Sociálně terapeutické dílny
str. 6
Mezinárodní dobrovolnictví
str. 9
Nové projekty Slezské diakonie
str. 11
4/2013
informátor
1
úvod
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Myslím si, že většina lidí
se každoročně na ně hodně těší. V letošním roce jsme si ve vedení Slezské
diakonie řekli, že chceme provoz na našich střediscích i na ústředí SD nastavit tak,
aby vánoční svátky mohli naši zaměstnanci co nejvíce strávit se svou rodinou.
V našich službách jsou však často klienti, kteří nemají své rodiny, jsou sami
a opuštění. Chceme i jim vytvořit rodinnou atmosféru už před Vánocemi.
Prožijme celý advent i vánoční svátky v příjemných vztazích v rodinách, vůči
kolegům v práci, ale i k lidem, kterým poskytujeme podporu.
Vánoce jsou taky obdobím, kdy se více soustřeďujeme na duchovní aktivity.
V letošním roce jsme však těmto aktivitám věnovali více času než roky předchozí.
Letošní rok jsme nazvali Rokem Bible. Mnozí z nás se snažili přečíst celou Bibli
za jeden rok. Celý rok probíhalo přepisování Bible, realizovali jsme různé
přednášky a setkání k tomuto tématu. Prožili jsme spoustu nádherných setkaní,
která byla oživením pro naši duši.
Na konci roku bych chtěla poděkovat Pánu Bohu, ale také všem, kteří s láskou
celý rok vytvářeli podmínky pro to, aby se práce Slezské diakonie rozvíjela,
abychom měli dostatek sil a odvahy vstupovat do nových výzev a projektů a taky
být dobrou oporou těm, kteří jsou ve větší potřebě než my.
Erich Fromm říká:
Láska je především dávat, ne přijímat.
Moc Vám přeji, abychom
o Vánocích načerpali hodně sil
a energie, abychom i v příštím
roce mohli hodně dávat.
BIBLICKÝ ÚVOD
Zpráva z Betléma
Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj mezi
lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.
(Lk 2,14)
Tato věta patří už dlouhé roky na „banner“
vánočních svátků. V kostelích je velká sláva,
i na ulicích je hodně světla, a když si u
štědrovečerního stolu navzájem něco přejeme, tak je
jedno, co to je, hlavně, že je rodina pohromadě a že
na zemi panuje pokoj a mír. Ale i když takový
charakter Vánoc může s biblickým veršem sousedit,
přece jen, s rukou na srdci, ona sláva na výsostech
a pokoj mezi lidmi může někomu v této uspěchané
době připadat i cizokrajně. Rozhodl jsem se proto
napsat kolegovi z Betléma, jak to vidí on.
Jeho ráz vyjadřování je poněkud osobitý, ovšem
jeho odpověď stojí za uveřejnění:
„Drazí spolupracovníci, srdečně zdravím z Betlémské
ohrady. Jmenuji se Štefan a dělám s kolegy tady
místního pastýře. Starám se o ovce, aby se měly kde
napást a napít. Někdy se berani hodně trkají, tak to
je pak obvazuji, bo sú celí od krve… V noci se pak
s kolegy střídáme: Hlídáme je, aby se jim co nestalo.
Však to znáš. Taky se staráš o druhé, někdy se trefí
i noční šichta, stejně jako nám tady.
Ale na jednu noční opravdu nezapomenu. Kolega
mě zrovna vzbudil, ať ho vystřídám. Tu se náhle před
námi objevila nějaká postava, musel to být Boží
posel, bo i velké světlo všude začalo zářit. A on nám
řekl, ať se nelekáme, že nám nese dobrou zprávu.
V Betlémě, ze kterého před dávnými časy vyšel král
David, se nám dnes narodil Kristus, Spasitel poslaný
od Boha. Tímto tedy začíná Boží království, protože
ten Ježíš obnoví tvář svědomí, dá pokoj a opravdovou radost. A to pro nás, pro všechny. Hned na to
jsme pak slyšeli anděly, jak zpívají právě onu píseň:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ To je ta píseň, na
kterou ses mě ptal. Rozumím to tak, že Kristus přišel
jako světlo do té naší bídy, aby uvedl naše kroky
na cestu pokoje. Abychom nežili podle zákonu
pomsty, ale Jeho smíření a pokoje. Měli jsme z toho
tehdy velkou radost. Začali jsme slavit a také jsme
vyprávěli ostatním, protože toto si nejde nechat
pro sebe.”
Tolik tedy ze Štefanova dopisu. Nevím, zda
se některý z pastýřů jmenoval Štefan, dopis žel není,
je pouze z kanceláře duch. péče; ale rád bych s vámi
sdílel onu radost, kterou tehdy ti prostí pastýři zažili.
A pokud vám o Štědrém dnu vyjde odpolední nebo
i noční směna, kéž můžete prožít podobně
požehnanou chvíli, jako tehdy pastýři.
Boží pokoj a radost
z narození Krista.
Spolu s ostatními
pracovníky duchovenské
péče přeje
Mgr. David Pasz
pastorační pracovník ve Slezské diakonii
co se událo...
autor článku Milana Bakšová a Renáta Sniegoňová
400 let od vydání Bible kralické
V roce 2013 uplyne 400 let od vydání kralické
Bible. Tuto významnou událost jsme se rozhodli
podporovat v průběhu celého roku 2013 také ve
Slezské diakonii. Zvolili jsme různé možnosti, které
přiblíží Boží slovo lidem spjatým s naší organizací.
Jednou z několika aktivit je přepisování Bible.
Přepisování probíhá ve Slezské diakonii
prostřednictvím dětí z azylového domu, které
za pomoci našeho duchovního vyrobily papírové
košíčky s rybami a chleby jako připomenutí
nasycení pěti tisíců nebo slova kolegyně, které
přepsání několika veršíků z Evangelia Jana přineslo
útěchu po náročné situaci v práci.
Děkujeme a přejeme Vám mnoho požehnání
ve vašem osobním i pracovním životě.
od července a potrvá do konce listopadu 2013.
Pracovníci, klienti a příznivci přepisují radostnou
zvěst Božího slova o životě našeho Pána Ježíše
Krista - Evangelia Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
Příležitost dostávají rovněž výtvarně nadaní
účastníci, a to tím, že ilustrují podobenství
a skutky Pana Ježíše, které jsou zachyceny
v evangeliích. Výsledek našeho úsilí - svázán
do knih - bude zachován jako památka, že jsme
se zapojili do oslav významného Roku Bible.
Ve zkratce
Přepisování Bible
na ústředí Slezské diakonie
Na ústředí SD první přepisování proběhlo 2. srpna
a připravila jej Miriam Prášilová. Po úvodním
zahájení Božím slovem a modlitbou, přečetli
i přítomní zaměstnanci verše z Bible, které poté
zapisovali čitelně na připravené archy. Přepisování
je pro nás příjemným zastavením u Božího slova
a přináší radost ze společného díla, uvedla
Natálie Klusová pastorační pracovnice.
Přepis Bible ve Stonavě
Vedoucí pečovatelské služby Bc. Uršula Byrtusová,
DiS. zapojila do přepisování kapitol Evangelia
Lukáše nejen klienty služby ale i kolegy, děti
základních škol a pedagogy.
Poděkování organizátorů akce patří všem
zúčastněným, kteří nám poskytují z průběhu
autor článku Mgr. Aneta Stanieková
Bohoslužba s ručním přepisováním
Bible v Bohumíně
Dne 20. 10. 2013 se v evangelickém kostele
v Bohumíně konala slavnostní bohoslužba
s názvem „Den diakonie“. Kromě členů farního
sboru se bohoslužby zúčastnili zaměstnanci MŠ,
ZŠ, SŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně
z odloučeného pracoviště v Bohumíně
a zaměstnanci stacionáře Salome Slezské diakonie
v Bohumíně. Vedoucími pracovníky
Mgr. Galuszkovou a Bc. Brzezinovou bylo
prezentováno, jak působí a na koho se zaměřuje
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionář Slezské
2
diakonie. Celou bohoslužbu provázel místní farář
Mgr. Roman Brzezina, který ve spojitosti s výročím
400 let Bible kralické kázal o Bibli - čím vším
vlastně Bible je a jakou hodnotu má čtení Bible
i v dnešní době. Hudbou posloužila hudební
skupina „Man-hu“ ze Smilovic. Po skončení
bohoslužby následovalo ruční přepisování Bible,
do kterého se mohl kdokoli zapojit. Pro přepisování
bylo vybráno Lukášovo evangelium a také děti,
které neumějí psát, mohly nakreslit obrázek
k danému příběhu z evangelia.
Senioři služby přepisovali, a někteří stále ještě
přepisují, vybranou kapitolu v pohodlí svého
domova. Vedoucí střediska ELIM navštívila děti
Základní školy s českým vyučovacím jazykem a děti
Základní školy s polským vyučovacím jazykem
na Holkovicích, aby jim nejen představila úkol,
ale také informovala o organizaci Slezské diakonii,
významu celé akce. Děti naslouchali vyprávění
o Bibli a o konkrétním příběhu, který v sobě
ukrývala 6. kapitola Evangelia podle Lukáše.
Po prezentaci se děti s velkým nadšením pustili
do přepisování a ti nejmladší začali kreslit.
Sbírka potravin pro chudé
autor článku Bc. Uršula Byrtusová, DiS.
Přátelské setkání ve Stonavě
Klienti EDENU přijali přátelské pozvání do Stonavy,
aby se seniory pečovatelské služby prožili společně
den plný aktivit a radosti. Nechyběla regionální
televize Polar. Ráno senioři vyzvedli své hosty
na zastávce a šli si společně zahrát minigolf
do parku PZKO Stonava. Navzájem si všichni
pomáhali, povídali si a navázali spolu krásný vztah.
Po minigolfu vzali dva senioři všechny
na procházku Stonavou. Roli průvodců zvládli
pro své hosty perfektně. Příjemně unaveni dorazili
do restaurace PZKO, kde kromě dobrého oběda pan
Stanislav z dílen všem nádherně zahrál na piáno.
Odpoledne setkání pokračovalo v kulturní
místnosti Domu s pečovatelskou službou, kde
se všichni občerstvili kávou a domácími pečenými
dobrotami, které upekly seniorky z pečovatelského
domu. K tomu pan Stanislav zahrál, tentokrát,
na kytaru, společně si všichni zazpívali a došlo
i na několik lidových písniček na akordeon.
Před ukončením společného setkání zahráli klienti
EDENU divadlo o lenochodovi. Tento den byl
pro všechny zúčastněné výjimečný, plný radosti,
emocí a zážitků.
Střediska Slezské diakonie - poradna ELPIS,
Sociální asistence, Program pro pěstounské rodiny
a Bazárek pod věží děkují všem, kdo se zúčastnili
akce ke Dni boje proti chudobě dne 18.10.2013
v centru Hutník v Třinci.
Tímto dnem jsme vyhlásili také potravinovou
sbírku pro potřebné rodiny s dětmi a přímo na akci
jsme sesbírali dva velké koše potravin.
Sbírka potrvá do 31.12.2013 a trvanlivé potraviny
můžete nosit na adresu Frýdecká 136 Třinec
do budovy bývalé evangelické fary.
(Bc. et Mgr. Pavla Golasowská)
3
co se událo...
autor článku Kateřina Bělavová
Vzdělávání v programu
pro pěstounské rodiny
Ve dnech 18. - 20. 10. 2013 se konal první
vzdělávací víkendový pobyt v rámci Programu
pro pěstounské rodiny, kterého se zúčastnilo
12 rodin z oblasti Těšínska. Pobyt se konal
ve školícím a ubytovacím středisku Karmel, které
se nachází v krásném a tichém prostředí
pod beskydskými vršky v obci Smilovice.
Cílem našeho týmu bylo nejen předat cenné rady
od profesionálních lektorů, ale také dopřát
pěstounům v tak uspěchané době trochu
odpočinku a relaxace. Děti měly připravený bohatý
program, největší ocenění dostali dva klauni,
se kterými si děti užily spoustu legrace. Odměnou
pro celý tým byli spokojené a vděčné rodiny a už
teď se všichni těší na další připravované vzdělávání
a setkávání s pěstounskými rodinami.
Slezská diakonie letos v Moravskoslezském kraji
uzavřela 100 dohod, v rámci kterých zabezpečuje
pěstounským rodičům 24 hodinové vzdělávání,
Program
pro pěstounské
rodiny
„Vzdělávání poskytovatelů
sociálních služeb
v regionu Těšínského
Slezska”
Nový projekt OP LZZ
Od 1. 10. 2013 odstartoval úsek náměstkyně
pro sociální práci nový projekt OP LZZ s názvem
„Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
v regionu Těšínského Slezska“.
Cílem tohoto projektu je zajištění odborného
vzdělávání pro pracovníky nejen Slezské diakonie,
ale také dalších 5 organizací poskytujících sociální
služby v regionu Těšínského Slezska.
poskytuje krátkodobé hlídání, zprostředkování
odborných služeb (psycholog, právník,
mediátor…), dále poskytuje podporu při
kontaktech s biologickou rodinou a také podporu
při řešení dalších obtížných záležitostí spojených
s pěstounstvím a poručnictvím. Další informace je
možné získat přímo od koordinátora programu
e-mail: [email protected]
„Akce byla podpořena z Nadace OKD“
autor článku Zuzana Hazan
Na Albrechticku se otevřelo
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Od 2. září 2013 otevřela Slezská diakonie kluby
pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas.
Kluby jsou strategicky umístěny ve třech obcích
Albrechticka: Městě Albrechticích, Jindřichově
a v Holčovicích. V dalších šesti obcích bude práce
probíhat v terénu. Do klubu může zavítat kdokoliv
ve věku 6 – 20 let. Dospívající se zde můžou sejít
s přáteli, pouštět hudbu, hrát různé hry nebo
se podívat na zajímavý film. Nízkoprahový klub
je tedy volnočasovou aktivitou a navíc poskytuje
sociální poradenství. Největší význam klubu spočívá
v jeho poradenské a preventivní činnosti.
Pracovníci klubů poskytují pomoc při těžkých
a krizových situacích a zároveň je pomáhají
operativně řešit. Mladí lidé si mohou dojít do klubu
pro radu v jednání s úřady, školou, policií nebo
pokud hledají práci či brigádu.
Cílem této sociální služby je orientace ve vztazích
Ve zkratce
a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví
rady, pomoc se vzděláváním, se zdravím,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc s uplatněním na trhu práce
rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti
a možností dětí a mladých lidí ve společnosti apod.
V období do června 2015 bude zajištěno vzdělávání
pracovníků těchto organizací v rámci
53 vzdělávacích kurzů rozdělených
do 10 tematických modulů, přičemž některé budou
vícekrát opakovány (celkem 122 běhů kurzů).
Tento projekt je spolufinancovaný z evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
OP LZZ. (Ing. Daniela Czyžová)
Pobytový kurz
pro rodiny s dětmi
Od 18. do 22. srpna se uskutečnil pobytový kurz
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.
Pobyt, kterého se zúčastnilo 5 rodin
z Moravskoslezského kraje, byl uspořádán
ve spolupráci dvou poraden rané péče Slezské
diakonie - Poradny rané péče SALOME a LYDIE.
Odbornost pobytu zajistili Mgr. Romana Straussová
z Centra terapie autismu a Mgr. Přemysl Mikoláš,
psycholog speciálně pedagogického centra.
Pobytový kurz byl určen celé rodině.
Děti se učily jak si hrát, pracovat samostatně
a realizovat různé úkoly. Nechyběla muzikoterapie,
výtvarná činnost, canisterapie, samostatné
procházky, nácvik komunikace, práce s denním
režimem aj. Pro rodiče byly připraveny přednášky,
aktivity v rámci terapeutické skupiny a individuální
konzultace. V době rodičovských aktivit byla péče
o děti zajištěna asistenty.
Jak uvedla jedna maminka: „Přínosné bylo
především to, že jsme mohli společně sdílet své
radosti i strasti. Pobyt mne posunul dál v práci
s mým dítětem a dodal mi energii do dalších dní.“
co se událo...
autor článku Bc. Marek Klus
PROMĚNY 2014
21. 9. 2013 jsme si připomněli Mezinárodní den
Alzheimerovy choroby. Cílem je zvýšit povědomí
o této těžké nemoci, kterou stále mnoho lidí
podceňuje. Na světě je přes 35 milionů lidí stiženo
demencí a v Evropě se dostává na první místo
v příčinách smrti, v České republice pak trpí
demencí více než 120 000 obyvatel.
Slezská diakonie, SILOE Ostrava jako kontaktní
místo České alzheimerovské společnosti v MSK
se také v rámci tzv. Pomerančového týdne
(16. 9. až 20. 9.) zapojila do osvěty formou
přednášky a doprovodných programů.
(zdroj www.alzheimer.cz)
Na webových stránkách www.promeny2014.cz
můžete pravidelně sledovat aktuální a zajímavé
informace týkající se tohoto projektu.
Dárky, které potěší
dvojnásobně
Věříme, že se Vám tento projekt bude líbit a že nás
také podpoříte ať už pak samotnou koupí
kalendáře PROMĚNY 2014, či jen o tomto projektu
řeknete svým příbuzným, známým či přátelům.
Za veškerou Vaší přízeň i podporu DĚKUJEME!
A byla svatba …
autor článku Bc. Svatava Olejková
Léto s indiány a piráty
ostrově. Díky podpoře MSK měl každý účastník
tábora asistentku, která mu pomáhala při zajištění
jeho potřeb a provázela jej společnými hrami.
Hledáme dobrovolníky
Pomoc bude každý dobrovolník poskytovat
konkrétní rodině, kde se bude věnovat dlouhodobě
zpravidla jednomu dítěti.Ve spolupráci se SOCIÁLNÍ
ASISTENCÍ Karviná, Orlová bylo vytipováno několik
Tradici gratulace s květinou pro nevěstu
se rozhodla změnit Joanna nyní již Kubicová, když
se rozhodla využít této příležitosti k tomu, aby
udělala radost i někomu dalšímu - konkrétně
dětem na Ukrajině. Rozhlásila tedy, že místo květin
přijímá i plyšové hračky.
A akce se setkala s úspěchem - plyšáci naplnili
jeden pytel a jsou již připraveni rozzářit dětské oči
na Ukrajině u příležitosti vánočních a novoročních
svátků.
Tímto chceme novomanželům Joanně
a Wieslawovi Kubicovým vyjádřit velké poděkování
a popřát jim hojnost Božího požehnání na jejich
společné cestě životem. (Mgr. Ilona Śniegoňová)
autor článku Mgr. Lucie Protivanská
Slezská diakonie hledá v rámci programu
Dobrovolnictví potřebným lidem dobrovolníky
z řad studentů středních škol, vyšších odborných
škol a vysokých škol, kteří chtějí pomoci dětem
s doučováním v přirozeném prostředí domácnosti.
Ve zkratce
Alzheimerova choroba
Slezská diakonie Vám po velkém loňském úspěchu
přináší charitativní fotografický projekt PROMĚNY
2014, autora Marka Kluse. 12 uživatelů/ek Slezské
diakonie azylového domu BETHEL Karviná, SÁRA
Třinec a Frýdek-Místek se nechalo zachytit
na fotografiích „PŘED“ a „PO“. První fotografie
poukazuje na skutečný obraz osoby bez přístřeší,
druhá je pak v reálném prostředí profese, která
je jeho/její snem případně ji kdysi vykonával/a.
Můžete se těšit na zajímavé profese jako jsou
námořník, soudkyně, hokejista, učitelka a mnohé
další.
Již třetím rokem se v Krnově konají příměstské
tábory pro děti s postižením. Pořádá je projekt
Slezské diakonie Už ne v jednom kolotoči, který
je podpořen Moravskoslezským krajem.
Děti s postižením tak měly možnost zažívat stejné
prázdninové aktivity jako jejich vrstevníci.
První z táborů se nesl v indiánském duchu.
Děti byly při indiánském obřadu přijaty do kmene
a učily se dovednostem jako je hod tomahavkem,
střelba z luku, stopování v pustině a dalším. Náplní
dnů bylo také výtvarné tvoření, zpívání, hry
a výlety.
Druhý z táborů byl pirátský. Během něj se
z námořníků stali piráti a na své lodi putovali
za pokladem, který byl ukryt na tajemném
4
rodin, kterým i přes to, že jsou v obtížné sociální
situaci, záleží na vzdělání svých dětí.
Zaujalo Vás to? Dobrovolnické centrum Slezské
diakonie nabízí dobrovolníkům komplexní školení,
pojištění, proplácení výdajů spojených s výkonem
dobrovolnické služby a po celou dobu trvání
programu rovněž metodickou i supervizní podporu.
Kontaktujte koordinátorku, paní
Irenu Minarčíkovou, DiS., tel.: +420 737 262 051
5
co se událo...
autor článku Gabriela Lhotská, DiS.
Předali jsme dárek Lucii Bílé
Když jsme se před dvěma měsíci dozvěděli, že
v našem městě bude vystupovat nejslavnější česká
zpěvačka Lucie Bílá, rozhodli jsme se, že jí prostě
musíme něco vyrobit. S Lucii Bílou jsme měli
možnost setkat se v rámci jejího koncertu v Novém
Jičíně při příležitosti oslav 700 let města. Byla to
velkolepá akce! A my byli její součástí. Opět mohli
klienti Slezské diakonie, sociálně terapeutických
dílen EFFATHA v Novém Jičíně ukázat, co umí,
ukázat svou originalitu. Díky starostovi města Nový
Jičín panu Dvořákovi jsme měli možnost osobně
se setkat se slavnou zpěvačkou v zákulisí.
Děkujeme pane starosto!!!
Setkání bylo plné energie, ostatně jako je celá
osobnost Lucie Bílé. Bylo plné úsměvů a vřelých
slov. Dárek předala paní Jitka, která se nejvíce
podílela na jeho výrobě. Rádi se s vámi podělíme
alespoň o jednu z fotografií …..
Ve zkratce
Nová pomoc s financemi
pro osoby s postižením
OBČANSKÁ PORADNA Havířov Slezské diakonie
realizuje od ledna 2013 nový projekt Finanční
gramotnost. Projekt nabízí odborné poradenství
v oblasti finanční gramotnosti a prevence předlužení
osobám se zdravotním postižením a osobám
s chronickým duševním onemocněním, které
představují cílovou skupinu tohoto projektu. Projekt
chce takto pomoci osobám, které se potýkají s
předlužeností, nebo těm, které jsou tímto ohroženy.
O poskytnutí odborného poradenství můžou zájemci
požádat sami nebo přes své zastupující organizace.
Uživatelé nebo organizace se obrátí
na OBČASKOU PORADNU Havířov, která sídlí
na ulici Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark,
telefonicky 734 864 124 či prostřednictvím
e-mailu: [email protected] Odborné
poradenství je poskytováno v domácím prostředí
uživatele, v organizaci jejímž je uživatelem,
popřípadě v konzultační místnosti OBČANSKÉ
PORADNY Havířov.
Uvedený projekt se bude realizovat do 31. 12. 2014
a je podporován z Evropského sociálního fondu
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt je realizován za účasti
partnerů: Asociace občanských poraden, Česká
asociace pečovatelské služby, VIDA o. s., Občanská
poradna Třebíč, OBČANSKÁ PORADNA Havířov
Slezské diakonie. (Kateřina Wartová, DiS.)
Děkujeme Městské policii
V úterý 24. 9. 2013 žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské
diakonie, Střední školy praktické Starý Bohumín
navštívili základnu Městské policie v Bohumíně.
Strážníci velmi ochotně dětem předvedli kamerový
systém, vysílačky, neprůstřelnou vestu a střelnou
zbraň. Žáci si s velkým zájmem vyzkoušeli
i alkoholtester. Velký úspěch u dětí mělo i policejní
auto, které nám předvedli i s houkáním. Všichni byli
s akcí velmi spokojení. Pedagogové a žáci tímto
děkují strážníkům Městské policie za ochotu a těší
se na pokračování oboustranné spolupráce.
(Mgr. Lenka Malcharová)
téma
6
Sociálně terapeutické
dílny - mají svůj smysl
„Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce.
Nemůžu už bez dílny být, učíme se tady různým
věcem... Bez dílen bych už neměl žádnou radost
v životě. Žiju jako ostatní - zdraví - lidé.“
Každý člověk, ať zdravý či jakkoli handicapovaný
chce být prospěšný, chce něco dokázat , chce
ukázat, že UMÍ. Dokázat to sobě i druhým. Lidé
se zdravotním postižením mají mít v co nejvyšší
možné míře stejná práva jako ostatní lidé.
V minulosti byla tato práva velmi často porušována,
šlo jen o zabezpečení základních potřeb lidí
s mentálním postižením, aby přežili. Ti, kteří
dokázali pracovat, pomáhali při jednoduchých
činnostech za jídlo, ošacení a ubytování.
V posledním desetiletí se však podařilo udělat velmi
mnoho ve prospěch lidí s jakýmkoli postižením.
Řada lidí si myslí, že život postiženého člověka
nemá smysl. Že člověk s postižením je neužitečný
pro společnost, která na něj jen doplácí. Avšak
mnozí postižení se dokážou uplatnit v životě a být
prospěšní! A místem, kde toto všechno mohou
dokázat nejen druhým, ale především sobě
samotným jsou sociálně terapeutické dílny. Jsou
místem, kde se mohou nejen učit novým věcem,
trénovat ty, které už umí a nechtějí je zapomenout,
ale také místem, kde mohou potkávat nové
kamarády a nové lásky…
Dílny jsou pro ty, kteří se rozhodnou:
„Chci se potkávat“ - chtějí někoho nového potkat, být mezi svými
vrstevníky, poznat nové kamarády…
„Chci se naučit“ - chtějí se něčemu novému naučit, chtějí umět více a více
- plést košíky, pracovat s keramikou, se dřevem, vyšívat, šít, tkát na stavu,
chtějí umět vařit, starat se o svou domácnost, hospodařit apod.
„Chci pracovat“ - chtějí pracovat jako jejich rodiče, sourozenci, kamarádi,
ale myslí si, že ještě neumí všechno, co k dobrému pracovnímu výkonu
potřebují. Neumí třeba chodit někam včas, neumí vydržet u práce, neumí
si říct o pomoc, neumí pracovat delší dobu…
Práce je charakteristickým atributem dospělosti
a samostatnosti každého člověka, bez ohledu na to,
jestli se jedná o člověka zdravého nebo zdravotně
postiženého. Práce poskytuje ekonomickou
nezávislost a vyšší životní standart, pozitivně
ovlivňuje sebeurčení člověka a jeho seberealizaci.
Dílny jsou místem, kde mohou lidé ať již
s mentálním či psychickým onemocněním
pokračovat v učení a rozvíjení dovedností,
kompetencí a intelektových schopností.
Sociálně terapeutické dílny mají svůj smysl,
transformace pobytových zařízení by bez této
služby nebyla úplná, protože potřeba uplatnění
se ve volném čase je nedílnou součástí života
každého z nás.
Gabriela Lhotská, DiS.
koordinátor střediska EFFATHA Nový Jičín
7
téma
Žijeme společnými zážitky
aneb jak vypadá rok
v sociálně terapeutických dílnách
v Novém Jičíně
Naše aktivity v průběhu roku směřují k co nejvyššímu
možnému uplatnění a začlenění našich klientů
do společnosti. Neustále se snažíme přicházet s novými
projekty, novými zážitky pro naše klienty, alternativním
uplatněním. Představíme Vám alespoň některé naše
projekty.
projekt „Poznáváme řemesla aneb
jednou nohou v práci“
Cílem projektu bylo ukázat našim klientům běžný
pracovní proces, co vše obnáší „pracovat”, jak to
v reálné praxi „chodí“, co je od nich v práci
očekáváno. Zkrátka, co musí zvládnout, než „vyrazí“
na trh práce. Mnozí totiž mají zkreslené představy
o pracovním procesu.
Uspořádali jsme exkurze do vybraných chráněných
dílen či přímého provozu továren v Moravskoslezském kraji. Na jednom místě jsme měli dokonce
možnost vyzkoušet si pracovní provoz. Najeli jsme
necelých 600 km. Díky projektu jsme mohli
uspořádat také kurz pro rodiče, opatrovníky
na téma osamostatňování. I díky projektu
se z 11 klientů třem podařilo získat zaměstnání,
ať již na plný či částečný úvazek. Ostatní jsou
kladně motivováni hledat práci.
Projekt byl podpořen grantem ČSOB
a Era – Pomáháme společně.
projekt „Za společným úsměvem“
Jedná se o první maňáskové divadlo lidí
s mentálním postižením v České republice.
Rádi bychom navštěvovali dětské domovy, dětské
oddělení nemocnic, mateřské školy, 1.stupeň ZŠ,
knihovny, stacionáře či jiné sociální služby napříč
celého Moravskoslezského kraje. Rádi bychom
vyčarovali úsměv na tváři všem, kteří to potřebují.
Klienty naší služby se snažíme zapojit do běžného
života ve společnosti - chceme jim dát pocit
užitečnosti, dokázat jim samotným, že UMÍ
a mohou dokázat „velké“ věci. Že smyslem života
není jen brát, ale i dávat.
Jedná se o alternativu uplatnění našich klientů.
Ne všichni klienti se mohou uplatnit na trhu práce,
proto hraní divadla je pro ně možností uplatnění,
seberealizace.
Také tento projekt byl podpořen grantem ČSOB
a Era – Pomáháme společně.
EFFATHA Nový Jičín,
sociálně terapeutické dílny
U Jičínky 25
741 01 Nový Jičín
EFFATHA Nový Jičín,
sociálně terapeutické dílny
Pod Lipami 19
741 01 Nový Jičín
téma
8
Perličky
Výstavy
Setkání s paní Lucii Bílou
Každoročně vystavujeme naše
výrobky, prezentujeme středisko
i organizaci na různých typech
výstav, jarmarcích.V letošním roce
2013 jsme uspořádali výstavu „Ruce,
které umí“ v Městské knihovně v Novém
Jičíně. Součástí bylo ve vybrané dny
i maňáskové divadlo pro děti ZŠ.
S naší nejslavnější zpěvačkou Lucií Bílou jsme se
setkali v rámci jejího koncertu v Novém Jičíně
při příležitosti oslav 700 let města. Byla to
velkolepá akce! A my byli její součástí.
Opět mohli klienti Slezské diakonie, sociálně
terapeutických dílen EFFATHA v Novém Jičíně
ukázat, co umí. Darovali jsme jí dva z našich
výrobků.
Miniškolička vaření
„Šikovné ruce“
Pod vedením zkušeného šéfkuchaře
Martina Holka mohli naši klienti
vyzkoušet speciální pokrmy, učili
se základům stolování.
K tomu všemu jim přišla
zazpívat sólistka opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě paní Marianna
Pillárová.
Po dva roky se naši klienti účastní soutěže
„Šikovné ruce“ v Bruntále. Soutěž probíhá
v pracovních dovednostech lidí s mentálním postižením. Někteří z našich klientů
získali i ocenění nejvyšší.
To je jen malý výčet toho, co všechno
můžeme s klienty EFFATHA Nový Jičín, sociálně
terapeutické dílny prožít společně.
Výrobky
V našem středisku se orientujeme na práci se dřevem, keramikou, textilem.
Výrobky je možné zakoupit si přímo u nás na středisku (EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny, U Jičínky 25,
741 01 Nový Jičín, tel. 734 366 561), vybrat si můžete třeba na našich facebookových stránkách.
Zakoupit je můžete také ve vybraných prodejnách v Novém Jičíně, Odrách, Kopřivnici, Ostravě, Krnově. Naše výrobky vznikají v rámci pracovní terapie, nejsme
chráněnými dílnami, proto je potřeba počítat s delší dobou dodání. Nejsme sériovou výrobou - každý náš výrobek je ORIGINÁL !!!
Slezská diakonie provozuje sociálně terapeutické dílny také v dalších městech:
EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické
dílny
V Aleji 435
734 01 Karviná - Ráj
EBEN-EZER Český Těšín
sociálně terapeutické dílny
Vělopolská 243
737 01 Český Těšín - Horní Žukov
EFFATHA Krnov
sociálně terapeutické
dílny
Hlubčická 294/9
794 01 Krnov
Pod Bezručovým
vrchem
EFFATHA Frýdek-Místek,
Frýdlant nad Ostravicí
sociálně terapeutické díny
tř. T. G. Masaryka 1101
738 01 Frýdek - Místek
9
mezinárodní dobrovolnictví - představujeme nové tváře
Rok mezinárodním
dobrovolníkem
Začátkem září 2013 začala některá
střediska Slezské diakonie a partnerské
organizace hostovat již devátou
generaci mezinárodních dobrovolníků.
14 dobrovolníků bude po 10 až 12
měsíců vykonávat dobrovolnou službu
na různých místech Moravskoslezského
kraje a bude se tak přímo podílet
na sociálních službách a vzdělávání,
které Slezská diakonie a její partnerské
organizace poskytují.
Po svém příjezdu se dobrovolníci zúčastnili šesti denního semináře, který
umožnil jejich seznámení a mimo jiné nabídl i intenzivní kurz českého jazyka.
Po tomto semináři začali dobrovolníci pomáhat na svých střediscích a prakticky
tak začala jejich dobrovolná služba. Během dobrovolné služby se dobrovolníci
zúčastní ještě dvou seminářů pořádaných Slezskou diakonií, budou mít
příležitost navštívit střediska všech dobrovolníků, a také se seznámí s dalšími
mezinárodními dobrovolníky v ČR na seminářích České národní agentury
Mládež.
Slezská diakonie má s mezinárodním dobrovolnictvím už skoro 10 letou
zkušenost a od roku 2005 hostovala 77 mezinárodních dobrovolníků, kteří
pocházeli z Dánska, Francie, Itálie, Izraele, Maďarska, Německa, Nizozemí,
Palestiny, Polska, Slovenska, Španělska, Švédska, Ukrajiny a USA. Dobrovolníci
zde v ČR pracují se seniory, s lidmi všech věkových skupin (včetně dětí), kteří
mají různé typy postižení, s lidmi bez domova, s mládeží nebo s romskou
minoritou.
Slezská diakonie je také vysílající organizací mezinárodních dobrovolníků.
Do zahraničí jsme vyslali 9 dobrovolníků. Tento rok Jakuba a Zuzanu Smyčkovy
do Dánska a Martina Grinvalského do Portugalska. Jakubova dobrovolná služba
je zaměřená na vzdělávání v oblasti IT, Zuzka působí v centru, které podporuje
inkluzi imigrantů v Kodani. Martinův projekt je zaměřen na práci a podporu
mládeže ve vyloučené oblasti města Faro.
Co přináší mezinárodní dobrovolnictví?
Pokud pojedete do zahraničí jako dobrovolník, vrátíte se bohatší o mnoho
zkušeností a zážitků. Naučíte se nové věci, nový jazyk a zjistíte, jaké to je
dlouhodobě žít v cizí zemi. Pokud budete mít mezinárodního dobrovolníka
na středisku, tak získáte mladou motivovanou osobu, která dá službě, kterou
poskytujete nový rozměr. Na rok se dobrovolník stane součástí Vašeho týmu
a v různých směrech obohatí uživatele, kolektiv střediska i Vaše rodiny.
Pokud máte zájem jako dobrovolník vycestovat či jako středisko nebo partnerská
organizace se do mezinárodního dobrovolnictví zapojit hostováním, kontaktujte
koordinátorku programu paní:
Bc. et Mgr. Zuzanu Hartmannovou
telefon: 558 764 342, mobil: 731 625 188
email: [email protected]
Mezinárodní dobrovolníci a jejich projekty
Jan-Malte Paatz - Německo
Komunitní centrum Mojská, Český Těšín
(seřazeni shora zleva)
Josephine Finckh - Německo
Mateřská a základní škola Slezské diakonie v Krnově
Rosa Reinisch - Německo
TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
Roman Bulak - Ukrajina
EDEN Český Těšín, denní stacionář
Márk Borbély - Maďarsko
EBEN- EZER Český Těšín, Domov pro osoby se zdravotním postižením
EBEN- EZER Český Těšín, Sociálně terapeutické dílny
Arianna Issoglio - Itálie
Podpůrné skupinové aktivity pro rodiče (projekt Nejsme na to Sami; NINIVE Krnov,
Kavárna, čajovna, Mateřské centrum; Poradna rané péče MATANA Krnov)
Oleksandra Prylezhnieva - Ukrajina
Střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně
Katharina Becker - Německo
JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby
Charlène Demestre - Francie
BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby s postižením
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory
Dóra Gacsal - Maďarsko
Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie v Karviné
Maike Eimer - Německo
Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie v Bohumíně
Iryna Khlyebushkina - Ukrajina
Komunitní centrum Mojská, Český Těšín
Soma Marton - Maďarsko
Klub ON-LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tito Pasini - Itálie (není na společné fotografii)
Mateřská a základní škola Slezské diakonie v Krnově
z redakční pošty
10
Rok plný zážitků
Článek bývalé dobrovolnice Slezské diakonie Elly Walch
z Německa, která strávila rok dobrovolnické služby
na střediscích BETEZDA a BETANIA v Komorní Lhotce.
Když jsem před rokem opouštěla německou vlast, svou rodinu, kamarády, svůj
každodenní život a propůjčila jsem rok svého života dobrovolnictví v České
republice, byla jsem velmi nervózní a nejistá. "Jak budu komunikovat v práci,
když umím jenom "Ahoj"? Jaké úkoly na mě čekají? A budu vůbec vítána?“
Obavy, úzkost, starosti. Vše bylo zbytečné! Od začátku jsem byla překvapená,
jak srdeční a otevření klienti a kolegové byli a jak jsem byla najednou součástí
týmu. Ačkoli když se ohlédnu, tak jazyková bariéra byla pro mě největší překážkou. Museli jsme hodně mluvit anglicky nebo německy nebo rukama, nohama
což mi dost ze začátku pomohlo. Pomalu a jistě jsem si zvykla i na svou práci.
V BETEZDĚ, domově pro osoby se zdravotním postižením, jsem pomáhala
především v trávení volného času s klienty. Vyráběli jsme různé předměty, hodně
jsme zpívali a jednou týdně jsme chodili na kuželky. Později jsem organizovala
samostatně akce jako letní olympiádu a jednou měsíčně společné návštěvy
uživatelů středisek BETEZDA a BETANIA, kde jsme zpívali, společně četli a hráli
různé společenské hry aj. V prezentacích na Vánoce a Velikonoce jsem představila
německou kulturu a tradice. Také jsme jednou vařili tradiční, německé "Spätzle"
(těstoviny). V BETANII jsem četla uživatelům, doprovázela jsem seniory
na procházkách, povídala jsem si s nimi a učila se vařit česká jídla.
Všechny tyto úkoly v práci a srdečná spolupráce mi daly tolik, že moje
dobrovolnictví bylo pro mě jedinečným zážitkem! Od začátku jsem se cítila velmi
dobře a jsem vděčná za všechno, co jsem se naučila v této fázi života! Ať už to jsou
na jednu stranu praktické, každodenní schopnosti jak nakládat s mými vlastními
financemi, učit se plést nebo se starat o můj první rozpočet nebo na druhou stranu
také osobnostní rozvoj a růst.
Díky mé práci se zdravotně postiženými lidmi a seniory, jsem v průběhu času
získala nezávislost potřebnou pro život v cizí zemi a celá výměna pro mě
znamenala také rozvoj duchovní - získání širšího pohledu na sociální interakce
ve společnosti, střet kultur a Evropu.
Děkuji všem, kteří mě podporovali v této cestě!
Vaše Elly
PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ DIAKONIE
Birmingham City Mission
Ve dnech 7. - 11. října se čtyřčlenná skupina zastupující Slezskou diakonii
(Mgr. Et Ing. Jiří Kaleta, Mgr. Filipková Zuzana, Ph. D., Ing. Jana Danel
a Bc. Marek Stebel) zúčastnila čtyřdenní návštěvy města Birmingham ve Velké
Británii. Přesněji řečeno, cílem byla návštěva partnerské organizace Birmingham
City Mission (městská misie) a seznámení se s její činností a aktivitami.
Jelikož Slezská diakonie dlouhodobě spolupracuje se světovou a především
evropskou asociací City Mission sdružující městské misie v různých zemích,
dochází pravidelně ke vzájemným návštěvám těchto organizací a pracovníci
Slezské diakonie tak měli možnost již několikrát navštívit sesterské organizace
v Birminghamu, Německu nebo Švédsku.
Hlavní náplní našeho programu bylo seznámení se se základními složkami práce
Birminghamské City Mission, a to nejen formou pasivní účasti, ale také aktivním
zapojením se v rámci některých činností. Měli jsme tak možnost vidět, jak
funguje práce City Mission ve školách, v nemocnici, zúčastnili jsme se
společného oběda v rámci klubu pro seniory. Aktivně jsme se také podíleli
na sběru, svozu a třídění potravin a dalších věcí pro lidi ohrožené chudobou.
Silnou zkušeností pro mě jakožto pracovníka s cílovou skupinou osob bez
přístřeší bylo rozdávání jídla pro bezdomovce a další potřebné na denním centru,
kde jsem měl také možnost se osobně sdílet se svým svědectvím o Božím vedení
v mém životě.
Tato návštěva nás natolik oslovila, že jsme si ji následující den zopakovali, kde
se pro změnu sdílel s evangeliem pastor Kaleta. Velice zajímavé a inspirující bylo
také vidět práci City Mission „v terénu“, především pak praktická ukázka sdílení
evangelia na ulici plné kolemjdoucích lidí či využití známého autobusu „doubledecker“ jako misijního prostředku pro práci s dětmi.
Specifikem Birminghamské City Mission, které upoutalo naši pozornost, byl
velký důraz na duchovní rozměr jejich práce. Ať už se jednalo o práci ve školách,
v nemocnici, se seniory či s bezdomovci, vždy se v jejich činnostech výrazně
objevoval křesťanský aspekt a důraz na misijní zaměření organizace.
Z osobního pohledu jakožto zaměstnance Slezské diakonie vnímám takovéto
výměnné pobyty jako velice prospěšné, a to především z důvodu možnosti
načerpání inspirace pro sociální práci, ale také jako velké povzbuzení pro další
rozvoj duchovní práce v naší organizaci.
Bc. Marek Stebel
vedoucí střediska BETHEL Třinec
11
nové projekty Slezské diakonie
Projekt RENEWAL
Starým autům vdechnou nový punc
V garáži vedle budovy Slezské diakonie
se usilovně pracuje. Jednomu autu právě
uřezávají střechu, jinému opravují dveře.
Úspěšně zde totiž pokračuje projekt
nazvaný Renewal, který Slezská diakonie
zastřešuje. Vybraní dlouhodobě
nezaměstnaní klienti tady opravují
stará auta.
S výjimkou jedné šestsettřináctky jsou to vše cadillacy.
Ten první, jímž celý projekt začal, je typ Seville z roku 1976 a v květnu už získal
veteránskou atestaci. Další vůz z r. 1959 je v podstatě prvním komerčním
plánem, protože smontování již zrenovovaného auta si objednala soukromá
brněnská firma. Najdeme tady také jedno vzácné provedení z roku 1980 a poté
ještě pracovní automobil. A navíc také soukromé vozy stejné značky obou
sociálních pracovníků (a fanoušků „amerik“), kteří mají tento projekt na starosti.
Projekt vznikl v roce 2011 původně jako terapeutická aktivita,
ale s přibývající prací začalo být zřejmé, že se projektu bude potřeba věnovat
pravidelně.
„V současné době usilujeme o to, abychom opravování aut nastartovali
jako sociální podnikání a to už musíme počítat s tím, že někoho
i zaměstnáme,“ prozrazuje plány Stanislav Mrózek z třineckého azylového
střediska BETHEL. „Zatím klienti opravují a renovují totiž pro sebe, nemají
to nijak placené,“ vysvětlil.
V současné době tady pracují tři klienti a všichni by rádi na novém pracovišti
pokračovali. Jan Navrátil, jenž se na aktivitě podílí už od úplného začátku, říká,
že nejvíce jej bavila práce na prvním cadillacu. Ovšem když je třeba něco udělat,
pracují všichni na všem. Jediné sprosté slovo tady je „nejde“, říká k tomu sociální
pracovník Andrzej Kraina a chválí všechny za to, že si při opravách počínají
samostatně a poradí si i s věcmi, které předtím neznali.
Auta se dostala už na několik automobilových srazů či na veletrh
sociálních služeb v Hamburgu. Nejen, že tak mohou důstojně reprezentovat
Slezskou diakonii, ale při prezentaci týmu se tito lidé setkávají s uznáním
a obdivem, že dokáží vytvořit něco hodnotného, na což už možná sami
zapomněli. Však oprava veteránů také jistě nese punc výjimečnosti.
Stávající prostory garáží v Českém Těšíně budou zrušeny, a proto se chystá
v nejbližší době stěhování do Frýdku-Místku, kde jeden ze sponzorů bezplatně
poskytne část haly.
Pan Mrózek podotýká, že do projektu je třeba vybírat takové lidi, kteří nejsou
příliš zadluženi a kteří mají předpoklady k tomu, aby se dostali zpět do běžného
života. Sám ovšem říká, že například lidé, kteří se mu zdáli ideální, toho nechali
a naopak jiní jej překvapili a tato zkušenost s pracovními návyky jim pomohla.
V jednom případě i k nalezení zaměstnání.
A co je podle pana Mrózka nejdůležitější?
„Aby byli spokojeni lidé, kteří tady dělají, investují do své budoucnosti, něčemu
se naučí, my jako Slezská diakonie si přejeme, abychom byli spokojeni s tím, že
svoji práci děláme dobře, že naši klienti se někam posunují a sponzoři, aby mohli
být hrdí na to, že někomu hmatatelně pomohli zařadit se do pracovního procesu,
do běžného života.“
Ondřej Blecha
autor článku
nové projekty Slezské diakonie
12
Domov se zvláštním režimem
pro seniory s poruchami paměti
Vybudování Domova se zvláštním režimem pro
seniory s poruchami paměti vznikne rekonstrukcí
a přístavbou budovy na Rolnické ulici č. 55
v Ostravě - Nové Vsi. Jedná se o budovu, kde již nyní
provozuje Slezská diakonie několik středisek (SILOE,
ELIM, DORKAS, Sociální asistence Ostrava)
a zároveň je zde zázemí pro vedení Oblasti Ostrava,
Havířov.
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění služeb
pro seniory v rámci budovy. Jedná se o sérii
menších rekonstrukcí včetně zateplení budovy
a výměny oken, zajištění bezbariérovosti včetně
zřízení výtahu. Zajištění dostupnosti služeb
i společenského a kulturního vyžití pro cílovou
skupinu bude zabezpečeno zakoupením dopravních
prostředků, konkrétně tranzitu a dvou osobních
vozidel. Díky přístavbě jednoho patra vznikne
zázemí Domova se zvláštním režimem
s kapacitou 12 lůžek (dva jednolůžkové a pět
dvoulůžkových pokojů). Tímto bude zajištěna
ucelená škála služeb pro seniory s poruchami
paměti v rámci terénních, ambulantních a nově
i pobytových sociálních služeb.
Lidé s poruchami paměti a jejich rodinní příslušníci
zde najdou možnost konzultací, edukačních
programů pro veřejnost, svépomocné skupiny
pro rodinné příslušníky klientů i pro klienty,
pečovatelskou službu, centrum denních služeb,
domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby.
Tímto vznikne komplexní systém péče o seniory
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem
demence tak, aby se zvýšila jejich kvalita života
a snížila úroveň stresu u rodinných příslušníků.
Tento projektu s názvem „Kvalitní život i v nemoci“
je podpořený švýcarsko-českým fondem
spolupráce. Celkové přepokládané náklady
projektu činí 25 281 389 Kč, které budou plně
financovány z dotace švýcarsko-českého fondu
spolupráce. Časový harmonogram rekonstrukce
a přístavby je plánován do konce roku 2014.
Mgr. Ilona Śniegoňová
vedoucí odboru Projekty a racionalizace řízení
Otevření prodejny “ barevný domov“ CHRPA
sociální firma Slezské diakonie o.p.s.
Jmenujeme se CHRPA sociální firma Slezské diakonie o.p.s. a zaměstnáváme lidi
se zdravotním postižením. Vyrábíme bytové doplňky dárkové a reklamní
předměty. Provozujeme zahradnictví a veřejné WC v Krnově. V současné době
máme 27 zaměstnanců a z toho 23 se zdravotním postižením. Získali jsme jako
prozatím jediní v Moravskoslezském kraji ochrannou známku Česká kvalita
Práce postižených.
9.00 - 17.00
Naše výrobky jsou především ručně malované sklo, porcelán, hedvábí, textil,
kov a výrobky z těchto materiálů. Novinkou je řezání a gravírování laserem.
9.00 - 12.00
Jsme zde
pro vás
Po - Pá
So
Výrobky od nás odebírají firmy pro své zaměstnance a zákazníky jako dárkové
předměty. Dále dodáváme do ostatních prodejen s dárkovým zbožím a bytovými
doplňky. Mezi naše největší odběratele patří BLUE PRAHA se svými několika
luxusními obchody v centru Prahy dále mezi největší odběratele patří KOFOLA,
SIEMENS, ČSOB, ČESKÁ SPOŘITELNA, AWT a mnoho dalších.
Nová prodejna v Ostravě
Po velkém úspěchu naší vlastní prodejny v Krnově a velkém zájmu zákazníků
z okolí Ostravy jsme se rozhodli otevřít svou prodejnu v Ostravě na ulici
Tyršova14. Obchod je umístěn v centru Ostravy pár metrů od zastávky tramvaje
kavárny Elektra a kousek od Masarykova náměstí.
V prodejně BAREVNÝ DOMOV najdete vše ke zkrášlení svého bytu, dárky pro své
blízké, přátele nebo obchodní partnery. Prodáváme zde nejen naše výrobky,
ale také výrobky ostatních sociálních firem, chráněných dílen a živnostníků, kteří
své výrobky vyrábí ručně. Opravdu každý kus je zde originál.
Najdete zde ručně malovaný porcelán (hrníčky, talíře, cukřenky, šálky na kávu),
skleněné vázy, svícny, obrovský výběr svíček, polštářů a ubrusů. Keramiku,
drátěné koše a ošatky. Dekorace nejen do dětských pokojíčků. Přírodní
kosmetiku, koupelové soli, mýdla. Můžete si zde na objednávku nechat
namalovat téměř cokoliv. Nebo si můžete nechat vygravírovat fotografii nebo
nějaký text do skla, kůže, kamene, dřeva, kovu a dalších materiálů.
Na 170 m 2 si pohladíte svou duši pohledem na překrásné výrobky a nadýcháte
se rozmanitých vůní. A co se týče dárků a bytových doplňků tak si zde snad
vybere opravdu každý.
13
sponzoring
Slavnostní předání vysněného automobilu
Dne 22. října se konalo slavnostní předání auta značky Renault Kangoo Slezské
diakonii, konkrétně středisku EBEN-EZER, ambulantní službě sociálně
terapeutických DÍLEN a pobytové službě DOMOV pro osoby se zdravotním
postižením. Předání proběhlo na krásném místě v Petrovicích u Karviné, a to
na Zámečku Petrovice. Celý projekt zrealizovala firma KOMPAKT spol. s.r.o.
Firma KOMPAKT spol. s.r.o. je reklamní agenturou, která dělá mimo jiné aktivity,
projekt s názvem „Sociální automobil“. Podstata projektu tkví ve spoluúčasti
různých firem a společností na vytvoření či obnovení vozového parku v zařízeních,
která jsou soustředěny na výchovu, rehabilitaci a integraci osob se zdravotním
postižením.
Slavnostního předání se účastnili tito hosté: Mgr. Andrea Beličinová, vedoucí
Oddělení sociálních věcí Český Těšín, Ing. Jaroslav Szromek, místostarosta obce
Komorní Lhotka, Mgr. Ing. Jiří Kaleta, předseda představenstva Slezské diakonie.
Dále také vedení Slezské diakonie, a to Mgr. Zuzana Filipková, PhD., ředitelka
a Ing. Bronislav Kostka, ekonomický náměstek. Za média se účastnila TV POLAR.
Program slavnostního předání zpestřili klienti střediska EBEN-EZER, a to
divadelním představením v rámci dramaskupiny KONTAKTY, které bylo velmi
pěkné a všem se moc líbilo.
Poděkování patří především všem sponzorům (viz níže), děkujeme majitelce
Zámečku Petrovice za krásné prostory a velmi lahodný raut, který uhradila
Ing. Jolanta Burkotová a děkujeme reklamní agentuře KOMPAKT spol. s.r.o.
za realizaci projektu „Sociální automobil“.
AC Steel a.s.; Anna Blažková; ARET STEEL s.r.o.; BERNDORF BÁDERBAU s.r.o.;
Bohumír KUKUCZKA; CDS CARS s.r.o.; Cieslar s.r.o.; GARSYS s.r.o.; GASCONTROL,
spol.s.r.o.; Jan Kolář; JAP TRADING s.r.o.; JK RIMEX s.r.o; KOEXIMPO, spol. s r.o.;
KOMA-Industry s.r.o.; KOVONA SYSTÉM a.s.; KOVOTOM Support s.r.o.; Leszek
BOCEK; Lucie Wojnarová Heczková; Martin Kolek s.r.o.; MEROPS spol. s r.o.;
METCOMP CZECH s.r.o.; MORCINEK,s.r.o.; PANTA&PYROTECHNIK s.r.o.; PCC MORAVA
- CHEM s.r.o.; PIRES s.r.o.; Prckův Ráj; PressMetal - CZ spol. s r.o.; PRO NORTH
CZECH, a.s.; REALITY BROKERS s.r.o; REVOLT s.r.o.; Richard Cieslar; Severomoravské
vodovody a kanalizace; SPADIP CZ, s.r.o; STEELTEC CZ, s.r.o; SVOBODNÉ ZAHRADY
KLUS, s.r.o.; TEB Český Těšín, s.r.o.; TĚŠÍNSKÉ JATKY, spol. s r.o.; TOS SECURITY, s.r.o.;
Trestles, a.s.; VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
Ing. Jana Danel
BC. Halina Pientoková, DiS. vedoucí střediska EBEN-EZER,
jehož klientům bude automobil sloužit, dodává:
„Je důležité, aby byl klient mobilní, aby se dostal tam, kam potřebuje, ne v rámci
sužby, ale i v rámci volného času, tedy osobního života klienta.
Klienty odvážíme, přivážíme a tyto služby můžeme nabídnout také těm, kteří k
nám docházejí např. z jiných pobytových zařízení Slezké diakonie BETEZDA,
EBEN-EZER nebo i z domova.
Pro naše uživatele to znamená mít více svobody, jedná se o menší auto,
a tak si klient může vyjet s kamarádem nebo i pracovníkem, je to příjemnější
a přizpůsobivější pro sociální začlenění. Když vyjíždí celá skupina, je to
viditelnější, než když vyjede člověk sám se svým pracovníkem, je to přirozené.
Jsme moc vděčni za tento projekt a děkujeme celému týmu firmy KOMPAKT,
který zajistil finanční prostředky a dokázal pro nás zajistit tento vůz“.
asistentka ředielky
Ne jen obyčejné nudle…
V polovině října dorazilo do Slezské diakonie auto s neobvyklým nákladem 1200
balíčků (600kg) těstovin. Tato dodávka byla výsledkem sponzorské iniciativy
pana Richarda Ševčíka z Brna, respektive leadrů organizace SETZER
INTERNATIONAL ČR, obchodního partnera Amway Česká Republika s.r.o.
Těstoviny poslouží osobám v nepříznivé sociální situaci v Moravskoslezském
kraji, které využívají služby Slezské diakonie. Těstoviny byly rozděleny dle
zjištěných potřeb do služeb: sociální asistence, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domov pro seniory, dům na půl cesty, chráněné bydlení, občanská
poradna a terénní program.
Tento, svým rozsahem poměrně netradiční, dar přinese užitek desítkám osob
na období následujících několika měsíců.
Zajímalo mě, co vedlo sponzora k tomu, věnovat Slezské diakonii tento typ
sponzorského daru a zde jsou jeho odpovědi, které mohou být zároveň inspirací
pro naši další práci.
Co Vás vedlo k podpoře Slezské diakonie ?
Hledáme možnosti, jak pomáhat co nejblíže místu, kde žijeme. Proto, jako
Moravák, jsem si vybral, na doporučení pana Daniela Skokana, vaši organizaci.
Proč jste zvolil tuto formu daru?
Tento věcný dar má synergické efekty do mých dalších aktivit a současně,
po konzultaci s vámi, se jedná opravdu o praktický dar.
Co očekáváte od organizace jako Slezská diakonie v oblasti
řešení sociálních problémů ?
Byl bych moc rád, kdyby Slezská diakonie dokázala pomáhat přesně v duchu
myšlenky: JE LEPŠÍ POTŘEBNÉ NAUČIT RYBAŘIT, NEŽ JIM JEN DÁT RYBU.
Chtěla bych touto cestou panu Ševčíkovi srdečně poděkovat za podporu jménem
uživatelů služeb Slezské diakonie a také jménem jejích pracovníků. Věřím,
že budeme společně stát u zrodu řady nových “rybářů”.
Mgr. et Ing. Romana Bélová
náměstkyně pro sociální práci
14
Finanční pomoc umožní kvalitnější péči
Děkujeme KOMERČNÍ BANCE za grant pro střediska Slezské
diakonie BENJAMÍN v Krnově a BETEZDA v Komorní Lhotce
na zakoupení postelí, vodního lůžka a dalších speciálních
pomůcek pro vznik nové relaxační místnosti.
Finanční částka bude použita na zakoupení 7 nových postelí (včetně roštu
a matrací) pro uživatele střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka,
domov pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají problémy s mobilitou
nebo jsou staršího věku. Tyto postele nahradí 20 let staré válendy, které jsou již
nevyhovující a způsobují uživatelům další zdravotní problémy pohybového
aparátu. Nové postele umožní klientům důstojnější život v domově a kvalitnější
péči.
Středisko Slezské diakonie BENJAMÍN Krnov, denní stacionář, poskytuje podporu
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, přičemž důraz je
kladen na individuální potřeby klientů, kteří mimo jiné potřebují smyslové
a prožitkové terapie.
Finanční částka bude proto využita na zakoupení vodního lůžka a vybavení
relaxační místnosti, tj. zakoupení paměťové matrace pro klienty např. s rettovým
syndromem, kteří celý den tráví v kočáru nebo na lůžku, potřebují polohovat
a předcházet tak proleženinám. Dále budou pořízena světelná vlákna
a faseroptik, nezbytný k jejich projekci a vodící lišta.
Bc. Veronika Fofová
vedoucí střediska BENJAMÍN Krnov
koordinátor Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově
KONGRES
Gerontologické dny Ostrava 2013
Ve dnech 16. - 18. října 2013 proběhl již XVII. ročník Gerontologických dnů
Ostrava s mottem: ČLOVĚK – OBČAN – KLIENT. Tuto problematiku ovládlo
jednání a diskuse odborníků ze zdravotní a sociální sféry. Program byl letos
rozšířen o aktivity pro laickou veřejnost a především pro samotné seniory.
Kongres se konal v Domě kultury města Ostravy.
Slezská diakonie se účastnila kongresu jak pasivně (jako posluchač), tak aktivně
(jako přednášející, organizátor). Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., ředitelka Slezské
diakonie je již druhým rokem členkou tzv. přípravného výboru tohoto kongresu.
Ve čtvrtek 17. října zasedla na kongresu jako garant jednání právě Mgr. Zuzana
Filipková, Ph.D. spolu s Ing. Hanou Ježkovou, ředitelkou Domova Sluníčko. Tento
den byl věnován tématům jako dobrovolnictví, péče o pečující, komunikace
a stárnutí lidí s mentálním handicapem. V rámci dobrovolnictví v sociálních
službách mohli účastníci shlédnout tři přednášky. Jednu z nich vedla
i zaměstnankyně Slezské diakonie Mgr. Lucie Protivanská. Účastník si mohl
vyslechnout, kdo se může stát dobrovolníkem, v čem je to užitečné a jaká je to
příležitost pro jednotlivce i společnost. Nechyběla ani konkrétní zkušenost jedné
dobrovolnice z hospice Sv. Lukáše. Přednášku s názvem „Psychosociální pomoc
a podpora pečujícím v domácím prostředí“ připravil PhDr. Michal Panáček
z Charity Ostrava. Volných míst v domovech je velmi málo, proto spolupráce
domácích pečujících se sociálními službami se stávají trendem. Mgr. Jaroslava
Krömerová z KÚ MSK uvedla posluchače do problematiky komunikace a jejího
významu v sociálních službách. Mgr. Krömerová vyzdvihla jako velmi důležité
tyto tři hodnoty: partnerství, respekt, transparentnost. Na téma stárnutí lidí
s mentálním handicapem zazněly dohromady čtyři přednášky, například pana
PaeDr. Petra Matušky, Ph.D., ředitele Klíče.
Program letošních gerontologických dnů byl velmi vydařený co do obsahu,
rozmanitosti, příkladů dobré praxe a sdílených zkušeností.
Ing. Jana Danel
asistentka ředitelky
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
ředitelka Slezské diakonie
PaeDr. Petr Matuška, Ph.D.
ředitel Klíče
Ústředí Slezské diakonie
Na Nivách 7, 737 Český Těšín
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, [email protected], www.slezskadiakonie.cz
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. – ředitelka, tel.: 558 764 300, [email protected]
Ing. Bronislav Kostka – provozně ekonomický náměstek, tel.: 558 764 303, [email protected]
Mgr. et Ing. Romana Bélová – náměstkyně pro sociální práci, tel.: 731 137 998, [email protected]
Mgr. Ilona Śniegoňová – Projekty a racionalizace řízení, tel.: 558 764 346, [email protected]
Mgr. Lenka Waszutová, DiS. – Personální řízení, zahraniční vztahy a PR , tisková mluvčí, tel.: 558 764 320,
[email protected]
Bc. Halina Mihulková – Personalistika a mzdy, tel.: 558 764 312, [email protected]
Ing. Monika Klimková – Kvalita v sociálních službách, tel.: 558 764 339, [email protected]
ThDr. Miriam Prášilová, PhD. – pastorační pracovník, tel.: 558 764 365, [email protected]
Ing. Halina Klusová – Rozpočty a rozbory, tel.: 558 764 305, [email protected]
Mgr. Lucie Protivanská – Tuzemské dobrovolnictví, tel.: 558 764 344, [email protected]
Mgr. Zuzana Hartmannová – Mezinárodní dobrovolnictví, tel: 558 764 342, [email protected]
Oblast Karvinsko
Ing. Bc. Milana Bakšová – vedoucí, tel.: 596 325 631, [email protected]
Ivona Pecháčková – ekonom oblasti, tel.: 737 240 608, [email protected]
NOCLEHÁRNA A DENNÍ CENTRUM Karviná, tel.: 596 325 700, [email protected]
EUNIKA Karviná (denní stacionář, raná péče), tel.: 605 292 991, [email protected]
HANNAH Orlová (azylový dům pro matky s dětmi), tel.: 731 670 761, [email protected]
HOSANA Karviná (domov pro osoby se zdravotním postižením)
tel.: 596 349 535, [email protected]
EFFATHA Karviná (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 788 087, [email protected]
ON LINE Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program)
tel.: 731 428 974, [email protected]
SÁRA Petrovice u Karviné (dům pro ženy s dětmi v tísni), tel.: 596 361 703, [email protected]
OBČANSKÁ PORADNA Karviná, tel.: 596 323 031, [email protected]
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tel.: 734 433 057
- Karviná, [email protected]
- Orlová, elokované pracoviště, [email protected]
POHODA Karviná (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), tel.: 596 363 538, [email protected]
KONTAKT Karviná (terénní program), tel.: 596 363 538, [email protected]
Oblast Frýdek-Místek, Třinec
Petr Wiselka – vedoucí, tel.: 558 990 413, [email protected]
Bc. Yvona Murasová – ekonom oblasti, mob.: 739 548 858, [email protected]
BETHEL Frýdek-Místek (azylový dům, sociální rehabilitace, terénní program, noclehárna,
nízkoprahové denní centrum), tel.: 558 638 709, [email protected]
BETHEL Třinec (azylový dům, nízkoprahové denní centrum, sociální rehabilitace, terénní program),
tel.: 558 334 861, [email protected]
BETHEL Třinec-Kanada (noclehárna, Šatník Třinec), tel.: 558 490 412, [email protected]
BETHEL Karviná (azylový dům, noclehárna, sociální rehabilitace, terénní program,
nízkoprahové denní centrum), tel.: 596 318 208, [email protected]
JORDÁN Třinec (sociálně aktivizační služby pro osoby s duševním onemocněním)
tel.: 558 329 880, [email protected]
NOE TŘINEC (podpora samostatného bydlení), tel.: 737 478 288, [email protected]
SÁRA Frýdek-Místek (azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna pro ženy,
sociální rehabilitace), tel.: 734 640 266, [email protected]
SÁRA Třinec (azylový dům pro ženy), tel.: 558 990 401, [email protected]
ELPIS Třinec (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 558 320 300, [email protected]
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
- Třinec, tel.: 558 990 402, [email protected]
- Jablunkov, tel.: 558 990 402, [email protected]
- Frýdek-Místek, elokované pracoviště, tel.: 604 223 971, [email protected]
Oblast Diakonické školství
Mgr. Dagmar Siudová – vedoucí, tel.: 558 746 618, [email protected]
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Slezské diakonie,
- Český Těšín, tel.: 558 746 618, [email protected]
- Bohumín, ZŠ a MŠ tel.: 733 142 422, SŠ tel.: 733 142 423
- Karviná, tel.: 737 219 383
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA Slezské diakonie
- Krnov, tel.: 775 708 337, [email protected]
Úsek Brno
PhDr. Markéta Heroutová – vedoucí, tel.: 731 435 212, [email protected]
ELIADA Brno (osobní asistence, odlehčovací služby pro děti a mládež)
tel.: 734 437 318, [email protected]
DOREA Brno (raná péče), tel.: 734 643 234, [email protected]
Oblast Těšínsko
Mgr. Renata Sniegoňová – vedoucí, tel.: 737 212 774, [email protected]
Ing. Šárka Kullová – ekonom oblasti, [email protected], mob.: 736 525 555
ARCHA Český Těšín (chráněné bydlení), tel.: 734 369 695
BETANIA Komorní Lhotka (domov pro seniory), tel.: 558 694 267, [email protected]
BETEZDA Komorní Lhotka (domov pro osoby se zdravotním postižením),
tel.: 558 694 239, [email protected]
BETHEL Český Těšín (noclehárna, denní centrum, terénní program),
tel.: 731 682 236, [email protected]
EFFATHA Frýdek-Místek (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 369 695, [email protected]
EBEN-EZER Horní Žukov (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny),
tel.: 558 748 008, [email protected], [email protected]
EDEN Český Těšín (denní stacionář), tel.: 558 746 844, [email protected]
LYDIE Český Těšín (denní stacionář, raná péče), tel.: 558 712 728, [email protected]
NOE Frýdek-Místek (podpora samostatného bydlení), tel.: 734 369 695, [email protected]
RÚT (sociální rehabilitace)
- Český Těšín, tel.: 731 826 808, [email protected]
- Třinec, tel.: 558 990 403, [email protected]
- Frýdek-Místek, tel.: 737 227 857, [email protected]
TABITA (osobní asistence, odlehčovací služby)
- Český Těšín, tel.: 558 713 772, [email protected]
- Třinec, tel.: 558 990 404, [email protected]
- Jablunkov, tel.: 731 625 187, [email protected]
Oblast Ostrava, Havířov
Bc. Renáta Motyková, DiS. – vedoucí, tel.: 733 142 429, [email protected]
Bc. Alexandra Frašová – ekonom oblasti, tel.: 737 262 050, [email protected]
ARCHA Ostrava (chráněné bydlení), tel.: 731 670 763, [email protected]
DORKAS Ostrava (tísňová péče), tel.: 596 613 513, [email protected]
DUHOVÝ DŮM Ostrava (domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, odlehčovací služby)
tel.: 736 757 533, [email protected]
ELIM Ostrava (pečovatelská služba), tel.: 734 769 701, [email protected]
MATEŘSKÉ CENTRUM RODINKA Ostrava, tel.: 596 633 093, [email protected]
ELIM Stonava, (pečovatelská služba), tel.: 596 420 590, [email protected]
SILOE Ostrava (centrum denních služeb a odlehčovací služby pro seniory s poruchami paměti)
tel.: 734 769 700, [email protected]
SALOME Bohumín (denní stacionář, raná péče), tel.: 732 744 426, [email protected]
SOCIÁLNÍ ASISTENCE (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ohroženými sociální exkluzí)
- Ostrava, tel.: 734 769 703, [email protected]
- Bohumín, tel.: 734 360 326, [email protected]
KANAAN Bohumín (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež),
tel.: 596 011 722, [email protected]
KONTAKT Bohumín (terénní program), tel.: 596 011 722, [email protected]
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov (osoby ohrožené domácím násilím)
tel.: 596 611 239, [email protected]
PORADENSKÉ CENTRUM Ostrava
ELPIS Ostrava (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 734 645 275, [email protected]
OBČANSKÁ PORADNA, tel.: 734 645 275, [email protected]
PORADENSKÉ CENTRUM Havířov
KERIT Havířov (poradna pro osoby, které mají problémy se zvládaním násilí), tel.: 734 862 309,
[email protected]
OBČANSKÁ PORADNA, tel.: 734 864 124, [email protected]
Kontaktní místo OBČANSKÉ PORADNY, tel.: 734 862 311, [email protected]
PORADNA PRO RODINU, tel.: 732 804 353, [email protected]
Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín
Zuzana Hazan – vedoucí, tel.: 737 226 687, [email protected]
Veronika Kmentová – ekonom oblasti, tel.: 604 137 337, [email protected]
ARCHA Široká Niva (chráněné bydlení), tel.: 737 270 538, [email protected]
ARCHA Nový Jičín (chráněné bydlení), tel.: 733 142 411, [email protected]
BENJAMÍN Krnov (denní stacionář), tel.: 733 142 447, [email protected]
BETHEL Bruntál, Rýmařov (azylový dům), tel.: 554 719 052, [email protected]
KARMEL Tichá (denní a týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením)
tel.: 733 142 413, [email protected]
EDEN Nový Jičín (denní stacionář), tel.: 556 729 122, [email protected]
EFFATHA Krnov (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 285, [email protected]
EFFATHA Nový Jičín (sociálně terapeutické dílny), tel.: 734 366 561, [email protected]
ELPIS Bruntál (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání), tel.: 595 532 035, [email protected]
CHANA Bruntál (azylový dům pro ženy a matky s dětmi), tel.: 595 178 794, [email protected]
NINIVE Krnov (kavárna a čajovna, mateřské centrum), tel.: 737 226 687, [email protected]
NOE Krnov (podpora samostatného bydlení), tel.: 552 304 006, noe@sdk.cz
MATANA Krnov (raná péče, odlehčovací služby), tel.: 731 191 868, ranapece@sdk.cz
RÚT Krnov (sociální rehabilitace), tel.: 733 142 404, rut.kr@sdk.cz
RÚT Bruntál (sociální rehabilitace), tel.: 910 806 223, b.gavendova@sdk.cz
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
tel.: 734 439 347, soc.as@sdk.cz
TIMOTEI Bruntál (dům na půl cesty), tel.: 595 176 770, timotei@sdk.cz
Vydává Slezská diakonie. Vedoucí redaktor: Ing. Soňa Kantorová, grafická úprava: Markéta Fojtíková, korektura: Ing. Soňa Kantorová a redakční rada. Adresa redakce a administrace: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, ustredi@slezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz. Vychází čtyřikrát ročně. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky, registrační číslo MKČR E 12139.
Download

Informátor 4/2013 - Slezská diakonie