3. domácí úkol – 9. ročník
1. Vyřeš rovnice, nezapomeň na zkoušku.
2  (2r  9)  3r  2  6  (3r  10)
6(x + 2) = 3(x + 4) +2
2. Doplň tak, aby platila rovnost.
4e + 4f = 4.(
)
12mn2 – 18mn3 + 36mn4 = 6mn2.(
2x2 + 4x = 2x.(
)
)
3. Rozlož na součin.
6m – 6 =
2xy + 4x2z – xy2 =
12u – 12 v =
8a3b + 16ab – 4a2b =
24a + 16b – 36c =
(u+1).t + (u+1).v =
24a2 + 12ab + 18a + 9b =
x3 – x2 – 4x + 4 =
použij vzorec (a – b).(a + b) = a2 – b2
4. Vypočítej.
(x – 3).(x + 3) =
(x2 – 2y).(x2 + 2y) =
(2x + 5).(2x – 5) =
(3c2 + 5b).( 3c2 - 5b) =
podle vzorečku (a ± b)2 = a2 ± 2ab +b2
5. Vypočítej podle vzorce.
(k + 2)2 =
(6 – r)2 =
3. domácí úkol – 9. ročník
(3m + p)2 =
(3x + 5y)2 =
(x – 5y)2 =
(5u3 + 6v)2 =
6. Zapiš výrazy:
Číslo x a zmenšené o 6
Součet čísla a a pětinásobku čísla 3
Součet čtvrtiny čísla k a pětinásobku čísla m
Podíl čísel 5x a 4y zvětšený o 3
Součin součtu čísel 12 a x a součtu čísel w a 9
Rozdíl pátých mocnin čísel m a n
7. Užitím vzorců uprav výraz (na součin):
r2 + 2rs + s2 =
x2 + 14x + 49 =
4x2 – 16xy + 16y2 =
16y4 + 8y2 + 1 =
k2 – 100 =
49x2 – 25y2 =
*5. Doplň výrazy tak, aby platila rovnost.
(x + 6)2 = x2 + ____ + ____
(9t + ____)2 = ____ + ____ + u2
(____ - 7s)2 = ____ - 14s + ____
podle vzorečku (a ± b)2 = a2 ± 2ab +b2
Download

3. domácí úkol – 9. ročník