Výroční
zpráva
2012
Slezská diakonie
Obsah
Úvod
2
Motto, hodnoty
3
Členové představenstva
4
Organizační struktura
6
Profil a statistika organizace
7
Události za uplynulý rok
Ústředí
10
Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín
12
Oblast Těšínsko
14
Oblast Karviná
16
Oblast Frýdek-Místek, Třinec
18
Oblast Ostrava, Havířov
20
Úsek Brno
22
Diakonické školství
24
Finanční a statistický přehled služeb
26
Zpráva auditora
37
Poděkování dárcům
42
Mapa na obalu Výroční zprávy
1I
Slovo úvodem
Celý rok 2012 byl pro Slezskou diakonii rokem trochu jiným, než to bylo doposud.
Na začátku roku jsme čelili největší finanční krizi v celé historii Slezské diakonie. Krizi,
která byla způsobená nedostatečným finančním zajištěním sociálních služeb Slezské
diakonie ze strany státních orgánů. Z toho důvodu musela Slezská diakonie některé
služby výrazně omezit nebo dokonce zrušit. Postupně se v průběhu roku finanční
situace stabilizovala a my jsme naše služby opět začali doplňovat a rozvíjet.
Na začátku roku jsme tvořili nový tříletý Strategický plán. V druhé polovině roku jsme
organizovali mnoho vzdělávacích seminářů v rámci evropského projektu „Učící se”
Slezská diakonie. Naši zaměstnanci, ale také pracovníci jiných sociálních institucí, se
vzdělávali v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. Proběhlo mnoho
seminářů a školení v oblasti kvality sociálních služeb. Do konzultačního procesu jsme
zapojili nejen inspektory kvality, kteří mnoho let spolupracují se Slezskou diakonií, ale
také zaměstnance Slezské diakonie, kteří jak v rámci Slezské diakonie, tak v jiných
organizacích realizovali konzultační proces.
V podzimních měsících probíhal v naší organizaci projekt Vděčnosti. Všichni jsme
se učili být vděční za mnoho běžných, samozřejmých věcí, které nás potkávají, jak
v pracovním, tak i osobním životě. Učili jsme se být vděční především Pánu Bohu za to,
že nás provedl krizí, která nás potkala na začátku roku. Učili jsme se být vděční jedni
druhým za to, že jsme to zvládli. V naději a očekávání chceme vstupovat i do dalšího
období, které přinese zase nové výzvy, na které chceme být připraveni s Boží pomocí.
Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří v letošním roce při nás stáli, modlili se za naši
práci a také nás finančně podpořili. Věříme, že vděčnost, kterou jsme zasívali v letošním
roce, bude růst i v dalším období.
2I
MOTTO Slezské diakonie
Přinášíme světlo do života potřebných
Poslání 2012
Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným
lidem na základě křesťanských hodnot.
Vize 2012
Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními
a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma
i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím
a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti.
HODNOTY Slezské diakonie
Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Přistupujeme ke klientovi
jako k Božímu stvoření.
Klíčové hodnoty:
• Pomoc každému - osobní přístup
• Odpovědnost v různých rovinách
• Osobní růst
• Láskyplné vztahy
• Týmová orientace
• Transparentnost
• Respekt
3I
Členové představenstva Slezské diakonie
Executive Board of Slezská Diakonie
předseda
místopředsedové
Mgr. Ing. Jiří Kaleta
farář SCEAV
Ing. Česlav Santarius
poradce,
konzultant pro
management
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
ředitelka Slezské diakonie
Bc. Marta Czyžová
místokurátorka církve
Bc. Jan Tomiczek
starosta obce Třanovice
Mgr. Ilona Śniegoňová
vedoucí Odboru
projekty a racionalizace
řízení, Slezská diakonie
Mgr. Roman Brzezina
farář SCEAV
Mgr. Svatopluk Chlápek
ředitel Mateřské školy
a Základní školy
Slezské diakonie
v Krnově
Lydie Jariabková
koordinátor projektu,
Slezská diakonie
Lumír Svoboda
operátor - vedoucí
stavební údržby
OKD - SC
Ing. Jiří Ziętek
ředitel METALURGIA, S.A.
členové
4I
Představenstvo Slezské diakonie
Na svých jednáních řeší přípravu Shromáždění SD a stěžejní otázky provozu Slezské
diakonie. Jedná se zejména o kontrolu a hodnocení hospodaření a činnosti
organizace, personální otázky, správnost složení a činnost představenstev oblastí.
Představenstva oblastí Slezské diakonie
V jednotlivých oblastech Slezské diakonie působí představenstva oblastí, která plní roli
poradního orgánu řízení a správy těchto oblastí.
Představenstvo Oblasti Karvinsko
Mgr. Witold Strumpf (předseda)
Ing. Bc. Milana Bakšová (místopředsedkyně)
Iveta Kuczerová
Pavla Matušínská
Ing. Walter Siuda
Martina Bystroňová
Ing. Ondřej Brdíčko
Richard Borecki
Mgr. Vladislav Szkandera
Představenstvo Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín
Mgr. Svatopluk Chlápek (předseda)
Zuzana Hazan (místopředsedkyně)
Mgr. Roman Hota
Jan Savický
Radovan Rosický
Mgr. Ivana Májková
PhDr. Renata Ramazanová
Ing. Radovan Vladík
Veronika Kmentová
Představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov
Mgr. Vilém Szlauer (předseda)
Bc.Renata Motyková, DiS. (místopředsedkyně)
Mgr. Janusz Kożusznik
Mgr. Lucjan Klimsza, PhD.
Mgr. Roman Brzezina
Mgr. Natálie Klusová
MUDr. Lydie Fojtíková
Lenka Honsárková, DiS. (do 31.12.2012)
Představenstvo Oblasti Frýdek-Místek, Třinec
Arnold Macura (předseda)
Petr Wiselka (místopředseda)
Mgr. Miroslav Sikora
Marie Bornerová
Emil Gryga
Ing. Michael Trojka
Vladislav Blahut
Ing. František Kufa
Mgr. Pavla Golasowská
Představenstvo Oblasti Těšínsko
Mgr. Renata Sniegoňová (předsedkyně)
Ing. et Mgr. Romana Bélová (místopředsedkyně)
Lumír Svoboda
Lydie Fedorová
Radek Wantulok
Mgr. Dagmar Siudová
Josef Sliž
Vanda Stanieková
Irena Cieślarová
5I
Organizační struktura Slezské diakonie 2012
Organizational structure of Slezská Diakonie 2012
Ředitel
Slezské diakonie
Strategické plánování
Plány činnosti
Provozně ekonom.
náměstek a úsek
provozně ekonom.
Odbor projekty
a racionalizace
řízení
Odbor personálního
řízení, zahraničních
vztahů a PR
Oblast
Karvinsko
Oblast
Ostrava, Havířov
OBČAN. PORADNA
Karviná
DORKAS Ostrava
Tísňová péče
EBEN-EZER
Český TěšínHorní Žukov
Domov pro os. se ZP
Sociálně terap. dílny
Oblast
Těšínsko
Oddělení
presonalistika
a mzdy
Náměstek
pro sociální
práci
Sekretariát
Dobrovolnické
centrum
BENJAMÍN Krnov
Denní stacionář
CHANA Bruntál
Azylový dům
JORDÁN Třinec
Sociálně
aktivizační služby
Asistent
náměstka
NOE Třinec
Podpora samostat.
bydlení
Oddělení kvality
v sociálních službách
Asistent náměstka
Oddělení PR,
fundraising
a propagace
Pokladna
Dobrovolnické
centrum Krnov
Poradna rané péče
MATANA
EDEN Nový Jičín
Denní stacionář
EUNIKA Karviná
Denní stacionář
Poradna rané péče
SILOE Ostrava
Centrum den. služeb
Odlehčovací služby
Koordinace agendy
veř. správy
a finan. kontrol
Sekce
zahraniční vztahy
Archivace, skartace
Dobrovolnické
centrum Třinec
ARCHA
Široká Niva
Chráněné bydlení
KARMEL Tichá
Denní stacionář
Domov pro os. se ZP
HOSANA Karviná
Domov
Sociálně terap. dílny
ELIM Ostrava
Pečovatelská služba
Senior klub
ARCHA Český Těšín
chráněné bydlení
Sekce
účetnictví
Program
Mezinárodního
dobrovolnictví
Asistent ředitele
Dobrovolnické
centrum Ostrava
NOE Krnov, Bruntál
Podpora samostat.
bydlení
EFFATHA Krnov
Sociálně terapeutické
dílny
ON LINE Karviná
NZDM,
Streetwork, ON LINE
SOCIÁLNÍ
ASISTENCE
Ostrava, Bohumín
EDEN Český Těšín
Denní stacionář
SÁRA Třinec
Finanční účetnictví
Program Mobility
Racionalizace
řízení
NINIVE Krnov
Kavárna – čajovna
Mateřské centrum
EFFATHA Nový Jičín
Sociálně terapeutické
dílny
STREETWORK
Havířov
MATEŘSKÉ
CENTRUM RODINKA
Ostrava
LYDIE Český Těšín
Denní stacionář
Poradna rané péče
SOCIÁLNÍ
ASISTENCE
Frýdek-Místek
Duchovní péče
Inventarizace
a Archivace Žukov
Překladatel,
tlumočník
Projektové řízení
RÚT Krnov
Sociální rehabilitace
ELPIS Bruntál
Odborné sociální
poradenství
HANNAH Orlová
Azylový dům
PORADENSKÉ
CENTRUM Ostrava
BETEZDA
Komorní Lhotka
Domov pro os. se ZP
SOCIÁLNÍ
ASISTENCE
Třinec, Jablunkov
Úsek
Brno
Informační
systémy SD
RÚT Bruntál
Sociální rehabilitace
ARCHA Nový Jičín
Chráněné bydlení
SÁRA Petrovice
Azylový dům
Bydlení seniorů
BETANIA
Komorní Lhotka
Domov pro seniory
BETHEL
Třinec-Kanada
ELIADA
Osobní asistence
Odlehčovací sl.
Správa budov
BETHEL
Bruntál, Rýmařov
Azylové domy
POHODA Karviná
NZDM
BETHEL Třinec,
Nebory
Poradna rané péče
DOREA
Krizové centrum
TIMOTEI Bruntál
Dům na půl cesty
ZpDVOP
KONTAKT Karviná
Terénní program
SOC. ASISTENCE
Krnov, Rýmařov
SOC. ASISTENCE
Karviná, Orlová
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Karviná-Doly
Dárcovství
INTERDIAC, o. p. s.
Správa aut
BZOP
Potravinová banka
DIAKOSERVIS, s. r. o.
CHRPA, o. p. s.
DIAKONICKÝ
INSTITUT
Oblast
Diakonické školství
ELPIS
Občanská poradna
ELIM Stonava
Pečovatelská služba
SALOME Bohumín
Denní stacionář
Poradna rané péče
KANAAN Bohumín
NZDM
KONTAKT Bohumín
Terénní program
INTERVENČNÍ
CENTRUM Havířov
PORADENSKÉ
CENTRUM Havířov
KERIT
Občanská poradna
Poradna pro rodinu
ARCHA Ostrava
Chráněné bydlení
Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Matouš 5,16
ELPIS Třinec
Odborné
sociální poradenství
Azylový dům
Mateřská škola,
Základní škola
a Střední škola
Slezské diakonie
Český Těšín
odloučené pracoviště
Český Těšín
Registrace
sociálních služeb
odloučené pracoviště
Karviná
Specialisté a cechy
ve Slezské diakonii
odloučené pracoviště
Bohumín
RÚT Český Těšín,
Třinec, Frýdek-Místek
Sociální rehabilitace
BETHEL
Český Těšín
Noclehárna
Terénní program
Nízkoprahové denní
centrum
NOE Frýdek-Místek
podpora
samost. bydlení
EFATHA Fr.-Místek
Soc. terap. dílny
TABITA
Český Těšín,
Jablunkov,
Třinec
Osobní asistence
Odlehčovací služby
6I
Oblast
Frýdek-Místek,
Třinec
Sekce sekretariát
ředitele a strateg.
plánování
Sekce
rozpočty
a rozbory
Ekonomika SD
a Ústředí
Oblast
Bruntál, Krnov,
Nový Jičín
Poradce, konzultant
pro management
Noclehárna
Šatník Třinec
Mateřská škola
a Základní škola
Slezské diakonie
Krnov
Azylový dům
Nízkoprahové denní
centrum
Sociální rehabilitace
Terénní program
BETHEL
Frýdek-Místek
Azyl. dům
Noclehárna
Terénní program
Nízkoprahové denní
centrum
BETHEL Karviná
Azyl. dům, Noclehárna
Sociální rehabilitace
Terénní program
Nízkoprahové denní
centrum
SÁRA Frýdek-Místek
Azylový dům - ženy
Azylový dům - matky
Noclehárna
Sociální rehabilitace
Bazárek pod věží
Třinec
legenda
metodické vedení
organizace řízené
Slezskou diakonií
Profil a statistika
organizace
Slezská diakonie poskytuje své služby v sociální oblasti již od roku 1990, kdy navázala
na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání
započatou na počátku 20. století. Působí především na území Moravskoslezského
kraje, od roku 2005 pak také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. V současné době
provozuje více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu
a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. Více než 500
zaměstnanců Slezské diakonie poskytuje 95 sociálních služeb pro široké spektrum
potřebných. V roce 2012 Slezská diakonie poskytla sociální služby celkem
pro téměř 8 000 klientů.
Dobrovolnictví
V roce 2012 Slezská diakonie spolupracovala se 167 tuzemskými dobrovolníky
v různých dobrovolnických programech. V rámci mezinárodního dobrovolnictví
Slezská diakonie a její spolupracující organizace hostily 25 dobrovolníků z různých
zemí (Německo, Itálie, Francie, Ukrajina, Palestina, Maďarsko a další).
Cílové skupiny
Cílovými skupinami Slezské diakonie jsou Lidé s handicapem (zdravotním, mentálním
a duševním), Senioři, Lidé bez domova a Děti a Rodina – převážně v obtížné životní
situaci.
Lidé s handicapem
Služby pro děti a dospělé osoby s postižením jsou poskytovány ve 29 střediscích v rámci
44 služeb Slezské diakonie. V roce 2012 využilo našich služeb 923 uživatelů této
cílové skupiny.
Nabídka sociálních služeb:
ź chráněné bydlení
(ARCHA Široká Niva; ARCHA Český Těšín; ARCHA Ostrava; ARCHA Nový Jičín)
źpodpora samostatného bydlení
(NOE Krnov, Bruntál; NOE Frýdek-Místek; NOE Třinec)
ź denní stacionář
(BENJAMÍN Krnov; EDEN Nový Jičín; KARMEL Tichá; LYDIE Český Těšín;
EUNIKA Karviná; SALOME Bohumín; EDEN Český Těšín)
ź domov pro osoby s postižením
(HOSANA Karviná; EBEN-EZER Č. Těšín; BETEZDA Komorní Lhotka; KARMEL Tichá)
ź raná péče
(Poradna rané péče MATANA Krnov; Poradna rané péče LYDIE Český Těšín;
Poradna rané péče EUNIKA Karviná; Poradna rané péče SALOME Bohumín;
Poradna rané péče DOREA Brno)
ź sociální rehabilitace
(RÚT Krnov; RÚT Bruntál; RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek)
ź sociálně terapeutické dílny
(EFFATHA Frýdek-Místek; EFFATHA Krnov; EFFATHA Nový Jičín; HOSANA Karviná;
EBEN-EZER Český Těšín)
ź tísňová péče
(DORKAS Ostrava)
ź odlehčovací služby
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno)
ź osobní asistence
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno)
ź sociálně aktivizační služby
(JORDÁN Třinec)
7I
Lidé bez domova
Služby pro osoby bez domova poskytuje ve Slezské diakonii 11 středisek. Za rok 2012
využilo těchto služeb 2148 uživatelů.
Lidé v obtížné životní situaci
– děti a rodina
20 služeb pro osoby v obtížné životní situaci, které poskytuje Slezská diakonie
na 17 střediscích, v roce 2012 využilo 4358 uživatelů.
Nabídka sociálních služeb:
ź azylový dům pro muže
Nabídka sociálních služeb:
(BETHEL Bruntál, Rýmařov; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź azylový dům pro ženy s dětmi, ženy
(HANNAH Orlová; CHANA Bruntál; SÁRA Petrovice u Karviné; SÁRA Frýdek-Místek;
SÁRA Třinec)
ź sociální rehabilitace
(BETHEL Třinec; BETHEL Karviná; SÁRA Frýdek-Místek)
ź terénní program
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź nízkoprahové denní centrum
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź noclehárna
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec-Kanada; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź noclehárna pro ženy
(SÁRA Frýdek-Místek)
ź sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
8I
(SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová;
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek;
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov)
ź zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti
(Poradna pro rodinu v rámci PORADENSKÉHO CENTRA Havířov)
ź dům na půl cesty
(TIMOTEI Bruntál)
ź terénní program
(KONTAKT Bohumín; KONTAKT Karviná)
ź nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(ON LINE Karviná; POHODA Karviná; KANAAN Bohumín)
ź intervenční centrum
(INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov)
ź občanské poradny
(OBČANSKÁ PORADNA Karviná; PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava;
PORADENSKÉ CENTRUM Havířov)
ź odborné sociální poradenství
(ELPIS Bruntál; ELPIS Ostrava; ELPIS Třinec; KERIT Havířov)
Senioři
Diakonické školství
V roce 2012 využilo 365 uživatelů služby určené pro seniory (osoby nad 65 let), které
jsou v Slezské diakonii poskytovány na 6 střediscích v rámci 7 sociálních služeb a dalších
neregistrovaných služeb.
Organizační součástí Slezské diakonie je i Mateřská škola, základní škola a střední škola
Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie
v Krnově se dvěma pracovišti Mateřskou a základní školou speciální a dále Základní
školou praktickou. Škola v Českém Těšíně provozuje mateřskou školu, základní školu
speciální a střední školu speciální, v rámci které nabízí dva vzdělávací obory: Praktickou
školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou. Školy vzdělávají žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích
ve městech Karviná a Bohumín. Za rok 2012 bylo na školách v Českém Těšíně a v Krnově
vzděláváno 193 dětí. Konkrétně jich bylo 28 v mateřských školách, 129 na základních
školách a 36 na středních školách.
Nabídka sociálních služeb:
ź tísňová péče
(DORKAS Ostrava)
ź pečovatelská služba
(ELIM Ostrava; ELIM Stonava)
ź seniorklub
(ELIM Ostrava)
ź odlehčovací služby
(SILOE Ostrava)
ź domov pro seniory
(BETANIA Komorní Lhotka)
ź osobní asistence
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov)
źcentrum denních služeb
(SILOE Ostrava)
Obě školy (českotěšínská i krnovská) jsou zapojeny v projektech EU. Škola v Českém
Těšíně realizuje 2 evropské projekty a v dalším je partnerem Slezské univerzity
v Opavě. Škola v Krnově realizuje 1 evropský projekt a v dalších dvou je partnerem.
Školy hostí 5 zahraničních dobrovolníků (Švédsko, Ukrajina, Německo, Francie).
9I
Ústředí
Ústředí Slezské diakonie poskytuje odborné vedení a pomoc všem svým střediskům,
která jsou zaměřena na poskytování širokého spektra sociálních a dalších služeb
pro osoby s postižením, seniory, osoby bez domova a další potřebné. Role Ústředí
Slezské diakonie spočívá také ve spolupráci s mnoha národními a mezinárodními
organizacemi. Kromě řady tuzemských a mezinárodních dobrovolnických programů
soustředí svou pozornost také na pomoc při krizových a mimořádných událostech.
Vzdělávací středisko
Slezská diakonie nabízí díky projektu OP LZZ „Učící se” Slezská diakonie bezplatné
akreditované vzdělávání zaměřené na rozvoj manažerských a profesních dovedností,
a také na oblast zavádění kvality sociálních služeb. Vzdělávání je určeno vedoucím
pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách
z Moravskoslezského kraje.
Události za rok 2012
Krizové centrum
Slezská diakonie se zapojila do projektu Děti Afriky realizovaného sborem SCEAV v Třinci
a prostřednictvím veřejné sbírky získala finance ve výši 36 709,56 Kč na nákup lavic
do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Další aktivitou krizového centra je spolupráce na
projektu o.s. Pomoc Těšínského Slezska s názvem „Dárky pro děti a seniory
na Zakarpatskou Ukrajinu“. Na sběrných místech Slezské diakonie a škol Slezské diakonie
bylo získáno 290 dárků a 6 122 Kč jako příspěvek na dopravu.
Inovativní přístupy ve vzdělávání
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie spolu se Slezskou diakonií
uspořádaly v dubnu 2012 v Ostravě mezinárodní pracovní konferenci na téma Inovativní
přístupy ve vzdělávání v evropském kontextu, a otevřely tak diskusi nad tématem
začleňování žáků do hlavního proudu vzdělávání. Konference proběhla za finanční
podpory EU v rámci projektu Pathways to Inclusion Evropské asociace poskytovatelů
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením za účasti jejího prezidenta
Franze Wolfmayera.
Projektová činnost
Slezské diakonii se podařilo realizovat v roce 2012 několik zajímavých projektů. Novou
službu zahájila projektem Mobilní hospic podpořeným z fondu pro NNO Nadace
Partnerství, která je administrátorem Programu švýcarsko-české spolupráce, v rámci níž
nabízí doprovázení pro osoby umírající a dlouhodobě nemocné. Službu vykonávají
školení dobrovolníci a služba je bezplatná. Dalším příkladem projektu podpořeného
z Programu švýcarsko-české spolupráce je investiční projekt „Kvalitní život i v nemoci“,
jehož hlavním cílem je přístavba domova se zvláštním režimem pro seniory s poruchami
paměti v Ostravě-Nové Vsi.
10 I
Výstava ACTA NON VERBA
V období 2012-2013 se Slezská diakonie prezentuje v Moravskoslezském kraji
svou putovní výstavou velkoformátových fotografií s názvem ACTA NON VERBA.
Fotografie zachycují vztahy mezi uživateli a zaměstnanci v sociálních službách - lásku,
porozumění, důstojnost, obětavost a přátelství.
Rozvoj kvality
Vysoká kvalita poskytovaných služeb byla v organizaci i v roce 2012 klíčovým bodem.
Slezská diakonie realizovala několik desítek konzultací a podpůrných aktivit k rozvoji
kvality sociálních služeb a dále zkvalitnila systém práce podporovatelek ve kvalitě. Rok
2012 přinesl do organizace změny v poskytování služeb v rámci sociálně-právní ochrany
dětí. Slezská diakonie, jako organizace pověřená výkonem sociálně-právní ochrany
dětí, se na konci roku začala aktivně angažovat v oblasti služeb pro pěstounské rodiny.
Český Těšín, Ústředí
Oblast Bruntál,
Krnov, Nový Jičín
V Oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín poskytuje Slezská diakonie své služby především
pro osoby se zdravotním postižením, osoby bez domova a další osoby v obtížné životní
situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 750 osobám ve službách jakými jsou denní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora
samostatného bydlení, sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny, dále pak
azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo odborné sociální
poradenství. Mezi významné služby Slezské diakonie v oblasti patří také služba dům
na půl cesty, která pomáhá mladým lidem ve věku od 18 -26 let opouštějícím ústavní
zařízení nebo výkon trestu, a zařízení pro děti ve věku 16 -17 let vyžadující okamžitou
pomoc TIMOTEI Bruntál. V Krnově působí také Dobrovolnické centrum Slezské diakonie
s nabídkou pomoci až 65 dobrovolníků za rok. Z dalších projektů stojí za pozornost
projekt kavárny a čajovny NINIVE v Krnově, který nabízí také služby Mateřského centra.
Zvláštní pozornost pak zasluhuje služba raná péče, která je prvotní podporou pro celou
rodinu, kde se narodí dítě se zdravotním postižením.
Události za rok 2012
Nadační den obce Tichá
Tradiční a oblíbený Nadační den uspořádala také letos v červnu obec Tichá ve spolupráci
se střediskem Slezské diakonie KARMEL Tichá a místním mysliveckým sdružením Hubert.
Akce podporuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením a denního stacionáře
střediska KARMEL. Nechyběla cimbálová muzika, ukázka canisterapie, ukázky hasičské
techniky nebo myslivecká výstava a řada dalších vystoupení.
12 I
10 let Slezské diakonie v Bruntále
V prosinci roku 2012 Slezská diakonie oslavila 10 let svého působení v Bruntále. Oslavy
probíhaly v duchu slavnostního večera v divadle pro zvané hosty a také benefičního
koncertu pro veřejnost na náměstí v Bruntále, kde vystoupily kapely jako 05 a Radeček,
Kofe-in a další a byl uveden film o pobytových službách Slezské diakonie v Bruntále pro
osoby bez přístřeší. Film vznikl za podpory Nadace O2 Think Big.
Pomoc Nadace Terezy Maxové
Ostravské nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina společně s Nadací Terezy
Maxové uspořádalo první prosincovou neděli Koncert splněných přání, jehož část výtěžku
směřovala na podporu služby Slezské diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.
Dárky z další vánoční akce Strom splněných přání, kdy děti z pěstounských a sociálně
slabých rodin nakreslily a napsaly svá přání, putovaly pod vánoční stromečky 90 dětem
z Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska a také dětem z azylového domu
Slezské diakonie CHANA v Bruntále.
Sociálně terapeutické dílny pomáhají dál
I přes obtížnou finanční situaci počátkem roku 2012 se podařilo zachovat všechny služby
v oblasti, zejména pak sociálně terapeutické dílny v Krnově a Novém Jičíně. Velké díky
patří zejména vedení měst Krnov a Nový Jičín, která nabídla nové prostory s výhodnými
podmínkami nájmu rodičům a opatrovníkům klientů, kteří se aktivně připojili do jednání
o dofinancování provozu služeb.
Bruntál, zámek
Oblast Těšínsko
V Oblasti Těšínska věnuje Slezská diakonie svou péči především osobám se zdravotním
postižením a osobám bez domova. Své nezastupitelné místo na Těšínsku zaujímá
ale také domov pro seniory BETANIA v Komorní Lhotce, který v roce 2012 oslavil
20 let svého působení. Seniorům, ale také dalším osobám se sníženou soběstačností
od 16 let poskytuje středisko TABITA služby osobní asistence a odlehčovací služby,
a to v široké působnosti od Jablunkova, přes Třinec až po Český Těšín. Děti, dospělí
s handicapem a jejich rodiny naleznou v oblasti Těšínska pomoc a podporu v řadě
služeb Slezské diakonie. Pro nejmenší je to služba rané péče a denního stacionáře
LYDIE v Českém Těšíně. Dospělí mohou využít služeb domovů pro osoby se zdravotním
postižením, chráněného bydlení, denního stacionáře, podpory samostatného bydlení
nebo sociální rehabilitace. Pro osoby s handicapem je důležité být užitečný
a vykonávat smysluplné aktivity – toto umožňuje služba sociálně terapeutických dílen
EFFATHA ve Frýdku-Místku, ale také EBEN-EZER v Českém Těšíně, díky kterým vznikají
nádherné předměty. V Českém Těšíně sídlí středisko BETHEL, které pomáhá těm, kteří
z nejrůznějších důvodu ztratili střechu nad hlavou. Kromě nízkoprahového denního
centra a noclehárny pomáhají pracovníci těmto osobám také přímo v terénu.
Události za rok 2012
LYDIE – oáza pro Vaše děti s postižením
Již tradicí se stalo nocování v LYDII aneb počítání hvězdiček, dětský karneval, zahradní
slavnost, Den maminek, Den pro mou babičku a dědečka a tradicí se stal Den dětí, který
LYDIE organizuje pro všechny stacionáře Slezské diakonie a sousedící MŠ Masarykovy
sady z Českého Těšína. Pro děti je připravena řada her, soutěží, pohybových a kreativních
aktivit a společné hodování.
Regionálním firmám není lhostejný život potřebných
Také v roce 2012 pomohla řada firem potřebným na Těšínsku. Díky podpoře Nadace OKD
mohly probíhat v domovech Slezské diakonie EBEN-EZER a BETEZDA ergoterapeutické
činnosti, které pomáhají osobám s postižením udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Nadace
OKD rovněž vybavila elektrickým zvedákem středisko pro seniory v Komorní Lhotce
BETANIA a podpořila zde výkon bazální stimulace a individuálního rehabilitačního cvičení
pro seniory. Díky Nadaci ArcelorMittal byl zakoupen nový mechanický invalidní vozík,
který seniorům umožní strávit své stáří aktivně.
Pomohli jste, děkujeme
Rok 2012 se nesl ve znamení sbírky na podporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER.
Výnos ve výši více než 100 000 Kč umožnil zahájit opravu ve sklepních prostorách a dal tak
šanci využít zničenou a nevyhovující terasu osobám s postižením efektivně. Děkujeme.
EBEN-EZER je věrným fanouškem třineckých hokejistů
Již se stalo tradicí, že třinečtí hokejisté HC Oceláři TŘINEC zavítají do domova pro osoby
se zdravotním postižením v Českém Těšíně EBEN-EZER. Kromě autogramiády a focení
přišlo na řadu také společné sportovní utkání hokejistů s obyvateli domova. V roce 2011
sem dokonce zavítali i s pohárem mistrů české extraligy, který se jim podařilo vybojovat.
14 I
Český Těšín, náměstí - radnice
Oblast Karvinsko
V Oblasti Karvinska poskytuje Slezská diakonie široké spektrum služeb, především pak
pro rodiny a děti v obtížné životní situaci. V roce 2012 pomohla takto téměř 1300
uživatelům v rámci odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb,
nízkoprahových zařízení či několika terénních programů. Mezi další cílové skupiny,
kterým na Karvinsku Slezská diakonie pomáhá, patří ženy s dětmi a ženy bez domova
v azylových domech v Orlové a v Petrovicích u Karviné. V Karviné se nachází rovněž
azylový dům pro muže BETHEL (organizačně spadající pod oblast Třinecka), který dále
nabízí služby sociální rehabilitace, noclehárny, denního centra a terénního programu.
Pozadu nezůstává Slezská diakonie na Karvinsku ani s pomocí pro osoby se zdravotním
postižením. Pro děti a dospělé osoby s postižením nabízí služby denního stacionáře
nebo poradny rané péče pro děti do 7 let věku, pro dospělé je to pak domov pro osoby
se zdravotním postižením, či sociálně terapeutické dílny. V Karviné působí dvě
nízkoprahová zařízení, a to ON LINE pro mládež a POHODA pro mladší děti. Významnou
roli zaujímá program sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jehož odborným
garantem ve Slezské diakonii je J. Motloch, vedoucí střediska SOCIÁLNÍ ASISTENCE
v Karviné, Orlové.
Události za rok 2012
Dary firem pomohly potřebným
V průběhu roku jsme získali několik významných darů pro naše uživatele a podporu
několika firem. Firma GATES věnovala 4 ARIS pojízdné sedačky pro postižené děti
z denního stacionáře EUNIKA Karviná. Díky Nadaci OKD jsme od července 2012 zahájili
službu sociální prevence v rámci terénního programu KONTAKT v další vyloučené lokalitě
Karviná-Nové Město, a také zrekonstruovali koupelnu v domově pro osoby
se zdravotním postižením HOSANA v Karviné.
Naučné besedy na Karvinsku
Rok 2012 se nesl ve znamení organizování naučných besed pořádných OBČANSKOU
PORADNOU Slezské diakonie v Karviné. Besedy podpořené Nadací Partnerství byly
zaměřeny především na prevenci negativních sociálních jevů a oslovily kluby seniorů,
pracovníky OSPOD Karviná, maminky Centra pro rodinu Sluníčko Karviná, azylové domy
a další.
Trénink hokejistů pro děti z EUNIKY
V říjnu 2012 se uživatelé denního stacionáře Slezské diakonie EUNIKA v Karviné účastnili
s Nadačním fondem EVRAZ tréninku hokejistů HC Vítkovice STEEL. Program doplnili
klauni a pro uživatele byla připravena nejen autogramiáda, ale také focení s hokejisty.
16 I
Karviná, náměstí
Oblast Třinec,
Frýdek-Místek
V Oblasti Frýdecko-Místecka a Třinecka se Slezská diakonie věnuje především osobám
v obtížné životní situaci a lidem bez domova, v roce 2012 poskytla v tomto regionu
pomoc takto téměř 1500 uživatelům. Lidé bez domova najdou pomoc a podporu
v azylových domech, nízkoprahových denních centrech, noclehárnách, službě sociální
rehabilitace nebo jim pomáhají přímo pracovníci na ulici v terénním programu. Matky
s dětmi nebo ženy, které ztratily střechu nad hlavou, najdou útočiště a podporu
k novému životnímu startu ve střediscích SÁRA ve Frýdku-Místku nebo Třinci. Obětem
násilí pak pomáhá středisko ELPIS v Třinci. Specifickou službu sociální aktivizace nabízí
středisko JORDÁN v Třinci pro dospělé osoby, které v důsledku duševního onemocnění
ztratily sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy. Stejné cílové skupině
pomáhá s osamostatněním služba podpora samostatného bydlení v Třinci. Rodinám
s dětmi v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích pomáhá služba SOCIÁLNÍ
ASISTENCE v Třinci, Frýdku Místku a Českém Těšíně .
To, že pomáhat lze různě, dokazují další aktivity v této oblasti. V roce 2012 vznikl
v Třinci obchůdek Bazárek pod věží, kam lidé mohou donést to, co doma již překáží.
Výtěžek z obchůdku putuje zpět na podporu potřebných v regionu. Na zmar nepřijde
ani použité oblečení, lůžkoviny a další věci, které mohou občané odevzdávat
v třineckém Šifonéru.
Události za rok 2012
Ervin Hadrak pomáhá s BOZP
Na šicím stroji služby Sociální rehabilitace ve středisku Slezské diakonie SÁRA FrýdekMístek se za pomoci uživatelek narodil Ervin Hadrak, figurína, která vydrží víc než člověk.
Oddělení Zdraví a firemní bezpečnosti ArcelorMittal Ostrava tak získalo pomůcku, která
zaměstnancům zprostředkuje to, co se může stát při nedodržení bezpečnosti.
18 I
Vrak se proměnil v luxusní cadillac
„Do garáže v Dukelské ulici v Českém Těšíně vjel jako vrak, teď vyjíždí coby automobilový
elegán z roku 1977. Americkému cadillacu dali novou tvář bezdomovci ze Slezské
diakonie v Českém Těšíně.“ Takové a podobné titulky zaznívaly z novin v roce 2012. Pětice
klientů třineckého azylového domu rok pracovala na renovaci veterána, který se již dnes
může pochlubit pohárem ze srazu amerických vozů v Pardubickém kraji. Klienti
opravovali auto bez jakékoli finanční odměny, ale naučili se mnoha dovednostem. Jeden
z týmu už si našel novou práci, což je hlavním motorem, který motivuje celý tým uživatelů
a pracovníků.
Uživatelé byli v Bruselu
V květnu 2012 se skupina uživatelů tvořena zástupci Slezské diakonie, Charity Ostrava
a Armády spásy účastnila bruselského Setkání lidí žijících v chudobě pořádané Evropskou
sítí proti chudobě. Cílem je bezprostřední výměna názorů a postojů mezi evropskými
zákonodárci a osobami, které trpí chudobou.
Kalendář Proměny
Unikátní nástěnný kalendář vznikal na sklonku roku 2012 pod rukama pracovníka
Slezské diakonie střediska BETHEL Karviná Marka Kluse. Vybral 11 uživatelů, které vyfotil
ve dvou podobách - jako člověka bez domova a člověka, který pracuje ve své vysněné
profesi. Možnost alespoň částečně splnit si svůj sen, motivovat k další aktivitě při hledání
práce a výtěžkem z darů za kalendáře podpořit práci s lidmi bez přístřeší, byly cíle,
které se tímto unikátním projektem podařilo naplnit.
Třinec, panoráma
Oblast Ostrava,
Havířov
V Oblasti Ostravska, Havířovska poskytuje Slezská diakonie své služby především
rodinám či dětem v obtížné životní situaci a seniorům. V roce 2012 pomohla takto více
než 3000 uživatelů. Seniorům slouží nejen pečovatelská služba ELIM v Ostravě
a Stonavě nebo služba tísňové péče DORKAS v Ostravě, ale také centrum denních
služeb a odlehčovací služby střediska SILOE v Ostravě. Středisko nabízí individuální
podporu a pomoc osobám s poruchami paměti způsobenými zejména Alzheimerovou
chorobou nebo vaskulární demencí. Pro osoby, které se nachází v obtížné životní
situaci, nabízí Slezská diakonie sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
prostřednictvím SOCIÁLNÍ ASISTENCE v Ostravě a Bohumíně, služby PORADENSKÉHO
CENTRA v Ostravě a Havířově, INTERVENČNÍHO CENTRA v Havířově nebo terénního
programu a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Bohumíně. Pro osoby
s mentálním postižením spravuje Slezská diakonie v Ostravě chráněné bydlení.
V Bohumíně pak nabízí dětský stacionář SALOME se službou poradny rané péče pro
děti se zdravotním postižením. Nově zřízenou poradenskou službou v roce 2012 je
služba KERIT Havířov pro osoby, které se mohou na poradnu obrátit s prosbou o pomoc,
spatřují-li příčinu své obtížné sociální situace ve svém násilném jednání. Mimo sféry
sociálních služeb nabízí v Ostravě Slezská diakonie pro seniory Senior klub.
Události za rok 2012
Události v poradenských službách
V roce 2012 oslavila poradna Slezské diakonie ELPIS v Ostravě 10 let svého působení.
Poradna je určená zejména pro pomoc a podporu obětem domácího násilí,
nebezpečného pronásledování a znásilnění.
20 I
PORADENSKÉ CENTRUM Havířov Slezské diakonie spustilo v roce 2012 nový projekt
„Prostřední Suchá - pěkné místo pro život“, který usiluje o zvýšení kvality života v této
vyloučeného lokalitě.
Od roku 2012 má Poradna rané péče SALOME kromě pobočky v Bohumíně, také nově
zřízenou pobočku v Ostravě.
Navýšení kapacity
Slezská diakonie v roce 2012 navýšila kapacitu služby chráněného bydlení ARCHA
v Ostravě-Hrušově pro osoby s mentálním postižením. Vybavení bytu bylo pořízeno díky
finanční podpoře Nadace OKD.
SILOE pomáhá seniorům
Slezská diakonie se prostřednictvím svého střediska SILOE Ostrava, jako kontaktního
místa České alzheimerovské společnosti, také letos v září připojila do řady doprovodných
programů k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby v Ostravě s cílem přiblížit
veřejnosti závažnost této nemoci. V roce 2012 zvýšilo znovu kvalitu svých služeb realizací
unikátních setkání – pravidelných svépomocných skupin pro rodinné pečující a tzv. čajů
o třetí pro osoby v prvních fázích demence. Středisko SILOE Ostrava bylo také iniciátorem
projektu Vzpomínejme společně, který ke konci roku 2012 vyvrcholil výstavou
reminiscenčních výrobků na Nové radnici v Ostravě.
Tradiční Gerontologické dny
V říjnu 2012 se konaly tradiční Gerontologické dny v Ostravě. Slezská diakonie se aktivně
účastnila tohoto kongresu prostřednictvím ředitelky zástupců Slezské diakonie, ředitelky
Mgr. Zuzany Filipkové, Ph.D a náměstkyně Ing. et Mgr. Romany Bélové.
Ostrava, Nová radnice
Úsek Brno
Slezská diakonie rozšířila svou působnost do Jihomoravského kraje v roce 2005. V kraji
nabízí Slezská diakonie tři sociální služby. Středisko ELIADA poskytuje osobní asistenci
a odlehčovací služby rodinám s dětmi do 18 let, které mají tělesný, mentální nebo
kombinovaný handicap. Cílem je podpořit sociální začlenění dětí s postižením
a zároveň poskytnout pečujícím osobám čas nezbytný pro odpočinek, načerpání
nových sil či pro vyřízení si důležitých záležitostí. Cílovou skupinu Poradny rané péče
DOREA tvoří rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením
a ohroženým psychomotorickým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
do 7 let věku dítěte. Poradna poskytuje terénní sociální službu, případně doplněnou
ambulantní formou služby, bezplatně na území Jihomoravského kraje (Brno-město,
Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav, Hodonín). O služby poradny je stále
velký zájem a o jejich kvalitě svědčí opětovně získaná Garance kvality udělovaná APRP.
Aktuality za rok 2012
Zvyšování kvalifikace pracovníků
Pracovníci ELIADY Brno se v roce 2012 účastnili vzdělávacích akcí zaměřených na témata:
efektivní komunikace, komunikace s rodinou, arteterapie, zvládání agrese u klienta,
komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením, prevence vyhoření.
Během roku proběhly 4 supervizní setkání a 8 intervizí.
22 I
Náruč rodiny
Projekt „Náruč rodiny“ podpořený z dotačního programu „Rodina a ochrana práv dětí
MPSV" podpořil naše klientské rodiny, ale prezentoval také služby rané péče dalším
zájemcům a veřejnosti. Pracovníci poradny realizovali v průběhu roku 12 různých aktivit
(canisterapie, beseda o integraci, přednáška o Vojtově metodě i Bobath konceptu,
zahradní slavnost, tvoření atd.) směřujících k posílení kompetencí rodičů, zvýšení
informovanosti o tématech souvisejících se situací rodiny, terapeutickému působení
i zmírnění sociální izolace.
Pomohlo nám Oranžové kolo Nadace ČEZ
V druhé polovině loňského roku se podařilo Poradně rané péče DOREA díky projektu
Nadace ČEZ „Oranžové kolo“ získat finanční prostředky na nový úvazek poradce rané péče
a mohla tak uspokojit nové čekající zájemce o službu. Kapacita poradny tak byla
navýšena ze 40 na 54 uživatelů.
Děkujeme za Vaši podporu
Na činnost služeb v Jihomoravském kraji pravidelně přispívá MPSV i dotacemi, letos navíc
i v titulu „Rodina a ochrana práv dětí“, Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna.
Děkujeme i městským částem Brna a menším městům, kde máme klientyy , a která
se rozhodla přispět. Vážíme si i podpory Nadace ČEZ, Nadace Dětský mozek i Nadace
Jedličkova ústavu. Děkujeme pravidelným dárcům jako sboru Církve bratrské
na Kounicově ul. v Brně, vytrvalým jednotlivcům, věrným dobrovolníkům i jednorázovým
dárcům. Podílíte se na naší práci a nesete svůj díl pomoci přímo uživatelům.
Brno, panoráma
Diakonické
školství
Diakonické školství Slezské diakonie tvoří dvě školy: Mateřská škola, základní škola
a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola
Slezské diakonie v Krnově. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích
ve městech Karviná a Bohumín. Školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a akceptují potřeby a odlišnosti jednotlivých žáků.
Školy jako jediné vzdělávací instituce na Těšínsku a Krnovsku spojují výchovně
vzdělávací činnost se sociálními službami Slezské diakonie. Dětem jsou tak
poskytovány spolu se vzděláváním i ostatní komplexní služby jako rehabilitace,
logopedie, canisterapie a další. Škola je otevřena všem bez rozdílu náboženského
přesvědčení, avšak ve výchově a vzdělávání uplatňuje prvky křesťanské výchovy,
usiluje o hlubší chápání hodnot vlastního života a vytváření dobrých vztahů mezi
lidmi.
Události za rok 2012
Žáci vystavovali své obrazy
V roce 2012 probíhaly výstavy prací žáků škol Slezské diakonie. Mateřská škola, základní
škola a střední škola Slezské diakonie, odloučené pracoviště Karviná, vystavovala v únoru
výtvarné práce svých žáků v Komunitním centru AGAPE v Karviné. Vedle vizuálních
požitků si mohli účastníci vychutnat i hudební program a pohoštění.
24 I
Modernizace výuky na Střední škole v Bohumíně
Ke zkvalitnění výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na Střední škole Slezské
diakonie ve Starém Bohumíně slouží moderní interaktivní tabule. Nová pomůcka
umožňuje žákům zapojit se aktivněji do výuky. Žák si sám může zvolit správný postup
s okamžitou zpětnou vazbou. Výuku na interaktivní tabuli tak zvládají i žáci s více vadami.
Snoozelen
Díky Nadačnímu fondu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL mají od dubna 2012 žáci navštěvující
školu v Bohumíně možnost relaxovat a rozvíjet smyslové vnímání v nové snoozelenové
místnosti. Dar pomohl vybavit místnost polohovacím lehátkem ve tvaru listu, hvězdným
nebem, zvuky přírody a dalšími pomůckami.
Nová střední škola na odloučeném pracovišti v Karviné
Od školního roku 2012/13 MŠ, ZŠ a SŠ v Českém Těšíně otevřela novou Střední školu
praktickou v Karviné. Obstáli jsme v tvrdé konkurenci karvinských škol a obhájili jsme
své „místo na slunci“ kvalitou, individuálním přístupem a křesťanskými prvky ve výuce.
Krnovská škola
Krnovská škola v roce 2012 provedla částečnou rekonstrukci prostor budov na Hlubčické
ulici a výrazně zlepšila vybavení školy (cvičná kuchyň, relaxační koutek, nákup
speciálních pomůcek). V rámci prevence sociálního vyloučení se škola, spolu s jinými
krnovskými školami, zapojila do projektu financovanéhu z evropských fondů - doučování
žáků.
Přehled poskytovaných služeb
Review of Service Delivery
Úsek Brno
Section Brno
výnosy Kč
náklady Kč
počet uživatelů: 11
1 275 327,71
1 275 327,71
Odlehčovací služby
počet uživatelů: 6
1 183 613,51
1 258 561,87
Raná péče
(projekt Náruč rodiny)
počet uživatelů: 58
1 511 546,94
1 511 546,94
výnosy Kč
náklady Kč
291 945
291 945
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
ELIADA Brno
Osobní asistence
Poradna rané péče
DOREA Brno
kontakty
Kamenná 21, 639 00 Brno
Kamenná 21, 639 00 Brno
Dobrovolnické centrum
Voluntary Centre
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
Dobrovolnické centrum
Slezské diakonie
Dobrovolnická služba
(neregistrovaná služba)
počet dobrovolníků: 167
26 I
kontakty
Dukelská 264, 737 01 Český Těšín
Oblast Ostrava, Havířov
Region of Ostrava, Havířov
výnosy Kč
náklady Kč
340 924
340 924
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín-Pudlov
počet uživatelů: 159
1 572 243,39
1 572 243,39
Drátovenská 246, 735 51 Bohumín-Pudlov
Denní stacionář
počet uživatelů: 34
3 357 553,75
3 357 553,75
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
Raná péče
počet uživatelů: 17
545 000
545 000
DORKAS Ostrava
Tísňová péče
počet uživatelů: 119
1 937 400
1 937 400
Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Ostrava, Bohumín
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
počet uživatelů: 273
2 601 777,77
2 601 777,77
Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves
ELIM Ostrava
Pečovatelská služba
počet uživatelů: 74
2 338 937
2 338 937
Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves
Seniorklub
(neregistrovaná sociální služba)
počet uživatelů: 0
15 000
15 000
Centrum denních služeb
počet uživatelů: 49
3 814 554,30
3 814 554,30
Odlehčovací služby
počet uživatelů: 27
1 313 052
1 313 052
ELPIS Ostrava
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 83
382 647
382 647
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 655
892 816
892 816
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
KANAAN Bohumín
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
počet uživatelů: 53
KONTAKT Bohumín
Terénní program
Poradna rané péče
SALOME Bohumín
SILOE Ostrava
PORADENSKÉ CENTRUM
Ostrava
kontakty
Rolnická 55, 709 00 Ostrava-Nová Ves
Velká 19, 702 00 Ostrava
27 I
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
PORADENSKÉ CENTRUM
Havířov
KERIT Havířov
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 29
OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 885
OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Kontaktní místo Pr. Suchá
Odborné sociální poradenství
výnosy Kč
náklady Kč
112 000
112 000
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
591 839,20
591 839,20
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
1 343 389,90
1 343 389,90
539 969
539 969
kontakty
Hornická 2/855, 735 64 Havířov-Pr. Suchá
PORADNA PRO RODINU
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 90
INTERVENČNÍ CENTRUM
Havířov
Intervenční centrum
počet uživatelů: 250
1 009 763,28
1 009 763,28
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
ELIM Stonava
Pečovatelská sužba
počet uživatelů: 85
1 649 529,13
1 649 529,13
Stonava čp. 1080, 735 34 Stonava
ARCHA Ostrava
Chráněné bydlení
počet uživatelů: 14
1 845 709
1 845 709
28 I
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava
Oblast Frýdek-Místek, Třinec
Region of Frýdek-Místek, Třinec
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
výnosy Kč
náklady Kč
BETHEL Frýdek-Místek
Azylový dům
počet uživatelů: 65
4 819 628
4 819 628
Terénní program
počet uživatelů: 146
645 000
645 000
Noclehárna
počet uživatelů: 101
1 307 334
1 307 334
Nízkoprahové denní
centrum
počet uživatelů: 173
1 125 335
1 139 737
Azylový dům
počet uživatelů: 112
8 643 840
8 643 840
Terénní program
počet uživatelů: 130
567 032
567 032
Sociální rehabilitace
počet uživatelů: 28
2 061 038
2 061 038
Noclehárna
počet uživatelů: 85
1 679 020
1 679 020
Nízkoprahové denní
centrum
počet uživatelů: 88
842 853
842 853
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Třinec, Frýdek-Místek,
Český Těšín
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
počet uživatelů: 59
2 539 932
2 539 932
ELPIS Třinec
Odborné sociální
poradenství
počet uživatelů: 96
481 321
481 321
BETHEL Karviná
kontakty
Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná-Mizerov
Lešetínská 1945, 733 01 Karviná-Fryštát
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
pobočka: Kostkovo nám. 646, 738 01 Fr.-Místek
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
29 I
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
výnosy Kč
náklady Kč
kontakty
JORDÁN Třinec
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a os. se zdrav. postižením
počet uživatelů: 36
1 325 178
1 325 178
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
NOE Třinec
Podpora samostatného bydlení
počet uživatelů: 9
1 194 795
1 194 795
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
BETHEL Třinec-Kanada
Noclehárna pro muže
počet uživatelů: 69
1 273 750
1 273 750
SÁRA Třinec
Azylový dům pro ženy
počet uživatelů: 36
3 350 280
3 350 280
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
BETHEL Třinec
Azylový dům
počet uživatelů: 82
4 211 390
4 211 390
Frýdecká 191, 739 61 Třinec
Nízkoprahové denní centrum
počet uživatelů: 108
1 154 847
1 154 847
Sociální rehabilitace
počet uživatelů: 5
721 671
721 671
Terénní program
počet uživatelů: 133
493 000
493 000
Azylový dům pro ženy
počet uživatelů: 22
1 792 553
1 792 553
Azylový dům pro matky s dětmi
počet uživatelů: 31
1 674 908
1 674 908
Noclehárna pro ženy
počet uživatelů: 24
505 910
505 910
Sociální rehabilitace
počet uživatelů: 6
764 023
764 023
SÁRA Frýdek-Místek
30 I
Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek
Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín
Region of Bruntál, Krnov, Nový Jičín
výnosy Kč
náklady Kč
počet uživatelů: 31
3 392 510,07
3 392 510,07
SPC 54, 794 01 Krnov
Chráněné bydlení
Podnájemní byty (nereg. služba)
počet uživatelů: 15
2 569 639,94
2 569 639,94
Široká Niva 211, 792 01 Bruntál
NOE Krnov, Bruntál
Podpora samostatného bydlení
počet uživatelů: 25
2 476 085
2 476 085
BETHEL Bruntál, Rýmařov
Azylový dům
počet uživatelů: 139
5 194 054,91
5 194 054,91
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
pobočka 8. května 36, 795 01 Rýmařov
CHANA Bruntál
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi
počet uživatelů: 52
2 360 639,75
2 360 639,75
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
TIMOTEI Bruntál
počet uživatelů: 50
Dům na půl cesty
Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (reg. u OSPOD)
2 283 227,84
2 283 227,84
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
Poradna rané péče
MATANA Krnov
Raná péče
Už NE v jednom kolotoči (projekt)
počet uživatelů: 40
1 264 240,20
1 264 240,20
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Krnov, Rýmařov
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Nejsme na to sami (projekt)
počet uživatelů: 298
3 535 689,58
3 535 689,58
Náměstí Míru 13, 794 01 Krnov
pobočky: Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
J. Sedláka 14, 795 01 Rýmařov
EDEN Nový Jičín
Denní stacionář
počet uživatelů: 20
3 306 099,65
3 306 099,65
Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
BENJAMÍN Krnov
Denní stacionář
Rehabilitace (nereg. služba)
ARCHA Široká Niva
kontakty
Hlubčická 8, 794 01 Krnov
pobočka Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
31 I
výnosy Kč
náklady Kč
počet uživatelů: 5
875 333
875 333
Domov pro osoby
se zdravotním postižením
počet uživatelů: 10
3 706 855
3 706 855
ELPIS Bruntál
Odborné sociální poradenství
počet uživatelů: 40
427 590
427 590
RÚT Krnov
Sociální rehabilitace
počet uživatelů: 46
1 519 445,9
1 519 445,9
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
RÚT Bruntál
Sociální rehabilitace
počet uživatelů: 34
1 600 696,2
1 600 696,2
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
EFFATHA Krnov
Sociálně terapeutické dílny
počet uživatelů: 43
2 291 300,62
2 291 300,62
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
EFFATHA Nový Jičín
Sociálně terapeutické dílny
počet uživatelů: 45
1 993 960,94
1 993 960,94
U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín
pobočka: Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín
ARCHA Nový Jičín
Chráněné bydlení
počet uživatelů: 16
3 131 159,85
3 131 159,85
Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín
NINIVE Krnov
Kavárna, čajovna
Mateřské centrum
(neregistrovaná služba)
189 673,85
206 256
Dvořákův okruh 21, 741 01 Nový Jičín
Dobrovolnické centrum
Slezské diakonie, Krnov
Dobrovonická služba
(neregistrovaná služba)
252 372
252 372
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
KARMEL Tichá
Denní stacionář
32 I
počet dobrovolníků:
65/rok
31 osob v režimu
veřejných služeb
kontakty
Tichá 295, 742 74, Tichá
Kavalcova 7, 792 01 Bruntál
Oblast Karvinsko
Region of Karvinsko
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
výnosy Kč
náklady Kč
EUNIKA Karviná
Denní stacionář
počet uživatelů: 29
Raná péče
počet rodin: 13, počet dětí : 17
OBČANSKÁ PORADNA
Karviná
Odborné sociální poradenství
SOCIÁLNÍ ASISTENCE
Karviná, Orlová
kontakty
3 568 113,54
3 568 113,54
284 000
284 000
počet uživatelů: 762
1 431 604,22
1 431 604,22
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
počet uživatelů: 122
2 306 358,02
2 306 358,02
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
pobočka: Klášterní 367, 735 11 Orlová
STREETWORK Havířov
Terénní program
počet uživatelů: 26
486 244
486 244
Fryštátská 168, 733 01 Karviná-Fryštát
ON LINE Karviná
KLUB ON LINE
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
počet uživatelů: 92
1 391 214,76
1 391 214,76
STREETWORK ON LINE
Terénní program
počet uživatelů: 164
1 062 000
1 062 000
HOSANA Karviná
Domov pro osoby
se zdravotním postižením
počet uživatelů: 15
3 306 278,52
3 306 278,52
Sociálně terapeutické dílny
počet uživatelů: 39
1 639 658
1 639 658
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
POHODA Karviná
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
počet uživatelů: 91
1 231 244,8
1 365 173,8
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
KONTAKT Karviná
Terénní program
počet uživatelů: 65
1 328 000
1 328 000
SÁRA Petrovice u Karviné
Azylový dům pro ženy s dětmi
počet uživatelů: 113
5 070 008,71
5 627 224,71
Petrovice u Karviné čp. 616, 735 72
HANNAH Orlová
Azylový dům pro ženy s dětmi, ženy
počet uživatelů: 96
2 708 452,87
2 708 452,87
Klášterní 367, 735 11, Orlová
Horova 654, 734 01 Karviná-Ráj
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
Lázeňský park 463, 733 01 Karviná-Darkov
V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj
detaš. prac.: G. Morcinka 1332, 735 06 Karviná
33 I
Oblast Těšínsko
Region of Těšínsko
výnosy Kč
náklady Kč
počet uživatelů: 10
558 959
558 959
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
Odlehčovací služby Český Těšín
počet uživatelů: 2
138 280
138 280
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
Osobní asistence Karviná
počet uživatelů: 1
55 375
55 375
31.3.2012 služba odregistrována
Odlehčovací služby Karviná
počet uživatelů: 0
27 546
27 546
31.3.2012 služba odregistrována
Osobní asistence Třinec
počet uživatelů: 6
511 606
511 606
Odlehčovací služby Třinec
počet uživatelů: 3
321 886
321 886
Osobní asistence Jablunkov
počet uživatelů: 8
562 315
562 315
Dlouhá 48, 739 92 Návsí
Odlehčovací služby Jablunkov
počet uživatelů: 5
185 450
185 450
Dlouhá 48, 739 92 Návsí
Denní stacionář
počet uživatelů: 36
3 191 679
3 191 679
Raná péče
počet uživatelů: 12
181 200
181 200
Sociální rehabilitace Český Těšín
počet uživatelů: 17
916 286
916 286
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
Sociální rehabilitace Třinec
počet uživatelů: 14
560 614
560 614
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
Sociální rehabilitace Fr.-Místek
počet uživatelů: 9
978 702
978 702
Třída T.G.M. 1101, 738 01 Frýdek-Místek
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
TABITA Český Těšín,
Karviná,Třinec, Jablunkov
Osobní asistence Český Těšín
LYDIE Český Těšín
RÚT Český Těšín, Třinec,
Frýdek-Místek
34 I
kontakty
Frýdecká 136, 739 61 Třinec
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
středisko
poskytované služby
statistika za rok 2012
výnosy Kč
náklady Kč
EBEN-EZER Český Těšín
Domov pro osoby
se zdravotním postižením
počet uživatelů: 30
5 394 410
5 871 799
Sociálně terapeutické dílny
počet uživatelů: 78
3 269 896
3 269 896
ARCHA Český Těšín
do 1.1.2013 jako EBEN-EZER
Český Těšín, chrán. bydlení
Chráněné bydlení
počet uživatelů: 5
542 134
542 134
Hrabinská 496/19a, 737 01 Český Těšín
BETHEL Český Těšín
Terénní program
počet uživatelů: 57
473 000
473 000
Tovární 2044/23a, 737 01 Český Těšín
Nízkoprahové denní centrum
počet uživatelů: 147
1 404 403
1 404 403
Noclehárna pro ženy a muže
počet uživatelů: 100
1 405 162
1 405 162
EDEN Český Těšín
Denní stacionář
počet uživatelů: 27
3 071 234
3 071 234
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
BETANIA Komorní Lhotka
Domov pro seniory
počet uživatelů: 11
2 600 821
2 600 821
Komorní Lhotka čp. 151, 739 53 Hnojník
EFFATHA Frýdek-Místek
Sociálně terapeutické dílny
počet uživatelů: 25
1 241 780
1 241 780
Třída T.G.M 1101, 738 01 Frýdek-Místek
NOE Frýdek-Místek
Podpora samostatného bydlení
počet uživatelů: 9
638 862
638 862
Třída T.G.M 1101, 738 01 Frýdek-Místek
BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby
se zdravotním postižením
počet uživatelů: 21
4 568 972
4 568 972
Komorní Lhotka čp. 68, 739 53 Hnojník
kontakty
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín
35 I
Investiční činnost Slezské
diakonie v roce 2012
Hospodaření Slezské
diakonie v roce 2012
V roce 2013 nebyl v Slezské diakonii realizován žádný rozsáhlejší investiční projekt.
Probíhala příprava projektu Diakonického vzdělávacího centra v Českém Těšíně,
pro který byla získána podpora z ROP NUTS II Moravskoslezsko. Pro výstavbu DVC bylo
získáno stavební povolení. Náklady na projekt této stavby činily 760 542,40 Kč.
Celoroční hospodaření SD v roce 2012 bylo výrazným způsobem ovlivněno problémy
s přidělením dotací MPSV, kdy po prvním dotačním kole MPSV nám chybělo
pro zajištění služeb cca 45 mil. Kč. Byli jsme nuceni přistoupit k razantnímu omezení
některých služeb, některé z nich jsme dokonce ukončili. Omezení finančních zdrojů
vedlo ke zrušení cca 100 pracovních míst. Po několikaměsíčním vyjednávání s MPSV
se podařilo zajistit dofinancování ve výši 32 446 000 Kč, a tak jsme mohli některé
služby vrátit na původní úroveň, jiné pak dál provozovat v omezené míře.
Projekt zastřešení terasy střediska EBEN-EZER v Českém Těšíně nás stál 70 000 Kč
a v roce 2012 byly zatím provedeny práce v rozsahu 48 000 Kč.
Ve středisku HOSANA Karviná byla nákladem ve výši 109 994 Kč zrekonstruována
koupelna.
V Karviné-Dolech byl zakoupen dům pro účely sociálního bydlení za 925 000 Kč.
Pro středisko BETEZDA Komorní Lhotka byl zakoupen elektrický zvedák
s příslušenstvím v ceně 71 997 Kč a pro středisko LYDIE Český Těšín byl zajištěn formou
daru elektrický aktivní zvedák v hodnotě 70 000 Kč .
Ostatní investice se týkaly vozidel. Bylo zakoupeno vozidlo Škoda Fabia v ceně
253 200 Kč pro potřeby oblasti Ostrava, Škoda Fabia Kombi za 278 091 Kč pro oblast
Krnov, Bruntál, Nový Jičín a Škoda Octavia v ceně 312 000 Kč pro potřeby Ústředí.
Ve Slezské diakonii probíhá projekt renovace historických vozidel a tak pro tento účel
byly zakoupeny 3 vozidla v celkové hodnotě 234 981 Kč. Tento projekt je
spolufinancován zahraničními partnery a nákup vozidel byl v plné výši pokryt
zahraničními dary.
Celkové investiční náklady Slezské diakonie v roce 2012 činily 3 023 011,40 Kč.
36 I
Tato stresující situace vedla všechny vedoucí pracovníky a jednotlivé ekonomy
k neustálému přehodnocování situace, řešení složitých personálních záležitostí,
neustálému přepracovávání rozpočtů až k velmi náročnému provedení ročního
vyúčtování všech dotací a příspěvků. Jedná se o to, že většina donátorů vyžaduje
přesné dodržení podrobného členění dotace či příspěvku, což v situaci roku 2012, kdy
poslední Rozhodnutí MPSV jsme obdrželi koncem měsíce prosince, se stalo nesmírně
náročným.
Všechna tato úskalí se SD podařilo překonat, ale vyrovnaného hospodaření
se dosáhnout nepodařilo. Vzniklou provozní ztrátu ve výši 1 347 891 Kč byla Slezská
diakonie nucena pokrýt ze jmění organizace. Podrobné členění výnosů, rozvaha
a výkaz zisku a ztráty jsou uvedeny v následujících přílohách.
Celkové hospodaření SD včetně vyúčtování dotací a příspěvků za rok 2012, stejně jako
ekonomické údaje uváděné v této výroční zprávě, byly prověřeny auditem firmy
Finaudit, s.r.o., licence č.100 a zpráva auditora je rovněž přílohou této Výroční zprávy.
Zpráva nezávislého auditora
Independent auditor´s statement
37 I
Rozvaha
Balance sheet
38 I
39 I
Výkaz zisku a ztráty
Income statement account
40 I
Členění výnosů SD v roce 2012
Revenues realized in SD in 2012
41 I
Poděkování dárcům
Word of thanks to Donors
V roce 2012 Slezská diakonie získala věcné a finanční dary včetně příspěvků nadací a nadačních fondů
ve výši 6 553 415,55 Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům za projevenou finanční a věcnou podporu.
In 2012, Slezská Diakonie received material and financial donations – including contributions made by foundations and funds –
amounting to 6 553 415,55 CZK. We would like to express our heartfelt gratitude to all donors for their financial and material
support.
Finanční dary za rok 2012
Financial donations in 2012
Finanční dary měst, obcí, nadací a firem:* 3 407 492,44 Kč
Financial donations made by municipalities, foundations and firms:* 3 ,407, 492.44 CZK
Finanční dary měst a obcí:
Financial donations made by municipalities:
obec Staré město Fr. Místek (28 900 Kč); obec Tichá (15 100 Kč); obec Kozlovice (14 000 Kč); obec Vendryně (10 000 Kč); městys Suchdol nad Odrou (6000 Kč); město Příbor (5 000 Kč); městys
Litultovice (5 000 Kč); obec Chotěbuz (5 000 Kč); obec Holasovice (5 000 Kč); obec Věřovice (3 000 Kč); obec Bolatice (6 000 Kč); obec Mosty u Jablunkova (500 Kč); obec Nýdek (300 Kč)
Finanční dary firem, organizací, nadací a fondů:
Financial donations made by firms, organizations, foundations and funds:
Nadace OKD (1 122 018 Kč); Nadace Partnerství (1 095 301,85 Kč); Nadace Albet (100 304 Kč); ArcelorMittal Ostrava, a.s. (110 000 Kč); Nadační fond EVRAZ (84 600 Kč); Nadace Olgy
Havlové (70 000 Kč); KOMA (62 000 Kč); Nadace ČEZ (61 582 Kč); Nadace Oranžové kolo ČEZ (50 602 Kč); Nadace Vinci (50 000 Kč); Hayes Lemmerz Autokola, a.s. (44 500 Kč); Nadace Prazdroj
lidem (35 000 Kč); Nadace Terezy Maxové (32 715 Kč); Bonatrans (30 000 Kč); ČSOB a.s. (30 000 Kč); Siemens s.r.o. (30 000 Kč); MUDr. Nováková Renata (25 000 Kč); ŽDB a.s. (25 000 Kč);
E.ON Česká republika (20 000 Kč); BEKAERT s.r.o. (20 000 Kč); Profi truck business (20 000 Kč); Nadace Jedličkova ústavu (16 989 Kč); ArcelorMittal Tubular Products (15 000 Kč); Bike fun
International s.r.o. (15 000 Kč); A.Z.I.E. (15 000 Kč); Cirkus trochu jinak (12 960 Kč); Malý strom, o.s. (12 332 Kč); Lékárna Anenská Pionýrů spol. (11 429 Kč); Proenergo TRADE s.r.o.
(10 000 Kč); Proenergo TRADE s.r.o. (10 000 Kč); Nadace Dětský mozek (10 000 Kč); VEET MAYA o.s. (10 000 Kč); MUDr. Haiduková (10 000 Kč); Alubra s.r.o. (10 000 Kč); OKNO Tell (10 000 Kč);
Dobrovolný Libor (7 000 Kč); Dalkia Česká republika (5 000 Kč); EASY SUPPORT (5 000 Kč); Korejské shromáždění v Ostravě (5 000 Kč); Lift Components s.r.o. (5 000 Kč);
Střítecká Eva (5 000 Kč); Datamar (5 000 Kč); Molnlycke Health Care Klinipro (5 000 Kč); MUDr. Christová Eva (5 000 Kč); Česká křesťanská akademie (3 666 Kč); Billa spol. s r. o. (3 000 Kč);
42 I
*mimo dotace a příspěvky, tyto jsou uvedeny na str. 41
KOVOJAS (2 000 Kč); Arten Bohemia (2 000 Kč); MUDr. Quarda Antonín (2 000 Kč); MXN-CZ, s. r. o. (2 000 Kč); MUDr. Rulišková Eva (2 000 Kč); MUDr. Šebeková Barbora (2 000 Kč); Boremat
s.r.o. (2 000 Kč); STP v ČR o.s. (1 200 Kč); Sdružení občanů zdrav. postiž. (1 000 Kč); Pohřební služba – Janišíková (500 Kč); Foto Petřvald (500 Kč)
Finanční dary církví a sborů:110 238 Kč (mimo dary věnované na veřejné sbírky)
Financial donations mady by churches and congregations:110, 238 CZK
Sbor Církve bratrské Brno (24 733 Kč); SCEAV Návsí (10 970 Kč); SCEAV Oldřichovice (8 511 Kč); SCEAV Bystřice (8 332 Kč); SCEAV Třinec (6 346 Kč); FS ČCE Hodslavice (6 000 Kč);
SCEAV Český Těšín (5 510 Kč); Korejský sbor Ostrava (5 200 Kč); SCEAV Guty (4 500 Kč); FS ČCE Nový Jičín (4 420 Kč); SCEAV Nebory (4 110 Kč); Sbor křesťanského společenství Krnov
(4 000 Kč); SCEAV Písek (3 545 Kč); SCEAV Ostrava (3 101 Kč); SCEAV Albrechtice (2 729 Kč); Českobratrská církev evangelická Krnov (2 300 Kč); SCEAV Hrádek (1 780 Kč);
SCEAV Havířov-Suchá (1 530 Kč); SCEAV Orlová (1 425 Kč); SCEAV Bohumín (664 Kč); SCEAV Frýdek-Místek (532 Kč)
Sbírka na Podporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER : Frýdecký seniorát SCEAV (26 072 Kč); SCEAV Havířov-Bludovice (2 960 Kč); SCEAV Frýd.-Místek (644 Kč); SCEAV Orlová (5 144 Kč)
Sbírka na Tanzánii: SCEAV Havířov-Suchá (18 600 Kč)
Zahraniční dary:
Foreign donations:
Stiftung Alfred Jager (126 125 Kč); Evangelsiche-lutherische Landeskirche in Wolfenbuettel (85 673,41 Kč); sbírka Braunschweig (13 963 Kč)
Veřejná sbírka:
Public fundraising initiatives:
Čistý výtěžek veřejné sbírky vyúčtované v roce 2012 na:
źTanzánii (36 709,56 Kč)
źPodporu zastřešení terasy střediska EBEN-EZER (116 401,00 Kč)
źPomerančový den (2 584 Kč)
Finanční dary fyzických osob:863 235,43 Kč
Financial donations made by individuals:863,235.43 CZK
Věcné dary a darované služby za rok 2012:
Material donations and donated services in 2012:
Věcné dary:1 597 026,50 Kč
Material donations: 1,597,026.50 CZK
Darované služby:293 657,74 Kč
Donated services: 293,657.74 CZK
S díky a přáním hojnosti Božího požehnání
43 I
Podporují nás:
Annual
Report
2012
Slezská diakonie
Contents
Introductory word of the director
47
Motto and Values of Slezská Diakonie
48
Profile of the organization
49
Last year’s events
Headquarters
52
Region of Bruntál, Krnov, Nový Jičín
52
Region of Těšínsko
52
Region of Karvinsko
53
Region of Frýdek-Místek, Třinec
53
Region of Ostrava, Havířov
54
Section of Brno
54
Diaconal education
55
Economic Matters
57
Others
Executive Board of Slezská Diakonie
4
Review of Service Delivery
26
Auditor´s statement
37
Balance sheet
38
Income statement account
40
Revenues
41
Word of thanks to Donors
42
Map of centres of Slezská Diakonie - back cover
46 I
Introductory words
During 2012, Slezská Diakonie had to deal with issues that were quite different
from those we faced in previous years. We were confronted with the deepest financial
crisis in the whole history of Slezská Diakonie. The crisis was brought about by
the incapacity of national authorities to ensure sufficient funding of social services
offered by Slezská Diakonie.
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
director of Slezská Diakonie
Slezská Diakonie was therefore forced to curtail or even close several services. However,
as the financial situation was gradually stabilizing during the year, we were able to recomplete and further develop our services. We created a new three year strategic plan
at the beginning of the year and we organized many educational seminars within
the European project “Learning Diaconia”. Both our own staff and the staff of other
social institutions developed their knowledge in the fields of management and human
resources development. Many seminars and trainings in quality of social services were
organized. Consultation process took place with the participation of quality inspectors
who have been cooperating with Slezská Diakonie for several years, as well as with
the participation of our staff members who have been implementing consultation
process both in our own organization and in other organizations.
Within the “Thankfulness Project” which took place in autumn, we learned to be
thankful for many common and simple things we encounter every day in our personal
and professional lives. Above all, we learned to be thankful to God for having led us
through the financial crisis that had hit us at the beginning of the year. We learned to be
grateful to each other for having successfully dealt with all those troubles. We nourish
hope and expectations with regard to the next phase of our existence. We know there
will be new challenges and we hope that God will help us to get ready for them.
I would like to say many thanks to all those who were standing by us in 2012, praying
for our work and supporting us financially. We believe that the thankfulness we were
sowing during 2012 will grow in future as well.
47 I
Motto of Slezská Diakonie
We bring light to people in need
Mission 2012
The mission of Slezská Diakonie is to provide qualitative social services, based
on Christian values, for people in need.
Vision 2012
Slezská Diakonie is Christian organization with high level of culture and wide range
of qualitative and innovation social services. We also ensure education
and humanitarian activities both in the Czech Republic and abroad. Slezská Diakonie
belongs to significant non-profit organizations at national level and has outstanding
influence on the course of events in social sphere.
What fundamental christian values
we base upon
Personality of Jesus Christ as source of faith and model for serving and life.
Approaching our clients as God’s creatures.
Key values:
• Supporting everybody: personal approach
• Responsibility at all level
• Personal growth
• Affectionate relations
• Team orientation
• Transparency
• Respect
48 I
Profile of the organization & Statistics
People with disabilities
Slezská Diakonie is provider of social services. Since 1990, the organization has been
operating in the Moravian-Silesian region and reviving charitable activities
of the Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession which had originally been
launched in early 20th century. In 2005, Slezská Diakonie extended its services
to the South Moravian region and, later on, to the Olomouc region as well. Nowadays,
Slezská Diakonie is running over sixty various centres: as they are not independent
legal entities, they are directed by the headquarters of Slezská Diakonie in Český Těšín.
As many as 95 social services are offered to a wide range of people in need and ensured
by more than 500 staff members of Slezská Diakonie. In 2012, Slezská Diakonie
provided services to more than 8,000 users.
Services focused on children and adults with disabilities are provided within
40 different services in 24 centres of Slezská Diakonie. There were 923 users
of these services in 2012.
Volunteerism
In 2012, Slezská Diakonie was working in cooperation with 167 national volunteers
involved in various volunteer programmes. Slezská Diakonie also hosted
25 international volunteers from various countries (Germany, Italy, France, Ukraine,
Palestine, Hungary, and others) within the programme of international volunteerism.
Target groups
Slezská Diakonie is focused on target groups of people with disabilities (physical
and mental disabilities, psychic disorders), seniors, homeless people and families
with children (mostly in distress).
Social services offered:
ź Sheltered housing
(ARCHA Široká Niva; ARCHA Český Těšín; ARCHA Ostrava; ARCHA Nový Jičín)
ź Support of independent housing
(NOE Krnov, Bruntál; NOE Frýdek-Místek; NOE Třinec)
ź Day care centres
(BENJAMÍN Krnov; EDEN Nový Jičín; KARMEL Tichá, LYDIE Český Těšín;
EUNIKA Karviná; SALOME Bohumín; EDEN Český Těšín)
ź Homes for people with disabilities
(HOSANA Karviná; EBEN-EZER Č. Těšín; BETEZDA Komorní Lhotka, KARMEL Tichá)
ź Early care
(early care counselling centre MATANA Krnov; early care counselling centre LYDIE
Český Těšín; early care counselling centre EUNIKA Karviná; early care couns. centre
SALOME Bohumín; early care counselling centre DOREA Brno)
ź Social rehabilitation
(RÚT Krnov; RÚT Bruntál; RÚT Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek)
ź Socio-therapeutic workshops
(EFFATHA Frýdek-Místek; EFFATHA Krnov; EFFATHA Nový Jičín; HOSANA Karviná;
EBEN-EZER Český Těšín)
ź Emergency line
(DORKAS Ostrava)
ź Respite care
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno)
ź Personal assistance
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov; ELIADA Brno)
ź Social activation services focused on seniors and people with disabilities
(JORDÁN Třinec)
49 I
Homeless people
People in distress – families and children
Services focused on homeless people are provided in 11 centres of Slezská Diakonie.
There were 2,148 users of these services in 2012.
There were 22 various services in 17 centres of Slezská Diakonie focused on people
in distress. 4,358 people used these services in 2012.
Social services offered:
Social services offered:
ź Shelters for homeless men
ź Social activation services focused on families with children
(BETHEL Bruntál, Rýmařov; BETHEL Třinec, Nebory; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź Shelters for homeless women and mothers with children
(HANNAH Orlová; CHANA Bruntál; SÁRA Petrovice u Karviné; SÁRA Frýdek-Místek;
SÁRA Třinec)
ź Social rehabilitation
(BETHEL Třinec; BETHEL Karviná; SÁRA Frýdek-Místek)
ź Outreach programme
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź Low-threshold day care centres
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec, Nebory; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź Night shelters
(BETHEL Český Těšín; BETHEL Třinec-Kanada; BETHEL Frýdek-Místek;
BETHEL Karviná)
ź Night shelter for women
(SÁRA Frýdek-Místek)
(SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová;
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov; SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek;
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Jablunkov)
ź Professional counselling on family care and children care
(family counselling centre in PORADENSKÉ CENTRUM Havířov)
ź Halfway house
(TIMOTEI Bruntál)
ź Outreach programmes
(KONTAKT Bohumín; KONTAKT Karviná)
ź Low-threshold facilities for children and young people
(ON LINE Karviná; POHODA Karviná; KANAAN Bohumín)
ź Intervention centre
(INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov)
ź Citizens' counselling centres
(OBČANSKÁ PORADNA Karviná; PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava;
PORADENSKÉ CENTRUM Havířov)
ź Professional social counselling services
(ELPIS Bruntál; ELPIS Ostrava; ELPIS Třinec; KERIT Havířov)
50 I
Seniors
In 2012, 365 people used some of 7 social services or other non-registered services
focused on seniors (people aged 65 and older). These services are provided in 6 various
centres of Slezská Diakonie.
Social services offered:
ź Emergency line
(DORKAS Ostrava)
ź Domiciliary care
(ELIM Ostrava; ELIM Stonava)
ź Senior club
(ELIM Ostrava)
ź Respite care
(SILOE Ostrava)
ź Senior home
(BETANIA Komorní Lhotka)
ź Personal assistance
(TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov)
ź Day care centre
(SILOE Ostrava)
Diaconal education
The structure of Slezská Diakonie comprises also the Kindergarten, Primary School
and Secondary School of Slezská Diakonie in Český Těšín and the Kindergarten
and Primary School of Slezská Diakonie in Krnov. Both institutions provide education
to pupils and students with special education needs. The school in Český Těšín runs
separate branches in the towns of Karviná and Bohumín as well. In 2012, the schools
of Slezská Diakonie provided education to 193 children and young people (28 children
in kindergartens, 129 pupils in primary schools and 36 students in secondary schools).
51 I
Last year´s events
Headquarters
Headquarters of Slezská Diakonie provides professional management and assistance
to all centres which are focused on the delivery of a wide range of social services
and other services for people with disabilities, seniors, homeless and other needy
people. Another role of Headquarters of Slezská Diakonie consists in cooperation with
many national and international organizations. In addition to several national
and international volunteerism programmes, due attention is paid to assistance
during crisis and emergency situations as well.
Region of Těšínsko
In the Region of Těšínsko, Slezská Diakonie focuses above all on people
with disabilities and homeless people. However, the senior home BETANIA in Komorní
Lhotka is an indispensable part of regional services as well: it celebrated its 20th
anniversary last year. Seniors and other people with limited self-sufficiency aged
16 and older may use personal assistance services and respite care offered
by the TABITA centre which is operating in a large region ranging from Jablunkov
across Třinec to Český Těšín. Children, adults with disabilities and their families living
in the region may find support and assistance due to wide range of services provided
by Slezská Diakonie. Respite care and day care centre LYDIE in Český Těšín are focused
on the youngest ones. Adults may benefit from the services of home for people
with disabilities, sheltered housing, day care centre, support of independent living
and social rehabilitation. The possibility of being useful and involved in purposeful
activities is very important for people with disabilities: this is possible due to sociotherapeutic workshops EFFATHA in Frýdek-Místek and the EBEN-EZER centre in Český
Těšín where many beautiful products are made. The town of Český Těšín is also base
to the BETHEL centre which offers help to those who, for any reason, have lost the roof
over their heads. In addition to low-threshold day centre and night shelter, staff
of the centre provides help to people within an outreach programme as well.
52 I
Region of Bruntál, Krnov, Nový Jičín
The services offered by Slezská Diakonie in the region of Bruntál, Krnov and Nový Jičín
are focused above all on people with disabilities, homeless people and other people
in difficult life situations. In 2012, particular services–such as day care centres, homes
for people with disabilities, sheltered housing, support of independent housing, social
rehabilitation, socio-therapeutic workshops, shelters for homeless people, social
activation for families with children or professional social counselling - provided
assistance to almost 750 people. Another significant regional service of Slezská
Diakonie is the halfway house TIMOTEI Bruntál which offers help and support to young
people aged 18–26 who have recently left social care institutions or prisons. The centre
also acts as facility for teenagers aged 16–17 who need immediate help. In addition,
the town of Krnov is the seat of the Volunteer Centre of Slezská Diakonie which offers,
every year, assistance of as many as 65 volunteers. Another remarkable project
is the NINIVE café and tea room in Krnov which offers services of mother-and-child
centreas well. Special attention should be paid to early care services as a first support
for the families where a child with disability is born.
Krnov
Region of Karvinsko
Region of Frýdek-Místek, Třinec
Slezská Diakonie offers wide range of services in the region of Karvinsko, focusing
especially on needy families with children. Within various professional counselling
services, social activation services, low-threshold facilities and outreach programmes,
Slezská Diakonie brought assistance to nearly 1,300 people in 2012. Another target
group benefiting from the regional services of Slezská Diakonie consists of homeless
women and mothers with children who may use shelters in the towns of Orlová
and Petrovice u Karviné. Besides, the town of Karviná is the seat of the BETHEL shelter
for homeless men (administratively part of the Region of Třinec) that also offers social
rehabilitation, nigh shelter, day centre and outreach programme. Due attention is,
of course, paid to people with disabilities as well. There is a day care centre and early
care counselling centres focused on children up to 7 years of age. Adults may use
services of home for people with disabilities and socio-therapeutic workshops.
Two low-threshold centres are working in the town of Karviná, namely ON LINE centre
for young people and POHODA centre for younger children. Social activation
programme focused on families with children also plays a significant role:
Mr Jan Motloch, manager of the SOCIAL ASSISTANCE centre in the towns of Karviná
and Orlová, is indeed professional reference person in this field within the whole
structure of Slezská Diakonie.
In the region of Frýdek-Místek and Třinec, Slezská Diakonie is focused above all
on people in difficult life situations and homeless people. In 2012, there were nearly
1, 500 people who benefited from the assistance of our organization. Homeless people
may find help and support in shelters, low-threshold day centres, night shelters
or social activation services. There are also workers who help them directly in the street
within an outreach programme. Mothers with children or women who have lost
the roof over their heads may find shelter and support towards beginning of new life
in SÁRA centres in the towns of Frýdek-Místek and Třinec. The ELPIS centre in Třinec
helps victims of violent acts. Specific service of social activation is offered
by the JORDÁN centre in Třinec: it is focused on adult people who, because of psychic
disease, have lost their previous social contacts and have difficulties in establishing
new social relations. People from this target group may become more independent
due to assistance offered within the service of independent living in the town
of Třinec. There are various ways of helping people, as proved by other activities
in the region.SOCIAL ASSISTANCE centre helps families with children in difficult
situations in the towns Třinec, Frýdek-Místek and Český Těšín.
Karviná
A small shop called „Bazaar under the Tower“ was established in Třinec in 2012:
anybody can bring things which have become unnecessary at home. Earnings made
by the shop will support regional programmes of assistance to needy people.
Used clothes, bed clothing, etc. need not be wasted either: people may bring them
to the facility called “Šifonér” in Třinec.
Třinec
53 I
Region of Ostrava, Havířov
Section of Brno
In the region of Ostrava and Havířov, Slezská Diakonie provides services above all
to seniors and families with children in distress. In 2012, help and assistance were
provided to more than 3 000 users. Senior focused services comprise the domiciliary
care centres ELIM in the towns of Ostrava and Stonava, the emergency line DORKAS
in Ostrava, as well as the day care centre and respite care centre SILOE in Ostrava.
The latter offers individualized support and assistance to people with memory
disorders caused by Alzheimer disease or vascular dementia. People experiencing
difficult life situations may use the regional offer of services of Slezská Diakonie,
comprising social activation services for families with children, COUNSELLING CENTRE
in the towns of Ostrava and Havířov, INTERVENTION CENTRE in Havířov or outreach
programme and low-threshold facility for children and youth in Bohumín. There
is sheltered living of Slezská Diakonie in Ostrava, focused on people with mental
disabilities. The town of Bohumín is home to day care centre SALOME which also offers
early care counselling services for children with physical disabilities. Counselling
centre KERIT in Havířov is a new service established in 2012 and focused on people
who are searching for help, perceiving their own violent acts as the cause of their
difficult social situation. The non-social services of Slezská Diakonie in Ostrava
comprise senior club for elderly people and mother-and-child centre focused
on parents.
Slezská Diakonie extended its services to the region of South Moravia in 2005. There are
three services of Slezská Diakonie in the region. ELIADA centre provides personal
assistance and respite care to families with children with physical, mental or multiple
disabilities up to 18 years of age. The aim is to support socialisation of children
with disabilities and ensure that their caregivers have enough time to relax, gain new
strength and settle important affaires. Target group of the DOREA early care
counselling centre consists of families with children with physical, mental or multiple
disabilities and families with children whose unfavourable health condition may
threaten the evolution of their psychomotor skills. Services are provided to children
up to 7 years of age. The counselling centre offers free outreach social services
which may be completed by ambulant services. Its range of operation in South Moravia
includes the districts of Brno-City, Brno-Country, Vyškov, Blansko, Znojmo, Břeclav
and Hodonín. There is considerable interest in the services offered by the centre
and their quality is attested by the fact that the Quality Guarantee of the National
Association of Early Care Counselling services was re-awarded to the centre.
Ostrava
54 I
Brno
Diaconal education
News 2012
The section of Diaconal Education of Slezská Diakonie comprises two schools:
The Kindergarten, Primary School and Secondary School of Slezská Diakonie in Český
Těšín and the Kindergarten and Primary School of Slezská Diakonie in Krnov.
The school in Český Těšín runs two separate branches in the towns of Karviná
and Bohumín as well. The schools provide education to pupils with special education
needs and accept the needs and peculiarities of every single student.
Help for the long-term sick and the dying…
In autumn 2011 Slezská diakonie launched the project „Mobile Hospice“ the aim
of which is to provide support to the long-term sick and the dying and their family
members in their natural setting, in hospitals or within social services. The financial
support is granted by the Foundation Partnership within the Swiss-Czech Cooperation
programme. The volunteers are ready to visit the long-term sick in their free time
and become a good support also for the caring people.
The schools are the only education institutions in the regions of Český Těšín and Krnov
to combine educational activities and provision of social services of Slezská Diakonie.
In addition to education, the children have thus the possibility to benefit from other
comprehensive services such as rehabilitation, speech therapy, therapy dogs, etc.
The schools are open for everyone, regardless of religious beliefs. However, elements
of Christian educations are included in the educational process and the schools search
to ensure deeper understanding of human life’s values and create good relations
among people.
Both the school in Český Těšín and the school in Krnov are involved in EU projects.
The school in Český Těšín has been implementing two European projects and is partner
in another project implemented in cooperation with the Silesian University in Opava.
The school in Krnov has been implementing one EU project and is partner in other two
projects.
The schools have been hosting five international volunteers from Sweden, Ukraine
(two volunteers), Germany and France.
Service users participated in discussions with the European legislators
From 9th until 11th of May 2012, the 11th Meeting of People living in Poverty was held
by the European Anti-Poverty Network in Brussels. A four-member delegation
of representatives from the Czech Republic took part in the discussions and there were
30 countries represented at the meeting. The Czech delegates (social service users) were
led by the national EAPN coordinator from Slezská diakonie. The aim of the meeting was
to enable a direct mutual exchange of views between the representatives of the European
legislators and people who suffer from poverty.
How to make inclusion of children with disabilities happen?
Kindergarten, Primary and Secondary School of Slezská diakonie in cooperation
with Slezská diakonie organized and run an international working conference in Ostrava
on Innovative Approaches in Education within European context. The conference opened
a discussion on inclusion of pupils into the mainstream education. Franz Wolfmayer,
director of EASPD was one of the key speakers at the conference.
Training for the middle mangaement staff of Slezská diakonie
During the autumn months, a long-term intensive training for the staff at all managing
levels within Slezská diakonie were going to be organized. The trainings focused
on managerial skills and knowledge. Here are the main themes: strategic planning,
leadership, couching, promotional stratégy and economics in social services.
55 I
Slezská diakonie representatives visited a partner orgnaization in Guben
A four-day visit to the German partner organization Naemi-Wilke-Stift took place on June
2012. Four SD staff members went to see the main fields of action of the partner, i.e.
the hospital, kindergarten, network „healthy children“, etc. In the second half of the visit,
the director of Slezská diakonie, M.A. Zuzana Filipkova, Ph.D., joined the group. The visit
in Germany aimed at learning the fields of work of the partner organization as well as its
co-operating partners and deepening the cooperation between Slezská diakonie
and Naemi-Wilke-Stift.
We have new international volunteers
Since September, 1st, 2012 Slezská diakonie has been hosting 13 new international
volunteers coming from France, Germany, Ukraine, Hungary, Italy and Sweden.
„Since I understood what volunteering meant I wished to go through this experience.
When I learned about the project within SD in the Czech republic, I got very excited but
terrified at the same time. However I decided to go for it and try something totally new
abroad not knowing the language“, says Josefin from Sweden at the start of her
international voluntary service.
Tanzania
Tanzania and the „Children of Africa“ project many of us automatically combine
thisconcept with an activitity realized by the Church congregation in Třinec. The project
aims at help and support of people in the Mbul district of Tanzania, especially
the orphanage and school in Dongobesh. Slezská diakonie was going to join this project
by calling for public collection and thus ensure financial provision for purchase
of windows and benches for the school in Dongobesh.
International Academy for diaconia and social action, Central and Eastern
Europe, o.p. s ( interdiac ) run seminar and workshops in Suruceni
( Moldova ) within the project Exchange & support networks for the use of the Handbook
´Make change yourselves´ with young people in their communities´. (´SPARKLE´).
The seminar welcomed 23 participants including the experts from Moldova, Estonia,
Latvia, Serbia, Georgia, Armenia, Belorussia, Finland, Czech Republic and Great Britain.
The multicultural and multinational event was hosted by the interdiac partner
organization Moldavian Christian Aid (MCA).
International conference for the Slezská diakonie staff members
In June 2012 Slezská diakonie organized two international conferences for its staff
members. The first was on „Modern methods of management illustrated
with an example of a non-profit organization from the USA“. The themes aimed
at „Strategic Planning“ and „Leadership“. The second conference called „Be Light
and Salt“ focused on spiritual issues and was offered to the all Slezská diakonie staff. John
Ashmen, the director of the Association of Gospel Rescue Missions (AGRM), was the main
speaker at both the conferences. During his stay, John Ashmen visited some
of the Slezská diakonie centres and came to know many workers.
European City Mission has its new chairwoman
In September 2012, Dr. Zuzana Filipkova was appointed as a president of the European
City Mission (Association of European City Mission). Slezská diakonie has been
cooperating with the Association of European City Mission since 2000.
56 I
In the line of the vision on Education and Training, the curriculum Double degree
programme ´Social services focused on Diaconia and Christian social practice´ was
elaborated and submitted for Accreditation.
Besides this, two publications ´New direction in voluntary action and community
engagement ´and ´Community Development and Diaconia, Case studies from Central
and Eastern Europe´ were published as a result of learning process of more than
40 participants.
More about interdiac can be read : www.itnerdiac.eu
Economic Matters
Investment activities
of Slezská Diakonie in 2012
Economy of Slezská Diakonie in 2012
No large scale investment project was implemented in Slezská Diakonie in 2012.
The project of Diaconal Educational Centre in Český Těšín, supported by ROP NUTS II
Moravia-Silesia, was in the preparation phase: building permit for the centre was
acquired. Costs related to the project of the building amounted to 760,542.40 CZK.
During 2012, the economy of Slezská Diakonie was affected by troubles related to
subsidy system of the Ministry of Labour and Social Affairs (MoLSA). Indeed,
the budget deficit of our organization was approximately 45 million CZK after the first
round of subsidies was distributed. We were therefore forced to curtail significantly
several of our services and some of them even had to be closed. Because of limited
funding resources, approximately 100 jobs had to be cut. After several months
of negotiations with MoLSA, we managed to ensure additional funding resources
amounting to 32,446,000 CZK which enabled us to re-launch several of our services
and continue the provision of others, though to a limited extent.
In such stressful conditions, all the managers and economists had to revaluate
the overall situation, deal with complex personnel matters and review continuously
the budgets, until the most demanding annual account of all subsidies
and contributions was settled. Indeed, most donors require the subsidies
and contributions to be strictly structured, which was exceedingly demanding in 2012
as we received the final decision of MoLSA only at the end of December.
Although Slezská Diakonie managed to overcome all these obstacles, we were not able
to ensure a balanced economy. The final operational deficit of 1,347,891 CZK had to be
covered by the assets of the organization. Detailed structure of earnings, as well as
the balance sheet and income statement account can be consulted in the following
attached files.
The overall economy of Slezská Diakonie, including statement of all subsidies
and contributions received in 2012, as well as all economic data mentioned
in the present Annual Report were checked during the audit made by the society
Finaudit, s.r.o, licence nr. 100. Auditor’s report is included in the appendices
to the Annual Report.
Costs of the project of a roof over the terrace of the EBEN-EZER centre in Český Těšín
amounted to 70,000 CZK. Costs of works performed in 2012 were 48,000 CZK.
The boiler room in the HOSANA Karviná centre was renewed. The expenses amounted
to 109,994 CZK.
A house was purchased in the district of Karviná Doly with the aim to establish social
housing. The costs amounted to 925,000 CZK.
Electrical lifting device (cost: 71,997 CZK) was acquired, along with all accessories,
to meet the needs of the BETEZDA Komorní Lhotka centre. Donation of similar active
lifting device worth 70,000 CZK was ensured for the LYDIE Český Těšín centre.
Other investment activities were related to motor vehicles. Several ones were
purchased to meet the needs of various organizational units of Slezská Diakonie: Skoda
FABIA for the Region of Ostrava (cost: 253,200 CZK), Skoda Fabia Kombi for the Region
of Bruntál, Krnov, Nový Jičín (cost: 278,091 CZK) and Skoda Octavia
for the Headquarters (cost: 312,000 CZK).
Three vehicles with total cost of 234,981 CZK were purchased in relation to the project
of historical cars renewal which has been implemented in Slezská Diakonie.
The project is co-financed by international partners and the purchase of vehicles was
entirely covered by foreign donations.
In 2012, total investments of Slezská Diakonie amounted to 3,023,011.40 CZK.
57 I
Děkujeme všem zaměstnancům Slezské diakonie, kteří se podíleli na tvorbě Výroční zprávy za rok 2012.
Zvláště pak děkujeme Bc Marku Klusovi za fotografie zachycující regiony, v nichž Slezská diakonie působí.
Děkujeme také Ing. Radovanu Riedelovi za umožnění realizace fotografování panoramy Třineckých železáren.
Odpovědný redaktor: Ing. Soňa Kantorová
Překlad do anglického jazyka: Mgr. Zdeněk Rucki
Korektura: Ing. Soňa Kantorová
Grafická úprava: Markéta Fojtíková
Foto: Bc. Marek Klus, fotografie oblastí
Radovan Chvíla, fotografie z výstavy ACTA NON VERBA
Vydala v roce 2013: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, www.slezskadiakonie.cz
58 I
Mapa středisek Slezské diakonie 2012
Map of centres of Slezská Diakonie 2012
POLSKO / POLAND
Město Albrechtice
Široká Niva
Petrovice u Karviné
Moravskoslezský kraj
/ Moravina-Silesian Region
Český Těšín
Olomoucký kraj
/ Olomouc Region
Komorní Lhotka
Nový Jičín
NĚMECKO
/ GERMANY
POLSKO
/ POLAND
Zlínský kraj
/ Zlín Region
ČESKÁ REPUBLIKA
/ CZECH REPUBLIC
SLOVENSKO
/ SLOVAKIA
SLOVENSKO / SLOVAKIA
NĚMECKO
/ GERMANY
RAKOUSKO / AUSTRIA
Download

Výroční zpráva za rok 2012