Vyhláška ředitele CIv č. 312006
Provozní řád pro připojování mobilních zaÍlzení
I. Obecná ustanovenÍ
1. Tento provomí řád upravuje připojování mobilních zaŤizení k počítačové síti ZČU (dále jen WEBnet).
2. IJžjvatelem se rozumi studenti ZČU, zaměstnancizČI],hostéa uávatelé jiných
vzdě|ávac,ích institucí využívající
síťWEBnet na zák|aďě příslušnýchroamingoých nebo jiných smluv'
3. MobilnímzaÍízenknse typicky rozumí notebook, PDA nebo jiné zaŤízenívybavené síťovým komunikačnÍm
roztrraním'
a oprávnění uŽivatele pro mobilní přístup do počítačové
sítě WEBnet jsou ověřovány na základějména
a hesla přiděleného centrálním systémem pro autentizaciuživatelů mobilníchzaÍízení.
5. Míru zabezpečeníinťormací přenášených bezdrátovou (WiFi) části sítě WEBnet vůčineŽádoucímu odposlechu
si dle svého uváŽení a možrostí svého mobilního zaŤízenizvolíužtvatel(např. WEP' WPA' wPA2).
6. Veškeréporušování tohoto provozního řádu bude řešeno v souladu s disciplinárním řádem CIV
a. domluvou,
b. zablokováním konta pro mobilní připojení na stanovenou dobu (minimálně měsíc' maximálně rok),
c. trvalým zablokováním konta pro mobilní připojení
d.předání případu k řešení vyššíminstancím (disciplinární komise fakult, Policie ČR, ...).
4. Identita
II. Chování uávatele mobilního zaÍíznni
1
. Užvatelé jsou povinni dodržovat směrnici rektora č. 1998/08R (Pravidla použiváni sítě WEBnet) včetně jejích
2.
3.
4.
5.
novelizací a tento provomí řád.
K síti WEBnet smějí uŽivatelé připojovat pouze registrovaná koncová mobilní zařízeni,tj. je zakázáno
zpro stře dkovat přip oj ení dalších uŽivate lů neb o zaŤ ízeni.
Uživatelskémobilní koncové zaŤízenipřipojované do sítě WEBnet musí vyhovovat platným normám podle
pouŽívaných technologií:
a. specifikaci IEEE 802.3 Ethernet/Fast Ethernet 10/1OOBaseT/TX pro pevné připojení kabelem,
b. homologaci dle IEEE 802.1 1b/g pro bezdrátový přístup.
Pro přidělení IP adresy je uŽivatel povinen používatDHCP protokol. Nastavení statické IP adresy není povoleno
a je chápáno jako hrubý přestupek proti pravidlům provozu sítě WEBnet.
Koncové mobilní zaŤízenípřipojované do sítě WEBnet musí být odpovídajícímzpůsobemzabezpeěeno vhodnou
konfigurac í sy stému, aplikac í bezpe čno st ních záp|at atd.
Plzeň I0.2.2006
Ing. Vladimír
Rudolf
Download

Provozní řád pro připojování mobilních zaÍlzení