WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
VydáVá
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
RedAKČNÍ RAdA
Šéfredaktor
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
PřÍjeM iNZeRce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM
Carlos Sardá
Foto na obálce: Carlos Sardá
AdReSA RedAKce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
TiSK
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
1/2014
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Nové vedení Sdružení ČESMAD BOHEMIA ......................................................3
Aktivity Sdružení ..............................................................................................4
SiLNiČNÍ dOPRAVA
Novinky z Evropské unie ..................................................................................7
Už zas…!!! ......................................................................................................9
Vymáhání sankcí udělených řidičům v zahraničí .............................................10
Změny od 1. 1. 2014 .......................................................................................10
Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta ......................................... 11
Zprávy ze světa ..............................................................................................12
Poštovní autobusy 1919–1932 .........................................................................14
Novinky u aplikace TIR-EPD ...........................................................................15
Státy Úmluvy TIR 1975 ...................................................................................15
Seznam smluvních států Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR...16
V Afghánistánu obnoven systém TIR ...............................................................17
AUTOBUSOVá dOPRAVA
Přeprava osob po Německu ...........................................................................18
Přeprava osob po Rakousku ...........................................................................19
eKONOMiKA &LeGiSLATiVA
Pojistné právo ................................................................................................23
ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST
Školení, kurzy, semináře .................................................................................27
TecHNiKA
Mercedes-Benz snižuje emise ........................................................................29
Mercedes CLA 220 CDI ................................................................................30
Continental rozšiřuje výrobu pneumatik .........................................................34
NEOPLAN Cityliner v Euro 6 ..........................................................................36
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 10. 1. 2014
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Scania klimatický tunel ..................................................................................38
Buggyra vytvořila tým snů ..............................................................................39
Na Tchaj-wanu byl smontován dvoutisící DAF CF ...........................................41
Cesta vznětového motoru ...............................................................................42
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha ‑ Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno ‑ Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava ‑ Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové ‑ Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem ‑ U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice ‑ Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň ‑ Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVOdNÍK
Vážení čtenáři Transport magazínu,
vážení členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal v roce 2014 jako nový
generální tajemník Sdružení. Nastupuji do této pozice s vědomím, že mám na co navazovat a přebírám stabilní organizaci
s vysokým odborným renomé. Věřím, že v zádech se silnou
členskou základnou téměř dvou tisícovek dopravních firem budeme korektními, ale také silnými partnery pro jednání se státní
správou. Po 15 letech působení ve Sdružení vím, že je stále co
zlepšovat a bude plno záležitostí, o které se budeme muset společně poprat.
Skončil rok, který přinesl mnoho změn na naší politické scéně a zadělal i na změny další, kterých
se zřejmě dočkáme už v lednu. Budou důležité pro všechny občany této země, ať už jsou zaměstnanci nebo podnikají a vytvářejí zdroje pro rozvoj státu. Dotknou se samozřejmě i silniční dopravy
a života našeho Sdružení.
S vědomím toho, že se o prosperitu firem, a tím i celé země vždy musí zasloužit jejich vlastníci,
manažeři a zaměstnanci, a nikoliv stát, věřme, že rok 2014 bude rokem úspěšným a přinese nám
uspokojení. Nespoléhejme na stát. Chtějme po něm, aby vytvářel rozumné podmínky pro život
a podnikání, vláda mu dala nějakou dlouhodobější vizi a jeho občané se o něj mohli opřít, když
potřebují.
Hleďme do roku 2014 s optimismem a důvěrou ve vlastní schopnosti.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z věcí, které se
Vám nebo někomu z Vašeho okolí podaří.
Vítejte v roce 2014!
Vojtěch Hromíř
generální tajemník
2
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Z
ČiNNOSTi
SDRUŽENÍ
NOvé vEDENÍ SDRUŽENÍ
ČeSMAd BOHeMiA
Foto: Martin Felix
Martin felix
Od 1. ledna 2014 se stal novým generálním tajemníkem
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Mgr. Vojtěch Hromíř, jeho zástupcem je ing. jan Medveď.
Vojtěch Hromíř pracuje pro ČESMAD BOHEMIA
již 15 let, z čehož větší část
působil ve funkci zástupce
generálního tajemníka. Jeho
nový zástupce Jan Medveď je
zaměstnancem Sdružení od
roku 2002, když doposud byl
vedoucím odboru legislativy
a mezinárodních vztahů.
Mgr. Vojtěch Hromíř
Ing. Jan Medveď
Transport magazín 1/2014
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
AkTIvITy SDRUŽENÍ
V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů
jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
• VZOROVé PřEPRAVní PODmínky
Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku, zrušení bez náhrady vyhlášky o přepravním řádu a pochopitelným
nejasnostem a právní nejistotě při uzavírání smluv od ledna
2014, předsednictvo Sdružení pověřilo prezidenta V. Starostu
zajištěním možnosti alespoň nějaké minimální možné ochrany dopravců při uzavírání přepravních smluv. Po konzultacích
s právníky se jako vyhovující řešení ukázala varianta vytvoření
a publikování tzv. oborových přepravních podmínek, na které
by se dopravci při uzavírání přepravních smluv se souhlasem
odesílatele mohli odvolávat. Následně bylo rozhodnuto zadat
zkušeným „dopravním“ právníkům zpracování těchto oborových přepravních podmínek. Pokud splní zakázku, podmínky
by měly být k dispozici členům do konce ledna 2014.
• CEmt
Od 1. ledna 2014 bude platit nový průvodce používáním
povolení CEMT, bohužel sekretariát CEMT zveřejnil snad
konečnou podobu až 18. prosince 2013. Pracovní překlad
bude zveřejněný na stránkách ČESMADu začátkem ledna
2014. Od 1. ledna 2014 se budou vydávat nové vzory atestů
CEMT pro přípojná vozidla (žlutý formulář) a pro pravidelné
technické kontroly (bílý formulář). Doporučuje se dopravcům
nechat si potvrzovat po 1. lednu 2014 již tyto nové atesty. ČESMAD tisk nových verzí atestů objednal, měly by do konce
roku 2013 být k dispozici. Již vydané atesty zůstávají v platnosti, s výjimkou atestů z STK, které platí jen po dobu 12 měsíců od data vydání v roce 2013.
Objevil se problém s atesty pro EURO V, které někteří výrobci a dovozci vydávali v roce 2008 ještě před oficiálním zveřejněním verze atestů od sekretariátu. Jednalo se o atesty pro
EURO IV, kde si dovozci ve formuláři přepsali písmeno „IV“
za písmeno „V“. Takto upravené atesty lze využívat pro potřeby dokladování ekologické úrovně vozidla např. pro mýtné
systémy, ale s povolením CEMT se doporučuje je vyměnit za
oficiální verze, které jsou v souladu s některým z Průvodců
CEMT verze, platné od ledna roku 2009.
V prosinci jsme sekretariátu CEMT nahlásili konkrétní případy porušování pravidel CEMT tureckými úřady. Vedení ITF/
OECD slíbilo jednat s nejvyššími tureckými představiteli
o nápravě.
4
• mEZináRODní jEDnání
Začátkem prosince se uskutečnila v Praze smíšená komise
s Bosnou. Výsledky jsou dobré, povolení pro nákladní i osobní dopravu v roce 2014 by mělo být dost na pokrytí požadavků českých dopravců. V nepravidelné dopravě se využívá
jízdní list v souladu s dohodou Interbus. Začátkem roku 2014
se uskuteční jednání smíšených komisí s Tureckem a Německem a vzhledem k potížím českých dopravců v Kazachstánu
i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, členové sdružení mají možnost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na e-mail [email protected]
• PRáVA CEStujíCíCH
Autobusoví dopravci nás požádali o zjištění názoru na aplikaci nařízení 181/2011 o právech cestujících v případě, kdy
dojde k poruše autobusu až v průběhu jízdy. Požádali jsme
ministerstvo dopravy o názor. Odpověď jsme dostali obratem.
Podle názoru MD především je třeba si uvědomit, že v případě vnitrostátní linkové dopravy se podle § 39d zákona o silniční dopravě do 28. 2. 2017 nepoužije čl. 19 a 21 nařízení,
upravujících práva cestujících v případě zpoždění autobusu,
a platí tedy vnitrostátní právní úprava. Jinak v případě dopravy, na kterou se vztahuje nařízení, je třeba odkázat na čl. 19
odst. 3 nařízení, který upravuje povinnost dopravce v případě,
že se autobus během cesty porouchá. Přesáhne-li v důsledku
poruchy zpoždění při odjezdu ze zastávky 120 minut, mají
cestující podle čl. 19 odst. 4 právo na pokračování či přesměrování podle čl. 19.1. a) nebo náhradu jízdného a případně
bezplatnou zpáteční přepravu podle čl. 19.1.b). Tento nárok
tedy platí v případě zpoždění při odjezdu z kterékoli zastávky,
nikoli pouze z terminálu, o němž hovoří článek 19. 1. Z textu
nařízení nevyplývá, že se tento nárok týká pouze zpoždění,
které má spoj z nástupní stanice cestujícího, jako to stanoví
§ 40 přepravního řádu, naopak z čl. 19 odst. 1 písm. b), které
hovoří o případně bezplatné zpáteční přepravě do původního
místa odjezdu lze usuzovat, že právo podle odstavce 1 vzniká
cestujícímu při zpoždění odjezdu z jakékoli zastávky na trase,
nikoli pouze z nástupní zastávky. Nastanou-li skutečnosti, na
základě nichž by měl dopravce očekávat důvodně zpoždění
spoje linkové dopravy při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy
z jakékoli zastávky) o více než 120 minut, musí cestujícímu
nabídnout volbu mezi možnostmi uvedenými v čl. 19 odst.
1 písm. a) nebo písm. b) ihned, tedy aniž by vyčkával, zda
ke zpoždění skutečně dojde či nikoli. Jedná-li se pak o cestu
s plánovanou dobou delší než tři hodiny a zpoždění při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) je delší než
90 minut, má cestující nároky uvedené v čl. 21.
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Soukromá nákladní voZidla
a Silniční daň
V médiích se objevila zpráva, že stovky provozovatelů nákladních vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti dluží státu silniční daň.
Informace byla nepřesná, protože podle zákona o dani silniční
sice skutečně podléhají dani silniční veškerá vozidla, sloužící
k podnikání a veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny (až na výjimky jako traktory a osvobozená auta jako hasiči atd.), ale současně zákon přiznává 100% slevu u nákladních vozidel s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé
souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí
příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána fyzickými osobami.
Zákon (kupodivu) dovoluje, že poplatníci daně, kteří provozují
vozidlo se 100% sníženou sazbou, nepodávají daňové přiznání, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Soukromá
osoba, která nepodniká, nepůjčuje auto k podnikání, nemusí
proto u nákladního auta do 12 tun platit silniční daň a nemusí
podávat daňové přiznání. Kdo provozuje hmotnější nákladní
auto, podává přiznání a platí daň. Tento výklad nám potvrdili
i Generální finanční ředitelství: Je li vozidlo (nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než
12 tun) zahrnuto do obchodního majetku podnikající fyzické
osoby, není možné využít snížení sazby daně a situaci lze řešit
uložením registračních značek předmětných vozidel do tzv.
depozita (dočasného vyřazení vozidel z registru motorových
vozidel ve smyslu ust. § 13 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Není li toto vozidlo zahrnuto v obchodním majetku podnikající fyzické osoby, může být výše popsané beneficium aplikováno pouze v případě, že fyzická osoba
prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby, tzn. jsou
používána pouze pro soukromé účely.
• StížnoSti na kontroly
Opakovaně upozorňujeme dopravce a řidiče, že Mezinárodní
unie dopravců IRU provozuje webovou stránku, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na průběh nebo postup při kontrole kdekoliv v EU. Dotazník je možné vyplňovat v češtině do
slovenského předtisku na adrese: http://www.iru.org/iforms-app?form_id=1000&lng=sk&src=html. Vyplněné informace
budou přeložené do angličtiny a předané organizaci Euro
Contrôle Route ECR, což je sdružení evropských silničních
kontrolních složek. Stěžovatelé mohou využít i přímo webové
stránky ECR, ale stížnost je potom nutné vyplnit v některém ze
světových jazyků, čeština nebo slovenština zatím chybí. Přímá
stránka ECR je na adrese: http://www.euro-controle-route.eu/
site/en/complaints.
• mýtné jEDnOtky
Na podnět některých dopravců jsme se snažili zjistit, zda v některém evropském státě pokutují řidiče za to, že při vstupu na
území neodstraní ze skla mýtné jednotky z jiných států. Ani
z jednoho státu EU a ani od kolegů z ostatních evropských
svazů se neobjevilo potvrzení, že by se neodstranění OBU pokutovalo. Někteří policisté ale upozornili na to, že OBU by
neměla bránit řidiči ve výhledu, což je ale obecné pravidlo.
• rakouSko – technická kontrola
V prosinci si náš člen stěžoval na skutečnost, že v Rakousku
zaplatil poplatek za provedení silniční technické kontroly a to
i přesto, že kontrola proběhla s výsledkem bez závad. Příslušný rakouský zákon, kterým je Kraftfahrgesetz (KfG), obdobně jako v Česku, požaduje zaplacení prohlídky jen tehdy,
pokud byla odhalená závada na vozidle.
Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3)
schwere Mängel (§ 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Be‑
nützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom
Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu entrich‑
ten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zu‑
lassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm be‑
stellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der
Kostenersatz nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostener‑
satz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt
der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Ver‑
fügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses
Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für
Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen.
• jEDnání S ASFinAG
Sešli jsme se na jednání se zástupci rakouského provozovatele mýtného systému, kterým je společnost ASFINAG. Při
schůzce nás upozornili na schválené zvýšení sazeb od 1. ledna 2014. Kromě úpravy sazeb mýta se zvyšuje i poplatek
tzv. dodatečného mýta o průměrných 9,1 %. V případě nezaplacení mýta je od 1. 1. 2014 vyměřováno náhradní mýto
240 EUR (původně 220 EUR). Tato sazba náhradního mýta
se platí i v případě, že dopravce dodá pozdě doklad o emisní
kategorii vozidla. Pokud dopravce/řidič nezaplatí správnou
sazbu, zvyšuje se dodatečné mýto z původních 110 EUR na
120 EUR.
ASFINAG má ambici se stát do roku 2012 „nejlepším posky‑
tovatelem mýta v Evropě“. Pro řidiče např. postupně zavádí
wi-fi přístup na parkovištích se službou vyhledávání volných
parkovacích míst i s využitím aplikací pro mobilní telefony.
• Z BruSelu
Blíží se do konečné fáze schválení úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vozidel. V prosinci jsme poslali některým
českým europoslancům naše doporučení, jak by nám vyhovovalo, aby hlasovali při různých návrzích. Podporujeme
zvýšení celkové hmotnosti dvounápravových autobusů na
19,5 tuny z důvodu vyšší hmotnosti všech možných nových
bezpečnostních a asistenčních prvků, které tak snižují reálnou užitečnou hmotnost. Máme výhrady k některým aerodynamickým nástavbám, které sice v praxi můžou uspořit naftu,
ale pravděpodobně výrazně zhorší manipulaci při nakládce
zboží. Nemáme výhrady k případné povinné montáži kontroly nápravových tlaků za podmínky, že se bude týkat jen nově
uváděných vozidel na trh a zpětná montáž by byla dobrovolná. Podporujeme také nezakazování dlouhých souprav tzv.
EMS (Modular System), složených z návěsu a přívěsu nebo
dvou návěsů za sebou až do délky 25,25 metrů.
Transport magazín 1/2014
5
SILNIČNÍ DOPRAVA
SiLNiČNÍ
dOPRAVA
NOViNKy Z eVROPSKé UNie
Foto: Carlos Sardá
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
dAiMLeR POLeMiZUje S eU
O PřeViSU eXPORTU
A O dLOUHÝcH
SOUPRAVácH
Evropská komise EU pohlíží
kriticky na sílu německého exportu, a tím na možné ohrožení
stability evropského prostoru.
K těmto a další otázkám se vyslovuje v zahraničním tisku šéf
německé Daimler-Trucks Wolfgang Bernhard
Exportní sila Německa je
také součástí exportní síly Evropy. Naše exporty pomáhají
konjunktuře celého kontinentu.
Avšak exportuje nejen německé hospodářství, ale SRN se
již dlouhodobě podílí na růstu
mimo vlastní zem díky výrobě
v zahraničí. Přesto si Evropská
komise dělá v Bruselu starosti
z dlouhodobého expertního
převisu Německa. Připomínky
EK směřovaly i k oblasti osobních vozidel. Evropa by měla
být šťastná, že může nabízet
technologie a produkty z Německa, jež chodí do celého
světa. Jak jinak bychom mohli
obstát v globální konkurenci?
Cílem musí být posilovat konkurenceschopnost všech evropských členských zemí. To je
nejlepší recept, abychom pod
sebou neřezali silnou větev, na
které sedíme. Je tu podstatný
rozdíl mezi osobními a nákladními auty. Zájemci o ta osobní
docházejí ke svým rozhodnutím také hodně emocionálně.
Design a image značky hrají
značnou roli. U nákladních aut
jako investic je situace jiná. Zá-
kazník se rozhoduje na základě racionálních aspektů, protože chce s vozidly vydělávat peníze. Dopravci bojují o dobré
řidiče. Opět tu jde o hodnotu
vozidla, ve kterém mají co nejlépe vykonávat svou práci. Jde
především o otázky funkcionality. Další věcí jsou požadavky
na vozidla v hospodářsky rozvinuté Evropě a v rozvojovém
světě. Třeba příklad Indie.
Zde jezdí nákladní auta průměrnou rychlostí 30 km/hod.
je tu proto třeba jinak pojímat
pohonnou trakci. Vozidla musí
být také mnohem robustnější,
aby dlouhodobě snášela přetěžování a jízdu po tamních vozovkách. Potvrzuje to strategii,
že nemohou být žádná světová
nákladní auta, ale musí odpovídat místním podmínkám. Pokud jde o Čínu, tam je největší
trh nákladních automobilů na
světě; jeho objem je větší než
trh evropský a skupiny NAFTA dohromady (USA, Kanada,
Mexiko). Technologicky vzato
je na úrovni Brazílie a Ruska.
Tamní výrobci produkují poměrně jednoduchá vozidla,
což se odráží na ceně; ta je
o 50 % výhodnější než v Evropě. Pro náročná provedení se
sází na dováženou špičkovou
techniku částí.
v Bruselu se již pracuje na
nové regulaci cO2 pro náklad‑
ní vozidla. je to smysluplné?
Takové záměry může výrobce těžko kalkulovat. Není například jasné, co bude připojeno za tahačem a jak návěs pů-
sobí na emisi CO2. S Evropskou
komisí ale hovoříme o tom,
jaké mohou být měřicí modely.
Jednou ideou je vytvořit štítek
o spotřebě asi jako u domácích
spotřebičů. Touto průhledností
by šla oživit poptávka po vozidlech s nízkou spotřebou.
Jako branže užitkových vozidel
jsme se již v roce 2008 zavázali snížit u všech řad nákladních
vozidel průměrnou spotřebu
pohonných hmot o 20 %.
ždý chce průmyslová pracovní
místa, ale nikdo s tím související dopravu zboží. To spolu
nehraje. Doprava a logistika
jsou základními předpoklady
pro náš průmyslový úspěch
a s tím spojenou životní úroveň. Toto zachovat a současně
muset pečovat o životní prostředí znamená hledat nová
uplatnění pro dopravu, šetřící
zdroje. A takovým uplatněním
jsou dlouhé soupravy.
je nějaká jednoduchá cesta
jak snížit emise CO2?
Ano, dlouhá vozidla! Není
žádný účinnější prostředek na
snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. První zkoušky ukázaly, že dlouhé vozidlo ušetří
30 % paliva na tunokilometr
a tím 9 % z celkových nákladů.
Potom místo tří vozidel postačí
k přepravnímu výkonu dvě. Ve
Skandinávii je jejich nasazení
po léta běžné.
eU A ÚdAjNé MÝTNé
Z OSOBNÍcH AUT V SRN
Evropská komise se ohrazuje
vůči tvrzením, že přijala německé plány na mýtné z osobních
aut, kterým mají být zatíženi
jenom cizinci. „Neexistuje žád‑
ná zelená z Bruselu pro jakéko‑
liv německé plány mýtného,“
uvedla tisku mluvčí dopravního
komisaře Siima Kallase.
A proč ne zde?
Důvodem je zřejmě obava,
že by se zboží překládalo zpět
z železnice na silnici. Dráha je
již dnes pro mnoho transportů ideální dopravní cesta. Na
tom nic nezmění ani dlouhé
nákladní soupravy. Je politováníhodné, že se společnost nemůže rozhodnout pro jednoduché a účinné snížení emisí.
CO2. Říkám to i s vědomím, že
tím jako výrobci prodáme vozidel méně. Ještě jinak: Každý
chce co nejdříve konzumovat,
ale nikdo nechce s tím související distribuční dopravu. Ka-
Na konkrétní plány nemůže
Komise reagovat, protože jí
ještě žádné nebyly předloženy. Ale nemělo by být možné
spojovat mýtné pro všechny
– Němce i cizince – přímo
s osvobozením německých
majitelů osobních aut od vozidlové daně. Komise uvedla,
že mýtné pro Němce a cizince by mělo být odvozováno
od používání zpoplatněných
komunikací. Varovala, že
by německá státní pokladna
mohla přijít o peníze, když by
se zrušila daň z vozidel a příjmy se získávaly například jen
z mýtného na dálnicích. Předtím zástupci německé strany
Transport magazín 1/2014
7
SILNIČNÍ DOPRAVA
CSU interpretovali dopis Kallase
poslanci za Zelené Michaelovi
Cramerovi jako zelenou pro jejich plány mýtného. „V zásadě
nepředstavuje snížení vozidlo‑
vé daně pro uživatele sídlící na
daném území… při současném
zvýšení přiměřených uživatel‑
ských poplatků diskriminaci
z důvodu státní příslušnosti,“ napsal komisař Kallas.
BALÍkOvé SLUŽBy
A iNTeRNeTOVÝ OBcHOd
Brusel chce podpořit internetové objednávání v cizině
– a sice bez předpisového zatížení. Evropská komise hodlá
předložit koncem prosince svou
„Silniční mapu“ pro obchod online (E-Commerce). Tento jízdní
řád nebude mít žádné předpisy,
nýbrž zásady, jak si Brusel může
představovat, aby spotřebitelé
ztratili ostych a více objednávali
zboží u zahraničních internetových obchodníků. A opačně, aby se internetový obchod
více snažil získávat zákazníky
za hranicemi. Podle Komise
přeshraniční doručování zboží není optimální. To onlinový obchod blokuje. Podobné
obavy vyslovuje také výbor pro
společný trh v Evropském parlamentu. Ten pracuje na iniciativním návrhu pro přeshraniční
doručování balíků, o kterém
budou europoslanci hlasovat
krátce po předložení plánů Evropské komise.
Komplikované
a nespolehlivé
„Pokud
dodávka
knihy
z Hamburku do Mnichova stojí
jen čtvrtinu toho, co z Mnicho‑
va do Vídně, není něco v po‑
řádku,“ říká Komise. Kritizuje
také, že přeshraniční dodání
jsou komplikovaná a nespolehlivá. Dodací nabídky jsou neprůhledné a obtížně navzájem
srovnatelné. Zákazníci nevědí,
kdo je odpovědný při potížích
a co dál, když se při reklamovaní nikdo neozývá. Stížnosti
uváděné ve studiích a expertních jednáních jsou důvodem,
proč každý druhý spotřebitel
více důvěřuje stacionárnímu
obchodu než onlinovému a jen
asi 10 % spotřebitelů v EU využívá v „E‑Commerce“ nabídek
ze zahraničí.
8
Obor doručovatelů naproti
tomu uvádí, že nízká kvóta uživatelů se týká jen velkých států
EU, ve kterých skoro všichni
internetoví obchodníci mají
tuzemské filiálky a přeshraniční doručování není proto
zapotřebí. V menších státech
Unie, jako jsou třeba Malta či
Lucembursko je podíl “výrazně
vyšší“; uvádí to ve svém pozičním dokumentu Deutsche Post
DHL. Bonnský podnik poukazuje na to, že často národní
předpisy – třeba rozdílné sazby
daní z přidané hodnoty - brzdí
přeshraniční online obchod.
„Procentní podíl internetových
obchodníků, stojící za povšim‑
nutí“ nabízí dokonce dodávky
v jiných státech. A – zdůrazňují
doručovatelé – jejich zákazníky
jsou onlinoví obchodníci a nikoliv adresáti, kteří balík nakonec přijmou.
„Silniční mapa“
s mírným tlakem.
Evropské komisi EU jde také
o obchodníky středního stavu,
kteří si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit vlastní
dodací služby, a proto často
vzdávají hledání zákazníků
v zahraničí. Avšak pochybnosti branže vedou bruselský
úřad, aby se „silniční mapou“
nasadila mírný tlak. Zaměřuje
se na doručovatelský obor, na
internetové obchodníky a na
členské státy. Doručovatelé by
mohli zajistit neprodyšný tok
informací přes hranice, aby
bylo možno v každou dobu
říci, kde se zásilka nachází.
Toto již funguje mezi Německem a Francií, avšak nikoliv
optimálně. Také služba zákazníkovi (e-obchodníkovi) není
optimální. Doručovatelé by
mohli propojit svá Call Centra
a centralizovat krizová centra pro stížnosti. Internetovým
obchodníkům „Silniční mapa“
radí, aby prověřili své webové
stránky, které často informují
špatně a neúplně o přeshraničních dodacích možnostech.
Třetím adresátem napomenutí jsou národní dohlížecí
úřady. Od nich Evropská komise požaduje přesnější sledování domácích trhů, aby
měli lepší porozumění pro in-
SILNIČNÍ DOPRAVA
Foto: Martin Felix
ternetové obchodníky a také
pro příjemce zásilek. K tomu
zřejmě patří poznatek, že logistické řetězce jsou podle všech
pravidel přizpůsobeny na národní potřeby, protože většina
zásilek se vybavuje národně.
Přeshraniční dodávky vyžadují zpravidla speciální náklady,
které se odrážejí ve vyšší ceně.
RůZNé
BUSiNeSSeUROPe V ROce
2014 PředPOVÍdá MÍRNÝ
RůST eVROPSKé
eKONOMiKy
Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve
svém podzimním hospodářském
výhledu 2013 poukazuje na mírný nárůst HDP a podnikatelské
důvěry ve většině ekonomik
EU. Dle BUSINESSEUROPE se
podnikatelská důvěra upevnila
především díky další stabilizaci
na finančních trzích ve smyslu závazku ze strany Evropské
centrální banky (ECB) k ochraně
eura a podstoupení dalších kroků směrem k vytvoření Bankovní
unie. Ačkoliv je evropská ekonomika stále pod svým růstovým
potenciálem, očekává se, že se
situace bude postupně zlepšovat. Ve své studii BUSINESSEUROPE předpovídá ekonomický
růst ve výši 1,4 % v EU28 a jednoprocentní růst v eurozóně
eU STANOViLA KONeČNá
ANTidUMPiNGOVá cLA
NA dOVOZ BiONAfTy
Z ARGeNTiNy
A iNdONéSie
Od poloviny příštího týdne
EU definitivně zavede antidumpingová cla na bionaftu dováženou z Argentiny a Indonésie.
Antidumpingová opatření zahrnují dodatečné clo v průměru
24,6 % pro Argentinu a 18,9 %
pro Indonésii. Opatření se za-
kládají na rozhodnutí, které
bylo přijato tento týden Radou.
Dle průzkumu, který prováděla
Evropská komise po dobu 15
měsíců, dováželi argentinští
a indonéští výrobci bionaftu na
evropský trh značně pod cenou, což negativně ovlivňovalo provozní výkonnost evropských výrobců. Konečná antidumpingová opatření budou
platit po dobu pěti let a kromě
obnovení spravedlivé hospodářské soutěže se očekává další
rozvoj zeleného energetického
sektoru v EU.
MALé A STředNÍ POdNi‑
Ky: NA POdPORU KONKU‑
ReNceScHOPNOSTi BUde
V OBdOBÍ 2014 ‑2020 Vy‑
HRAZeNO 2,3 MLd. eUR
Evropská komise uvítala přijetí finančního rámce programu COSME Evropským parlamentem na příštích sedm let.
Cílem programu COSME je
především usnadnění přístupu k financím, což je v současnosti největší problém pro
malé a střední podniky (MSP)
v EU. Z rozpočtu 2,3 mld. EUR
bude program COSME MSP
například poskytovat záruky
pro úvěry až do výše 150 000
EUR. Očekává se, že do roku
2020 využije COSME na 330
000 firem z EU. Kromě toho
bude COSME pomáhat podnikům následujícími způsoby:
1) podnikatelé budou těžit ze
snadnějšího přístupu na trhy
v EU i mimo ni; 2) občané,
kteří se chtějí stát samostatně
výdělečně činní, ale v současné době čelí obtížím při zakládání vlastního podnikání,
obdrží odbornou pomoc; a za
3) vládním orgánům členských
států bude poskytnuta asistence v oblasti provádění účinných reforem politiky MSP.
SILNIČNÍ DOPRAVA
UŽ ZAS…!!!
Foto: Carlos Sardá
Luděk Olšový
U
ž zas je tady zima. vplí‑
žila se k nám na začátku
prosince, docela nená‑
padně zadními vrátky, převle‑
čená do protivně vytrvalého
deštíku, který se pod rouškou
nedělní noci proměnil v bílé
vločky, s nimiž přikvačil i mra‑
zík. Tentokrát s malým „M“,
bez ivánka, Nastěnky a Baby
jagy, zato s ledovým větrem
v zádech. Meteorologové už
tři dny předem halasně vykři‑
kovali a troubili na poplach, ať
se všichni připraví na zmrazky,
náledí, závěje a další středoev‑
ropské zimní lahůdky, případ‑
ně nechť ti, kdo si to můžou do‑
volit, zůstanou doma v teple.
Navzdory třiceti letům práce
v dopravě jsem se jaksi pořád
nestal multimilionářem, takže
podobné výzvy se mne netýkaly a musel jsem si jako profesionál s nepřízní počasí poradit.
Úkol pondělního rána byl jednoduchý – odvézt náklad stavebního materiálu z Moravy na
stavbu dálnice do slovenského
Martina. Zdánlivě primitivní, ba
přímo nudné zadání se ihned
změnilo v „žůžo dobrodrůžo“
při nájezdu z okresky na silnici
E 75. Zdolávání mírného, avšak
ledem pokrytého stoupání prověřilo jak zbrusu nové záběrové pneumatiky, tak funkčnost
uzávěrky diferenciálu. No potěš
koště, pravil jsem se zpocenými
zády a pokračoval na hraniční
přechod Mosty u Jablunkova
– Svrčinovec. Sněhová kašička
rozježděná kolonami polských
náklaďáků, řítících se na Balkán
a do Itálie, hezky přimrzala, soli
nikde ani zrnko, přestože bylo
půl šesté ráno. Silničáři opět
evidentně vůbec nečekali, že
by v prosinci mohlo začít sněžit, stejně jako Karel Gott každoročně nikdy nečeká, že by
mohl znovu dostat Českého
slavíka. S pomocí Boží a jindy proklínané elektroniky se
můj tahač nakonec na bývalou
celnici jaksi dohrabal, či spíš
dosmýkal, zatímco já jsem se
osypával při představě, co mne
čeká na Slovensku.
S rozsvícením kontrolky na
slovenské mýtné krabici ovšem
kdosi mávl kouzelným proutkem a první lekce krasobruslení letošní zimy se změnila
ve standardní jízdu na mokré,
řádně vysolené cestě až na
místo vykládky. Tam na mne
čekali šikovní a ochotní chlapíci, kteří v tom mrazu dokonce
i pracovali, takže jsem poměrně brzy mohl vyrazit zpět do
zemí Koruny české. Pohodová nálada mne ovšem přešla
ihned poté, co jsem si v rádiu
vyslechl slovenské zpravodajství, zvěstující kromě dopravních problémů na opravdu
horských přechodech i suverénně nejdelší kolonu právě na
Svrčinovci, tedy na přechodu,
který jsem ráno taktak překlouzal. Nevěřícně jsem tak
dlouho hleděl na sluncem zalitou krajinu s popraškem sněhu
a černý asfalt před sebou, až
jsem málem vrazil do posledního auta dvacetikilometrové
kolony, jejíž čelo blokovalo
kilometr dlouhé stoupání na
české straně.
Rezignovaně jsem uvařil
„dlouhé kafe“ do termohrnku,
oblíkl si větrovku a šel protáhnout nohy ven z auta mezi
ostatní řidiče, zavzpomínat na
staré dobré československé
časy, kdy se nám o zimních
pneumatikách nezdálo ani
v těch nejdivočejších snech,
a přece všichni všude dojeli,
kdy silničáři uklízeli cesty nejen ve dne, ale i v noci, kdy
nezajistit příjezd „autobusů
– šichťáků“ znamenalo pro řidiče sypačů a sněžných pluhů
koledovat si o snížení mzdy na
holý základ, což tehdy bylo padesát procent normální výplaty. Myslel jsem na dávné doby,
kdy na parkovištích okresních
správ silnic stál dvojnásobný
počet sypačů a za nimi byly
v záloze přichystané tatry
z ČSAD s obrovskými pluhy,
jaké se už dnes nevidí, na staré řidiče – machry, kteří s nimi
uměli přehodit shrnovaný sníh
i přes dvoumetrovou bariéru.
Vzpomněl jsem na časy, kdy
problémové úseky projížděli
silničáři několikrát tam a zpět,
aby je udrželi sjízdné, zatímco
dnes je svátek, když se objeví
na stejném místě po čtyřech
hodinách, na časy, kdy ve
stoupáních byly co třicet metrů označené kupy posypového
materiálu a na každém poli
stály větrolamy, zatímco dnes
není nikde nic. Snad posté
jsme rozebírali, proč ve zbytku
Evropy, od Francie po Rumunsko, jsou schopni sypat sůl na
cesty dřív, než spadnou první
vločky sněhu či první kapky
mrznoucího deště, zatímco
čeští solničkáři se milostivě vyhrabou do terénu, až zkřížené
kamiony spolehlivě zatarasí
všechny silnice v jejich rajónu.
A po tisící jsme mudrovali nad
součinností dopravní policie
se silniční údržbou v jiných
zemích, kde jsou schopni auta
odstavit a zapadané silnice za
dvě hodiny uklidit, zatímco
u nás propuká při pěti centimetrech bílého nadělení na
D1 u Humpolce totální chaos
a kolony stojících aut se táhnou všemi směry napříč celou
republikou.
Někteří řidiči pravili, že to je
strašný bordel, zatímco druzí
tvrdili, že za to může rozdělení
silnic mezi stát, kraje a obce,
ti třetí se hádali, že za to můžou o sto procent prodloužené
doby zajištění sjízdnosti silnic
a čtvrtí dokazovali, že když se
šetří až na krev a ořezává až
na kost, občas se stane, že se
pak místo jízdy stojí, ať to stojí,
co to stojí.
A mně ty pravdivé věty připomněly, že za reálného socializmu náš zřizovatel, tehdejší
krajský národní výbor, každoročně zvedl plán výkonů o pět
procent a snížil náklady o tři
procenta, takže to vycházelo,
že za nějakých dvacet, třicet
let budeme vozit zboží na
dvoukolácích.
Jak je vidět, papaláši a jejich
vidění světa od zeleného stolu
se nemění...
Transport magazín 1/2014
9
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
jana Sláčalová
vedoucí odboru informací
VyMáHáNÍ SANKcÍ UděLeNÝcH
řidiČůM V ZAHRANiČÍ
V
poslední době jsou
stále častější případy,
kdy jsou Nejvyššímu
státnímu zastupitelství ČR
a Ministerstvu spravedlnos‑
ti ČR doručovány žádosti
o právní pomoc, a to zejmé‑
na z Rakouska. důvodem je
porušení pravidel silniční‑
ho provozu českými řidiči.
vzhledem k tomu, že mezi
jednotlivými státy evropské
unie jsou smluvně upraveny
podmínky spolupráce, ne‑
mohou již řidiči spoléhat na
svou tzv. nepostihnutelnost.
Příslušné orgány cizího státu mohou doručovat
v podobných typech řízení
písemnosti adresátům na
území České republiky přímo poštou. Tato možnost by
měla být využita jako první.
Pokud adresát nezná jazyk,
ve kterém je písemnost vyhotovena, je třeba přeložit
alespoň podstatné části do
českého jazyka. Ke všem
procesním
písemnostem
musí být přiložena i zpráva,
že adresát může obdržet
informace od orgánu, který písemnost vydal, nebo
od jiných orgánů, pokud
jde o jeho práva a povinnosti týkající se písemnosti
(tuto informaci musí rovněž
obdržet v českém jazyce).
V opačném případě mohou
ZMěNy Od 1. 1. 2014
Nové tarify v Rakousku
Povinnost úhrady poplatku za užití silnic (mýtné)
platí na všech rakouských
dálnicích a rychlostních silnicích pro všechna vozidla
s největší povolenou hmotností nad 3,5.
Tarifní třída
A eURO Vi
B eURO eeV
c eURO iV a V
d eURO 0 ‑ iii
Tarify jsou uvedeny v EUR
a nezahrnují 20% DPH.
K níže uvedeným tarifům
existují další tarifní třídy, ve
kterých jsou zahrnuty úseky
silnic A9, A10, A11, A13, S16
a A12 se samostatným tarifem
mýtného za uvedený úsek.
2 nápravy 3 nápravy 4 a více náprav
0,162
0,2268
0,3402
0,167
0,2338
0,3507
0,185
0,2590
0,3885
0,208
0,2912
0,4368
být písemnosti, které nesplňují uvedené podmínky,
vráceny odesílajícímu orgánu s poukazem na nesplnění podmínek vyplývajících
z příslušných mezinárodních
úmluv, upravujících tuto
problematiku. V případě,
že není známa nebo není
jistá adresa osoby, které je
písemnost určena, případně
nastanou jiné komplikace,
může být oznámení zasláno
prostřednictvím státních zastupitelství nebo soudů ČR.
Důležitá je v tomto případě skutečnost, že podle zákona č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci
Změny v mýtné systému
na Slovensku
K největším změnám došlo ve slovenském systému
elektronického mýta:
• Rozšíření sítě vymezených úseků silnic
Dochází k rozšíření o nové
úseky silnic I. třídy (o cca
234 km), vymezené úseky
v okolí měst a obcí a o vymezené úseky dálnice D1 a D2
v rámci Bratislavy. Součástí
Kategorie vozidla
Nákladní
vozidla
Autobusy
10
3,5 t – do 12 t
2 nápravy
3 nápravy
12 t a více
4 nápravy
5 náprav
3,5 t – do 12 t
12 t a více
Foto: Carlos Sardá
ve věcech trestních mohou
příslušné okresní soudy
uznávat a vykonávat rozhodnutí vydané jiným členským
státem EU, a to i v případě,
že se nejedná o trestný čin
podle práva České republiky. Tento postup je uplatňován například u rozhodnutí
rakouských krajských hejtmanství, která ukládají peněžitou sankci za spáchání
přestupku na úseku porušení
pravidel silničního provozu. Za splnění stanovených
podmínek může být sankce
vymáhána v ČR.
sítě vymezených úseků budou rovněž vymezené úseky
zbývajících silnic I. třídy a vymezené úseky silnic II. a III.
třídy, které budou zpoplatněny nulovou sazbou mýta.
• Přerozdělení současných
emisních tříd a změna sazeb mýta
Sazby mýta za užívání
vymezených úseků dálnic
a rychlostních silnic (uvedené sazby jsou bez DPH)
EURO
0–II
0,103 €
0,222 €
0,234 €
0,243 €
0,234 €
0,060 €
0,110 €
Emisní třída
EURO
III, IV
0,093 €
0,201 €
0,212 €
0,220 €
0,212 €
0,050 €
0,100 €
EURO V,
VI, EEV
0,080 €
0,172 €
0,181 €
0,188 €
0,181 €
0,030 €
0,060 €
SILNIČNÍ DOPRAVA
Sazby mýta za užívání vymezených úseků silnic I. třídy, které
jsou souběžné s dálnicemi a rychlostními silnicemi (uvedené
sazby jsou bez DPH)
Kategorie vozidla
Nákladní
vozidla
Autobusy
3,5 t – do 12 t
2 nápravy
3 nápravy
12 t a více
4 nápravy
5 náprav
3,5 t – do 12 t
12 t a více
EURO
0 – II
0,103 €
0,222 €
0,234 €
0,243 €
0,234 €
0,040 €
0,080 €
Emisní třída
EURO
III, IV
0,093 €
0,201 €
0,212 €
0,220 €
0,212 €
0,030 €
0,070 €
EURO V,
VI, EEV
0,080 €
0,172 €
0,181 €
0,188 €
0,181 €
0,020 €
0,040 €
Zavedení systému tzv. množstevních slev
Pro vozidla, která využívají zpoplatněné úseky silnic, budou
zavedeny slevy ze sazeb mýta. Výše slev bude záviset na počtu
ujetých kilometrů konkrétním vozidlem během kalendářního
roku. Do množství naježděných kilometrů se nebudou počítat
kilometry, které budou najety na silnicích s nulovou sazbou mýta.
Slevy ze sazeb mýta se nevztahují na vozidla s povinností
úhrady mýta nad 3,5 t, které přepravují více než 9 osob (včetně
řidiče), protože tato vozidla mají sazby mýta od uvedení sytému
elektronického mýta do provozu o 50 %.
Slevy ze sazeb mýta jsou následující
Limit pro kilometry
naježděné během
kalendářního roku
Nad 5 000 km
Nad 10 000 km
Nad 20 000 km
Nad 30 000 km
Nad 50 000 km
Procentuální sazby slev pro jednot‑
livé kategorie vozidel
Nákladní vozidla Nákladní vozidla
do 12 t
12 t a více
3%
5%
3%
7%
5%
9%
7%
11 %
9%
Sazby mýta za užití vymezených úseků silnic I. třídy, které
nejsou souběžné s dálnicemi a s rychlostními silnicemi (uvedené
sazby jsou bez DPH)
Kategorie vozidla
Nákladní
vozidla
Autobusy
3,5 t – do 12 t
2 nápravy
3 nápravy
12 t a více
4 nápravy
5 náprav
3,5 t – do 12 t
12 t a více
EURO
0 – II
0,080 €
0,172 €
0,181 €
0,185 €
0,181 €
0,040 €
0,080 €
Emisní třída
EURO
III, IV
0,072 €
0,156 €
0,164 €
0,167 €
0,164 €
0,030 €
0,070 €
EURO V,
VI, EEV
0,062 €
0,133 €
0,140 €
0,143 €
0,140 €
0,020 €
0,040 €
Sazby mýta za užití vymezených úseků ostatních silnic I. třídy
a vymezených úseků silnic II. a III. třídy
Kategorie vozidla
Nákladní
vozidla
Autobusy
3,5 t – do 12 t
2 nápravy
3 nápravy
12 t a více
4 nápravy
5 náprav
3,5 t – do 12 t
12 t a více
EURO
0 – II
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Emisní třída
EURO EURO V,
III, IV
VI, EEV
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
další změny, týkající se kontrol výběru mýta
V oblasti kontrol bude zaveden institut tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, dále úprava pravidel výběru doplatků mýta a pokut za mýtné přestupky nebo správní delikty a dojde
k novému přerozdělení přestupků a správních deliktů za jednotlivá
porušení zákona o výběru mýta.
ROZŠÍřeNÍ ZPOPLATNěNÍ V SySTéMU
BěLORUSKéHO MÝTA
Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta
Od 1. ledna 2014 bude nově zpoplatněna silnice M 4 Minsk-Mogilev v celé délce. Celková délka zpoplatněných silnic v Bělorusku se tím zvýší na 933 km. Nové
zpoplatnění se týká úseku M -4 od 74. km do 192. km.
Kromě nově nainstalovaných mýtných bran byla otevřena nová kontaktní pracoviště:
• Minsk, Partizanskij Ave., 172, po pravé straně při výjezdu z města;
• Minsk region, Chervenskiy District, Natal’evsk, 50 let
BSSR Str., 28.
Transport magazín 1/2014
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
ZPRáVy Ze SVěTA
ing. jiří Kladiva, cSc.
cBc
fRANcie
ŠNeČÍM TeMPeM PROTi dáLNiČNÍMU
MÝTNéMU „EXOTAXE“
Až 4 000 nákladních automobilů jezdilo šnečím tempem se zapnutými blikači
a klaksony po dálnicích a silnicích koncem listopadu v den protestu v celé Francii, a blokovalo tak dopravu. Akci proti
plánovanému mýtnému Ecotaxe vyvolal
relativně malý svaz dopravních podnikatelů OTRE. Ten inicioval 16 z celkových 33
„mobilních dálničních uzávěr“. Zbytek jde
na konto neorganizovaných samostatných
podnikatelů. Se skoro 4 000 nákladními
auty probíhala akce na pařížském dálničním okruhu A86 v blízkosti velkotržnice
Rungis, následována konvoji v pomalém
tempu u Bordeaux, Lyonu, Toulouse a Lille. Největší organizace silniční dopravců
jako svaz FNTR a dopravní a logistický
svaz TLF se na protestním dni nepodílely.
Důvod: OTRE se nechce spokojit s odkladem Ecotaxe a požaduje její úplné zrušení.
Velké svazy jsou naproti tomu s Ecotaxe
srozuměny, když bude možno tyto více náklady v plném rozsahu přenášet na zákazníky a nebudou se jimi zatěžovat podniky
nákladní dopravy.
12
Foto: Martin Felix
iTáLie
TRAjeKTy: PřÍSTAV TeRST dOSTáVá
KONKUReNci
V Benátkách má jít v roce 2014 do provozu
trajektový terminál. Dopravci doufají, že
na tureckých linkách budou spolehlivější
služby a příznivější ceny. Doposud hraje
v této relaci prim přístav Terst a jeho trajektový terminál Riva Traiana. Rodinný podnik
Samer & Co. zde provozuje od roku 1987
přístav Ro -Ro pro pojízdné cargo na rozloze 15 000 m2. K dispozici jsou tři lodní stání, na která najíždějí každý pracovní den
jedna až dvě lodě tureckých rejdařů. Cílem
v Turecku je přístav Ambarli na evropské
a Pendík na asijské straně Istanbulu. A také
Cesme, 9O km západně od Istanbulu jakož
i Mersin na jihovýchodě země se najíždí
z Terstu. Zdejší Riva Traiana je pojat jako
trimodální zařízení. Týdně přepravuje vlak
v systému Ro -La směrem na Salzburk kolem 50 silničních souprav. Kritika dopravců
a speditérů se týká front vozidel a častých
překnihování. Stává se pak, že řidiči nestihnou naplánované lodní spoje.
Konkurence vzdálená 100 km
V Porto Marghera vzniká za 250 milionů
Eur na rozloze 25 000 m2 kombinované zařízení pro systémy RO/RO a RO/Pax se stá-
ním pro čtyři námořní lodě. Také Benátky
plánují trimodálně. Na území trajektového přístavu je drážní prostor o 18 000 m2
a s 600 m dlouhými kolejemi. V roce 2014
půjde do provozu trajektový terminál.
Přístavní společnost napevno počítá také
s liniovou dopravou do Turecka. Předpisy
o dobách řízení a odpočinku a také vysoké
turecké ceny pohonných hmot hovoří v kamionáži pro používání trajektů. Je tu rovněž ekologický argument: silniční souprava
na mořské cestě vyprodukuje o 3 200 kg
CO2 méně než na silnici.
NěMecKO
„TRUCKLOAD 24“ ZPROSTředKUje ce‑
LOVOZOVé ZáSiLKy
S novou internetovou platformou Gorilla
Freight přináší hamburská společnost Truckload 24 nabídku pro evropskou dopravu
vozových zásilek (Full Truck Load/ FTL).
Platforma začala fungovat od poloviny listopadu když o její koncepci informovala
firma na nedávném fóru „Europaerischer
Ladungsverkehr“ ve Vídni. Nabídka je
směrována na odesílatele a dopravce. Podle vedení firmy „odesilatelé naleznou na
Gorilla výhodné, bezpečné a kvalitní do‑
pravní zajištění. Autodopravci budou mít
SILNIČNÍ DOPRAVA
v Gorilla do budoucna spolehlivého part‑
nera, který jim poskytne zásilky se zárukou
zaplacení“. Podnik vidí v rychlé úhradě dopravci podstatné kritérium úspěšnosti své
nové nabídky. Na koncepci se pracovalo
pět let a již byli získáni zákazníci. Proto od
startovacího termínu má být denně v databance 5 000 až 10 000 především evropských transportů. Truckload 24 potvrzuje,
že vystupuje na rozdíl od klasických zásilkových burz jako speditér a příslušně odpovídá za provedení dopravního výkonu.
Svůj vzor má v americkém online obchodě
Amazon a chce s Gorilla vytvořit silnou
značku, která odesilatelům automaticky
navrhuje nejlepší volbu pro zásilku i jednoduché a pohodlné zvládnutí. Po každé
zprostředkované dopravě bude dopravce
oznámkován. Výsledky budou k dispozici
pro budoucí zákazníky.
POŠTA TeSTUje jÍZdNÍ eLeKTRO ‑KOLA
Německá pošta DHL odstartuje v roce
2014 rozsáhlé testy uvedené techniky. Protože výrobci automobilů se jen velmi těžko
loučí s fosilními palivy, logistický koncern
reaguje tak, že vedle elektro aut nechává
vyrábět také elektro -kola. „Naše elektrovo‑
zidla stavíme sami,“ řekl člen představenstva za oblast Dopisy J. Gerdes. Partnery
v obou případech jsou RWTH Cáchy resp.
Streetscouter Research GmbH. Velký test
elektrokol v doručování dopisů proběhne
v příštím roce v regionu Bonn. Tam také již
Pošta zkouší 80 elektro-automobilů vedle
30 vozidel vlastní konstrukce od Streestscootera a také výrobky značek Renault,
Iveco a Mercedes. Pošta počítá, že by bylo
možno nasazovat v budoucnu až 18 000
elektro-kol. Pro koncern je důležitá otázka
dalšího vývoje. Lze počítat s tím, že v budoucnu nebudou smět jezdit do vnitřních
měst vozidla se spalovacími motory.
K NeSPOKOjeNOSTi NáKLAdNÍcH
řidiČů
Na nedávném dialogovém fóru, které pořádal Spolkový svaz hospodářství, dopravy a logistiky (BWVL) v Berlíně, bylo téma
„Nespokojenost nákladních řidičů“. Autor
knihy se stejným názvem a trenér řidičů
z povolání Reiner Rosenfeld se zde zaměřil
na komunikaci mezi disponenty/dispečery
a řidiči. Zmínil, že dialog by měl probíhat
na úrovni očí. Poukázal na řidičskou studii
od BTK Rosenheim, ve které 53 řidičů kritizovalo u disponentů jejich způsob zacházení. Důvodem je často jejich přetížení,
které se pak i různě kompenzuje. Často ale
také chybí schopnost vcítit se – když třeba
při zpoždění s otázkou „Proč? “ se chyba
nepřímo přisuzuje řidiči, namísto zeptat se
neutrálně „Co se stalo?“. Dobré zkušenosti
Foto: http://www.designdirectory.com
jsou se ženami jako disponentkami, protože zřejmě dovedou lépe komunikovat. To
bylo také potvrzeno ve vystoupení praktiků z nákladní branže.
ZMěNA NAřÍZeNÍ O řidiČSKÝcH PRů‑
KAZecH
Pro část letošních vyučenců v povolání řidiče z povolání dochází k nepříjemnému
a dosud málo známému překvapení: když
chtějí získat řidičský průkaz na nákladní automobil třídy C/CE před završením
21. roku, musí předložit lékařsko–psychologické dobrozdání (Medizinisch – Psychologische Untersuchung/ MPU - v lidové mluvě také „Idiotentest“). Důvodem je
změna nařízení o řidičských průkazech,
která vstoupí v platnost 19. ledna 2014.
Tím byl minimální věk pro třídu C/CE zvýšen z 18 na 21 roků. Důvodem zvýšení
a požadavku na MPU je, že ke stejnému
datu začíná platit závazná směrnice EU
o řidičských průkazech. Náklady na MPU
činí podle poplatkového řádu 106 EUR.
SVAZ je PROTi POLicejNÍMU VyHOd‑
NOcOVáNÍ MÝTNéHO
Spolkový svaz hospodářství, dopravy a logistiky BWVL odmítá plány spolkového
ministerstva vnitra a zemských ministrů
vnitra Meklenburska – Předního Pomořanska, Saska a Sárska, kteří chtějí nechat
policejně vyhodnocovat údaje získávané
při kamionovém mýtném. Argument, že to
slouží boji proti terorismu a všeobecné kriminalitě, není věrohodný. Vnitřní souvislost
mezi profilem pohybu vozidla ze zhodnocených údajů a teroristickými aktivitami
není pochopitelná. Prezident BWVL Quick
nakonec dodává, že při zavádění dálničního mýtného bylo pevně přislíbeno, že systém nebude využíván ke sledování.
KOALiČNÍ ROZHOVORy MáLeM ZKRA‑
cHOVALy KVůLi MÝTNéMU
Na mýtném z nákladních aut ztroskotala
v jednu dobu jednání o ustavení nové německé vlády. Stalo se tak v koaliční pracovní skupině Doprava, kdy sociální de-
mokraté (SPD) opustili na protest zasedání.
Obvinili protistranu CDU, že na téma mýtné pouze hovoří, aniž by se cokoli konkrétního uzavřelo a chce téma odsunout. CDU
zase argumentovala obavou z unáhleného
rozhodnutí. Jablkem sváru bylo rozšíření
mýtného na všechny spolkové silnice, čímž
by se postihlo 85 procent německých nákladních automobilů. V ostatních tématech
pracovní skupina pokročila. Bylo například
dohodnuto, že během příštích čtyř let by
mělo natéci do dopravní infrastruktury navíc 11 miliard eur. Zdá se, že obě strany dojdou k dohodě ohledně dlouhých silničních
souprav, i když z počátku se rozdíly zdály
jako nepřekonatelné. Jednotná byla pracovní skupina v drážních tématech. Obě
strany sdělily, že zisky ze sítě Německé
dráhy DB mají znovu jít zpět do infrastruktury. Obě strany rovněž plánují, že uvedou
do života zákon o železniční regulaci, který posílí konkurenci na kolejích. Drážní síť
má zůstat v rukou státu a Německá dráha
má zůstat integrovaným koncernem, který
nepůjde na kapitálový trh. Strany potvrdily, že se již nebude opakovat další pokus
o vstup DB na burzu.
RAKOUSKO
Od 1. 1. 2014 NeBUdOU jeZdiT Ve
ŠTÝRSKU KAMiONy TřÍdy eURO ii
Půjde o vozidla o celkové povolené
hmotnosti nad 7,5 tuny. Jde o 13 okresů
v rakouské spolkové zemi Štýrsko, jakož
i o její hlavní město Graz – Štýrský Hradec. Právním podkladem pro to je nařízení
o zachování čistoty ovzduší ve Štýrsku. Již
od 1. června 2012 se na štýrských silnicích
neakceptují nákladní vozidla Euro I. Výjimkou jsou automobily s drahými speciálními
nástavbami. Dále mohou jezdit nákladní
vozidla euro tříd 0 až II, jejichž hodnota
emisí přes filtry není horší než u Euro III.
Transport magazín 1/2014
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
POŠTOVNÍ AUTOBUSy 1919–1932
(dějiNy STáTNÍ AUTOBUSOVé dOPRAVy ii)
Petr Hoffman
Poštovní autobusy 1919 – 1932
(Dějiny státní autobusové dopravy II.)
Kniha vychází k 95. výročí vzniku Československé republiky jako
příspěvek k poznání jejích hospodářských dějin
Vázaná kniha, laminovaná obálka, formát 230x297 mm, 256 stran,
228 fotografií, 112 reprodukcí dobových písemností, výkresů, jízdních řádů a ostatních tiskovin, 11 tabulek.
Cena 980 Kč
1. vydání, ISBN 978 -80 -905647-0 -1.
Druhý díl rozsáhlých Dějin státní autobusové dopravy se zabývá
linkovou autobusovou dopravou v letech 1919–1932, kdy ji provozovala československá poštovní správa řízená ministerstvem pošt a telegrafů. Knihu vydal Andrej Hoffman (www.autobusyhoffman.cz)
inzerce
Sněhový řetěz pro nákladní
vozidla STDW 143
Řetěz je vhodný pro tyto rozměry nákladních pneumatik:
12/80/20; 11‑22.5; 275/80/22.5; 285/75/22.5; 305/70/22.5; 315/70/22.5
Cena je za pár. Sněhový řetěz splňuje Ö normu, která je vyžadována
v celé Evropě a nejvíce v Rakousku.
Řetěz je evropské výroby. Má velmi tichý chod díky šikmostopovému
provedení. Řetězové články jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné proti
stárnutí a zaručují vysokou odolnost vůči opotřebení i při vyšších rych‑
lostech a zároveň vyšší trvanlivost materiálu.
PRO dOPRAVce
14
www.obchod.prodopravce.cz
SILNIČNÍ DOPRAVA
NOViNKy U APLiKAce TiR‑ePd
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
M
ezinárodní unie silnič‑
ní dopravy nás infor‑
movala o dalších no‑
vinkách týkajících se aplikace
TiR‑ePd:
1. Ukončení staré verze apli‑
kace TiR‑ePd
S účinností od 2. prosince 2013 byla ukončena možnost podávat pre-deklarace TIR
pomocí staré verze této aplikace. V současnosti je možno
používat již pouze novou, více
uživatelsky příjemnější verzi.
Aplikace TIR-EPD je dostupná
na adrese https://tirepd.iru.org.
Dopravci, kteří mají zájem o její
využívání, musí kontaktovat
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
k získání přístupového hesla.
2. Rozšíření aplikace
o Makedonii
S účinností od 1. července 2013 se Chorvatsko stalo
členskou zemí Evropské unie.
Tím vstoupila v platnost povinnost podávat předběžné informace o přepravovaném zboží
celním orgánům před příjezdem nebo odjezdem z Evropské unie.
Počínaje 16. prosincem 2013
je možno aplikaci TIR-EPD používat tedy i pro Chorvatsko. Držitelé karnetů TIR mohou podávat elektronické pre-deklarace
v případě, že dovážejí zboží na
území Chorvatska nebo ho vyvážejí. Geografická působnost
aplikace TIR-EPD se tak rozšířila na 27 zemí.
3. Možnost využití GO SWIFT
v estonsko pro TiR‑ePd
Elektronická služba GO
SWIFT v Estonsku, která umožňuje objednání se do elektronické fronty pro celní odbavení,
nyní také umožňuje obdržet
MRN číslo po zaslání předběžné pre-deklarace. Na základě
spolupráce mezi IRU, estonskou celní správou a estonským
sdružením ERAA byla vytvořena nová verze zprávy TIR-EPD.
Nyní je číslo MRN automaticky
přidělováno
pre-deklaracím
TIR-EPD zaslaným estonským
celním orgánům, což umožňuje
dopravcům používat estonský
systém NCTS, včetně systému
GO SWIFT.
V současné době je možno
bezplatně využívat aplikaci
IRU TIR-EPD pro: Afghánistán,
Belgii, Bělorusko, Bosnu a Her‑
cegovinu, Bulharsko, Českou
republiku, Estonsko, Finsko,
Francii, Gruzii, Chorvatsko,
Maďarsko, Makedonii, Mol‑
dávii, Německo, Kazachstán,
Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumun‑
sko, Ruskou federaci, Srbsko,
Slovensko, Slovinsko, Turecko,
Ukrajinu a Uzbekistán. Využíváním této aplikace dopravce
nemusí použít placených služeb třetích stran (celních agentů
či speditérů) a může si tak zkrátit čekání na hranicích. Aplikaci
je možno využívat v 21 světových jazycích.
STáTy ÚMLUVy TiR 1975
SeZNAM SMLUVNÍcH STáTů ÚMLUVy TiR 1975,
kDE jE MOŽNO pROváDěT OpERACE TIR
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Tento seznam je platný k 1. 1. 2014
Poř. č.
Smluvní strana
Vydávající a/nebo záruční sdružení TIR
7.
Bosna a Hercego- AIRH
vina
1.
Afghánistán
ACCI
8.
Bulharsko
AEBTRI
2.
Albánie
ANALTIR
9.
Černá Hora
PKCG
3.
Arménie
AIRCA
10.
Česká republika
ČESMAD BOHEMIA
4.
Ázerbajdžán
ABADA
11.
Dánsko
DTL
5.
Belgie
FEBETRA
12.
Estonsko
ERAA
6.
Bělorusko
BAMAP
13.
Evropské hospo- dářské společenství
Transport magazín 1/2014
15
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
14.
Finsko
SKAL
40.
Polsko
ZMPD
15.
Francie
AFTRI
41.
Portugalsko
ANTRAM
16.
Gruzie
GIRCA
42.
Rakousko
AISÖ
17.
Chorvatsko
TRANSPORTKOMERC
43.
Rumunsko
UNTRR, ARTRI
18.
Irán
ICCIM
44.
Ruská federace
ASMAP
19.
Irsko
IRHA
45.
Řecko
OFAE
20.
Itálie
UICCIAA
46.
Slovensko
ČESMAD SLOVAKIA
21.
Izrael
IRTB
47.
Slovinsko
GIZ INTERTRANSPORT
22.
Jordánsko
RACJ
48.
SRN
BGL, AIST
23.
Kypr
TDA
49.
Srbsko
CCIS-ATT
24.
Kazachstán
KAZATO
50.
Sýrie
SNC ICC
25.
Kuvajt
KATC
51.
Španělsko
ASTIC
26.
Kyrgyzstán
AIRTO-KR
52.
Švédsko
SA
27.
Libanon
CCIAB
53.
Švýcarsko
ASTAG
28.
Lichtenštejnsko
ASTAG/Švýcarsko
54.
Tadžikistán
ABBAT
29.
Litva
LINAVA
55.
Tunisko
CCIT
30.
Lotyšsko
LATVIJAS AUTO
56.
Turecko
TOBB
31.
Lucembursko
FEBETRA/Belgie
57.
Turkmenistán
THADA
32.
Maďarsko
MKFE
58.
Ukrajina
AIRCU
33.
Makedonie
AMERIT
59.
Uzbekistán
AIRCUZ
34.
Malta
ATTO
60.
Velká Británie
FTA, RHA
35.
Maroko
AMTRI
36.
Moldávie
AITA
37.
Mongolsko
NATRAM
38.
Nizozemí
TLN
39.
Norsko
NLF
Celkem
Smluvní státy Úmluvy TIR, kde je možno provádět
operace TIR
SeZNAM SMLUVNÍcH STáTů ÚMLUVy TiR,
kDE NENÍ MOŽNO pROváDěT OpERACE TIR
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
Tento seznam je platný k 1. 1. 2014
Poř. č.
Smluvní strana, kde není možno provádět
operace TIR
7.
Spojené arabské emirát
1.
Alžír
8.
Spojené státy americké
2.
Chile
9.
Uruguay
3.
Indonésie
4.
Kanada
5.
Korea
6.
Libérie
16
Celkem
Smluvní státy Úmluvy TIR, kde není
možno provádět operace TIR
9
60
SILNIČNÍ DOPRAVA
V AfGHáNiSTáNU OBNOVeN
SySTéM TiR
Michaela Havelková
vedoucí celního odboru
V
závěru loňského
roku byl obnoven
systém TiR v Afghá‑
nistánu. Afghánská obchodní
a průmyslová komora (Afgha‑
nistan chamber of commer‑
ce and industries) – Acci
byla pověřena kompetentními
orgány islámské republiky
Afghánistán funkcí vydávají‑
cího a záručního sdružení na
karnety TiR na svém území
v souladu s článkem 6 a Pří‑
lohou 9, částí i Úmluvy TiR.
Tím se islámská republika Af‑
ghánistán stala zemí, kde je
možno provádět operace TIR.
Níže uvádíme kontaktní údaje:
Afghanistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI)
Chaman-e-Huzuri, Next to Kabul Nendari, Kabul, Afghanistan
Tel.:
+93 776 856 824, +93 700 659 970
Fax:
není k dispozici
E-mail: [email protected], [email protected]
Výkonný ředitel: Mohammad Qurban Haqjo
Vedoucí odboru TIR: Abdul Qadir Bahman
dále uvádíme vzory celních razítek
a seznam celních úřadů určených pro TiR.
ACCI se po schválení příslušnými orgány IRU stala přidruženým členem IRU a prošla
úspěšně přijímacím procesem
TIR. Mezinárodní pojišťovatelé
vydali souhlas, že ACCI může
ručit za karnety TIR, které ACCI
vydává, ale i za karnety TIR vydané ostatními vydávajícími
sdruženími TIR přidruženými
k IRU a použitými na území Islámské republiky Afghánistán.
Seznam celních úřadů odeslání a určení určených pro operace TiR v Afghánistánu
Název cÚ
Lokace
Úřední hodiny
Typ cÚ
Region/stát
Kód cÚ
Islam qala
Okres Kohsan Herat Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Pohraniční
Dogharon-Iran
AF411
Herat
Provincie Herat
So-Čt 08:00-16:00
Vnitrozemský
AF413
Kabul
Jalal abad road Kabul Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Vnitrozemský
AF311
Sher Khan
Okres Imam sahib Provincie Kunduz Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Pohraniční
Kunduz
Okres Eaman sahib Provincie Kunduz Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Vnitrozemský
Hairatan
Město Hairatan Provincie Bulkh Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Pohraniční
Panj payan – Tádžikistán
AF331
AF332
Termez – Uzbekistán
AF152
Balkh
Město Hairatan Provinci Bulkh Afghanistan
So-Čt 08:00-16:00
Vnitrozemský
Torkham
Provincie Nangarhar
So-Čt 08:00-16:00
Pohraniční
Torkham – Pákistán
AF381
AF151
Aqina
Okres Andkhoz Provincie Faryab
So-ČT 08:00-16:00
Pohraniční
Imam Nazar – Turkmenistán
AF211
Transport magazín 1/2014
17
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
AUTOBUSOVá
dOPRAVA
PřePRAVA OSOB PO NěMecKU
dAňOVá PROBLeMATiKA V ROce 2014
Foto: Martin Felix
jaroslava Černá
zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu
V
září roku 2013 roze‑
slal německý finanční
úřad chemnitz‑Süd
všem českým podnikatelům
v oblasti mezinárodní přepra‑
vy osob, kteří jsou v SRN daňo‑
vě registrováni, dopis o změ‑
ně §13b německého Zákona
o dani z obratu (UStG) vstupu‑
jící v platnost od 1. 10. 2013.
V souvislosti s touto úpravou
dochází k novým povinnostem
při podání ročního daňového
přiznání či předběžného daňového hlášení, k vyplňování
nové povinné přílohy a použití
brutto ceny za dopravu na faktuře. Autobusový dopravce je
nyní povinen zdaňovat veškeré
přepravy osob po území SRN,
ať je objednavatelem kdokoliv.
Vyplnění nové přílohy se tedy
týká všech uskutečněných jízd,
není již možné přenášet daňovou povinnost na zákazníka.
Celková částka dlužné daně
z obratu uvedená na povinné
příloze Anlage 1 je nezbytná
pro elektronická daňová podání a následné odeslání potvrzujících dokumentů na finanční
úřad Chemnitz-Süd.
18
Od změny §13b UStG si německá strana pravděpodobně
slibuje snížení administrativy,
zjednodušení kontroly a tím
i zvýšení výběru daně z obratu. Pro objednavatele přeprav
je tato úprava velkou úsporou
financí a úbytkem starostí. Již
jsou osvobozeni od starostí
s přenosem daňového dluhu na
jejich firmu, od registrace v SRN
a od následných daňových povinností. Rovněž se nebudou
setkávat s různým výkladem německého zákona o dani z obratu a nebude se moci stát, že
jeden dopravce nedodržující
zákony jim nabídne, že daň za
ně zaplatí sám a druhý dopravce, který poctivě dodržuje daná
pravidla, bude muset zákazníkům sáhodlouze vysvětlovat,
proč na ně daňovou dlužnost
musí přenášet. Nyní již leží veškerá tíže zdaňování pouze na
vykonávajícím dopravci a teprve nyní se ukáže, jak kdo obstojí
v konkurenci, neboť nikdo nebude moci obcházet v Německu stanovené podmínky. Současným nárůstem povinností by
však autobusový dopravce neměl být nějak poškozen. Cena
za dopravu musí oproti dřívějš-
ku zahrnovat navíc nejen daň
z obratu po německém území,
ale měla by v ní být zohledněna
vyšší náročnost a zodpovědnost
autobusového dopravce.
Autobusový dopravce musí
s platností od 1. 10. 2013 dodržovat řadu povinností a může
využívat svá práva daňového
poplatníka:
- podnikatel vykonávající přepravu osob do/přes SRN
musí být daňově registrován
a finanční úřad mu musí
udělit daňové číslo,
- vykonávající podnikatel je
povinen mít při sobě během
cesty po Německu osvědčení o daňové registraci autobusu a je povinen na požádání celních úřadů pověřených
kontrolou v oblasti daní toto
osvědčení předložit,
- ve stanovených případech
musí dopravce podávat
předběžná daňová hlášení;
jak často má podnikatel podávat předběžné daňové
hlášení stanovuje přímo finanční úřad, a to většinou
současně s oznámením
o přidělení daňového registračního čísla,
- každopádně po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, musí vykonávající
podnikatel podávat roční přiznání k dani z obratu,
- předběžné daňové hlášení
i roční daňové přiznání je
povinné podávat elektronicky; k elektronickému podání
je nezbytný elektronický
certifikát, kterým se podání
elektronicky podepisuje,
- ke každému daňovému podání musí vykonávající podnikatel vyplnit novou povinnou přílohu Anlage 1,
- německá strana vyžaduje,
aby zahraniční podnikatelé
vykonávající přepravu osob
po SRN při vyplňování povinné přílohy Anlage 1 pro
přepočet své měny na EUR
používali průměrný kurz,
který zveřejňuje Spolkové
ministerstvo financí na ten
měsíc, ve kterém se plnění
uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění,
- vykonávající podnikatel má
právo k odečtu vstupních částek DPH v souvislosti s přepravami osob (např. DPH
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
u nákladů na pohonné hmoty,
u nákladů na opravy atd.).
Předběžné daňové hlášení
v roce 2014 se již bude týkat
pouze vykonávajících dopravců, roční daňové přiznání za
rok 2013 budou muset vyhotovit jak dopravci, tak i příjemci
plnění jejich výkonu, pokud
přepravy osob byly zahájeny
do 30. 9. 2013 a byla na ně
dle dříve platných předpisů
přenesena daňová povinnost.
Příjemcům plnění výkonu,
kteří byli u finančního úřadu
dříve registrováni a mají splněny své daňové povinnosti
vzniklé do 30. 9. 2013, bude
jejich registrace a daňové číslo
automaticky zrušeny. Vykonávající podnikatelé budou mít
vyplňování ročního daňového
přiznání za rok 2014 složitější,
neboť pro přepravy zahájené
do 30. 9. 2013 musí zdaňovat
dle dříve platného §13b UStG
a jiný způsob výpočtu daně
musí použít pro přepravy osob
zahájené od 1. 10. 2013.
Finanční úřad Chemnitz-Süd
je pro celé Německo věcně
a místně příslušným finančním
úřadem pro účely plnění daňových povinností v oblasti daně
z obratu pro české, slovenské
a rumunské podnikatele. Fi-
nanční úřad Chemnitz-Süd důrazně připomíná, že úředním
jazykem je dle § 87 daňového
řádu pouze němčina, a komunikace s finančním úřadem
musí proto probíhat výlučně
v německém jazyce.
Se splněním všech požadavků německé strany je Sdružení
ČESMAD BOHEMIA schopno
svým členům a zákazníkům
pomoci. K problematice zdaňování přepravy osob v Německu předkládá Sdružení rozsáhlou nabídku zprostředkovacích a překladatelských služeb,
která je zveřejněna na www.
prodopravce.cz. Ke každé po-
vinnosti z výše uvedeného
výčtu je k dispozici podrobná
informace a na všech regionálních pracovištích jsou k tomu
účelu v prodeji materiály aktuální na rok 2014. V případě
vašeho zájmu si vám rovněž
dovolujeme nabídnout překlad
jakéhokoliv textu do němčiny
či naopak do češtiny, popřípadě i pomoc s formulací textu
při dotazech či odpovědích.
Všechny překlady a služby jsou
cenově zvýhodněny pro členy
Sdružení ČESMAD BOHEMIA.
PřePRAVA OSOB PO RAKOUSKU
dAňOVá PROBLeMATiKA V ROce 2014
jaroslava Černá
zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu
P
ro rok 2014 se oproti
uplynulému roku ve
zdaňování
přepravy
osob po rakouském území zá‑
sadně nic nemění. Stále platí,
že se i nadále jedná o službu
podléhající dani z obratu,
u dlužníků daně je povinná
registrace, daň z obratu je
nezbytné včas zaplatit a pro
zahraniční (i české) podnika‑
tele došlo ke snížení četnosti
daňových podání v oblasti
předběžných hlášení.
Je totiž stanoveno, že nebyla-li v předešlém kalendářním
roce překročena hranice obratu na rakouském území ve výši
30 000 EUR, a v případě platební povinnosti (to znamená,
že výše daně z obratu, která se
má odvést, přesahuje odpočitatelnou celkovou daň na vstupu)
byla částka daně včas a v úplnosti pod daňovým číslem poplatníka na účet finančního úřadu Graz-Stadt uhrazena anebo
za období, za které se hlášení
podává, nevychází žádná zálo-
Foto: se_bmw
hová platba daně, pak podání
předběžného daňového hlášení
není povinné. V těchto případech musí podnikatel vystavit
jen tzv. interní předběžné daňové hlášení a založit si ho ke svým
pracovním podkladům.
Povinnost podávat předběžná hlášení k dani z obratu mají
podnikatelé, když jejich obraty v předešlém kalendářním
roce přesáhly 30 000 EUR, pak
je stanoven interval podávat
předběžná hlášení k dani z obratu čtvrtletně, a nebo obnáší-li jejich obraty za předešlý
rok více než 100 000 EUR,
pak existuje povinnost podávat
předběžné daňové hlášení měsíčně. Povinnost k podání předběžného daňového hlášení
existuje také tehdy, když bude
podnikatel finančním úřadem
vyzván k podání tohoto hlášení
z důvodu, že zálohové platby
nebyly dle předpisů odvedeny,
přebytky nebyly dle předpisů
předem oznámeny nebo nebyly splněny povinnosti vést
záznamy. I přes tyto povinnosti převážná většina českých
podnikatelů a příjemců plnění
jejich výkonu, kteří dluží daň
z obratu v Rakousku za uskutečněnou přepravu osob, splní
stanovené předpoklady pro
osvobození k podání předběžného daňového hlášení. Podat
předběžné daňové hlášení za
předcházející kalendářní čtvrtletí (leden až březen, duben až
červen, atd.) je nutno vždy do
15. května, 15. srpna, 15. listopadu a 15. února. Podání předběžného daňového hlášení za
kalendářní měsíc musí nastat
nejpozději patnáctého dne druhého následujícího kalendářního měsíce (např. za lednové
obraty tedy do dne 15. března).
Současně je stanoveno, že
předběžná daňová hlášení musí
být prováděna zásadně elektronicky přes FinanzOnline, což
je přenos dat rakouské finanční
správy na bázi internetové technologie. Získat výjimku z elektronického podání je prakticky nemožné, neboť je udělována pouze podnikatelům, kterým chybí
technické předpoklady k zaslání
elektronickou cestou, tj. když
Transport magazín 1/2014
19
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
podnikatel prokazatelně nedisponuje internetovým připojením.
Na webových stránkách https://
finanzonline.bmf.gv.at/fon/
je
všem daňovým poplatníkům
k dispozici specifický informační
balík. Pro elektronické daňové
podání je nezbytné u rakouského Finančního úřadu Graz-Stadt
individuálně získat tři přístupové
kódy (TID-identifikace účastníka, BENID–identifikace uživatele
a PIN–osobní identifikační číslo).
Roční přiznání k dani z obratu je
v Rakousku nutno podat nejpozději do 30. dubna 2014 (u klasické papírové podoby podání).
U plně elektronicky podávaných
přiznání k dani z obratu (přes
systém FinanzOnline) je podací
termín do 30. června 2014 (pro
elektronické podání ročního
přiznání z daně z obratu je rovněž nezbytné mít k dispozici tři
přístupové kódy - TID, BENID
a PIN).
Pro klasické písemné papírové podání ročního daňové-
ho přiznání je nutné vědět,
že s platností od 1. 1. 2013 je
tento rakouský formulář čten
strojově, a proto je povinné
ho vyplnit jedině elektronicky
s využitím klávesnice a monitoru počítače a použít elektronický formulář, který je zveřejněn
na webové adrese rakouského
ministerstva financí. Pro papírové podání ročního daňového
přiznání je nutné si elektronický formulář otevřít, vyplnit,
vytisknout, podepsat a včetně
požadovaných příloh následně
odeslat doporučenou poštou
na finanční úřad Graz-Stadt.
Pokud by k vyplnění elektronického formuláře rakouského
ročního daňového přiznání
(vyplňuje se formulář v němčině) potřeboval český daňový
poplatník získat text jak ročního daňového přiznání, tak jeho
návodu k vyplnění v češtině,
nabízí rakouská strana tyto překlady do češtiny na webových
stránkách rakouského minister-
stva financí. V den vyhotovení
tohoto článku nedala ještě rakouská strana na své webové
stránky k dispozici český překlad aktuálního ročního daňového přiznání či český překlad
návodu k jeho vyplnění. Předpokládá se však, že rakouské
ministerstvo financí tento překlad časem poskytne a pokud
nikoliv, tak překlady zveřejněné z let minulých jsou pro vyplnění obratů a daní ohledně
mezinárodní přepravy osob
dostačující. Obdobně lze na
www.bmf.gv.at nalézt i překlad
předběžného daňového hlášení do slovenštiny. S ohledem na
výše uvedené nebude Sdružení
ČESMAD BOHEMIA zajišťovat
překlad rakouských formulářů,
jejichž českou verzi poskytuje
rakouská strana. Nabízíme ale
případným zájemcům o daňovou registraci v Rakousku a zájemcům o získání podrobných
informací k daňové problematice v Rakousku následující překladové materiály:
Rakousko č. 1 – překlady potřebných dotazníků a formulářů
k daňové registraci v Rakousku
a souhrn s registrací souvisejících informací,
Rakousko č. 2 – celkově pět
stran všech dostupných informací ke všeobecnému daňovému řízení v Rakousku v oblasti
přeshraniční přepravy osob
(povinnosti x výjimky registrace, fakturace a výpočet daně
z obratu, kontrola na rakouském
území, jak vyplnit jednotlivé kolonky předběžného daňového
hlášení a ročního daňového přiznání s odkazy na jejich překlady na rakouském webu, ručení
za daň z obratu atd.).
Pokud máte o výše uvedené materiály zájem, obraťte se
prosím na své regionální pracoviště, naši pracovníci vám
rádi poradí. Ceny za jednotlivé
překlady jsou zveřejněny na
našem webu www.prodopravce.cz a pro členy Sdružení jsou
značně zvýhodněny.
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
20
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
Přihlášením do našeho e‑shopu
získáte výhodné individuální ceny.
Přihlášením do našeho e‑shopu
získáte výhodné individuální ceny.
eKONOMiKA
&LeGiSLATiVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
POjiSTNé PRáVO
pRávNÍ úpRAvA pOjISTNé SMLOUvy OBSAŽENá
V ZáKONě Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZáKONÍK,
Ve ZNěNÍ POZdějŠÍcH PředPiSů
Foto: Tony Eccleston
dr. Mgr. Milan Hradec
dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
co je pojistná smlouva
Předmětem
pojistné
smlouvy je závazek pojistitele vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě
pojistné plnění, nastane-li
nahodilá událost krytá pojištěním (dále jen „pojistná
událost“), a závazek pojistníka zaplatit pojistiteli
pojistné.1 NOZ stanoví obligatorně písemnou formu pojistné smlouvy, je-li pojištění
ujednáno na pojistnou dobu
delší než jeden rok. Písemná
forma je zachována i tehdy
pokud k uzavření kontraktu
došlo, akceptoval-li pojistník
ofertu včasným zaplacením
pojistného.2
Uzavření pojistné smlouvy
Není-li v ofertě určeno,
do kdy má být akceptována,
musí být přijata nejpozději
do jednoho měsíce ode dne
doručení nabídky druhé straně, ovšem pokud je uzavření
smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, musí dojít
k akceptaci do dvou měsíců.
Ofertu pojistitele může pojistník akceptovat také včasným zaplacením pojistného
ve výši uvedené v nabídce.
Nahlíží-li se replika na ofertu za nový návrh, platí, že
byl odmítnut, nepřijme-li
jej druhá strana do jednoho
měsíce ode dne doručení.3
NOZ stanoví, že pojistitel je
povinen sdělit před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění, resp. pojistníkovi,
údaje, jejichž rozsah a způsob předání stanoví jiný zákon upravující pojišťovnictví.
Uvedené platí i o skutečnostech, k jejichž změně dojde
za trvání pojištění.4
Pojistný zájem
Pojistným zájem je pro
pojistnou smlouvu nový fenomén, jehož absence způsobuje neplatnost pojistné
smlouvy.
Pojistný zájem jakožto pojem NOZ definuje pojistný
zájem jako oprávněnou potřebu ochrany před následky
pojistné události.5 Existence
pojistného zájmu podmiňuje
vznik a trvání pojištění. Nejedná se pouze o psychický či
intelektuálně – citový stav pojistníka, neboť musí mít v souladu s ustanovením § 1722
NOZ majetkovou hodnotu
a odpovídat zájmu věřitele,
i když tento zájem není jen
majetkový. Lze tedy konstatovat, že pojistný zájem znamená přání, aby škodlivé následky pojistné události nenastaly,
jakož i obava, že hodnota, na
níž má zájemce o pojištění,
resp. pojistník, zájem, v důsledku pojistné události zanikne, zmenší se nebo bude
jinak dotčena.
Prokázání pojistného zájmu NOZ předpokládá a stanovuje, že pojistník má pojistný zájem na vlastním životě,
zdraví a majetku. Dále právní
úprava obsahuje vyvratitelnou domněnku, že pojistník
má pojistný zájem i na:
a) životě a zdraví jiné osoby,
osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě,
foto: caraccidentpics.com
Transport magazín 1/2014
23
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
ať již vyplývá z příbuzenství
nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života.
b) majetku jiné osoby, osvědčí-li,
že by mu bez jeho existence
a uchování hrozila přímá majetková ztráta.6
Další vyvratitelná domněnka
existence pojistného zájmu je
stanovena pro případ, kdy dal
pojištěný souhlas k pojištění.7
NOZ zná možnost pojištění
i budoucího pojistného zájmu
v případě pojištění majetku.8
Konsekvence absence pojistného zájmu Lze říci, že zákon
předpokládá tři situace, kdy
není dán pojistný zájem:
a) Zájemce nemá pojistný zájem a pojistitel o tom při
uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva
neplatná.
b) Pojistník vědomě pojistí neexistující pojistný zájem, ale
pojistitel o tom nevěděl ani
nemohl vědět, je smlouva
neplatná, avšak pojistitel má
právo na odměnu odpovídající pojistnému až do doby,
kdy se o neplatnosti dozvěděl.9 Nárok na odměnu pojistitele je logický důsledek,
neboť do doby, než se o neexistenci pojistného zájmu
pojistitel dozvěděl, poskytoval krytí pojistného nebezpečí, čímž vzniká bezdůvodné obohacení na straně
pojistníka.
c) Je-li pojistná smlouva platně
uzavřena, avšak pojistný zájem zanikne za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné
až do doby, kdy se o zániku
pojistného zájmu dozvěděl.10
uzavřena ve prospěch pojistníka a tato smlouva se současně
vztahuje na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku
pojistné události u třetí osoby.
Pojistník může uplatnit právo
na pojistné plnění, pokud prokáže, že pojištěný:
a) je seznámen s obsahem
smlouvy,
b) je si vědom, že právo na pojistné plnění nenabude,
c) souhlasí, aby pojistné plnění
přijal pojistník.12
Pojištěný
Pojem pojištěný je v NOZ definován jako osoba, na jejíž život,
zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.11 Z uvedeného je zřejmé, že
pojistník a pojištěný nemusí být
identické osoby.
Pojištění cizího pojistného
nebezpečí
Dovolujeme si poukázat na
to, že NOZ používá pojem pojistné riziko i pojistné nebezpečí. Domníváme se, že pojistným
rizikem dle NOZ není druh hrozící pojistné události, ale míra
rizika jejího vzniku. O pojištění
cizího pojistného nebezpečí se
jedná, je-li pojistná smlouva
V případě, že je vyžadován
souhlas pojištěného, resp. jeho
zákonného zástupce, musí
pojistník prokázat souhlas do
tří měsíců ode dne uzavření
smlouvy, ledaže si strany ujednaly dobu jinou, jinak pojištění
uplynutím této doby. Nastane-li v této době pojistná událost
před udělením souhlasu, nabývá právo na pojistné plnění
pojištěný, popř. osoby dle ustanovení § 2831 NOZ, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného.13
Osoby uvedené v ustanovení §
2831 NOZ tak je možné označit jako obmyšlené ex lege.
K postoupení pojistné smlouvy
pojistníkem bez souhlasu pojištěného se nepřihlíží, neboť
se jedná o zdánlivé jednání,
ledaže je postupníkem osoba,
u níž se souhlas k pojištění pojistného nebezpečí pojištěného nevyžaduje (např. zákonný
zmocněnec svého ne zcela
svéprávného potomka).14
Zemře-li či zanikne-li pojistník, dochází ex lege k singulární
sukcesi, kdy pojištěný vstupuje
do pojištění na místo pojistníka.
Musí však do 30 dnů od smrti
či zániku pojistníka písemně
pojištěný oznámit pojistiteli, že
na trvání pojištění nemá zájem,
pojištění zaniká dnem smrti či
zániku pojistníka. Je stanovena
minimální kogentní subjektivní
lhůta 15 dní ode dne, kdy se pojištěný o svém vstupu do pojištění dozvěděl.15
Pojištění ve prospěch třetí
osoby Dalším typem pojištění
cizího nebezpečí je pojištění
ve prospěch třetí osoby. V takovém případě může tato osoba
s pojistnou smlouvou projevit
souhlas i později při uplatnění
práva na pojistné plnění. Právo
na pojistné plnění třetí osoby je
podmíněno souhlasem pojištěného po seznámení s obsahem
smlouvy.16
Oprávněná osoba
NOZ na místo pojmu obmyšlený užívá pojem oprávněná osoba, kterou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění.17
Pojistné podmínky
Pojistné podmínky vymezují
zejména podrobnosti o vzniku,
trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění
a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
V případě, že smlouva odkazuje na pojistné podmínky, je pojistitel povinen s nimi pojistníka
ještě před uzavřením smlouvy
seznámit, ledaže se smlouva uzavírá formou obchodu
na dálku, přičemž ustanovení
§ 1845 se aplikuje analogicky.18
foto: caraccidentpics.com
24
Povinnost k pravdivým
sdělením
Pro zhodnocení rizika vzniku
pojistné událost v daném seg-
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
mentu či kategorii pojistných
nebezpečí je klíčové, aby pojistitel disponoval veškerými
relevantními informacemi. Je
zřejmé, že poskytnuté informace také musejí být pravdivé. Jen
za těchto okolností lze správně ohodnotit míru nebezpečí
a nacenit pojistné pro konkrétní
osobu. S přihlédnutím k uvedenému není divu, že zákonodárce v tomto pojistiteli vyšel
vstříc. Pokud se pojistitel v písemné formě dotáže zájemce
o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při
jednání o změně smlouvy na
skutečnosti, které mají význam
ve smyslu předchozího odstavce, je zájemce nebo pojistník
povinen zodpovědět tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost
se považuje za řádně splněnou,
nebylo-li v odpovědi zatajeno
nic podstatného, což platí i pro
pojištěného.19 Na druhou stranu je pojistitel častěji ve výhodě, neboť je profesionálem disponujícím rozsáhlým aparátem
školených pracovníků, proto
je při zjištění, že nabízený pojišťovací produkt nekoresponduje s požadavky zájemce, je
povinen jej na toto upozornit,
přičemž se vezme v úvahu, za
jakých okolností a jakým způsobem se smlouva uzavírá, jakož i to, je-li druhé straně při
uzavírání smlouvy nápomocen
zprostředkovatel.20 NOZ používá pojem nezávislý zprostředkovatel. Pojistitel je také povinen zodpovědět dotazy týkající
se pojištění položené ze strany
zájemce při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistníka při
jednání o změně smlouvy v písemné formě pravdivě a úplně.
Povinné pojištění
V některých případech zákon nařizuje povinné pojištění
pro některá pojistná nebezpečí,
přičemž příkladmo si dovoluji
uvést tzv. povinné ručení (pojištění odpovědnosti za provoz
vozidla), povinné pojištění advokátů proti odpovědnosti za
škodu, atd. Jestliže zákon ukládá určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, mohou
se smluvní strany ve smlouvě
odchýlit od ustanovení části
foto: caraccidentpics.com
upravující odvážné smlouvy,
připouští-li to zákon a nedojde-li tím ke snížení rozsahu
pojištění stanoveného jiným
zákonem.21 S ohledem na uvedené se pak jeví požadavek,
že pojistitel je povinen uzavřít
pojistnou smlouvu tak, aby mu
povinnost poskytnout pojistné
plnění vznikla i tehdy, byla-li
škoda způsobena úmyslným
jednáním pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby.22 Ovšem
po té, co je pojištění vyplaceno,
je pojistitel oprávněn domáhat
se regresního nároku.23
Pojistné
Pojistné je možné specifikovat
jako odměnu pojistitele za poskytnutí krytí pojistných nebezpečí po dobu trvání pojištění.
Pojistitel má právo na pojistné
také tehdy, zanikne-li pojištění
v důsledku pojistné události, a
to do konce pojistného období,
v němž pojistná událost nastala,
avšak je-li sjednáno jednorázové pojistné, pak má pojistitel nárok na úhradu celého pojistného.24 Jestliže si strany nesjednaly
přesný okamžik vzniku práva
pojistitele na pojistné, vzniká toto právo pojistiteli dnem
uzavření smlouvy.25 Zákon sta-
noví pro pojistitele povinnost
přijmout splatné pojistné a jiné
splatné pohledávky z pojištění i
od pojistníkova zástavního věřitele, od oprávněné osoby nebo
od pojištěného.26
Úprava výše pojistného
Jestliže si strany ve smlouvě
nesjednaly podmínky, při jejichž
splnění má pojistitel právo upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období,
nelze bez dohody s pojistníkem
výši pojistného měnit. NOZ nepřipouští vyhrazení si práva pojistitelem měnit výši pojistného
z jiného důvodu, než je změna
podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného.27 Uvedené pravidlo pravděpodobně
reaguje na skutečnost, že silnější subjekt si při sjednání smlouvy, jejíž návrh připraví, vyhradí
některá práva, jež ho opravňují
ke změně smluvních parametrů
jednostranným jednáním.
V případě, že pojistitel upraví
výši pojistného, má povinnost
tuto skutečnost sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce
přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, v němž
se má výše pojistného změnit.
Pokud pojistník se změnou
nesouhlasí, může nesouhlas
projevit do jednoho měsíce
ode dne, kdy se o ní dozvěděl.
V tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornění znamená
pro pojistitele sankci v podobě,
trvání pojištění a výše pojistného se při nesouhlasu pojistníka
nezmění.28
Odečet pohledávky pojisti‑
tele oproti pojistnému plnění
„Pojistitel má právo odečíst
od pojistného plnění splatné
pohledávky pojistného nebo
jiné pohledávky z pojištění.
To neplatí, jedná‑li se o povin‑
nost poskytnout pojistné plnění
z povinného pojištění; k opač‑
ným se nepřihlíží.“ 29 Právo odečíst nikoli započíst pohledávku
je tedy pojistiteli dáno ex lege.
Změna pojistného rizika
Pojistné riziko se zvýší, jestliže se změní okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě
nebo na které se pojistitel tázal v ustanovení § 2788 NOZ,
tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné
události z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí.30
Transport magazín 1/2014
25
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Zajímavá je povinnost pojistníka zdržet se bez pojistitelova
souhlasu všech činností, které
zvyšuje pojistné nebezpečí, ani
to třetí osobě dovolit. Jestliže
se až dodatečně zjistí, že bez
pojistitelova souhlasu dopustil,
že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistiteli to bez zbytečného odkladu oznámí. Zvýší-li
se pojistné nebezpečí nezávisle
na pojistníkově vůli, oznámí to
pojistník pojistiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o tom
dozvěděl. Uvedené povinnosti
má i pojištěný, je-li pojištěno
cizí pojistné riziko. Je otázkou,
zda na základě tohoto ustanovení je osoba při sjednaném
běžném úrazovém pojištění
povinna hlásit svému pojistiteli hlásit, že právě slaňuje prachovské skály, když horolezectví neuvedl jako svůj koníček,
když toto v době sjednání pojištění ani jeho koníčkem nebylo. Pravděpodobně by byl rozdíl v tom, zda se jedná o pravidelně vyhledávanou aktivitu,
či jednorázová činnost např. při
teambuildingu. Jestliže pojistitel
prokáže, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud
by pojistné riziko ve zvýšeném
rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného,
avšak neučiní-li tak do jednoho
měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo
se prekluduje. Pokud není návrh přijat nebo nově určené
pojistné zaplaceno v ujednané
době, jinak do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu,
má pojistitel právo pojištění
vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Právo vypovědět
smlouvu pojistiteli NOZ nepřiznává, neupozornil-li na možnost výpovědi již v návrhu. Zde
uvedená povinnost upozornění
na možnost zániku pojištění se
objevuje v úpravě pojištění obsažené v NOZ relativně často.
Nevypoví-li pojistitel pojištění
do dvou měsíců ode dne, kdy
obdržel nesouhlas s návrhem,
nebo kdy marně uplynula doba
podle jednoho měsíce, jeho
právo vypovědět pojištění se
26
rovněž prekluduje.31 Obdobně
je tomu také v případě prokáže-li pojistitel, že by vzhledem
k podmínkám platným v době
uzavření smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo -li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu
již při uzavírání smlouvy.32
Porušení povinnosti oznámit
zvýšení pojistného rizika ze
strany pojistníka nebo pojištěného, pak vzniká pojistiteli
právo pojištění vypovědět bez
výpovědní doby. V takovém
případě vzniká pojistiteli také
právo na pojistné až do konce pojistného období, v němž
pojištění zaniklo. Nevypoví-li
pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení
pojistného rizika dozvěděl, pak
jeho právo vypovědět pojištění se opět prekluduje. Jestliže
Poruší pojistník nebo pojištěný
povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, a pokud nastala
po této změně pojistná událost,
má pojistitel právo snížit pojistné plnění.33 Naopak sníží-li se podstatně pojistné riziko
v pojistné době, vzniká pojistiteli povinnost snížit pojistné
úměrně k snížení pojistného
rizika s účinností ode dne, kdy
se o tomto snížení dozvěděl.34
Je tedy v zájmu pojistníka včas
informovat o nastalé změně
pojistitele, neboť mu to může
přinést relativně významný
ekonomický efekt. Jinak tomu
tak však je, pokud ke zvýšení
rizika došlo z důvodu odvracení nebo zmenšení škody vyšší,
nebo v důsledku pojistné události, anebo v důsledku jednání
z příkazu lidskosti, pak ustano-
Ust. § 2758 odst. 1 NOZ
Ust. § 2758 odst. 2 NOZ
3
Ust. § 2759 NOZ
4
Ust. § 2760 NOZ
5
Ust. § 2761 NOZ
6
Ust. § 2762 odst. 1 a 2 NOZ
7
Ust. § 2762 odst. 3 NOZ
8
Ust. § 2763 NOZ
9
Ust. § 2764 NOZ
10
Ust. § 2765 NOZ
11
Ust. § 2766 NOZ
12
Ust. § 2767 odst. 1 NOZ
13
Ust. § 2767 odst. 2 NOZ
vení o zvýšení pojistného rizika se nepoužijí.35 Další výjimky jsou uvedeny v ustanovení
§ 2795 odst. 2 NOZ.
další podmínky
NOZ stanoví některá zvláštní ustanovení, která modifikují
ustanovení obecná pro aplikaci
pro pojištění.
Promlčení
V případě pojištění NOZ
stanoví obecné promlčecí lhůty jako kogentní a nelze je tak
zkrátit ani prodloužit.36 Pro pojištění jsou relevantní ustanovení § 626, § 629 a § 635 NOZ.
Vznik pojištění
V případě, že si smluvní
strany nesjednali dobu vzniku
pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni
uzavření smlouvy. Lze si sjednat, že se pojištění vztahuje
i na dobu přede dnem uzavření
smlouvy. V tomto případě však
není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, jestliže
pojistník v době nabídky věděl
nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné,
pokud v době nabídky věděl
nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže.37
forma jednání týkající se
pojištění
Právní jednání (pojem právní
úkon NOZ nahradil pojmem
právní jednání) je definováno
jako projev vůle vyvolávající
právní následek, tj. vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti. Lze rozlišit tři roviny:
a) pojistná smlouva – kogentně
je stanovena písemná forma
(viz ust. § 2758 NOZ),
b) jiné právní jednání - vyžaduje písemnou formu, ledaže
strany ujednají, že této formy není zapotřebí,
c) oznámení se vyžaduje písemná forma, jen bylo -li to
ujednáno.
Pokračování v příštím čísle
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v pří‑
padě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Ust. § 2767 odst. 3 NOZ
Ust. § 2767 odst. 4 NOZ
16
Ust. § 2768 NOZ
17
Ust. § 2770 NOZ
18
Ust. § 2774 NOZ
19
Ust. § 2788 NOZ
20
Ust. § 2789 odst. 1 NOZ
21
Ust. § 2779 odst. 1 NOZ
22
Ust. § 2779 odst. 2 NOZ
23
Ust. § 2781 věta druhá NOZ
24
Ust. § 2782 odst. 2 NOZ
25
Ust. § 2783 odst. 1 NOZ
26
Ust. § 2784 NOZ
Ust. § 2785 NOZ
Ust. § 2786 NOZ
29
Ust. § 2787 NOZ
30
Ust. § 2790 odst. 1 NOZ
31
Ust. § 2791 NOZ
32
Ust. § 2792 NOZ
33
Ust. § 2793 NOZ
34
Ust. § 2794 NOZ
35
Ust. § 2795 odst. 1 NOZ
36
Ust. § 2771 NOZ
37
Ust. § 2772 NOZ
1
14
27
2
15
28
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLeNÍ
& BeZPeČNOST
ŠKOLeNÍ, KURZy, SeMiNáře
ÚNOR‑BřeZeN 2014
vladislava Rážová
Školicí středisko ČeSMAd BOHeMiA
OdBORNé KURZy & SeMiNáře
AdR – přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení! .......................
07.–09. 02. ...........................................Brno
07.–09. 02. .........................České Budějovice
07.–09. 02. ..........................................Plzeň
07.–09. 02. .......................... Hradec Králové
14.–16. 02. ..........................Ústí nad Labem
14.–16. 02. ....................................... Ostrava
14.–16. 02. .......................................... Praha
21.–23. 02. ...........................................Brno
21.–23. 02. .......................České Budějovice
21.–23. 02. ...................................Pardubice
28. 02.–02. 03. ................. Valašské Meziříčí
28. 02.–02. 03. .................................Liberec
28. 02.–02. 03. ...............Libice nad Cidlinou
07.–09. 03. ...........................................Brno
07.–09. 03. ........................České Budějovice
07.–09. 03. ...........................................Plzeň
07.–09. 03. ........................... Hradec Králové
14.–16. 03. ..........................Ústí nad Labem
14.–16. 03. ....................................... Ostrava
14.–16. 03. .......................................... Praha
21.–23. 03. ............................................Brno
21.–23. 03. .......................................Sokolov
21.–23. 03. ........................... Hradec Králové
28.–30. 03. .......................České Budějovice
28.–30. 03. ..................................... Šumperk
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK. Na seminář je možné se
přihlásit v termínech a místech konání školení
řidičů – modul „Digitální tachografy“.
pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda
AETR nepochybně přehlednější. Na seminář je
možné se přihlásit v termínech a místech konání
školení řidičů – modul „Pracovní režimy řidičů“.
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění každého
nákladu. Na seminář je možné se přihlásit v termínech a místech konání školení řidičů – modul
„Uložení a upevnění nákladu na vozidle“.
Přeprava nadměrných nákladů
Kdy se jedná o nadměrné přepravy a jak zařídit potřebná povolení – fundovaně vysvětlí
pracovníci ministerstva dopravy nebo krajského úřadu.
05. 02. ..................................................Brno
řešení pojistných událostí
Nový občanský zákoník zejména v oboru dopravy výrazně zasahuje do smluvních vztahů
a následně má velký vliv i na důsledky pojištění a řešení pojistných událostí.
12. 02. ..............................................Liberec
11. 03. ................................. Hradec Králové
Uložení a upevnění nákladu z pohledu do‑
pravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
25. 03. ..............................České Budějovice
26. 03. ............................................. Ostrava
dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností zajišťujících
silniční přepravu osob.
19. 02. .................................Ústí nad Labem
20. 02. .................................................Plzeň
11. 03. ..............................České Budějovice
20. 03. ..................................................Brno
Zákoník práce v dopravní firmě
Od 1. ledna nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který přináší významné změny
i v aplikaci zákoníku práce. Ty dopadají jak na
zaměstnance, tak na zaměstnavatele.
20. 02. ..................................................Brno
důsledky nového občanského zákoníku na
smluvní vztahy v dopravě
Nový občanský zákoník nabývá účinnosti od
1. ledna. Jedná se o zásadní změny v úpravě
smluvních vztahů, které se projeví i v oboru
silniční dopravy.
06. 02. ..............................České Budějovice
25. 02. ................................................ Praha
26. 02. ............................................. Ostrava
Případová studie – nákladní doprava
Specifický pracovní seminář je určen zájemcům o zkoušku odborné způsobilosti v návaznosti na novelu zákona č. 111/1994Sb. dle
podmínek nařízení č. 1071/2009 EU.
06. 03. ..................................................Brno
12. 03. .................................Ústí nad Labem
20. 03. ................................................ Praha
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
13. 02. ..................................................Brno
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
18. 02. ..................................................Brno
13. 03. ................................................ Praha
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele
a dopravce je předpokladem zejména hladkého řešení mimořádných událostí při přepravě.
12. 02. ............................................. Ostrava
11. 03. ..................................................Brno
18. 03. .................................................Plzeň
25. 03. ................................................ Praha
Bezpečnostní poradce dGSA pro přepravy
AdR – základ
Toto školení je určeno jak pro získání osvědčení o odborné způsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý třídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon
č. 111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR.
25.–27. 03.+01.–03. 04. .....................Beroun
Bezpečnostní poradce dGSA pro přepravy
AdR – obnova
Jedná se o školení k přípravě na zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle Dohody ADR.
25.–27. 02. ............................................Brno
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto softwaru.
05. 03. .................................Ústí nad Labem
13. 03. ..................................................Brno
18. 03. ............................................. Ostrava
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava, zejména silnice – železnice, představuje perspektivní logistické řešení
a možnost rozšíření kapacit silniční dopravy.
Seminář definuje legislativní rámec doprovázené a nedoprovázené kombinované dopravy
a vymezuje technické předpoklady využití.
19. 03. .................................Ústí nad Labem
Novela zákonu o odpadech
Zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky jsou vysvětleny s ohledem na fázi přepravy
materiálů, definovaných jako odpady.
06. 02. ................................................ Praha
Transport magazín 1/2014
27
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
AKAdeMie SiLNiČNÍ dOPRAVy
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu, Celní režimy, Zvláštní druhy přepravy nákladu, Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů, Marketing dopravní firmy
V měsíci březnu 2014 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás připravili školení:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů, Marketing dopravní firmy
18.–19. 2. 2014 ........................................................Brno
2. blok
Legislativa silni ční dopravy, Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo, Ekonomika dopravní firmy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost, Pracovní režimy řidičů – přeprava osob, Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
2. blok
Legislativa silni ční dopravy, Sociální předpisy v silniční dopravě
18.–19. 3. 2014 ........................................................Brno
ŠKOLeNÍ řidiČů POdLe ZáKONA 374/2007 SB.
Termín
01. 02.
01. 02.
01. 02.
01. 02.
03. 02.
03. 02.
03. 02.
08. 02.
08. 02.
10. 02.
10. 02.
15. 02.
15. 02.
17. 02.
21. 02.
22. 02.
22. 02.
22. 02.
24. 02.
24. 02.
28. 02.
28. 02.
01. 03.
01. 03.
Téma.............................................................................. Místo
Pracovní režimy řidičů ....................................................Plzeň
Uložení a upevnění nákladu ........................České Budějovice
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Doklady řidiče, vozidla, nákladu ......................................Brno
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Dopravní předpisy aktuálně ........................................... Praha
Silniční kontroly .............................................. Hradec Králové
Dopravní předpisy aktuálně ............................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
Uložení a upevnění nákladu ...........................................Plzeň
Doklady řidiče, vozidla, nákladu ......................................Brno
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů ................................................... Praha
Bezpečná a defenzivní jízda ........................České Budějovice
Digitální tachografy........................................................ Praha
Dopravní nehody ............................................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu ....................................... Ostrava
Řidič reprezentant firmy přeprava osob...........................Plzeň
První pomoc ................................................... Hradec Králové
Digitální tachografy..........................................................Brno
Digitální tachografy......................................České Budějovice
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů ....................................Ústí nad Labem
Digitální tachografy..........................................................Brno
03. 03.
03. 03.
03. 03.
08. 03.
08. 03.
08. 03.
10. 03.
10. 03.
14. 03.
15. 03.
15. 03.
15. 03.
22. 03.
22. 03.
22. 03.
28. 03.
28. 03.
29. 03.
29. 03.
29. 03.
31. 03.
31. 03.
31. 03.
Mezinárodní dopravní předpisy ..................................... Praha
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Dopravní nehody ............................................ Hradec Králové
Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
Silniční kontroly ..............................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Silniční kontroly ..............................................................Plzeň
Doklady řidiče, vozidla, nákladů ......................................Brno
Doklady řidiče, vozidla, nákladů ..................České Budějovice
Uložení a upevnění nákladu ...........................Ústí nad Labem
Uložení a upevnění nákladu .......................................... Praha
Pracovní režimy řidičů .....................................................Brno
Bezpečná a defenzivní jízda ...........................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní předpisy ...................České Budějovice
Silniční kontroly .......................................................... Ostrava
Doklady řidiče, vozidla, nákladu .................................... Praha
Doklady řidiče, vozidla, nákladu .................... Hradec Králové
Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
Mezinárodní dopravní předpisy ......................................Plzeň
Bezpečná a defenzivní jízda ............................................Brno
Digitální tachografy..................................................... Ostrava
Silniční kontroly ...........................................České Budějovice
Doklady řidiče, vozidla, nákladů ......................................Brno
Detailnější informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2014 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na
internetových stránkách www.skoleni.prodopravce.cz. Pro přihlášení můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport
magazínu (odfaxujte na č. 241 040 180).
WWW.RidicOVAKNiHOVNA.cZ
28
TecHNiKA
TECHNIKA
MERCEDES-BENZ SNIŽUjE EMISE
RyChLEjI, NEŽ NAřIZUjÍ NORMy
Mercedes‑Benz
S
novým rokem 2014
vstupuje v platnost
norma euro Vi, která
představuje další zpřísně‑
ní požadavků na množství
emisí vypouštěných moto‑
rovými vozidly.
Svět automobilů tak vstupuje do další etapy ještě
větší ohleduplnosti k životnímu prostředí. Od tohoto
data smí být ve většině zemí
Evropy a pochopitelně také
u nás, registrována nákladní
vozidla, splňující výhradně
požadavky přísné emisní
normy Euro VI. Pro osobní
a lehké užitkové automobily předpisy vyžadují, aby
od 1. 1. 2014 všechna nově
homologovaná vozidla, plnila požadavky normy Euro
VI s tím, že v „přechodném“
období mohou být ještě prodávána nová vozidla plnící
normu Euro V. Od příslušného data, což je např. pro lehké užitkové vozy 1. 9. 2014
a pro osobní vozy 1. 1. 2015
se budou v zemích EU, tedy
i u nás, smět prodávat nové
automobily plnící pouze
normu Euro VI.
Značka Mercedes-Benz,
jako jeden z průkopníků
automobilového
pokroku,
zahájila vývoj ekologičtějších pohonných jednotek
se značným předstihem
a např. nákladní vozidla plnící požadavky normy Euro
VI prodává i v České republice už třetím rokem. Podobně jsou už v nabídce také
lehké užitkové automobily
Mercedes-Benz, které splňují požadavky normy Euro
VI, stejně jako jsou v oblasti
osobních automobilů už s víc
než ročním předstihem nabízeny vozy Mercedes-Benz
ve verzích, plnících normu
Euro VI. V nabídce značky
Mercedes-Benz nechybí ani
modely s hybridním pohonem, a to nejen mezi osobními automobily, ale také v kategorii nákladních vozidel.
Mercedes-Benz nezůstává
pozadu ani v oblasti elektromobilů a vozidel jezdících na
stlačený zemní plyn CNG.
To, že Euro VI není pro
Mercedes-Benz budoucností, ale běžnou současností,
potvrzuje i dodání už pěti
set nákladních vozidel této
značky v provedení Euro VI
do ČR. Jubilejní pětistý kamion si nedávno převzala čistě česká společnost
bez zahraničního kapitálu
CrossSpeed, jeden z vý-
znamných
provozovatelů
vnitrostátní a mezinárodní
kamionové dopravy, která provozuje mimo jiné už
78 vozidel Actros Euro VI
a dalších 42 má společnost
CrossSpeed objednaných.
„S Actrosy, které plní normu
Euro VI, jsme od roku 2012
již najezdili celkem přes
200 000 kilometrů na vozi‑
dlo. Je škoda, že legislativa
v České republice nemá pro
dopravce žádnou motivaci
pro nákup nejmodernějších
ekologických vozidel, jako
je tomu v jiných zemích, kde
například pro automobily
s Euro VI, získáme nižší saz‑
bu mýtného. Moderní vozi‑
dla jsou jednak bezpečnější
a dále také snižují emise
v ovzduší, což přináší pro‑
spěch i ostatním účastníkům
silničního provozu.“ říká Ing.
Milan Kříž, představitel společnosti CrossSpeed.
Mercedes-Benz je první značkou, která s velkým
předstihem začala vozidla plnící přísné požadavky normy
Euro VI nabízet (od r. 2011),
přičemž také nákladní vozidla plnící předcházející
normy Euro IV a V nabízel
Mercedes-Benz se značným
předstihem jako první. Jen
pro ilustraci, v Evropě dnes
jezdí již přes 10 000 nákladních vozidel Mercedes-Benz
Euro VI, což také potvrzuje,
že právě Mercedes-Benz má
s touto technikou nejvíce
zkušeností. Modely splňující
Euro VI nabízí Mercedes-Benz ve všech kategoriích
nákladních vozidel – rozvážkových, dálkových, stavebních a ve všech hmotnostních kategoriích.
Boj o lepší životní prostředí v oblasti kvality ovzduší
zde tedy probíhá především
na poli technických inovací,
kde stojí Mercedes-Benz na
čelních pozicích. Pomoci
však může i vhodná legislativa, která nebude poškozovat
podnikatele v dopravě, ale
naopak je bude motivovat
k provozu nejmodernější
techniky tak, že na silnicích
uvidíme stále méně kouřících
a páchnoucích strojů s vysokou produkcí emisí. Technici
Mercedes-Benz už intenzivně pracují na dalších etapách
zlepšování vozidel s hvězdou
na přídi. Euro VII je sice ještě
daleko, ale na jeho splnění se
již usilovně pracuje.
Transport magazín 1/2014
29
TesT
MeRcedeS cLA 220 cdi
NOVÝ PřÍBěH cHyTRé HORáKyNě
Text a foto: Martin felix
C
hytrá horákyně Boženy Němcové, případně princezna koloběžka jana Wericha musely řešit
zapeklité úkoly: přijet nepřijet, obuta neobuta, ustrojená neustrojená a tak dále. Těžkého za‑
dání se zhostily úspěšně a zdá se, že v jednadvacátém století dostaly ze Stuttgartu nový úkol:
kupé nekupé, sporťák nesporťák a tak trochu mercedes nemercedes. výsledek se jmenuje CLA a je
minimálně stejně sexy jako krasavice oblečená neoblečená do rybářské sítě.
30
Transport magazín 1/2014
31
TECHNIKA
Ofenziva koncernu Daimler AG v produkci
nových modelů je obdivuhodná. Nákladní automobily a autobusy probíráme na stránkách
Transport magazínu systematicky, u osobních
automobilů si vzhledem k zaměření časopisu vybíráme spíš jen takové bonbónky. Mercedes CLA nepochybně bonbónkem je, láká
ke konzumaci od prvního pohledu a slibuje
něco mimořádného, navíc pro značku i velmi netypického. Jak název napovídá, jedná se
o příbuzného třídy A. Jistá podoba s výchozím
hatchbackem zde samozřejmě je, i když mnoho společných dílů karoserie bychom nenašli,
v interiéru pak ano, rovněž tak v konstrukci
pohonu – poháněna je rovněž přední náprava.
Na poměry Mercedesu se jedná o kompaktní vůz, na poměry naše ani moc ne, protože
je zhruba stejně velký jako rodinná Octavie.
Svým pojetím to jsou ovšem dva opravdové
protipóly a těžko budeme hledat někoho, kdy
by řešil otázku koupit si výstřední Mercedes-Benz CLA 220 CDI s paketem AMG nebo raději dvě rozšafné Octavie 1.6 TDi.
Ano, mercedes opět není ani
zdaleka levná záležitost, jak by se
mohlo zdát, když se podíváte na
nejlevnější model v základní výbavě. Když si ho vybavíte tak, aby
opravdu splňoval to, co slibuje
od pohledu, šup a jste na milionu a třech stech tisících korunách.
Rozhodně ale nesplynete s davem
a už vůbec ne na českých silnicích.
CLA ve stylu většího CLS má krásnou sportovní siluetu a stejně tak
jako větší model odmítlo na oltář
sportovního vzhledu obětovat pohodlí pro nastupování na zadní
sedadla a je tak součástí nového
segmentu kupé se čtyřmi dveřmi. Ovšem pozor: bezrámovými!
O designu nechť si každý udělá
úsudek sám, mně zezadu připa-
32
TECHNIKA
T
E
S
T
dá krásné a zepředu, soudě podle řidičů,
kteří ho zahlédli ve zpětném zrcátku, asi
působí dost výhrůžně, protože levý pruh
uvolňovali s nebývalou ochotou.
Interiér je v CLA pětimístný, vyšší pasažéři budou mít vzadu pochopitelně problém se svažující se střechou, ale to patří
k věci a kritizovat to je stejný nesmysl, jako
když si někdo koupí offroad a diví se, že
má vysoko do kufru. Ten je zde na „sko‑
rokupé“ velmi slušných 470 l a lze ještě
zvětšovat postupným skládáním opěradel.
Kožená sportovní sedadla v černožlutém
provedení jsou stejně pěkná jako funkční a pohodlná, kůží obšitá palubní deska
se žlutými stehy je hlavně pěkná, funkčnost trochu kazí neustálý odlesk v čelním
okně. Palubní desku již znáte s modelu A,
je přehledná, nezklamou kruhové výdechy ventilace a skvělé rádio, překvapí, že
displej v podobě tabletu není dotykový,
takže si ho umatláte zcela zbytečně a jste
odkázání pouze na ovladač mezi sedadly.
Rozmístění páček měl mercedes vždycky originální, nyní překvapil i své věrné,
když přehodil páčku blinkrů s ovládáním
tempomatu. Na pravé straně zůstal osamocen tak jako u jiných modelů volič
automatické převodovky. Ale zvyknete si
docela rychle, asi rychleji než na ovládání elektronické parkovací brzdy.
Vzezření Mercedesu CLA slibuje mnohé. My jsme měli pod kapotou naftový
čtyřválec o objemu 2 143 cm3, který
dosahoval maximálního výkonu 125 kW
a maxima točivého momentu 350 Nm
v širokém spektru 1 400–3 400 ot/min.
Přenos výkonu zajišťovala sedmirychlostní automatizovaná dvouspojková převodovka. Motor, hlavně za studena, trochu
víc bručí než byste v takto krásném autě
očekávali, ale výkonově zcela vyhovuje.
Zvládne rychlost 230 km/h a na stovku
zrychlí za 8.2 s. Dvouspojkovou převodovku bych v takovém autu klidně měnil
za manuál, ale ony by mne jako řidiče
možná také klidně vyměnila, takže nám
nakonec nezvyklo než si na sebe zvyknout. Největším překvapením je v tomto
autě bezesporu tvrdé naladění podvozku.
Zaskočí nejen dosavadní majitele vozů
s hvězdou, překvapilo i mně, který je
zvyklý na ledasco. Opravdu to na našich
cestách v tomto voze pořádně drncá, na
druhou stranu za to však dostanete jízdní
vlastnosti, které jste možná ani nečekali.
Vysoké rychlosti na německých dálnicích
umí CLA samozřejmě s přehledem, ale
opravdu se svezete i v zatáčkovitých partiích, kde kupodivu nijak mrštnost auta
neomezuje ani poměrně těžký motor
vepředu, ani přední náhon nijak nedramatizuje nedotáčivost. A když náhodou
narazíte na okreskách na pár kilometrů
s čerstvým asfaltovým povrchem, není
i díky strmému řízení k nirváně daleko. Libé pocity se
dostaví rovněž při tankování,
kde podle způsobu zacházení naměříte spotřebu mezi
5 a 7 litry.
Mercedes CLA je autem
pro solitéry. Jeho masce
v diamantovém provedení
odpovídá i cena dosahující
podobných standardů. To by
ale solitérům vadit nemělo.
Transport magazín 1/2014
33
TECHNIKA
cONTiNeNTAL ROZŠiřUje VÝROBU PNeUMATiK
PRO AUTOBUSy A NáKLAdNÍ VOZidLA Ve SVéM
NejVěTŠÍM ZáVOdě NA SVěTě
continental
C
ontinental, meziná‑
rodní výrobce a do‑
davatel pro auto‑
mobilový průmysl, oznámil
své plány na zásadní rozší‑
ření svého závodu na výro‑
bu pneumatik pro nákladní
vozidla a autobusy v Otro‑
kovicích (Česká republika).
S celkovou investicí ve výši
165 milionů euro během
následujících let continental
podniká další krok v rámci
investičního programu pro
divizi pneumatik.
„Rozšíření našeho zábě‑
ru ve výrobě pneumatik pro
nákladní vozidla a autobusy
v Otrokovicích představuje
strategický krok se zaměře‑
ním na dlouhodobý růst na
trhu. Závod nejen že bude
nadále sloužit pro zásobová‑
ní Evropy, Středního východu
a Afriky, Otrokovice budeme
rozvíjet také jako výrobní
centrum pro Ameriku a Rus‑
ko,“ uvádí Dr. Andreas Esser,
ředitel obchodní jednotky
pneumatik pro užitkové vozy
ve společnosti Continental.
Tento pětiletý program expanze v konečném důsledku
zdvojnásobí kapacitu výroby pneumatik pro náklaní
vozidla a autobusy v daném
34
Dr. Andreas Esser, ředitel obchodní jed‑
notky pneumatik pro užitkové vozy ve
společnosti Continental
závodě na takřka 1,5 milionu kusů ročně. „Mimo další
navýšení výrobní kapacity
budeme taktéž těžit ze sy‑
nergie umístění ve stejné
lokalitě, jako je náš největ‑
ší výrobní závod na výro‑
bu pneumatik pro osobní
a lehká nákladní vozidla na
světě. Logistika, technologic‑
ké dovednosti a zkušenosti
s rozšiřováním výroby, tím
vším již na místě disponuje‑
me. Tato dodatečná kapacita
nám poskytne více flexibility
zejména ve vztahu k pro‑
duktovému portfoliu a dává
nám příležitost zásobovat
trhy v Americe a Rusku,“
poznamenává Thierry Wipff,
vedoucí divize výroby pneumatik pro užitkové vozy
ve společnosti Continental.
„Můžeme flexibilně upravit
konečné načasování postup‑
ného navyšování kapacity
a odpovídající investice do
rozvoje trhu a poptávky po
našich pneumatikách pro
nákladní vozidla a autobu‑
sy,“ dodává. V rámci investice bude zřízeno 300 nových
pracovních míst napříč všemi oblastmi výroby.
Dříve v tomto roce Continental oznámil plány na investici ve výši 95 milionů US
Thierry Wipff, vedoucí divize výroby
pneumatik pro užitkové vozy ve společ‑
nosti Continental
Dolarů (přibližně 70 milionů
Euro) ve svém severoamerickém závodě na výrobu pneumatik pro nákladní vozy
a autobusy v Mount Vernon
a 100 milionů Euro ve svém
největším závodě na výrobu pneumatik pro nákladní
vozy a autobusy ve slovenském Púchově v průběhu
nadcházejících tří let. „Za‑
tímco náš projekt v Púchově
je hlavně zaměřen na střed‑
nědobý růst v rozvíjejících
se trzích východní Evropy,
Středního východu a Afriky,
investice v Otrokovicích je
strategickým krokem, za‑
loženým na dlouhodobém
růstu trhu,“ uvádí Esser.
Přesně před rokem oslavil
závod v Otrokovicích „20‑
‑40‑80“ – dvacáté výročí od
počátku čin-nosti Continentalu v Otrokovicích, 40 let výroby v dané lokalitě a 80 let
výroby pneumatik v otrokovickém regionu. Při stávající
kapacitě 700 000 pneumatik
pro nákladní vozidla a auto-busy a 21 milionů pneumatik
pro osobní a lehká nákladní
vozidla, jsou Otrokovice domovem největšího závodu na
výrobu pneumatik na světě.
Nově otevřené
Truck centrum R6
Obec Verušičky
Hlavní tah Praha–Karlovy Vary ‑ e48/R6
Russian Fuel Card
Spolehlivý průvodce na
Vašich cestách do Ruska
Společnost Rfcard je vydavatel tankovacích
karet pro evropu a Rusko. Karty Rfc jsou nyní
akceptovány na více než 400 čerpacích stani‑
cích na území bývalého Sovětského svazu.
Rfc pro eU
karta určená pro ruské dopravce využívající
služeb evropské akceptační sítě
Služby pro motoristy a řidiče nákladní dopravy
‑
‑
‑
‑
‑
‑
-
servis a pneuservis
nonstop hlídané parkoviště pro 75 souprav
nonstop bistro
restaurace – zvýhodněné denní menu
sprchy
obchod s autodoplňky a náhradními díly
mini market - smíšené zboží
Rfc pro RU
karta učená pro evropské dopravce
využívající služeb ruské akceptační sítě
Servis ‑ diagnostika
vstupní prohlídka zdarma!
Pneuservis
SLeVA na pneu Goodyear,
dunlop, SAVA a fulda 10 %
Benefity
Prodej
Akční nabídka na oleje
a maziva Bardahl 15 %
Restaurace
denní menu
Týdenní menu
Víkendové menu
www.truckcentrum.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
omezení platby v hotovosti
optimalizace nákladů
rozsáhlá akceptační síť v Rusku
individuální splatnost faktur
fakturace v měně daného státu
zajištění transakcí bankovní zárukou
non stop telefonní linka
asistenční služba (možnost bonusové
kreditní karty)
• projekt RFC je unikátní a není konku‑
rencí existujícím systémům v evropě
• jediná karta v tomto rozsahu a kvali‑
tě služeb na trhu
kontakt: Rfcard, s.r.o.,
Polní 197, 252 29 Lety
www.rf‑card.cz
TECHNIKA
NeOPLAN ciTyLiNeR V eURO 6
POKOřiL HRANici SPOTřeBy 20 LiTRů NA dáLKOVé TRASe
Foto: Gaël Louis
MAN
ideální pro nasazení na
dálkových linkách je ovšem
i MAN Lion‘s coach
Autobusy na dálkových
linkách jsou již v mnoha zemích zavedené a jsou nedílnou součástí osobní přepravy.
Tam, kde tomu tak ještě není,
jsou dálkové autobusy alespoň na vzestupu jako cenově nenáročný, komfortní ale
i ekologický dopravní prostředek. Tak například v Německu se trh pro dálkové autobusové linky otevřel počátkem
roku 2013. Dálkové autobusové linky jsou alternativou
pro zajištění mobility, která
umožňuje nová spojení mezi
městy – rychle, bezpečně
a levně. V autobusech MAN
a NEOPLAN si cestující užijí
nejvyššího komfortu. Provozovatelé autobusů profitují
z efektivních a na pohonné
hmoty nenáročných vozidel,
která mohou být vybavena
všemi prvky zvyšujícími pohodlí, které z dálkové linky
vytvoří zážitek.
TÜV certifikace mimořád‑
ně nízké spotřeby pohon‑
ných hmot
Jak úsporně jezdí zájezdové autobusy, prokázal MAN
36
prostřednictvím autobusu NEOPLAN Cityliner. Testované
vozidlo s šestiválcovým motorem MAN D26 v provedení
Euro VI, o výkonu 440 k prezentoval MAN na veletrhu
Busworld 2013.
Ve spolupráci s TÜV Süd,
přední německou zkušební
institucí, byl definován celkem 1 320 km dlouhý okruh,
který může být považován
v případě autobusového zájezdu za reprezentativní. Úseky trati jsou rozděleny mezi
dálnici, silnice 1. třídy a městské úseky. Vůz byl dle své obsaditelnosti a přípustné celkové hmotnosti odpovídajícím
způsobem naložen. Testovací
jízda byla realizována s profesionálním řidičem autobusů
a konala se během dvou dnů
v týdnu v podmínkách reálného provozu. Během testovacích jízd nedošlo k žádným
přerušením či podobným situacím. Po vyhodnocení dat
shromážděných během jízdy
byla autobusu NEOPLAN Cityliner certifikována extrémně
úsporná spotřeba pohonných
hmot dosahující průměrných
19,8 litru na 100 km. S touto
špičkovou hodnotou se nyní
NEOPLAN Cityliner stal vzorem ve svém konkurenčním
prostředí.
Nízká spotřeba pohonných hmot znamená rovněž
nízké emise CO2. Při 60%
vytížení dosahuje NEOPLAN Cityliner velmi nízké
produkce emisí CO2 zhruba
18 gramů na osobokilometr, a cestuje tak mimořádně
ekologicky. Je to ve srovnání
s letadlem (230,7 g CO2/osobokm), osobním automobilem
(142,3 g CO2/osobokm) a železnicí (45,2 g CO2/osobokm)
vynikající hodnota, jak dokazují čísla zveřejněná Spolkovým úřadem pro životní prostředí. Pokud je autobus vytížen plně, klesají emise CO2
na pouhých 11 g/osobokm.
To ještě zřetelněji poukazuje
na skutečnost, že zájezdový
autobus je s náskokem nejekologičtějším dopravním prostředkem.
Excelentní spotřeba paliva je dosažena díky souhře
více faktorů. Moderní Sharp-Cut-Design všech autobusů
NEOPLAN není jen o dokonalosti tvarů, ale i o optimalizaci spotřeby. Design ovliv-
ňuje rozhodujícím způsobem
aero-dynamiku vozidla. NEOPLAN Cityliner dělá dojem
díky mimořádně nízkému
koeficientu odporu vzduchu
(cW) zhruba 0,35, a dostává
se tak na úroveň osobních
vozů. Důsledně lehká konstrukce se stará o to, že nemusí být přepravována velká hmotnost. V kombinaci
s efektivním motorem MAN
Euro VI, automatizovanou
převodovkou MAN TipMatic
a hospodárnému způsobu
jízdy šetří provozovatelé autobusů výrazným způsobem
při tankování.
NeOPLAN cityliner – stylo‑
vý autobus pro dálkové linky
Se speciální výbavou
vhodnou na dálkové linky
dopraví NEOPLAN Cityliner
pasažéry do cíle uvolněné
a v luxusu. Na zahnání menšího hladu na cestě může být
vozidlo vybaveno cateringovým automatem, který je
k dispozici ve třech stupních
výbavy. O tělesné blaho je
nejlepším způsobem postaráno prostřednictvím menších snacků a studených nápojů. Je-li dodatečně zvolen
automat s horkými nápoji,
TECHNIKA
měničem mincí a dotykovým
panelem, stává se z autobusu
pojízdná kavárna. Placení za
nápoje a občerstvení probíhá
v hotovosti nebo také bez
komplikací prostřednictvím
smartphonu.
Aby se pasažéři na delší
cestě nenudili, přichází autobus s rozsáhlou nabídkou zábavní elektroniky. Na palubě
se tak nachází různé možnosti zábavy pro-střednictvím digitálních médií, které mohou
být spuštěny pomocí tabletů,
jež je možné si během cesty
vypůjčit. Cestující si například mohou vybírat z množství digitálních časopisů či
průvodců, a plánovat si tak
například pro-hlídku města
již v autobusu. Nabídku čtiva
je rovněž možné bez problému umístit na server a pomo-
cí sítě W-LAN během krátké
chvilky nahrát do vlastních
přístrojů. Díky bezplatnému
přístupu mohou pasažéři během cesty vyřizovat e-maily
či surfovat na internetu – ve
srovnání s letadlem či železnicí je toto unikátní vlastnost
dálkových linkových autobusů. USB přípojky na sedadlech zajišťují zásobování
elektrickým proudem pro
osobní elektronické přístroje cestujících. Kromě těchto
vymožeností je dálkový autobus vybaven také velkoryse dimenzovanou toaletou
s výškou pro stání 1,9 m.
O plynulou jízdu se starají
výkonné šestiválcové motory
MAN D2676 s výko-nem dle
volby 440 k či 480 k v provedení Euro VI. Bezpečnost
jízdy a míru komfortu doká-
že zvýšit a provozní náklady
dokáže snížit paket výbavy na přání „Long Distance
Pack“, který je navržený speciálně pro dlouhé jízdy. Jeho
součástí je automatizovaná
12stupňová převodovka TipMatic s asisten-tem rozjezdu EasyStart. Rozjíždění do
kopce je díky němu velmi
zjednodu-šeno a řidič se nestresuje. Hypoidní hnací náprava Eco s delším převodem
umožňuje při cestovní rychlosti nižší hladinu otáček.
Současně se snižuje opotřebení spojky a převodovky,
a tím i náklady na servis.
Lehké robustní hliníkové
disky kol rovněž přispívají
k hospodárné jízdě. Završen
je tento paket inteligentními
asistenčními systémy. Vedle
systému CDS (Comfort Drive
Suspension) pro redukci na-
klánění autobusu paket výbavy obsahuje asistenta opuštění jízdního pruhu LGS (Lane
Guard System) a dále asistenta nouzového brzdění EBA
(Emergency Brake Assist).
Díky systému TPM (Tire Pressure Monitoring) může být
neustále kontrolován tlak ve
všech pneumati-kách, a tak
se redukuje jejich opotřebení. Zákazníci, kteří se pro
paket „Long Distance Pack“
rozhodnou, profitují nejen ze
smysluplné dodatečné výbavy, ale získají rovněž atraktivní cenové zvýhodnění ve
srovnání s cenami, když by
si jednotlivé komponenty kupovali samostatně.
Transport magazín 1/2014
37
TECHNIKA
ScANiA KLiMATicKÝ TUNeL
OD SIBIřSkéhO MRAZU AŽ pO SAhARSké hORkO
Scania
K
limatický tunel ve
Scania technickém
centru ve Švédsku
je nejnovější investicí spo‑
lečnosti Scania do inovací.
Vozidla se zkoušejí v no‑
vém klimatickém aerodyna‑
mickém tunelu, aby doká‑
zala, že si poradí i s nejex‑
trémnějšími výkyvy počasí
ve všech možných zemích.
Na vrcholu „hory“, jak se
familiárně říká technickému
centru společnosti Scania
ve švédském městě Södertälje, zuří arktická bouře.
Třeskutý mráz (-35 stupňů
Celsia) se může rychle změnit v horkou pouštní bouři.
V klimatickém aerodynamickém tunelu společnosti
Scania je možné nasimulovat jakékoliv klima či počasí.
Po letech intenzivních konstrukčních prací je investice
za 500 milionů švédských
korun připravena vystavit
každé zkoušené vozidlo
extrémním povětrnostním
podmínkám. Jelikož společnost Scania prodává vozidla
ve více než stovce zemí, klimatický aerodynamický tunel je důležitým nástrojem
pro vývoj vozidel a služeb,
přizpůsobených
specifickým zákaznickým potřebám a lokálním podmínkám.
„Jde o první klimatický ae‑
rodynamický tunel v Evro‑
pě, přizpůsobený pro velká
38
nákladní vozidla a autobusy,
a pravděpodobně i jediný na
světě,“ řekl projektový manažer Lars Hult. Tunel nabízí
několik výhod. Zimní testy
mohou probíhat uprostřed
léta a není třeba převážet
modelová vozidla na místo
se správným klimatem. Scania se kromě toho nemusí
spoléhat na těžko předvídatelné počasí. Toto zařízení
sehraje důležitou roli při
zdokonalování budoucích
vozidel v oblasti spotřeby paliva, delší provozuschopnosti
a nižší úrovně hluku a emisí.
Tyto parametry se dají měřit a analyzovat v opravdu
různých klimatických podmínkách. Komplexní testování zaručí ještě vyšší kvalitu.
Dokonce se mohou zkrátit
již nyní bezkonkurenční
časy vývoje nových produktů. „Možnost opakování
je obrovskou výhodou,“ vysvětluje Hult. „Můžeme tes‑
tovat znovu a znovu ve zcela
stejných podmínkách, dokud
nezískáme výsledky, které
potřebujeme. To by se v reál‑
ném prostředí nedalo.“. Další
výhodou je, že společnost
může testovat vozidla pro
nejrůznější provozní podmínky. Pro společnost Scania
je důležité testovat výkon nejen podvozku, ale i různých
nástaveb pro nákladní vozidla, jako například sklápěčky
nákladních automobilů pro
stavební a důlní účely, domí-
chávače betonových směsí
a automobily na přepravu
dřeva. Autobusy jsou další
technikou, jejíž testování
bylo až doposud omezeno
na přirozené podmínky.
Každé testování v klimatickém tunelu trvá minimálně jeden den a maximálně
týden. Po přípravě ve velké
přípravné hale se vozidlo
zaveze do testovací komory. Poté je zaparkováno na
válce – jeden pro každou
sadu kol, aby bylo možné
simulovat rychlost do 100
km/h, což je pro mnohá
nákladní vozidla a autobusy
horní hranice. Na začátku
přední části komory se nachází obrovská vzduchová
tryska s plochou 13 metrů
čtverečních, která vyfukuje
vzduch na vozidlo. V případě potřeby tryska vystřikuje
i sníh nebo déšť. Software
pro komunikaci s vozidlem
v tunelu byl vyvinut na půdě
společnosti Scania, díky čemuž se testovací zařízení
dokáže přizpůsobit změně
testovacích vozidel. Erik Söderberg, hlavní konstruktér
společnosti Scania, se na
projektu podílí od prvotních
studií z roku 2008. Zdůrazňuje, že Scania může od
nynějška testovat tajné prototypy v reálných podmínkách nebo v podmínkách
co nejvíce se přibližujících
realitě. „Mnoho testů je ve
světě nákladních vozidel
úplnou novinkou,“ říká Söderberg. „Například nyní
poprvé dokážeme změřit
emise v reálných provoz‑
ních podmínkách. Zejména
nám však tento tunel nabízí
dosud nepoznanou možnost
provádět nejrůznější testy
pod jednou střechou, což je
opravdu velmi efektivní.“
TECHNIKA
BUGGyRA VyTVOřiLA TÝM SNů
Buggyra international Racing System
P
raha – Truckracin‑
gový tým Buggyra
international Racing
System se stává nejsilnější
motoristickou stájí Čes‑
ka. poprvé v historii totiž
jeden tým spojuje dvě tak
významné platformy, jaký‑
mi jsou závody na okruzích
a dálková rallye. do svých
řad navíc stáj získala nej‑
lepší možné piloty. Novým
parťákem Davida vršecké‑
ho se totiž stává jeho done‑
dávna velký okruhový kon‑
kurent Adam Lacko. Pro
novou sezónu Mistrovství
evropy závodních tahačů si
tak Buggyra může klást vy‑
soké cíle. Ty ale má i Mar‑
tin Kolomý před lednovým
dakarem.
litu a směr, kterým plujeme.
Nebojím se říci, že jsme nyní
tým s elitními jezdci a záze‑
mím, které tu ještě nebylo,“
řekl Jan Kalivoda, manažer
stáje Buggyra International
Racing Systém.
O velký rozruch se postarala právě zpráva o angažování druhého pilota. Novým
týmovým kolegou dvojnásobného evropského šampiona a držitele několika světových rekordů Davida Vr-
šeckého se totiž stal Adam
Lacko – jeho velký soupeř
uplynulých tří sezón. Rivalita na závodní dráze mezi
nimi byla značná, teď se stávají „parťáky“. Novináři už
dlouho před odhalením spe-
„Po více než deseti letech
budování dobrého jména
je značka Buggyra doslova
vlajkovou lodí pro všechny
partnery, kteří jsou s námi
spojeni. Tento závazek si
samozřejmě uvědomujeme,
a právě proto klademe ma‑
ximální důraz na profesiona‑
Transport magazín 1/2014
39
TECHNIKA
kulovali o možnosti vzniku
„týmu snů“, teď se přání stalo
skutečností. „Musím přiznat,
že mám radost, že budu mít
Adama vedle sebe. Jezdecky
vyzrál ve vynikajícího pilota
a myslím, že jsem si nemohl
přát lepšího kolegu,“ chválil
si novou akvizici týmu David Vršecký.
Lacko se tak v barvách
Buggyry opět těší na novou
závodní sezónu. „Stojíme
před něčím úplně novým.
Věřím, že tohle spojení bude
pro fanoušky hodně zajíma‑
vé a přitáhne ještě víc po‑
zornosti. Dva Češi v českém
týmu budou společně útočit
proti zbytku světa. Je pará‑
da, že jsme s Davidem tak
vyrovnaní, protože společně
můžeme hodně dokázat. Tě‑
ším se na to,“ netajil své nadšení rodák z Čeladné Adam
Lacko. Díky angažování
Adama Lacka má Buggyra
v evropském šampionátu tahačů nejen vysoké ambice
v individuální soutěži, ale
40
i v souboji o ceněný „Pohár
konstruktérů“, jak se týmové
soutěži říká. Dvojici bude
i nadále pomáhat testovací
jezdec Michal Matějovský,
syn legendárního truckera
Stanislava.
Hlavní pozornost tým ale
aktuálně soustřeďuje především na věhlasnou Rallye
Dakar, nejdrsnější dálkovou
soutěž na světě. Už v led-
nu se ve zcela nové Tatře
815 Buggyra představí pilot
Martin Kolomý v posádce
s bratry Kiliánovými. Spojení s Buggyrou si na tiskové konferenci pochvaloval
i ředitel technického vývoje
Tatra Trucks Radomír Smolka,
spolu s tiskovým mluvčím
společnosti Andrejem Čírtkem. Právě díky intenzivní
spolupráci mohl vzniknout
tzv. Fat Boy, jak novému spe-
ciálu v Buggyře říkají. „Je to
nejlepší auto, v jakém jsem
kdy seděl. Před tak těžkou
soutěží nikdy neříkáme kon‑
krétní cíle. Důležité je přežít,
ve zdraví dojet a společně
se pokusit o co nejlepší vý‑
sledek. Uvidíme, jaký bude,“
dodal loni nejlepší český jezdec Dakaru Martin Kolomý.
TECHNIKA
NA TChAj-WANU ByL SMONTOváN
dVOUTiSÍcÍ dAf cf
dAf
J
iž 2 000 vozidel DAF
cf85 sjelo z výrobní‑
ho pásu společnosti
fASc – formosa Automo‑
bile Sales corporation – na
Tchaj‑wanu. Společnost dAf
je na Tchaj-wanu aktivní již
od roku 2006 a drží si přední
postavení mezi evropskými
značkami.
Na dynamicky se rozvíjejícím tchajwanském trhu s nákladními vozidly se výrazně
zvýšil odbyt západoevropských vozidel. Předpovědi
pro rok 2014 ukazují, že na
Tchaj-wanu bude zaregistrováno přes 2 500 nákladních
vozidel v segmentu těžkých
vozidel (nad 50 tun), přičemž
v roce 2010 šlo pouze o 800
vozidel. Společnost Formosa Automobile Sales Corporation zastupuje marketing,
prodej a montáž nákladních
vozidel DAF na Tchaj-wanu.
„DAF je na Tchaj‑wanu
vedoucí evropskou znač‑
kou v kategorii nákladních
vozidel. V roce 2013 bylo
dodáno více než 700 vozi‑
del DAF a podařilo se tak
dosáhnout tržního podílu
31,8 % v segmentu těžkých
vozidel,“ vysvětluje Seiko
Chen, předseda společnosti
FASC. Společnost DAF dodává pro tchajwanský trh tahače CF85 se dvěma a třemi
nápravami a podvozky pro
montáž nástaveb.
„Vozidla řady CF85 jsou
charakteristická svojí nízkou
spotřebou paliva, vysokou
spolehlivostí a poskytují špič‑
kový komfort pro řidiče. Na
Tchai‑wanu jsou vozidla řady
CF85 využívána především
v přepravě kontejnerů a ka‑
palin v cisternách. Nesmí‑
me zapomenout ani na sta‑
vebnictví,“ pokračuje Seiko
Chen. „V současnosti uvažu‑
jeme také o možnosti mon‑
táže vozidel DAF XF105 pro
těžkou dálkovou přepravu.“
Model LF pro rozvoz zboží
Vedle modelu CF montuje
společnost FASC dvě varianty populárního vozidla DAF
LF: 12tunové provedení LF45
a 17tunové LF55.
„Celkem budeme tento
rok registrovat přibližně
200 těchto vozidel,“ uvádí
Seiko Chen. „Díky malému
poloměru otáčení, výborné
manévrovatelnosti a nízké
pohotovostní hmotnosti je
model LF perfektní rozváž‑
kové vozidlo ve městech
a pro regionální dopravu na
Tchai‑wanu.“
SKd
Každý týden sestavuje
společnost FASC průměrně
15 vozidel modelu CF85
z balíků „SKD“ (částečně
rozložených), které jsou zasílány z výrobního závodu
DAF Trucks v Eindhovenu
v Nizozemsku a Leylandu
ve Velké Británii do Tchaj-peje. Technici společnosti
FASC jsou vyškoleni společností DAF, takže u nákladních vozidel smontovaných
na Tchaj-wanu je zaručena
stejná kvalita jako u vozidel
vyrobených v Eindhovenu
nebo Leylandu.
„Sestavení
dvoutisícího
vozidla modelu CF na Tchai‑
‑wanu je novým milníkem
našeho partnerství se spo‑
lečností FASC – a jsme na
to velmi hrdí,“ uvedl Michiel
Kuijs, generální ředitel prodeje ve společnosti DAF
Trucks N.V. „Společnost
FASC je špičkovým a profe‑
sionálním partnerem usilují‑
cím o vylepšení pozice spo‑
lečnosti DAF na Tchai‑wanu,
a to společně s profesionální
sítí 22 prodejních a servis‑
ních dealerů.“
Transport magazín 1/2014
41
TECHNIKA
ceSTA VZNěTOVéHO MOTORU
LXXi. dÍL
emil Lánský
foto: archív
A
utomobilový průmy‑
sl v USA měl v sedm‑
desátých a osmdesá‑
tých letech dvacátého století
svého prvního a největšího
výrobce vznětových motorů
určených pro osobní automo‑
bily v podobně značky Old‑
smobile.
Americký výrobce Oldsmobile produkoval osobní
automobily především pod
kuratelou obrovské General
Motors. Značka Oldsmobile byla založena v roce
1897 Ransonem Eli Oldsem
(3. 6. 1864, Geneva, Ohio,
USA–26. 8. 1950, Lansing,
Michigan, USA, pionýr automobilového průmyslu, založil značky Oldsmobil a REO,
svůj první automobil s parním
pohonem postavil již v roce
1894 a první vůz s benzínovým motorem 1896, v roce
1901 byl prvním na světě, kdo
začal s opravdu masovou výrobou automobilu – modelu
Oldsmobile CurvedDash).
Během 107 let dlouhé historie bylo pod značkou Oldsmobile vyrobeno 35,2 milionů automobilů, z toho
dobrých 14 milionů ve vlastní továrně v Lansingu v Michiganu. V roce 2004, kdy
byla značka Oldsmobile
oficiálně „umrtvena“, patřila
42
Oldsmobile CutlassSupremecoupé dostal v roce 1982 pod kapotu vznětový vidlicový šestiválec LT6
suverénně mezi čtyři nejstarší automobilové značky na světě (Daimler, Tatra,
Peugeot, Oldsmobile). Na
severoamerickém kontinentě pak byla zcela nejstarší.
První vznětový V8
pro osobáky
Od roku 1977 vyráběla
automobilka
Oldsmobile
vedle vlastních vozidel také
vznětové motory, které byly
nabízeny jako varianta pohonu pro majitele, kteří se
zhlédli v úspornějším provozu automobilů. Vznětové
vidlicové šestiválce a osmiválce byly montovány do
celé řady modelů automobilů vyráběných pod křídly
Na konci sedmdesátých let představila automobilka Oldsmobile (součást GM) první
malé vidlicové vznětové motory na světě určené pro osobní automobily – moc spoleh‑
livé nebyly, přesto jich bylo vyrobeno poměrně značné množství
Vznětový osmiválec Oldsmobile LF9 se zdvihovým objemem 5,7 l byl prvním americ‑
kým sériově vyráběným dieselovým motorem určeným pro pohon osobních vozidel
velkého GM. Leč je třeba
hned na začátku říci, že
vznětové motory Oldsmobile byly sice prvními americkými dieselovými motory
do osobních automobilů,
ale také prosluly svojí výkonovou nevýrazností, různými dětskými nemocemi
a hlavně korozí vstřikovačů
jako důsledku vodnatelnosti
tehdy distribuované motorové nafty.
Dieselové motory Oldsmobile pro osobní automobily byly vyráběny v letech 1978 až 1985 s tím, že
jejich produkce kulmino-
TECHNIKA
vala v roce 1981 počtem
310 000 kusů. Tehdy to
reprezentovalo téměř 60 %
celkové výroby vznětových
motorů určených pro osobní automobily v USA. Jenže
vinou děsivě zlé reputace
a hlavně opětovného poklesu ceny benzínu vznětové motory Oldsmobile „de
facto“ zlikvidovaly zájem
majitelů osobních vozidel
o tento druh pohonu v USA
na dalších dvacet let! Jako
první z dieselových motorů
Oldsmobile byly představeny v roce 1978 „velký“
V8 5,7 l (350 cui, typové
označení LF9, maximální
výkon původně 89 kW/120
k a 300 N.m, v pozdější verzi 78 kW/105 k a 278 N.m.),
původně nabízený jako pohon vozů řady Oldsmobile
CustomCruiser, Oldsmobile Cutlass/CutlassCruiser/
CutlassSalom, Oldsmobile
CutlassSupreme /Cutlass
Calais,Oldsmobile Delta 88
a Delta Ninety-Eight a Oldsmobile Toronado modelového roku 1978, a „malý“ V8
4,3 l (260 cui, typové označení LF7, maximální výkon
67 kW/90 k a 220 N.m) určený pro modely Oldsmobile Cutlass Salon a Oldsmobile CutlassSupreme/
Cutlass Calais.
Obě dvě varianty, mimochodem prvních regulérně
vyráběných osobních dieselů
na světě, vycházely samo-
S dieselovým pohonem ztratily americké křižníky nejen svůj esprit, ale též dobrou pověst
V důsledku ropné krize z roku 1973 a 1974 se výrazným způsobem změnila též část nabídky amerických osobních automobilů
– Pontiac 6000 coupé s neduživým příčně uloženým dieselem Oldsmobile V6 LT7 (4,3 l)
Také slavná modelová řada značky Oldsmobile „98“ dostala v rámci šetření vznětovou V8 LF9 (5,7 l). Ani tato vozidla neudělala s
dieselem díru do světa
zřejmě z konstrukce původních benzínových motorů.
Na rozdíl od nich však měly
výrazně zesílený blok a překonstruovanou hlavu motoru.
„Velký“ V8 měl potom zesílené vačkové hřídele (více
dimenzovaná ložiska a větší
ložiskové čepy). Díky již zmíněným technickým obtížím,
mezi než patřila především
koroze vstřikovačů (v palivovém hospodářství absentoval
vodní separátor), zavoskování palivového systému při
nízkých teplotách, špatné
mazání v motorové hlavě
jako důsledek poddimenzo-
Transport magazín 1/2014
43
TECHNIKA
vané konstrukce olejových
kanálů, deformace hlavy motoru a problémy s díly vyrobenými ze slitin hliníku – to
se projevovalo především
u „malého“ motoru V8, se
zapsaly do historie automobilové konstrukce spíše v negativním slova smyslu.
Pro různé automobily
„Velký“ V8 5,7 l byl montován do některých modelů vozidel Buick (Century, Electra, LeSabre, Regal
a Riviera), Cadillac (de Ville,
Eldorado,
FleetwoodBrougham a Seville), Chevrolet
(C/K, Caprice, El Camino,
Impala, Malibu, Monte Carlo
a Suburban), GMC (C/K, Caballero a Suburban), Pontiac
(Bonneville, Catalina, Grand
Prix a Parisiene) a Checker
Marathon (1982-1985), nicméně v roce 1985 bylo od
jeho nabídky ustoupeno.
„Malý“ V8 byl nabízen mezi
roky 1982 a 1985 výhradně
v již zmíněných modelech
vozidel Oldsmobile.
Vedle vznětových vidlicových osmiválců byl vyráběn
také vznětový vidlicový šestiválec, a to hned ve třech
konstrukčních
variantách
Vrchol snahy ušetřit – americký sen – Cadillac Seville – se vznětovým motorem: považte dieselový
Cadillac, v USA je možné opravdu všechno!
co se týká jeho umístění v automobilu. V letech
1982 až 1984 byl v nabídce Oldsmobile naftový V6
se zdvihovým objemem
4,3 l (typové označení LT6,
maximální výkon 63 kW/85
k při 3 600 mni-1 a 224
N.m při 1 600 min-1). Motor
se uplatnil jako pohon vozidel BuickRegal (1982-1984),
Chevrolet Malibu (1982-1983), Chevrolet Monte
Carlo (1982-1983) a Oldsmobile
CutlassSupreme/
Cutlass Calais (1982-1984).
Vznětový V6 se zdvihovým objemem 4,3 l, ale pro
příčné uložení pod kapotou automobilů nesl typové
označení LT7, měl stejný
maximální výkon a točivý moment jako LT6 a byl
k dispozici ve vozech Buick
Century (1982-1985), Chevrolet Celebrity (1982-1985),
Oldsmobile
CutlassCiera
(1982-1985) a Pontiac 6000
(1982-1985). Opět shodný
vznětový motor se šesti vál-
Cadillac Eldorado z roku 1979, s modelovým označením odvozeným ze španělštiny: „Pozlacený“, a nyní se smradlavým,
nevýkonným a nespolehlivým dieselovým motorem: doslova – El Signo de miseria!
44
ci do „V“ avšak určený pro
vozy s pohonem kol přední
nápravy nesl typové označení LS2. Zákazníci jej mohli zakoupit jako pohon automobilů Buick elektra (1985),
Cadillac de Ville (1985),
Cadillac Fleetwood (1985)
nebo Oldsmobile Ninety-Eight (1985). Snad jediné
kladné, co po vidlicových
vznětových motorech Oldsmobile z konce sedmdesátých a začátku osmdesátých
let dvacátého století zůstalo,
TECHNIKA
byly konstrukčně zesílené
bloky, které se především
v podobě V8 hojně uplatnily při stavbě zážehových
závodních motorů.
dieselovýcadillac
Diesel V8 5,7 l byl v roce
1978 usazen též pod kapotu
automobilového symbolu bohatství v USA – do vozu Cadillac de Ville. Konkrétně do
vozidel páté generace, která
byla v nabídce od roku 1977
do roku 1984. Stejně jako
i u jiných modelových řad
bylo užití vznětového motoru jedním z průvodních jevů
tzv. downsizingu (v tehdejším pojetí jde o změnu vzhledem k tomu, co prožíváme
na začátku 21. století možná
průkopnickou, ale vlastně
směšnou), neboli reakce na
ropnou krizi 1973. Též značka Cadillac přišla se zmenšením rozměrů sedanu i kupé.
Řada De Ville byla od modelového roku 1977 o devět
palců kratší (téměř 229 mm)
než její předchůdce, na šířce ztratila čtyři palce (téměř
102 mm), zato však nabrala
Snad nejnormálněji, až na tu nespolehlivost, působil vznětový motory Oldsmobile LF9 V8 v taxících Checker Marathon
velikost na zavazadelníku
a snad, aby uspokojila zákazníky, zvýšil se vnitřní
prostor nad hlavou řidiče
a cestujících a též narostl
v prostoru nohou. Byla rovněž o zhruba půl tuny lehčí.
Pátá generace dokonce byla
prvním Cadillacem de Ville,
který neměl polozakrytá
zadní kola.
Zkrátka i Cadillac se začal
měnit k nepoznání. Příchodem páté generace ztratil
svého ducha a stal se z něj
prakticky nudný a nezáživný vůz. Obdobně dopadla
modelová řada Cadillac
Eldorado, která rovněž přinesla ve své deváté generaci
z let 1979 až 1985 možnost
pohonu vznětovým motorem. O 400 kg a 11,5 palců
(zhruba 292 mm) na rozvoru
přišel v letech 1977 až 1986
Cadillac
FleetwoodBrougham, zato si přinesl opci
vznětového motoru. Vznětový V8 LF9 byl nabízen od
roku 1978 také v modelové
řadě Cadillac Seville, která se stala mimochodem
prvním a do roku 1997 jediným modelem Cadillacu
vyráběným mimo USA. Byl
totiž vyráběn společností
ParsKhodro (státní společnost založená v roce 1967,
známá jako Íránská General
Motors, původně vyráběla
licenční automobily AMC,
poté Jeep, Buick, Cadillac,
Chevrolet, Opel, po revoluci Nissan a Renault, dnes
– Raritní karosářská varianta známého taxíku Checker Marathon v provedení osmidveřová limuzína Aerobus
Transport magazín 1/2014
45
inzerce
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
Zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně
30 Kč přispíváte částkou 27 Kč na účet
nadace. 2012-2015 je určená sirotkovi Honzíkovi
inzerce
vyrábí licenční Dacie Logan a Renault
Megane) v Íránu, v letech 1978 až 1987
– před islámskou revolucí. Celkem bylo
v rámci íránské periody vyrobeno
2 653 Cadillaců Seville nesoucích lidové pojmenování „Cadillac Iran“.
Převodem částky
na transparentní účet nadace:
1399088001/5500
Zakoupením plyšové
hračky v hodnotě 220 Kč
(100 Kč je příspěvek nadaci)
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Pro více informací
navštivte naše nové webové stránky
www.nadacetruckhelp.cz
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
46
POMÁHÁME 10 let
POMOZTE DĚTEM,
Checker Marathon do nějž byl montován také vznětový V8 LF9 /5,7 l) v obou výkonových (89 kW/120
k a 78 kW/105 k) variantách si zahrál v mnoha filmech jako substituce za sovětský GAZ M21 Volga –
podobnost čistě náhodá
Všechny
zmíněné
automobily,
v nichž tepaly svého času vznětová
srdce Oldsmobile V6 a V8, patřily
k pověstným americkým křižníkům.
S modelovými kořeny v poválečných padesátých letech konjunktury
a s mnoha modelovými generacemi.
Taxikářská zajímavost
Vzhledem k masovému prodeji osobZajímavým vozem využívajícím také ních automobilů v USA a Kanadě jsou
vznětový Oldsmobile V8 5,7 l v obou čísla prodejů vozidel vybavených
výkonových verzích byl Checker Ma- „naftou“ ze sedmdesátých a osmderathon, který vyjížděl v letech 1961 až sátých let 20. století sice na naše po1982 z bran fabriky Checker Motors měry zajímavá, ale jinak vlastně zcela
Corporation v Kalamazoo (Michigan). zanedbatelná.
Vozidla byla vyráběna jako čtyřdveřové sedany, kombi automobily a raritně
Většinou se diesely uplatnily v někojako osmidveřový, dvanácti sedadlový lika málo vozech jedné z modernějších
„Aerobus“. Během výroby se Chec- generací modelových řad. Většinou
ker Marathon uchytil především jako v generační obměně, která s sebou
taxík v New Yorku a mnoha dalších nesla tzv. downsizing neboli reakci na
amerických městech. Pro svoji jistou první ropnou krizi z roku 1973.
tvarovou podobnost byl filmaři hojně
využíván jako náhražka originálních
Faktem zůstává, že tolik vzpomínaautomobilů GAZ M21 Volga (u nás ná ropná krize nebyla tak „silná“, aby
známá jako Carevna) ve filmech o So- vnutila americkému zákazníkovi osobvětském svazu či státech východního ní automobily s vznětovým motorem.
bloku. Koneckonců jistá „paralela by Pružný a výkonný benzínový motor
tu byla“ i ve využití vznětového moto- v USA zatím ještě v segmentu osobní
ru. Jenže zatímco Checker Marathon automobilů vítězil nad „smrdutou“, neměl pod kapotou dieselový V8 5,7 l, výkonnou a poruchovou naftou.
Volga M21 byla ve vývozní verzi
Scaldia-Volga osazována čtyřválcovými řadovými vznětovými motory
Perkins nebo Rover – nicméně to bylo
podstatně dříve, než přišel diesel pod
kapotu Checkeru, zhruba tak o 20 let!
Do Volgy se nakonec ve verzi GAZ-23
dostal i vidlicový osmiválec, jenže jen
benzínový, a to ten, který standardně
poháněl podstatně vetší automobil
GAZ-13 Čajka. Volga se 195koňovým motorem V8 zvládala maximální
rychlost na úrovni 170 km/h!
TECHNIKA
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály
TRUCK SERVIS
Download

stáhnout - TruckJobs.cz