2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky i v dubnu a dál
Akademie múzických umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
Univerzita Karlova v Praze
Divadelní fakulta obor Teorie a kritika
Divadelní fakulta obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
www.damu.cz
www.damu.cz
www.ftz.czu.cz
9.4.2014 1. kolo
7.5.2014 1. kolo
opakované
12.6.2014 přijímací
zkoušky
4.7.2014 2. kolo
Hudební fakulta obor Viola http://www.hamu.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni1/Prijimacky%20VIOLA%20cerven%202014.PDF/view
www.hamu.cz
www.fld.czu.cz
10.7.2014 2. kolo
www.fbmi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
31.5.2014 1. kolo
31.7.2014 2. kolo
Fakulta strojní programy Strojírenství, Teoretický základ strojírenství a Výroba a ekonomika ve
strojírenství http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12922Studijni/Vynosy_dekana/Vynos_c._1_2014__O_doplneni_podminek_pro_prijeti_ke_studiu_v_bakalarskych_studijnich_programech.pdf
www.fs.cvut.cz
13.6.2014 2. kolo
Fakulta stavební obor Metrologie v geodézii a strojírenství
www.fsv.cvut.cz
30.4.2014
Hudební fakulta obor Multimediální kompozice mimořádný termín
hf.jamu.cz
31.5.2014
Fakulta tropického zemědělství (pův. Institut tropů a subtropů)
Fakulta lesnická a dřevařská 2. kolo bakalářské obory + nový obor Konzervace přírodnin a
taxidermie http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3463&i=17144
Fakulta biomedicínského inženýrství cizojazyčné obory
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská všechny obory
Hudební fakulta obor Historická interpretace (zaměření Hra na loutnu, Hra na historickou příčnou
flétnu, Hra na historické violoncello)
Divadelní fakulta obor Audiovizuální tvorba a divadlo
8.6.2014
difa.jamu.cz
30.6.2014
Divadelní fakulta obor Výchovná dramatika pro neslyšící
difa.jamu.cz
31.8.2014
Fakulta rybářství a ochrany vod
www.frov.jcu.cz
Přírodovědecká fakulta nově akreditovaný obor Mechatronika
www.prf.jcu.cz
Teologická fakulta JČU 2. kolo http://www.tf.jcu.cz/uchazec/jaknatf/podminky1
www.tf.jcu.cz
Pedagogická fakulta nově akreditovaný obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro
www.pf.jcu.cz
mateřské školy
2.8.2014
1.8.2014
15.8.2014
15.6.2014
Lékařská fakulta - Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapie v anglickém jazyce
www.med.muni.cz
Filozofická fakulta - English Language and Literature
www.phil.muni.cz
30.4.2014
25.8.2014
30.4.2014
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
www.frrms.mendelu.cz
11.5.2014
prodlouženo
pro 1. kolo
Pedagogická fakulta obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
www.pdf.osu.cz
15.5.2014
dodatečné př.
řízení
www.ff.osu.cz
15.8.2014 2. kolo
www.opf.slu.cz
29.8.2014 2. kolo
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU informace na http://www.slu.cz/fpf/cz/studijnioddeleni/prijimaci-rizeni/2014-2015/prij_rizeni_2014_2015_druhe_kolo.pdf
www.fpf.slu.cz
1.7.2014 2. kolo
Matematický ústav v Opavě SLU, informace http://www.slu.cz/math/cz/studium/prijimacirizeni/Prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2014-2015-2.-kolo
www.math.slu.cz
Filozofická fakulta 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 - francouzština
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=67&id=12178
Obchodně podnikatelská fakulta
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
www.fm.tul.cz
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, nově akreditovaný obor Učitelství pro mateřské
školy, informace http://www.fp.tul.cz/images/prijimacirizeni/FP_podminky_prij_riz_1415_nove_M%C5%A0.pdf, nově akreditovaný obor AJ se zaměřením www.fp.tul.cz
na vzdělávání, http://www.fp.tul.cz/images/prijimacirizeni/FP_podminky_prij_riz_1415_nove_AJ_KS.pdf
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická prodloužení termínu pro podání přihlášek na
www.fp.tul.cz
vybrané obory, detaily http://www.fp.tul.cz/images/aktuality2014/vyhlaseni_pr_riz_prodlouzeni.pdf
Fakulta strojní 2. kolo
www.fs.tul.cz
Fakulta strojní nově akreditovaný obor (dlouhé magisterské studium) Aplikovaná mechanika
25.7.2014 2. kolo
15.8.2014 2. kolo
9.5.2014
dodatečné př.
řízení
22.7.2014
dodatečné př.
řízení
Fakulta textilní s výjimkou oboru Textilní a oděvní návrhářství
www.ft.tul.cz
31.8.2014 2. kolo
dodatečné př.
20.6.2014
řízení
9.8.2014 2. kolo
Ekonomická fakulta 2. kolo kromě oboru IKM http://www.ef.tul.cz/index.php?content=prij_rizeni
www.ef.tul.cz
31.8.2014 2. kolo
Ústav zdravotnických studií
Fakulta výrobních technologií a managementu 2. kolo pro vybrané obory
http://cz.fvtm.ujep.cz/files/20140422082849.pdf
Fakulta životního prostředí prodloužen termín pro podání přihlášek v 1. kole, informace
http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PrijRizeni1_201415.pdf
Fakulta životního prostředí 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR1415_II.pdf
Filozofická fakulta 2. kolo vybrané obory
http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/pz_2014_2015_2kolo.pdf
Fakulta zdravotnických studií http://uzs.ujep.cz/prilohy/aktuality/434-podminky_iikola_prijimaciho_rizeni-2014-2015.pdf
Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://sci.ujep.cz/vyhlaseni-prijimaciho-rizeni-2-kolo-20142015.html
www.uzs.tul.cz
11.8.2014 2. kolo
www.fvtm.ujep.cz
25.8.2014 2. kolo
15.4.2014 1. kolo
www.fzp.ujep.cz
23.8.2014 2. kolo
www.ff.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
www.fzs.ujep.cz
18.7.2014 2. kolo
www.sci.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
Pedagogická fakulta prodloužení termínu u oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ KS do 30. 4., 2. kolo
pro další obory http://www.pf.ujep.cz/attachments/article/7402/prijimacky_2_kolo_1415.pdf
www.pf.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
Evangelická teologická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Teologie křesťanských tradic,
informace http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html
web.etf.cuni.cz
31.7.2014
dodatečné př.
řízení
Pedagogická fakulta dodatečné přijímací řízení z důvodu řešení situace nekvalifikovaných učitelů kombinované studium pro vybrané programy http://www.cuni.cz/UK-5749.html
www.pedf.cuni.cz
31.5.2014
dodatečné př.
řízení
30.4.2014
dodatečné př.
řízení
6.6.2014
dodatečné př.
řízení
Filozofická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Dějiny antické civilizace (dvouoborové
studium), informace http://www.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/2014/01/dod_akr_podminky_14_15_dac_egy.pdf
Filozofická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Japonská studia http://www.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/2014/01/dod_akr_bc_podminky_14_15_JP.pdf
www.KamPoMaturite.cz
hf.jamu.cz
mimořádný
termín
mimořádný
termín
mimořádný
termín
1. kolo
dodatečné př.
řízení
2. kolo
dodatečné př.
řízení
2. kolo
dodatečné př.
řízení
1. kolo
2. kolo
1. kolo
www.ff.cuni.cz
Aktualizace 24. 6. 2014
Katolická teologická fakulta 2. kolo http://www.ktf.cuni.cz/KTF-108-version1podminky_prijimaciho_rizeni_14.pdf
Přírodovědecká fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Medicinální chemie, informace
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/chemie/medicinalnichemie/podminky-prijimaciho-rizeni
Cyrilometodějská teologická fakulta obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a
humanitární práce
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
www.ktf.cuni.cz
17.7.2014 2. kolo
www.natur.cuni.cz
30.4.2014
www.cmtf.upol.cz
30.4.2014 1. kolo
31.7.2014 2. kolo
www.pdf.upol.cz
15.7.2014
Pedagogická fakulta cizojazyčné obory
Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-amagisterske-studium/prijimaci-rizeni/#c17582
Fakulta restaurování
Dopravní fakulta Jana Pernera obory v AJ "Aplikovaná informatika v dopravě“ a „Dopravní
prostředky – specializace Silniční a Kolejová vozidla“
Fakulta filozofická obory akreditované v AJ
Fakulta aplikované informatiky obor Information and Control Technologies
Fakulta humanitních studí obor English for Business Administration
Fakulta humanitních studí Němčina pro manažerskou praxi
Fakulta humanitních studí obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy
www.pdf.upol.cz
31.8.2014 1. kolo
www.prf.upol.cz
15.7.2014 2. kolo
www.upce.cz/fr
16.5.2014 1. kolo
www.upce.cz/dfjp
30.4.2014 1. kolo
Fakulta technologická http://www.utb.cz/ft/chci-studovat/termin-prijimacich-zkousek-1
www.ft.utb.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Fakulta stavební
www.fvhe.vfu.cz
www.fbi.vsb.cz
www.fbi.vsb.cz
www.fast.vsb.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
Ekonomická fakulta
www.ekf.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz
Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
Hornicko-geologická fakulta
www.hgf.vsb.cz
Univerzitní studijní programy
Fakulta financí a účetnictví nově akreditovaný obor Vzdělávání v ekonomických předmětech
možnost zažádat o změnu již podané přihlášky http://f1.vse.cz/uzaverka-upravy-podanychprihlasek/
Fakulta informatiky a statistiky 2. kolo s výjimkou oboru ME a 1. kolo pro PIS
Fakulta informatiky a statistiky 2. kolo pouze pro obor PIS
Fakulta podnikohospodářská u oborů v ČJ do 25. 4., u cizojazyčných do 10. 6. 2014
Fakulta mezinárodních vztahů obor IBB
Národohospodářská fakulta obor Economics
Národohospodářská fakulta ostatní bakalářské obory
www.vsb.cz
29.8.2014
30.4.2014
10.8.2014
30.4.2014
11.7.2014
30.4.2014
15.8.2014
15.8.2014
f1.vse.cz
31.5.2014
Pedagogická fakulta možnost prodloužení termínu do 15. 7. na základě žádosti děkana
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
www.upce.cz/ff
www.fai.utb.cz
www.fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
30.4.2014
30.5.2014
31.5.2014
16.8.2014
31.8.2014
do naplnění počtu
studentů
18.7.2014
30.4.2014
18.7.2014
15.7.2014
30.4.2014
15.7.2014
30.4.2014
30.6.2014
17.8.2014
10.6.2014
30.4.2014
30.4.2014
31.5.2014
30.4.2014
28.7.2014
11.4.2014
fis.vse.cz
fph.vse.cz
fmv.vse.cz
nf.vse.cz
www.vspj.cz
1. kolo
2. kolo pro všechny Bc. obory http://www.vstecb.cz/Podminky-pro-prijeti-do-bakalarskehoprogramu-1245.htm
www.vstecb.cz
www.vstecb.cz
dodatečné př.
řízení
možnost
prodloužení
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
prodlouženo
pro 1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
možnost
změny
přihlášky
2. kolo
2. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
1.8.2014 2. kolo
Fakulta chemická http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybratobor#/!/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybrat-obor/typStudia/1/fakulta/0/programLg/cs
www.fch.vutbr.cz
30.6.2014 2. kolo
Fakulta stavební programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Civil Engineering, Městské
inženýrství 2. kolo http://www.fce.vutbr.cz/PrijimaciRizeni/P_B_Aktuality.asp
www.fce.vutbr.cz
15.7.2014 2. kolo
Fakulta strojního inženýrství 2. kolo pro všechny bakalářské obory pro uchazeče, kteří splní
podmínky prominutí přijímací zkoušky
http://docs.fme.vutbr.cz/soubor.php?soubor=pdfFA58.pdf&orig=R-8-14.pdf
www.fme.vutbr.cz
17.8.2014 2. kolo
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií prodloužen termín přihlášek u programu
EEKR do 15. 4., 2. kolo pro ty, co splní podmínky prominutí přijímací zkoušky 10. 8. 2014 a program
Angličtina v elektrotechnice a informatice 2. kolo do 10. 8. 2014
www.feec.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybratobor#/!/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybrat-obor/typStudia/1/fakulta/0/programLg/cs
10.8.2014 2. kolo
Fakulta zdravotnických studií pro obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
http://fzs.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2012/AVZ-prr.html
www.fzs.zcu.cz
18.7.2014 2. kolo
Fakulta ekonomická pro vybrané obory
http://fek.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=3049&page=0&IDWorker=0&shortcutdiv=#3049
www.fek.zcu.cz
31.7.2014 2. kolo
Fakulta elektrotechnická
www.fel.zcu.cz
Fakulta strojní
www.fst.zcu.cz
Fakulta pedagogická - prodloužení příjmu přihlášek do 30. 4. 2014, informace
http://www.fpe.zcu.cz/???%20AktualityPath%20???index.html?file=/_news/termin_prihlasek.html, www.fpe.zcu.cz
Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě do 10. 8.
v době aktualizace nefunkční stránky
15.4.2014
20.8.2014
15.4.2014
11.8.2014
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
10.8.2014
dodatečné př.
řízení
Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení.
www.KamPoMaturite.cz
Aktualizace 24. 6. 2014
Download

2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky i v