Nezávislá ordinace pro
myofasciální diagnostiku a
trigger point terapii
www.dryneedling.cz
MUDr. Tomáš Vilhelm
[email protected]
Zábřežská 41, Šumperk
CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST
a možnosti její léčby – celostní pohled – Západní akupunktura
CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST
symptomové komplexy ve vztahu k CPP
INTERSTICIÁLNÍ CYSTITIS
SUI
COCCYGODYNIE FUNKČNÍ STERILITA
VULVODYNIA
DYSPAREUNIE
IBS
CHRONICKÁ PROSTATITIS
HYPERAKTIVNÍ MĚCHÝŘ
CPP
CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST
charakteristiky
Trvání nad 6 měsíců

Důvod 10-15% gynekol. vyšetření

Důvod 25-35% laparoskopií

Důvod 10-15% hysterektomií

3 měsíční léčba prostatitis 1000 USD

Karteziánský orgánový pohled

Strukturální vyšetřování, laparo, endo

CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST
chronická prostatitis
Crux urologicum

Prostatodynie , prostatóza

Polypragmazie ATB

Pouze 5% pozitivní bakteriologie

Oboustranná frustrace

Psychická stigmatizace

Sexuální dysfunkce

Bez zn. bakter. či virové infekce

KLASIFIKACE PROSTATITID DLE NIH
Typ Název
Popis
I
akutní bakteriální prostatitis
Akutní infekce žlázy
II
Chronická bakteriální
prostatitis
Recidivující infekce žlázy
III
Chronická abakteriální
prostatitis
Bez průkazné infekce
III a Zánětlivý syndrom CPP
Leukocyty v ejakulátu, prostatickém sekretu
nebo moči po masáži prostaty
III b Nezánětlivý syndrom CPP
Bez leukocytů v ejakulátu,sekretu nebo moči
po masáži prostaty
IV
Asymptomatická zánětlivá
prostatitis
Bez subjektivních potíží. Bioptické změny,
leukocyty v ejakulátu a sekretu
III - CHRONICKÁ ABAKTERIÁLNÍ PROSTATITIS
CHRONIC PELVIC PAIN
• BOLEST
• NUCENÍ NA MOČENÍ A ZVÝŠENÍ
FREKVENCE
• DYSURIE
• PŘERUŠOVANÝ A OSLABENÝ
PROUD MOČI
• POCIT NEDOMOČENÍ
• ZPOŽDĚNÍ ZAČÁTKU MIKCE
• EREKTILNÍ DYSFUNKCE
• DEPRESE A ANXIETA
• NESPAVOST
• POLYMORFNÍ CHARAKTER
• TABUIZACE
LOKALIZACE BOLESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Suprapubická bolest
Perineální bolest
Skrotální a testikulární
Inguinální bolesti
Bolesti penisu
Ejakulační bolesti
Rektální bolesti
Low back pain
ETIOLOGICKÉ MOŽNOSTI
Úroveň teorií a hypotéz ( podobnost s IC )
●
Zde jsou negativní bakteriologická vyšetření. Histologicky však výrazná
zánětlivá reakce. Přítomnost mastocytů, eosinofilů, fibrotická přestavba
detruzoru, slizniční hemorhagie
Porucha na úrovni epitelu – intraprostatatický močový reflux
●
Teorie okultní infekce
●
Autoimunitní mechanismy
●
Neurogenní inflamace
●
Myofasciální etiologie – pánevní myoneuropathie
●
PROSTATITIS - MYOFASCIÁLNÍ DYSFUNKCE ?
Anatomicko fyziologické předpoklady
• Těsný anatomický vztah pánevního dna a
orgánů
• Sdílená segmentální inervace
• Chronické aferentní bombardování bolestí z PD
• Odezva na míšní úrovní i supraspinálně
• Rozvoj mechanismů modifikujících nocicepci
• Centrální senzitizace, Wind-up, V-S
konvergence
• Neurogenní inflamace
• Strukturální a zánětlivá patologie prostaty
TĚSNÝ VZTAH PD A ORGÁNŮ PÁNVE
sdílená segmentální inervace
S2-S4
INERVACE
PLEXUS HYPOGASTRICUS
SUPERIOR
SYMPATICUS
PARASYMPATICUS
SMÍŠENÉ
NN.SPLANCHNICI PELVICI
S2-S4
PLEXUS HYPOGASTRICUS
INFERIOR (plexus pelvicus)
PLEXUS PROSTATICUS
Coccygeus
Iliococcygeus
Puboccocygeus a puborectalis
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
eliminace bolestivých vstupů
•
•
•
•
Myofasciální TrP dna pánevního
Myofasciální TrP pánve , břicha, stehen
Kloubní dysfunkce – SI, LS, kyčelní klouby, SC
Pooperační a poúrazové stavy
SVAL JAKO ZDROJ NOCICEPTIVNÍ ZDROJ
trigger point – zdroj myofasciální dysfunkce
Hyperiritabilní uzel v hyperaktivním svalovém snopci ( taut
band ). Excesivní release ACCH. energ. krize, ischemie
Vznik TrP – důsledek akutní distenze, chronického přetížení,
sympatikotonu, tense, posturálních abnormalit, subklinické
hypothyreosy, hypovitaminos B, nedost. železa
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolestivý na tlak
Local twitch response a Jump sign
Primární – v alterovaném svalu
Sekundární – antagonistické a okolní svaly
Satelitní
Latentní - bez referred pain, limitují ROM
Aktivní – typické referred pain patterns
Referred pain – neostrá a špatně lokalizovaná
Trigger point
symtpomy
motorické
senzitivní
autonomní
SVAL JAKO NOCICEPTIVNÍ ZDROJ
trigger point – zdroj myofasciální dysfunkce
•
•
•
Svalový hypertonus s TrP – zdroj noceiceptivní aference
Bobmardování bolestí
Centrální senzitizace – zcitlivění zadních rohů, rozšíření
receptorových polí, zvýšení frekvence výbojů zadních
rohů, zesílení a prodloužení noceceptivní aference - WINDUP + aktivace WDR neuronů.
• Synaptická reorganizace A-beta se účastní na
nocicepci.
• Supraspinálně – neuroplasticita – memory like
• Allodynie , deprese – důsledek spojů mezi nociceptivními,
somatosenzorickými a limbickými okruhy
NEUROGENNÍ INFLAMACE
patologický substrát prostatického zánětu ?
• ZÁNĚTLIVÝ STAV TKÁNĚ ZPŮSOBENÝ MEDIÁTORY
UVOLNĚNÝMI Z VISCEROSENZITIVNÍCH VLÁKEN
• SUBSTANCE P, CGRP, NEUROKININY, TNF
• JDE O VLÁKNA Aδ a C (dendrity pseudounipolárních buněk
spinálních ganglií , axony zadními rohy do viscerosenzitivního
ncl.IML )
•
•
•
JDE O DŮSLEDEK ANTIDROMNÍHO ŠÍŘENÍ VLÁKNY
STIMULACE MASTOCYTŮ A ZÁNĚTLIVÁ REAKCE
ABAKTERIÁLNÍ PROSTATITIS
INTERAKCE AFERENTNÍCH VLÁKEN
teorie antidromního šíření
DICHOTOMICKÉ NEURONY
teorie antidromního šíření
W
I
N
D
U
P
PROSTATITIS - MYOFASCIÁLNÍ DYSFUNKCE ?!
CENTRÁLNÍ OVLIVNĚNÍ
NOCICEPCE
HYPERALGEZIE
ALLODYNIE
CNS
NEUROPLASTICITA
NI
WIND-UP
SENZITIZACE
Pánevní dno
DYSFUNKCE
HYPERTONUS
AFERENTNÍ BOMBARDOVÁNÍ
PRINCIPY TERAPIE
eliminace bolestivých vstupů
•
•
•
•
Eliminace bolestivých vstupů
Prevence centrální senzitizace
Léčba neuropatické bolesti
Psychologická terapie
ÚZKOST
NAPĚTÍ
BOLEST
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Dry Needling – někdy také IMS, Západní AKU,
medical AKU. Invazivní metodika léčby bolesti.
Radikulopathický model
• IMS ( Gunn ) - MPS je výsledkem periferni neuropathie
nebo radikulopathie. Zkrácení multifidi vede ke kompresi
disku , zúžení foramin a radikulopathii s ovlivněním
všech inervovaných tkání. Vždy se ošetřují jak
paraspinální segmentální svaly , tak i periferní svaly
myotomu.
• Opírá se však o hypotetické úvahy
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Dry Needling – SDN, DDN
Trigger Point Model
• Eliminace Trp - LTR ( lokální záškub )
• Efekt úměrný umění palpace
• AKU jehly 0,2-0,3 mm. Plastový zavaděč. SEIRIN.
• SDN – povrchová aplikace nad TrP ( nebezpečné zóny).
Aplikace 5-10mm nad TrP 30s -3 minuty dle reaktivity.
•
Pain. 1979 Feb;6(1):83-90.
•
The needle effect in the relief of myofascial pain.
•
Lewit K.
• AUS, CAN, ESP, NED, GER, USA,
.
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Deep DryNeedling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Repetitivní zavedení jehly do TrP
Cílem a zpětnou vazbou efektu je vyvolat LTR
Destrukce svalových vláken
Depolarizace zasažených vláken = LTR
Po vymizení LTR klesá spontánní el. aktivita = analgesie
Poté 10 minut klidová aplikace
Bolestivost do 3 dnů
Reparace 7-10 dnů
Pokud možné klešťový hmat nebo kolmo proti kosti
Periferní DDN a paraspinální DDN ( Gunn ) -efektivita
Redukce periferní a centrální senzitizace
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Dry Needling + PENS , IMES
• Stimulace jehel jako elektrod. Katoda na Trp a anoda
na taut band mimo TrP.
• Frekvence 2-4 Hz, intenzita prahově motorická,
nemodulovaný proud
• Přenosné TENS unit.
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Myofasciální release – PIR, THIELE
• Aplikované na TrP dna pánevního z přístupu per rectum
nebo per vaginam.
• Frekvence 1-2x týdně i po dobu 8 týdnů
•
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Myofasciální release – zevní uretr. sfinkter
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Myofasciální release – levator prostatae*
* puboprostaticus ( vlákna
pobococcygeus )
METODIKY
eliminace bolestivých vstupů
Puborectalis
Obturator internus
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
Trigger points mm. abdominis
TH5-TH12
DRYNEEDLING
mm. recti abdominis
Jehla
0,25x30-50 mm
Pozice
Na zádech nebo boku
Sklon
šikmo
Palpace
Klešťový hmat
DRYNEEDLING
mm. obliqui
Jehla
0,25x30-50 mm
Pozice
Na boku
V horní porci svalu preference SDN
V dolní části klešťový hmat s šikmým sklonem jehly
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
Trigger points piriformis a multifidi
TH5-TH12
S1-S2
Rami post z příslušného segmentu
DRYNEEDLING
mm. Piriformis a multifidi
Jehla
0,25-0,30 x40-110 mm
Pozice
Na boku / vleže/kyčel
90st
Jehla kolmo na vlákna nebo 45 st šikmo k
velkému trochanteru nebo later. okraji
sacra
Jehla
0,25x30-50mm
Pozice
vleže
Kolmo na TrP nebo šikmo k z boku k PS
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
Trigger points adduktory a dryneedling
Jehla
0,25x30-40mm
Pozice
Vleže, kyčel ABD
+ZR
Klešťový hmat s jehlou tang. ke svalu
L2-L4
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
Trigger points gluteus medius, minimus a maximus
L4-S1
DRYNEEDLING
mm. Gluteus medius a minimus
Jehla
0,30 x40-60 mm
Pozice
Na boku / vleže/kyčel
90st, podložená
Flat palpace a jehla kolmo na trP
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
TrP a dryneedling m.quadratus lumborum
Rami ventrales TH12-L3
Jehla
0,25 x30-40 mm
Pozice
Na boku
Jehla šikmo 45 st k příčným výběžkům L3,
L4
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
m. Iliacus a psoas
L2-L4
DRYNEEDLING
mm. Iliacus – pouze Trp3
Jehla
0,25 x30 mm
Pozice
Vleže / kyčel abdukce
zevní rotace
Flat palpace, jehla šikmo laterálně proti
svalu ( kontrola pulsace a. Femoralis ).
pouze TrP3 ( distální )
ZDROJE BOLESTIVÉ AFERENCE
m. pectineus
L2-L3
Jehla
0,25 x30 mm
Pozice
Vleže / kyčel abdukce
zevní rotace
Flat palpace, jehla šikmo laterálně proti
svalu ( kontrola pulsace a. Femoralis ).
pouze TrP3 ( distální )
PO DRYNEEDLINGU
doporučení a opatření
• Stretch ošetřených svalových skupin
• Kinesiotaping
• Bolestivost po terapii – kryoterapie, antirevmatika
• Návazně fyzioterapie cílená na obnovení pohyb
rozsahů a úpravu napětí zapojených svalových skupin
www.dryneedling.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Trigger Point Model