VÝSTAVA NÁRODNÍHO MUZEA
KRMĚ – JÍDLO – ŽRÁDLO
Z VÝSTAVNÍHO CYKLU MONARCHIE
EXHIBITION OF THE NATIONAL MUSEUM
DISH – MEAL – GRUB
FROM THE MONARCHY EXHIBITION SERIES
Hlavní autor:
Main author
of the exhibition:
PhDr. Luboš Kafka
Autoři:
Authors: PhDr. Dana Stehlíková, CSc.
PhDr. Helena Mevaldová
Mgr. Monika Veverková, PhDr. Alena Voříšková, PhDr.
Petr Janeček, Ph.D.
Odborná spolupráce:
Cooperation:
Mgr. Monika Tauberová, PhDr.
Judita Hrdá (Etnologický
ústav AV ČR, v.v.i.)
PhDr. Ivana Kubečková
(Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy)
Public relations:
Marketing:
Mgr. Petra Belaňová
Ing. Mgr. Ivana Havlíková
Lenka Matoušková
Mgr. Barbora Hlubková
Sbírkové předměty na výstavě pocházejí ze sbírek
Etnografického oddělení, Oddělení starších českých dějin,
Českého muzea hudby a Knihovny Národního muzea
a soukromých sbírek.
The exhibition items comes from the collections of the
Ethnographical Department, Department of Older Czech
History, Czech Museum of Music and Library of the
National Museum and private collections.
Sbírkové předměty na výstavu zapůjčili:
Special thanks for lending the exhibition items to:
Komisař: Management:
Architektonický návrh:
Architectural design:
Grafické zpracování:
Graphic design:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
ak. arch. Pavel Kolíbal
Tomáš Coufal M. A.
Aranžování:
Arranging:
Překlad:
Translation:
Zdeňka Herbstová
Jiří Kunovský
Petra Němcová, Bc.
Kristína Outratová
Albion Moravia,
jazyková agentura
Fotografie a skeny: Photos and scanns: PhDr. Luboš Kafka
Alžběta Kumstátová
Bc. Kristina Outratová, PhDr.
Dana Stehlíková, CSc,
Barbora Tlapáková
Vladimír Čížkovský, Martin Fořt, DiS., Jaroslav Kalous,
Bc. Michaela Knížová, MgA. Eva Míčková, Petr Mlynář,
ak. sochař Pavel Malovaný, Adéla Skoupá, DiS.,
PhDr. Marie Štěpánková, Bc. Veronika Šulcová, DiS.,
Martin Vinš, Ing. Jitka Vykouková, František Wišniewski
Produkce:
Production:
Mgr. Martin Musil
Supervize:
Supervision:
Mgr. Dagmar Fialová
Supervize restaurování: Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
Supervision of restoration:
Propagace:
Propagation:
Realizace:
Realisation: Didot s.r.o.
ProRevi, s.r.o.
Restaurátorské práce:
Restoration of exhibition items:
S podporou:
Partneři NM:
Partners of the NM:
Mediální partner NM:
Media partner of the NM:
EURO RSGC
Hlavní partner výstavy:
Main partner:
Krkonošské muzeum v Jilemnici, Muzeum kamen
v Ostré, Národní technické muzeum, Regionální muzeum
Litomyšl, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Poděkování:
Special thanks to:
Věra Doležalová (Východočeské muzeum Pardubice),
Ladislav Duník, Libuše Tržická (Muzeum kamen v Ostré),
PaedDr. Jan Luštinec (Krkonošské muzeum v Jilemnici),
Ing. Kateřina Gajdošíková (Albion Moravia),
Mgr. Otto Chmelík (Okresní archiv v Litoměřicích,
pobočka Děčín), PhDr. Miloš Kadlec (Národní památkový
ústav, státní zámek Sychrov), PhDr. Jaroslava Kašparová
(Knihovna Národního muzea), Mgr. Marie Klučinová
(Knihovna Národního muzea), PhDr. Květa Křížová,
Mgr. Jana Kunešová, PhDr. Vanda Marešová,
doc. PhDr. Lydia Petráňová (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.),
PhDr. Lubomír Sršeň, Mgr. Lucie Střechová (Národní
technické muzeum), Mgr. Evženie Šnajdrová,
Petr Štembera (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
www.nm.cz
Partneři:
Partners:
Mediální partner výstavy:
Media partner of the exhibition:
MALÁ STRANA
M
CHARLES
BRIDGE
KAMPA
Původní rakouská kuchyně v Saském dvoře
Původní rakouská kuchyně v Saském dvoře
MALÁ STRANA
M
CHARLES
BRIDGE
KAMPA
Původní rakouská kuchyně v Saském dvoře
Původní rakouská kuchyně v Saském dvoře
Download

Autorský tým a spolupracující instituce