PO HRABÌNCE cca 20 km
AUF DER GRÄFINSTRAßE ca. 20 km
3 smìr Podzámèí
Okruh zaèíná ve Kdyni ležící v Kdyòské kotlinì mezi vrchy Koráb (773 m.n.m) a Rýzmberk (680 m.n.m.). Na námìstí stojí renesanèní
radnice ze 17. st. Blízko námìstí je dochovaná židovská synagoga, postavená v neorománském slohu z 19. st. Nad Kdyní se tyèí
nepøehlédnutelný kostel sv. Mikuláše ze 14. st. Ve Kdyni se lze obèerstvit, ubytovat a relaxovat na koupališti Hájovna nebo v Centru
vodní zábavy.
2193
Ze Kdynì trasa pokraèuje po vedlejší silnici do vísky Podzámèí. Pøíjemná vesnièka s tradièními roubenými stavbami je obklopena
lesy. Na jižním okraji vsi je mohyla, odkud lze pøehlédnout Všerubský prùsmyk dìlící Šumavu a Èeský les. Nad vískou se rozkládá
vrch Rýzmberk se stejnojmennou zøíceninou hradu ze 14. st. Hradní vìž dnes slouží jako rozhledna. Pod jejími zdmi stojí pøírodní
divadlo, kde se každoroènì koná country a folk festival Rýzmberský hradní guláš.
2193
Z rozcestí trasa vede po cestì zvané Hrabìnka. Hrabìnka byla kdysi spojnicí mezi hradem Nový Herštejn a Rýzmberk. Z cesty
mùžete odboèit ke dvìma zøíceninám, Pøíkopy, ze které jsou viditelné už jen hradby a o pùl kilometru dál k zachovalé gotické zøíceninì
hradu Nový Herštejn ze 14. stol. Po prohlídce zøícenin pokraèuje trasa na rozcestí Vejpøahy, kde se v døívìjších dobách pøepøahaly
koòské povozy.
2193
Z rozcestí pokraèuje okruh do osady Modlín. Po turistických znaèkách mùžete odboèit z trasy a zajet se podívat na vrch Koráb (773
m.n.m.) s horskou chatou a pøístupnou rozhlednou. Po namáhavém výstupu poskytne nádherný výhled na panorama Šumavy,
Èeského lesa, na nìmecké pohoøí Hoher Bogen, Domažlice, Všerubský prùsmyk, Èerchov a za jasného poèasí je vidìt i Pøimda. Zde
se v klidu mùžete obèerstvit a pøenocovat v restauraci Koráb. Z osady Modlín po zelené turistické znaèce mùžete navštívit starý
židovský høbitov.
2051A
Z osady Modlín pokraèujte po cyklotrase 2051A dále do Smržovic pøes Dobøíkov až do Hluboké, kde se napojíte na nedávno
zbudovanou cyklotrasu 2051AB, která Vás bezpeènì pøivede do Brníøova. Zde doporuèujeme vyhnout se hlavní silnici a pokraèovat
podél železnièní trati po cyklotrase 2195 až do Kdynì.
3 Richtung Podzámèí
Die Runde beginnt in Kdynì, die im Kdynì-Tal zwischen den Gipfeln Koráb (773 m ü. NHN) und Rýzmberk (680 m ü. NHN) liegt.
Auf dem Stadtplatz steht das Renaissancerathaus aus dem 17. Jh. In der Nähe vom Marktplatz befindet sich eine erhaltene
jüdische Synagoge, die im 19. Jh. im neuromanischen Stil aufgebaut wurde. Über Kdynì erhebt sich die augenfällige St.
Nicolaus Kirche v. 14. Jh. In Kdynì kann man sich verpflegen, übernachten und man kann sich hier auch im Freibad Hájovna
oder im Hallenbad Zentrum des Wasservergnügens erholen.
2193
Von Kdynì geht die Trasse weiter in das Dorf Podzámèí. Das gemütliche Dorf mit herkömmlichen Zimmerwerken ist mit Wäldern
umgegeben. Am südlichen Dorfrande befindet sich ein Monument, wovon das Všeruby Pass, der den Böhmerwald und den
Böhmischen Wald teilt, zu sehen ist. Über das Dorf erstreckt sich der Gipfel Rýzmberk mit gleichnamiger Burgruine v. 14. Jh. Der
Burgturm dient heute als Aussichtsturm. Unter deren Mauern befindet sich ein Amphitheater, wo alljährlich das Country- und
Folkfestival Rýzmberger Burggoulasch (Rýzmberský hradní guláš) stattfindet.
2193
Von der Wegkreuzung führt die Trasse weiter auf der sog. Gräfinstraße (Hrabìnka). Hrabìnka diente früher als Verbindungsweg
zwischen den Burgen Nový Herštejn (Herrnstein) und Rýzmberk (Riesenberg). Von diesem Weg kann man zu zwei Burgruinen
abbiegen, erst mal zu Pøíkopy (Graben), wovon heute nur Ringmauer zu sehen sind und eine halbe Kilometer weiter zu der
erhaltenen gotischen Burgruine Nový Herštejn v. 14. Jh. Nach Besichtigung der Burgruinen geht die Runde weiter zur
Wegkreuzung Vejpøahy (Ausspannen), wo in früheren Zeiten die Pferdfuhrwerke ausgespannt wurden.
2193
Von der Kreuzung führt die Runde weiter nach Gemeinde Modlín. Sie können nach der touristischen Markierung von der Trasse
abbiegen und den Gipfel Koráb (773 m ü. NHN)mit Berghütte und Aussichtsturm besuchen. Nach einer anspruchsvollen
Steigerung werden Sie durch eine wunderschöne Panorama von Böhmerwald, Böhmischen Wald, deutschen Gipfeln Hoher
Bogen, Domažlice (Taus), Všeruby Pass, Èerchov und bei klarem Wetter sogar auch Pøimda belohnt. Hier können Sie sich
erfrischen und auch übernachten im Restaurant Koráb. Von der Gemeinde Modlín ist auch nach der grünen Markierung den alten
jüdischen Friedhof zu besuchen.
2051A
Von Modlín aus fahren Sie auf dem Radweg Nr. 2051A nach Smržovice und weiter über Dobøíkov bis nach Hluboká, wo der Weg
weiter an den neu gebauten Radweg 2051AB anknüpft, der Sie sicher nach Brníøov bringt. Hier empfehlen wir die Hauptstraße
zu vermeiden und weiter an der Bahn entlang auf dem Radweg 2195 bis nach Kdynì kommen.
Download

Popis trasy (pdf, 35 kB)