HORIZONT PS ® penta plus
HORIZONT PS ® penta
Katalog profilového systému
www.horizontps.com
[email protected]
HORIZONT PS ® penta
HORIZONT PS ® penta plus
Obsah katalogu
Název
ýíslo sekce
Základní informace o systému
7.1
Popis profilĤ
7.2
Profilové Ĝezy
7.3
Možnosti použití systému
7.4
Odpoþtové vztahy
7.5
Statika oken a okenních sestav
7.6
OdvodnČní a odvČtrání oken
7.7
Montáž sloupku a stulpu
7.8
Zasklívání oken
7.9
Obrazové pĜílohy
7.10
www.horizontps.com
Stav 09-08
[email protected]
List 7.1.1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
2680 Mpa
1,1
4-3 stupeĖ šedé standardní stupnice
ménČ než 0,1 ppm
nesnadno hoĜlavé, tĜída B
Modul pružnosti v tahu
Souþinitel svaĜitelnosti
PovČtrnostní stálost
Obsah zbytkového vinylchloridu
HoĜlavost - zatĜídČní
HORIZONT PS - CSN EN 12608 - M - II - A - 2514xxx - datum - þas - made in cz
PĜíklad znaþení profilĤ dle normy ýSN EN 12 608 : profil rámu HORIZONT PS penta plus, þíslo profilu 2514
1,47 g.cm-3
PrĤmČrná hustota
Další vybrané vlastnosti
PĜi 23°C nesmí být < 600 kJ.m-2 - namČĜená hodnota 909 kJ.m-2
Rázová pevnost v tahu dle EN ISO 8256
Požadavek: pĜi 23°C > 10 kJ.m-2 - namČĜené hodnoty - pĜi 23°C - 129 kJ.m-2, pĜi – 45°C - 14,3 kJ.m-2
Rázová houževnatost Charpy dle EN ISO 179
Požadavek: VČtší než 75°C – namČĜená hodnota 80,5°C
Teplota mČknutí dle Vicata (dle EN 306, metoda B)
U profilĤ se nesmí objevit žádná závada – nález: bez bublin, trhlin a odlepování šupin
Chování po tepelném namáhání pĜi 150°C ( dle EN 478)
Rozdíl smrštČní dvou protilehlých pohledových ploch < 0,4% - nejvyšší namČĜená hodnota: 0,35%
SmrštČní protilehlých pohledových ploch < 2,0% - nejvyšší namČĜená hodnota: 1,6%
SmrštČní po tepelném namáhání (dle EN 479)
TĜída A - pohledová plocha > 2,8 mm, nepohledová plocha > 2,5 mm
Klasifikace tloušĢky stČny hlavních profilĤ
TĜída II - 1000 g z výšky 1500 mm
Klasifikace odolnosti proti pĜeražení hlavních profilĤ pomocí padajícího závaží pĜi –10°C
M – mírné klima, roþní celková solární energie na vodorovný povrch < 5 GJ.m-2, prĤmČrná denní teplota nejteplejšího mČsíce za rok < 22°C
Klasifikace dle klimatických pásem
Profily z nemČkþeného polyvinylchloridu pro výrobu oken a dveĜí, klasifikace, požadavky a zkušební metody
PĜehled materiálových a konstrukþních vlastností dle požadavĤ normy ýSN EN 12 608
HORIZONT PS ® penta
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
PĜehled vybraných normativných požadavkĤ a vlastností
List 7.1.4
HORIZONT PS ® penta plus
HORIZONT PS ® penta
7.1 Základní informace o systému
ýíselné znaþení materiálu - kódy laminovacích fólií
Znaþení barev u dodávaných provedení lamnovacích fólií:
Kód barvy
þíslo
barva
možnost dodání
1
bílá
2
þokoládová
887505
nestandard
3
tmavČ þervená
308105
nestandard
4
douglaska
3152009
nestandard
5
zlatý dub
2178001
standard
6
dub tmavý FL - F1
2052089
standard
7
sapeli
2065021
standard
8
dub svČtlý
2052090
nestandard
9
dub pĜírodní
3118076
nestandard
A
tmavČ modrá
503005
nestandard
B
nevada
2167002
nestandard
C
tmavČ zelená
612505
nestandard
D
smaragdovČ zelená
611005
nestandard
E
šedá
715505
nestandard
F
antracitovČ šedá
701605
nestandard
G
mechovČ zelená
600505
nestandard
H
oĜech
2178007
standard
J
dub rustikal
3149008
nestandard
K
oĜech pĜírodní
F426-2041
standard
L
tĜešeĖ
F426-2043
standard
M
bĜíza rĤžová
F426-2031
standard
N
aluminium
F436-1001
nestandard
Stav 08-09
standard
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.6
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
HORIZONT PS ® penta
ýíselné znaþení materiálu profilového systému HORIZONT PS ® penta plus
Znaþení
jednotlivých
profilĤ
a
ostatních
materiálĤ
profilového
systému
HORIZONT PS ® penta plus je tvoĜeno sedmimístným þíselným kódem. Znaþení dalších doplĖkĤ je
uvedeno v katalogu, pokud jsou jeho souþástí.
Znaþení profilĤ:
X
X
X
X
X
X
X
Charakter barevného provedení:
7. znak
barva vnČjší
6. znak
barva vnitĜní
5. znak
charakter barevného provedení
1. až 4. znak
typ profilu dle katalogového oznaþení
1
profily probarvené ve hmotČ ( RAL 9016 )
2
profily opatĜené laminovacími foliemi
3
profily lakované (nutno upĜesnit RAL odstín)
Kódy jednotlivých barev jsou uvedeny stranČ 7.1.6. Ukázky laminovacích fólií jsou souþástí katalogu
pouze v elektronické formČ. PĜi výbČru je nutno se Ĝídit aktuálním vzorníkem laminovacích folií.
PĜíklady þíselného znaþení materiálu pro plastové profily.
2514111
rám okna, systém HORIZONT PS ® penta plus, probarvený ve hmotČ, bílý
2527215
kĜídlo okna, systém HORIZONT PS ® penta plus, zevnitĜ bílé, zvenku folie zlatý dub
2534221
sloupek široký, systém HORIZONT PS ® penta plus, zevnitĜ þokoládová, zvenku bílý
Možnosti provedení laminace se Ĝídí dle vzorníku fólií Renolit a dle charakteru a objemu konkrétních
zakázek. Totéž platí pĜi povrchové úpravČ profilĤ lakováním dle barevného vzorníku RAL.
Dodací podmínky standardních a nestandardních barevných provedení jsou ujednány smluvnČ.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.5
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
HORIZONT PS ® penta
PĜehled základních profilĤ – profily bez tČsnČní
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.7
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
HORIZONT PS ® penta
PĜehled základních profilĤ s tČsnČním
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.8
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
HORIZONT PS ® penta
PĜehled rozšiĜovacích a rohových profilĤ
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.10
HORIZONT PS ® penta plus
7.1 Základní informace o systému
HORIZONT PS ® penta
PĜehled doplĖkových profilĤ
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.1.11
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily rámĤ
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2514xxx
Rám okna penta plus
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3530
Ix = 2,71cm4, Iy = 3,98cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.1.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily rámĤ
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2515xxx
Rám okna penta plus s tČsnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3530
Ix = 2,71cm4, Iy = 3,98cm4
Bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.1.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily kĜídel
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2527xxx
KĜídlo okna penta plus
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.2.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily kĜídel
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2528xxx
KĜídlo okna penta plus s tesnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
Bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.2.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily sloupkĤ
ýíslo profilu:
Výztuha:
DoplĖky:
Provedení:
2534xxx
Sloupek široký penta plus
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
1399011
Pásek kĜížení penta
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.3.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily sloupkĤ
ýíslo profilu:
Výztuha:
DoplĖky:
Provedení:
2535xxx
Sloupek široký penta plus s tČsnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
1399011
Pásek kĜížení penta
Bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.3.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profily sloupkĤ
ýíslo profilu:
2532xxx
Sloupek úzký penta
DoplĖky:
4230032
Spojka sloupku penta úzká
Provedení:
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.3.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popisy profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profil stulpu
ýíslo profilu:
Výztuha:
DoplĖky:
Provedení:
2541xxx
Stulp penta
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
4244
Krytka stulpu
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Profil zasklívací lišty
ýíslo profilu
2553xxx
Zasklívací lišta 24mm penta – þerné tČsnČní
2554xxx
Zasklívací lišta 24mm penta – šedé tČsnČní
Provedení: 2553 - bílá, fólie jednostranná
2554 - bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.5
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Spojovací profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2072111
Spojovací profil 2mm
Bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.6.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Spojovací profily
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2577xxx
Spojovací I profil penta plus
3563
Ix = 16,4cm4, Iy = 0,73cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.6.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Spojovací profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2572xxx
Spojovací profil penta s pĜekrytím spáry
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
Poznámka: U tohoto profilu je rozdílné rozmČrové provedení u bílých
profilĤ a u profilĤ urþených pro laminaci.
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.6.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2584xxx
RozšiĜovací profil 25mm penta plus
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.7.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2585xxx
RozšiĜovací profil 45mm penta plus
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.7.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profily
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2586xxx
RozšiĜovací profil 100mm penta plus
3533 – 2ks
Ix = 14,42cm4, Iy = 7,21cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.7.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Rohové profily
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2573xxx
Rohový profil 90° penta
3533
Ix = 7,21cm4, Iy = 7,21cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.8.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Rohové profily
ýíslo profilu:
Výztuha:
Provedení:
2575xxx
Trubka variabilního rohu penta
3543
Ix = 7,86cm4, Iy = 7,86cm4
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.8.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
Rohové profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2576xxx
PĜíruba variabilního rohu penta
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.8.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
DoplĖkové profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2561xxx
Podkladní profil penta
Bílá
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.9.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.2 Popis profilĤ
HORIZONT PS ® penta
DoplĖkové profily
ýíslo profilu:
Provedení:
2172xxx
Lamela výplnČ
Bílá, fólie jednostranná zvenku, fólie oboustranná
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.9.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spodní Ĝez okna s podkladním profilem – standardní zasklení 24mm
ýíslo profilu:
2514xxx
Rám okna
2527xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zaklívací lišta
2561xxx
Podkladní profil
MČĜítko 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spodní Ĝez okna s podkladním profilem – zasklení 24mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna s tČsnČním
2528xxx
KĜídlo okna s tČsnČním
2553xxx
Zaklívací lišta
2561xxx
Podkladní profil
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.1.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
ěez okna se zasklením HEAT MIRROR, šíĜka 38mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2054xxx
Zasklívací lišta – profilový systém HORIZONT PS ® 990
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.1.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Horní a boþní Ĝez okna
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Sloupek rámu s kĜídly
ýíslo profilu:
2525xxx
KĜídlo okna
2535xxx
Sloupek široký
2553xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Stulpový profil okna
ýíslo profilu:
2528 xxx
KĜídlo okna
2541 xxx
Stulp
2553 xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Horní a boþní Ĝez okna s pevným zasklením
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.5
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Široký sloupek s pevným zasklením
ýíslo profilu:
2535xxx
Sloupek široký
2553xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.6
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Úzký sloupek s pevným zasklením
ýíslo profilu:
2532xxx
Sloupek úzký
2553xxx
Zasklívací lišta
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.7
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Podkladní profil pro balkónové dveĜe
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2561xxx
Podkladní profil
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.8
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Široký sloupek rámu s kĜídlem a pevným zasklením
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2528 xxx
KĜídlo okna
2535 xxx
Sloupek široký
2553 xxx
Zasklívací lišta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.9
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spojovací profil 2mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2525xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2072111
Spojovací profil 2mm
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.12.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spojovací profil penta s pĜekrytím spáry
Kombinace dvou okenních rámĤ s rozšiĜovacím profilem 45mm
ýíslo profilu:
UpozornČní:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2572xxx
Spojovací profil penta s pĜekrytím spáry
2585xxx
RozšiĜovací profil 45mm
Toto spojení nelze provést pomocí profilu 2072111!!
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.12.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profil 25mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2584xxx
RozšiĜovací profil 25mm
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.13
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profil 45mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2585xxx
RozšiĜovací profil 45mm
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.14
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
RozšiĜovací profil 100mm
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2586xxx
RozšiĜovací profil 100mm
M: 1:1
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.15
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Roh 90°
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2573xxx
Roh 90°
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.16
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Variabilní roh (240°)
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2575xxx
Trubka variabilního rohu
2576xxx
PĜíruba variabilního rohu
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.17
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Variabilní roh – rozmČry v závislosti na zvoleném úhlu
A
min. 90°
ýíslo profilu:
B
C
15
90,5
100°
21,5
84
110°
27
79
120°
31
74
130°
35,5
70
140°
40
66
150°
43
62,5
160°
46
59
2515xxx
Rám okna
170°
50
55
2553xxx
Zasklívací lišta
180°
52,5
52,5
2575xxx
Trubka variabilního rohu
190°
56
49
2576xxx
PĜíruba variabilního rohu
200°
60
45
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.18
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spojovací I profil – fixní zasklení
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2577xxx
Spojovací I profil
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.19
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spojovací I profil s dilataþním þlenem – fixní zasklení
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2577xxx
Spojovací I profil
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.20
HORIZONT PS ® penta plus
7.3 Profilové Ĝezy
HORIZONT PS ® penta
Spojovací I profil – spoj s kĜídlem okna
ýíslo profilu:
2515xxx
Rám okna
2528xxx
KĜídlo okna
2553xxx
Zasklívací lišta
2577xxx
Spojovací I profil
M: 1:2
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.3.21
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry jednokĜídlých O, OS oken a balkónových dveĜí
0
100
bílé profily, sklo do 20kg/m
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
500
400
700
600
900
800
Rám okna
2514xxx, 2515111
KĜídlo okna
2527xxx, 2528111
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
2500
2400
2700
2600
2800
bez výztuhy do rozmČru 600 mm
Výztuha
3561
pro délku profilĤ od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku profilĤ od 1400 do1800 mm
Výztuha
3525
pro délku profilĤ nad 1800 mm
Veškeré uvedené rozmČry jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry jednokĜídlých S oken
0
100
bílé profily, sklo do 20kg/m
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
500
400
700
600
900
800
Rám okna
2514xxx, 2515111
KĜídlo okna
2527xxx, 2528111
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
2500
2400
2700
2600
2800
bez výztuhy do rozmČru 600 mm
Výztuha
3561
pro délku profilĤ od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku profilĤ od 1400 do1800 mm
Výztuha
3525
pro délku profilĤ nad 1800 mm
Veškeré uvedené rozmČry jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry jednokĜídlých oken s fixním zasklením
0
100
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
Rám okna
bílé profily, sklo do 20kg/m
500
400
700
600
900
800
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
2500
2400
2700
2600
2800
2514xxx, 2515111
bez výztuhy do rozmČru 600 mm
Výztuha
3561
pro délku profilĤ od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku profilĤ od 1400 do1800 mm
Výztuha
3525
pro délku profilĤ nad 1800 mm
Veškeré uvedené rozmČry jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry jednokĜídlých posuvných balkónových dveĜí
0
100
bílé profily, sklo do 20kg/m
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
500
400
700
600
900
800
Rám okna
2514xxx, 2515111
KĜídlo okna
2527xxx, 2528111
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
2500
2400
2700
2600
2800
bez výztuhy do rozmČru 600 mm
Výztuha
3561
pro délku profilĤ od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku profilĤ od 1400 do1800 mm
Výztuha
3525
pro délku profilĤ nad 1800 mm
Veškeré uvedené rozmČry jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
s pevným sloupkem
100
200
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry dvoukĜídlých oken a balkónových dveĜí
0
100
bílé profily, sklo do 20kg/m
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
500
400
700
600
900
800
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
Rám okna
2514xxx, 2515111
KĜídlo okna
2527xxx, 2528111
Výztuha
3561
pro délku pĜíĜezu od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku pĜíĜezu od 1400 do1800 mm
Výztuha
3530
výztuha do rámu - pro délku pĜíĜezu nad 1800 mm
Výztuha
3525
výztuha do kĜídla - pro délku pĜíĜezu nad 1800 mm
2500
2400
2700
2600
2800
bez výztuhy do délky pĜíĜezu 600 mm
Veškeré uvedené rozmČry v grafu jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.5
HORIZONT PS ® penta plus
7.4 Možnosti použití systému
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
300
400
500
600
700
800
900
1100
1400
1200
1000
výška v mm
1600
1800
2000
2200
2400
bez sloupku
100
200
HORIZONT PS ® penta
Doporuþené rozmČry dvoukĜídlých oken a balkónových dveĜí
0
100
bílé profily, sklo do 20kg/m
2
bílé profily, sklo do 35kg/m
2
barevné profily, sklo do 20kg/m
2
barevné profily, sklo do 35kg/m
2
300
200
500
400
700
600
900
800
1100
1000
1300
1500
1700
1200 1400 1600
šíĜka v mm
1900
1800
2100
2000
2300
2200
Rám okna
2514xxx, 2515111
KĜídlo okna
2527xxx, 2528111
Výztuha
3561
pro délku pĜíĜezu od 600 do1400 mm
Výztuha
3562
pro délku pĜíĜezu od 1400 do1800 mm
Výztuha
3530
výztuha do rámu - pro délku pĜíĜezu nad 1800 mm
Výztuha
3525
výztuha do kĜídla - pro délku pĜíĜezu nad 1800 mm
2500
2400
2700
2600
2800
bez výztuhy do délky pĜíĜezu 600 mm
Veškeré uvedené rozmČry v grafu jsou vnČjší rozmČry rámu.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.4.1.6
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
JednokĜídlá O, OS, S a P okna a balkónové dveĜe
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.1.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
JednokĜídlá O, OS, S a P okna a balkónové dveĜe
Parametr
Výpoþet
šíĜka rámu
SR
šíĜka kĜídla
SK = SR – 74
šíĜka drážky kování
SD = SR – 114 = SK – 40
délka zasklívací lišty
SL = SR – 190 = SK – 116
šíĜka skla
SS = SR – 202 = SK – 128
délka výztuhy rámu
SVR = SR – 100
délka výztuhy kĜídla
SVK = SK – 126
výška rámu
VR
výška kĜídla
VK = VR – 74
výška drážky kování
VD = VR – 114 = VK – 40
délka zasklívací lišty
VL = VR – 190 = VK – 116
výška skla
VS = VR – 202 = VK – 128
délka výztuhy rámu
VVR = VR – 100
délka výztuhy kĜídla
VVK = VK - 126
Rám
2514xxx, 2515111
KĜídlo
2527xxx, 2528111
Zasklívací lišta
2553xxx, 2554111
Výztuhy:
3561, 3562, 3525
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.1.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
JednokĜídlá okna s pevným zasklením
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.2.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
JednokĜídlá okna s pevným zasklením
Parametr
Výpoþet
šíĜka rámu
SR
délka zasklívací lišty
SL = VR - 90
šíĜka skla
SS = SR – 102
délka výztuhy rámu
SVR = SR – 100
výška rámu
VR
délka zasklívací lišty
VL = VR – 90
výška skla
VS = VR – 102
délka výztuhy rámu
VVR = VR – 100
Rám
2514xxx, 2515111
Zasklívací lišta
2553xxx, 2524111
Výztuha rámu:
3561, 3562, 3525
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.2.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
DvoukĜídlá okna s pevným sloupkem
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.3.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
DvoukĜídlá okna s pevným sloupkem
Parametr
Výpoþet
šíĜka rámu
šíĜka levého kĜídla
SR
SK1 = SR – 74 – SK2 - 30
šíĜka drážky kování
SD1 = SK1 – 40
délka zasklívací lišty
SL1 = SK1 – 116
šíĜka skla
SS1 = SK1 – 128
délka výztuhy rámu
SVR = SR - 100
délka výztuhy levého kĜídla
SVK1 = SK1 – 126
šíĜka pravého kĜídla
SK2 = SR – 74 – SK1 – 30
šíĜka drážky kování
SD2 = SK2 – 40
délka zasklívací lišty
SL2 = SK2 – 116
šíĜka skla
SS2 = SK2 – 128
délka výztuhy pravého kĜídla
SVK2 = SK2 – 126
výška rámu
VR
výška kĜídla
VK = VR – 74
výška drážky kování
VD = VR – 114 = VK – 40
délka zasklívací lišty
VL = VR – 190 = VK – 116
výška skla
VS = VR – 202 = VK – 128
délka výztuhy rámu
VVR = VR – 100
délka výztuhy kĜídla
VVK = VK – 126
vzdálenost stĜedu sloupku od levého
okraje okna
šíĜka levého kĜídla
SR1
SK1 = SR1 – 37 - 15
délka sloupku
VS = VR – 84
délka výztuhy sloupku
VVS = VS - 20
Rám
2514xxx, 2515111
KĜídlo
2527xxx, 2528111
Zasklívací lišta
2553xxx, 2554111
Sloupek
2534xxx, 2535111
Výztuhy:
3561, 3562, 3525
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.3.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
DvoukĜídlá okna bez sloupku
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.4.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.5 Odpoþtové vztahy
HORIZONT PS ® penta
DvoukĜídlá okna a balkónové dveĜe bez sloupku
Parametr
Výpoþet
šíĜka rámu
šíĜka levého kĜídla
SR
SK1 = SR – 74 – SK2 - 6
šíĜka drážky kování
SD1 = SK1 – 40
délka zasklívací lišty
SL1 = SK1 – 116
šíĜka skla
SS1 = SK1 – 128
délka výztuhy rámu
SVR = SR – 100
délka výztuhy levého kĜídla
SVK1 = SK1 – 126
šíĜka pravého kĜídla
SK2 = SR – 74 – SK1 – 6
šíĜka drážky kování
SD2 = SK2 – 40
délka zasklívací lišty
SL2 = SK2 – 116
šíĜka skla
SS2 = SK2 – 128
délka výztuhy pravého kĜídla
SVK2 = SK2 – 126
výška rámu
VR
výška kĜídla
VK = VR – 74
výška drážky kování
VD = VR – 114 = VK – 40
délka zasklívací lišty
VL = VR – 190 = VK – 116
výška skla
VS = VR – 202 = VK – 128
délka výztuhy rámu
VVR = VR – 100
délka výztuhy kĜídla
VVK = VK – 126
délka stulpu
VS = VR – 160 = VK - 86
Rám
2514xxx, 2515111
KĜídlo
2527xxx, 2528111
Stulp
2541xxx
Krytka stulpu:
4244xxx
Výztuhy:
3561, 3562, 3525
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.5.4.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.6 Statika oken a okenních sestav
HORIZONT PS ® penta
Výztuha rámu okna
ýíslo profilu:
Výztuhy:
Stav 09-08
2514xxx
Rám okna penta plus
2515xxx
Rám okna penta plus s tČsnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.6.1.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.6 Statika oken a okenních sestav
HORIZONT PS ® penta
Výztuha kĜídla okna
ýíslo profilu:
Výztuhy:
Stav 09-08
2527xxx
KĜídlo okna penta plus
2528xxx
KĜídlo okna penta plus s tČsnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.6.1.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.6 Statika oken a okenních sestav
HORIZONT PS ® penta
Výztuha sloupku okna
ýíslo profilu:
Výztuhy:
Stav 09-08
2534xxx
Sloupek široký penta plus
2535xxx
Sloupek široký penta plus s tČsnČním
3561
Ix = 1,11cm4, Iy = 2,63cm4
3562
Ix = 1,43cm4, Iy = 3,48cm4
3525
Ix = 1,83cm4, Iy = 3,95cm4
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.6.1.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.6 Statika oken a okenních sestav
HORIZONT PS ® penta
PĜehled používaných výztuh
9ê]WXKDSUR
GYHĜQtNĜtGOR
9ê]WXKDSUR
GYHĜQtUiP
Uvedené výztuhy je možné nahradit jinými pĜi zachování uvedených pevnostních parametrĤ.
Tolerance délkových rozmČrĤ u všech používaných výztuh : - 0,5mm
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.6.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.7 OdvodnČní a odvČtrání
HORIZONT PS ® penta
OdvodnČní a odvČtrání rámu oken a balkónových dveĜí
YDULDQWD
YDULDQWD
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2514xxx
Rám okna penta plus
2515xxx
Rám okna penta plus s tČsnČním
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.7.1.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.7 OdvodnČní a odvČtrání
HORIZONT PS ® penta
OdvodnČní kĜídla okna a balkónových dveĜí
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2527xxx
KĜídlo okna penta plus
2528xxx
KĜídlo okna penta plus s tČsnČním
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.7.2.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.7 OdvodnČní a odvČtrání
HORIZONT PS ® penta
OdvodnČní vodorovného sloupku - poutec
6ORXSHNSHQWDSOXV
D
6ORXSHNSHQWD
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2534xxx
Sloupek široký penta plus
2535xxx
Sloupek široký penta plus s tČsnČním
2532xxx
Sloupek úzký penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.7.3.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
Sloupek rámu
U spojení sloupku a rámu je nutno v rámu od délky 1400mm použít výztuhu 3530.
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
Široký sloupek kĜídla
Spojení kĜídla a širokého sloupku pomocí vrutĤ bez pásku kĜížení 1399011.
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2534
Sloupek široký penta plus
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.2.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
Široký sloupek kĜídla
Spojení kĜídla a širokého sloupku pomocí pásku kĜížení 1399011.
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2534
Sloupek široký penta plus
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.2.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
Úzký sloupek kĜídla
Spojení kĜídla a úzkého sloupku pomocí vrutĤ bez spojky sloupku 4230032.
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2532
Sloupek úzký penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.2.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
Úzký sloupek kĜídla
Spojení kĜídla a úzkého sloupku pomocí spojky sloupku 4230032.
ýíslo profilu:
Stav 09-08
2532
Sloupek úzký penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.2.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.8 Montáž sloupku
HORIZONT PS ® penta
KĜížení sloupkĤ
KĜížení sloupkĤ se provádí následujícím zpĤsobem:
Sloupek 1 spojit s vodorovným sloupkem pomocí vrutĤ, pak spojit sloupek 2 pomocí
pásku kĜížení 1399011.
ýíslo profilu:
DoplĖky:
Stav 09-08
2534
Sloupek široký penta plus
1399011
Pásek kĜížení penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.8.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.9 Zasklívání oken
HORIZONT PS ® penta
UmístČní zasklívacích podložek
8YãHFKYêNUHVĤYNDWDORJXMHY\REUD]HQD
]iNODGQtV\VWpPRYiSRGORåNDD
SRGORåNDY\PH]XMtFt]DSXãWČQtVNODQDPP
-DNRGDOãtMVRXSRXåtYiQ\SRGORåN\RVtOH
DPP
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.9.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.9 Zasklívání oken
HORIZONT PS ® penta
Montáž lamely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
namČĜení délky lamel (odpoþty stejné jako u skla)
uĜíznutí lamel pĜesnČ na potĜebnou délku
položení první lamely na pevnou podložku
nasazení další lamely na pĜedchozí, okraj musí být v jedné rovinČ
poklepem plastového kladiva spojit lamely
u dalších kusĤ postupovat obdobnČ
pĜesné nasazení každé lamely je velmi dĤležité, pozdČjší posunutí þi
demontáž je velmi obtížná
žádné tČsnČní spojovací spáry není nutné
u vČtších nosných výplní je vhodné ještČ dodateþnČ zajistit lamely proti
vzájemnému posunutí vrutem 4x40 do každé dČlicí roviny
takto smontovaná výplĖ je dostateþnČ pevná a tČsná
rozebírání výplnČ je velmi obtížné a je tĜeba poþítat s pĜípadným
poškozením nČkterých lamel
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.9.4
HORIZONT PS ® penta plus
7.10 Obrazová pĜíloha
HORIZONT PS ® penta
Prostorový Ĝez okna
Stav 09-08
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.10.1
HORIZONT PS ® penta plus
7.10 Obrazová pĜíloha
HORIZONT PS ® penta
Krytka stulpu
Oznaþení:
Stav 09-08
4244
Krytka stulpu penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.10.2
HORIZONT PS ® penta plus
7.10 Obrazová pĜíloha
HORIZONT PS ® penta
Zasklívací podložka
Oznaþení:
Stav 09-08
42501
Základní zasklívací podložka penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.3
HORIZONT PS ® penta plus
7.10 Obrazová pĜíloha
HORIZONT PS ® penta
Segmenty pro spojování a kĜížení sloupkĤ
4230032
1399011
Oznaþení:
Stav 09-08
4230032
Spojka sloupku penta úzká
1399011
Pásek kĜížení penta
Technické zmČny vyhrazeny
List 7.2.4
HORIZONT PS ® penta plus
HORIZONT PS ® penta
Poznámky
www.horizontps.com
[email protected]
HORIZONT PS ® penta plus
HORIZONT PS ® penta
Poznámky
www.horizontps.com
[email protected]
Download

Katalog profilového systému HORIZONT PS penta plus