SAP Best Practices
Odv tvové a meziodv tvové know-how v jednom paketu
Rychle rozb hn te své
implementace pomocí SAP
Best Practices
Obsah
ehled SAP Best Practices
Koncepce implementace
Nástroje
SAP Best Practices for CRM
Úsp ch a shrnutí
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 2
Úvod do SAP Best Practices
SAP Best Practices je paket, který poskytuje p edkonfigurované
obchodní procesy a akcelerátory projektu pro zefektivn ní
zákaznických implementací.
Úpravy
v rámci
projektu
Standardní
systém
Tradi ní
projekt
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 3
Úpravy
v rámci
projektu
SAP Best
Practices
Standardní
systém
Se SAP
Best Practices
Pro jsou SAP Best Practices “nejlepší”?
Zkušenosti SAP a jeho partner p ispívají k vylepšování
SAP Best Practices
Více než 35 let zkušeností, návrh a
vstup od firem všech velikostí
es 36 partner SAP p ispívá k
ímému vývoji zam enému na
efektivitu a plnohodnotnost
Více než 40 000 implementací
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 4
SAP Best Practices se používají pro celou
škálu projekt
Mikrovertikální SAP Business All-in-One
Paket SAP Best Practices poskytuje pevný základ pro rychlý vývoj
mikrovertikálních ešení
Prototyp / potvrzení konceptu
Rychlý náhled na aplikace a procesy SAP a jejich pochopení
Referen ní systém
Rychlá definice a urychlení vytvá ení cílového konceptu a definice rozsahu
Výchozí bod
Pokrývá v pr
ru 30% až 80% požadavk st edn velkých firem
hem projektu lze p idávat další p ípadné požadavky
Rollout do dce iné spole nosti
žete urychlit rollout systému SAP do dce iných spole ností v r zných
oblastech nebo odv tvích
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 5
SAP Best Practices –
umož ují zavád ní zm n v malých
a st edn velkých podnicích jako klí ový prvek SAP Business
All-in-One
Odv tvová
ešení
Partne i
Jednoduchá
podniková aplikace
Kompletní,
izp sobivé
Konfigurovatelné a
rozši itelné
zahrnující základní
funkce pro malé
firmy
podnikové ešení ondemand
podnikové ešení onpremise s osv
enými
postupy odv tví
Accelerated by
SAP Best Practices
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 6
Co je obsaženo: Se SAP Best Practices se dodává
dokumentace a p edkonfigurace
V každém paketu SAP Best Practices najdete
kompletní dokumentaci a p edkonfiguraci.
Obsah zahrnuje:
Dokumentace
ehledy scéná
Dokumentace obchodních
proces
Rychlý pr vodcepro požadavky a
asistovanou aktivaci nastavení
Konfigura ní p íru ka
Školicí materiály
Download dokumentace
s obchodní dokumentací,
technickou dokumentací,
šablonami dokument a
konverzními formulá i
edkonfigurace
edkonfigura ní nastavení
Vzorová kmenová data
Konfigura ní dokumentace
Nástroje automatizace
Tiskové formulá e
Role uživatel k plnému využití
nového klienta SAP NetWeaver
Technický download
Konfigura ní nastavení
Nástroje automatizace
Detailní tiskové formulá e a výkazy
… jsou k dispozici v SAP Add-On
Poznámka:
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 7
které SAP Best Practices jsou
dodávány pouze jako download
dokumentace, podrobnosti najdete v
dokumentu rychlého návodu
Obsah
ehled SAP Best Practices
Koncepce implementace
Nástroje
SAP Best Practices for CRM
Úsp ch a shrnutí
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 8
Použití SAP Best Practices zahrnuje p t
základních krok
Prov te dokumentaci SAP Best Practices a rozsah scéná e a
vyberte vhodné scéná e nasazení na portálu SAP Help Portal,
pak vybraný paket stáhn te
1. Kontrola a
download
2. Instalace
Instalujte aplikace SAP a požadované pokyny
3. Aktivace
Zave te a aktivujte p edkonfigurované scéná e nebo
manuáln konfigurujte systém, revizi nebo testujte scéná e
pomocí dokumentace obchodních proces
4. Up esn ní
Ur ení a p idání dalších požadavk k p edkonfigurovaným
scéná m SAP Best Practices.
5. Adaptace
a rozší ení
Systém adaptujte a rozši te, abyste uspokojili pžadavky
zákazníka nebo mikrovertikální požadavky
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 9
em na SAP Best Practices na živý systém
SAP Best Practices
Add-On
Aktivace
všech
scéná
Identifikace pot ebného rozsahu
íprava a výb r scéná
Prototyp
Vyškolení projektového týmu
Pochopení pr
Aktivace
vybraných scéná
hu transakcí
VÝVOJ
QAS
PROD
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 10
SAP Best Practices jsou
základem pro celou dobu
trvání vašeho
implementa ního projektu
Obsah
ehled SAP Best Practices
Koncepce implementace
Nástroje
SAP Best Practices for CRM
Úsp ch a shrnutí
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 11
IMPLEMENTACE - Solution Builder
Zjednodušená cesta k aktivaci SAP Best Practices
ROZSAH
ADAPTACE
Výb r grafického scéná e
Standardní šablony rozsahu
dodávané SAP Best Practices
Snadné rozší ení dalšími
šablonami
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 12
Grafická adaptace struktury
podniku
Personalizace kmenových
dat
AKTIVACE
Automatická instalace
vybraných scéná s
personalizovanými daty
Zvýšený výkon a použitelnost
Solution Builder:
Komponenty a základní funk nost
Solution Builder
Solution
Builder
ídí r zné rozsahy ešení nebo paketu
Grafické jádro rozsahu
Sestavení a personalizace organiza ní struktury
Editor aplika ních oblastí + p azení
Asistent
implementace
ídí a sleduje implementaci ešení/paketu
(založené na scéná i), p ístup k protokol m
azení building blocks, údržba informací na
úrovni scéná e/editace scéná e (nap . parametry
stanovení ceny)
Building Block
Builder
Zakládání building blocks
Vkládání r zných typ úloh pro implementa ní
innosti
Údržba instala ních dat
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 13
Obsah
ehled SAP Best Practices
Koncepce implementace
Nástroje
SAP Best Practices for CRM
Úsp ch a shrnutí
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 14
SAP Best Practices for CRM: Funkce
Velká
spole nost
Zam ení
St edn
velká
spole nost
Flexibilita
Management kampan
Malá
spole nost
Management
vstupních tip
Management
výstupních tip
Management
inností
Management
íležitostí
Obchod.po
telefonu
vstup
Obchod. po
telefonu
výstup
Internetový
prodej B2C
Internetový
prodej B2B
Rozší . zpracování
zakázek odb ratele
Generické scéná e,
které lze snadno
kombinovat do
složitých ešení
Rozsah scéná vhodných pro trh malých a st edních firem
(požadavky podniku a systémová infrastruktura)
BP
Odv tví
SAP CRM
BP
CRM
edkonfigurovaná integrace s jinými verzemi
SAP Best Practices
Integrace s jinými ešeními SAP Business Suite
SAP BW
SAP ERP
Rozší ené
CRM
Core
Core
Metoda využívající
building block pro
modulární použití
komponent CRM
Integrace
Základní
funk . BP
Channels
Nasazení CRM
orientované na
fázi podpory
SAP Best Practices for CRM: Rozsah (1)
Seznam scéná
MARKETINGOVÉ SCÉNÁ E
SERVISNÍ SCÉNÁ E
Úsporný management kampan
Kontaktní st edisko - servis
Management tip
Zpracování servisních zakázek
Kontaktní st edisko - marketing
Zpracování reklamací a vrácených
dodávek
PRODEJNÍ SCÉNÁ E
Management ú
E-service: Podpora ešení
a kontakt
Management inností
Management p íležitostí
E-Service: Zpracování servisních
požadavk
E-Service: Zpracování reklamací a
vrácených dodávek
Management oblastí prodeje
Management pipeline prodeje
ANALYTICKÉ SCÉNÁ E
Kontaktní st edisko - prodej
Výkaznictví pro marketing, prodej a
servisní scéná e prost ednictvím SAP BW
nebo interaktivního výkaznictví CRM
SAP Best Practices for CRM: Rozsah (2)
Další dodávané komponenty
KONFIGURACE ROZHRANÍ
VÝKAZNICTVÍ
edkonfigurované role pro
CRM WebClient upravené podle
rozsahu scéná BP CRM
Zjednodušený reporting dat zákazník bez SAP
BW
INTEGRACE ERP
GROUPWARE
Zjednodušení prost ednictvím
integrace groupware a e-mailu One-toOne na stran klienta
Integrace kmenových a transak ních dat mezi
SAP ERP a SAP CRM upravená podle
rozsahu scéná e BP CRM
Základní integrace uživatelského rozhraní mezi
aplikacemi ERP NetWeaver Business Client a
CRM WebClient
SAP Best Practices for CRM:
Building Blocks (1)
Vrstva 0 building blocks
Vrstva 1 building blocks
Název BB
Název BB
C00
SAP Best Practices Installation
B08
CRM Cross-Topic Functions
B01
CRM Generation
C41
CRM Interactive Reporting
C71
CRM Connectivity
C11
CRM Marketing Master Data
C72
CRM Connectivity Standalone
C23
CRM Basic Sales
C04
CRM WebClient User Interface
C13
CRM Service Master Data
B09
CRM Customizing Replication
C12
CRM Service Master Data Standalone
C01
CRM Organizational Model
C02
CRM Organizational Model Standalone
C03
CRM Master Data Replication
C10
CRM Central Master Data
C09
CRM Central Master Data Standalone
Základy BBs
Povinné pro všechny scéná e
Globální BBs
Povinné jen pro specifické skupiny
scéná nebo volitelné
SAP Best Practices for CRM:
Building Blocks (2)
Vrstva 2 building blocks
Název BB
C22
CRM Lean Campaign Management
C37
CRM Lead Management
C31
CRM Activity Management
C36
CRM Account and Contact Management
C32
CRM Opportunity Management
C34
CRM Integr. ERP Order & Quotation Mgmt.
C06
CRM Territory Management
C26
CRM Service
C40
CRM Service Standalone
C28
CRM Complaints
C78
CRM Interaction Center
C33
CRM Teleservice
C74
CRM E-Service
BBs specifické pro scéná
Povinné jen pro jeden specifický scéná
edkonfigurovaný WebClient UI
3
1
4
5
2
Následující prvky WebClient
UI jsou p edkonfigurovány
podle rozsahu scéná e SAP
Best Practices:
Naviga ní lišta
Odkaz na rychlé vytvo ení
Pracovní oblast
Skupina odkaz pro
pracovní oblast
Logické odkazy
edkonfigurované podnikové role WebClient
Marketing
Pracovník marketingu
Manažer marketingu
Agent kontaktního st ediska marketing
Manažer kontaktního st ediska
Odbyt
Pracovník odbytu
Manažer odbytu
Agent kontaktního st ediska
- odbyt
Manažer kontaktního
st ediska
Servis
Agent kontaktního
st ediska - servis
Agent kontaktního
st ediska - podpora
Servisní pracovník
Servisní technik
Manažer servisu
SAP Best Practices for CRM V2.70
Integra ní témata SAP CRM <-> SAP ERP
ERP
CRM
Scéná
SAP Best Practices for CRM
Dodávané komponenty
Nabídka a zpracování zakázky probíhá výhradn v SAP ERP, nap .
nabídka/zakázka odb ratele ERP z kontaktního st ediska CRM
Nabídka ERP založená na p íležitosti CRM
Vytvo ení nabídky/zakázky odb ratele ERP p ímo z CRM WebClient UI s omezenou
funk ností
Žádná vým na prodejních doklad mezi SAP ERP a SAP CRM
Organiza ní
model
Jsou podporovány 3 varianty integrovaného organiza ního modelu:
Jen integrace s oblastí odbytu ERP SD
Integrace s organiza ním modelem ERP HR
Žádná integrace v p ípad samostatného CRM
Flexibilita podle specifických požadavk zákazníka
Kmenová data
Customizing
Objekty kmenových dat vym
né mezi SAP ERP a SAP CRM:
Kmenová data zákazníka, kontakty
Produkty
Podmínky (základní cena)
Doporu ení pro integraci: hlavní systémy, íselné rozsahy atd.
Uživatelské
rozhraní
Integrace mezi SAP ERP NWBC a SAP CRM WebClient
ERP NWBC
CRM WebClient
Vizualizace kompletního CRM WebClient v NWBC
Úrove záznamu: innost CRM, nap . tip
CRM WebClient
ERP NWBC
Transakce ERP SAP GUI b žící v rámu CRM WebClient
Úrove záznamu: transakce ERP
Systémová
infrastruktura
Podpora konfigurace pro spojení mezi SAP ERP a SAP CRM
Obsah
ehled SAP Best Practices
Koncepce implementace
Nástroje
SAP Best Practices for CRM
Úsp ch a shrnutí
PT Nippon Indosari volí paket založený na SAP
Best Practices
Problémy a p íležitosti
STRU NÁ FAKTA
PT Nippon Indosari Corpindo
Místo: Bekasi, Indonésie
Odv tví: CPG
Produkty a služby: Pekárenské
produkty
760 zam stnanc
Web: www.sariroti.com
SAP Solutions and Services: SAP
Business All in One®, SAP Best
Practices
Partner: Metrodata e-Bisnis
Integrace a efektivnost podnikových
proces
Výkaznictví
Centralizovaná databáze
Cíle
Zefektivn ní obchodních proces a
zvýšení produktivity
Zpr hledn ní obchodních proces
Vývoj systému, který m že r st s firmou
Charakteristika implementace
“Výhody vyjád ené sníženými náklady,
zvýšeným výnosem a strategií IT
získané od SAP jsou velmi významné a
pozvednou Nippon Indosari na novou
úrove úsp šnosti”
Alex Honki
Vedoucí projektu
PT Nippon Indosari Corp.
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 24
Implementace byla dokon ena b hem 20
týdn
Pro SAP
Dobré reference u podobných projekt
a renomé SAP v odv tví spot ebního
zboží
SAP nabízí bohaté funk nosti, které
mohou obsáhnout velké rozp tí
obchodních proces
Výhody
edkonfigurované ešení
implementaci zna
urychlilo
Plná integrace logistického et zce a
celé rozp tí logických a analytických
funkcí
Informace jsou p esné, spolehlivé a
dostupné v reálném ase
K dispozici je více analýz pro
rozhodování
WEG China volí paket založený na SAP Best
Practices
Problémy a p íležitosti
STRU NÁ FAKTA
WEG China
Místo: Nantong, ína
Odv tví: IM&C
Produkty a služby: Motory
600 zam stnanc
Web: www.weg.net
SAP Solutions and Services: SAP
ERP®, SAP Best Practices
Partner: hartung:consult
“Nikdy bychom neo ekávali, že je
možné implementovat celou škálu
ešení SAP za tak krátkou dobu.”
Fernando Lima
Vedoucí projektu
WEG Nantong
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 25
ed SAP uživatelé nepoužívali žádné
ešení ERP
Velmi krátké období implementace
Pro SAP
Zkušenosti na trhu
Dostupnost paketu SAP Best Practice
Centrála spole nosti implementuje
SAP
Cíle
Rychlá implementace SAP
Poskytnutí integrované aplikace všem
obchodním odd lením
Použití nejlepších odv tvových postup
Charakteristika implementace
Implementace byla dokon ena b hem 3
síc
Výhody
Paket SAP Best Practices zákazníkovi
umožnil získat prototyp b hem velmi
krátké doby.
K dokon ení konfigurace systému byly
nutné jen malé úpravy.
Cereal Comércio volí paket založený na SAP®
Best Practices
Problémy a p íležitosti
STRU NÁ FAKTA
Cereal Comércio
Místo: Rio Verde-GO, Brazil
Odv tví: Spot ební produkty, mlé né
produkty
Produkty a služby: Sója a deriváty,
skladové služby
Obrat: 100 milion dolar
100 zam stnanc
Web: www.grupocereal.com.br
SAP® Solutions and Services: SAP®
Business All-In-One, SAP Best Practices
Partner: Inove Soluç es
Transparentnost finan ního toku firmy
Nedostate ná finan ní kontrola a
výkaznictví
Správa zásob, ízení výroby a související
náklady
Cíle
Dosáhnout provozní dokonalosti
Zvýšit provozní efektivitu
Snížení náklad a zvýšení produktivity
Lepší výkaznictví a analytiky
Charakteristika implementace
“ ešení založené na SAP Best Practices
se osv
ilo jako nejrychlejší cesta k
vy ešení našich podnikových problém .
Projektové výzvy p ejít doslova od nuly k
produktivnímu provozu za mén než 8
týdn se zhostil náš partner, firma Inove
Soluções s vynikajícími výsledky.”
Evaristo Jr.
CEO
Cereal Comerico
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 26
Kompletní implementace za mén než 8
týdn
Celkové po áte ní náklady nižší než
200.000 US$
Více než 90% základní funk nosti SAP
Best Practice v Brazílii použito zcela
nov
Pro SAP
Ov ené robustní plánování
podnikových zdroj (ERP)
Podpora rychlého nasazení
obchodních operací a proces
Výhody
Implementace firm Cereal Comercio
poskytla úplnou kontrolu nákupu,
zásob, výroby, odbytu a financí
ešení SAP podporuje každou fázi
výroby a distribu ního procesu od
íjmu zboží p es výrobu až po
dokon ení odbytového procesu.
Finan ní tok – ke standardní
funk nosti finan ního toku v SAP firma
Cereal navíc vyvinula relaci
“zásoba/finan ní tok”, nový zp sob
posouzení dopadu pohybu zboží ve
vztahu k finan nímu asovému plánu.
Mikro+Polo d.o.o. volí paket založený na SAP®
Best Practices
Problémy a p íležitosti
STRU NÁ FAKTA
Mikro+Polo d.o.o.
Místo: Maribor, Slovinsko
Odv tví: Velkoobchod
Produkty a služby: Aplikovaná technika,
léka ské a kalibra ní laboratorní
produkty
Obrat: 10,3 milion euro
70 zam stnanc
Web: www.mikro-polo.si
SAP® Solutions and Services:
SAP® Business All-In-One solution,
SAP Best Practices package
Partner: itelligence d.o.o.
Nedostatek provozní p ehlednosti
Nedostate ná finan ní kontrola a
výkaznictví
Nedostate ný p ístup ke správným dat m
v dané chvíli
Cíle
Zvýšit provozní efektivitu
Zlepšit vztahy se zákazníky
Rychleji reagovat na m nící se obchodní
podmínky
Charakteristika implementace
“Zvolili jsme ešení itelligence
itWholesale pro velkoobchod, protože
jsme pot ebovali získat informa ní
systém, který bude podporovat a
automatizovat naše obchodní procesy na
nejvyšší možnou úrove . Firma SAP byla
vybrána kv li vynikajícím referencím a
také proto, že systém SAP byl volbou
našich nejvýznamn jších zákazník a
dodavatel .”
Marko Podgornik
Jednatel
Mikro+Polo d.o.o.
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 27
Celý rozsah implementace byl dokon en
hem 23 týdn
Použití implementa ních nástroj
Akcelerovaný systém a uživatelská
dokumentace
Urychlené zau ení zákazníka
Snížený po et konzulta ních dn
Pro SAP
Integrované osv
ené postupy
specifické pro odv tví
Ov ené robustní plánování
podnikových zdroj (ERP)
Schopnost upravit finální ešení podle
rostoucích nebo m nících se pot eb
podnikání
Podpora pro lokalizované/národní
obchodní postupy
Výhody
Centralizovaná správa dat a
výkaznictví
Pln integrovaný podnikový systém
Úsp ch u zákazníka - Med-Health Companies
Rychlé nasazení b hem 10 týdn pomocí ešení SAP Business All-in-One
založeného na SAP Best Practices
Byly vybrány nejlepší odv tvové postupy,
které lze škálovat k dosažení budoucích
pot eb
Med-Health Companies, p ední
distributor medicínských
produkt , si zvolil ešení SAP
All-in-One implementované
firmou Ki Solutions
Firma Med-Health pot ebovala rozší it
sv j systém o extenzivní funk nosti
ipravené pro farmaceutické a
velkoobchodní ízení odbytu, aby mohla
zahájit produktivní provoz webové
distribuce medicínských pot eb
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 28
Rychlé nasazení b hem 10 týdn s velmi
omezeným personálem k udržení provozu
ešení SAP All-in-One založené na SAP
Best Practices se standardní odv tvovou
infrastrukturou pomohlo získat kredibilitu u
zákazník a partner
Úsp ch u zákazníka - Polyglass
Cenov p íznivé nasazení pro spole nost st ední velikosti pomocí
ešení SAP Business All-in-One založeného na SAP Best Practices
“Pokládáme základy pro budoucí inovace,
které budou následovat”
Andy Hastings, COO, USA
POLYGLASS, p ední výrobce
modifikovaných asfaltových
st ešních krytin, implementoval
partnerské ešení SAP All-inOne EDGETM od Technology
Solutions Company (TSC)
Firma Polyglass se p ipravovala
požádat o certifikaci ISO a zajímala se
o ešení, které zvládne požadavky na
podrobnou dokumentaci a postupy
obchodních proces . SAP All-in-One
bylo jediné ešení schopné t mto
požadavk m vyhov t v as a v rámci
rozpo tu.
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 29
Cenov p íznivé nasazení podle asového
plánu splnilo o ekávání
Extenzivní dokumentace obchodních
proces a postup pro podporu certifikace
ISO
Celosv tové studie prokázaly hodnotu SAP
Best Practices
Zkrácení asu ( lov kohodiny)
Implementa ní akcelerace:
Pr
SCM, SRM
Snížení poradenských a zákaznických
zdroj pr
rn o 50%.
PLM IT
1Výsledky
pr zkumu z let 2006 - 2007 provedeného spole ností SAP
mezi zákazníky, kte í do svých implementa ních projekt zahrnuli
SAP Best Practices.
2Studie
SAP Best Practices z roku 2004 provedená univerzitou
Ludwigshafen University of Applied Sciences
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 30
150
15
0
Vyhov ní pot ebám
zákazník :
“Bez SAP Best Practices by
projekt byl mnohem složit jší.
Celkov byl projekt rychlejší.”2
375
CRM/BI
Celková doba implementace se snížila
pr
rn o 32%.
Pr
rn se požadavky zákazník
pokryjí ze 72%1
1045
ERP
rná doba implementace byla 4,2
síce pro více než 20 vzorových
projekt ve Spojených státech a
latinské Americe v roce 2006.
200
400
600
Snížení náklad
800
1000
1200
(v tis. Euro)
3345
SCM, SRM
195
2250
ERP
436
400
PLM IT
65
CRM/BI
30
15
0
n = 51
Medián
Aritmetický pr
1000
2000
3000
4000
r
SAP Best Practices
Základ pro váš úsp ch na trhu st edn velkých podnik
Pakety p ipravené splnit pot eby firem st ední velikosti
Pevný základ pro p edkonfigurované obchodní scéná e p ipravené k okamžitému použití,
založené na hlubokých odv tvových zkušenostech spole nosti SAP
Rychlá implementace a snížené náklady
Nástroje, obsah a metodika ke snížení náklad ve srovnání s tradi ními p ístupy
edkonfigurované obchodní znalosti
Opakovan použitelná dokumentace a konfigurace, kterou lze p izp sobit specifickým
pot ebám
Vytvo te nebo rozši te svá podniková ešení
Využijte pln dokumentované implementa ní postupy v etn nástroj automatizace a
personalizace jako základ k vytvo ení vlastního ešení SAP Business All-in-One
ipravte funk ní prototyp
Budete mít funk ní, pln dokumentovaný a zbrusu nový prototyp za n kolik dn
Zlepšete výkonnost projektu a porozum ní zákazník m
Použijte SAP Best Practices jako integrovaný nástroj pro vyhodnocení, školení a
implementaci
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 31
Kde hledat další informace
Ve ejné stránky SAP
SAP Business All-in-One – http://www.sap.com/businessallinone
SAP Best Practices – http://www.sap.com/bestpractices
SAP Service Marketplace – jen partne i a zákazníci
SAP Business All-in-One – http://service.sap.com/baio
SAP Best Practices – http://service.sap.com/bestpractices
SAP Best Practices Portfolio – Kontrola
SAP Help Portal - ve ejný
SAP Best Practices – http://help.sap.com/bestpractices
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 32
kujeme!
SAP Best Practices
SAP AG
[email protected]
© SAP 2010 / SAP Business All-in-One
Strana 33
© 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed
without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS,
i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC,
BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and
Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective
logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned
herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product
specifications may vary.
The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written
permission of SAP AG.
This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and
functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is
subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.
SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained
within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a
particular purpose, or non-infringement.
SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation
shall not apply in cases of intent or gross negligence.
The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these
materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.
Download

SAP Best Practices for CRM