P ehled p ístroj pro litotripsii
Pro bližší informace prosím kontaktujte obchodní odd lení spole nosti Hospimed:
HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel.: +420 2 25 001 511
Fax: +420 2 25 001 522
e-mail: [email protected]
Ing. Václav Bartoš
Tel.:+420602 329 184
[email protected]
Ji í Vykydal
Tel.: +420 606 763 230
[email protected]
http://www.hospimed.cz
PiezoLith3000 triple focus
Nov vyvinutá kompletní extrakorporální litotriptická jednotka.
Buzení rázové vlny je založeno na, v sou asné dob , sv tov
unikátním principu dvojvrstvé technologie. T i r zné zóny zaost ení,
každá s možností nastavení puslní frekvence od 1 do 4 Hz a 20
módy intenzity dávkování energie umož ují optimální fragmentaci
konkrementu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Unikátní dvojvrstvá technologie piezo zdroje
Nastavitelná trojitá fokusace pro optimální fragmentaci
Duální simultánní lokalizace v reálném ase–RTG a UZV zam ení
Kontinuální sledování pr b hu drcení pomocí UZV p ístroje
Outline rentgenová lokalizace+univerzáln využitelný RTG p ístroj
Inline ultrazvuková lokalizace+univerzáln využitelný UZV p ístroj
Snadná p íprava p ístroje pro ESWL a p esun do jiných místností
Ošet ení možné bez anestezie i podání sedativ, vhodné pro
ošet ení d tí
• Možnost využití p i lé b v ortopedii
• Vysoká životnost zdroje rázových vln (min. 5 000 000 ráz )
PiezoLith3000 triple focus
Technické parametry:
Výrobce
Zdroj energie, frekvence
P íkon
Hustota energie
Maximální tlak
Ohniskové zóny
Dávkování energie
Úhel
Hladina hluku
Oblast terapie
Lokalizace ultrazvukem
Lokalizace rentgenem
Klasifikace
Váha litotriptoru
Rozm ry litotriptoru vך×h
Objem vody v systému
Požadavek na místo
Richard Wolf GmbH
100-240 V, 50/60 Hz
1000 VA
0,03 – 1,6 mJ /mm2
6 až 126 MPa
3
0,9 – 153 mm
74°
72 dB
110°konfokáln
inline (v ose zdroje rázové vlny) 180°
izocentricky
outline (mimo osu rázové vlny)
±30° (AP/CC)
EN 60601-1
Evropská sm rnice 93/42/EEC
T ída IIb
Schválení CE&FDA
220 kg
1000×700×1000 mm
10 litr
4×5 m
Swiss LithoClast® Master
P ístroj s jedine nou kombinací ultrazvukové a pneumatické
metody mechanického drcení konkrementu pro samostatné nebo
sou asné použití obou systém .
• All-in-one ešení pro intrakorporální litotripsii
• Ultrazvukový litotriptor, pneumatický litotriptor a odsávací systém
LithoVac
• Pneumatický litotriptor pro efektivní odstran ní velkých a tvrdých
kamen
• Ultrazvukový litotriptor pro efektivní odstran ní m kkých kamen a
úlomk kamen
• Kontrolované odsávání konkrement kamen
• Zachycování konkrement do sb rné nádobky
• Široký výb r ultrazvukových a pneumatických sond
• Možnost použití kompresoru nebo centrálního rozvodu vzduchu
Swiss LithoClast® Master
Technické parametry:
Výrobce
EMS SA, CH – 1260 Nyon (Švýcarsko)
Sí ové nap tí
100 – 240 VAC
Kmito et sít
50 – 60 Hz
P íkon
500 VA
Kmito et pro ultrazvuk
24 – 26 kHz
Výkon ultrazvukové litotripsie
150 W
Výkon pneumatické litotripsie
cca 85 mJ
Klasifikace
EN-60601-1
T ída I
Uživatelský díl BF IP 20 (nožní spína
IPX8)
Evropská sm rnice 93/42 CEE
T ída IIb
Druh provozu
trvalý provoz
Pojistka primáru
setrva ná 5×22 mm T4 250 V
P ípojka tlakového vzduchu
3,5 až 6,5 bar
Kryt
hmotnost: 1,5 kg
Rozm ry vך×h
135×371×432 mm
Swiss LithoClast® 2
Intrakoroporální pneumatický drti mo ových kamen . „Zlatý
standard“ litotriptických systém Swiss LithoClast® pro všechny
typy mo ových kamen .
• Intrakorporální litotripsie s vizuální endoskopickou kontrolou
• Rázová vlna generována pneumaticky ízeným rázem
• Kompatibilní se všemi rigidními a skoro všemi flexibilními
urologickými endoskopy
• Všechny ásti jsou autoklávovatelné
• Bezpe ný, efektivní, bez poškozování tkán
• Individuáln nastavitelná frekvence
• Nový systém odsávání LithoVac®
• Redukce zp tného rázu
• Pohodlná a jednoduchá obsluha p ístroje
• Vysoce spolehlivý
• Rychlé drcení zkracuje dobu operace
Swiss LithoClast® 2
Technické parametry:
Výrobce
Sí ové nap tí
Kmito et sít
P íkon
Klasifikace
Druh provozu
Výkon
Váha p ístroje
Váha ru ního díl
Rozm ry p ístroje vך×h
Pr m r ru ního dílu
Provozní podmínky
Teplota
Relativní vlhkost
Atmosferický tlak
EMS SA, CH – 1260 Nyon (Švýcarsko)
100 – 240 V
50 – 60 Hz
40 VA
EN 60601-1
T ída I
Evropská sm rnice 93/42 CEE
T ída IIb
trvalý provoz
85 mJ
6,2 kg
120 g
136×280×365 mm
18 mm
+10 až +30°C
30 – 75 %
700 – 1060 HPa
P epravní a skladovací podmínky
Teplota
-10 až +40°C
Relativní vlhkost
10 až 95 %
Atmosferický tlak
500 – 1060 HPa
Mega Pulse Stone Laser
Je snadné nalézt umíst ní pro tento stolní laserový litotriptor.
Díky naprosto intuitivnímu ovládání je velmi rychlé a snadné s ním
pracovat. Osv tlený dotykový displej umož uje bezpe né používání
i p i zatemn ní v opera ních místnostech.
• Plná kompatibilita s vybavením na pracovištích urologie
s instrumentariem R. Wolf, Olympus, K. Storz:
o Cystoskop
o Uretero-Renoskop rigidní
o Uretero-Renoskop flexibilní
o Nefroskop flexibilní
o Nefroskop rigidní
• Ovládání pomocí dotykového panelu
• Možnost použití resterilizovatelných optických vláken
• Ekonomický provoz zákroku – nízké náklady na terapeutické
výkony
• Automatické rozpoznávání typ laserových vláken
• Zam ení laserovým paprskem
Mega Pulse Stone Laser
Technické parametry:
Výrobce
Richard Wolf GmbH
Sí ové nap tí
220 -240 V +10%/-14% ~ 50 Hz
Typ laseru
Holmium YAG
Výkon laseru
15 W
Vlnová délka
2080 nm
Výkon
15 W
Energie impulsu
400 mJ - 2000 mJ
Frekvence impulsu
4 - 10 Hz
Rozm ry š x h x v
520 x 485 x 285 mm
Hmotnost
37 kg
Ovládání
Dotykovým displejem
Chlazení
Integrovaný chladící systém
Zam ování
Zeleným laserovým paprskem
P ístroj ur en pro umíst ní na stole (nebo v laparoskopické v ži)
Ultrazvukový litotriptor 2271
Sestava pro snadné a výkonné ultrazvukové drcení mo ových
kamen .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inovovaný systém generátoru
Vysoká ú innost drcení kamen s kratším opera ním asem
Menší zah ívání transduceru p i vyšším výkonu
T i výkonové stupn
Tichý provoz
Automatická kontrola pr toku tekutiny sondou
Automatické rozpoznávání typ laserových vláken
Kontrola správného propojení systému
Možnost použití sonotrod do uretero-renoskopu s pracovním
kanálem 5 F a více
Transducer a kabel s konektorem je pln autoklávovatelný
Hygienické odd lení okruh mezi p ístrojem a pacientem
Možnost použití resterilizovatelných optických vláken
Ekonomický provoz zákroku – nízké náklady na terapeutické
výkony
Zam ení laserovým paprskem
Ultrazvukový litotriptor 2271
Technické parametry:
Výrobce
Richard Wolf GmbH
Technické parametry generátoru
Váha
Rozm ry š x v x h
Napájení
P íkon
Frekvence
8,5 kg
320 x 90 x 360 mm
240 V, 50 Hz
200 VA
22-27kHz
Technické parametry pumpy
Váha
Rozm ry š x v x h
Napájení
P íkon
T ída
Maximální kapacita
Podtlak
Max. rychlost
Hladina hluku
8,5 kg
320 x 105 x 405 mm
240 V, 50 Hz
70 VA
IIa
1,4 l/min
-0,1 až -0,6 bar
450 min
max 57 dB
Technické parametry transduceru
Váha
300 g
Rozm ry
pr m r 30 x 143 mm
Délka kabelu
2m
Sphinx Holmium Laser
Všestranný dvou-mikronový laser, mimo jiné vhodný i pro
litotripsii. Délka puls 150 µs se projevuje jako velmi efektivní pro
fragmentaci mo ových kamen a ablaci tvrdých tkání. Pro tento
laser je charakteristická neoby ejná intenzita pulsní energie až do
15 kW.
• Sterilizovatelné
aplikátory a laserová
vlákna
• Vysoká mobilita
opera ním asem
• „User friendly“
• Nízká hladina hluku
• Nastavitelný rozsah
energie
• Optimalizovaný efekt díky nastavitelné délce trvání pulsu
• Všestranné použití v urologii, ORL, artroskopii
• Program s pam tí až pro 50 r zných nastavení
• Integrované aktivní chlazení
Sphinx Holmium Laser
Technické parametry:
Výrobce
Systém laseru
Vlnová délka
Energie na tká
Pulsní energie
Opakovací frekvence
Trvání pulsu
Energie v peaku
Zam ovací svazek
Napájení
Jednoduchá fáze
Trojitá fáze
Chlazení
Rozm ry
Váha
LISA LASER PRODUCTS
Ho-YAG Laser
2,1µm
30W
45W
60W
80W
0,5-2,7 J 0,5-2,8
0,5-3,8
0,5-4,0
5-20 Hz
8-25 Hz
8-25Hz
8-30 Hz
150-800µs
15kW
635 nm, 1mW, jasn ervený, nastavitelný
230 V, 50/60 Hz
18 A
25 A
30 A
400 V, 50/60 Hz
16 A
integrované chlazení
85 x 45 x 105 cm
ca. 165 kg
RevoLixDUO
RevoLix DUO je první laser ur ený pro urologii, který
umož uje provést zárove litotripsii, chirurgické zákroky na
m kkých endourologických tkáních a otev ené chirurgické zákroky.
Tuto všestrannost umož uje kombinace dvou r zných laserových
jednotek v jednom za ízení.
• 2 mikronový laser s kontinuálním módem pro m kké tkán
o ezání, vaporizace, resekce m kkých tkání
o Ú inná, bezpe ná VapoResekce prostaty
o Sterilizovatelná vlákna
• Holmiový pulsní laser pro litotripsii
o Pro rigidní i flexibilní nástroje
o Maximální energie pulsu 7 000 Watt
o Velmi flexibilní laserová vlákna vhodná pro ureterorenoskopii
spodních ledvinových pánvi ek
• Oba lasery jsou na jednom vláknu, to umož uje st ídání laser p i
výkonu pouhým p epnutím na ovládací konzoli
RevoLixDUO
Technické parametry:
Výrobce
Laser pro m kké tkán
Vlnová délka
Pracovní výkon
Emisse
LISA LASER PRODUCTS
DPSS laser s kontinuálním vlnovým
módem
2 µm
5 – 70 W
Kontinuální vlna, 50 – 1000 ms
Laser pro fragmentaci kamen
Vlnová délka
Pracovní výkon
Energie pulsu
Pulsní frekvence
Výkon v peaku pulsu
Pulsní Ho-YAG laser
2,1 µm
max. 20 W
0,5 – 2,6 J
5 – 15 Hz
6 kW
Pr chod paprsku
široký rozsah z flexibilních
silikonových vláken
Totožný vstup pro oba lasery
635 nm, jasn ervená, 1mW,
regulovatelné
230 V, 1~, 50/60 Hz, 3,6 kVA, 500 µA
zemnícího proudu
integrováno
165 kg
950 x 420 x 890
Zam ení paprsku
Napájení
Chlazení
Váha
Rozm ry v x š x d
Morcellator
Speciální nástroj pro laserovou terapii resekce prostaty. Jeden
nástroj pro enukleaci a následnou morcelaci tkán .
•
•
•
•
•
Enukleace, roz ezání a vyjmutí tkán jedním nástrojem
Použitelné pro všechna laserová vlákna do 1000 µm
Šet í délku trvání operace
Aktivuje se sešlápnutím nožního spína e
Tká je ezána, nikoli rozsekána na malé kousky, vzorky jsou
vhodn veliké pro histologické rozbory
• Vysoká rychlost ezání díky oscila nímu pohybu nož
• Velmi intuitivní obsluha za ízení
Vhodné pracovní nástroje
k intrakorporálním litotriptor m
Pracovní
délka
Charr.
Fr.
Pracovní
kanál
Sm r
pohledu
typ
Distální ovládání,
Ohyb dolu
Distální ovládání,
Ohyb nahoru
Ledvinové Kameny
Flexibilní
ureterorenoskop 270°
Flexibilní
laserový-URSset s dvojitým
kanálem
Miniaturní
nefroskop
„Lahme“
680 mm
6 / 8.8
3.6 Fr.
0°
680 mm
6 / 8.8
3.6 Fr.
0°
680 mm
6 / 9.9
2×3.3 Fr.
0°
680 mm
6 / 9.9
2×3.3 Fr.
0°
6 Fr.
12°
225 mm
Distální ovládání,
Ohyb dolu
Distální ovládání,
Ohyb nahoru
Okulár umíst n
lateráln
Perkutánní
nefoskop model
„Dresden“
224 mm
14 Fr.
12°
Okulár paralern
Kameny horních mo ových cest
Kompaktní
jehlový opera ní
vláknový URS
Kompaktní
opera ní
vláknový URS
„Marberger“
430 mm
4.5 /
6.5 Fr.
3.3 Fr.
5°
Okulár lateráln
430 mm
6 /7.5
Fr.
8 / 9.8
Fr.
4 Fr.
5°
5 Fr.
12°
Okulár umíst n
lateráln
Okulár umíst n
lateráln
Kontinuáln
pr tokový
opera ní vlákna
URS
430 mm
1×4 Fr.
1×2.4 Fr
5°
430 mm
6.5 /8.5
Fr.
Laterální okulár
Kameny v mo ovém m chý i
Flexibilní video
uretrocystoskop
Perkutánní
nefroskop model
„Dresden“
400 mm
400 mm
224 mm
9.8 /
15.9
Fr.
9.8 /
15.9
Fr.
6 Fr.
0°
Distální ovládání, ohyb
dolu
6 Fr.
0°
Distální ovládání, ohyb
nahoru
14 Fr.
12°
Okulár paralern
Vhodné pracovní nástroje k
laserovým litotriptor m
Laser Resektoskop
násady
S otev enou rukojetí
a kanálem pro sondu
21 Fr,
k ambulantnímu
použití, s
obturatorem
Vodící trubice
Optika
Pro laserové vlákno
Pro laserové vlákno
pro ezání uretry
Pro laserové vlákno
Pro laserové vlákno
s distálním obloukem
pro lepší výhled na
špi ku laserového
vlákna
Pr m r 4 mm
1000 µm
550 µm
délka
265 mm
550 µm
550 µm
Zorný
úhel 30°
Laser Cystoskop
Vn jší pouzdro
s kontinuálním
proplachem
Obturator
Pr hledový obturator
Vnit ní pouzdro
s kontinuálním
oplachem
Pracovní nástavec
s vodícím kanálem
pro sondu
Optika
Download

Přehled přístrojů pro litotripsii