Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová, Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Golfová terminologie – výzva pro flexibilního překladatele a tlumočníka
„Working the ball is a highly desirable skill. On dogleg right and left holes, the ball flight can be tailored to match the hole shape.
This maximises one's chance for hitting the fairway. Some golfers will aim to the left of every fairway, and attempt to fade the ball on
every tee shot. If they get the fade they desire, or if the ball goes straight instead, they're still in the fairway. Only if they get double
crossed by a draw will they miss the fairway. Many golfers will prefer to fade or draw a ball into the wind on an approach shot
rather than allowing the wind to move the ball as it flies.“
Rozuměli jste? My zprvu také ne, ale nutnost nás přinutila porozumět. Golf je sportem a zároveň společensko-pracovní příleţitostí,
o které se i v České republice stále více hovoří. I mezinárodní akce tohoto typu jsou stále častější, a proto roste i pravděpodobnost,
ţe se na akci tohoto typu ocitneme i my, překladatelé a tlumočníci.
Dovolte nám tedy, abychom se na tomto místě podělili o své zkušenosti, které souvisely s přípravou a průběhem akce ABL Golf Cup
2010, který se zřejmě stane tradiční akcí i pro další sezóny.
Ale uţ dost řečí a směle vpřed k jiţ avizovaným pojmům. Jako nejpřehlednější variantu jsme zvolili srovnávací tabulku pojmů
v angličtině, češtině (pokud vůbec existují) a jejich dovysvětlení (pojmy vyloţené v jiných řádcích jsou podtrţeny).
Slovníček si nečiní ambice být zcela vyčerpávající (ačkoli jeho vyčerpávající příprava autorům, vedle jiných činností, zabrala
několik měsíců). Zároveň je však moţné vyslovit předpoklad, ţe naprostému laikovi pomůţe se v problematice rychle zorientovat.
Jakékoli připomínky a doplnění k tématu nicméně více neţ uvítáme. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci slovníku.
pojem v angličtině
pojem v češtině
dovysvětlení
academy
akademie
ace
address
(addressing the ball)
air mail (airmail)
albatross
„eso“
přístup k míči
all square
„nerozhodně“
amateur („am“)
angle of approach
amatér
přibliţovací úhel
Cvičné hřiště (hřiště určené začátečníkům, hráčům bez určeného handicapu),
respektive hřiště vyuţitelné pro nácvik krátké hry (short game). Je obdobou
klasického hřiště, ale bývá výrazně kratší (jamky do cca 150 metrů) a je obvykle
přístupné široké veřejnosti.
Jamka zahraná na jeden úder (totéţ jako „hole in one“).
Postoj hráče (ve vztahu k míčku) v okamţiku, kdy se chystá míček zasáhnout
(trefit) holí.
Posměšné označení situace, kdy hráč (výrazně) přestřelí jamku.
Výsledek zahraný tři údery pod par (například 2 údery na jamce par 5). Je značně
obtíţné ho dosáhnout na jamce, častěji se tento pojem tedy pouţívá ve spojitosti
s celkovým výsledek herního kola. Viz rovněţ „birdie“ a „eagle“.
Označení nerozhodného stavu v jamkové hře (play on hole), tedy stav, kdy hráči
vyhráli stejný počet jamek.
Ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný sport (bez nároku na odměnu).
Úhel nebo stupeň, pod kterým se hůl přibliţuje k míčku.
angle of attack
úhel úderu
approach,
approach shot
„přibliţovací rána“
apron
attack wedge
attend the flag
„zástěra“
útočná wedge
„starat se“ o vlajku,
obsluhovat praporek
„pryč“
away
„letecká pošta“
albatros
back
(of the clubface)
back nine
rub hole
backspin
backspin
backswing
„nápřah“
bag (cart bag)
„pytel“, „vak“
bag well
drţák na vaky
zadní devítka
Úhel, ve kterém hůl udeří do míčku. Od toho se odvíjí další pohyb míčku.
Rozeznáván je úhel strmý (steep), mělký (shallow), sestupný (descending) nebo
vzestupný (ascending).
Přibliţovací (zpravidla krátká nebo středně dlouhá) rána do greenu nebo pinu.
Hraje se obdobně jako pitch, pro ránu se pouţívá speciální hůl (gap wedge, attack
wedge).
Travnaté orámování jamkoviště. Viz rovněţ fringe, collar či frog hair.
Wedge s loftem mezi 46 a 52 stupňů. Synonymum pro gap wedge.
Drţení a vyndání praporku (flag) na jamkovišti (green) v okamţiku, kdy hraje jiný
hráč (zejména při puttování).
Míček, který je nejdále vzdálen od jamky, v případě ţe se jedná o hru více neţ
jednoho hráče. Tento míček bude hrán jako první.
Opak líce hole (clubface), odvrácená strana hlavy hole, strana, která se míčku
zpravidla nedotýká.
Druhých devět hraných jamek z celkových osmnácti (bez ohledu na to, zda
začínáte hrát jamku č. 1 nebo 10).
Zpětná rotace golfového míčku po odpalu, kvůli které se rychle zastaví nebo
i lehce vrátí zpět.
První část úderu, při které se hůl pohybuje od míče směrem dozadu (za hlavu
hráče). Začíná zaloţením hole (grounding the club) a končí ve vrcholu nápřahu,
po něm následuje švih (swing) směrem k míčku.
Zavazadlo určené pro golfové hole, respektive další vybavení hráče na hřišti. Je
vybaveno popruhy k nošení na zádech a někdy i vyklápěcími noţičkami (stand
bag). Existují i malé bagy pro trénink (pencil bag), do kterých se vejde cca
polovina sady holí (set). Kromě prostoru pro hole se bag vyznačuje řadou různých
kapes a karabinou pro ručník.
Drţák na bagy na zadní části golfového vozítka (cart).
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
balata
balata
ball
ball marker
míček,
golfový míček
markovátko
ball retriever
lovítko, podběrák
ball washer
ballooning
bank
baseball grip
oplachovátko
balón
břeh
baseballové drţení
bend
bend point
bent grass
„ohyb“, zakřivení
bod ohybu
bent grass
bermuda
bermuda
best ball
nejlepší míček
biozone
biozóna
birdie
birdie card
birdie („ptáček“)
birdie karta
bite
bite
blade (1)
„ţiletka“, „čepel“
blade (2)
blade (3)
blade putter
„ţiletka“, „čepel“
„říznout“
blade putter
blast
blind hole
block
blast
slepá jamka
block
bogey, bogey golf
(někdy i bogie)
bogey, bogey golf
bounce
(bounce angle)
bounce
(bounce angle)
boundary
brassie
hranice
„mosaz“
break
brutto score
bulge and roll
break
brutto skóre,
hrubé skóre
převodový efekt
bunker
bunker
buried ball
zabořený
Materiál pouţívaný na povrch golfových míčků (substance z jihoamerického
stromu stejného jména). Na rozdíl od surlynu se pouţívá hlavně na třívrstvé míče.
Dodává jim měkkost, kterou zkušenější hráči oceňují pro snazší zpětnou rotaci
(backspin).
„Kulatý objekt“, kolem kterého se celý golf točí. V současnosti je jeho jádro
vyráběno z pevné stlačené syntetické gumy.
Ţeton, malá mince nebo cvoček z golfové rukavice, pouţívaný k označení
umístění míčku v okamţiku, kdy je míček dán stranou, protoţe by překáţel
jinému hráči ve hře.
Delší bidlo (teleskopická tyč) s naběrákem určené k vytahování míčků (zejména
z vody).
Zařízení pro čištění (oplachování) golfových míčků.
Synonymum pro upshot.
Svah pod hranou bunkeru.
Jeden z druhů drţení (grip), kdy je palec levé ruky (u praváků) obejmut prsty
pravé ruky (u leváků naopak).
Zakřivení rány, zapříčiněné rotací míčku.
Viz kick point (kickpoint).
Travní typ, obvyklý na severnějších hřištích (střední a severní Evropa, sever USA,
Kanada). Dominuje zde varieta genus agrostis. Jedná se o odolný travní typ, který
lze dobře sestřihávat, a to i velmi nakrátko.
Typ řidšího travního porostu (kde dominuje travní varieta cynodon dactylon),
obvyklý na hřištích v jiţních krajích (jiţní Evropa, jih USA), kde by se klasický
(bent grass) porost neuchytil.
Hra, při které hráč hraje proti (nej)lepšímu výsledku dvou nebo tří protihráčů.
Můţe se jednat i o systém, kdy se porovnávají lepší výsledky ze dvou dvojic
hráčů, případně se hodnotí nejlepší jamka celého zápasu (turnaje).
Část hřiště označená stejně jako vodní překáţka (water bunker). Často je to oblast
s malými stromky nebo keři. Při zahrání míče do této oblasti je nutné dropovat
míč jako u vody, nelze hrát z biozóny (často do ní nelze ani vstupovat).
Výsledek na jamce zahraný jeden úder pod par (jamky). Dobrý výsledek.
Mapa golfového hřiště (průvodce, broţurka), kde je uveden podrobný přehled
jamek či praporků (holes, flags) na hřišti, včetně přesných vzdáleností a popisu
překáţek (bunkers, hazards) a orientačních bodů.
Hovorový termín pro měření, jak rychle se golfový míček zpětnou rotací
(backspin) na zemi zastaví nebo začne rolovat zpět.
Označení pro hole – „ţeleza“ (iron) s velmi úzkou hlavou (clubhead). Jsou těţší
na zvládnutí, ale zkušenější hráč s nimi nezřídka dosáhne velmi přesné rány.
Úderová strana (líc, clubface) „ţeleza“ (iron), nepočítaje v to její krček (hosel).
Trefit míček přední hranou ostří „ţeleza“ (iron).
Typ putteru, jehoţ hlava je kovová a malá, podobná hlavám standardních
číslovaných „ţelez“ (iron), na rozdíl od mallet nebo semi-mallet putteru.
Umoţňuje lepší kontrolu tempa a tedy i rychlosti míčku.
Synonymum pojmu explosion shot.
Jamka, kterou hráč hraje, aniţ vidí přímo na cíl (přes stromy nebo horizont).
Zpoţdění otáčení zápěstí při švihu (swing). To způsobí, ţe líc hlavy hole
(clubface) neudeří do míčku celou svou plochou.
Výsledek na jamce zahraný jeden úder nad par. Viz například „I would have
bogeyed the fourth“ (Chtěl jsem zahrát čtvrtou jamku s výsledkem jeden úder nad
par). Výsledek typický pro hráče s handicapem mezi 15 a 20.
Vyboulení spodní části hole (nejčastěji u holí typu wedge, respektive sandwedge).
Určuje se ve stupních, které definují úhel mezi zadní hranou hlavy hole (clubhead)
a místem, kterým se skutečně hůl dotýká povrchu. Účelem vyboulení je umoţnit
odskok hole od povrchu a tím snazší vynesení míče z písku nebo vysoké trávy.
Okraj golfového hřiště vymezující hrací plochu.
Označení pro hůl s mosaznou destičkou na hlavě. Dnes se zpravidla jiţ neuţívá,
nejvíce se jí podobá „dřevo“ (wood) č. 2.
Sklon terénu na jamkovišti (green).
Výsledek (součet všech ran) dosaţený na hřišti před započítáním handicapu.
Konvexní (vypouklá) hlava (clubhead) „dřeva“ (wood), která napomáhá rovnější
dráze míčku.
Písková past na hřišti, definovaná jako překáţka (hazard). Zpravidla se jedná
o jámu (prohlubeň), kde je terén pokryt pískem (sand trap). Je obtíţné trefit míč
z bunkeru, a proto je pád míčku do tohoto prostoru chápán jako trest pro hráče,
který nesprávně odehrál předchozí ránu. Nelze zde „zaloţit hůl“ (grounding the
club), tedy hůl se zde před švihem (swing) nesmí dotknout země. Existují tři
základní typy bunkerů: fairway bunker, greenside bunker a waste bunker.
Míč, který je „zabořený ve vlastním důlku po dopadu“. Pokud míč takto leţí na
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
can
(pohřbený, zasypaný)
míček
caddie/caddy
(„kedy“, „kedík“)
„plechovka“
candle
cannon start
svíce
„kanonový start“
cape hole
cape hole
card
carpark golfer
karta
„hráč z parkoviště“
carpet
carry
„kobereček“
carry
cart boy, cart girl
rozvoz občerstvení
cart fee
cart, golf cart
cast club
poplatek za vozík
golfový vozík,
buggy, bugina,
„autíčko“
litá golfová hůl
casual water
náhodná voda
cavity back
cavity back
centre of gravity,
centre of mass
centre shafted
těţiště hlavy hole
cleek
clone
cleek
klon
closed club
zavřená hůl
closed face
closed stance
„uzavřené čelo“
uzavřený postoj
club
hůl (golfová hůl)
club handicap
klubový handicap
club head, clubhead
„hlava“ (golfové)
hole
club length
délka hole
clubface
líc hole
caddie/caddy/caddie
center s drţadlem
nízko sekané ploše, můţe se podle pravidel zvednout, očistit a spustit tak, aby ho
hráč nebyl nucen hrát z původní obtíţné polohy.
Nosič bagu s golfovými holemi (clubs). Jediná osoba, která smí hráči během hry
radit (ohledně výběru hole a strategie úderů).
Synonymum pro jamku, „díru“ (hole). Konstatování „I canned it“ znamená
„dostal jsem míček do jamky“. Můţe fungovat i jako obscénní idiom.
Krátký vysoký úder, pouţívaný zejména v okolí greenu pro příhru k vlajce (flag).
Způsob startování turnaje. Kaţdý flight začíná na své jamce. Obvykle startují
všechny flighty současně. Tak můţe odstartovat nanejvýš 18 flightů. Někdy ale
mohou na jedné jamce startovat dva flighty (označeny např. 1A a 1B). Hráči
končí hru na jamce předcházející té, kde začínali. K odstartování turnaje se
pouţívá zvukový signál, např. výstřel.
Typ jamky, která se stáčí do strany (dogleg) a na vnitřní straně zatáčky fairwaye
leţí vodní překáţka. Hráč ji můţe překonat tak, ţe hraje ránu přes vodu.
Karta pro záznam výsledků při hře na rány (stroke play).
Nepříliš příznivé označení pro hráče, kteří přijedou na hřiště, odehrají svoje
a odjedou, aniţ by se účastnili neformální části programu (občerstvení).
Idiom pro kvalitně udrţovaný trávník (celé hřiště, či alespoň jamkoviště, green).
Údaj o vzdálenosti, do jaké míč po úderu letěl vzduchem. Obvykle se uvádí např.
„250m carry, 40m doběh“ (run). Je důleţité znát carry svých ran zejména
v místech, kde se hraje přes vodní překáţku (water bunker).
Posádka vozítka (cart), které (zejména v rámci turnaje) rozváří po hrací ploše
občerstvení.
Poplatek za pronajmutí golfového vozíku (cart).
Speciální elektricky poháněné vozítko s místem pro dva hráče a jejich bagy.
Jeden z typů „ţeleza“ (iron). Druhým typem jsou hole kované (forged club). Litou
hlavu hole lze snáze tvarovat a lze ji např. i vyvaţovat po obvodu.
Jakékoli dočasné nahromadění vody na hřišti, které je viditelné předtím anebo
potom, co hráč zaujme postoj, a nejedná se o překáţku (water hazard). Při zahrání
míče do náhodné vody hráč můţe vyuţít úlevy. Pokud míč leţí na sněhu nebo
přírodním ledu (neplatí pro jinovatku), můţe se hráč rozhodnout, zda se jedná
o náhodnou vodu, nebo o volný přírodní předmět (loose impediment)
– a postupovat podle příslušného pravidla (a míček beztrestně zdvihnout).
Rozšíření hlavy hole (clubhead) u „ţelez“, (iron), které lépe rozloţí váhu hlavy
hole, zvětší sweet spot a tím usnadní zasaţení míčku (míček zasadí i méně přesná
rána). Opakem jsou ţiletky (blades). Váha hole je posunuta k perimetru hole
(perimeter weighting).
Místo na hlavě hole (clubhead), kde je soustředěno nejvíce hmoty (váhy) hlavy
hole.
Putter, u kterého je násada napojena zhruba uprostřed hlavy hole (clubhead)
(opakem je heel shafted).
Dnes jiţ nepouţívaný druh hole, „ţelezo“ (iron) s velmi úzkým lícem (clubface).
Hole inspirované renomovanými značkami. Výrobci pouţívají obdobné materiály
a výrobní postupy (nebo dokonce i celé volně dostupné komponenty zavedených
značek – zejména shafts a grips, prodávané jako náhradní díly). Výsledkem jsou
hole designově podobné jejich předlohám. Nejedná se o padělky, klony jsou
vyráběny pod vlastní značkou a výrobci často uvádějí, kterými originály se
inspirovali.
Označení pro vytočení hlavy hole (clubhead) při úderu směrem dovnitř k hráči.
Následkem je zpravidla zataţená rána (pull).
Situace, kdy hlava hole (clubhead) před úderem na míček míří doleva od cíle.
Postoj, kdy levá stojí od míčku ve směru předpokládaného úderu a pravá noha
stojí na druhé straně od míčku.
Sestává z následujících částí: násada (shaft), rukojeť (grip) a hlava (clubhead).
Čím je číslo hole vyšší, tím zpravidla umoţňuje kratší a vyšší rány. Úhel (loft)
hlavy hole je s vyššími čísly více a více vzdálen od vertikály.
Hráč, který se chce v České republice začít věnovat golfu, musí sloţit zkoušku
golfové způsobilosti (pod dohledem profesionála/trenéra) a získá tzv. klubový
handicap. Kaţdý začíná s handicapem 54, který můţe postupně sniţovat, aţ
dosáhne zlomového handicapu 36. Od této chvíle hráč získává EGA handicap,
který je uznáván celosvětově.
Část hole, která je při úderu v kontaktu s míčem. Přední část se nazývá líc
(clubface) – zde se nachází sweet spot, část nejblíţe shaftu je pata (sole). Největší
líc je u driveru, kde platí omezení na maximálně 460 cm krychlových.
Vzdálenost od jednoho konce hole ke druhému. V souvislosti s úpravou holí pro
jednotlivé hráče (fitting) se mění v závislosti na výšce či váze hráče či s ohledem
na jiné parametry. U kratších holí existuje vyšší šance na zásah míčku.
Viz face.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
club head speed
rychlost hole
clubhouse
coefficient
of restitution (COR)
klub, klubovna
koeficient zpětného
odrazu
collar
„límec“
collection area
sběrná oblast,
sběrná zóna
compression
stlačení, zploštění
condor
course
kondor
hřiště, golfové hřiště
course rating (CR)
rating hřiště
cover, head cover
návlek
cross-handed grip
crown
cross-handed grip
koruna
cup
„kalíšek“
cut shot
cut shot
cut, „cut line“
cut, „cut line“
Czech
Professional Golfers
Association
(PGA-C)
dawn patrol
Asociace golfových
profesionálů České
republiky
demo day
„ranní ptáčata“
(doslova „hlídka
za rozbřesku“)
demo den
detained handicap
zadrţený handicap
dimple
důlek
divot
drn, „řízek“
divot tool, pitchfix
dogleg
vypichovátko
zatáčející fairway
dormie („dormy“)
dormie („dormy“)
Rozumí se rychlost hole v okamţiku impactu (udávaná v mílích za hodinu). Čím
je vyšší, tím výše a dále míček zpravidla doletí. Snaha upravit potenciální rychlost
hole je jedním z cílů fittingu.
Hlavní (největší) budova na golfovém hřišti.
Vyjádření zpětného odrazu, tedy síly, kterou míček v okamţiku úderu působí na
hlavu hole (clubhead) (viz trampoline effect). Údaj 0 se týká hypotetického stavu,
kdy míček na hlavu hole vůbec nepůsobí a údaj 1 stavu, kdy na ni působí stejnou
silou, jako hlava hole na něho.
Travnatý okraj okolo jamkoviště (puttovacího greenu). Totéţ co apron, fringe či
frog hair.
Oblast v okolí greenu s krátce střiţenou trávou, jejímţ účelem je „sbírat“ nepřesné
rány. Je rozlehlejší neţ běţný foregreen a obvykle se jedná o určitý svah. Je to
obtíţné místo pro začátečníky, kteří z takového místa neradi hrají chip nebo pitch.
Zploštění míčku při nárazu hlavou hole (clubhead). Jeho vyjádření je chápáno
jako stupeň odolnosti míčku.
Výsledek na jamce čtyři rány pod par.
Hrací plocha, kde se obvykle nachází od 9 do 18 jamek, kdy u kaţdé jamky je
vlastní tee off area, fairway a green.
Srovnání obtíţnosti jednoho hřiště vůči druhému. Jedná se o parametr vytvořený
podle USGA ratingu. Vyjadřuje jeho obtíţnost v absolutních číslech se
započtením řady parametrů.
Ochranný obal na golfovou hůl (club), náchylnou k poškození, tedy zejména
„dřevo“ (wood) a putter. Můţe se jednat jak o konzervativní, tak o různá ţertovná
provedení.
Úchop, kdy je (u praváků) levá ruka níţe neţ pravá (u leváků naopak).
Vršek hlavy (clubhead) driveru nebo „dřeva“ (wood), tedy místo hlavy takové
hole, nejvzdálenější od drţadla (grip). S ohledem na vyváţení hole je koruna
zpravidla vyrobena z lehčích materiálů.
Container, který drţí praporek (flag) v jamce ve vzpřímené poloze. Někdy
i synonymum pro jamku jako takovou (hole).
Kontrolovaná rána, která docílí toho, ţe míček se po dopadu bezmála ihned
zastaví a dále se nekutálí.
Pomyslná hranice rozdělující při turnaji hráče na ty, kteří postoupí do dalšího dne
a ty, kteří vypadnou z pole. Cut většinou následuje po polovině turnaje, tedy při
čtyřdenním turnaji po druhém dni. Výsledek potřebný pro projití cutem není znám
dopředu a vţdy závisí na herních výsledcích celého pole hráčů. Obvykle je
stanoven jako počet postupujících míst, s nimiţ postoupí všichni, kteří vyrovnali
výsledek posledního postupujícího a všichni, kteří zahráli o maximálně 10 ran
více neţ nejlepší hráč.
Platforma sdruţující golfové profesionály v České republice. Člen Professional
Golfers Association Europe (PGA Europe).
Hráči, kteří konkrétní den hrají jako první (a tak nezřídka začínají v době okolo
východu slunce).
Předváděcí akce jedné nebo více značek golfového vybavení. Hráč zpravidla
můţe vybavení na místě vyzkoušet, upravit na míru (fitting) a zakoupit. Akce se
pořádá obvykle ve spolupráci golfového obchodu a hřiště.
Neformální označení pro handicap hráče, které neodpovídá jeho skutečné
výkonnosti (hráč hraje na lepší úrovni, neţ které odpovídá jeho handicap). Tato
situace vzniká tak, ţe hráč se neúčastní soutěţí na úpravu handicapu, ale jeho
výkonnost se zlepšuje. Tato situace je nevítaným jevem a k jejímu odstranění
slouţí tzv. roční kontrola handicapu.
Prohlubenina na golfovém míčku, která udrţuje rotaci udělenou míčku při odpalu
a tím zvyšuje jeho dolet. Počet důlků na jednom míčku se liší, pohybuje se
v rozmezí přibliţně od 250 do 450. Důlky jsou různě velké, bývají sestaveny do
specifických vzorců a pokrývají povrch míčku z cca 86 %. Původně bývaly míčky
hladké, ale ze zkušenosti se zjistilo, ţe stabilita a dolet otlučených míčků je lepší –
odsud byl jen krok k tomu, aby se „otlučení“ začalo vyrábět jako herní standard.
Drn trávy vyseknutý při úderu golfovou holí ze země. Je zpravidla ihned umístěn
zpět za pouţití vypichovátka (divot tool).
Nástroj určený pro odstraňování stop po úderu holí dopadu míčku na green.
Označení pro tvar jamky, jejíţ fairway se stáčí do strany, lhostejno zda doleva
nebo doprava (úhel můţe činit aţ 90°). Jamka tím získává na technické obtíţnosti
a zároveň nabízí alternativní moţnosti jak ji hrát.
Situace v jamkové hře (play on hole), kdy jedna ze stran vede o tolik jamek, kolik
jich zbývá do konce hry. Vedoucí strana uţ hru nemůţe prohrát, druhá můţe
remízovat, pouze pokud vyhraje všechny zbývající jamky. Pokud vedoucí strana
některou jamku vyhraje nebo půlí (halved hole), lze hru ukončit, protoţe vítěz je
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
double bogey
double eagle
downhill lie
double bogey
double eagle
poloha z kopce
downswing
draw shot
downswing
draw shot
dribbler
drive
driblovaná rána
odpal,
rána z odpaliště
drive-and-pitch
drive-and-pitch
driver
driver
driving range
cvičná louka,
cvičné odpaliště
drop, dropování
drop
drop zone
eagle
egg
eight-iron,
pitching niblick, i8
elephant burial
ground
errant tee shot
European Golf
Association (EGA)
handicap
exact handicap
drop zone, drop zóna
eagle („orel“)
„vejce“
„ţelezo“ osm
expected mean
stableford score
(EMSS)
explode,
explosion shot
extra firm
očekávaný střední
stablefordový
výsledek
exploze
extra hole
extreme golf
extra jamka,
nastavená hra
extrémní golf
extreme putt
extrémní putt
face, clubface
líc hole
fade
tvarovaná rána
fairway
fairway
fairway bunker
fairway bunker
fairway driver,
fairway wood
fairway driver,
fairway wood
fairways
in regulation (FIR)
fat shot
fairways
in regulation (FIR)
tlustá rána
1
„pohřebiště slonů“
zatoulaný odpal
handicap podle
Evropské golfové
asociace
přesný handicap
extra firm
znám.
Výsledek zahraný na jamce dva údery nad par.
Totéţ co „albatros“.
Situace při přístupu k míči (address), kdy je (u praváků) pravá noha výše na svahu
neţ levá (u leváků naopak).
Kývavý (kyvný) pohyb hole (club) z vrcholu švihu (swing) do bodu nárazu.
Kontrolovaně tvarovaná rána, při které míč vyletí mírně vpravo a v závěru letu se
stočí doleva (u praváků) či mírně vlevo a v závěru se stočí doprava (u leváků).
Nepovedená rána, kdy míček jen kousek poskakuje po zemi a neletí.
Zahajovací úder na jamce (hole) prováděný z odpaliště (tee), a to zpravidla
driverem. Úder je prováděn maximální silou a tak, aby míček doletěl co nejdále.
Let dosahuje okolo 200 m, lepší hráči dokáţí odpálit aţ okolo 300 m.
Typ jamky (či celého hřiště), kde lze jamkoviště (greenu) dosáhnout za pomoci
rány z odpaliště (drive) nebo pitche (krátká vysoká rána).
Golfová hůl, „dřevo č. 1“ (wood No. 1), určená pro nejdelší odpaly, zpravidla z
tee. Tato hůl se vyznačuje větší hlavou (clubhead), nízkým loftem (7-12°),
dlouhým shaftem a dokáţe míčku udělit velkou sílu a přidat výrazně delší doběh
(run).
Prostor, kde se trénuje dlouhá hra (long game), tedy odpaly (tee-shots), golfový
švih (swing) atd.
Spuštění míčku z nataţené ruky ve výšce ramen na pravidly definovaném místě.
Provádí se, pokud hráč nemůţe svůj míček hrát (spadl do vodní překáţky, water
bunker) nebo ho ztratil. Tato moţnost bývá vymezena v místních pravidlech (local
rules) a hráči mohou, ale nemusí této úlevy vyuţít.
Místo určené pro dropování.
Výsledek na jamce zahrané dva údery pod par.
Synonymum pro míček (ball).
Hůl pro rány o doletu 115-150 yardů v rámci muţského golfu.
Pahorky, které se nacházejí na některých hřištích. Místo, kde nezřídka pohoří i ty
největší talenty.
Případ, kdy rána z odpaliště (tee) zmizí neznámo kde. Následuje tedy reload.
Systém určování handicapu, platný ve většině zemí Evropy včetně České
republiky. Byl zaveden ve snaze sjednotit přístup jednotlivých zemí a umoţnit
porovnání výkonnosti hráčů, kteří z nich pocházejí.1
Toto číslo nabývá hodnoty od 0 do 36 a je počítáno s přesností na jedno desetinné
místo. Vypovídá o tom, kolik ran nad par hráč standardně hraje.
Parametr, který ve spojení s dalšími pomáhá při stanovení (úpravě) handicapu
golfisty po roční kontrole handicapu. Označuje pravděpodobný výsledek hráče,
pokud by jeho handicap byl nastaven náleţitě.
Zpravidla rána, která zvedá mnoţství písku z písečné pasti (sand trap).
Jedna z kategorií tuhosti, tedy proměnné týkající se holí (respektive jejich násad,
shaft). Je to druhá nejtuţší varianta ze šesti moţných. Viz rovněţ X.
V případě nerozhodného výsledku hry se hrají další jamky (holes) či rány (shot),
dokud není znám vítěz.
Specifická odrůda golfu, hraná na nestandardních hřištích (na sněhu, na poušti,
v horách – na sjezdovce). Hřiště sice vykazuje relativně standardně vymezené
hranice a místa označující jamku, terén se však zpravidla neupravuje.
Neformální označení pro putt hraný mimo jamkoviště (green). Pouţívá se jako
bezpečná příhra z foregreenu nebo fairwaye.
Úderová plocha hlavy hole (clubhead). Je vyrobena zpravidla z ocele – u „dřev“
(wood) a „ţelez“ (iron) nebo z titanu (u driverů).
Rána, při které míč letí po rovné trajektorii a v závěru se stočí mírně vpravo
(u praváků) či vlevo (u leváků).
Část hřiště s dobře ošetřeným povrchem. Obvykle se jedná o nakrátko střiţený
travnatý pruh o šířce 30-50 metrů vedoucí od odpaliště (tee) k jamce. Je to tedy
optimální cesta k jamce.
Bunker po stranách nebo i uprostřed fairwaye, určený k zachycování nepřesných
odpalů u jamek s par 4 nebo 5.
Dřevěná hůl („dřevo“, wood), jiná neţ driver (dřevo č. 1), určená pro hru na
fairwayi, ale někdy i z odpaliště (tee). Tím pádem se jedná o dřeva č. 2 aţ 5.
Míček po jeho ráně letí i přes 200 metrů.
Hodnota, která ukazuje, kolikrát hráč během kola zasáhl po odpalu fairway. Počítá
se pouze u jamek, jejichţ par je 4 a 5.
Nepovedená rána, při které se hůl před úderem do míče dostane do kontaktu se
zemí. Dojde obvykle k vyseknutí drnu země (divot) a rána samotná je výrazně
Více viz například: EGA handicap system. EGA Golf Switzerland <http://www.ega-golf.ch/030000/documents/ega_hcp_int.pdf>.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
featherie, feathery
featherie, feathery
Fedex Cup
FedEx Cup
(pohár FedEx)
ferrule
ferrule
fescue
final nine
firm
fescue
závěrečná devítka
firm
first nine
fitting, club fitting
první devítka
úprava hole
five-iron, i5
„ţelezo“ č. 5
five-wood
flag, flagstick
„dřevo“ č. 5
praporková tyč,
vlajka
flange
flat shot
obruba
plochý švih
flat stick
flex
flex point
flight
flop shot
placatá hůl
flex
flex point
flight („letka“)
flop shot
flyer
flyer
follow-through
fore (fore!)
follow-through
fore („bacha“!)
forecaddie
forecaddie
foregreen
foregreen
forged club
kovaná golfová hůl
fourball
fourball
four-jack
four-jack
foursome
foursome
free drop
frequency matching
free drop
frequency matching
fried egg
„volské oko“
fringe
frog hair
front nine
fringe
„ţabí vlasy“
přední devítka
front side
gallery
game (game of golf)
gap wedge
první půlka
galerie
„hra“
gap wedge
kratší. Při opravdu nevydařené ráně můţe drn doletět stejně daleko jako míček.
Starý kožený (golfový) míček plněný stlačeným peřím. Od roku 1848 nahrazen
míčky z gutaperči. V současnosti se používá jen raritně.
Trofej udělovaná nejúspěšnějšímu hráči PGA Tour od roku 2007. Výsledky hráčů
za celou herní sezónu se přepočítávají na body, které stanoví průběţné pořadí
hráčů v tabulce. Nejlepších 125 hráčů se v závěru roku nominuje do 4 zápasů
play-off, které jsou bodovány jiným systémem a na základě jejichţ výsledků se
určí celkový vítěz.
Část golfové hole, spojení mezi násadou (shaft) a hlavou (clubead). Kdysi ryze
kosmetická záleţitost, nyní u grafitových holí brání jejich rozpraskání po řezání
(které můţe být součástí fittingu).
Travní varieta genus festuca, uţívaná v rámci roughu řady hřišť.
Synonymum pro back nine.
Jedna z kategorií tuhosti, tedy proměnné týkající se holí (respektive jejich násad,
shaft). Je to třetí nejtuţší varianta ze šesti moţných.
Synonymum pro front nine.
Úprava holí na míru, podle výšky, váhy a dalších preferencí hráče. Zahrnuje loft či
délku a typ shaftu.
Hůl pro rány o doletu 145-180 yardů v rámci muţského golfu (někdy je nazývána
mashie).
Hůl pro rány o doletu 190-210 yardů v rámci muţského golfu.
Přenosný rovný ukazatel o kruhovém průřezu, umístěný ve středu jamky (hole)
tak, aby ukazoval její polohu. Můţe, ale nemusí být opatřen praporkem nesoucím
číslo jamky. Někdy se pojmem „flag“ rozumí pouze sám praporek. Po odehrání
míčku na jamkoviště (green) se při puttování vyndává a pokládá na zem.
Standardní vlajka je 7 stop dlouhá.
Lemování hlavy hole, nejvýraznější je u sand wedge.
Švih (swing), při kterém hůl (club) prochází po ploché (poloţené) dráze. Švih za
pouţití „dřev“ (wood) je obvykle plošší neţ u „ţelez“ (iron). Přehnané poloţení
švihu je povaţováno za chybu.
Synonymum pro putter.
Údaj o (úhlu) ohybnosti nebo tuhosti násady hole (shaft).
Viz kick point (kickpoint).
Skupina hráčů hrajících společně kolo hry. Flight tvoří dva aţ čtyři hráči.
Úder z krátké vzdálenosti slouţící k dosaţení jamkoviště (green). Vysoká krátká
rána s minimálním nebo ţádným doběhem (run). Hraje se holí typu wedge.
Rána, která letí mnohem dál, neţ bylo zamýšleno. Hráč tak přestřelí cíl. Nejčastěji
jsou takové hrány z roughu v situaci, kdy se mezi líc hole (clubface) a míček
dostane v okamţiku úderu tráva.
Pokračování švihu (swing) poté, co byl míček zasaţen.
Varovný výkřik, kterým varujete ostatní, pokud jejich směrem nebo přímo na ně
letí vámi odpálený míček.
Pomocná funkce při profesionálních turnajích. Pohybuje se po fairwayi, sleduje
odehrané rány, zaznamenává umístění míčků a směřuje hráče k jejich míčkům.
Část hřiště lemující jamkoviště (green). Po greenu se jedná o druhou nejníţe
stříhanou zónu, umoţňující bezpečné puttování na green.
Opak lité golfové hole (cast club). Taková hůl hráči můţe umoţnit lepší cit
a čistější ránu. Bývá nicméně draţší a méně „odpouští“.
Jedna z variant čtyřhry (pomalejší): Hra dvou týmů o dvou hráčích. Oba hráči
hrají vlastní míček, za výsledek týmu na jamce se bere výsledek lepšího z hráčů.
Případ, kdy putterem dostanete míček do jamky aţ na čtvrtou ránu (tedy
minimálně dvě rány nad par jamky). Nedobrý výsledek.
Jedna z variant čtyřhry (rychlejší): Hra dvou týmů o dvou hráčích. Kaţdý tým
hraje jedním míčkem, přičemţ se střídají po kaţdém úderu, hráči se střídají i na
odpalištích. Viz rovněţ jamkovka (play on hole).
Spuštění míčku (drop), se kterým nesouvisí ţádný trest.
Nastavení tuhosti (flex) násad (shaft) sady holí, aby byly v souladu s rychlostí
švihu (swing) hráče. U delších (nově koupených) holí je násada zpravidla tuţší.
Hráč zpravidla usiluje o to, aby tuhost jeho sady holí byla stejná.
Poloha míčku v bunkeru, kdy je napůl zabořený do písku. Poměrně těţká situace,
protoţe hráč se při ráně musí dostat pod míč, aby ho z bunkeru vyhrál.
Synonymum pro apron, collar či frog hair.
Totéţ co apron, fringe nebo collar.
Prvních devět hraných jamek z celkových osmnácti (bez ohledu na to, zda
začínáte hrát jamku č. 1 nebo 10).
Prvních devět hraných jamek z celkových osmnácti. Synonymum pro front nine.
Diváci turnaje.
Synonymum pro match.
Hůl určená pro krátkou hru. Její loft je okolo 50° a je určena pro vyplnění mezery
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
gear effect
gear effect
gimme
gimme
golf
golf ball
golf
golfový míček
golf glove
golfová rukavička
golf widow
(golf widower)
goose-neck
go through ball
golfová vdova,
golfový vdovec
„husí krk“
projít míčem
grain
Grand slam
grain
Grand slam
graphite
grafit
grass
travnatý bunker
green (1)
green (2), putting
surface
green card
golfové hřiště
jamkoviště
green fee
green in regulation,
GIR
poplatek za hru,
„fíčko“
green in regulation,
green v regulaci, GIR
greenkeeper
greenside
greenside bunker
greenkeeper
greenside
greenside bunker
grind
grip (1)
přebroušení
drţadlo hole,
rukojeť hole
grip (2)
úchyt, grif
groove
groove
gross
hrubý výsledek
grounding the club
(sloveso viz např.
ground one's club)
hacker
half set
zaloţení za míč,
zaloţení hole
halved hole
půlená jamka
handicap (HCP)
handicap (HCP)
zelená karta
hacker
půlset, poloviční set
(gap) mezi pitching wedge a sand wedge.
Efekt zapříčiněný konvexním (vypouklým) lícem (clubface) driveru nebo „dřeva“
(wood), který sniţuje mnoţství neţádoucí rotace přenesené na míč (viz bulge and
roll) a tím pádem míček letí více rovně.
Označení rány, která se nemusí hrát. Pokud je míček puttujícího hráče blízko
jamce a lze předpokládat, ţe by další ranou jamku dohrál, dostane od spoluhráče
gimme a rána se započte, aniţ by ji musel hrát. Je to instrument pro zrychlení hry.
Hra původem ze Skotska, o které je tento slovníček.
Speciální míč pouţívaný pro hru. Jeho velikost je přesně definována, je pokryt
důlky (dimples) a obvykle je čistě bílý. Rozlišují se podle tvrdosti. Draţší míčky
bývají měkčí pro lepší kontakt s holí (club). Dříve se však opotřebují.
Rukavička pro zkvalitnění úchopu/drţení hole. Brání protáčení (twisting) drţadla
(grip) ve zpocené dlani. Zpravidla je nošena jen jedna. U praváků je obvykle
nošena na levé ruce a vice versa.
Ţena (méně často muţ), který svého partnera skoro ani nepotkává, protoţe ten (ta)
náruţivě hraje golf.
Krk (heel) hole zakřivený tak, ţe se pata hole (sole) odchyluje od linie těla hole.
Správné provedení golfového úderu (shot), při kterém hůl není zpomalena
v okamţiku úderu (shot), ale prochází dál po kruhové dráze do zakončení.
Směr, ve kterém byla uhrabána nakrátko skosená tráva.
Označení pro čtyři největší turnaje profesionálního golfu (US Masters, US Open,
British Open a US PGA Championship).
Materiál pouţívaný pro násady (shaft) holí. Na rozdíl od oceli je lehčí a pruţnější.
Je hodně vyuţíván ţenami, seniory respektive muţi s pomalejším švihem (swing).
Prohlubenina na fairwayi, ve které je narostlý rough. Tvarem můţe připomínat
bunker, ale podle pravidel se nejedná o překáţku (hazard).
Celé golfové hřiště, tak jak je vymezeno pravidly.
Část hřiště v bezprostředním okolí jamky (hole), na kterém se hraje úder zvaný
putt, tráva zde je extrémně krátká (4-6 mm) a zpravidla velmi dobře upravená.
Oprávnění hráče ke vstupu a hře na mistrovských hřištích, udělené po prokázání
znalosti základů golfové hry („zkouška golfové způsobilosti“).
Poplatek za hru na golfovém hřišti.
Statistická hodnota ukazující, kolikrát hráč zasáhl jamkoviště (green) dva údery
pod par. Obvykle se totiţ s ohledem na par jamky počítá, ţe v rámci greenu
padnou dvě rány.
Zaměstnanec (golfového) klubu odpovědný za údrţbu hřiště.
Bezprostřední okolí puttovacího jamkoviště (green).
Bunker koncipovaný tak, aby sbíral nevyzpytatelné rány na delších jamkách,
respektive nesprávné odpaly u tříparových jamek. Nachází se blízko, respektive
okolo jamkoviště (green).
Změna tvaru u spodku hlavy (sole) sand wedge podle poţadavků hráče.
Drţadlo hole, část hole, za kterou ji hráč drţí. Obvykle je vyrobeno z gumy nebo
s koţeným potahem. Drţadlo je zpravidla o kruhovém průřezu, bez zvláštních
prohlubenin či výstupků.
Označení pro specifický způsob drţení hole. Existují různé varianty drţení, např.
překříţené (interlock), s překrývajícími se prsty (overlap, reverse overlap),
Vardonovo či tzv. baseballové.
Řady dráţek na líci hlavy hole (zejména v případě „ţelez“, iron), které
pokročilejším golfistům umoţňují lepší kontrolu míčku.
Celkový počet ran, které hráč potřeboval k odehrání kola předtím, neţ je vzat
v úvahu jeho/její handicap.
Přiloţení hole k míčku v úmyslu odehrát úder (to address). Pravidla nedovolují
takový krok v překáţce (hazard). Pokud se míček pohne poté, co hráč zaloţil, je
hráč potrestán jednou trestnou ranou.
Špatný (zbrklý) hráč golfu (jeho nadšení pro hru převyšuje jeho kvality).
Zmenšený výběr holí (club). Je ideální pro začátečníky nebo pro trénink. Lze jej
nosit v tzv. pencil bagu.
Nerozhodný výsledek na jamce v jamkovce (play on hole). Obě strany dopravily
míček do jamky po stejném počtu ran. Ani jedna strana jamku nezískává.
V nejširším smyslu slova výhoda nebo nevýhoda poskytnutá soutěţícím, aby byla
zajištěna rovnost jejich šancí na úspěch. Zde konkrétně přepočet výkonnosti hráče
určený k tomu, aby společně mohli hrát amatérští golfisté (amateurs) různých
úrovní (u profesionálů se handicap neuvádí). Amatérský golf není sportem, kde se
hraje na absolutní výsledek. Výsledek je tak zpravidla relativní (pokud „horší“
hráč zahraje na svou úroveň velmi dobře a „lepší“ hráč jen průměrně, pak ten
„horší“ můţe zvítězit, ačkoliv na rány by byl jasně poraţen). Výše údaje (o
handicapu) záleţí na momentálních a minulých herních výsledcích hráče (čím
niţší handicap, tím lepší hráč). Číslo vyjadřuje, kolik ran nad par hřiště bude hráč
zřejmě potřebovat k odehrání kola. Můţe se jednat o údaj od 54 aţ po minusové
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
hanging
hazard
hanging
překáţka
head
head cover
heel
heel height
heel shafted
hlava
návlek
krček
heel height
heel shafted
hickory
bílý ořech, ořechovec
hit
hole (1)
trefa
jamka
hole (2)
jamka
hole in one
(hole-in-one)
hole out
hole in one
hole-high (hole high)
odehraná jamka,
hotová jamka
hole-high (hole high)
honor, honour
přednost
hooding the club
vyklápění hole
hook
„hák“
hosel
hot
dutý krček
horká rána
hung it out
hybrid
hung it out
hybrid
chicken wing
„křidélko“
chip in
chip, chip shot
chip in
přihrávka
chip-and-run
chipper
chip s doběhem
chipper
choke
chop
choke
sek, seknutý úder
impact
in
in play
in the leather
impact
in
ve hře
„v kapse“
indoor
indoor
inning
inside
intended line
interlocking grip
řádný hrací čas
inside
předpokládaná trasa
interlocking grip
hodnoty. Hráč s handicapem 0 hraje v průměru 0 ran nad par hřiště, kdeţto hráč
s handicapem 18 (bogey golfer) hraje v průměru 18 ran nad par hřiště, čili jednu
ránu navíc na kaţdé jamce.2
Poloha, kdy míček je nad úrovní chodidel hráče (hráč stojí v prohlubenině).
Součást hřiště zvyšující jeho obtíţnost, tedy nejčastěji písečná nebo vodní
překáţka (sand trap, bunker nebo water bunker).
Část hole, která se dotkne míčku (obvykle kovová, dřevěná či kompositová).
Viz cover.
Část hlavy hole (clubhead), která je nejbliţší její násadě (shaft).
Nejniţší místo (prohlubeň) na líci hole (clubface).
Putter, u kterého je násada (shaft) napojena na kraji (straně) hlavy (clubhead).
Opakem je center shafted.
Strom, z jehoţ dřeva se zhruba do roku 1930 vyráběly násady (shaft) golfových
holí. Dnes pojem pro hru těmito holemi, v původním golfovém oblečení.
Zahrát ránu, udeřit holí míček.
Segment golfové hry (která se skládá z 18 nebo 9 jamek), tedy celé území od
odpaliště (tee) k jamkovišti (green) respektive proces postupu tímto prostorem.
Otvor do země o průměru 10,8 cm (4 1/2“, 4 a půl palce) a hloubce přinejmenším
10 cm (4“, 4 palce).
Zahrání jamky na jediný úder, tj. z odpaliště přímo (tee) do jamky (hole).
Zpravidla se daří pouze na tříparové jamce. Výjimečná rána. Viz rovněţ eso (ace).
Okamţik dohrání jamky (hole), tedy dopravení míčku do jamky.
Situace, kdy míček leţí ve stejné úrovni jako jamka (ne do kopce, ne z kopce).
Synonymum pro pin-high.
Právo přednosti na odpališti (tee). Těší se mu ten hráč, který na předchozí jamce
zahrál nejlepší výsledek.
Údery, kdy hráč pohybuje rukama dopředu a nakloní hlavu hole (clubhead)
dopředu (tím sníží loft hole). Cílem je, aby míč letěl níže nebo do větší
vzdálenosti, než je u hole toho kterého typu obvyklé.
Nepříliš dobře zahraná rána, při které míček letí v boční rotaci po trajektorii
zprava ostře doleva (u praváků) respektive doprava (u leváků).
Dutý krček kovové hlavy hole (clubhead), do kterého je vsazena násada (shaft).
Let míčku velkou rychlostí, s malým backspinem a často i velmi nízko (níže než
hráč chtěl).
Situace, kdy se hráči, který chce schválně prohrát, zdaří vynikající rána.
Novější typ hole, který vykazuje obdobné vlastnosti jako „dřevo“ (wood), ale je
pro něj charakteristická kratší násada (shaft) a menší hlava (clubhead), podobná
jako u „ţelez“ (iron). Pouţívá se jako záchranná hůl (rescue) pro dlouhou ránu
z roughu, fairway bunkeru a podobně.
Nesprávné umístění lokte při úderu, jejímţ důsledkem je např. zataţená rána
(pull).
Chip aţ do jamky (hole/cup).
Krátký a nízký úder (přihrávka) s delším doběhem (run) pouţívaný zejména v
okolí jamkoviště (green), pro umístění míčku na jamkoviště (green) respektive co
nejblíţe vlajce (flag). Hraje se za vyuţití wedge.
Chip, po kterém se míček ještě kutálí.
Zvláštní typ hole pro začátečníky, která tvarově připomíná putter, ale s větším
loftem líce (clubface). Pouţívají ji někteří začátečníci, kteří nechtějí hrát chip za
vyuţití wedge. U některých chipperů jsou dokonce dvě líce (clubface), coţ
pravidla u specifikací holí (clubs) nepřipouštějí.
Uchopení hole níţe neţ obvykle (pod rukojetí, grip).
Hůl přichází k míči v ostrém úhlu a podsekává ho, výsledkem je vysoká rána bez
doběhu (run-out). Pouţívá se při krátké hře (short game).
Okamţik, kdy při úderu dochází ke kontaktu hole s míčkem.
Synonymum pro front nine.
Postavení či účast na hře (opak postavení mimo hru, out).
Situace, kdy míček je velmi blízko jamky, blíže než činí délka držadla hole (grip)
a je tak bezmála jisté, že příští ranou bude v jamce.
Golfové discipliny, respektive sportovní centra s krytými odpališti (tee),
jamkovišti (green) a golfovými simulátory, provozovaná „pod střechou“.
Klasický (dohodnutý) rozsah hry. Pokud není znám vítěz, navazuje „extra hole“.
Stav, kdy je váš míček blíţe jamce, neţ míček soupeře (míčky soupeřů).
Trasa, po které je předpokládán pohyb míčku.
Typ úchopu (grip), kdy je malíček levé ruky (u praváků) zaklesnut (zahákován)
s ukazováčkem pravé ruky (u leváků je tomu naopak).
2
Handicap se jedenkrát ročně přepočítává. Z odehraných soutěţních kol a nesoutěţních výsledků hráče se vypočte průměrný stablefordový výsledek
(expected mean stableford score), porovná se s očekávaným (tabulkovým) výsledkem a následně se hráčův handicap můţe upravit (oběma směry).
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
iron, „i“
„ţelezo“,
kovová golfová hůl
jail
jaws
jerk
juicy lie
jungle
kickpoint, kick point
„past“
„čelisti“
jerk
„šťavnaté umístění“
dţungle
kickpoint
knife
„nůţ“ (čepel, ţiletka)
knockdown
knockdown
ladies (1)
ţenská kategorie,
ţenský golf
ladies (2), L
ladies, L
Ladies Professional
Golf Association,
LPGA
lag
lake balls
Asociace ţenského
profesionálního
golfu, LPGA
lag
lake balls
lateral hazard
launch
launch angle
lay up
postranní překáţka
(podélná překáţka)
odpal
launch angle
lay up
leading edge
leaf rule
čelo
„pravidlo listí“
lie
lie angle
line
umístění, poloha
lie angle
dráha, „lajna“
links
links
lip
lob, lob shot
lip
lob, lob shot
lob wedge, LW
local rules
loft, loft angle
lob wedge, LW
místní pravidla
sklon, úhel
long game,
long match
dlouhá hra
long irons
dlouhá „ţeleza“
longest drive
nejdelší odpal
loose impediments
volné přírodní
3
Typ hole, zpravidla s kovovou hlavou (clubhead) a kratší násadou (shaft) neţ
u „dřeva“ (wood). Vyrábí se v sadách od 1 po 9 (niţší číslo = delší hůl; čím vyšší
číslo, tím letí míček výše ale kratší vzdálenost; rozdíl mezi čísly je 10 aţ 15 metrů
doletu míčku) a jejich paleta je pestřejší neţ u „dřev“. Reálně se hraje setem od 3
nebo 4 do 9. Míčku „ţelezo“ zpravidla uštědří vyšší trajektorii, ten ale zpravidla
neletí tak daleko jako u „dřev“ (wood). Někdy se mezi ţeleza zahrnují i wedge.3
Místo v rámci hřiště, odkud je bezmála nemoţné vyhrát míček (husté křoví atd.).
Prohlubenina v těsné blízkosti jamky, ve které se míček zastaví (in the jaws).
Rána (putt), která vede nalevo od místa, kam hráč zamýšlel.
Situace, kdy míček spočívá na vysoké trávě a je možné ho pohodlně odpálit.
Slangový termín pro velmi neudrţovaný rough.
Bod ohybu násady (shaft) golfové hole. Umístění kickpointu ovlivňuje trajektorii
míčku. Obecně se usuzuje, ţe vysoko umístěný kickpoint sniţuje trajektorii
míčku, nízko umístěný kickpoint zvyšuje loft hole. Lepší hráči obvykle hrají
holemi s vyšším kickpointem.
„Ţelezo“ (iron) č. 1. Hůl, se kterou je nejobtíţnější trefit míček (even God can't hit
a one iron). Není častou výbavou na hřišti. Nosí ji s sebou nejlepší hráči (nebo
tací, kteří se snaţí tak vypadat).
Relativně krátká rána, kdy míček letí nízko, pozvolna zpomaluje a silně rotuje.
Užívá se tehdy, když je důležitější přesnost než délka letu.
De facto souhrnné označení „ţenských odchylek“ od (de facto muţského)
golfového standardu. Další podobnou „odchylkou“ je kategorie „senior“.
Kategorie ladies je zpravidla ve všech ohledech ještě snazší, neţ kategorie senior.
Jedna z kategorií tuhosti, tedy proměnné týkající se holí (clubs), respektive jejich
násad (shaft). Je to nejméně tuhá varianta ze šesti moţných. Viz stiffness.
Obdoba „pánské“ Professional Golf Association.
Putt koncipovaný tak, aby se příští ranou míček dostal do jamky.
Hrané míčky, nalezené na hřišti, často ve vodních překáţkách (water bunker),
očištěné a přelakované. Prodávají se za niţší cenu v různých kvalitách.
Překáţka (hazard), zpravidla koncipovaná jako vodní, která v zásadě lemuje cestu
od odpaliště k jamce (a hráč musí dávat pozor, aby do ní míček nezahrál).
Proces odpálení míčku, respektive trajektorie letu míčku.
Úhel, po kterém míček letí od hlavy hole (clubhead) po odpalu (launch).
Označení pro kratší, strategicky umístěnou ránu. Hráč se ji můţe rozhodnout hrát,
pokud není přesvědčen, ţe dokáţe bezpečně umístit jakoukoli delší ránu. Ve finále
se tak můţe připravit o vynikající výsledek, ale zároveň se vyhne katastrofě.
Část hlavy hole (clubhead), která jako první přichází do kontaktu s míčkem.
Pravidlo používané na některých hřištích na podzim. Hráči je povoleno začít hrát
beztrestně nový míček, pokud ten předchozí zapadl do hromady listí.
Situace, kdy míček spočívá na zemi (sám o sobě nebo ve vztahu k hráči).
Úhel, ve kterém spodek hlavy hole (sole) spočívá na zemi.
Náleţitý směr, spojující míček a jamku na jamkovišti (green). Putterem se hráč
snaţí docílit, aby právě touto cestou míček zamířil do jamky.
Typ hřiště, původem z Anglie. Hřiště tohoto typu vykazují rovinatý charakter,
vyskytují se tu pot bunkery, velmi vysoký rough, minimum stromů a je zde
moţnost puttovat z velké dálky do jamkoviště (green). Počasí a zejména vítr jsou
nedílnou součástí hry. Nezřídka se jedná o hřiště na pobřeţí moře či jezera.
Svrchní lem jamky (hole, cup).
Vysoký úder na krátkou vzdálenost, hraný krátkým „ţelezem“ (iron), nejčastěji se
jedná o wedge s loftem mezi 58 a 62 stupni – viz lob wedge).
„Ţelezo“ (iron) určené pro vysoké rány a loby.
Pravidla týkající se neobvyklých (specifických) rysů či situací určitého hřiště.
Sklon (úhel) úderové plochy (líce, clubface) hlavy hole (clubhead), který ovládá
trajektorii a délku rány (čím delší hůl, tím niţší loft: u driverů činí mezi 7 - 12°, u
lob wedge naopak 60°).
Rány z odpaliště (tee) nebo z jiných míst, kde je důleţitá vzdálenost (rány okolo
180 metrů a delší). Hráč rány hraje driverem, „dřevy“ (wood), hybridem nebo
dlouhými „ţelezy“ (iron).
Označení pro 1, 2, 3, 4, 5 „ţeleza“ (iron). Mnozí golfisté je nahrazují hybridními
holemi.
Soutěţ o nejdelší odpal (drive), koncipovaná jako samostatná součást konkrétního
turnaje (tournament). Na určené jamce (hole) se soutěţí o to, kdo míček odpálí
nejdál (podmínkou je, aby míč dopadl na fairway). Někdy bývá tato soutěţ dělena
na muţskou a ţenskou kategorii.
Všechny volně leţící přírodní předměty (kameny, listy, větve, trus, hmyz, krtince
Podle typu výroby se dělí na hole lité a kované (cast club, forged club).
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
předměty
mallet, mallet putter
mallet, mallet putter
marker (marking) (1)
markovátko
(markování)
marker (2)
marshal
zapisovatel
„maršál“
mashie
match
mashie
hra
match play
match play
meadowland
Mickey mouse
course
milk the grip
„louka“
Mickey mouse
course
úprava držadla
milled face
milled face
moment of inertia
(MOI)
muff
mulligan
moment of inertia
(MOI)
muff
darovaná rána
muscle back
doslova „silná záda“
nearest point
of relief
nearest to pin
nejbliţší místo úlevy
netto score
niblick
čisté skóre
niblick
nine
devítka
nineteen hole
devatenáctá jamka
nip
nudge
obstruction
nip
nudge
závada
off-centre
offset
off-centre
offsetová hůl
oil can
„plechovka oleje“
open club
otevřená hůl
open stance
otevřený postoj
open the door
order of merit
otevřít dveře
order of merit
out (1)
out (1)
„nejblíţe praporku“
atd.) za předpokladu, ţe takové předměty nejsou přirostlé k zemi, upevněné,
pevně usazené nebo ulpívající na míčku. Hráč je smí beztrestně odstranit, pokud
mu např. překáţejí ve švihu (swing) nebo dráze puttu.
Putter, jehoţ hlava je větší a koncipovaná do tvaru půlkruhu (nejčastěji). Podle
některých hráčů takové puttery lépe drţí směr (je protipólem blade putteru).
Drobný předmět (mince, cvoček z rukavice), slouţící k označení umístění míčku
v případě, kdy míček brání ostatním hráčům ve hře (nejčastěji na jamkovišti,
green).
Zapisovatel (osoba), který zanáší výsledky (score) na kartu (card).
Zaměstnanec golfového areálu, který dohlíţí na dodrţování pravidel a etikety
a udrţuje průchodnost hřiště kontrolou tempa hry jednotlivých flightů. Je
odpovědný i za udrţování diváků (gallery) v prostorách, kde neovlivňují hru.
Původní označení pro „ţelezo“ (iron) č. 5. Slovo zřejmě z francouzštiny.
Synonymum pro game. Golf jako takový, případně konkrétní hra či turnaj
(tournament).
Soutěţ, kdy kaţdá jamka (hole) tvoří samostatnou soutěţ. Tým nebo hráč, který
vyhraje nejvíce jamek (bez ohledu na celkové skóre, počet ran), vítězí. Takto se
golf hrál v době svého vzniku.
Bujně zatravněné hřiště.
Idiom: hřiště, jehož personál více než na kvalitní údržbu dbá na irelevantní
výzdobu.
Utahování nebo povolování držadla (shaft) hole před ránou (s cílem dosáhnout co
nejlepšího výkonu).
Velmi přesné vyřezání dráţek (grooves) v rámci líce hole (clubface), typické pro
puttery či některá lepší „ţeleza“ (iron).
Funkce golfové hole, která zajistí odolnost vůči kroucení (twisting). Čím vyšší
údaj o MOI, tím větší odolnost.
Netrefení míčku.
Pravidlo, které umoţňuje hráči hrát z odpaliště (tee) novou ránu, pokud ta první
byla nepovedená – tedy mířila rovnou do lesa nebo do vodní překáţky (water
bunker).
Typ hlavy hole (clubhead), zejména častý u kovaných (forged) „ţelez“ (iron), kde
váha je koncentrována za lící hole (clubface), coţ ranám dodává více síly.
Zpravidla se tento typ týká holí typu „ţiletka“ (blade).
Místo na hřišti, které je nejblíţe k míčku, ale ne k jamce (hole) a na kterém další
hře nepřekáţí závada (obstruction).
Soutěţ o nejpřesnější ránu, bývá samostatnou součástí turnaje (tournament). Na
určené tříparové jamce se soutěţí o to, kdo odpálí míč nejblíţe jamce (hole).
Podmínkou je, aby míč dopadl na jamkoviště (green). Někdy bývá tato soutěţ
rozdělena na muţskou a ţenskou kategorii.
Výsledek hráče dosaţený celkově po odečtení/přičtení handicapu.
Staré označení pro hůl, které se v současnosti nejvíce blíţí nejkratší „ţelezo“
(iron), devítka (wedge). Pojem pochází ze Skotska.
Označení pro 9-jamkové hřiště. Na 18-jamkovém hřišti se rozlišuje první a druhá
devítka (tedy jamky č. 1-9 a 10-18). Viz front side, back side, front nine, back
nine.
Hovorové označení pro klubovnu (bar), kam se hráči uchylují po odehrání 18
jamek na hřišti.
Trefa do míčku, která nevytrhla žádný drn (divot).
Synonymum pro putt.
Jakýkoli uměle vyrobený jev na hřišti, včetně umělých povrchů a okrajů silnic,
cest, pěšin a ledu. Závadou není předmět určující hranice hřiště (stěna, plot, kolík,
zábradlí), jakékoliv umělé předměty mimo hřiště a všechny konstrukce prohlášené
soutěţním výborem za součást hřiště.
Nevydařená rána.
Golfová hůl, jejíţ hlava (clubhead) byla uţ při výrobě mírně přivřena, coţ
napomáhá odstraňovat slice (club with the head set behind the shaft).
Povrchová úprava hole (zejména wedge), nejčastěji ve formě barvy cínu nebo rzi.
Tento efekt neovlivňuje hru, jedná se čistě o kosmetický trend.
Označení pro vytočení hlavy hole (clubhead) při úderu směrem ven od hráče.
Následkem je zpravidla slice nebo push.
Postoj, při kterém je levá noha umístěna za imaginární linií směru letu míčku
(u praváků). U leváků je tomu naopak. To hráči umoţňuje hledět přímo po směru
letu míčku.
Zkazit ránu (několik ran) a tím pádem „otevřít protivníkům dveře“ k vítězství.
Ţebříček profesionálních golfistů, vytvářený na národní i mezinárodní úrovni.
Představuje srovnávací měřítko výkonnosti jednotlivých hráčů.
Oblast za hranicemi hřiště označovaná obvykle bílými kolíky nebo bílou čárou.
Zde je hra zakázána.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
out (2) (out of
bounds, OoB)
overlapping grip
mimo hrací pole
oversize
oversize
par
par,
norma jamky (hřiště)
par golfer
park course
par golfer
parkové hřiště
penalty shot,
penalty stroke
trestná rána
pencil bag
pigeon
pin
pin placement
(pin position)
„penál“
„cucák“, začátečník
pin
(doslova „špendlík“)
umístění jamky
(umístění praporku)
pin-high (pin high)
pin-high (pin high)
pin-seeker
pitch
pin-seeker
pitch
pitch and putt
pitch and putt
pitch and run
pitch and run
pitching niblick
pitching wedge, PW
pitching niblick
pitching wedge, PW
pitchmark
pitchmark
pivot
placement
play (1)
play (2)
play off
play on hole
pivot
umístění
hra (hraní)
odehrání
play off
hra na jamky,
jamkovka
playing through
playing through
pop up
pot bunker
(pothole bunker)
pop up
pot bunker
(pothole bunker)
practice green
cvičné jamkoviště
4
5
overlapping grip
Míček mimo hrací pole. Pokud hráčův míček skončí mimo hrací pole, je hráč
potrestán (je mu připočtena trestná ránu a musí hrát znovu ze stejného místa).
Úchop, kdy malíček pravé ruky (u praváků) přečnívá přes prostor mezi
ukazováčkem a prostředníčkem levé ruky (u leváků naopak).
Hole se zvětšenou hlavou (clubhead) a tím pádem i s větším sweet spotem.
Průkopníkem v této oblasti bylo „dřevo“ (wood) nazývané Big Bertha (Tlustá
Berta4), ale nyní se jedná i o některá „ţeleza“ (iron).
Počet úderů optimálně potřebných k dosaţení jamky (zpravidla 3, 4 nebo 5, velmi
výjimečně 2 nebo 6). Pojem se pouţívá i ve spojení s hřištěm jako hodnota
označující, na jaký počet ran je hřiště normováno. Pokud předpokládáme, ţe 2
rány jsou výsadou putteru, pak u jamky s parem 3 by se v ideálním případě po
odpalu z odpaliště (tee) šlo rovnou na jamkoviště (green). Obvyklý par hřiště
(součet parů jednotlivých jamek) je 72. Tyto údaje obsahuje mimo jiné i
scorecard.
Hráč, který stabilně dosahuje (nepřekračuje) par konkrétní jamky (hřiště).
Typ hřiště, pro které je typické velké mnoţství stromů a malých vodních toků a
málo roughu. Často vyţadují technickou hru, protoţe jeho jamkoviště (green)
bývají menší a dobře chráněná. Pro přístup na ně je někdy nutné pouţít měkkou
vysokou ránu. V České republice se jedná například o hřiště Mariánské Lázně.
Rána navíc, která je hráči připočítána (ač fakticky nebyla odehrána), pokud hraje
míč do outu (out), vodní překáţky (water hazard) nebo nějakým způsobem
překročí pravidla.
Bag pro poloviční sadu holí (clubs), viz rovněţ půlset (half set).
Hráč, kterého je snadné porazit.
Slangový výraz pro praporkovou tyč (flagstick) označující jamku (hole). Pouţívá
se často ve spojení „nearest to the pin“.
Informace o tom, ve které části jamkoviště (green) je pro daný den navrtána jamka
(hole). Obvykle jsou jamkoviště (green) rozdělena do sekcí (např. A-F) a pin
placement je určen písmenem, nebo je dána pouze informace, zda je jamka
navrtána vpředu, uprostřed nebo vzadu (to můţe být určeno barvou praporku).
Situace, kdy míček leţí ve stejné úrovni jako jamka (hole), tedy ne do kopce, ne
z kopce. Totéţ jako „hole-high“.
Rána letící přímo k jamce (hole) respektive praporku (flag, pin).
Typ přihrávky. Úder z kratší vzdálenosti slouţící k dosaţení jamkoviště (green).
Je to krátká vysoká rána, tedy vysoký úder s krátkým doběhem (run).5 Podobá se
klasickému švihu (swing), ale nápřah (backswing) je kratší. Hraje se za pouţití
wedge.
Relativně malé a snadné golfové hřiště, kde bezmála pouţíváte pouze údery typu
pitch a putt.
Pitch, zpravidla za vyuţití hole s niţším číslem, s cílem omezit loft a backspin.
Míček se pak ještě kutálí po zemi.
Synonymum pro „ţelezo“ 8 (iron eight).
„Ţelezo“ (iron) určené pro hru v obtíţném terénu, respektive hraní ran zvaných
pitch. Míček po jeho ráně letí 80 aţ 90 metrů. Synonymum pro gap wedge.
Stopa (důlek) po dopadu míčku na jamkoviště (green). Vytváří se zejména, pokud
je tráva mokrá nebo při vysoké ráně, která dopadá kolmo dolů. Otázkou golfové
etiky je takovou stopu opravit pomocí vypichovátka (divot tool).
Rotace ramen, trupu a pánve hráče při golfovém švihu (swing).
Přesnost při zacílení rány.
Hraní golfu (jako takového nebo konkrétní hry).
Okamţik úderu míčku holí (club). Synonymum pro shot.
Určení vítěze při remíze (tie) tím, ţe hráči hrají další jamky (hole) nebo další kolo.
Hra, kdy hraje jedna strana (hráči nebo dvojice hráčů) proti druhé. Na kaţdé
jamce (hole) se porovnává výsledek obou stran a ta strana, která zahrála lépe,
jamku získá. Při rovnosti výsledků strany jamku půlí (za vítězství je bod, za stejný
počet ran polovina bodu a za prohru nula). Výsledek vzniká postupným sečítáním
a odečítáním vítězství po kaţdé jamce a hru lze ukončit v okamţiku, kdy na
posledních třech jamkách vede jedna strana 4:0 a druhá strana tedy ztratila šanci
zvítězit.
Předstihnout skupinu hráčů, kteří hráli před vámi (začali hrát dříve, nebo začali
o jednu či více jamek před vámi). Platí pro jednotlivce i flighty.
Krátká a vysoká rána.
Malý hluboký bunker kulatého tvaru, vyskytující se zejména na linksových
hřištích. Často se jedná o bunkery tak hluboké, ţe hráče uvnitř nich nelze z okolí
ani vidět.
Cvičné jamkoviště (green) pro nácvik puttování.
Zřejmě s odkazem na dalekonosný moţdíř, který Škoda Plzeň vyráběla v době I. světové války a který se proslavil při ostřelování Paříţe.
Short shot lofting the ball into the air in a high arc and landing with backspin.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
preferred lie
stavění
prize money
peněţní odměna
pro shop
obchod pro
profesionály
pro-am
profesionál
Professional Golf
Association (PGA)
provizorní míček,
„provize“
veřejné hřiště,
public hřiště
zataţený míč,
zataţená rána
punch
pro-am
professional („pro“)
Professional Golf
Association (PGA)
provisional ball
public, public links
pull
punch
purring, shaft
purring,
shaft spine
alignment, shaft
orientation
push
úpravy/rovnání
„páteře“
push gently
putt
push gently
putt
putt out
putter
putt out
putter
putting green
quail high
quarter shot
quick
putting green
quail high
quarter shot
quick
reading the green
ready golf
regular shaft,
regular, R
regulation
(be in regulation)
reload
„čtení trávníku“
ready golf
regular shaft, regular,
R
regulace
(být v regulaci)
nový (další) odpal
rescue
rescue shot
rescue
záchranná rána
resort
reverse overlap
resort, golfový areál
reverse overlap
rope hook
rough
„zkroucený provaz“
rough
round
rub of the green
kolo, hra
rub of the green
run,
run-out (run out)
běh, doběh
run-up
rozeběh
vytlačený míč
Místní pravidlo (local rule), které hráči umoţní určitým způsobem beztrestně
upravit polohu míčku. Jedná se o postup uţívaný, pokud je hřiště podmáčené nebo
na celém hřišti panují jiné nestandardní podmínky. Hráčům je proto umoţněno
vylepšit polohu míčku, aby byla zajištěna fair play nebo chráněno hřiště.
Výše výhry v profesionálním turnaji (tournament). Vypisuje se buď pouze pro
vítěze, nebo jako celkové mnoţství peněz, které budou v turnaji rozdány za
umístění.
Obchod s golfovou výbavou.
Soutěţ, která propojuje amatéry a profesionály.
Osoba, která hraním golfu vydělává (hráč nebo trenér).
Celosvětová organizace sdruţující profesionální golfisty (muţe).
Míček hraný v okamţiku, kdy existuje opodstatněná domněnka, ţe původní míček
je ztracen nebo mimo hřiště (lost or out of bounds).
Golfové hřiště, které je přístupné i hráčům bez handicapu, respektive bez sloţené
zkoušky golfové způsobilosti.
Špatně zahraná rána, při které míček po úderu vyletí od hole vlevo (u praváků)
nebo vpravo (u leváků) a to po bezmála rovné trajektorii. Jeho opakem je push.
Nízko letící rána hraná dlouhým „ţelezem“ (iron). Hraje se s pevným zápěstím a
kratším švihem (swing). Pouţívá se zejména tehdy, kdyţ hráč potřebuje hrát pod
větrem nebo např. pod větvemi stromů.
Proces, který modifikuje zaoblenost násady hole (shaft). Je otázkou, zda to hru
jakkoli ovlivňuje.
Špatně zahraný míček, který vyletí od hole vpravo (u praváků), respektive vlevo
(u leváků) a pokračuje rovnou dráhou letu. Jeho opakem je pull.
Synonymum pro putt.
Úder na jamkovišti (green) k dopravení míčku do jamky, při kterém míček
neztratí kontakt s povrchem. Provádí se zvláštní holí (putterem).
Dostat míček do jamky za vyuţití putteru.
Hůl speciálně určená ke hraní na jamkovišti (greenu) nebo v jeho bezprostřední
blízkosti (pokud je hráč v blízkosti greenu a nechce hrát chip – mezi míčkem a
greenem uţ není ţádná vysoká tráva nebo překáţka), k tzv. puttování (putt). Podle
velikosti hlavy (clubhead) rozlišujeme blade putter a mallet putter. Putterem lze
hrát i bezpečnou ránu z bunkeru u greenu, pokud u bunkeru není ostrá hrana.
Prostor v okolí jamky (hole) upravený pro puttování.
Nedobrá rána, kdy míček letí příliš nízko.
Úder, při němţ je významně redukována délka nápřahu (backswing).
Rána, po které je hůl strţena směrem k tělu. Míček dostává výraznou (u praváků)
pravolevou rotaci a letí od hráče nízko a ostře vlevo (u leváků naopak).
Snaha předvídat cestu, po které se míček vydá do jamky.
Snaha o zrychlení hry, kdy každý hráč hraje „jakmile je připraven“.
Jedna z kategorií tuhosti, tedy proměnné týkající se holí (clubs), respektive jejich
násad (shaft). Je to třetí nejméně tuhá varianta ze šesti moţných. Viz stiffness.
Označení výsledku na jamce, pokud hráč dosáhl jamkoviště (greenu) dva údery
pod par. Počítá se, ţe při standardním počtu 2 puttů hráč dohraje jamku v paru.
Následuje po zatoulané ráně z odpaliště (errant tee shot). Jako idiom to může
znamenat výzvu k vypití druhého (dalšího) nápoje v klubu (nineteen hole).
Synonymum pro hybrid.
Rána, kterou hráč dostane míček zpět do hry poté, co ho zahrál do nepříliš
příznivého umístění (v roughu, bunkeru apod.).
Hřiště a jeho zázemí (půjčovna vybavení atd.).
Úchop (grip) při puttování, při němţ (u praváků) ukazováček pravé ruky překrývá
malíček na levé ruce (u leváků je to naopak).
Nedobrá, daleko letící zakřivená rána.
Segment golfového hřiště, kde je tráva vyšší a hustší neţ na fairwayi, zpravidla
lemuje fairwaye, greens, tee off areas nebo hazards.
Kompletní hra, sestávající z 18 jamek (hole) v jednom kole.
Jakákoli neúmyslná (o neúmyslnosti rozhoduje rozhodčí) nehoda, kterou způsobil
hráč nebo caddy, která rozpohybuje nebo zastaví míček způsobem, který není
podchycen pravidly. Míček je pak hrán z místa, kde se zastaví, a to bez dalších
sankcí. Jako idiom to můţe znamenat „náhodu“ (šťastnou nebo nešťastnou).
Při měření délky rány ta část vzdálenosti, kterou míček překonal po zemi (po
dopadu). V závislosti na sklonu fairwaye můţe doběh činit i čtvrtinu překonané
vzdálenosti.
Přibliţovací rána, ke které dojde v blízkosti jamkoviště či na jamkovišti (green).
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
sand save
sand save
sand trap
sand wedge, SW
senior
písečná past
sand wedge,
„písečná“ wedge,
SW
seniorský
senior (2), A
senior, A
scoop
„naběrák“, „výkop“
scorecard, scorecard, score card
skóre-karta
scrambling
scrambling
scratch
(scratch player)
semi-private course
set
scratch
(scratch player)
částečně privátní
hřiště
sada (holí)
set up
shaft
zaujmout postoj
násada
shank
shank
shaping of the shots
(shots shaping)
tvarování ran
short game
krátká hra
short irons
short stick
shot
side
krátká „ţeleza“
krátká (golfová) hůl
rána, úder
„strana“
sidehill lie
single handicap
sink a putt
slice
postranní poloha
jednomístný
handicap
„potopit“ putt
„šlajs“
slope,
slope rating (SR)
hodnocení obtíţnosti
hřiště, rating hřiště
socket
sole plate
sole width
sole, sole of the
clubhead, bottom
spike marks
spike, spikes
socket
sole plate
sole width
pata, spodek
(hlavy hole)
„stopy“
hroty, hřebíky,
oporky
6
7
Označení pro výsledek na jamce zahrané v paru, „zachráněné“ navzdory ztíţeným
podmínkám, jako je například vyhrabávání míčku z písku.
Časté synonymum pro bunker.
„Ţelezo“ (iron) s větší obrubou (flange) hlavy (clubhead) a sklonem hlavy mezi
52 a 56 stupni (loft), určené zejména k vyhrávání míčku z písečných pastí
(bunkeru).
De facto souhrnné označení „odchylek“ či úlev pro starší hráče. Další podobnou
„odchylkou“ je kategorie „ladies“, která je zpravidla ještě snazší neţ kategorie
senior.
Jedna z kategorií tuhosti, tedy proměnné týkající se holí (clubs), respektive jejich
násad (shaft). Je to druhá nejméně tuhá varianta ze šesti moţných. Viz stiffness.
Nesprávný švih (swing), při němţ je s holí pohybováno jako při kopání či
vyškrabávání.
Karta určená pro záznam výsledku golfové hry (tabulka s přehledem jamek
a jejich vzdáleností, do které se zapisuje výsledek hráče/hráčů). Často obsahuje
i informaci o pin position, osobním paru hráče, startovním čase (tee time) či
místních pravidlech (local rules).
Výsledek, při kterém hráč nezasáhne jamkoviště v regulaci (green in regulation),
tedy 2 údery pod par – a přesto dokáţe zahrát par (protoţe zahraje jen jeden putt).
Obvykle výraz pro hráče s handicapem 0, který tedy hraje všechny jamky na par.6
Hřiště, které je otevřené jak pro své členy (členy konkrétního klubu), tak pro širší
veřejnost.
Plná sada holí (clubs), potřebných pro hru. Zpravidla je povoleno nejvýše 14 holí:
většinou 3 „dřeva“ (wood), 10 „ţelez“ (iron) a jeden putter.
Zaujmout postoj k úderu do míčku (viz address).
Násada golfové hole. Můţe být grafitová (graphite) nebo ocelová (steel), kdysi i
dřevěná (wood). Podle úrovní tvrdosti se rozlišují například stiff (pevná), regular
(průměrná), senior (nejměkčí) respektive specifická varianta ladies (dámská). Viz
rovněţ stiffness.
Nepodařený úder, při kterém hráč zasáhne míč patou hole (sole) a míček letí nízko
ostře doprava (totéţ jako socket).
Technika pro pokročilé hráče, při které dokáţí v kontextu povětrnostních
podmínek nebo architektury hřiště modifikovat svou ránu (do větší či menší
výšky, hrát fade nebo draw, respektive udělit míčku backspin).
Hra v blízkosti jamkoviště (green), ze vzdálenosti kratší neţ 100 metrů. Hra,
namísto plných švihů (swing), sestává z krátkých nízkých úderů (chip shots,
chips), vysokého zvedání míče (pitching, pitch) a puttování. Ke hře se pouţívají
wedge.
„Ţeleza“ (iron) s vysokým úhlem (loft) odpalu.
Synonymum pro putter, nejkratší hůl v sadě.
Náraz golfové hole do míčku.
Označení pro část (polovinu) hřiště (hry), konkrétně 9 jamek z celkových 18 (viz
front side nebo back side).
Poloha míčku nad nebo pod nohami hráče (při hře na svahu).
Nízký handicap (9 a méně). Znak lepšího hráče.
Náleţitě dopravit putterem míček do jamky (po přímé trajektorii).
Rána, při které míček v letu zahýbá prudce vpravo (u leváků vlevo). Vzniká
stranovou rotací míčku, způsobenou úderem po linii zvenku-dovnitř, případně
také otevřenou hlavou hole (clubhead).
Údaj vyjadřující relativní obtíţnost hřiště pro hráče (v daném kontextu umoţňující
ignorovat handicap aktuálních hráčů). Rozsah hodnot je 55 – 155
(v průměru 113). Vypočítá se jako rozdíl scratch a bogey hodnocení hřiště,
vynásobené daným koeficientem. Přepočítávací tabulky bývají umístěny
u prvního odpaliště (tee). Bez tohoto postupu by slabší hráči (bogey golfers) byli
diskriminováni, protoţe údaj o jejich handicapu by nepostačoval k relativnímu
vyrovnání jejich výsledků s lepšími hráči.7
Totéţ co shank.
Kovové destičky na spodku „dřev“ (wood).
Šířka kovových destiček na spodku „dřev“ (wood). Jeden z údajů o konkrétní holi.
Spodek hlavy golfové hole, který se dotýká země (přiléhá k zemi). Širší spodky
holí snáze prochází trávou a uštědřují míčku vyšší trajektorii.
Značky (stopy) na hřišti po oporkách golfové obuvi (spike).
Hroty na golfových botách. Hráči tak na trávě neuklouzne noha. Existují kovové
(na řadě hřišť nejsou povoleny) nebo umělohmotné (soft spikes). Kvůli opotřebení
Pozor! V jiných sportech, například tenise, se jedná o hráče, který přerušil hru kvůli zranění.
„Slope“ and „Rating“ Explained <http://www.leaderboard.com/abcs.htm>.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
spin
spine
spin
„páteř“
spot putting
spot putting
spring
square stance
spring
postoj „do čtverce“
stableford
hra na body
stance
postoj
starter
steel
startér
ocel
stiff shaft, stiff, S
stiff shaft, stiff, S
stiffness
tuhost
stimpmeter
stimp-metr
stipulated round
straightaway
straight-faced
stroke
předepsané kolo
straightaway
straight-faced
odpal, rána, úder
stroke and distance
penalty
stroke play
stroke and distance
penalty
hra na rány
sudden death
„náhlá smrt“
summer rules
(ordinary rules)
surlyn
letní pravidla
sweet spot
sweet spot
swing
švih
take off
takeaway
tap in
tee (1),
teeing ground
take off
takeaway
tap in
odpaliště
(někdy i „odraziště“)
tee (2)
tee, „týčko“
tee off
odpálit (sloveso)
tee time
rezervovaný čas
tee up
tee-shot
temporary green
tee up
odpal z odpaliště
dočasné jamkoviště
surlyn
zejména v přední části boty mohou být často výměnné.
Rotace míčku.
Vnitřek násady hole (shaft). Nejméně ohebná část násady hole, jeţ je někdy
předmětem úprav (viz purring).
Situace, kdy hráč spíše neţ přímo na jamku (hole) míří na místo v jamkovišti
(green), které umoţní skutálení míčku do jamky.
Pruţnost násady golfové hole.
Umístění chodidel hráče ve směru paralelním se směrem, v němţ hráč chce
rozpohybovat míček.
Soutěţ, kdy se sčítají získané body za celé kolo. Jedná se o herní systém, který
umoţňuje hráčům různé úrovně hrát společně. Do výsledného počtu ran na jamce
se započítá hráčův handicap, čímţ je vypočítán jeho osobní par pro danou jamku.
Pokud zahraje na svůj par, získá dva stableford body. Při dosaţení lepšího či
horšího výsledku se body zvyšují/sniţují (1 rána je 1 bod). Záporné body nelze
udělit.
Umístění nohou hráče v okamţiku, kdy se chystá odehrát míček (when addressing
the ball). Existují základní varianty closed stance, square stance a open stance.
Osoba určující pořadí hráčů zapojujících se do hry – od prvního odpaliště (tee).
Materiál pouţívaný pro násady (shaft) golfových holí. Na rozdíl od grafitu
(graphite) je tuţší. Dávají mu přednost hráči (zejména muţi) s rychlým švihem
(swing), kterým pomáhá udělit míči větší energii a pro které by pruţný grafitový
shaft byl příliš pomalý.
Typ násady hole (shaft) určený pro hráče s rychlejším švihem (swing). Opakem je
regular shaft. Nejtuţší varianta ze šesti moţných (viz stiffness).
Jedna z proměnných, týkající se holí (respektive jejich násad, shaft). U většiny
výrobců existuje šest stupňů tohoto ukazatele: L – Ladies (nejméně tuhé); A –
Seniors; R – Regular; F – Firm; X – Extra Firm; S – Stiff (nejvíce tuhé).
Nástroj pro měření rychlosti greenu. Míček se na greenu nechá sklouznout z
rampy skloněné v určitém úhlu a měří se vzdálenost (ve stopách), kterou urazí.
Profesionální turnaje (tournament) se hrají na greenech o rychlosti od 10 stop.
Odehrání všech jamek (hole) na hřišti (course) v předepsaném pořadí.
Jamka (hole) s přímým jamkovištěm (green), tedy bez komplikací.
Golfová hůl s malým nebo ţádným loftem na líci (clubface).
Pohyb hlavy hole (clubhead) vstříc míčku s cílem ho zasáhnout, ať uţ ke kontaktu
dojde nebo ne.
Hra náhradním míčkem od okamţiku, kdy se předchozí míček ztratil v překáţce
(bunker).
Hra, ve které je kaţdému hráči počítán celkový počet ran a vítězem je zpravidla
hráč, který v rámci daného herního kola (nebo více kol či celé soutěţe) odehraje
nejmenší počet ran.
Pravidlo pouţívané v případě, ţe soutěţ skončila nerozhodně. Hraje se pouze tolik
dalších jamek, dokud hráč nezahraje lepší skóre neţ jeho soupeř.
Základní pravidla hry golf. Opakem jsou zimní pravidla (winter rules).
Termoplastická pryskyřice pouţívaná na povrch golfových míčků. Na rozdíl od
materiálu zvaného balata se pouţívá hlavně na dvouvrstvé míče. Míče se surlynem
jsou tvrdší, coţ na jednu stranu zhoršuje herní vlastnosti míče, ale zároveň více
chrání míč před mechanickým poškozením a zvyšuje jeho dolet.
Místo ve středu úderové plochy (líce, clubface) hlavy hole (dead center of the face
of the club). Ideální bod pro trefení míčku. Při zasaţení míčku tímto bodem dojde
k nejlepšímu přenosu síly z hlavy hole na míček a nejlepšímu provedení úderu.
V širším smyslu slova pohyb těla a hole, jehoţ cílem je odpálit míček. Zahrnuje
fázi nápřahu (backswing, odtaţení od míčku), samotný švih (swing, shot, kontakt
s míčem) a dokončení pohybu.
Synonymum pro odpaliště (tee, teeing ground).
Začátek nápřahu (backswing).
Velmi krátký a snadný putt.
Místo, odkud se začíná hrát kaţdá jamka. Pravoúhlá plocha o délce dvou holí.
Můţe být různá pro muţe, pro ţeny (ladies), pro profesionály či pro seniory.
Vedle sebe tak můţe existovat několik (od jamky různě vzdálených) odpališť.
Malý plastový nebo dřevěný kolíček (stojánek), na který se umisťuje míček při
prvním odpalu (drive). V zimě se pouţívají tee ve tvaru bábovičky.
Provést odpal (Ball must be teed off within the markers and no more than two club
lengths behind them.)
Rezervovaný čas pro hru, který byl předem dohodnut na vybraném hřišti. Můţe se
rovněţ jednat o startovní čas na turnaji (tournament).
Začít hru poloţením míčku na odpaliště (tee).
Odpal odehraný z odpaliště (tee).
Synonymum pro winter green.
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
tester
tester
Texas wedge
Texas wedge
thin shot
(thin hit)
„slabá rána“
three ball
three-quarter shot
threesome (1)
three ball
tříčtvrteční rána
threesome
threesome (2)
tie
tight fairway
tipping
(tip trimming)
toe
threesome
remíza
úzká fairway
tipping
(tip trimming)
špička
toed in
toed in
top
top
topline, top edge
topspin
torque
svrchní hrana
topspin
točivý moment,
kroutivá síla
touch
tour
touch
tour, túra
tournament
turnaj
trainer
cvičitel
trajectory
trampoline effect
trajektorie, dráha
trampolinový efekt
trolley
vozík
trouble shot
twisting
trouble shot
kroucení
uncock
underclubbing
United States Golf
Association (USGA)
unplayable ball
uncock
underclubbing
United States Golf
Association (USGA)
nehratelný míč
unplayable lie
up
nehratelné umístění
vzhůru
up and down
upright swing
upshot
utility club
nahoru a dolů
upright swing
upshot
utility club
U-turn
valleys
Vardon‘s grip
zatáčka ve tvaru „U“
údolíčka
Vardonovo drţení
Putt, kdy míček není příliš daleko od jamky (tudíž není na místě ho vzdát, viz
gimme), ale není zároveň příliš blízko jamky, aby bylo naprosto jisté, že do ní
další ranou padne. Tato vzdálenost tak „testuje“ schopnosti konkrétního hráče.
Označení pro putter, pokud je pouţíván pro ránu mimo jamkoviště (green). Pojem
se původně vztahoval zejména k texaským hřištím, na kterých byla fairway tak
tvrdá (vyschlá), ţe i zpoza greenu nebylo riskantní hrát putterem. Tato hůl se dá
pouţít např. i na bezpečnou ránu z bunkeru u greenu, pokud u bunkeru není ostrá
hrana.
Nepovedená rána, při které hůl udeří do míčku příliš vysoko, někdy aţ téměř
v jeho polovině. Výsledkem je často nízká – zároveň však velmi dlouhá – rána.
U lepších hráčů můţe být taková rána hrána záměrně.
Hra tří hráčů proti sobě, kdy kaţdý hraje vlastní míček.
Rána (shot) respektive švih (swing) nehraná/nehraný plnou silou.
Typ hry, kdy dva hráči spolu hrají jeden míček (a střídají se v úderech) a proti nim
hraje jiný hráč sám za sebe.
Hra, do které jsou zapojeni tři hráči (jako flight).
Nerozhodný výsledek.
Úzká, nedostatečně komfortní fairway.
Proces přípravy násady (shaft) hole k řezání (podle poţadavků hráče).
Část hlavy hole (clubhead), která je nejvíce vzdálena od násady (shaft). Přidání
váhy na špičce pomáhá omezit twisting při odpalu.
Hlava hole (clubhead) se zvláštní vystupující špičkou (toe) s poněkud vbočenou
lící (face).
Případ, kdy je míček holí zasaţen v jeho horní části (nikoli uprostřed). Následkem
toho se jen kutálí nebo poskakuje po zemi, ale neletí.
Vršek líce hole (clubface), tak jak je vidět při přístupu k míčku (address).
Vpřed směřující rotace pohybujícího se míčku.
Tendence ke kroucení násady golfové hole (shaft), která může znehodnotit některé
rány. Více točivého momentu znamená více tendence ke kroucení (twisting).
Tento fenomén je menší u grafitových holí (graphite).
Přesnost (precisnost), zejména v souvislosti s puttováním.
Série turnajů (tournament) pořádaná zpravidla v průběhu kalendářního roku. Její
pořadatel je zpravidla stejný a výsledky jednotlivých turnajů se započítávají do
celkového hodnocení.
Organizovaná soutěţní hra pro větší počet hráčů. Můţe být i vícedenní, vítězem se
stává hráč s nejniţším počtem ran nebo nejvyšším počtem dosaţených stableford
bodů. Rozlišovat lze amatérský, profesionální nebo kombinovaný turnaj.
Amatérský hráč, který je oprávněn (certifikován) vyučovat golf, a to ať jiţ
samostatně nebo ve spolupráci s profesionálem jako jeho pomocník.
Letová dráha míčku po zasaţení hlavou hole (clubhead).
Odrazný efekt, týkající se driverů s tenčími lícemi (clubface). Po úderu se
pohybují v protisměru od letícího míčku. Viz rovněţ coefficient of restitution.
Vozík o 2 nebo 3 kolech, na který se upevní bag a další pomůcky, aby je hráč
nebo caddy nemusel nosit na zádech.
Obtíţná rána (hraná zpravidla z hlubokého roughu nebo zpoza stromu).
Prokluzování (vychylování) hole při úderu (ať uţ je způsobeno pruţností
materiálu nebo nedokonalým drţením ze strany hráče, např. bez rukavičky).
Napřímit zápěstí při švihu (swing) holí (club) k míčku.
Pouţití hole (club), která pro daný účel neslibuje dostatečně dlouhý odpal.
Vrcholný orgán, spoluvytvářející pravidla golfu v rámci USA (a dozorující nad
jejich dodrţováním).
Míček, o kterém hráč prohlásí, ţe je nehratelný. Uběhlo jiţ do 5 minut od
okamţiku, kdy jej hráč začal hledat nebo je mimo hřiště (out of the bonds). Potom
je nutné uvést do hry nový míček (provisional ball). Ovšem s trestem jedné rány.
Hráč se musí vrátit zpět na místo, odkud zahrál předchozí ránu, a spustit (drop)
nový míček.
Umístění, ve kterém je míček nemoţné hrát, například v houští.
Rána, po které míček letí přinejmenším tak vysoko, jako je zhruba vzdálenost
k jamce (hole).
Střela z obtíţného umístění (např. hazardu) přímo do jamky (hole).
Švih (swing), po kterém se hlava hole (clubhead) odrazí zpět a vzhůru.
Úder, který letí nad očekávání vysoko a ne tak daleko. Viz rovněž ballooning.
Původně se tímto pojmem rozuměla „jakákoli hůl pro zvláštní případy“. Nyní se
jedná o synonymum pojmu hybrid.
Putt, který putuje celou cestu po okraji jamky (hole), ale nakonec do ní nespadne.
Jediné rovnější koridory u jamek (hole), kde jinak převaţují hrboly a kopečky.
Způsob drţení (grip) pojmenovaný po Harry Vardonovi (golfová superstar
z přelomu XIX. a XX. století). Při tomto způsobu drţení je malíček pravé ruky (u
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
victory lap
waggle
waste bunker
vítězný okruh
waggle
záchranný bunker
water hazard,
water hole
vodní překáţka
watery grave
wedge, iron 9
„vodní pohřebiště“
wedge,
„krátké ţelezo“,
„ţelezo devět“
weekend warriors
whiff
whipping
sváteční golfisté
prošvihnutí
whipping
whippy
winter green
whippy
zimní green
winter rules
zimní pravidla
wood
„dřevo“
working the ball
zpracovávání míčku
X, extra firm
X, extra firm
yank
yips
zinc
yank
záškuby
zinek
praváků) poloţen mezi poslední dva prsty levé ruky (u leváků naopak).
„Kolečko“, které míček někdy vykoná, neţ spadne do jamky (hole).
Pohyby hlavy hole (clubhead) před švihem (swing): mávání nad a za míčkem.
Zvláštní typ písečné pasti (bunkeru), která je obvykle velmi rozlehlá, mohou v ní
být kameny, mušle, oblázky nebo rostliny. Často se jedná o lineární záleţitost,
lemující například břeh řeky nebo jezera. Bunker je koncipován tak, aby zachytil
nepřesné rány, neţ se míč dostane do ještě horší situace. Je tedy de facto
pomůckou pro hráče. Není překáţkou, pokud tak nestanoví místní pravidla, tj. lze
zde např. zaloţit hůl (grounding the club).
Uměle vytvořená závada (obstruction) na hřišti, zahrnující vodní plochu, vodní
tok nebo pouze prostor vymezený červenými (postranní překáţka) nebo ţlutými
kolíky (překáţka, přes kterou je třeba hrát).
Těžko překonatelná vodní překážka.
Krátká golfová hůl („ţelezo“, iron) s velkým sklonem (loft) úderové plochy
(clubface). Je určena pro krátkou hru (short game) a příhru do jamkoviště (green).
Její loft je od cca 48° do 60°. Podle typu rány, která se s holí hraje, jsou
rozlišovány základní typy: pitching wedge (cca 48°), sand wedge (cca 56°), lob
wedge (cca 60°). Existují i další typy (approach wedge, gap wedge).
Příležitostní hráči (idiom).
Netrefení míčku (a zvuk s tím spojený).
Materiál pro obalení místa, kde se stýká hlava (head, clubhead) a násada (shaft)
hole (club).
Nadstandardně pruţný shaft hole.
Místo na fairwayi, které je před zimou sestříháno téměř na výši jamkoviště (green)
a pouţívá se v zimním období namísto greenu. Účelem tohoto opatření je ochrana
greenu. Na zimních greenech se obvykle nedohrává do jamky (hole), ale pouţívá
se gimme na vzdálenost putteru. Zimní green nemůţe slouţit pro soutěţní hru.
Místní pravidla, umoţňující hráči upravit polohu míčku na fairwayi (zpravidla
platí od října do dubna).
Hůl pro delší rány (dlouhou hru, long game, tedy i více neţ 300 yardů na jeden
úder), s delší rukojetí (shaft). Původně se vyznačovala mohutnou dřevěnou hlavou
(head, clubhead), nyní zpravidla hlavou kovovou nebo kompositovou. Obvykle se
rozeznávají „dřeva“ č. 1 aţ 5, přičemţ „dřevo“ č. 1 se nazývá driver.
Souhrnný název pro fade a draw shot, tedy údery, které pohybují míčkem zprava
doleva a zleva doprava.
Jedna z kategorií tuhosti (stiffness), tedy proměnné týkající se holí (respektive
jejich násad, shaft). Je to druhá nejtuţší varianta ze šesti moţných. Viz rovněţ
extra firm.
Putt vychýlený doleva.
Neovladatelné nervové záškuby (na které někteří hráči svádějí své neúspěchy).
Kov používaný pro golfové hole nižší kvality (je měkčí a často se láme).
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
ODKAZY (i v pdf souboru jsou aktivní, pokud na ně kliknete a držíte přitom levé tlačítko Ctrl):




























Pravidla golfu (Golf portál), v češtině.
http://www.golfportal.cz/o-golfu/kompletni-pravidla-golfu.html
Pravidla golfu (server „U nás“), v češtině.
http://www.pravidlagolfu.unas.cz/
Pravidla golfu (server Supergolf), v češtině.
http://www.supergolf.cz/pravidla/pravidla.php
Golf House, v češtině.
http://www.golf-house.cz/pravidla-golfu-v-kostce/
Pravidla golfu (Golf „OOO“), v češtině.
http://golf.ooo.cz/clanky/
Praktický průvodce, v češtině
http://www.pravidlagolfu.cz/
Praktická golfová příručka do kapsy (i s nákresy), v češtině.
http://www.golfpravidla.cz/
Visual Dictionary Online – téma golf.
http://visual.merriam-webster.com/sports-games/precision-accuracy-sports/golf/types-golf-clubs.php
Golf Rules, často kladené otázky, v angličtině.
http://golf.about.com/od/rulesofgolf/a/faq_rules.htm
Golf Rules in Brief, v angličtině.
http://www.golfeurope.com/almanac/golf_rules.htm
Encyklopedie Wikipedia, v angličtině.
http://en.wikipedia.org/wiki/rules_of_golf
„Jak věci fungují“, tentokrát o golfových holích.
http://www.howstuffworks.com/golf-club.htm
Golf Club Revue.
http://www.golf-club-revue.com/golf-club-glossary.html
Golfová hřiště v České republice a na Slovensku, v češtině.
http://www.golfczech.cz/hledej-golf.php
Konkureční stránka s podobným obsahem, interaktivní mapa.
http://www.golfova-hriste.cz/
A do třetice, formou tabulky.
http://www.cgf.cz/courses.aspx
Seznam golfových pojmů, Encyklopedie Wikipedia, v češtině.
http://cs.wikipedia.org/wiki/seznam_golfov%c3%bdch_pojm%c5%af
Golfová terminologie pro začátečníky.
http://www.golfovezpravy.cz/o_golfu/golfovy-slovnik/
Slovník „bet on golf“.
http://www.bet-on-golf.info/cz/slovniky/golfnik.htm
Některé idiomy, týkající se golfu.
http://www.golfinity.com/funandgames/golfslang.asp?navid=10
Golfová akademie Plzeňského pivovaru (názorná videa).
http://www.pilsner-urquell.cz/cz/golf-academy.html
Golfová terminologie: hole a vybavení.
http://www.golfklik.cz/29-clanky-o-golfu-golfova-terminologie.htm
Golfový slovník, založený na češtině (některé pojmy koncipované foneticky mohou být diskutabilní).
http://www.a-ga-ma.cz/
Dictionary of Golf (vyčerpávající slovník v angličtině).
http://www.dictionaryofgambling.com/gambling_terms/golf/
Publikace k tématu golfu (v češtině).
http://www.a-ga-ma.cz/vyslo/42-klic-k-ceskym-golfovym-hristim7
Golf Terms Glossary.
http://www.golfeurope.com/almanac/golf_terms/
Commonly Used Golf Terms.
http://www.learnaboutgolf.com/educational/terms.html
Golfové akce v České republice.
http://www.golf.cz/kalendar-akci/
KONTAKT:
Mgr. Zuzana Tomášová
mobil: 736 411 693
e-mail: [email protected]
http://prekladatelka.okamzite.eu
Mgr. Zuzana Tomášová – tel.: 736 411 693 – e-mail: [email protected] – http://prekladatelka.okamzite.eu
Download

Golfová terminologie