ěesTNÉ PRoHLÁŠeruí
Já,.níŽepo1|9qs91y_
|ng. ŠtefanPásztor, r'č'4302091715,
trva|ebytemU jezera 2o34t28,
Praha 13, Psc 155 00, jako jmenovanýpředsedadozorčí
rady spo|ečnosii
BAD9N . zK
a.s.,síd|em
Praha1, Dlouhá705116,
PSČ11o oo.
prohlašuji,
Žejsem plně způsobilý k právnímúkonům;
že splňuji veškerévšeobecné podmínky provozování živnosti ve smyslu
ust. $ 6 živnostenského
zákona;
Že u mne nenasta|askutečnost,jeŽ je překážkouprovozováníživnostidle ust.
$ 8 živnostenskéhozákona; proh|ašuji,
Že na můjmajetekneby|proh|ášen
ani
ukončen
konkursa Že rovněŽ nedošlok nucenému
vyrovnání,
a to áni.opětovnému,
a neby|onavrŽenoproh|ášení
konkursu,kteý všakby by|zamítnutpro nedostatek
majetkuaspoň k úhraděnák|adůřízení;proh|ašuji,
že neběŽítří|etá|hůtaod zrušení
konkurzunebo od zamítnutí
návrhuna proh|ášení
konkurzupro nedostatek
majetku,
Ve které bych nemoh| vykonávatfunkci č|enadozorčírady této společnosti.
Proh|ašuji,
že soudemnebo správnímorgánemmi neby|uloŽen-zákaz
činnosti,
a to
provozován
íjakékoIiv
Živnosti.
žesplňuji podmínky,stanovenév ust. s 38 |)obchodníhozákoníku pro výkon
této.činnosti,tedy Že jsem nevykonáva|
ani nevykonávámčinnostjako statutární
orgán nebo č|enstatutárního
nebojinéhoorgánuprávnickéosoby,na jqížmajetek
by| proh|ášenkonkuz nebo by| návrh na proh|ášení
konkurzu zamítnutpro
nedostatek
majetku,protože
bychnevykonáva|
tutofunkcis péčí
řádnéhohospodáře,
a Že jsem takovoutofunkcinevykonáva|v době od jednohoroku od podánínávrhu
na proh|ášení
konkurzupopřípaděode dne, kdy právnickéosobě vznik|apovinnost
podat návrh na proh|ášení
konkurzuna svůjmajetek.Proh|ašuji,
Že se na mě
nevztahujeomezení,spočívající
v nemožnosti
výkonutétofunkcepo dobutří|etod
zrušeníkonkurzunebo po dobu tří |etod zamítnutí
návrhuna proh|ášení
konkurzu
pronedostatek
majetku;
Zároveň proh|ašuj
i, Že:
a) s o u h Ias ím sezvolenímdofunkce předsedydozorčí
radyspolečnosti
BADON - ZK a.s.
b ) s o u h l a s ím s ezá pis emm é o sobyvtétofunkcido
obchodního
r ejstříku.
Totoproh|ášení
s|ouŽízároveř,tjakopodpisový vzor.
Y Praze dne 23. řtjna2007
ovĚŘENÍ_ rnc'l'r,Iznqp- ^l\'.b5O
^nY
-r
čísloověřovacíknihy: O-III 56 9 B l
sež.;l,a
ověřuji, Ženižeuvedenáosoba
|7|5,bytem
Pásztor,r.č.430209
Ing. Štefan
Praha 5, U Jezera2A34l28'
j ejiŽ totožno
st byl a pr okázánapl atnýmúřednímprůkazem,
podepsala.
tuto listinu před notářemvlastnoručně
V Praze.dne23.10.2001
Lucie Raindlová
notářská tajemnice
Download

podpisové vzory, ostatní ČP - BADON