Óda I. vánoční (Rorando coeli defluant)
  
Soprán 1

 
Soprán 2
 

  

1. Ro - ran - do coe - - li
2. Dis-rum - pe, San - - ta
3. Des-cen - de ros Ec 4. A - re - mus, a - - ri -

Jan Campanus Vodňanský (1572-1622)
  



 


  
de - - flu - ant,
Sol,
po - lum,
cle - - si - ae,
dos
ri - ga,


1. Ro - ran - do coe - - li
2. Dis-rum - pe, San - - ta
3. Des-cen - de ros Ec 4. A - re - mus, a - - ri 6


  
  
nu- bes- que
ju - - stum
al-gens-que
vi - - si im- ber su - per - - nae
lu - xa - ta mem- - bra

  


 
de - plu
ta so
gra - ti
col - li

-

  
 
  

 

de - plu - ant.
ta
so - lum.
gra - ti - ae.
col - li - ga.
  
nu- bes- que
ju - - stum
al-gens-que
vi - - si im- ber su - per - - nae
lu - xa - ta mem- - bra
A - per-ta
ter - rae
Iam cel-sa mon - ti Mo- ras o
il - las
Cul-pas re - la - xa


ant.
lum.
ae.
ga.

de - - flu - ant,
Sol,
po - lum,
cle - - si - ae,
dos
ri - ga,
12


 
ma- chi
um ru
cor - ri
sup- pli





- na,
- pe,
- pe,
- cum,
  
  
flo- rem sa et mo - re
car-nem-que
et pan - de
 
A - per-ta
ter - rae
Iam cel-sa mon - ti Mo- ras o
il - las
Cul-pas re - la - xa
http://www.rolnickapraha12.cz
 
ma- chi
um ru
cor - ri
sup- pli

- na,
- pe,
- pe,
- cum,

19
 



lu - tis
ger - mi
ce - rae
de - flu
no - stram sus - ci
lu - men coe - li


-


na.
ent.
pe.
cum.




Ro - ran - do
Dis-rum - pe,
Des-cen - de
A - re - mus,
  

 
flo-rem sa - lu - tis
et mo - re
ce - rae
car-nem-que
no - stram
et pan - de
lu - men
25

 

 






coe - li
de - flu San - cta
Sol, po ros Ec - cle - si a - ri - dos ri -


ger - mi
de - flu
sus - ci
coe - li
-
na.
ent.
pe.
cum.
 
 




 
  
 
 
ant, de - flu - ant.
lum, sol po - lum.
ae, des - cen - de.
ga, a - re - mus.

Ro - ran - do coe
Dis-rum - pe, San
Des-cen - de ros
A - re - mus, a

-
li
de - flu
cta Sol, po
Ec - cle - si
ri - dos ri
- ant, de - flu - ant.
- lum, sol po - lum.
- ae, des-cen - de.
- ga, a - re - mus.
„Nebesa,
vydejte krůpěje shůry, ať kane
z oblaků spravedlnost, nechť se
otevře země a urodí se spása
a spravedlnost vyraší s ní.
Z nebe ať rosa napadá,
mrak na zem ať déšť sesílá.
Rádlo již zemi otvírá.
Květ spásy ať z ní vyrůstá.
Zachovejte každý zbožné ticho,
dokud kolébku pacholátka Jezulátka
zpívajíce štědře neobdarujeme
a zpěvem díky nezvěstujeme.
Rozraž slunce oblohu pólů
a mrazivé navštiv země
a ledová pýcha pohoří se zřítí
a jako vosk se rozpustí.
Obdělávejte půdu, ať je vyschlá země zavlažena,
vykloubené údy ať jsou spojeny,
viny zbaveny trestu a nebeské světlo se rozprostře.
DMG 3. XI. L.P. 2013
Výslovnost:
coeli = celi, -que = -kve, ae = e
di, ni = dy, ny
Ecclesiae = eklesie
ti = ci
c se čte jako k kromě ce, ci, coe
Původní skladba je napsána pro
2 čtyřhlasé sbory.
http://www.rolnickapraha12.cz
Download

Óda I. vánoční (Rorando coeli defluant)