Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016
pro obor: ORTOTIK - PROTETIK
pouze elektronická přihláška - http: //eprihlaska.zcu.cz
/po elektronickém podání přihlášku vytiskněte a přiložte níže uvedené doklady/
Termín podání e-přihlášek
k přijímacím zkouškám do:
30. dubna 2015
Termín přijímacích zkoušek
18. června – 19. června 2015
Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
do 4 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky,
- výsledky budou k dispozici na adrese http://pr.zcu.cz pod Vaším
univerzitním číslem, které se Vám vygeneruje po podáni e- přihlášky
a bude uvedeno v pozvánce na přijímací zkoušku/.
- zveřejněny u studijního oddělení FZS, Tylova1 59, Plzeň, II.patro
Náhradní termín přijímací zkoušky
/pouze ze závažných zdravotních důvodů - nutno doložit
zprávu od lékaře do 3 pracovních dnů/
7. července 2015
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:
STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR:
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Studijní program B5345: Specializace ve zdravotnictví
Poplatek za přihlášku na
Obor: 5345R026 Ortotik - protetik
uvedený obor č i n í 500,-Kč,
prezenční forma studia
poplatek uhraďte n e j p o z d ě j i do 7. 5. 2015
Na tento obor je nutné:
- podat samostatnou přihlášku,
- vyznačit prioritu /při podání více přihlášek/
- uhradit poplatek za podanou přihlášku
ÚHRADA PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:
poplatek zaplatit na č.ú.: 4811530257/0100
variabilní symbol:
5375000115
specifický symbol:
oborové číslo uchazeče
/ vygenerované počítačem po vyplnění e-přihlášky/
doklad o zaplacení zaslat s vytištěnou přihláškou ke studiu
K VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠCE DOLOŽTE:
Po podání e-přihlášky je nutno přihlášku
- vytisknout,
- podepsat,
- přiložit požadované doklady,
- přiložit doklad o uhrazení poplatku
/nutno uhradit do 7. 5. 2015/
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu –
/lékař potvrdí ve vytištěné přihlášce/
Vytisknutou přihlášku zasílejte na adresu:
ZČU v Plzni
Fakulta zdravotnických studií
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
- doklad o zaplacení poplatku /u každé podané přihlášky/
- úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
(uchazeči, maturující v roce 2015, dokládají úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímacích zkoušek)
Přihlášku před odesláním podepište
VYTISKNUTÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE
NEJPOZDĚJI DO 13. 5. 2015 !!
Více informací ohledně přijímacím řízení naleznete na odkazu: www.fzs.zcu.cz – významné dokumenty
/vpravo/ - vyhlášky a pokyny /vlevo na liště/ - Vyhláška děkana č. 1D/2015
Download

ZDE - Fakulta zdravotnických studií