Tam v jesličkách nízkých
Hudba : William J. Kirkpatrick (1838-1921)
Český text + arr. : Dan Martin Gerych (2001)
(Away in a manger)

   
Soprán+Alt

1. Tam v jes - lič - kách
2. Mé
o - več - ky

 
 
Tenor+Bas
5
S+A

   


dí - tě
ma - lý
T+B
 





níz-kých jak
bí - lé, dnes
     


tak
a





krás - né,
chu - dý,

dí má


 
hvěz - da z té
ztiš - te své
T+B


 

   




 

13
S+A
na slá - mě
dí - tě
to
T+B
 












 













prá - vě
krás - né

tě krá - lov krá - lov - skou

vý - še nás
hla - sy, váš


 




A
Tak

 




kde
ať



na - ro - dil
ne - pro - bu


ské.
moc.
tam,
dí,
se
se










po - ve - de
pas - týř vám

 





9
S+A
 


-
 
 
v ko-léb - ce
své spí
při - šel k vám host, ač

 



 
 
 
 
     
-

Pán.
dí.


17
S+A


 
 

3. Též
T+B
pí - seň svou

 
 





 

21
S+A


shů - ry
T+B
 

 
   
 
nám
ztiš- me, slyš,
 
   



pra - ví,

 

T+B








 


 


29
S+A

   

 


bet - lém - ská
T+B
 

 








vý - sos - tech
 




ko - lik
25
S+A





slá - va,

na

hvěz - da,




an - děl - ský
hlas,
  
 

 



krás.
Na






zvěs - tu - je






  

zem po - koj
  


  
  


 
zro -


-


dán,



 
co
 
hle,
 






dil
se
nám
Pán.





http://www.rolnickapraha12.cz
Download

Tam v jesličkách nízkých