TECHNICKÁ ZPRÁVA
Montážní návod, obsluha a údržba kolektorů WBSC
Vakuový trubicový kolektor – WBSC 1820-1824-1830-1836
Standardní dodávka kolektoru obsahuje:
- Sběrač - výměník kolektoru
- Vakuové trubice
- Rám kolektoru a spojovací materiál
- Upevňovací plastové elementy pro uchycení trubic
Technická data:
- Skladovací teplota
-30°C až 80°C
- Výrobní standard
ISO9001: 2008
- Záruka: 5 let při montáži odborně způsobilou osobou
Certifikát : Solar Keymark Licence EN 12975 - SP Technical Research Institute of Sweden
Umístění:
Solární kolektory WBSC využívají přímou i nepřímou (difúzní) složku slunečního záření. Nejvýhodnější
poloha kolektoru je směrem na jih. Sluneční svit by neměl být zastíněn. Optimální úhel sklonu kolektoru
je 40 - 45°, spolehliv ě pracuje v rozmezí 20° až 70°. Z d ůvodu větru je nutné nosné konstrukce kolektoru
upevnit k podložce dle konkrétních podmínek možného dynamického zatížení. Pokud není nosná
konstrukce spojena pevně s konstrukčními prvky budovy, je nutné konstrukci dostatečně zatížit
v návaznosti na místní podmínky dle konstrukce budovy a výpočtu statika. Na zatížení je možné použít
například betonové prefabrikované kvádry apod. Pro umístění na ploché střechy zohledňujeme i
hmotnost kolektoru a z hlediska možné sněhové pokrývky doporučujeme umístění kolektorů cca 30-50cm
nad plochu aby nedocházelo k zapadání sněhem.V případě zapadání sněhem je potřeba tento sníh
odstranit. Upevnění na šikmé střeše pomocí háků nebo šroubů musí být dimenzováno na zatížení
minimálně 100kg. Kolektor nesmí být namáhán kroucením, ohýbáním a chvěním. Upevňovací body
kolektoru musí být v rovině, aby šlo s trubicemi bez problémů pootočit. V terénu se nosné konstrukce
kolektoru kotví do základových betonových patek. Při práci s kolektory a nosnými konstrukcemi na střeše
dodržujte všechny zásady práce ve výškách.
Montáž kolektoru:
Kolektor je dodávaný v kartonových obalech, které obsahují vakuové tepelné trubice, plastové úchyty
trubic, sběrač – výměník, spodní Al lištu a rám s podstavcem pro umístění na rovné podložce, spojovací
a upevňovací materiál.
Při otevření kartonu zkontrolujte obsah balení dle přiloženého seznamu. Při zjištění jakéhokoliv
nedostatku prosím kontaktujte svého dodavatele. Prázdné papírové obaly prosím odevzdejte do
tříděného odpadu.
Před samotnou montáží kolektoru je nutné připravit jeho uchycení do střešní konstrukce prostřednictvím
háků nebo šroubů (pro sedlové střechy) nebo nosných podstavců (pro ploché střechy) viz kapitola
„Umístění“.
Kolektory musí být pevně ukotveny. Nosné konstrukce pro šikmé střechy nejsou součástí balení
a objednávají se podle typu a sklonu střechy.
Doporučujeme umístit kolektory do nosných konstrukcí v mírném spádu (1cm/1m), přičemž nižší bod je
vstup do kolektoru a vyšší bod je výstup teplonosné kapaliny.
Při montáži postupujte podle následujících pokynů:
– Připevněte háky nosné konstrukce na střechu pomocí spojovací tyče a úchytů.
– Složte rám, případně podstavec kolektoru a připevněte rám se sběračem na háky nosné konstrukce
nebo na plochou střechu nebo jiné ploché místo určení – vždy dle typu střechy.
(konstrukce se liší dle místních podmínek, typu střechy a umístění kolektoru)
Zobrazení nosné konstrukce pro plochou střechu nebo umístění na rovném terénu :
Postup montáže nosné konstrukce na šikmou střechu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odkryjte krytinu v místech uchycení střešních držáků (nosná konstrukce střechy – krovy)
Přišroubuje střešní držák do nosné konstrukce střechy pomocí 2 ks vrutů 8x120. Maximální rozteč
držáků 2 metry!
Střešní tašky překrývající držáky upravte pomocí úhlové brusky tak, aby po zpětném položení
správně dolehly
Uřízněte hliníkový H profil na rozměr potřebný podle rozteče krovů a šířky kolektoru. Minimální
přesah šířky kolektoru 50mm !
Pomocí montážních šroubů s T hlavou a matic M10 přišroubujte hliníkový H profil na střešní
držáky. Profily ustavte do vodorovné polohy pomocí stavěcích šroubů na střešních držácích.
Do H profilu vložte vkládací matku M8
Zkompletujte rám kolektoru
V rámu kolektoru (U profily) vyvrtejte dle rozteče hliníkových H profilů umístěných na střeše díry
průměr 8,5mmm. Při označování profilu před vrtáním nezapomeňte na mírný spád kolektoru
(1cm/1m viz Montáž kolektoru) !
9.
Vyvrtaný rám kolektoru přišroubujte pomocí šroubů Imbus 8x45, podložek U profilu a vkládacích
matek M8 na již připravené H profily
Připojte kolektor vodivým spojením k bleskosvodu (viz ochrana proti blesku)
Montáž trubic:
- trubice namontujte až tehdy, když je rám kolektoru i sběrač umístěn v konečné poloze, následná
manipulace rámem kolektoru s osazenými trubicemi by mohla znamenat jejich nepřípustné mechanické
namáhání a poškození včetně ztráty vakua. Plastové upevňovací koncovky nasuňte mírným tlakem na
spodní upevňovací lištu. Měděnou špičku trubice potřete slabou vrstvou teplonosné pasty. Naveďte
spodní konec trubice opatrně do plastové upevňovací koncovky, trubici pak opatrně bez použití násilí, jen
jemným pootáčením, zasuňte do tělesa sběrače (skleněný okraj doporučujeme navlhčit vodou).
Jakmile je dostatečně zasunuta jemným otáčením spodního šroubu vymezte takovou polohu, kdy je
možné ještě s trubicí pootočit, ale ve vertikální poloze je již nepohyblivá. Po nasazení trubic zkontrolujte
dotažení všech spojů rámu a s kolektorem již nehýbejte. Při práci zásadně používejte ochranné rukavice
s pogumovaným povrchem. Při případném rozbití trubice hrozí pořezání. Při slunečném počasí hrozí také
nebezpečí popálení o měděné špičky trubic.
Připojení kolektoru:
– kolektory WBSC je možné spojovat do homogenních celků za pomoci speciálního
příslušenství (propojovací set není součástí kolektoru). Pro připojení kolektoru s přívodním
potrubím Cu trubky 22x1 mm používejte samosvorné šroubení. Přívodní potrubí se nesmí pájet
přímo na kolektor z důvodu vysokých teplot. Vyvarujte se rovněž působení tzv. elektrického
článku v důsledku spojení nevhodných materiálů.
Teplonosnou látku doporučujeme používat na bázi propylenglykolu, nikdy ne na bázi
etylenglykolu. Všechny použité látky by měly být v přírodě rozložitelné.
Ochrana proti blesku: – zabezpečte ochranu kolektoru proti blesku pomocí vodivého připojení
studené větve primárního systému v místě přívodu potrubí do kolektoru k bleskosvodu. K
bleskosvodu je nutné připojit i rám kolektoru a nosné konstrukce.
Údržba:
Kolektor vyžaduje jen minimální údržbu. Pokud je na povrchu trubic větší nečistota, je vhodné ji
šetrně odstranit běžnými přípravky pro čištění skla. Kontrolu těsnosti hydraulických spojů
systému doporučujeme provést cca 1 ročně, rovněž kontrolu mechanického upevnění kolektoru
a trubic. Výměnu teplonosné kapaliny provádějte dle pokynů výrobce kapaliny. Při náhodném
poškození trubice je možné ji vyměnit za provozu stejným způsobem jako při montáži.
nepoškozená
poškozená trubice
Poškozená trubice se pozná tím, že je na dotyk výrazně teplejší a ve spodní části se začne
objevovat mléčné zabarvení.
Bezpečnostní pokyny:
1. Při manipulaci s trubicemi používejte ochranné rukavice a štít na obličej (možnost
pořezání při poškození trubice a popálení o měděné špičky).
2. Při práci na střechách dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách.
3. Vývody kolektoru nikdy nenapojujte pájením, používejte samosvorné spojky.
4. Při pájení jiných částí potrubí dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s otevřeným
ohněm.
5. Nenapouštějte kolektorový okruh, pokud je teplota kolektoru o 20 stupňů vyšší než
teplonosná kapalina.
6. Dodržujte čistotu, zabraňte styku s chemikáliemi a jinými nevhodnými látkami.
7. Nepřenášejte kolektor z jeho původního umístění (možnost popraskání trubic).
8. Trubice se nesmí vyjímat z kolektorů (pouze výměna poškozené trubice za novou).
9. Používejte jen doporučené komponenty a příslušenství.
10. Otevřené obaly s trubicemi nesmí být vystaveny slunečnímu záření.
11. Solární kolektory může instalovat jen odborně způsobilá osoba.
Doprava a skladování:
Při dopravě a skladování chraňte kolektor před nárazy a pády. Kartony s trubicemi ukládejte
vždy na rovnou podložku naležato (řiďte se směrovými znaky na obalu). Neukládejte na sebe
více než 8 kartonů s trubicemi. Zabezpečte kartony proti posunutí. Zabraňte uskladnění ve
vlhkém prostředí. V temperovaných skladech se mohou jednotlivé komponenty kolektorů
skladovat neomezenou dobu.
Technické parametry:
Borosilikátová vakuová trubice s vysoce selektivní absorpční vrstvou má velmi nízké tepelné
ztráty a díky vakuové izolaci umožňuje ohřev teplé vody i za špatných povětrnostních podmínek
a teplotách pod bodem mrazu.
Výkon trubicového kolektoru je rovnoměrněji rozložen během dne, což je výhodné zejména pro
získávání energie v dopoledních a odpoledních hodinách. Válcová plocha trubice garantuje
stejný úhel dopadu slunečních paprsků během celého dne v každém ročním období. Vakuové
trubice jsou vyrobeny z tvrzeného borosilikátového skla odolného proti nárazu.
Základem solárního kolektoru WBSC je dvojitá vakuová skleněná trubice a měděná teplonosná
trubice systému "HEAT PIPE".
Skleněná část představuje kompaktní celek bez těsnících prvků princip klasické termosky.
Vakuum uprostřed je vynikající izolant a jeho vlastnosti jsou natolik efektivní, že i při vysoké
vnitřní teplotě média v měděné trubici je skleněná trubice studená na dotek. Celkový přenos
tepla zajišťují kondenzační měděné samostatně uzavřené trubice „HEAT PIPE“ , které jsou
izolované proti vnějším vlivům v skleněné trubicí a v závislosti na teplotě se v nich mění
skupenský stav média (kapalina-plyn).
Teplonosné měděné trubky „HEAT PIPE“ používané v solárních kolektorech WBSC mají
optimální bod varu. Když teplota uvnitř trubice vlivem solárního záření stoupne nad 25o C,
médium uvnitř trubky se začne odpařovat - stává se plynem. Odpařené médium přenese na
vrchol teplonosné trubky teplo a odevzdá ho solárnímu médiu ve sběrném potrubí. Po předání
tepla výměníku médium zkapalní a vrátí se zpět na dno teplonosné trubky a celý proces se
začne opakovat znovu.
Tento přenos tepla je velmi rychlý a účinný.
Rozměry v mm (v / š / h) – hmotnost :
WBSC 1820: 20 trubic 1960 / 1550 / 100 – 61kg
WBSC 1824: 24 trubic 1960 / 1850 / 100 – 76 kg
WBSC 1830: 30 trubic 1960 / 2360 / 100 – 96 kg
WBSC 1836: 36 trubic 1960 / 2800 / 100 – 112 kg
Plocha kolektoru / plocha apertury m2:
WBSC 1820: 3,04 / 1,89
WBSC 1824: 3,63 / 2,28
WBSC 1830: 4,60 / 2,84
WBSC 1836: 5,48 / 3,42
Výkon kolektoru při G= 1000W/m2
WBSC 1820: 1025W
WBSC 1824: 1230W
WBSC 1830: 1532W
WBSC 1836: 2050W
Faktor účinnosti ve vztahu k ploše apertury η0a 0,541 / ve vztahu na absorbční plochu η0 0,933
Koeficient lineárních ztrát ve vztahu k ploše apertury a1a: 2,057 W/m2K
Koeficient kvadratických ztrát ve vztahu k ploše apertury a2a: 0,019 W/m2K
Odolnost skla proti kroupám do 25 mm
Doporučený průtok : 2 litry /min
Optimální poloha : Jih - úhel sklonu 40 – 450 (pracovní rozmezí 200- 700)
Stagnační teplota: 1870C
Pracovní tlak: 0,6 Mpa
Připojení: Cu 22x1
HOME plus service s.r.o.
Novohradská 745/21
37008 České Budějovice
tel.:+420 602 493 928
email:[email protected]
www.homeplus.cz
Download

Technická zpráva-montážní návod obsluha údržba