TESLA BM 289
NÁVOD K OBSLUZE
VOLTOHMMETR
II II C 'r l' .V I, !I, II H
II l)
:J I; (' rl ,.ll Y A T :\ I ( II 11
BOlblOMMEIP
A- -
VI .-
"v
..,
_-- v
_
-- 1<'
1( 2--
p
O br. 1
I
1'11 (.
Y H II U e p c a n t. tl 1.1 lí
B M 289 npcnu aau a -tcu
UO.·".TO l-ll-f<:'TP
T ES L A
,U!lH
/I a Ml'pell l Ul
CTOHIlIIOl'O
Voltohmrn etr un iverzáln í TE S l A
E3 M 289 je urcen k m ě ře n í stejnos m ě rn ýc h no pe ti v rozsah u 0,1 V
S
až 15 kV, s t říd a výc h nap ět í do
300 V v k m itočtovém rozsa hu od 20 H z d o 50 MH z a od p o r ů od
10 ohmú do 200 me go hmů. Vel kou výhodou tohoto p řís t roj e
je jeho vel ký vstu pní odpor. (Př i vypnuté m svodu .) Je j od y
mo žn é použít jej k m ě re n í n a pět í no velkých od por ech. např ík lad rneře n í m říž k ovéh o piedpětí atd.
2
n ll.O I ')
0,1
HaJJpH JKClll1j.j
TOK a
K U,
r ';'1ClIHOUI 'ľO K a
upcncna x
\I
!lil
300
fl
Mosr. -
[;OJ l h lIl lt N
II PC U NV l q CCTlI O M
JI
20
MIll If Cl)(lPOTlIH JIC'IIHi-i
zao
nallpH>KC'lIl1i-i
1'1Cp ,UJI H
u :n lc pCUll H. cerouuor o
n a
60JlhlUJI X
III
01'1
OT
a ro ro
COllpnnIHJIClIHR X.
CMClJ..ICJJliH
li T . II .
'Iav
50
uxonnoc conporuu n eu a c (II pll
l loar o n y CI'O 1'10 11; 11 0 lIpll MCIIHTb
MCpcU HJI
JI
IIC
"ll ,Ull
IIJUIC'TCR cro UOJlb lllUC
'ICHIIO M 1 PU,U-J1 HI<c) .
OT
lI alljlR>KCIIHJ1
1fHIIOl-' n n a na :U JII C lir
DO
110·
n l'lIb0l'cl
li bl KJl JO .
llJ1R
H :i -
lI aJlpH -
POPIS FUNKCE
Olll1CAHI1E
Přístroj
IlpH60p
je zapojen jako můstkový katodový voltmetr s dvousystémovou elektronkou.
Měřené napětí se přivádí na mřížku prvního systému. Mezi
nons.mosen
KaK
s aroaasrň
MOCTOBOM
BOJIbTMeTp
dový proud O tim i nopětl na katodovém odporu, o ručko
měřicího přistJroje se vychýlí. Napětí do 300 V se měří přímo,
napětí do 3 kV přes vestavěný dělič 1 :10, a pro měřeni napětí do 15 kV se používá sondy SS 375A. Přístrojem lze mě·
řit ss nopěti až do 30 kV pomoci sondy SS 376A. Sondo tvo-
Haxepaexoe aanpaacea ae rro.nBOAHTCH
Ha ceTKY nepaoa CHCTeMhl. MeIKllY xaronarca 06eHx CHCTeM
nOAI<JlJOtleH H3MepHTeJlbHI>li; npačop C nočaeo-msoor conpoTHBJleHHllMH,
KOTOpblH
HMeeT
nynesoe CTKJIOHeHHe npa
paasosecaa MOCTHKa. - Ilonaonox HanpHlI\eHHH Ha CeTKY
O.II.Horo HS TpHOAQ:a H3MeHHTcH ero aHOJlHhlH TOK, a TaKIKe
uanpaaces ae Ha :KaTo.TI,HOM cortporrrn n emetr H CTJ.:>eJl xa H3MePRTeJIbHorO rrpnčopa OTKnOHHTC.li. Hanpaacenne no 300 B H3~
xepaerca aerrocpencraea ao, aanpaaceaae no 3 KB -repea
scrpoenasrň nen areas 1: 10 II MK n aaepex aa HanpRIKeHHK
ři
so 15
katody obou
systémů
je zapojen
měřici přístroj
s
předřad­
nými odpory, který mó při rovnováze mostu nulovou výchylku.
Fřivedenim napětí na mřížku jedné z triod se změni jeji ano-
zvláštní
doplněk
voltchmmetru o dodóvó se no samo-
statnou objednávku.
Pro měření střídavých nopéti se používó sondy S s vestcvéným diodovým detektorem pro rozsah 20 Hz až 50 MHz.
C ABOHHblM
xepa'n,
KB
TpHO.nOM.
BS 375A.
npHMeHHeTCH ruy n
ncc-roa
HanpHIKeHHH
myna BS 376A. Illyn
anoro TOKa
TIpH6oPOM MOIKHO H3-
so 30
KB npH nOMOmU
cneuaans asrx
HBJIHeTCR
AOnOJlHeHReM
aaxaay. llJIa
nanpaacenaa rrepcxeaacro TOKa npaxeas erca my n
S co acrpoennsoe lLHOllHhlM ,!leTeKTOI}()M .aJIH qaCTOTHOrO mra-
BOJIbTQMMerpa H nocraBJIReTCH no CneUH3JIbHOMY
H3MepeHHR
n330H3 OT
PRIPOJENI A PREPINANI SIH
Před připojením přístroje ne sír nutno zkontrolovat správné nastaveni voliče nooěu umístěného
na zední stěně přístroje. Votic musí být nastaven
tok, aby číslo odpovídajícf na pěti sítě bylo postaveno proti trojúhelntkové znočce. Z továrny je
přístroj nastaven no 220 V. Chceme-ll přístroj pře­
pojit no síť 120 V, uvolnime nejprve zajišťovoci
pásek voliče, vytáhneme přepínací kotouček o
20
TU no
50
MTU.
[lPI1COEIlI1HEHI1E 11 [lEPEKJIIOQEHI1E CETI1
Ilepen npacoenaaeaaex
npačopa K CeTU Heo6xo.II.HMO
npoaepare npaBHJIbHylO YCTaHOBI<y nepetcnovarea s
noreenteanoro Ha S3AHeH CTeHKe npaIlepexmovarem, AOJIIKeH 6blTb ycraaoanea Ta-
aanps acee aa ,
6opa.
KHM 06pa30M,
»poscaa»
OTMeT:KH.
Obr. 2 -
PHC.
'1T06bl
cera
Ha
HOMep coorne'rc'myromart
aaxonanca
npom»
aa sone npačop ycraHOBJleH Ha
ECJlH XOTHM nepeKJlIOGHTb
Ha-
TJ.:>eyrOJlbHOH
I1pH6op H3 cere
220
B.
120
B,
3
opět zasuneme tak, aby údaj 120 V byl proti trojúhelníkové
OCBo60;':'HM
značce.
TCJI>I,
eyHeM
npexcne acero oóecne-nr aa rouryxi
BhlTHHeM
TaK,
aesneoro
srrořir-r
no s a aau xe 120
II
rrepexmoxa-
.'leHTY
uepeKJIIOlIalOIll;HH
:lHCK
aaXO.:J:IL'lOCh
II ona rr,
aa-
'rpe-
Upo'THB
)TOJIbHOíi OTMeTKH.
Zcjtšrovoc! pásek
opět
upevníme.
Síť zapínáme, respektive vypínáme vypínačem V1.
Chod přístroje signalizuje žárovka A (obr. 1).
Přístroj je konstruován v bezpečnostní třídě I podle CSN
356501 - revidované vydání. (Kovové části. přístupné doty-
ku, jsou určeny k připojení na ochranný vodič a izolace
čóstí pod siťovým napětím vyhovuje uvedené normě.)
Flpaxpenax OOHTb očec neaan axnuym nex-ry.
Cers RKJIIO'IaCM 11.111 BhlKJlJ(l'laeM BhIK.'lJ(l'lare.,eM Vl (pac. 1).
BKJlKl'leHHe npařiopa clixHaJlH:mpyeT xasmoc xa A (puc
1).
lIpaóop CKOHcrpYHpoBaH no 1-MY xn accv f}..:óJtmaCHOCTH B COOTl'IeTCTBHH c M3K (,J,OCTYUHhTC MeTaJlJ1H cll'CKHC C;:3CTII r.OIIK."lOtJ3!OTCH: "
Hy:leBoMY npoaony H H30JlHUllII -racren. aaxona .
lUHXCfI
noa cerear-u-r HanpH'f<eHHeM, OTBe'laC'T rpečoaauaa x
M3Kl.
MEflENI
li 3M E P E Hll E
Po připojení sítě zapneme přistroj vvpincčem \/1 (obr. 1),
lIoc xe npa coe.aa aeu a a cern lH.(:rlO'IHM n pufiop
Vl (tPHI". 1). BbDK.:IeM. HOKa BHYTpcHHHH: -rea
vyčkáme, až se ustálí vnitřní teploty přístroje (asi 25 mínut).
Knoflíkem Kl .. NULA" nastavíme ručku měřícího přístroje no
nulu stc pnice. Nulu nastavujeme na nejnižším napěťovém
.ozschu
při
zkratovaných vstupních svorkách Zl.
Měřené stejnosměrné napětí se přivádí na zdířky Zl nebo Z2
cope ae
tPHKcHpyeToI
(SET ZERO)
Ra
YCT3HOUHM
ru s anr.i.
HYJlb
.11!3n::DOHe
podle jeho velikosti. Zdířky Z1 jsou určeny pro měření stej-
:laIKH .. tax
Zl.
;IHTeH
rH~:lJ1a:M
(sonda do 15 kVl lze měři-t napětí do 15 kV. Při měření napětí
cd 300 V do 3 kV použijeme zdířek Z2, no které je připojen
vestavěný dělič 1: 10. Měřime-Ii napětí na velkých odporech,
odpojíme vypínačem V svodový odpor vstupní triody, čímž
zncčnč zvětšíme vstupní odpor voltmetru. Při měření vysokých
4
K
HYJlb
II
MHH.)
CTp';'.11'y
rrpH
aa xepurc r
npačopa
aaoro
Ha
C3MOM
KO!)(1TK033MKHyTblX
HI1,lKO"f
HXO;:J;HblX
l laxepaeaoe 110CTOHHHoe tr an p a accsr tre nO:LBOZl HJlH Zl corJl3CHO ero ne..' lI1t1HHe.
Fneaaa Zl
l:pe;:J;H<I:lHaqeHbl
CTOIlHHoro
TOKa
':10
300
H.
.:r:IH
H3ME'peHlIfI
H3npHIKcHHH
Flocxc npxcoen aaetr nx
: SOC (ury rr ':10 15 KB) MO>KHO aaxepa rrIlpe H3Mt'peHI1H H3npHIKeHHJi OT 30U
15 F<H.
MeHH)'OTca
nplI-
K;;:oI1KOH Kl «HyJlb»
YCTaHaBJll1lJa':'M
H3npH)KeHHH
nosměrných napětí do
300 V. Po připojení děliče 1: 500
(OKOJlO
!J",K.llOlIaTeJl€M
nepar ypa
r ae aaa
Z2. ;(
KOTOpLIM
HanpH>KeHW"
B
;1.0
110-
J1eJlIITeJlH
3
Kll
no
llpn-
1l0'L'.'K)LfeH IlCT}JOl"HHblíi ne-
no pěti (do 15 kVl pomoci sondy' musi být vypinoč V rovnez
v poloze "VYP'" Všechno ostatní měřeni provádíme s vypinačem V v poloze
"ZAP".
10.
n arem,
»anpaaceune Ha f,O.'1blllllX
V cortpor-aaxeaxonaor-o 'rpnona, 'leM aHa4:HTeJlbHO YBe.'lH'HfM
HHe rpH1I.-JlHKa
ll3M.f'pReM
EcJlI1':
conpoTllBJIeHHHX,
O'rK.'lIO'H1M
HallpRit<eHHll
re m, V nOJlit<eH
15
(lIO
Kll)
IIPH
noxoma ruy na
BbIK.'lKIl.Ia·
nOJlO)KeHy'H
«BblKJI.»
TaK~:le HaXOlJHTbCIl
Měřeni střidavého nopěti do 300 V provódíme pomoci stři­
(OFF).
davé sondy. kterou připojíme pomocí tříkolikového konektoru
KN. No poloze vypínače V při měření střídavého no pěti
nezáleží. Kmitoetavý rozsah je 20 Hz až 50 MHz, Přepfncčem
re.rex V B llOJTOit<eHJHi "BKJI.ll
a<eHHli uepeerenuoro -roxa 11.0 300
myna nepeseeu xor'o roka. KOTOP/,n'l.
rozsahu P volíme dílCi rozsahy voltmetru i ohmmetru. při
če-mž u nopěřových rozsohů ploti zvolená hodnoto pro
plnou výchylku ručky měřicího přístroje, u odporových rozsahů pro střed stupnice.
TpeXlllTHťproBOl'O i\OHHCKTopa
Bce
QCTaJThHble
l lpn rr3MepeHHJ1 BbICO·
nc.n s r'xerpa.
BXOl(Hoe conpoTHBJ1CHJ1e
KHX
Bbl)(.1KJ4:aTeJIeM
fl
H3M.epeHUR npoH3BoallM C BhllC'IKJ'la·
KN.
(ON).
I13MepeHHe
TI TTpoHaBo.J.HM
npHCOe,lJ;liHHM
Floxo-sea ae
HaUpH:·
c 1l0MOIl.l;hlO
npn n0!'10~ll
BhlKJTiO'laTenfl
V npn M3MepeHllll Hal!pH;>I\{'HHH nepeMeHHoro TOKa ne aaacuo.
Hac-ror asni nnana aoa
OT
20
Mr-u.
ru .'1.0 ')(\
Flcpex.n oaarexe x naa na aon a P H<l6HpaCM oraecr.m.re llpe1l.eJTbl'
»oxarverpa II OMMttpa.
n pu
-rer-r Y
npenexon
H3npfl)KeHRR
Fbl6paHHoe 3H3'1eHMe IlR.1f1t:'TCfI aeHCTI.IHTeJlI,HMM ;{.'Ifl nOJTHOfll
OTK.'IOHeHll>i
CTpeJTKH
H<lMepHTe.'IbHOJ'O npnfiopa,
y rrpene.tou
rOITpOrnBJIeHUIl .o;JiH cepenaasr mxa.a u.
Při použití
přístroje jako ohmmetru
volíme přepínačem P
vhodný rozsah a potom nastavujeme před připojením měře­
ného odporu nejpNe nulu knoflikem Kl při zkratovaných
svorkách Zl a pok plnou výchylku ručky měřiciho přistroje
(no značku """",,) kncflikem K2 při rozpojených svorkéch.
Flpa npHMeHeHT1ll npačopa HaK OMMť."Tpa aečapaex nepeKJ1KJnareaex
nepen
P
nonxnnatunc
npacoena aeaxess
Kl
t:HonKO-H
npe.o;eJlhl
rl
TlOTOM YCTaHaBJBfB3eM
li:~MepHeMoro
n px KOjJOTKoa3MKHYThlX
COrrpOTHBJTeHHR:
aaaorxax
Zl
H
HYJTh
nOTO-"'l
lIOJlHDe OTKnOHeHT1C H3MepHTen h Horo npačopa (HaOTMť."THY""""')
KHoTTKOH
K2
npH paaoxxuyn,rx 3ait<HM3X. B c.n yaae
f'CJIH
Ha
mxa ne npačopa aaxonnrca KpacHax OTMeTK3, 10 PY'lKy YCTaEOBHM Ha :HY OTMť."TKy. OTC'lVThISaeM nona aaa ae Ha
V
přtpodě.
že je tom
červenci značko,
nastavíme
ručku
no
tuto značku, Údaj odečítáme no horní stupnici přístroje. Při
provozu neni třeba přístroj zemnit, neboť jeho kostro
kryt
°
mxaxe
sepxuef
npačope.
B axcnn ya-ratr aa
ero macerl
li
npaňop ae
!1yIKHO
KOJl<;.rX coenasenu C
aaaexxar».
aamarmax
nQTOMY
'lTO
npoBOllHHKOM.
5
jsou spojeny s ochronným vodičem. No tuto skutečnost je
ovšem třeba pamatovat při měření na zdrojích, které nejsou
jedním pólem uzemněny. Rovněž je třeba na to pamatovat
při měření na zařízeních, jejichž kostra je galvanicky spojena se siti (univerzální přijimace a zesilovače).
3ToT 1JaKT
OilHH
aen s ax
aafiamarr,
06XO,lUIMO
3TO
npn
nOMHHTb
II
PillSLUSENSTVf
nPflHAilJlElKHOCTfI
KaK
npHHa..'l..;reiKHOCTH
KB,
ruyn
waxcpeaaa
C
npačopox
JJ.)IH HanpHiKeHHM
lllHyp H HHCTpyKl.lHH
Rozsahy voltmetru: o)
HCTOllHHKOB,
PaBHMM očpaaox
Ha
no
TOKa,
od O do 15 kV
rozsahy: 1. 3, 10, 3D, 100, 300 V
přesnost; :::!:: 3 %
s děličem 1: 10: do 3 kV
se sondou:
do 15 kV
přesnost: ± 5 % z plné vjchylky
na rozsahu 30 V
Ilpenensr
06CJIPKHB3HHIO.
BOJlbTMeTpa: a) HanpJI)KeRHe nOCTOKHHoro TOKa
OT
O no
15 KB
n pene.n sr: 1, 3,
TOllHOCTh;
:4::
3
C ncx a'reae a
co ruynox:
TO<iHOCTh:
±
ID,
30, 100, 300 D
';r)
: 10:)I0
no
5
'X)
3
střídové napětí
s použitím sondy
rozsahy: 3, 10, 30, 100, 300 V
řrekvenčnt rozsah: 20 Hz-50 MHz
přesnost: 20 Hz-25 MHz ± 5 %
25 MHz-50 MHz ± 10%
s dodcnym zemnicím
KB
15 KB
H3 nOJ1HOrO
naanaaonc 30 B
ti) nartpa acen ne nepexennoro -roxa
C npHMeHeHHeM ruyua
npe.n:eJlhJ: 3, 10. 30, 100, 300 B
'laCTOTHbrM nnanaacn: 20 r-n )1.0
50 Mr-n
TC<iHQCTb: 20 J"1.l-25
--= 50.0 ,
±
10
2 5 Mrl.l-50
%, c
Mr-u,
Mrn
nOCTaBJIeHHbIM
3aaeMJIflIOD.lHM rroaaoaox
IlO
CeTeBOH
TEX H fl q E C K fl E ilA H H bl E
stejnosměrné ncpěf
přivodem
6
rnyn
nOCTaBJIHIOTCK
nepeMeHHoro
OTKJlOHeHHK B
b)
ae-
YCTaHoBKax,
YCHJlIUeJlH).
Jako přislušenství se dodává s při strojem sondo do 15 kV,
sondo pro střtdovó napětí, síťová šňůro a návod k obsluze.
TECHNICKE ÚDAJE
HaMepeHHH
xoroptax r anr.na a naecxn coenn aeno C Ce"IhRI (YHHBep-
maCCH
can s a sre npaexnaxa
]5
npn
nomoc KOTOpbIX neaa ae xncn. -
Teplotní rozsah.
+10
~
+35 oe
Rozsah ohmmetru: 10 n oi 200 Mn
dílčí rozsahy pro střední
výchylku ručky: 500 ll, 5 kll, 50 kll, 0,5 Mll, 5 Mll
přesnost:
Osazení:
Jištěni:
Nopójera:
.±
+10 ~ +35 oe
!HanaaoH reMneparyp:
Ilpenexsr oeneerpa.
100M no 200 MoM.
crnexs a ere npenexsr MK cpenaero QTKJIOHeHHK
500
5%.
DM,
5
KOM,
50
CTpeJiI<H:
0,5 MOM,
± 5 (]iJ
KOM,
5 Moer, TO'IHOCTh:
1 X ECCé'2, 1 X EZ80
b
myne EAA91 CEAA901S)
1X ECC82, 1 X EZ80,
v sondě EAA91 (EAA901 Sl
siřovoc tepelnou pojistkou
220 nebo 120 V, 50 Hz
Samara:
cereasne TerrJIOBbrM npe.lOxpaHHTeJIeM
I1HTaHue:
220
UJIH
120
50 ru
B,
TIoTpe6JIKeMa51
Příkon:
mox. 30 VA
MOrn;HQCTb :
Rozměry :
280X195':>(150 mm
osi 6 kg
Fačaparsi.
30 Ba
280X195X150
Bec:
OKOJIO
Váho:
PRIKLADV POUliTI
Měření kmitočtové
MaKC.
6
nPHMEPbl nPHMEHEHI1H
charakteristiky nf zesilovače
M3MepeHHe
qaCTOTHOH XapaKTepHCTHKH YCUJlHTe.'JJI
'lJaCTOThI
'l . Vcltohmmetr univerzdlru
2. RC generótor
TESLA BM 344
@)§
~
I .--J
t
o
@
@
@
@
o
<::
Obr. 3
Pracoviště
propojíme podle obr. 3.
Pro od-por R plet! vrtoh:
-
HH3KOĎ
."'''
Přístroje:
TESLA BM 289
MM
Kr
t•
•[9 •
@@)'"
o~
..
ec
PHC. .)
1. BOJIhTOYlMeTp
YHHBepca.":hHhrii
TESLA BM 289
2 RC reneparop
TESLA BM 344
CoeilHHHM npačopsr CorJIaCHO pHC. 3.
.lIJIH:
conporaaxeaas R
neěcraarem-uo
or nrnneu ae:
7
kde
R.
je vstupní impedance voltmetru a R,
impedance zesilovače. Pokud R,
je zotěžovoci
r ne
je menší než 100 ohmů,
můžeme s velmi dobrou přibližností brát R =
R,
flBlIlIeTCK
BXO)l,HblM HMne.uaHCOM
'lpelI.CTaBJIHeT HarpY3o'lHIÚÍ
Re.
)fBJ!ReTClI
MeHblllHM <JeM
lOa
BOJIbTOMMeTpa II
R,
axrrenaac YCHJlHreJIR.
Floxe Rl'
DM, MO>KeM C 60JIbWOŘ
npačna­
ň(eHHOCTblO
No nf generótoru nastavíme vhodné
napětí.
Spart, R = Rs.
IIa reaeparope HM3KOH aacrcru
které pak udržu-
yCTaHoBHM
nonxonanree ua n pn-
jeme konstantní při celém měření. Měníme kmitočet gene-
)KeHHe. KOTOpoe nOTOM ncnnepacaaaea nOCTOílHHblM B 'revea ae
rátoru a měříme výstupní napětí zesilovače. Takto získané
ucero H3MepeHIHI. H3M€HReM qaCTOTy reaeparopa H H3MepHeM
I
,...
rif!
i, Ii
v
/'
i
i
.... ...
V
~
I
,
,
!
+4
I
i
I
,
,
i
:
:
\' i
O
-2
-4
i\
I
+2
-6
\
-8
-fO
-12
Obr. 4
t1()
100
. --~ kmitočet HZ
8
,
PHC. 4
,.
fO.
--~
xacroru ru
hodnoty vynosrme do grafu, obvykle s použitím logaritmické
DhlXO.QHOe aanproseuae YCHJlHTeJHI.
stupnice. Viz obr. 4.
n ste
3Ha<ieHH>I
BhlHOCHM
HCHHeM JlOrapHopMn:<iť'CKOH
Měření
citlivc-stí nf
zesiřcvcěe
Pfistroje a zooojeni pracoviště zůstávají stejné jako v přede­
Ilpačopu H
TečUI
výkonu je třeba, aby výstupní napětí bylo
JIKJlCR
Bbl:XH
KaK
npe)lbll1yl1~eM CJlY'lae.
on pene nen a
nO;I.Bť'CTH Ha
n ano,
odpor zesilovače o N je jmenovitý vý.
kon zesilovače. Zesílení zesilovače je pak dáno poměrem
H
r nc
n n-ren a
Pro přesné měřeni je třeba, aby vstupní impedance mereného zesilovače byla podstatně větší než výstupní Impedcrrce použitého RC qenerótoru TESLA BM 344. Jen v tom přt­
podě je údaj vestavěného voltmetru správný. Není-Ii toto
podmínka splněna, je třeba vstupní napětí měřeného zesl-
.lIJlR
lovoče během celého měření měřit mtlivoltmetrem.
E~
nauc
npenct-a ax a e'r na
H3
(l'leHb
r-eaeparopa
TO<:lHhrX
YCHJTHTe.l1R
pa-ropa
(xor-aa
TO.l1bKO
B
YCJfOBUe, TO
H3MCpeHHH
npua.eane,
cny<iae
na ao
BXO,llHOro
HOMH-
yCll.'111TeJlfl
yCHJI HTe.'l fl.
BhlX.
Bbllle
HcrrpaBHoe OTKJTOHeHlIe.
HOC
B036)1-
F
-F.;'.-
H1I3IWH
rrpHMCHHeM
Ta KOM
OH
)1JT.<I .llOCTHlKeHHH
Vil::/;:
nonnona sroe
Hano,
<:leM
acrpoexm.ui
BXOllHOH
HMue-
HMne.llaHC
r e ae-
BM 344).
»oxi.rererp noxa aeraaer
TESLA
ae HCllOJlHeHO asnue 00Ka3al1-
opHMeHRTb
nart pn ssen a a
MH.I1JlllBO.l1bTMeTp ,llOJTlKeH
'lT06b1
Bb!XOllHOH.
r-eeeparop
Kor-na
Ha BXO;:J. YClI-
qaCTOTLJ.
113MepCHHH
6b!.I1
YCHJlHKOTOpoe
11aHO JiOTO~ OTHOmeHl1t'M
A
rótoeu.
crT06hI
YCHJlHTeJlfl,
HOMHHanbHYIO MO;.u;HOCTb
YCHJleHlIe YCHJlHTeJTH
kde E~ je napětí přiváděné na vstup zesilovače z nf qene-
"IaCTOTbl,
n un ae'rcn aarpveaomax conporaaxea aex
N npencraan aer
O.QHHaKO-
"IT06br BbrXO.J,H!X' HanpAlKeHlle 6blJTO
EHI"x. ~
R~
i ne
npHMe-
H83KOII 'IaCTOTLI
HTl3KOV.
Ha HOMP.H3J1bHylO MOll HOCTh.
=V~
zotěžovcci
BXO.Q
C
4.
4YHcTBHTeJlhHOCTb
n an pa acen ue
:Ka:K
na.'IhHOH MOlqHOCTH
kde R, je
C~OTpH pHC.
urxa.m.r.
IIO.QKJlKJ'l'eHlIe pačoxero MeCTa OCTaIOTC}I
B
He06xo.QHMO
06pa30X non)'''IeH-
06I>lKHOBeHHo
M3Mepf'HUe QYBCTBHTf'."1}oHOCTH YCUJ1HTeJlH
šlém případě. Citlivost zesilovače je definováno jako nf nepětí, které je nutno přivést no vstup zesilovače, aby tento
byl vybuzen no Jmenovitý výkon. Pro dosažení jmenovitého
E"ý"t.
TaKHM
rpať{lHK,
B
6h1Tb
eme
MHJfJlllBO!lbTMeTp ;:JJ1f1
H3MepcHHoro
lIK.'1[Ú'IeH
YCHJlHTeJlfl.
HenpepblBHO B
're-
uea ac H3MepeHHJI.
9
Měření
kapacit
Haesepeaae
Přístroje:
IIpH60p},J:
t. Vf generátor
1.
TESLA BM 368 nebo
M'"
AM generátor
TESLA BM 223
2. Normálový kondenzůtor TESLA TM 330
·
•
~- •
•
ID
•
o
•[9•
,---,
'. ,
:
=Ft,
t.
o~
O'
3. Voltohmmetr univerzólni
TESLA BM 289
Obr. 5 -
Neznámou kapacitu C.. připojíme parclelné k rezonančnímu
okruhu, tvořenému indukčnosti l a proměnným kopccitnim
norrmólem Cn. Signál z generátoru přiv6dime pomocí vazební cívky L,.
PHC.
měřeni
TESLA BM 223
2. Craanaprnsra
xoa.ieacarcp
TESLA TM 330
.0
3.
BOJIbTOMMeTp
YHHBepc8JIbHhlŘ
npnčopu COrJIaCHO pHC.
IIpHcoeilHHHM HeH3BecTHyJO eMKOCTh
HaHCHoMY
xoa'rypy,
C03.lI.3HHOMY RH.uYI<THBHOCTbIO
MeHHoŘ eMI<OCTHOH HOpM8J1bIO
H3
5.
C. r-"J.naJIJleJ1hHO
L
K
H
peaorrepe-
Cs.
reueparopa ncnaonare
UpH
nOMO{qH
KaTYWKH
L ...
nOpR.lJ:OK H3MepeHHR
c..
Při odpojeném kondenzátoru C.. nustovime normálem
okruh do rezonance, tj. nastavíme voltmetr na největší výchylku. Pak připojíme C. a zmenšováním kcpucity C, nastavíme opět maximólni výchylku (doladíme okruh opět do rezononce). Změno C, pak udává velikost C•.
IIpH QTKJlIOqeHHOM KOH,IleHCaTOpe
Cu.
KOHryp B pe30HaHC, T. e.
C,
OTperyJl"pyeM: HOpNaJlhIO
YCT8HOBHM BOJIhTMeTP Ha M8KCH-
MaJIbHoe QTKJlOHeHHe. IIaTOM rrpacoenaaax
eMKOCTH C n
orper ynxpye a
(nO)lCTJXlHM IWHTYP ona rs
DUKTb
B
C.
H YMeHbweHHeM
M8KCHMaJlbHoe OTI<JlOHeHHe
pe30H8Hc).
K83bl:BaeT nocae arcro BeJ1HqHHY C ••
10
HJI H
TESLA BM 289
Coe.!lHHHM
CBR3H
Postup
,
5
CHrH8J1
Bq reaeparop
TES LA BM 368
AM reaeparop
O
•I
eMEOCTeŘ
M3MeHeHHe
Ca
no-
Cll = C1I 1
Clf = Clil - Cllt
Hodnoty okruhu jsou voleny tak. aby rezonance nestele při
největší hodnotě
(bez C.). Chceme-ll měřit kapocity větš!
než je Cll, pak přelodime okruh (nebo změníme kmitočet
oscilátoru) tak, aby rezonance nastalo při nejmenší hodnotě
c., o neznámou kapacitu zapojíme do série s
c..
"PH
Ha.cryIIHJI
XOTHM
M3KCHM3JIbHOM
H3MepJlTh
xoa'ryp
c...
Postup měřeni je nyní tento:
Zkratujeme Cll a nastavíme rezonončni kmitočet (max. vYchylka elektronkového voltmetru), o odečteme hodnotu Cll,
Když potom zrušíme zkrot no O. musíme zvYšit hodnotu
l
no C....Velikost kondenzátoru Cll je pak dáno vzorcem
eHKOCTH
C..:!
3HaqeUHH C ..
60JIbWHe
(HJlH H3MeHHM qaCTOTY
'1T06bl: pe30HaHC
n
qeM
reueparopa)
aacrynax npa
(6e3
C .. ,
Cd.
ECJlH
nepeH3CTJXlHM
TaKHM 06p<l30M,
HHHHM3JlhHOM 3HaqeHHH
C..,
JlO.Ir.KJlIOQHM HeH3BecTHylO eMKOCTh B cepHH C Cll.
aaeepeaaa
fIOPH.Ir.OK
3aMKHeM
HaKOJXITKO
rencph
CI:,
CJIelI.yIOIItHH:
YCTaHOBllM
peaoaaacayo sacrory
(M3KClIMaJlhHOC OTKJlOHeHHe 9J1eKTJXlHHoro BOJlhTMeTpa) li OT-
c.
CQHTaeM
aaaaeaae
KOJXITKO Ha
Bexaaaaa
c.
-
3HaqeHHft: KOHrypa Bbl6paHhl TaKHM 06pa30M, qT06bl: pe30H8HC'
ex,
C .. ,.
Korna npexparaer
3aMhlKaHHe
He06xOAHMO nOBhlCHTh 3HaQeHUe
KOH,Ir,eHCaTOpa
CI< onpenenxercx
c., . c.,.
nOTŮM
Cs,
no
Ha-
Ha
C,,:!-
tPDPMYJle
C.,
..
Cn~ _ C~
(.' ~
Měření indukčnosti
-
113MepeHHe HHlIYKTltBHOCTeŘ
IIPH60phl:
Přístroje:
1. Vf generátor
TESLA BM 368 nebo
AM generátor
TESLA BM 223
2. Normálový kondenzátor TESLA TM 330
3. VoItohmmetr univerzální TESLA BM 289
I. B'l reaeparop
TESLA BM 368
.. "".
~(i)
II
o
•
lil O O
1='
..~
r
+~
I
Obr. 6 - PHC. ()
.[9.
.. • .
TESLA BM 223
~
O@ O
I
HJlH
AM renepa'rcp
CTaHJJ.apTHhIH
KOH.Ir.eHCaTOp
TESLA TM 330
3.
BoJlbTOMMeTp
YHHBepcaJlhHhIH
TESLA BM 289
II
Ncstovime no oscilátoru vhodný kmitočet f a vylodíme kondenzátorem C, kmitavý okruh L•. Cll ne rezonanci, která se
projeví maximální výchylkou. Pak hodnota l. je dáno vzorcem
YCTaHOBMM Ha reaeparope
KOHJJ;eHcaTOIX'M
25330
~ ~
Ha
peac-
Lx orrpcJJ;eJIH€T'CH no-roje no 4JopMYJIe
EMKOCTb
ona
diskriminátoru
CBR3H
an aa.na
(OKOJIO
Přístro]e
HaCTpoHM
(fLH, MHz, pF)
Vazební kcpccitu C. volíme co nejmenší, aby nám co n-ejméně ovlivňovalo přesnost měřeni (asi 5 pF).
Laděni
nonxonamyo 4.aCTOTY f H
xoa'ryp L:l. Cu
KOJIe6aTeJIbH),IH
HaHC, KOTOpblH "IX'KBHTC){ MaKCHMaJIbHbIM OTKJIOllellHí'M. 3Ha'iC'HHe
L.
C,
5
e ..
KaK
H36HpaeM
:-\O)l(HO
Kal'
MeHbllle
MO)KHO
Ha
MeHbmylO.
TO'iHOCTb
'1T06bl
H3MepeHHR
n4J).
HaCTpoŘK2 DMCKpHMHHaropa
:
TTpH6opLr:
1. Vf generátor
TESLA BM 368 nebo
AM generátor
TESLA BM 223
2. Voltohmmetr univerzální TESLA BM 289
,
I
I
I
I
I
I
0"
,
;-X"NlJlA
K.)
tu.X
I
Nemodulovaný signál z měrného vysílače přivedeme na mřiž·
ku omezovače a budeme ladit diskriminátor. Elektronkový
voltmetr zapojíme pcrclelně k zctěžovccjmu odporu diody
12
I' I ~ i:
I
Obr. 7
nO.;I,BO.l1HM
HeMDJJ;YJlHpoBaHHblÍ1
crr ru an
nepenarvaxa Ha CeTKY or-pa aaaaren II
J',llCKpUMHHaTOp.
II
,
oT
H3MepHTeJIbHOrO
Ha'iHeM aacrpaaaars
fIO:LK.lIlOqH~ sxexrponnuň BO.llbTMeTp
na-
(ncpř. mezi střed o zem) a noicdtme onodový obvod omeze-
pannen s ao
voče (tj. primúrni stranu diskriminátoru) no
Me>K.lly cepennaoň II
maximálni vý-
K
HarpY30tJEOMY
SeMJIeH)
conpcr-aaneamo naona
H
(aanp.
HaCTpoHM aHOllHhIH KOHT}'P
chylku. Pak připojíme elektronkový voltmetr porcletně k obě­
crpaHHlJnTeJlfl
ma diodovým zatěžovacím odporům o naladíme sekundární
Ha
strcnu no nulovou výchylku. Nastaveni je velmi kritické a je
nutno je provést velmi pečlivě. Jako kontrolu je nutno pro-
rponasrň flOHbTMeTp rrapan neau ao
vést rozladění přiváděného kmitočtu O stejnou hodnotu no
rr ynenoe
obě strony a rovněž výchylko elektronkového voltmetru musi
qeCKOH H. Hoo6xo)1.HMO npoxaaecra ee OqeHb Ttqa1'eJIhHO. KaK
být, ovšem až na znaménko, stejná. Zároveň tím kontrolujeme linearitu dlskrlminétoru, neboť stejná výchylko musí být
nejméně do rozladění o ~ 100 kHz. Pak je i naladěni diskriminátoru symetrické a nostává nezkreslená detekce. Celý
postup-ladění je nutno nejméně dvakrát opokovct. neboť
obvody se novzájem při nastovováni ovlivňuji. Postup je znázorněn no obr. 7.
nposepxy aano llJXIH3BecTH paCCTpoHKY llOlIBOllHMOH qaCTOTbI
(T.
MaKCHMaJlhHoe
e.
nepaavayo CTOpoHy llHCKpuMHHaTOpa)
OTKJlOHeHHe.
nOTOM
npacoenau ax
3JleK-
K 06OJ.:lM lllfOllHhlM aar py-
30QHblM conJXITHBneHHJIM n HaCTpOHM llTOpHtJHYIO CTOpoHy Ha
OTKnOHeHHe.
YC'raHOBKa
Ha onauaxosoe aaaveaae B
"'J](~KTJXlHHoro
o6e
secs era
J(pnTH-
CTOJXlHLJ, a TaK>Ke OTKJIOHeHHe
BOJIhTMeTpa• .llon>KHO
HetIHO TOJIhKO Ha
}iBMH~TCfl
6b1Tb
OlUtHaKOBhlM,
J(O-
3HStIeHlle. 31'81'1 OllHoBpeMeHHO npoBepReM
nHHeHHOC'l'b .:IHCKpHMHHaTopa, nOTOMY 'JTO onaaaxoaoe OTI<noHeHHe llOJI>KHO 6bITb MHHHMaJ1hH0.:10 paCCTpoHKH Ha
Ilocxe
STOro
HaCTpOHK<l
llHCKpHMHHaTopa
±lOO
xr-u.
flBJIfleTCR CHMMeT-
pHtlHOH II HacTynaeT nerexrapoaaaae čea HCKa>KeHHH.
Becs
nopRIWK HaCl'JXli1KH He06xo)1.HMO ncaropa rs no KpaHJJeH erepe
naa paaa, nOTOMY tITO lWHryphI npH peryxapoaxe Bn1{RIOT Ha
ceča B38HMHO.
Ilopanox
H306pa>KeH Ha pHC.
7.
13
CllHCOK SUEKTPHqECKHX UETAUEfi
ConpOTHBJlCllllK:
OÓO.lIl.
Rl
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RB
R9
RIO
Rl!
RI2
RI3
RI4
RI5
RI7
RIB
RI9
R20
R21
R23
~24
14
I
COPT
HcnpoBOJIO"lHOe
nen poaon omroe
aenpoaoaosaoe
HenpoBQJ10QHoe
xenpoaonoaaoe
senposccrovaoe
aenposoxosnoe
ae npononoxxoe
aenpoaononaoe
nenpoaonovxoe
Reil poeon oaaoe
senpoaonovaoe
nenposono-raoe
uenposonosaoe
xenpoaoxoaaoe
aenpoaoxosmoe
I
BCJlH'lHHa
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
MOM
5 MaM
500
50
5
100
I'OM
IWM
KOM
I'OM
16 KOM
HCnpOHOJlO'lHoe
70,5
KOM
HcnpoBQJ10'lHOe
226
KOM
senpoeonovaoe
uenpoaoaosmoe
nen poacnoernoe
aerrpoaoaosnoe
7760M
2,32 MOM
500
100
DM
J<OM
I
MOIll,HOCTh liT
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
I
)1onYCK
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
1
I
I
-
± %
I
llOI'!>l<l 4CCP
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
I
106 2M5jD
106 2M5jD
106 2M5jD
106 2M5jD
1062M5jD
106 2M5jD
106 2M5jD
106 2M5jD
106 2MSjD
106 2MSjD
107 5MjD
106 M5jD
106 SOKjD
106 5KjD
104 MI
106 16KjD
106 70K5jD
106 M226jD
106 7i6/D
106 2M32jD
106 SOO/D
104 MI
- - --
I
II
i
I
,,
i
OÚO.II!.
I
I
aenpoaonouaoe
acnpouonoance
ae rtpouononttoe
uenpoaonoaxoe
acnposoaosnoe
acn poaoxoxace
R25
RZ7
R28
R29
R30
R31
R33
R34
L
Ra
=
I
COPT
nOTeHU;ROMeTp
nOTeHQHOMeTp
R35
nenpoaonosaoe
R36
R37
R38
1<39
R40
R41
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R51
R54
R55
IIcnpoIJOJIOtIHOC
O
Hml
aenpoaonoc troe
ucnpoeonovsoe
aenpononoxaoe
npoeononsoe
rrpoBOJlO'lHOC
aenpoaoxoxaoe
aenpoaoxovaoe
IIOTeHuHoMeTp
HenpoBOJlO'lROO
nerrpononoa aoe
aenpoaonoaaoe
aenpononosnoe
aen pononovuoe
aenpononosnoe
R47
HJIH
R48
HJlH
R49
BC'JIH'inHa
I
MOl.l.\HOCTb n'r
0,5
I
I
I
0,5
1
I
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
8
10
220M
20
39
39
1,3
3,3
10
25
1.647
545
KOM
160
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOf.:\
KOM
MaM
KOM
47,5
}WM
6,2
KOM
5,6
}<ON
12
10
'0
4,7
330
680
I
4,7
33
ISO
KOM
MaM
MaM
KOM
KOM
KOM
MaM
KOM
KOM
KOM
!
0,5
0,5
0,2
0,125
Rb
~
I
,ll.onYCK
10
5
5
5
10
10
I
1
I
I
5
10
10
5
5
-
±%
I
HOpM<J 4CCP
TR 144 22jA
TR 146 20KjB
TR 146 39KjB
TR 146 39KjB
TR 144 3K3jA
TR 146 3K3jA
lAN 694 63
TP 28Gb ZDA 25x/N
TR 106 lM647jD
TR 106 M545jD
TR 106 MI6jD
TR 106 47K5jD
TR 144 6K2jB
TR 626 5K6jA
TR 627 12KjA
TR 107 IOMjB
TR 107 IOMjB
TP 035 41<7
TR 112a M33
0,125
0,125
-
TR 112a M63
-
I
I
I
10
10
10
TR
TR
TR
TR
112a 1M
146 4K7jA
153 33KjA
153 MI5jA
I
Rl
15
B('.'1l1'lIlIi;\
( )('O.llf
0,47 MXop
2 M:Kop
Cl
6YMa;{(HI'IÚ
C:?-
6YMa"'Hhlií-
Cl
:ilIlOKUf.DHhll'i
22
noo
Il~
es
"';IOK~'i1;:I,Hhlii
10 ooo
n~
T paHcopopMaTopM
;h'f;,.ll,
Tpaacpopstarop
Ka'ryunea
H
Ildn(J}lm('lllll·
II
Te lEl M47
Te 48] 2M
IbO
400
400
1000
10
Te 193 221</A
Te 124 lOK
KaTYW:KI1.:
.\i~ vvp'r e ..... il
lAN 662 36
lAK 623 41
()('MO!Jo.,1
LlA
LIB
LlC
L2
.
-
~J
L4
L5
16
11onyo; ± %
.\'0 l\hIRO)la
I - 2
3-4
·1 - S
6- 7
8-9
10 - I1
12 - l S
lJIH:.flll
IlUTKUI\
~11j,1M('rp
ll!I(lI\O,ll;.l '1"
565
56'1
l1,l6
56
2480
37
34
34
0.25
0,1
{l,!fi
0.35'1
0,530
(!,355
aa e x r p a v e c s a e
()CTa.lhHMe
a e r ax a :
---I
r
I-
I
I
3,
.1axr,a El
;'l,
J1aM[!a
3;(
.1
a"l na
E280
Ece,'!:!
E"
E3
lAN 111
'~8
EAA91 tEAA901S)
21
BhlllP}{M}ITeJ1h V1
lAN 109 12
lAP
(Jol
lA:-.l Hol 40
t lpeuoxpauarcn ~
1AF 495
Ea'rupex
lAN 73401
.la"l:[!{)4Ka
1:'1 MKa MP 12n
:I.~M. VCTPOi1CTIHl
on
I
l
31ICI<TpoHHh(e J1aMl1bI, 0603HaQeHHhle
I
I
---'-----
lAN
acčupaorcs
._~~---
cor nacno cr:eUHa;lhHh(M npc.anaca sua ss
I
3aRo.J:a~I{:lrOTOBHTeJll'l
17
RJJ
7
/~---------...,....-------
,101(
2&
Rl1
R2J
20K
16K
R18
1'4226
1'477&
21'432
u,
I-'
\
\
\
\
\.~
\
\
\
\
-
R30
\
3K3
\
\
_
R14 SK
1\
>-
RZ3 500
RJ4 "
r
., 25K
EÁÁ91
K1
oQ
T~1i-----::~;-R44-'H~-----!
I
I
I
~"E3
,.....
"
I""
I
R45
I-,
I
_I
I_ ________
10M
'r
1<2
I
I
I
CO'
K'
Ek
RJ1 :JO
I
---------------
~
Á-""""''''''''-
'--_-;-1----....:;.....-.....
I
Ecl82
G
I
:
~
K
F
+
B "ii~
í
~
BM 289
Download

Tesla BM289 - Voltohmmeter