námitkám účastníků řízení se vyjádřil dne 3.12.2014 též generální projektant stavby AED Project, a.s.,
IČO 61508594 (v textu uvedeno jako vyjádření stavebníka):
Vyjádření k jednotlivým námitkám/připomínkám:
1II.1)Návrh účastníků:
" Stavebník je povinen zajistit náhradní průchod podél komunikace 2
v průběhu celé výstavby v případě, že komunikace 2 z důvodu výstavby
bude neprůchodná. "
K této části námitek stavební úřad uvádí, že navržená stavba komunikací zasahuje do terénu v rozsahu
úpravy podloží a stavební konstrukce komunikací, kde lze očekávat zásah do terénu v maximální hloubce
do 1 m oproti stávajícímu stavu. Taková úprava nemůže ohrozit statiku sousedních nemovitosti a ovlivnit
podstatně vodohospodářské poměry. Se stavbou též souhlasil dotčený vodoprávní úřad.
Účastníci řízení navrhují, aby stavebníku byly, vzhledem k výše uvedenému uloženy následující
povinnosti, jakožto podmínky provádění stavby:
I. Stavebník je povinen zajistit náhradní průchod podél komunikace 2 v průběhu celé výstavby
v případě, že komunikace 2 z důvodu výstavby nebude průchodná. Tomuto požadavku bylo
stavebním úřadem vyhověno podmínkou stavebního povolení č.16.
Vysvětlení stavebníka:
1I1.2)Návrh účastníků:
Vysvětlení stavebníka:
2. Stavebník je povinen přepracovat dopravní značení a doplnit do projektové dokumentace pevné
dopravní zábrany na komunikacích 1-3. Tento požadavek byl splněn doplněním definitivního
dopravního značení, pevné zábrany byly předepsány v podmínce č. 19.
3. Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po dobu výstavby, aby celkový
počet parkovacích stání před zahájením výstavby v ulici Nekvasilova mezi komunikací I
a komunikací 2· v počtu 16 (viz příloha č. 1) se nezměnil (například zajištěním náhrady
na placeném parkovišti v ulici Nekvasilova). Stavební úřad obdržel vyjádření silničního správního
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
Pracoviště: U Meteoru 6. Praha 8 • Libeň
Stavebník zajistí ve stopě stávající komunikace označené jako č. 2
nepřetržitý průchod v min. šířce 1,5 m, a to tak, že bud' bude komunikace
rozšiřována a rekonstruována po polovinách, nebo podél ní povede
dočasný provizorní chodník uvedené šířky. Na základě dohody z místního
šetření dne 04.11.2014 byl tento požadavek doplněn do technické zprávy
v části B.8_ZOV a předán na stavební úřad.
"Stavebník je povinen přepracovat dopravní značení a doplnit do
projektové dokumentace pevné dopravní zábrany na komunikacích 1-3. "
Navržené dopravní řešení přesně odpovídá vydanému a platnému
územnímu rozhodnutí, souhlas s ním vyjádřily jak vlastníci, tak i správci
uvedených komunikací. Souhlas s navrženým dopravním značením rovněž
vyjádřily všechny dotčené orgány státní správy (DOS S) a Samosprávy.
Provoz na zmíněných pěších komunikacích č. 2 a 3 je pro motorová
vozidla zcela zakázán značkou BI a na komunikaci č. 1 je povolen pouze
pro vozidla zásobování, navíc pouze v omezenou dobu. Za dodržování
dopravního značení je odpovědná policie. Pro umístění zábran není důvod,
navíc by to způsobilo komplikaci pro příjezd vozidel záchranného
systému. Požadavky na dopravní značený dohodnuté na místním šetření
tet. referent: 222805
722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
Čj: MCP8 168393/2014
-17
-
- 18 -
Čj: MCP8 168393/2014
dne 04.11.2014 byly následně zaneseny do dokumentace komunikací
C.1.2.l_ dopravní_situace a předány na stavební úřad.
ve smyslu parkovacích míst žádné změny v Dokumentaci pro stavební
povolení oproti Dokumentaci pro územní řízení. Stavebník dodržel
veškeré podmínky, které vyplývaly z vydaného a platného Územního
rozhodnutí, tudíž není povinen zajišťovat jiné náhrady.
Připomínka tohoto charakteru měla být eventuálně řešena již při územním
řízení. Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
nepřihlíží.
Připomínka tohoto charakteru měla být eventuálně řešena již při územním
řízení. Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
nepříhlíží.
Stavebník podotýká, že kladná stanoviska DOSS, která stavebník
k navrženému dopravnímu řešení obdržel, jsou stanovisky odborných
specializovaných orgánů státní správy na příslušném úseku, které svými
stanovisky zajišťují soulad projednávaných záměrů s jimi chráněnými
veřejnými zájmy. Je zřejmé, že tyto orgány jsou schopny posoudit
předmětné záležitosti daleko kvalifikovaněji než účastníci a jejich
stanoviska j sou proto rozhodná.
Stavebník pro předmětnou stavbu obdržel
jsou kladná a (jak již bylo shora uvedeno)
je zřejmé, že tyto orgány jsou schopny
daleko kvalifikovaněji než účastníci a
rozhodná.
"Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po
dobu výstavby tak, aby se celkový počet parkovacích stání před zahájením
výstavby v ulici Nekvasilova mezi komunikací 1 a komunikací 2 v počtu 16
(viz příloha č.1) nezměnil (např. zajištěním náhrady na placeném
parkovišti v ulici Nekvasilova). "
Dle stávajícího stavu má investora přístup motorovými vozidly na svůj
pozemek z ulice Nekvasilova. Jedná se o 2 stávající vjezdy. Pozice
vjezdových vrat je patrná z přílohy na konci dokumentu. Pro tyto vjezdy
by měl být v ulici ponechán prostor a souvislá rada parkování by měla být
přerušena.
Stavebník postupoval při tvorbě Dokumentace pro stavební povolení tak,
aby navázal na předešlý stupeň projektové dokumentace - tedy
Dokumentace pro územní řízení, aby byl zajištěn soulad s platným
Územním rozhodnutím na předmětnou stavbu. Stavebník neprovedl
ve smyslu parkovacích míst žádné změny v Dokumentaci pro stavební
povolení oproti Dokumentaci pro územní řízení. Stavebník dodržel
veškeré podmínky, které vyplývaly z vydaného a platného Územního
rozhodnutí, tudíž není povinen zajišťovat jiné náhrady.
Na základě dohody z místního šetření dne 04.11.2014 byl požadavek na minimalizaci snížení počtu stání
po dobu výstavby doplněn do technické zprávy v části B.8_Z0V a předán
na stavební úřad.
Všechna podélná stání v Nekvasilově ulici jsou veřejná, volně přístupná
bez omezení. Nejsou v žádném případě vyhrazena rezidentům, či jiné
zájmové skupině a tyto subjekty si na ně nemohou činit jakýkoli nárok.
Vzhledem k tomu, že jsou veřejná bez omezení, lze je spíše označit jako
návštěvnická, tj. pro návštěvy bytů i komerčních prostor, nebo také
mateřské školky, která se na řešeném pozemku nacházela, a také
pro potřeby vlastníka řešeného pozemku (tedy stavebníka).
111.3) Návrh účastníků:
Vysvětlení stavebníka:
Stavebník pro předmětnou stavbu obdržel
jsou kladná a (jak již bylo shora uvedeno)
je zřejmé, že tyto orgány jsou schopny
daleko kvalifikovaněji než účastníci a
rozhodná.
III.4)Návrh účastníků:
Vysvětlení stavebníka:
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
Vlastník řešeného pozemku (stavebník) v této souvislosti podotýká, že má
uvnitř navrhovaného objektu pro účely obyvatel navrhovaného domu,
komerčních prostor a jejich návštěv vybudovaná nejen veškerá stání
pro rezidenty, ale i veškerá parkovací stání kalkulovaná dle OTPP
pro návštěvníky. Z toho plyne, že objekt je z hlediska technických
požadavků na počet parkovacích míst zcela soběstačný a po vybudování
objektu se celkový počet parkovacích stání mimo objekt (na povrchu)
nesníží. Vlastník řešeného pozemku, byt' je rovněž oprávněn využívat
veřejné parkování, nebude nucen parkovat na veřejné komunikaci
podél komunikace Nekvasilova, neboť primárně může využít parkování
na svém vlastním pozemku.
veškerá stanoviska DOSS, tato
s ohledem na odbornost DOSS
posoudit předmětné záležitosti
stanoviska DOSS jsou tudíž
"Stavebník je povinen zajistit náhradu za obsazená parkovací stání po
dokončení výstavby, aby se celkový počet parkovacích stání před
zahájením výstavby v ulici Nekvasilova mezi komunikací 1 a komunikací 2
v počtu 16 (viz příloha č.1) nezměnil, například náhradou za parkovací
místa v podzemních garážích. "
111.5) Návrh účastníků:
Stavebník postupoval při tvorbě Dokumentace pro stavební povolení tak,
aby navázal na předešlý stupeň projektové dokumentace - tedy
Dokumentace pro územní řízení, aby byl zajištěn soulad s platným
Územním rozhodnutím na předmětnou stavbu. Stavebník neprovedl
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sekretariát: 222 805 719
veškerá stanoviska DOSS, tato
s ohledem na odbornost DOSS
posoudit předmětné záležitosti
stanoviska DOSS jsou tudíž
Pracoviště:
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
"Stavebník je povinen přijmout opatření tak, aby nedošlo k poškození
nemovitosti (tj. Budovy a budovy čp. 563, čp. 564, čp. 565, čp. 566, čp.
567, č.p. 568) způsobených propadem nebo přesunem podmáčené zeminy
na pozemku p.č. 693/2, 693/28, 693/54, 693/143, 693/155, 693/164,
k. ú. Karlín, Praha 8, při zakládání stavby. "
tel.referent:
222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tel.sekretariát:
222 805 719
Čj: MCP8 168393/2014
Vysvětlení stavebníka:
- 19-
- 20-
Čj: MCP8 168393/2014
Stavba komunikací vzhledem ke svému charakteru nebude hloubkově
založena, tudíž se účastníci stavebního řízení nemusejí obávat jimi
zmiňovaného "propadu nebo přesunu podmáčené zeminy". V místě
staveniště byl navíc proveden geologický průzkum, jehož závěry
nepotvrzují
obavy,
které vznesli účastníci stavebního
nzení.
Před rekonstrukcemi a rozšířením jednotlivých chodníků, bude zpevněno
a zhutněno jejich podloží, čímž dojde ke zvýšení únosnosti zpevněných
ploch a jejich bezpečnějšímu užívání.
Stavebník pro dané řešení výstavby komunikace obdržel veškerá
stanoviska DOSS, tato jsou kladná a (jak již bylo shora uvedeno)
s ohledem na odbornost DOSS je zřejmé, že tyto orgány jsou schopny
posoudit předmětné záležitosti daleko kvalifikovaněji než účastníci
a stanoviska DOSS jsou tudíž rozhodná.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se současně vyjádřili při ústním jednání a ve svých námitkách k podkladu rozhodnutí, kterým je
závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dopravy ze dne 28.5.2014 čj. MCP8 063149/2014. Vyjádření
směřující ke změně - úpravě navrhované organizace dopravy během stavby komunikací a během jejich
užívání po dokončení stavby, byly předány odboru dopravy k vyjádření. Odbor dopravy sdělil stavebnímu
úřadu dne 29.12.2014 pod čj. MCP8 174095/2014 následující:
místních komunikací dané lokality. Zároveň však upozorňujeme, že parkovací stání na síti
místních komunikací nejsou nároková.
Popis stavby:
SO 301 Vnější komunikace a chodníky, zpevněné plochy obsahuje následující části:
Stavební části úpravy stávajícího západního chodníku místní komunikace Nekvasilova šířky 3,25 m
podél stavby (mezi severní ajižní komunikací) s následující konstrukcí:
Betonová dlažba DL
60 mm
Lože z vápenocementové malty L
30 mm
Štěrkodrť
ŠD min.150 mm
Celkem
240 mm
Chodníkové přejezdy (do podzemních garáží, na severní komunikaci a na jižní komunikaci), též severní,
západní ajižní komunikace šířky 3,5 a 4 m, budou mít zesílenou konstrukci:
Betonová dlažba DL
100 mm
Lože z cementové malty
L 40mm
Kamenivo zpevněné cementem KSC 120 mm
Štěrkodrť
ŠD min.150 mm
Celkem
410mm
Odstavec II námitek:
•
Na komunikaci I vedoucí jižně od bytového bloku domů č.p. 563-568 je v současné době v místě
dopravního napojení na stávající pozemní komunikaci Nekvasilova svislé dopravní značení BI
s podtabulkou EI2 - mimo zásobování. Toto dopravní značení je navrženo i v rámci předložené
projektové dokumentace a bylo řešeno v rámci námi vydaného stanoviska ze dne 28.5.2014
čj. MCP8 063149/2014, bod I, kde uvádíme "Upozorňujeme, že po stávající účelové komunikaci,
severně umístěné od navrženého objektu lze tak, jako doposud, akceptovat pouze občasný příjezd
zásobovacích vozidel jako tomu bylo doposud a to m.j. s ohledem na umístění stávajících jižních
vstupů přilehlých bytových domů směrem na tuto komunikaci".
•
Dále jsme v námi vydaném stanovisku výše uvedené čj. požadovali v bodě 2), aby na chodníčcích
pro pěší, které vedou od objektů č.p. 567, 568 byly umístěny sloupky (pevné zábrany) a to
z důvodu znemožnění případného parkování vozidel apod.
•
Zároveň jsme v bodě 3) námi vydaného stanoviska, výše uvedené čj.: požadovali tu část již
zmiňované komunikace určenou pro občasný pojezd zásobovacích vozidel řešit v odlišné
barvě/skladbě povrchu než část, která je určena pro pěší a pojezd pohotovostních vozidel.
•
K navrženému šířkovému uspořádání komunikací, které budou sloužit pro pěší a případný pojezd
vozidel IZS Vám sdělujeme, že minimální šíře 3,5 m je požadavek Hasičského záchranného
sboru.
O odsouhlasení definitivního dopravního značení bude investor žádat odbor dopravy našeho úřadu
nejpozději 30 dnů před zahájením kolaudačního řízení předmětné stavby.
•
•
Doprava v klidu je pro objekt Kindergarten je řešena v rámci platné legislativy v hromadných
garážích objektu.
•
Namítajícími zmiňovaná parkovací stání při západní straně komunikace Nekvasilova budou
i po dostavbě objektu Kindergarten parkovací místa veřejně přístupná, nacházející se na síti
Pracovištč: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sckrctariát: 222 805 719
Ostatní zpevněné plochy v okolí polyfunkčního domu budou mít konstrukci:
Betonová dlažba velkoformátová DL60 mm
Lože z vápenocementové malty L 30 mm
Štěrkodrť
ŠD min.150 mm
Celkem
240 mm
Zásobovací odstavné stání, spojené s obratištěm těchto vozidel, celkové šířky 7 m, bude mít konstrukci:
Zatravňovací dlažba
DL 100 mm
Štěrkodrť
ŠD 200 mm
Celkem
300 mm
Jižně polyfunkčního objektu bude zčásti využita stávající zpevněná plocha původního hřiště školky.
Odvodnění komunikací bude zajištěno zasakováním srážkové vody na pozemcích stavebníka. Na západní
straně budou osazeny dvě nové dešťové uliční vpusti, které budou připojeny potrubím PVC 160 délky
33 m do vsakovací galerie plochy 110 m2, v severozápadním rohu vegetační plochy. Galerie bude
doplněna vsakovací drenáží PVC IlO délky 17,8+14,4+ 19+ 18, 7 m se dvěma revizními šachtami.
Ostatní komunikace budou odvodněny příčnými a podélnými sklony do ploch zeleně, na východní straně
pomoci dvou liniových žlabů délky 6 m odvodněnými potrubím PVC 160 do vsakovací galerie plochy
239 nr', do rýhy šířky I m a hloubky 1,6 m, vyplněnými drceným štěrkem frakce 63-125 mm s místním
rozšířením jako podzemní galerie a rozvodnou drenáží PVC 110 délky 34,4,+18+31,8+21+8+3 m.
Vsakovací těleso bude chráněno ochrannou geotextilií. Na jižní straně bude proveden vsak pomocí
vsakovacích příkopů.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel.sekretariát: 222 805 719
Čj: MCP8 168393/2014
Čj: MCP8 16839312014
- 21 -
Pro návrh byl proveden hydrotechnický výpočet na podkladě hydrogeologického posouzení místních
poměrů.
V místě umístění vsakovacích galerií pod komunikacemi je navržena roznášecí mříž typu TENAX 3D
GRIP MS s přesahem 0,5 m za galerii, garantující, že nedojde k ovlivnění zpevněných ploch nad galerií.
Základovou spáru na galerií bude nutno hutnit na úroveň 45 MPa a toto bude prokázáno zkouškou.
Součástí stavby jsou též bezbariérové úpravy a definitivní dopravní značení.
Na stavbu navazují vegetační úpravy v obvodu stavby.
Upozornění:
•
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
•
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
•
Při likvidaci neupotřebitelného materiálu je stavebník povinen postupovat v souladu se zákonem
Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhl. Č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
•
Užívání této stavby je podle § 122 stavebního zákona podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu.
•
Při jednání se stavebním úřadem uvádějte vždy číslo jednací a spisovou značku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravních agend
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
.f~·tAS~~
i~
$
,,~\
CI)
Ing. Vendula Peterková
pověřená vedením
odboru územního rozvoje a výst~vby
,
~~\
'"
~
f:/éi?u?~
1'1
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8.
f9..: . .<~ . .
,;20;;"'-
Sejmuto dne:
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. I písm. f)
ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 17.12.2014.
Doručí se:
Účastníci řízení - doručuje se veřejnou vyhláškou na:
Úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 148 08 Praha 8 (s žádostí o podání informace o zveřejnění
na úřední desce po dobu 15 dní)
Dále obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
I. Filomenia Company, a.s., IDDS: kfhsqbw (stavebník)
Doporučeně:
2. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
3. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
4. MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
5. MHMP, odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
6. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova 1/35, 18000 Praha 8
7. ÚMČ Praha 8, odbor výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 18000 Praha 8
8. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 18000 Praha 8
9. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby
dopravní policie, IDDS: rkiai5y
Obyčejně:
10. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,
Kraj Praha, Karlínské nám. č.p. 59112, 18600 Praha 8
I I. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 11000 Praha I
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
14. 02 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
15. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
16. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
17. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
18. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
19. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
20. Dial Telecom, a.s., lDDS: p4vdqdt
21. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
22. ELTODO, a.s., IDDS: t3vcec7 (zmocněnec)
O.S.,
Co:
OKS
spis
evidence
právní moc
"46 --
Vyvěšeno dne: ....
- 22-
..
Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent:
222 805 722, mail: vladimir..[email protected]
tcl.sekrctariát:
222 805 719
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent:
222 805 722, mail: vladimir .. [email protected]
tel. sekretariát: 222 805 719
Download

Polyfunkční dům KINDERGARTEN