ČesrnÉ PRonlÁŠeruÍ
J'á',ytŽe podepsanýMiroslav Vansa, r.č.521011/053,
bytemNa qýsluní1036,Rychva|d,
Psc 735 32,jakojmenovanýč|endozorěíradyspo|ečnosti
Mehet . ZK a.s.,síd|emPraha1,
D|ouhá705116,
PSc 110 00.
prohIašuji,
Že jsem pInězpůsobilý k právnímúkonům;
Že sp|ňuji veškerévšeobecnépodmínky provozování Živnosti ve smyslu
ust. $ 6 živnostenskéhozákona;
Že u mne nenasta|askutečnost,ježje překáŽkouprovozováníživnostidle ust.
že na můjmajetekneby|prohlášenani
$ 8 živnostenskéhozákona; proh|ašuji,
ukončen
konkursa Že rovněŽ nedoš|o
k nucenému
vyrovnání,
a to ani opětovnému,
a neby|onavrŽenoprohlášení
konkursu,kterývšakby byl zamítnutpro nedostatek
majetkuaspoňk úhraděnákladůřízeni;prohlašuji,
Že neběŽítří|etá|hůta
od zrušení
konkurzunebo od zamítnutí
návrhuna proh|ášení
konkurzupro nedostatek
majetku,
Ve které bych nemoh| vykonávatfunkci č|enadozorčírady této společnosti.
Proh|ašuji,
Že soudemnebo správnímorgánemmi neby|u|oŽenzákaz činnosti,
a to
provozován
íjakékoIiv
Živnosti
;
žesp|ňujipodmínkyn
stanovenév ust. s 38 |) obchodníhozákoníku pro výkon
tétočinnosti,tedy Že jsem nevykonávalani nevykonávámčinnostjako statutární
orgán nebo č|enstatutárního
nebojinéhoorgánuprávnické
osoby,na jqiŽ majetek
byl proh|ášenkonkurz nebo byI návrh na proh|ášení
konkurzu zamítnutpro
nedostatek
majetku,protoŽebychnevykonával
tutofunkcis péčí
řádnéhohospodáře,
a Že jsemtakovouto
funkcinevykonáva|
v doběod jednohorokuod podánínávrhuna
proh|ášení
konkurzupopřípaděode dne, kdy právnickéosobě vznik|apovinnost
podat návrh na proh|ášení
konkurzl na svůjmajetek.Proh|ašuji,
Že se na mě
nevztahujeomezení,spočívající
v nemoŽnosti
výkonutétofunkcepo dobutří|etod
zrušeníkonkuzu nebo po dobu tří |etod zamítnutí
návrhuna prohlášení
konkurzu
pronedostatek
majetku.
Zároveň proh|ašuj
i, Že:
a ) s o u h I a s ím s ezv o lenímdo fun kceč|ena
dozor čí
r adyspo|ečnosti
Mehet- ZK a.s.
b ) s o u h l a s í m s ezá pis emm é o sobyvtétofunkcidoobchodního
r ejstříku.
jako podpisovývzor.
Totoprohlášení
s|ouŽízároveň
V Praze dne 23. řtjna2007
ltil*)t'^f=podpis
OVERENI _ LEGALTZACE)
VV'
r Šr ^r-\
ověřovacíknihy: O-III 5GYl l * . t
číslo
Běžné
ověřuji, ženiŽeuvedenáosoba
bytem
Miroslav Vansa, r.č.521011/053o
Karviná
okres
1036o
Na
Výsluní
Rychvald,
j ejiž totožnost byl a pr okázána pl atným úřednímprůkazem,
tuto listinu před notářem vlastnoručněpodepsala'
Y Praze, dne23.10.2007
Lucie R.aindíová
notářskátajemnice
Download

ltil*)t`^f=- - Mehet