Studium MBA ICT – příležitost pro manažery v informatice
Od akademického roku 2011/2012 PIBS nabízí i MBA
studium manažerů a specialistů v oblasti podnikové
informatiky zaměřené na řízení provozu a rozvoje informačních sys-témů a implementace informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací. Obsah studia je
cílen primárně do manažerské a aplikační roviny podnikové informatiky. Studium je proto určeno zejména informačním manažerům, resp. CIO, projektovým manažerům, předním informačním architektům, projektantům a analytikům
působícím v informatických útvarech podniků a organizací
v nejrůznějších sektorech ekonomiky i veřejné správy,
stejně tak jako ve společnostech působících na ICT trhu.
Charakter a obsah studia MBA ICT
Skladba kursů zařazených do MBA ICT studia respektuje
potřeby pracovníků působících v manažerských a expertních funkcích a je založena na kombinaci manažerských,
informatických, ekonomických, personálních a právních
disciplín. Společným cílem je přitom hledání možností
a přístupů v rozvoji podnikové informatiky směrem ke
zvyšování její kvality a tím i konkurenceschopnosti podniků a získávání jejich konkurenčních výhod.
Do popředí se tak dostávají doporučení k řízení změn,
proaktivní metody strategického managementu a pružného taktického řízení, určování strategických informatických služeb a aplikací a jejich potenciálních efektů, rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti, „lídrovské“
vedení spolupracovníků, umění spolupráce s partnery.
Ve studijním programu MBA ICT navazují na základní
manažerské a ekonomické předměty, na předměty
obchodního práva a na předměty sociologie a psychologie předměty a témata specializovaná na oblast podnikové informatiky. K nim patří zejména principy, metody
a modely řízení podnikové informatiky, řešení vztahů
podnikových potřeb a informatiky (Business – IT Alignement), pozice a úkoly informačních manažerů (CIO), organizační a ekonomické otázky podnikové informatiky,
právní specifika, analýzy ICT trhu, metody a problémy
řízení projektů, architektury informačních systémů, řešení
jejich bezpečnosti, plánování a přístupy k implementaci
strategických aplikací, např. business intelligence, řízení
podnikového obsahu a dalších. Uvedená a další témata
přednášejí jak pracovníci katedry informačních technologií VŠE, z nichž naprostá většina má vlastní praktické
zkušenosti z řešení nejrůznějších typů projektů, tak externí specialisté působící v předních informatických společnostech. Přednášky tak zahrnují i diskuse nad specifickými
problémy praxe, případové studie, nebo hodnocení
výsledků realizovaných průzkumů v ČR i zahraničí. Na
konci studia studenti zpracovávají Závěrečný projekt,
který je tematicky orientován na řešení úloh a problémů
vlastní podnikové praxe.
PIBS = záruka špičkového kvalitního manažerského vzdělání
Specializované předměty MBA ICT
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.: Řízení podnikové informatiky
prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.: Cíle byznysu, jejich podpora
v ICT a priority CIO
Ing. Dušan Chlapek, PhD.: Řízení projektů
doc. Ing. Ota Novotný, PhD., prof. Ing. Josef Basl, CSc., Ing.
Miloš Maryška, Ph.D.: Makroekonomické a mikroekonomické aspekty podnikové informatiky a s ní spojených
inovací
Ing. Petr Koubský, PhD.: Analýzy ICT trhu
I ng. Libor G ála, RNDr. Igor Čer mák , CS c.: I ntegrace
a bezpečnost podnikové informatiky
doc. Ing. Ota Novotný, PhD., Ing. Renáta Kunstová, PhD.,
doc. Ing. Jan Pour, CSc.: Strategické aplikace podnikové
informatiky
Ing. Libor Gála, Ing. Pavel Hrabě: Podniková architektura
V průběhu studia se rovněž osvědčily úpravy programů
výuky dle přání posluchačů a zvyšování internacionalizace studia. Např. řízení rizik v rámci správy společností se
vyučuje ve spolupráci s Manchester Metropolitan University, se kterou má PIBS dlouhodobé partnerství. Výuku
řízení krizových změn doplňují poznatky z německé
průmyslové praxe, názory na změny stylů manažerské
práce jsou porovnávány s poznatky kolegů z Keplerovy
university v rakouském Linci.
Především na řadě svých úspěšných absolventů, kteří
dnes pracují v širokém spektru nejvyšších manažerských funkcí v podnikatelské i nevýrobní sféře či veřejné správě, PIBS přesvědčivě prokazuje, že je zárukou
špičkového kvalitního manažerského vzdělání.
Studium
Studium je určeno absolventům vysokých škol všech
oborů (předpokladem je alespoň bakalářský stupeň),
kteří mají nejméně dvouletou praxi. Přijímací zkoušky se
skládají z testu logického myšlení (GMAT) a jazyka (angl i č t i ny n e b o n ě m č i ny ) . St u d i u m p ro b í h á v če š t i n ě,
s vybranými přednáškami v angličtině nebo němčině.
Studium je dvouleté bez přerušení zaměstnání ve třech
hlavních formách:
rezidenční, probíhající jeden týden v měsíci
v Praze (či o víkendu);
podnikové („in company courses“), organizované jako rezidenční, ale pro vybraný podnik, v jeho sídle,
kam dojíždějí učitelé;
Cena studia je 230.000 Kč bez DPH.
V ceně je zahrnuta základní literatura předepsaná garantem kurzu.
PIBS = záruka špičkového kvalitního manažerského
vzdělání.
Manažerské vzdělání typu MBA (Master of Business
Administration) a některé jeho variace, jsoum po řadu
desetiletí osvědčenou a prestižní formou špičkové přípravy vrcholových manažerů ve vyspělých ekonomikách
světa. V naší zemi se začalo rozvíjet začátkem devadesátých let minulého století.
Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) při
Vysoké škole ekonomické v Praze ( VŠE) je jednou
z prvních škol MBA na českém trhu. Vznikla v r. 1991 a již
od svého založení se soustředila především na nabídku
studia Master of Business Administration (MBA).
Později ho doplnila i návaznou formou studia Doctor of
Business Administration (DBA).
Ve snaze o transfer nejlepších světových zkušenosti
PIBS byl vytvářen v těsné spolupráci s prestižními zahraničními partnery. Byly to především Manchester Metropolitan University (MMU), Lancaster University, EADA
Barcelona.
PIBS využívá členství v European Foundation For
Managament Studies (EFMD) k uplatnění mezinárodních
zkušeností ve změnách obsahu, forem i metod výuky
směrem ke globalizaci, využití moderních informačních
a komunikačních technologií, diverzifikace nabídky
manažerského studia do netradičních oblastí a v neposlední řadě formy mezinárodní spolupráce škol stejného
zaměření.
Na PIBS byla kvalita výuky potvrzena jak zahraniční, tak
i domácí akreditací. Pokud jde o zahraniční akreditaci pak
k ní došlo v rámci MMU, a to anglickou organizací AMBA.
Nejvyšší českou akreditaci PIBS získal v rámci České asociace MBA škol CAMBAS, jejíž je spoluzakladatelem.
Kontaktní informace
Adresa:
José Martího 2/407
Praha 6
162 00
Telefon: 00420 - 235 363 782
Fax: 00420 - 235 363 785
E-mail: [email protected]
www.pibs.cz
Download

letáku - Absolventi VŠE