www.zerotinova45.cz
strana 1
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
OBSAH
STRANA
www.zerotinova45.cz
01
02
03
04
05
06
07
Titulní strana
Obsah
Popis objektu
Popis bytù
Fotogalerie
Mapa
Ceník
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1. Zahradní patro - Byt 1
1. Zahradní patro - Byt 2
1. Zahradní patro - Byt 3
1. Zahradní patro - Byt 4
1. Nadzemní podlaží - Byt 5
1. Nadzemní podlaží - Byt 6
2. Nadzemní podlaží - Byt 7
2. Nadzemní podlaží - Byt 8
2. Nadzemní podlaží - Byt 9
2. Nadzemní podlaží - Byt 10
3. Nadzemní podlaží - Byt 11
3. Nadzemní podlaží - Byt 12
3. Nadzemní podlaží - Byt 13
4. Nadzemní podlaží - Byt 14
4. Nadzemní podlaží - Byt 15
4. Nadzemní podlaží - Byt 16
5. Nadzemní podlaží - Byt 17
5. Nadzemní podlaží - Byt 18
5. Nadzemní podlaží - Byt 19
6. Nadzemní podlaží - Byt 20
6. Nadzemní podlaží - Byt 21
6. Nadzemní podlaží - Byt 22
7. Nadzemní podlaží - Byt 23
7. Nadzemní podlaží - Byt 24
8. Nadzemní podlaží - Byt 23
8. Nadzemní podlaží - Byt 24
strana 2
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
Èinžovní dùm byl kompletnì rekonstruován v roce 2010.
Nachází se 20min pìší chùzí od samotného centra
mìsta v oblasti mezi dvìma parky – Parukáøky a
Vítkova. Dùm byl postaven v roce 1932, je tedy zøejmé,
že rekonstrukce se dotkla všech èástí domu. Ulièní
fasáda byla dokonèena v roce 2009, instalace
hydraulického výtahu v roce 2010, vnitrobloková fasáda
je novì zateplena, všechna okna vymìnìna za masivní
døevìná tepelnì izolaèní eurookna, která byla vyrobena
v pøesné kopii oken pùvodních. Taktéž vstupní dveøe
splòují nejvyšší požadavky na zateplení a bezpeènost.
V rámci objektu není možnost parkování. Lze využít
parkovací systém Prahy 3, který je zamìøen na osoby s
t r v a l ý m p o b y t e m . V í c e n a w w w. p r a h a 3 . c z
.
Pøipravili jsme pro Vás ukázkový byt (è.10), ve kterém
Vám budou v konzultaèních hodinách k dispozici školení
prodejci. Zde se budete moci obèerstvit, naèerpat
inspiraci èi nahlédnout do projektové dokumentace.
Ukázkový byt bude otevøen každou støedu a sobotu v
odpoledních hodinách. Po telefonické domluvì Vám
rádi vyjdeme vstøíc i kterýkoliv jiný den.
www.zerotinova45.cz
strana 3
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
Byty jsou vybaveny ve vysokém standardu dle
komplexního návrhu architektky Ing. Arch. Olgy
Novotné (více na: www.olganovotna.cz). Koupelny
jsou provedeny v bøidlicovém obkladu, zaøizovací
pøedmìty, baterie a koupelnové doplòky, umyvadla
znaèek DURAVIT, Ritmonio, STARCK, sprchové
kouty HOESCH.
Podlahy jsou 1PP-6NP masivní bambusové vlysy v 7
a 8NP masivní palisandrové vlysy, obložkové
bezfalcové dveøe v barvì tmavého oøechu, kování
.
M+T
Cesane
Byty jsou pojaty v moderním stylu se smyslem pro
detail. Nìkteré byty jsou vybaveny zahranièním
osvìtlením firem Deos a Delta light, Top light.
Topná tìlesa pocházejí od firem Nobo, model Bali a
chromované koupelnové žebøíky od firmy ELVL.
Z výše uvedeného popisu je zøejmé, že veškerá
pozornost byla vìnována každému jednotlivému
detailu tak, aby v komplexu byl vytvoøen dokonalý
celek, a to bez zjevného nákladového omezení.
www.zerotinova45.cz
strana 4
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 5
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 6
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 7
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 8
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 9
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 10
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 11
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 12
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 13
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 14
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 15
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 16
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 17
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 18
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 19
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 20
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 21
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 22
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 23
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 24
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 25
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 26
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 27
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 28
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 29
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 30
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 31
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 32
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
www.zerotinova45.cz
strana 33
Martin Syrovátko: 731 177 811
Eva Faustusová: 734 474 964
Download

ke stažení v pdf zde, 15MB