Č.j.: 152 EX 757/13 - 844
USNESENÍ
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem
Bechyně, Čechova 298, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní
soud pro Prahu 2 pod č.j. 55 EXE 1567/2013-29 dne 08.01.2014, a to dle exekučního titulu,
kterým je: notářský zápis, který sepsala JUDr. Daniela Jarošová, notářka v Praze dne 05.11.2013
pod sp.zn. N 624/2013, NZ 554/2013, k uspokojení pohledávky
oprávněné(ho):
1. JUDr. Ing. Tomáš Lebeda, nar. 12.11.1979,
bydliště: Na Sídlišti l 152, 252 43 Průhonice,
2. Ing. Jana Lebedová, nar. 22.03.1983,
bydliště: Na Sídlišti l 152, 252 43 Průhonice,
v částce 8.690.000,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Jan Rosák, nar. 13.10.1973, IČ: 69352496,
bydliště: Pod Slovany 1888/12, 128 00 Praha 2 - Nové Město,
2. Marie Rosáková, nar. 18.2.1970, IČ: 66499917,
bydliště: Pod Slovany 1888/12, 128 00 Praha 2 - Nové Město,
rozhodl takto:
I.
Dne 30.1.2015 v 11:00 hodin proběhne dražba movitých věcí povinné(ho) sepsaných
v rámci předmětné exekuce. Dražba se uskuteční v areálu společnosti Flaga s.r.o. na adrese
Budovatelská 155, Praha 9 - Satalice.
II.
Draženy budou následující movité věci:
Pol.
č.
Počet
Název a popis věcí
2
3
4
1
1
1
5
1
6
12
13
14
1
1
1
1
15
1
16
1
Obraz, kresba sedící ženy, Sander 99
Obraz, akt (stojící žena), Sander 98
Obraz, stojící žena, Sander 99
Hi-fi věž Tehcnics – sestava tuner SA-DV280,
cassette deck RS-DV280, DVD SL-DV280,
sestava reproduktorů (central+5ks)
Radiobudík SONY 200540
Rádio s CD Thomson TM9166
Videokamera SONY DCR-DC53E
Discman Technics SL-XP140
Hi-fi SONY PMC-D40L + 2ks reproduktorů +
DO
Obraz – reprodukce, název Horizontální pruhy
Odhadní
cena
v Kč
90,-90,-90,--
Vyvolávací cena
(Nejnižší podání)
1.200,--
400,--
30,-150,-150,-90,--
10,-50,-50,-30,--
150,--
50,--
60,--
20,--
v Kč
30,-30,-30,--
17
1
18
1
19
1
20
21
22
23
24
25
1
1
1
1
1
1
26
1
27
28
29
31
32
33
34
35
1
1
1
1
1
1
1
1
Obraz – reprodukce, Woman-Flower, Pablo
Piccasso
Meteostanice JVD
Kovový kulatý stolek, černý s ozdobnou kovou
mísou
Vinotéka Samsung RW13EBSS/RW13EBBB
Vinotéka Samsung RW33EBSS
Lampa – 3 dřevěné postavy
Váza - keramická
Xbox 360 Kinect + 3 ovladače
Televizor Samsung BD37EO + DO
Tuner SONY + sestava reproduktorů (central, 2
malé a 2 vysoké) + DO
Busta s malým podstavcem, patrně dřevo
Soška (busta)
Dřevěný obraz s tváří ženy (vyřezávaný)
DVD - sbírka 20 ks James Bond
DVD - sbírka 20 ks Woody Allen
Rohová sedací souprava, bílá kůže
Soda streem
Sušička AEG Electrolux Lavatherm
60,--
20,--
90,--
30,--
120,--
40,--
3.000,-4.500,-150,-60,-3.000,-1.200,--
1.000,-1.500,-50,-20,-1.000,-400,--
1.200,--
400,--
60,-60,-60,-420,-420,-900,-90,-4.500,--
20,-20,-20,-140,-140,-300,-30,-1.500,--
Movité věci budou draženy nejprve jako soubor věcí, kdy odhadní cena souboru věcí činí
21.990,-- Kč, nejnižší podání souboru věcí činí 7.330,-- Kč. Nebudou-li dražené movité věci takto
vydraženy jako soubor věcí, budou následně draženy samostatně.
III.
Dražební jistota se neskládá.
IV.
Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný(-á), ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinné(ho) domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek za povinným(-ou) nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem
nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena tato exekuce, jestliže je přihlásí u
podepsaného exekutora nejpozději do zahájení dražby.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel domáhá, a
požadovaná výše příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující,
že jde o vymahatelnou pohledávku nebo pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva. K přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky
nebo jejího příslušenství, exekutor nebude přihlížet.
V.
Dražené movité věci si mohou zájemci prohlédnout v den konání dražby od 10.45 do
11.00 hod. v místě konání dražby.
Poučení :
Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny. Dražitelé
jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny
vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik
dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne,
nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li
částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního
právního předpisu, ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znova, bez jeho
účasti dle § 329 odst. 5 o.s.ř.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Bechyni dne 27. prosince 2014
Mgr. Predrag
Kohoutek
Digitally signed by Mgr. Predrag
Kohoutek
DN: cn=Mgr. Predrag Kohoutek,
c=CZ, o=Mgr. Predrag Kohoutek,
soudní exekutor [IČ 72073560], ou=1,
[email protected]
Date: 2014.12.27 22:15:19 +01'00'
Mgr. Predrag Kohoutek
soudní exekutor
Sdělení:
Bližší informace a fotografie dražených movitých věcí jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách Exekutorského úřadu Tábor: www.soudni-exekutor.org v sekci DRAŽBY.
Download

Č.j.: 152 EX 757/13 - 844 USNESENÍ Mgr. Predrag Kohoutek