Kondenzační kotel
P N É HO S
TO
Y
Pr
31
1
29
7
2. TO
3
2
23
27
5
24
26
1. TO
21
22
27
4
25
16
6
8
D
11
9
19
20
15
28
17
18
14
13
11
12
10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Kondenzační kotel THRs
Přívod plynu
Uzávěr plynu
Radiátorový topný systém
Uzávěr výstupu ÚT
Výstup ÚT
Uzávěr zpátečky ÚT
Zpátečka vytápění
Odvod kondenzátu
Kanalizace
Přívod studené vody
Redukční ventil
Pojistný ventil se zpětnou klapkou
Zásobník TV
Výstup ohřevu TV
Zpátečka ohřevu TV
2014-03/v 2.3
6 720 809 830
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Expanzní nádrž pitné vody
Výstup TV
Cirkulace TV
Cirkulační čerpadlo
Expanzní nádrž ÚT
Uzávěr výstupu 2. MTO
Výstup 2. MTO
Uzávěr zpátečky 2. MTO
Zpátečka 2. MTO
Teplovodní podlahové vytápění
Filtr ÚT
Dopouštění systému ÚT
Venkovní čidlo
Prostorové čidlo QAA55 (QAA58)
Prostorový přístroj QAA75 (QAA78)
Bezdrátový přijímač
 V yp
M EŇTE
N EZ APO
že
m montáručního listu.
lňte datu
zá
) spotřeb
(prodeje
ič e do
rotec stému ÚT má
 multiP
v sy
Aplikaci
tomnost
(nepří
záruky).
ek zánik
ího listu.
za násled
do zár učn
e
jt
e
n
e
za znam
lní
odvod
rizontá
o
h
e
jt
e
užív
 Nepo
rbo).
spalin (tu
šovací
ejte smě
ív
ž
u
o
p
e
dlahové
 N
ač pro po
rozdělov
v y tápění.
• mu l t i
30
ZÍ
RO
32
K
ot
ec -
U PŘED
NÁVOD K INSTALACI
ÉM
OCHR A
A
ST
N
THRs
O
Geminox
Návod k instalaci
1. ÚVODNÍ INFORMACE
Instalace kotle musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem oprávněné organizace s oprávněním pro montáže plynových
zařízení ve smyslu platných předpisů, norem a podle schválené projektové dokumentace (dále jen PD). Na instalaci musí být
provedena výchozí revize a tlaková zkouška plynovodu revizním technikem plynových zařízení.
Instalace zásobníku, příslušenství a veškeré související práce musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky oprávněných
organizací ve smyslu platných předpisů, norem a podle schválené PD.
Uvedení kotle do provozu, připojení jeho elektrických částí (včetně čidel regulace) a seřízení musí být provedeno pouze
servisním technikem autorizované servisní organizace dovozce. Kontakt na servisního technika působícího ve Vaší oblasti
Vám sdělíme na zákaznické lince 226 21 21 21. Seznam servisních techniků najdete též na www.geminox.cz
Upozornění: Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k instalaci má za následek kompletní ztrátu záruky
na kotel (zásobník).
2. UMÍSTĚNÍ KOTLE NA STĚNU
Kotel zavěste na stěnu pomocí dodávané montážní lišty dle níže uvedeného schématu. Před instalací prověřte nosnost zdi,
na kterou budete kotel zavěšovat a vhodnost uvažovaných úchytů s ohledem na celkovou hmotnost kotle včetně vody.
I
H
H
THRs C/DC
E
THRs B-120/B120 DC
THRs C/DC
F
E
F
Horní pohled
E
F
Spodní pohled
Ø7
K
Ø7
D
D
Horní pohled
B
A
J
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
THRs M-75H, HDC
B
G
B
Ø7
B
A
A
A
A
C
C
D
Ø7
A
Typ
A
G
H
I
J
THRs C, DC
85 100 495 265
100
100
-
82
55,4
-
THRs 10-50C, 10-35C 150 82,5 495 265
100
100
-
79
55,4
-
THRs M75 V
85 100 635 265
100
100
600
79
55,4
-
THRs M75 H (DC)
170 110 495 265
100
100
-
79
55,4
185
250
150
-
373,6
-
-
THRs B-120 (DC)
B
THRs C/DC
-
B
-
C
-
D
-
E min. F min.
C
Způsob odvodu spalin
THRs M-75V
Odvod spalin vložkou
v komínovém tělese, přívod
vzduchu z prostoru s kotlem
Odvod spalin vložkou
v komínovém tělese, přívod
vzduchu komínovým tělesem
Upozornění:
• Při návrhu umístění kotle je bezpodmínečně
nutné dodržet vzdálenosti E min., F min.
• Mezi horní hranou krytu kotle a stropem musí
být alespoň 250 mm.
• Kotel musí být volně a bezpečně přístupný.
• Minimální vzdálenost mezi kotlem
a zásobníkem TV (např. u sestavy THRs
SET-120) je 230 mm.
Nerespektování těchto požadavků by znemožnilo
montáž a servisní zásahy.
V případě potřeby menších vzdáleností
konzultujte s technickým oddělením dovozce.
strana 2
K
Ø 80
250
Ø 110
450
Ø 125/80
300
Ø 80
600
Ø 80
350
Odvod spalin vložkou
v komínovém tělese,
přívod vzduchu potrubím
z venkovního prostoru
Kondenzační kotel Geminox THRs
3. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU PLYNU, ODVODU KONDENZÁTU A UŽITKOVÉ VODY
Připojení přívodu plynu
Plynovod připojte na kotel dle schématu daného typu. Před kotlem nainstalujte uzavírací kohout DN 25. Tlaková ztráta
plynovodu nesmí být větší než 0,1 kPa. Provozní tlak plynu musí být v rozmezí 17–25 mbar.
Připojení odvodu kondenzátu, jeho neutralizace a zaústění pojišťovacích ventilů
Vývod sifónu odvodu kondenzátu z kotle zaústěte trvale do kanalizace. Dodržte minimální spád potrubí 5 o. Neutralizace
kondenzátu není obvykle prováděna u zdrojů tepla se součtovým výkonem spotřebičů do 200 kW. U zdrojů tepla nad 200 kW
nebo je-li místním nařízením neutralizace vyžadována, je bezpodmínečně nutné použití neutralizačních zařízení vhodné
velikosti. Přes viditelný odtok zaústěte do kanalizace také přepadové potrubí pojišťovacího ventilu systému ÚT a zásobníku
TV (je-li instalován).
UJEME
✓ DOPORUČ
Připojení teplé a studené vody
Přívod studené vody připojte na kotel (zásobník) dle příslušného schématu
objem zásobníku (l)
objem expanze (l)
daného typu. Před vstup studené vody do kotle (zásobníku) nainstalujte kulový
40 – 150
8
uzávěr DN 20 (u MS 120 DN 15) a pojišťovací ventil se zpětnou klapkou (nejlépe
120 – 200
12
MYJAVA typ TE-1847). Přepadové potrubí zaústěte do kanalizace pouze přes
300
18
viditelný odtok. Pokud je tlak v přívodu vody vyšší než 5 bar, nainstalujte před
kotel (zásobník) redukční ventil. Sestavu doporučujeme doplnit o uzávěr na výstupu TV z kotle (zásobníku) a v případě akumulačního
ohřevu i o expanzní nádobu vyrovnávající zvýšení tlaku TV během ohřevu (viz tabulka). Tlak vzduchu v expanzi p0 = 3 bar.
Ochrana pitné vody
Obecně je doporučeno ošetřovat studenou vodu vstupující do objektu za vodoměrem (redukčním ventilem)
a pozitivně tak ovlivnit provoz všech domácích spotřebičů a instalací závislých na dodávce vody. Úpravu vody
doporučujeme v případě, že je tvrdost vody vyšší než 1,5 mmol (8,5 °dH, 15 °F). Více informací najdete na
www.softena.cz
4. PŘIPOJENÍ SYSTÉMU ÚT
Kotel bez ohřevu TV nebo se zabudovaným zásobníkem TV
Před připojením na kotel odstraňte mechanické nečistoty a systém ÚT důkladně propláchněte. Systém ÚT připojte ke kotli
dle schématu daného typu. Před výstup a zpátečku ÚT kotle nainstalujte uzavírací kohouty DN 20 nebo DN 25. Dále na
zpátečku nainstalujte filtr (nezapomeňte na zpátečku 2. MTO u typu DC a HDC). Poté zapojte pevné dopouštění systému
ÚT z přívodu studené vody (i u varianty bez ohřevu TV). Pojišťovací ventil ÚT je součástí všech kotlů Geminox. Přepadové
potrubí pojistného ventilu zaústěte do kanalizace pouze přes viditelný odtok. Zapojte do systému vhodnou expanzní nádobu,
pokud není součástí kotle. Nakonec naplňte systém ÚT vodou, řádně odvzdušněte a zkontrolujte těsnost.
Expanzní nádoba není součástí všech typů kotlů Geminox, viz strany 9–12.
Kotel s volitelným externím zásobníkem TV
Před připojením na kotel odstraňte mechanické nečistoty a systém ÚT důkladně propláchněte. Pro instalaci přepínacího
ventilu ohřevu TV nejprve uvolněte spony a sejměte kryt kotle. Nainstalujte do tělesa integrovaného 3cestného ventilu
komponenty originální propojovací sady ohřevu TV podle následujících pokynů:
ፚ
Demontujte záslepku na tělese integrovaného 3cestného ventilu,
ፚ
Nasaďte vřeteno (kartuši) do tělesa ventilu a dotáhněte dodaným klíčem.
Instalaci servopohonu, čidla teploty TV a propojení na svorkovnici řídící jednotky kotle provede servisní technik
při uvedení spotřebiče do provozu.
Systém ÚT připojte ke kotli dle schématu daného typu. Před výstup, zpátečku ÚT kotle a před výstup, zpátečku zásobníku
nainstalujte uzavírací kohouty DN 20 nebo DN 25. Dále na zpátečku nainstalujte filtr (nezapomeňte na zpátečku 2. MTO
u typu DC). Poté zapojte pevné dopouštění systému ÚT z přívodu studené vody. Pojišťovací ventil ÚT je součástí všech kotlů
Geminox. Přepadové potrubí pojistného ventilu zaústěte do kanalizace pouze
přes viditelný odtok. Zapojte do systému vhodnou expanzní nádobu, pokud
není součástí kotle. Nakonec naplňte systém ÚT vodou, řádně odvzdušněte
a zkontrolujte těsnost.
Připojení externího zásobníku TV proveďte dle schématu na straně
14, dle daného typu kotle.
Expanzní nádoba není součástí všech typů kotlů Geminox
(viz strany 9–12), proto ji do systému ÚT připojte dle daného typu
kotle (verze DC má vlastní výstup pro jednoduché připojení).
Integrovaná propojovací sada
strana 3
Návod k instalaci
Napouštění systému ÚT
Pro napouštění systému ÚT použijte nainstalované napouštěcí/vypouštěcí armatury. Systém
ÚT nejprve naplňte čistou vodou, poté řádně odvzdušněte a nakonec zkontrolujte těsnost.
Správná hodnota tlaku je indikována na manometru v pravé horní části pod krytem kotle.
Kvalita a složení vody v topném systému má velký vliv na životnost kotle i na výkon celé
topné soustavy. K naplnění nového systému ÚT je možné použít běžnou pitnou vodu
z vodovodního řádu s hodnotou pH 7 – 8, s obsahem chloridů do 150 mg/l a tvrdostí vody
do 15 °dH (30 °dF).*
V žádném případě nenapouštějte topný systém změkčenou vodou!*
U nových systémů ÚT napuštěných změkčenou vodou, upravenou pomocí katexového filtru, může dojít k zanesení výměníku kotle
a tím k zásadnímu snížení průtoku topné vody, na což se nevztahuje záruka.
Na vyčištění, příp. výměnu zaneseného výměníku kotle se nevztahuje záruka!*
Koncentrace přípravku multiProtecICE
Pro vyloučení případného vzniku elektrokoroze je při prvním naplnění pitnou
vodou nutné do topného systému přidat inhibitor koroze multiProtec v poměru
1 : 100 (1 l multiProtecu na 100 l topné vody).
teplotní
pásmo
-5 °C
-10 °C
-15 °C
-20 °C
-30 °C
V případě požadavku na pasivní ochranu topného systému před mrazem je nutné
použít originální nemrznoucí směs inhibitoru koroze multiProtec ICE v odpovídající
koncentraci. Při použití jiných nemrznoucích směsí nenese dovozce odpovědnost
za případná poškození kotle.*
50
7
12
17
20
22
objem systému ÚT
100
150
15
22
25
37
35
50
40
60
45
67
200
30
50
70
80
90
Nepoužití prostředků multiProtec a MultiProtec ICE má za následek zánik záruky!*
U starších systémů ÚT je nutné před použitím inhibitoru multiProtec provést důkladné vyčištění a propláchnutí topné soustavy.
V případě aplikace inhibitoru do znečištěného nebo nedostatečně vyčištěného systému ÚT může dojít k zanesení výměníku kotle
a tím k zásadnímu snížení průtoku topné vody.*
Na vyčištění, příp. výměnu zaneseného výměníku kotle se nevztahuje záruka!*
Dopouštění systému ÚT
Nainstalujte pevné propojení mezi přívodem studené vody a systémem ÚT, propojení musí být opatřeno dvěma uzávěry.
Propojení slouží uživateli pro pravidelné dopouštění systému.
Odvzdušnění systému ÚT
Nejvyšší bod systému ÚT musí být opatřen odvzdušňovacími ventily. Čerpadlový
topný okruh je vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem zaintegrovaným do
modulovaného čerpadla. Šměšovaný topný okruh u kondenzačního kotle typu DC je
vybaven ručním ventilem viz obrázek.
Ochrana systému ÚT
Topný systém musí být opatřen filtrem k zachytávání nečistot. Filtr musí být opatřen uzávěry před i za armaturou případně je možné
použít tzv. filterball s integrovaným uzávěrem. Zajistěte i dostupnost.
Zakázané zapojení systému ÚT
Funkčnost směšovacího rozdělovače je závislá na vysoké teplotě před pulsním
ventilem. Teplota topné vody nad nastavenou teplotu na termostatické hlavici
musí být alespoň 20 °C. To lze zajistit pouze v kombinaci se standardním
atmosférickým plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva.
Pokud je takovéto zařízení připojeno ke kondenzačnímu kotli, dochází
v přechodném období k situaci, kdy teplota topné vody před rozdělovačem
je jen o málo vyšší nebo paradoxně i nižší (40 °C) než teplota předvolená
na termostatické hlavici (45 °C). Pak nelze komfortně využívat předností
podlahového vytápění.
Řešením tohoto problému jsou kondenzační kotle Geminox typu THRs DC.
Směšovací pulsní rozdělovač nelze s kondenzačním kotlem
použít.*
strana 4
* V případě jakéhokoli dotazu volejte 800 11 4567
þHUSDGOR QHY\WODþXMH GR SRWUXEt SRGODKRYpKR Y\WiSČQt DOH YHQ ] UR]GČORYDþH
ƒ&
3ĜtYRG
9UDWQi YRGD
3XOVQt YHQWLO
V WHUPRVWDWLFNRX KODYLFt
D SRQRUQêP þLGOHP
QDVWDYHQê QD
ƒ&
þHUSDGOR
ƒ&
=SiWHþND
ƒ&
QHQt
GRVDåHQR
9VWXSQt YRGD
Pi EêW ƒ&
HNYLWHUPQt
SRåDGDYHN ƒ&
YHQWLO MH VWiOH RWHYĜHQ
Kondenzační kotel Geminox THRs
5. PŘIPOJENÍ ODVODU SPALIN
Instalace odvodů spalin
Před zahájením montáže spalinového systému je nutné zkontrolovat, zda připravené díly odpovídají projektové dokumentaci
(projektová dokumentace řeší průměr, délku a příslušenství systému). Spalinový systém musí být nainstalován tak, aby byla
zajištěna jeho těsnost a spolehlivý odtok kondenzátu zpět směrem ke zdroji tepla. Při instalaci je nutné zejména zajistit:
ፚ
minimální sklon systému 3 ° směrem ke zdroji tepla, což je výškový rozdíl 56 mm na 1 m spalinové cesty
ፚ
montáž hrdel dílů systému výhradně tak, aby směřovala ve směru toku spalin
ፚ
mazání těsnění a konců trubek systému pouze originálním mazacím prostředkem
ፚ
protahování flexibilních trubek komínovým tělesem provádějte pouze originálním protahovacím prostředkem
odpovídajícího průměru s minimálně o 3 m delším než je účinná výška komínu
Podrobné informace o montáži a instalaci odvodů spalin obdržíte spolu se systémem odvodů
spalin Brilon (volně ke stažení na www.serio.cz), který doporučuje Geminox pro své kotle.
Systém odvodů spalin Brilon nabízí kompletní sortiment dílů a zejména KOMÍNOVÉ SADY,
které obsahují veškeré nutné komponenty podle svého určení kromě běžné metráže trubek.
Měřící otvory
Do spalinového hrdla spotřebiče nainstalujte připojovací adaptér (viz následující obrázek), který má uzavíratelný měřící otvor
pro připojení analyzátoru.
Instalaci dílu s měřícím otvorem instalujte ve vzdálenosti maximálně dvojnásobku vnitřního průměru systému od spalinového
hrdla. Otvor (v případě koaxiálního připojení obou otvorů) tak, aby bylo umožněno volné vložení měřící sondy.
Kotlový adaptér pro koaxiální odvod spalin DN 80
Obj. č.: 5210 5021
Kotlový adaptér pro koaxiální odvod spalin DN 80/125
Obj. č.: 5210 5121
Kontrolní otvory
Komínový štítek
Spalinový systém musí být kontrolovatelný v celé své délce.
Spodní kontrolní otvor je potřeba do systému nainstalovat
takto:
Řádně sestavený odvod spalin musí být následně opatřen
komínovým štítkem.
ፚ
do komínového průduchu bezprostředně nad patní
koleno (kontrolní kus přímý) nebo
ፚ
nad spalinové hrdlo zdroje tepla nejvýše však 1 m
od osy komínového průduchu (koleno s kontrolním
otvorem - pozice 1) nebo
ፚ
do vodorovného úseku systému nejvýše však 0,3 m
od osy komínového průduchu (kontrolní kus přímý
- pozice 2)
Před spodním kontrolním otvorem bude zajištěna přístupová
plocha 1 x 1 m.
Brilon a.s.
IČ: 27938531
tel.: +420 226 21 21 21
www.brilon.cz
Dvouvrstvý systémový komín
Komínová vložka
ČSN EN14471
ČSN EN14471
¡ T120 H1 O W 2 O20 I D L
¡ T120 H1 O W 2 O00 I D L1
¡ T120 H1 O W 2 O00 I D L0
¡ T120 H1 O W 2 O00 E D L0
ČSN EN1443
ČSN EN1443
T120 H1 W 2 O20 Ei00
T120 H1 W 2 O00 Ei00
Vzdálenost od hořlavých materiálů
Vzdálenost od hořlavých materiálů
20 mm
0 mm
Tepelný odpor komínu
2
0,0 W/m K
Jmenovitý průměr
Jmenovitý průměr
mm
mm
Datum instalace:
1
2
≤ 0,3 m
Instalaci provedl:
(jméno, firma)
strana 5
Návod k instalaci
Horizontální odvod spalin (turbo)
ZAKÁZANÝ ZPŮSOB ODVODU SPALIN
፡
Zakázaný způsob odvodu spalin, kdy obvykle
nelze splnit požadavky ČSN 73 4201:2010
Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění
a připojování spotřebičů paliv.
Svislý odvod spalin a přívod vzduchu
koaxiální trubkou (uzavřený spotřebič)
Odvod spalin sestavte z komponentů (1 až 5) dle vzorového
obrázku. Stékající kondenzát je odváděn přes sifon kotle
do kanalizace. Maximální délku odvodu spalin naleznete
v tabulce.
Typ
1-10
2-17
5-25
5
10-35, 10-50
6
80/125
DN
Maximální délka
kouřovodu
Odečet
na koleno
10 m
9m
45 °
0,5 m
87 °
1m
3
Následující díly jsou v odvodu spalin již
uvažovány:
4
• koaxiální adaptér DN 80/125
s měřícími otvory
5210 5121
Těsnící kroužky před sestavením potřete
speciálním tukem (je součástí komínové sady
Brilon) pro snazší sestavení. Je zakázáno
používat minerálních olejů nebo tuků.
3
2
1
1. Kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN 80/125
2. Kontrolní kus přímý DN 80/125
3. Koaxiální trubka DN 80/125
4. Koaxiální koleno DN 80/125 x 45 °
5. Střešní koncovka koaxiální DN 80/125
6. Šikmá (rovná) střešní taška
strana 6
Kondenzační kotel Geminox THRs
Odvod spalin komínovým tělesem
Další časté zapojení odvodů spalin je vyvložkování stávajícího komínového tělesa. Průměr, délku, příslušenství a konkrétní
řešení kouřovodu a komína včetně zajištění odvodu kondenzátu určuje projektová dokumentace (PD).
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu z prostoru s kotlem
(otevřený spotřebič)
Typ
1-10
2-17
DN
Max. účinná výška komínu
Odečet na koleno
5-25
Příklad řešení odvodu spalin vložkou v komínovém tělese
s přívodem vzduchu z komínového tělesa
10-35, 10-50
80
110
20 m
25 m
45°
0,5 m
87°
1m
10
Následující díly jsou v odvodu spalin
již uvažovány:
ፚ
koleno s kontrolním otvorem
DN 80 x 87 °
ፚ
horizontální část v délce 1,5 m
ፚ
patní koleno DN 80 x 87 °
5210 5021
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu komínovým tělesem
(uzavřený spotřebič)
Typ
1-10
DN kouřovodu
2-17
80
110
140 mm
Max. účinná výška komínu
Odečet na koleno
10-35, 10-50
110/160
DN komínu
Min. průměr komínu
5-25
80/125
180 mm
1.
Kotlový adaptér
pro koaxiální připojení
2.
Koaxiální koleno
s kontrolními otvory
3.
Koaxiální trubka
4.
Krycí plech
5.
Komínová zděř
6.
Patní koleno s podpěrou
7.
Trubka
8.
Univerzální distanční
objímka
9.
Kontrolní T-kus přímý
9
10. Komínový poklop
8
20 m
45°
0,5 m
87°
1m
7
Následující díly jsou v odvodu spalin
již uvažovány:
5210 5121
ፚ
koleno s kontrolním otvorem
DN 80 /125 x 87 °
ፚ
horizontální část v délce 1,5 m
ፚ
patní koleno DN 80 x 87 °
4
3
2
6
1
5
Odvod spalin vložkou v komínovém tělese,
přívod vzduchu potrubím z venkovního prostoru
(uzavřený spotřebič)
Pokud je spalinový systém montován v provedení s odděleným
přívodem vzduchu z vnějšího prostoru, je potřeba zejména
zajistit:
ፚ vyústění přívodu vzduchu a odvodu spalin na stejné straně
objektu
ፚ dodržení min. odstupu 0,5 m od střeš. okapu a rohu objektu
Typ
1-10
DN
Max. účinná výška komínu
Odečet na koleno
2-17
5-25
10-35, 10-50
80
110
20 m
25 m
45°
0,5 m
87°
1m
c)
5210 9201
5210 0321
a)
5210 5121
b)
d)
Max. délka přívodu vzduchu je 10 m
5210 5021
adaptér pro
ro oddělený
odvod spalin
lin a přívod
vzduchu 2 x DN80
80 (kostka)
adaptér DN125/80
pro samostatný
přívod vzduchu
a odvod spalin
Průměr přívodu vzduchu 110 mm
a) biaxiální adaptér pro
oddělený odvod spalin
a přívod vzduchu
2 × DN 80
b) adaptér pro koaxiální
odvod spalin a přívod
vzduchu DN 80/125
e)
c) koleno
s kontrolním
otvorem DN 80
d) adaptér pro
odvod spalin
DN 80
s měřícím
otvorem
e) centrická
přechodka
DN 80/110
f) biaxiální
adaptér pro
oddělený
f) Y00.13424
odvod spalin
a přívod
vzduchu
2 × DN 80
strana 7
Návod k instalaci
6. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE A ČIDEL REGULACE
Přívod elektrické energie
Ve vzdálenosti maximálně 1 m od kotle připravte samostatně jištěnou (10 A) síťovou zásuvku 230 V/50 Hz s 3žilovým přívodem,
ochranou zemněním nebo nulováním a správnou polaritou. Před spotřebič doporučujeme instalovat přepěťovou ochranu.
Venkovní čidlo QAC 34
Venkovní čidlo nainstalujte na nejchladnější zeď domu (obvykle severní stěna). Čidlo nesmí být vystaveno přímému
slunečnímu záření. Umístěte ho přednostně ve středu domu, nejméně 2,5 m nad zemí. Čidlo nesmí být umístěno nad okny,
dveřmi, ventilacemi nebo jinými zdroji tepla, pod balkóny nebo střešními okapy. Čidlo se nesmí přebarvovat. Přívod ke kotli
proveďte vodičem o průřezu min. 2 x 1 mm2 (nejlépe stíněný, maximální délka 80 m). Před kotlem ponechejte volný konec
o délce 1 m. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu čidla.
Multifunkční prostorový přístroj
Prostorový přístroj nainstalujte na vnitřní stěnu referenční místnosti domu podle pokynů na níže uvedeném obrázku. Přístroj
nesmí být vystaven působení tepla od přímého slunečního záření, radiátorů, krbů a podobných zdrojů a nesmí být ochlazován
prouděním vzduchu (např. od pootevřených oken). Přívod ke kotli proveďte vodičem o průřezu min. 4 x 0,5 mm2 (do 50 m).
Před kotlem ponechejte volný konec o délce 1 m. Montážní pokyny jsou vytištěny na obalu prostorového přístroje.
2 0 cm
150 cm
min.
QAC 34
QAA 55, QAA 58
QAA75, QAA78
Připojení kotle na přívod elektrické energie, napojení vodičů čidel regulace kotle a případného ovládání servomotoru
do svorkovnice řídící jednotky kotle smí provést pouze servisní technik.
Vodiče venkovního čidla a prostorového přístroje nesmí být vedeny společně se silovým elektrickým rozvodem
(případně použijte stíněný vodič).
strana 8
Kondenzační kotel Geminox THRs
7. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
THRs 1-10C, 2-17C, 5-25C
2
9
6
5
7
THRs 10-35C, 10-50C
3
8
2
7
9
6
3
8
4
4
367
55,5
51,6
184,5
59
51
19
42
55,4
59
367
55,4
20,6
100
27
323,5
56 117 49
61,5
Spodní pohled
80,4
1
Spodní pohled
120
1
495
495
760
760
67,5 120
765
540
Čelní pohled
Kotel je vybaven expanzní nádobou 8 l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1”
výstup ÚT 1”
zpátečka ÚT 1”
výstup do zásobníku TV 1“
zpátečka zásobníku TV 1“
odvod kondenzátu DN20
přepad pojistného ventilu 3/4“
prostupy elektro
Čelní pohled
Kotel není vybaven expanzní nádobou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1”
výstup ÚT 1”
zpátečka ÚT 1”
výstup do zásobníku TV 1“
zpátečka zásobníku TV 1“
odvod kondenzátu DN20
přepad pojistného ventilu 3/4“
prostupy elektro
strana 9
Návod k instalaci
THRs 2-17M-75V, 5-25M-75V
7
5
6
2
3
480
8
2
54,8
9
7
3
8
4
5
6
51,6
480
9
THRs 2-17M-75H, 5-25M-75H
47,6
65 91,4 66 79,3
80
19
55,4
19
63,6
59
59
55,4
4
42
226,2
365
75,3 100
70
121
49,2
61,5
Spodní pohled
Spodní pohled
1
1
82,5 120
1500
600
495
760
82,7 120
1000
635
Čelní pohled
Čelní pohled
540
Kotel je vybaven expanzní nádobou 10 l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1”
výstup ÚT 1”
zpátečka ÚT 1”
vstup studené vody 3/4”
výstup TV 3/4”
odvod kondenzátu DN 20
přepad pojistného ventilu 3/4”
prostupy elektro
strana 10
Kotel je vybaven expanzní nádobou 8 l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1”
výstup ÚT 1”
zpátečka ÚT 1”
vstup studené vody 3/4”
výstup TV 3/4”
odvod kondenzátu DN 20
přepad pojistného ventilu 3/4”
prostupy elektro
Kondenzační kotel Geminox THRs
THRs 1-10DC, 2-17DC, 5-25DC
Rám s expanzní nádobou pro THRs DC
540
9
6
5
7
3
8
236
2
100 61,5
20,6
10
51,6
59
367
55,4
4
59
12
11
58,5 70
55,5
56 42
54,5
12
42
55,5
184,5
51,6
20,6
100
61,5
Spodní pohled
80,4
199
120
162,5
495
760
925,8
1
348
119,5
540
547
Čelní pohled
499.1
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1“
výstup přímého topného okruhu 1“ (radiátory)
zpátečka přímého topného okruhu 1“ (radiátory)
výstup ohřevu zásobníku teplé vody 1“
zpátečka ohřevu zásobníku teplé vody 1“
odvod kondenzátu DN20
přepad pojistného ventilu 3/4“
vývody elektro
výstup směšovaného topného okruhu 1“
(podlahové vytápění)
11. zpátečka směšovaného topného okruhu 1“
(podlahové vytápění)
12. připojení expanzní nádoby 1“
203
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
388.9
190
Kotel není vybaven expanzní nádobou
strana 11
Návod k instalaci
THRs 2-17M-75H DC, 5-25M-75H DC
2
10
11
9
7
3
8
4
12
THRs B-120, B-120 DC
5
6
70
121
19
59
55,4
480
51,6
42
226,2
60,5
75,3 100
365
1735±10
Spodní pohled
1
765±10
120
495
760
82,7
114
1000
645
Čelní pohled
Kotel není vybaven expanzní nádobou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1“
výstup přímého topného okruhu 1“ (radiátory)
zpátečka přímého topného okruhu 1“ (radiátory)
vstup studené vody 3/4“
výstup TV 3/4“
odvod kondenzátu DN20
přepad pojistného ventilu 3/4“
prostupy elektro
výstup směšovaného topného okruhu 1“
(podlahové vytápění)
11. zpátečka směšovaného topného okruhu 1“
(podlahové vytápění)
12. připojení expanzní nádoby 1“
strana 12
Čelní pohled
Kotel je vybaven expanzní nádobou 18 l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
odvod spalin DN 80
přívod plynu 1“
výstup přímého topného okruhu 1“
zpátečka přímého topného okruhu 1“
vstup studené vody 3/4“
výstup TV 3/4“
odvod kondenzátu DN 20
přepad pojistného ventilu 3/4“
Pouze dvouokruhová varianta DC
9. výstup směšovaného topného okruhu 1“
10. zpátečka směšovaného topného okruhu 1“
Pozn.: cirkulace uvnitř zásobníku využijte volné prostupy v krytu.
Kondenzační kotel Geminox THRs
228
172
172
116
116
60 60
2
1735±10
4
9
3
8
7
10
5
6
7
Ø
1043±10
1009±10
976 ±10
934 ±10
910 ±10
235
876 ±10
843 ± 10
235
805± 10
818±10
892±10
50
173
600
17
Zadní pohled
373,6
36
259,6
548
584
662
120 110,7
8
4
3
5
6
10
9
2
Horní pohled
strana 13
Návod k instalaci
BS 100, 150, 200, 300
MS 120
600
6
7
7
4
3
3
1
1
2
2
5
852 – 869
4
6
5
Boční pohled
THRs 1-10, 2-17, 5-25
THRs 10-35, 10-50
4
6
5
5
7
3
1
3
1
10
44
2
9
42
0
8
295
570
600
Horní pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Horní pohled
vstup zásobníku
výstup TV
cirkulace TV
zpátečka zásobníku
vstup SV - možnost vyústění po 45 °
zpátečka ÚT
výstup ÚT
Typ
BS 100
Průměr
Výška
Připojení
BS 150
BS 200
6
10
9
4
BS 300
3
1600
2
7
600 mm
700
925
1150
5
3/4“
11
Čelní pohled
Integrovaná
propojovací sada
THRs/BS
strana 14
1.
2.
3.
4.
5.
těleso zásobníku
topná spirála
vstup topné vody 3/4“
výstup topné vody 3/4“
vstup studené vody
1/2“
6.
7.
8.
9.
10.
11.
výstup TV 1/2“
cirkulace TV 1/2“
jímka čidla teploty TV
magnéziová anoda
kontrolní otvor
izolace
Kondenzační kotel Geminox THRs
GBS 111, 151
5
4
3
6
2
1
H
1.
2.
3.
4.
GBS 111
958
GBS 151
1 220
Vstup ÚT
Teplá voda
Studená voda
Zpátečka ÚT
5. Cirkulace
6. Vypouštěcí armatura
HT 300 ERMR
6
11
9
5
4
8
3
1
9
1. vstup topné vody soláru R 1“
2. zpátečka topné vody soláru R 1“
3. nátrubek pro závitovou topnou
jednotku G 6/4“
4. zpátečka topné vody R 1“
5. vstup topné vody R 1“
6. výstup TV R 1“
7. vstup studené vody R 1“
8. cirkulace R 3/4“
9. vertikální lišta pro čidlo
10. příruba Ø 180
11. hořčíková tyčová anoda
10
2
7
H
D
A
B
C
E
F
G
I
J
K
L
M
N
1797
600
263
818
983
1083
1443
305
983
1507
848
1473
560
370
strana 15
Návod k instalaci
Zásobník AQUALIOS 300
10
5
4
1
3
1796
2
6
7
177
578
100
773
8
210
5
8
4
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
vstup topné vody ze soláru R 1“
výstup topné vody do soláru R 1“
el. topná spirála R 6/4“
zpátečka topné vody R 1“
vstup topné vody R 1“
vstup studené vody R 1“
výstup TV R 1“
cirkulace TV R 3/4“
jímka pro spodní čidlo TV
jímka pro horní čidlo TV
6
3
1
© Brilon a.s.
Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.geminox.cz
strana 16
1253
1103
961
9
2
Download

Kondenzační kotle THRs