Personální a kariérové poradenství ● www.edufactory.cz
Společnost a.s.
se sídlem
IČO:
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
zastoupená
(dále jen „zaměstnavatel“)
MZDOVÝ VÝMĚR
Zaměstnanec:
Narozen:
Druh práce:
(dále jen „zaměstnanec“)
V souladu s platnou mzdovou směrnicí zaměstnavatele Vás s účinností od DD.MM.RRR
zařazujeme do tarifní třídy /skupiny prací/: X a stanovíme Vám tuto měsíční mzdu:
Měsíční mzdový tarif:
,- Kč
Osobní ohodnocení:
,- Kč
Měsíční mzda celkem:
,- Kč
Celková měsíční mzda je stanovena k 40 hodinové týdenní pracovní době. Úměrně se v obou
složkách krátí podle odpracované doby.
Osobní ohodnocení je vázáno na včasné a kvalitní splnění pracovních úkolů a povinností.
Osobní ohodnocení může být sníženo nebo nepřiznáno při nesplnění nebo nekvalitním
splnění některého z pracovních úkolů, nebo povinností, které pro zaměstnance vyplývají
z jeho pracovní náplně, či pracovního řádu zaměstnavatele.
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v sobotu a v neděli a za práci v noci budou vypláceny
podle mzdové směrnice.
V Praze dne 30.11.2012
____________________
Zaměstnanec převzal mzdový výměr dne: ........................
__________________
zaměstnanec
Download

VZOR – Mzdový výměr - HR formuláře a vzory