Návod pre zmenu siete pri LTE routeri Huawei B593
Návod
pro změnu
u LTE
routerunapájanie
Huawei B593
1. Vložte
SIMsítě
kartu,
pripojte
a zapnite router.
2.1.Prepojte
a router
dodávaným
sieťovým
Vložte PC
USIM
kartu, připojte
napájení
a zapnětekáblom.
router
3.2.V internetovom
prehliadači
zadajte
adresu
192.168.1.1
Propojte PC a router dodávaným síťovým
kabelem
3.Poznámky:
V internetovém prohlížeči zadejte adresu 192.168.1.1
Poznámky:
Východzia
IP adresa zariadenia je 192.168.1.1, maska podsiete 255.255.255.0 a heslo zariadenie admin.
Výchozí
IP adresa
zařízení je ako
192.168.1.1,
maska
podsítě 255.255.255.0
a heslo
zařízení admin.
Pokud
zařízení funguje
Pokiaľ
zariadenie
nefunguje
smerovač,
odporúča
sa automatické
získavanie
IP adresy
a nastavenia
DNS.jako směrovač,
doporučuje se automatické získávání IP adresy a nastavení DNS.
4. Zaškrtnite voľbu „Admin“ v poli „User name“, do poľa „Password“ zadajte východzie heslo „admin“ bez úvodzoviek a klikni4. Zaškrtněte volbu „Admin“ v poli „User name“, do pole „Password“ zadejte výchozí heslo „admin“ (bez uvozovek) a klikněte na „Log in“
te5.na „Log
in“. že je vložena USIM karta s aktivní ochranou kódem PIN, klikněte na „General Settings“ – „SIM Settings“, zadejte jej do pole
V případě,
5. V prípade,
že je vložená
SIMPokud
kartachcete
s aktívnou
ochranou
kódom
PIN, ikliknite
namy
„General
„PIN“ a klikněte
na „Submit“.
uložit PIN
kód trvale,
zaškrtněte
pole „Save
PIN“. Settings“ - „SIM Settings“, zadajte
do poľa „PIN“ a kliknite na „Submit“. Pokiaľ chcete uložiť PIN kód natrvalo, zaškrtnite aj pole „Save my PIN“.
6.6.Pre Pro
zmenu
siete
„GeneralSettings“
Settings“
- „Internet
Settings“
a z rozbalovacieho
v polimode“
„Networ
mode“ zvoľzměnu
sítěkliknite
klepněte na
na „General
– „Internet
Settings“,
a z rozbalovacího
seznamuzoznamu
v poli „Network
zvolte
te požadovanú
sieť
kliknutím
„Submit“.
požadovanou
síťaapotvrďte
potvrďte klepnutím
na na
„Submit“
7.7.Prípadnú
hlášku
o nedostupnosti
niektorých
služieb
potvrďte
kliknutím
„OK“. dojde
Následne
dôjdezkwebového
odhláseniu
z webového
Případnou
hlášku
o nedostupnosti některých
služeb
potvrďte
kliknutím
na „OK“. na
Následně
k odhlášení
rozhraní
a
restartu
routeru routera.
rozhrania
a reštartu
Download

Návod na zmenu siete PDF súbor