STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy
Spis. zn.:
Čj.:
Archiv:
Vyřizuje:
e-mail:
tel.: 220 930 853
Výst.0785/2014-AU
OVP-0795/2014
NOUT: parc.č. 40/22
Ing. Eva Aulická
Dne: 24.2.2014
[email protected]
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
EU Imtex Business Centre,s.r.o., IČO 65416201, Štěpánská č.p. 643/39, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterého zastupuje Pavel Winkler, nar. 12.9.1940, Na Košíku č.p. 327, 251 67 Pyšely
(dále jen "žadatel") dne 24.2.2014 podal žádost o dodatečné povolení změny stavby :
Změna stavby před dokončením - Rodinný dům SÁRA III.
Lichoceves, Noutonice
na pozemku st. p. 184, 185, parc. č. 40/22 v katastrálním území Noutonice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. g) stavebního zákona,
oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení
řízení o stavby a současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání s ohledáním na
místěna den
25. března 2014 (úterý) v 10:00 hodin,
se schůzkou pozvaných na místě samém.
Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. Ve stejné
lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
(Stavební úřad Velké Přílepy, úřední dny: pondělí 8,00 - 11,00 a 12,30 - 17,30 hod.).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Účast na jednání není povinná , když se nedostaví účastník, občan, dotč. org., tak mu žádná sankce
nehrozí .
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Eva Aulická
Samostatný odborný referent
Č.j. OVP-0795/2014
str. 2
Obdrží:
účastníci (dodejky)
EU INTEX BUSINESS CENTRE s.r.o., IDDS: 83mpvvs
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
Ing. Jana Rácová, Noutonice č.p. 72, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
BERTURA a.s., IDDS: 87gc4ta
Mgr. Cyril Hyspecký, CSc., Noutonice č.p. 82, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Lucie Voldánová, Noutonice č.p. 82, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Ing. Jiří Voldán, Noutonice č.p. 82, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Martina Hradcová, Noutonice č.p. 82, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Ladislav Šindelár, Noutonice č.p. 81, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Renata Šindelárová, Noutonice č.p. 81, Lichceves, 252 64 Velké Přílepy
Petr Vybíral, Noutonice č.p. 81, Lichoceves, 252 64 Velké Přílepy
Mgr. Adnene Gaaloul, U Srnčího Dolu č.p. 3245/24, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Lucie Gaaloul, U Srnčího Dolu č.p. 3245/24, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Download

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu