Karel Kysilka
Obyvatelstvo městečka Napajedel na přelomu let 1869/1870
Zpracováno na základě popisních archů ze sčítání lidu 1869 (SOkA Uherské Hradiště)
Berlín 2005
Úvod
Na začátku roku 1870 na základě zákona z března 1869 bylo v celém Rakousko-uherském mocnářství
provedeno sčítání lidu podle stavu k 31.12.1869.
Zákon určoval, že následná statistická šetření mají zachytit stav obyvatelstva v desetiletých obdobích a
to vždy k poslednímu prosinci posledního roku dekády. Samotné provedení šetření zajišťovaly obce,
sčítací jednotkou se stala domácnost. Dotazníky byly buď vyplňovány majitelem domu nebo
"sčítacími komisaři" na základě ústního sdělení sčítaných osob. O způsobu, jak bude provedeno,
rozhodovala velikost lokality a především vzdělanostní úroveň obyvatelstva.
Zpracování výsledků nebylo prováděno centrálně. Obecní úřady ve formě tabulek sumarizovaly přesně
určené údaje a jejich kombinace a analogickým způsobem postupovaly i okresní, krajské a zemské
úřady. Se sčítáním obyvatel bylo spojeno i sčítání domů včetně jejich základních charakteristik a také
sčítání dobytka
Zákon byl velmi detailní a vedle obecných ustanovení, kdy se má sčítání obyvatel provádět, určoval
způsob provádění a zpracování výsledků, čímž znemožnil použít jiné metody, které se v praxi
osvědčily mnohem lépe a vedly ke kvalitnějším výsledkům.
Do sčítacích archů směly nahlížet neúřední osoby - majitelé domů přebírali vyplněné oznamovací
lístky od nájemníků, část zpracování prováděli obecní úředníci. Nedostatečně byla chráněna osobní
data, ale současně nebyla možnost v odpovídající míře provádět revizi údajů a také tresty za uvedení
nesprávných údajů byly stanoveny příliš nízké.
Velké diskuse byly vedeny o termínu, ke kterému mělo být sčítání prováděno. Myšlenka, aby se
sčítání konalo během jednoho tzv. rozhodného dne, se prosadila na mezinárodních statistických
kongresech již v letech 1853 a 1860.
Otevřena zůstala otázka, který den v roce je nejvhodnější vzhledem k co nejpřesnějšímu zachycení
rozmístění obyvatelstva a jeho ekonomické aktivity. Většina evropských států sčítala obyvatelstvo v
posledním měsíci kalendářního roku - v prosinci. K prvnímu, případně 2. prosinci probíhalo sčítání v
Německu a Švýcarsku, k 15. prosinci např. v Bosně. Některé státy naopak preferovaly sčítání v jarních
měsících. Nejméně vhodné pro zachycení obyvatelstva se ukázaly být letní měsíce - vrcholily sezónní
migrace stavebních a zemědělských dělníků, mnozí z nich nocovali v provizorních stavbách a
přístřešcích, ve stodolách, ale i kupkách sena (to vše prakticky znemožňovalo tyto osoby později
vyhledat a korigovat jimi poskytnuté údaje), studenti dleli na prázdninách, zámožné vrstvy trávily čas
na letních bytech apod..
Zákon z roku 1869 pak určil za rozhodný den 31. prosinec (podobně jako ve Švédsku, Belgii,
Holandsku, Španělsku, Itálii a dalších státech). Nicméně ani tato volba nebyla optimální. Měla
nesporné výhody - bylo velmi snadné propočítat věk obyvatel a jednoduchým výpočtem zjistit i počet
osob o něž vzrostlo obyvatelstvo v obci přirozeným přírůstkem nebo migrací. Údaje o přirozené měně
obyvatelstva (t.j. o počtu narozených a zemřelých) byly tehdy za menší obce zveřejňovány pouze
sumárně za kalendářní rok. V době, kdy bylo nutno vše propočítávat ručně, nebyla tato skutečnost
zanedbatelná. Proti tomuto datu však hovořily značné nevýhody. Především docházelo ke zkreslení
hospodářské aktivity obyvatelstva - zcela ustal stavební ruch i výroba v odvětvích stavebních hmot a
vodní doprava. Také v ostatních odvětvích průmyslu byla zaměstnanost ovlivněna ročním obdobím.
Se závěrem roku končily na venkově smlouvy děvečkám a čeledínům, ve městech sloužícím. Poslední
den měsíce i čtvrtletí znamenal i ukončení mnoha nájemních smluv, proto ne vždy bylo možno
všechny osoby, které patřily k těmto skupinám obyvatel, zastihnout na novém místě. Stejně tak jejich
bývalí domácí nebyli mnohdy schopni o nich sdělit nutné informace. K tomu se družily i věci zcela
prozaické - podhorské a horské oblasti se ocitly pod sněhem a tudíž byly dopravně velmi obtížně
přístupné, čímž vznikaly další problémy při vyplňování a prověřování údajů, na obchůzku sčítacího
obvodu bylo málo času, neboť dny patřily k nejkratším v roce. O specifických problémech spojených s
oslavou silvestrovské noci snad není nutno se podrobněji zmiňovat.1
1
Zpracováno dle Veřejná správa č. 51-52/2000.
ii
Archy popisní či sčítací elaboráty měly 4 strany. Úvodní strana obsahovala označení země, politického
okresu, místní obce, číslo popisné a počet nájemníků v domě bydlících. Dále devítibodové ponaučení
k vyplňování údajů a varování před uvedením nepravdivých údajů či nesplněním povinností podle
zákona.
Strana dvě a tři byla rozdělena do 13 sloupců, které byly předepsány k vyplnění následujících údajů o
každé osobě v domě bydlící:
a) pořadové číslo
b) příjmení, křestní jméno, predikát a řád šlechtický
c) pohlaví
d) rok narození
e) náboženství
f) rodinný stav
g) a h) blíže rozváděly povolání nebo zaměstnání osoby. První sloupeček specifikoval úřad,
živnost či řemeslo bydlícího, zatímco druhý sloupec měl blíže rozvést postavení v zaměstnání
– například zdali zapsaný provozuje zaměstnání jako samostatný nebo či jako pomocník, je-li
vlastník či pachtýř, podnikatel nebo vedoucí dílny, továrny, mistr, tovaryš, nádeník nebo učeň.
i) místo narození (země, okres, osada)
k) domovská příslušnost (s rozdělením na domácí a cizí)
l) přítomný (na čas přítomný či trvale přítomný)
m) nepřítomný (na čas nepřítomný či trvale nepřítomný)
n) poznámka – měly se zapsat tělesné vady (např. slepý, hluchoněmý), bližší vztah k vojsku,
uvedení domovské obce, či místo pobytu v případě nepřítomnosti.
Čtvrtá strana se týkala sčítání dobytka a domácího zvířectva. Zvířectvo bylo sčítáno za celý dům
dohromady, bez rozdělení na jednotlivé nájemníky. Uváděli se koně (hřebci – kobyly – valaši –
hříbata), muly, mezci a osli bez rozdělení pohlaví, hovězí dobytek (býci, krávy, voli, telata), buvoli,
ovce, kozy a vepřový dobytek (bez rozdělení pohlaví) a včelí úly.2
První strana popisního archu s uvedením země,
okresu, obce, č.p. budovy a ponaučením pro sčítané osoby
2
Údaje ze čtvrté strany sčítacího archu nebyly sledovány.
iii
Základní data z dějin Napajedel v letech 1850 - 1870
1850
1852
1854
1857
1858
1859
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1869
● zřízení soudního okresu v Napajedlích, který tvořil část okresního hejtmanství.
v Holešově.Prvním soudcem byl J. Stavělík.
● starostou Napajedel zvolen Jan Maruštík, napajedelský mlynář.
● do Napajedel přišel soudce Josef Kubíček.
● do úřadu nastoupil nový starosta Napajedel Josef Hložek.
● (30.6.1852) při požáru, který vznikl v č.p. 292 vyhořelo 15 domů za palírnou.
● (13.7.1852)další požár vypukl v č.p. 155 na Zábraní – popelem lehl 21 dům.
● sňatek dcery majitele panství Žofie ze Stockau za chorvatského bána Josefa Jelačiče.
● dosavadní správní organizace byla zrušena, z okresního soudu se stal smíšený okresní úřad.
● sňatek Bedřicha ze Stockau s Matyldou, hr. Chorynskou.
● (1.9.1858) narozena dcera Pavlína Bedřicha a Matyldy Stockauových.
● (13.10.1858) slavnostní otevření nové školní budovy.
● do cukrovaru zakoupeny první parní stroje a postaven tovární komín.
● rozšíření školní budovy.
● (19.8.1959) narozena druhá dcera Marie Bedřicha a Matyldy Stockauových.
● novým starostou Josef Fila.
● v Napajedlích založena továrna na výrobu sýrů polenského podnikatele Karla Varhánka.
● (9-5.1865) vypukl požár v č.p. 300 na Záhumení a shořelo 28 budov.
● (květen 1863) byl založen požár ve stodole usedlosti č.p. 276 na Záhumenní, při němž lehlo
popelem celkem 43 stavení na Zábraní a na Chmelnici.
● přestavba pivovaru na parní pohon.
● do úřadu soudce okresního soudu v Napajedlích nastoupil Josef Jahn.
● (červenec) Jiří a Františka ze Stockau podali žádost k císaři o přeměnu alodního panství
napajedelského na svěřenecký statek, která byla 5.12.1865 císařem zamítnuta.
● další požár se rozšířil z čísla 51 u Solárny – vyhořelo 13 stavení.
● zřízen první hudební a pěvecký spolek v Napajedlích.
● (12.4.1865) zemřel spolumajitel napajedelského panství, Jiří Adolf, hrabě ze Stockau
ve věku 58 let.
● zrušen hraběcí patronát nad školou, která byla přeměněna na obecní.
● (4.6.1866) velké mrazy zničily úrodu.
● (19.7.1866) po bitvě u Tovačova (15.7.) do Napajedel vtáhla pruská vojska.
● (25.-29.8.1866)v Napajedlích pobývá pruský generál Adolf von Bonin.
● opětovné oddělení politické správy od soudních institucí. Napajedelský soudní okres
byl začleněn do uherskohradišťského hejtmanství.
● ve funkci starosty Josefa Filu nahradil Antonín Lubinka.
● založení čtenářského spolku.
● při požáru vyhořelo 27 domů a zemřelo 5 lidí.
● zrušeno vyučování němčině v napajedelské škole.
● (27.11.1869)založena rolnická záložna v Napajedlích.
iv
Sčítání lidu k 31.12.1869 v Napajedlích
Vyplňování popisních archů v Napajedlích probíhalo v prvních dnech roku 1870. Nejpozdější
vyplněné datum na sčítacích arších je 21.ledna 1870. Vyplňovali je stanovení sčítací komisaři, kteří
navštívili jednotlivé domácnosti a s jejich pomocí byly jednotlivé údaje doplněny. V některých
případech byly archy zřejmě předány k samostatnému vyplnění některým domácnostem, jež skýtaly
záruky spolehlivého, správného a úplného přehledu sčítaných osob. Stalo se to v případě obyvatel
zámku – pravděpodobně vyplňoval ředitel panství Diebl, svůj arch popisní vyplnil okresní soudce Jahn
a někteří další úředníci.
V souhrnu je možno říci, že popisní archy byly v Napajedlích vyplněny přehledně, úplně, byť
s některými chybami. Nejčastěji se chybovalo v údajích o povolání jednotlivých osob a jejich
postavení v zaměstnání. Týkalo se to zejména záměny údajů sloupců g) a h), kdy např. údaj o
postavení v zaměstnání byl jednom v tom, podruhé v onom sloupci. Chyby byly v domovské
příslušnosti, která v některých případech, stejně jako místo narození, nebylo vyplněno. Podobně to
bylo s uvedením místa, kde se měli nepřítomní zdržovat. Největší problémy měli sčítací komisaři
pravděpodobně s údaji o osobách příslušných k činné vojenské službě, kteří měli být uváděni zvlášť a
nepatřili ani k přítomnému, ani nepřítomnému obyvatelstvu. Údaje ve velké většině byly vyplněny
česky, i v případě některých německých a židovských rodin. Na druhé straně údaje o sloužících u
vrchnosti či u některých úředníků byly zapsány německy, i když se zcela jistě jednalo o Čechy.
Přestože dnem sčítání byl určen poslední den roku 1869, došlo v některých případech i k zapsání dětí,
které se narodily až po Novém roce.
Oficiální sumáře ze sčítání uvádějí, že Napajedla měla k 31.12.1869 3041 obyvatele, kteří žili v 522
domech. Při sumarizaci údajů jsem došel u počtu obyvatel k číslu o 24 osob nižšímu. Diference není
velká a mohlo k ní dojít chybou při sumarizaci tehdejších dílčích údajů, které byly samozřejmě
prováděny ručně, avšak i v mém případě mohla chyba vzniknout, protože v jednom případě byla
spodní část archu utržena a mohla obsahovat další 2-3 jména a v jednom případě chyběl celý popisní
arch – č.p. 290. Jak jsem se již výše zmínil, chyby vznikly i přiřazením několika vojáků v činné službě
k přítomnému obyvatelstvu. V dalších statistických údajích budeme vycházet z mnou zjištěného počtu
obyvatelstva – 3017 osob.
Ani počet domů se nezdá být stoprocentně správný. U některých osob (celkem tři rodiny), uvedených
na prvních třech listech, není uveden dům, v němž bydleli. Jedna z těchto rodin je rodina panského
hajného Grance, která pravděpodobně bydlela na prusinské hájence, která pak ale neměla přiděleno
popisné číslo. Dále zcela chybějí údaje o domě č.p. 290, buď byly později ztraceny nebo nebyly nikdy
vyplněny. Na místě podsedku č.p. 315 bylo jen zbořeniště a sedm domů nebylo obydleno (č.p.
75,92,93, 347, 458, 459 a 460).
Podle struktury bylo 29 půllánů (1 prázdný), 26 čtvrtlánů, 127 podsedků (2 prázdné a 1 zbořený), 298
domků (z toho 2 prázdné). Ostatních domů bylo 42, z nichž 22 patřilo velkostatku (jeden prázdný –
správní budova cukrovaru), 16 dráze, jeden silničnímu fondu, jeden byl ve vlastnictví Moravské země
(solárna č.p. 17) a dále tu byla fara a škola.
Protože při sčítání v r. 1857 se počet domů neuváděl, poslední známý stav je k roku 1834. Tehdy
v Napajedlích bylo 412 domů. Za 35 let vzrostl jejich počet o 110 domů, tj. o více než jednu čtvrtinu.
Přítomné obyvatelstvo
V prvé řadě je třeba uvést, že sčítání lidu v Rakousku-Uhersku až do roku 1910 uváděla přítomné
civilní obyvatelstvo. Nepřítomní, stejně jako vojáci v činné službě nebyli v souhrnech za obce
uvedeni.3 Jednotlivé popisní archy však uvádějí ještě navíc i osoby nepřítomné – buď dočasně nebo
3
V současných sčítáních lidu se eviduje tzv. bydlící obyvatelstvo, tj. obyvatelstvo s trvalým pobytem v obci, bez
ohledu na to, zda k okamžiku sčítání bylo přítomno či nepřítomno.
v
trvale, jichž bylo v Napajedlích 229. Jednalo se téměř bez výjimky o učně, kteří byli v učení v jiném
místě, o tovaryše na vandru, studující, pomocníky v rozličných živnostech, děvečky a čeledíny ve
službě. Jako nepřítomný byl ale uveden i pozdější napajedelský právník Valentin Stopka (č.p. 59),
který pobýval v Hradišti, profesor ve Veselí n.M. Hynek Vostatek (č.p. 462), žurnalista Vilém Singer
z č.p. 89, uváděný v Bzenci, či Vilém Krupica z č.p. 223, který z neznámého důvodu sloužil v ruské
armádě.
NAPAJEDELSKÉ OBYVATELSTVO K 31.12.1869
Obyvatelé dle pohlaví
Obyvatelé dle domovského práva
Celkem
z toho:
Napajedla
Cizí
Mužů
Žen
Muži
Ženy
Celkem Muži
Ženy
Přítomni
3017
1372
1645
950
1148
2098
422
497
z toho naroz.
v Napajedlích
Nepřítomni
Vojáci v č. sl.
Celkem
1956
229
38
3284
872
159
38
1569
1084
70
1715
792
135
31
1116
963
61
1209
1755
196
31
2325
80
24
7
453
121
9
506
Celkem
919
201
33
7
959
Vojáci byli sčítáni ve svých posádkách a uváděni v souhrnu (také z důvodu utajení) za každou zemi
mocnářství celkem. Jednotlivé sčítací operáty však uvádějí i vojenské osoby. V Napajedlích celkem
bylo zaregistrováno 38 osob ve vojenské činné službě ve věku 20 až 30 let. V roce 1868 byla
v Rakousku zavedena tříletá všeobecná branná povinnost pro muže mezi 21 až 24 lety stáří. Nejvíce
vojáků, dvacet devět, bylo skutečně v odvodním věku, tj. narození mezi léty 1846-1849. Přesto
představovali pouhou jednu čtvrtinu mužské populace odpovídajících ročníků. Proč tomu tak bylo?
Existovalo velké množství výjimek pro odklad nebo osvobození od vojenské služby. Narukovat
nemuseli majitelé zemědělských hospodářství, ženatí živitelé rodin, synové starých a nemocných
rodičů, odklad měli tovaryši, úředníci, učitelé. Takových bychom napočítali kolem třiceti. Dalších
třicet tovaryšů bylo na vandru, většinou daleko od domova. Tím podíl vojáků v činné službě stoupá
přibližně na jednu polovinu. Napajedla se nacházela ve vojenském a verbovacím okrese 3. pěšího
pluku arcivévody Karla, který zahrnoval celý jih a jihovýchod Moravy. Proto nejvíce odvedenců
sloužilo v jeho posádkách v Brně a Kroměříži. Pár napajedelským mládenců sloužilo u dalších
jednotek – např. u 2. pluku v Aradu, 71. p.p. v Bratislavě nebo Trenčíně, u 62. p.p. v Sedmihradsku či
u 16. p.p. v Linci. Několik bylo u zákopníků a pionýrů, popř. u hulánů a dragounů. Jeden sloužil u c.k.
mariny.
Domovská příslušnost
Dalším hlediskem, které sčítání lidu zachycovalo, bylo dělení obyvatelstva podle tzv. domovské
příslušnosti na domácí a cizí (přespolní). V Napajedlích žily dvě třetiny domácích obyvatel a jedna
třetina s cizí domovskou příslušností. Domovská příslušnost byla založena na zákoně o domovském
právu z roku 1863. Zákon dával právo rakouským státním příslušníkům vůči své domovské obci
zdržovat se nepřetržitě v této obci a (ať by se nacházel kdekoliv), žádat svou obec o pomoc, kdyby
zchudl či byl jinak neschopný.4 Domovského práva se nabývalo narozením, vdáním se, přijetím do
svazku domovského a nabytím veřejného úřadu v obci. Žena následovala vždy domovskou příslušnost
svého manžela, rovněž tak nezletilé děti. Domovská příslušnost v obci pak dávala zejména osobám
mužského pohlaví další práva – např. právo volební do obecních samospráv, při dodržení další
podmínky, kterou bylo placení přímé daně v obci. Obec mohla udělit domovské právo cizím
příslušníkům svým rozhodnutím.
Z celkového počtu přítomných bylo 2098 obyvatel s napajedelskou příslušností a 919 lidí
s příslušností v jiné politické obci.
4
Viz OSN, díl VII, str. 820
vi
Velká většina napajedelských příslušníků byla taky v Napajedlích narozena a vyrostla zde (1755
obyvatel, tj. 84%). Ze zákona dostali napajedelskou příslušnost také všichni veřejní a státní úředníci
v čele s okresním soudcem a berným, duchovní, lékař a učitelé. Napajedelskou příslušnost měl i
majitel panství Bedřich ze Stockau s celou svou rodinou. Většina řemeslníků byla domácích – některá
společenstva se dokonce bránila přílivu cizích mistrů (platilo to zejména pro řezníky, kteří vzali mezi
sebe z cizích pouze Antonína Mezírku ze Zlína, jehož žena ale pocházela z Napajedel). Z živnostníků
bylo přespolních pouze 17% (zejména drobní krejčí, malí ševci, příslušníci strojírenských řemesel) a
z těch s napajedelskou příslušností se v Napajedlích narodily čtyři pětiny. O některé řemeslníky na
druhé straně měla obec jistě zájem, a proto zřejmě bez problémů jim udělila domovskou příslušnost.
Týkalo se to s velkou pravděpodobností malíře pokojů Poláška, knihaře Barviče či puškaře Plašila,
který přišel do Napajedel až z východočeské Solnice.
Přespolních s cizí domovskou příslušností byla zhruba jedna třetina ze všech přítomných obyvatel.
Mužů bylo něco málo přes čtyři sta, žen téměř pět set. Z celkového počtu 919 obyvatel s cizí
příslušností bylo 245 dětí do 14 let, dospělých celkem 674. Sociální struktura těchto obyvatel ve
srovnání s napajedelskými příslušníky byla dosti odlišná, která vyplývala z toho, že většina z nich žila
v Napajedlích jen dočasně. Zatímco mezi dospělými obyvateli s napajedelskou příslušností bylo 32%
svobodných, u těchto cizích podíl svobodných přesahoval 41%. Rovněž byl podstatně vyšší podíl
osob, vykonávající závislá povolání. Mezi cizími příslušníky bylo pouze 17 živnostníků, 4 hospodští
(většinou nájemci) a dvanáct rolníků. Zato převažovali mezi muži různí pomocníky při živnostech,
tovaryši a učni, pacholci při hospodářstvích, nádeníci, zaměstnanci velkostatku, železničáři, dělníci
v cukrovaru a pivovaru. Mezi ženami cizí příslušnosti převládaly ženy v domácnosti, které se staraly o
hospodářství. Služebné, děvečky ve službě, kuchařky a kojné se rekrutovaly zejména z přespolních.
SLOŽENÍ NAPAJEDELSKÉHO OBYVATELSTVA S CIZÍ
DOMOVSKOU PŘÍSLUŠNOSTÍ
Mužů Žen
Celkem
Celkem
422
497
919
- z toho nad 14 let
291
383
674
-- v tom svobodných
124
153
277
Živnostníci (mistři) a hostinští
21
21
Rolníci
10
2
12
Železničáři
25
25
Pomocníci, tovaryši a učni
69
69
Pacholci, nádeníci, děvečky, služebné,
48
83
131
kuchařky
Stálí pracovníci na velkostatku a v zámku
36
11
47
(vč. cukrovaru a pivovaru)
V domácnosti (hospodyně a při
189
189
hospodářství)
Nespecifikováno
82
98
180
Základní demografické charakteristiky
Obyvatelstvo Napajedel bylo poměrně velice mladé. Průměrný věk činil 27,7 roku, z toho u mužů 27,1
roku a u žen 28,2 roku. Bylo to způsobeno vysokým podílem dětí do 15 let, kterých bylo více než
jedna třetina všeho přítomného obyvatelstva (1078 – 35,7%).
Dětí ve věku mezi šesti a deseti lety, které navštěvovaly napajedelskou obecní školu, bylo asi 320,.
Starší děti do 15 let jen zřídka pokračovaly ve školní docházce. Sčítací operáty zaznamenávají pouze
dva takové případy – Frantíka Cibulku z č.p. 212 a Toníka Sudolského z č.p. 231. Na třicet dětí bylo
v učení, většinou u místních řemeslníků, jen jeden byl u kloboučníka ve Starém Městě, jeden ve Vídni
se učil stolařem a jeden řezníkem ve Vizovicích (Jan Vitásek, Jiří Stancel a Josef Stach). Většina dětí
musela vypomáhat v hospodářství u rodičů nebo už byla ve službě či dvě dvanáctiletá děvčata již
dokonce pracovala v továrně.
vii
81 a více
Muži
Ženy
71-80
V produktivním věku
bylo 58,2% obyvatel
51-60
a podíl starých lidí
41-50
nad 60 let jen mírně
převyšoval 6%. Tyto
31-40
demografické poměry
21-30
svědčí o progresivní
11--20
rostoucí
populaci
s vysokým podílem
0-10
dětské složky a stále
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
ještě nízkým podílem
starých lidí, který byl
Svobodní Ženatí Vdovci Svobodné VdDQp Vdovy
ovlivněn
dosud
vysokou úmrtností. Trend ke zvýšení podílu starších osob nastoupil pravděpodobně až v následujícím
desetiletí zvyšující se úrovní lékařské péče.
věk
61-70
PŘÍTOMNÉ OBYVATELSTVO PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN A RODINNÉHO STAVU
Muži
Ženy
Věk
Celkem Svobodní Ženatí
Vdovci
Celkem Svobodné Vdané
Vdovy
0-5
242
242
231
231
6-10
150
150
166
166
11-15
129
129
160
160
16-20
137
137
179
168
11
21-30
185
115
70
251
120
127
4
31-40
163
22
137
4
218
44
165
9
41-50
180
10
166
4
218
25
147
46
51-60
104
6
92
6
116
15
58
43
61-70
56
1
46
9
67
4
21
42
71-80
21
13
8
35
5
7
23
81 a více
2
1
1
2
1
1
nezjištěno
3
3
2
2
Celkem
1372
815
525
32
1645
940
537
168
(Věk 0 = ročník narození 1869, věk 5 = roč. nar. 1864)
Nejstaršími obyvateli Napajedel byli Ignác Lorenc, devadesátiletý výměnkář z č.p.272, manželé
František a Eleonora Silnuškovi, oba dva 83letí výměnkáři z č.p.360 a vdova Kateřina Pašteková,
stejně stará výměnkářka z č.p. 379. V židovské rodině Singerů z půllánu č.p. 89 byla uvedena na
sčítacím listě matka hospodáře, jedenadevadesátiletá Amálie Singrová, která však byla uvedena mezi
nepřítomnými.
V Napajedlích se kolem roku 1870 v průměru rodilo ročně kolem 110 – 120 dětí a umíralo mezi 80 a
90 osobami. Věkové poměry v r. 1869 byly negativně ovlivněny rokem 1866, kdy úmrtnost byla
podstatně vyšší v důsledku epidemie cholery po odchodu pruských vojsk v srpnu až září. Celkový
počet zemřelých v Napajedlích v tom roce přesáhl 150 osob.
Poměrně překvapující byl vysoký podíl žen, které tvořily téměř 55% přítomného obyvatelstva. Při
podrobnějším pohledu na tabulku 1 však zjistíme, že téměř 200 mužů bylo nepřítomno – v učení, za
výdělkem nebo v armádě. V Napajedlích se zdržoval velký počet žen cizí domovské příslušnosti (497
žen proti 422 mužům). Tento rozdíl tvořily zejména sloužící, hospodyně, kuchařky a děvečky
v hospodářství, jak jsme se již výše zmínili. Připočteme-li nepřítomné muže a naopak vyloučíme-li
tento přebytek žen cizí domovské příslušnosti, podíl obou pohlaví byl zcela vyrovnán. Pouze u dětí do
10 let byl podíl chlapců vyšší než podíl děvčat.
Sňatky v mladém věku do 19 let byly výjimkou - v této věkové kategorii jen 11 dívek (6 % ve věkové
kategorii 16 až 19letých) bylo vdaných. Mezi mládenci v tomto věku nebyl ženatý ještě ani jediný.
viii
Naproti tomu jedna polovina žen ve věku 21 - 30 let, a dokonce stále ještě 20 % třicetiletých žen
zůstávalo svobodnými. Svobodných mužů ve věku 21 - 30 let byly plné 2/3. Mezi čtyřicátníky se však
nenašla už ani desetina svobodných.
První vdovy mezi ženami se začínají objevovat až ve věku 29-30 let s jednou výjimkou. Mezi
čtyřicátnicemi je již pětina vdov, u padesátnic přes čtyřicet procent a u šedesátiletých je již počet vdov
dvakrát vyšší než počet vdaných žen. Naproti tomu vdovců žilo v Napajedlích jen pár. Pokud muž
ovdověl, a to i ve věku nad šedesát let, snažil se co nejrychleji ještě jednou oženit a, pokud byl aspoň
trochu zachovalý (a movitý), nebyl problém, najít si svobodnou nebo ovdovělou nevěstu o dvacet i
více roků mladší.
Náboženské vyznání, národnost a obcovací jazyk
Pokud se týká náboženského vyznání, Napajedla byla téměř zcela katolická. Po někdejší
českobratrské obci ze 16. století, kdy se k nekatolickému vyznání hlásila převážná většina obyvatel
městečka, nebylo už ani památky. V roce 1869 byl činil podíl katolíků 97 %. Od poloviny 19. století
se v Napajedlích začali usazovat příslušníci židovské komunity, v převážné míře obchodníci a rolníci
z okolních měst se silnou židovskou menšinou. Do Napajedel přicházeli především z Holešova
(obchodníci Samuel Volf a Löbl Štern, zakladatel koželužny Mořic Zwillinger, hospodáři Josef Kapp
a Vilém Hönig), z Bzence (rodina Leopolda Singera, který zakoupil jeden z největších půllánů
v Napajedlích, č.p. 89), z Lipníka nad Bečvou (Grünberger, nájemce panské palírny, a Donath
Grünbaum, podsedník v č. 187). Obchodník s kůžemi Adolf Nussbaum přišel z Uherského Ostrohu a
Isaak Mayer, rovněž obchodník, z Brodu. V Napajedlích žila rodina řezníka Františka Kohna, jež již
počátkem první čtvrtiny 19. století konvertovala ke křesťanství.5 Josef Hrbáček, hlídač na dráze, byl
rovněž židovského vyznání, ke kterému pravděpodobně konvertoval až po sňatku. V r. 1869 židovskou
víru vyznávalo celkem 75 napajedelských obyvatel. Evangelického vyznání byla rodina cihláře Josefa
Sauermanna a k tomuto vyznání náležel také dělník v cukrovaru Arnošt Cibule. K ortodoxnímu
vyznání se přihlásil učeň na dráze Lazar Nenadenich, jenž byl pravděpodobně Srbem z Banátu.
PŘÍTOMNÉ OBYVATELSTVO DLE NÁBOŽENSTVÍ
vyznání
Římsko-katolické
2931 97,1%
Evangelické
5
0,2%
Izraelitské
75
2,5%
Ortodoxní
1
neuvedeno (pravděp. izrael.)
5
0,2%
Národnost obyvatel (či tzv. obcovací jazyk) byla zjišťována až počínaje sčítáním lidu v roce 1880.
Přesto jsme se pokusili na základě některých indicií, ke kterým patřilo místo narození či příslušnost,
křestní jméno a příjmení a sociální postavení, vymezit národní příslušnost napajedelských občanů.
Výsledek překvapivě odpovídal národnostní struktuře ze sčítání v r. 1880. Přes 95% obyvatel
Napajedel byli Češi. Němců bylo pravděpodobně 2,5% - u 74 osob se dá předpokládat německá
národnost.
5
Domnívám se, že František Kohn byl synem nebo vnukem Izáka Kohna, nájemce panské hospody
v Tlumačově, z jehož rodu pocházel i pozdější arcibiskup olomoucký dr. Theodor Kohn (1843-1915).
ix
Vnitřní dvě strany popisního archu k č.p. 265 – zámek.
Podívejme se podrobněji, kdo k ní náležel. Především majitel panství, Bedřich hrabě ze Stockau
(*1831 v Napajedlích), syn Jiřího Adolfa ze Stockau (6.5.1806-12.4.1865) a Františky, rozené
hraběnky z Fünfkirchen (23.7.1801-14.5.1870)6. Po své babičce z otcovy strany, Tereze Amalii
Matyldě, princezně meklenbursko-střelické, byl spřízněn s většinou evropských královských a
knížecích rodů, po matce v něm kolovala štýrská krev Rottalů, majitelů napajedelského panství
v letech 1611 až 1767. V roce 1857 se oženil se svou sestřenicí Matyldou Chorynskou z Ledské 7,
s níž měl dvě dcery, jedenáctiletou Paulínu 8 a desetiletou Marii9.Ve starém zámku (č.p. 72) bydlela
Marie Terezie, hraběnka Strachwitzová,10 sestra Bedřicha ze Stockau, s dcerou Annou (*1851).
Německé národnosti byla rovněž většina sloužících na zámku i u hraběnky Strachwitzové (klíčnice
Klotilda Slepitzka, Anna Mückstein, kočí Preklisch z Lednice, revírní František Roit z jižních Čech,
hraběcí myslivec Antonín Sander, pravděpodobně z Duchcova, komorné Augustina Fluger,
Wilhelmina Sladek a Anna Kane). K německému obcovacímu jazyku by se byla pravděpodobně
přihlásila většina úředníků, počínaje ředitelem velkostatku Dieblem, soudcem Jahnem a celou jeho
rodinou, berním Haraschinem, správcem pivovaru Grohmannem, jakož i přednostou stanice
Frolbachem a konče některými jejich podřízenými. Většina stálých zaměstnanců cukrovaru pocházela
z německy mluvících oblastí Čech, Moravy a Slezska.Němcem byl i zámecký kaplan Alois Linhart a
jeho sestra Anna, která mu vedla domácnost. Většina těchto osob nezůstala v Napajedlích trvale a
dříve nebo později se zase odstěhovala. Úředníci do dalšího působiště, hraběcí služebníci odešli na
6
Františka Stockauová není uvedena ve sčítacích operátech ani jako nepřítomná.
Matylda Chorynská z Ledské (16.6.1837 Napajedla – 17.2.1896 Papa), dcera Bedřicha, hraběte Chorynského
na Veselí, a Marie, roz. Esterházy z Galanty, jejíž matka, Marie Terezie Thurn-Taxis, byla nevlastní sestrou
Jiřího Adolfa ze Stockau.
8
Paulína von Stockau (*1.9.1858 Napajedla - 1937), manželka Mořice, hraběte Esterházy
9
Marie Terezie von Stockau (*19.8.1859 Napajedla-1941), manželka Aristida Baltazzi, pozdějšího spolumajitele
napajedelského panství.
10
Marie Terezie von Stockau (*1833), manželka Mořice, hr. Strachwitz. Strachwitzům až do r. 1865 patřilo
panství Šebetov na Boskovicku. Mořic a Terezie Strachwitzovi měli tři děti – uvedenou Annu, syna Mořice
(*1852) a Františku (*1857).
7
x
jiná panství svých zaměstnavatelů. Jedna z mála rodin, která v Napajedlích žije dodnes, je rodina
hraběcího cihláře Josefa Sauermanna, či ve Zlíně ještě v době 2. světové války žili potomci berního
Haraschina.
Počet Židů podle národnosti se zhruba kryje s těmi, kteří byli izraelitské víry. K židovské národnosti
musíme počítat i konvertity ke křesťanství, jimiž byli obchodník Herman Braun a řezník František
Kohn, oba původem z Holešova, kteří přestoupili ke katolickému náboženství i s celými rodinami.
Z dalších národností uvádějí sčítací operáty padesáti osmašedesátiletou Karolínu Hemri z Bretninu ve
Francii, vychovatelku Anny Strachwitzové, Chorvata Štefana Stakoviče z Poizendorfu, kočího
v hraběcí službě, a výše zmíněného Srba Nenadeniche [Nenadeniče].
PŘÍTOMNÉ OBYVATELSTVO DLE NÁRODNOSTI
národnost
česká
2871 95,2%
německá
74
2,5%
židovská
69
2,3%
francouzská
1
chorvatská
1
srbská
1
Původ napajedelských obyvatel podle místa narození
Necelé dvě třetiny obyvatel (64,8%) byly narozeny v Napajedlích, dalších 11,7% pocházelo z obcí
napajedelského soudního okresu, zejména ze sousedních obcí Kvítkovic, Otrokovic, Pohořelic,
Halenkovic a Žlutavy. Z těchto pěti obcí pocházelo celkem více než 200 napajedelských obyvatel.
Významný je počet osob narozených v Holešově (30) – zejména holešovských Židů, kteří se usadili
v Napajedlích (rodiny Volfů, Zwillingerů, Hoenigů, Kappů, Sternů a Braunů). Další Židé přišli
z Kunovic, Bzence, Uherského Brodu a Lipníku. Z Holešova pocházel i c.k. notář Josef Slavík. Ze
Zlína se přistěhovali zejména řemeslníci – provazník Cipra, hostinský Roch, řezník Mezírka, knihař
Barvič a ševci Medřický a Skyba. Obdobně tomu tak bylo i z Malenovic. V Uherském Hradišti se
narodil ředitel velkostatku Diebl.
Celkem jsme napočítali 348 míst na Moravě, ve Slezsku, Čechách, ale i v Uhrách, Rakousích, Štýrsku,
Korutanech, Krajině, v Banátě, Chorvatsku, Německu, v Rusku a ve Francii, odkud pocházeli
obyvatelé městečka v roce 1869. Jistě nikoho nepřekvapí, že většina těchto obcí ležela buď přímo,
nebo jen pár kilometrů vzdálena od hlavní dopravní tepny té doby, Severní dráhy císaře Ferdinanda.
Několik osob se přišlo do Napajedel ze šebetovského panství Strachwitzů, úzké kontakty byly dosud
na biskupský statek Skaličku u Hranic, jejímž majitelem byl kdysi starý hrabě Jiří ze Stockau, Kvasice
a Zdounky a ze vzdálenějších míst na Jindřichův Hradec, Kostelec n.Orl.(Častolovice – odkud
pocházejí dnešní Forstovi,) a Zásmuky (rodina panského drába Círka)11.
PŘÍTOMNÉ OBYVATELSTVO PODLE MÍSTA NAROZENÍ
Napajedla
1956
64,8%
Morava
834
27,6%
Čechy
57
1,9%
Slezsko
18
0,6%
Země předlitavské
19
0,6%
Uhry
19
0,6%
Cizina
29
1,0%
Neurčeno
104
3,4%
Celkem
3017 100,0%
11
Panství častolovické i zásmucké držel Leopold hr. Šternberk, jemuž patřilo i sousední panství malenovické
s Pohořelicemi.
xi
Z dalších dědičných korunních zemí mocnářství pocházelo 19 obyvatel (z toho 14 z Vídně a Dolních
Rakous), stejný počet byl z Uher, ponejvíce z dnešního Slovenska. 29 osob se narodilo v cizině,
převážně v Německu (Prusko, Slezsko, Lippe, Durynsko).
PŮVOD OBYVATEL NAPAJEDEL V R. 1869
Zaměstnání obyvatelstva
Z více než 3000 přítomných obyvatel byla výdělečně činná přibližně jedna třetina obyvatel (1116 ob.)
Srovnáme-li tento počet s demografickou strukturou obyvatel, zjistíme, že z osob v ekonomicky
aktivním věku (16 až 60 let), kterých bylo 1750, bylo výdělečně činných dvě třetiny. Pouze
odhadujeme, že z mužů v ekonomicky aktivním věku bylo činných mezi 85-90%, u žen maximálně 30
- 40%.
PŘÍTOMNÉ OBYVATELSTVO PODLE ZAMĚSTNÁNÍ
Výdělečně
Rodinní
činní
příslušníci
V průmyslu a živnostech
459
889
- z toho obchodní živnosti
18
72
V zemědělství, lesnictví
194
446
Ve služeb. poměru (sloužící)
210
202
Úředníci, učitelé, duchovní
43
88
Samostatní, penzisté, lékaři
14
7
Nádeníci
196
269
Celkem
1116
1901
Celkem
1348
90
640
412
131
21
465
3017
a) zemědělství a lesnictví
Zemědělskou výrobou jako hlavním zdrojem obživy se zabývalo asi 17% všech výdělečně činných
obyvatel. Vysoký podíl zemědělců byl mezi původním lánovým obyvatelstvem – plných 75%
xii
půlláníků, čtvrtláníků, ale i podsedníků, provozovalo zemědělství jako své hlavní povolání. Mezi
domkaři ale klesá podíl zemědělců pod jednu dvacetinu. Je to logické, uvědomíme-li si, že jen velké
hospodářství (v podmínkách úrodné Moravy od 5 ha výše) bylo soběstačné, pokud se týká zajištění
obživy hospodáře a jeho rodiny. Vedle rolníků se uvádí v městečku i jeden rybář a pouze jeden vinař.
PODÍL ZEMĚDĚLSKÝCH A ŽIVNOSTENSKÝCH USEDLOSTÍ
Počet
Hlavní zdroj obživy
Procentuální podíl usedlostí, v nichž je
obydlených
hlavním zdrojem obživy
usedlostí
zemědělství
živnost
zemědělství
provozování živnosti
půllány
27
19
8
75%
17%
čtvrtlány
26
21
1
podsedky
124
94
26
76%
21%
domkaři
296
11
155
4%
52%
celkem
473
145
190
30%
40%
V těchto číslech nejsou uvedeny nádenické domácnosti, rodiny státních a velkostatkářských úředníků a
služebníků, samostatné osoby, či železniční zřízenci, o nichž bude řeč později.
Výše uvedená tabulka uvádí, jak se snižující se velikostí zemědělské usedlosti roste počet těch, jimž
obdělávání půdy nemohlo zajistit řádné živobytí, a proto buď sami provozovali nějakou živnost nebo
byli na ní z větší míry závislí – tovaryši, pomocníci, učni.
Největším zaměstnavatelem v Napajedlích byl velkostatek. V roce 1867 na celém panství vyplácel
celkem 208 osob formou platů a mezd, důchodů, apanáže či penzí.12 Vlastní velkostatek byl rozdělen
do dvou správ, napajedelské a otrokovické.13 Napajedelská správa zaměstnávala 47 osob na dvorech
v Napajedlích, na Prusínkách, v Topolné, Halenkovicích a v Sušicích.
V Napajedlích se nacházel hospodářský dvůr velkostatku v sousedství zámku, druhý byl na
Prusínkách. Ředitelem celého velkostatku a zároveň napajedelské správy byl Jan Diebl, nar. 1796
v Uh. Hradišti. Dalšími úředníky byli důchodní Ludvík Ritter z Kvasic, kontrolor Ignác Schleps z
Břeclavi, Emanuel Gentner14 od Čáslavi, adjunkt Viktor Matzner z Jaroměřic, a praktikant Arnold
Hüttig z Haňšpachu. Velkostatek dále zaměstnával tři písaře (Fr. Danček z Bělova a Julius Kamenek
z Biskupic u Brna a Josef Grohman z Kroměříře), hlídače Josefa Popelku a dráby Františka Kříže a
Josefa Círka. Významné bylo i místo ovčáckého mistra, které vykonával František Lichtblau
z Bohdalic.
Od napajedelské správy byl oddělen vrchnostenský lesní úřad, v jehož čele stál hraběcí forstmistr
František Drápal z Tovačova, jemuž pomáhali revírník František Roit z Chlumu v Čechách, myslivci
Karel Granc a Antonín Sander a písař Adalbert Bartusch. Měl celkem 30 zaměstnanců a navíc dával
práci desítkám nádeníků či pomocníků při práci v lese.
Dalšími odbory velkostatku byly stavební úřad se 4 osobami, cukrovar s 11 pracovníky a pivovar s 10
zaměstnanci.
b) průmysl a živnosti
V polovině 19. století se začal původně převažující zemědělský charakter Napajedel pomalu měnit.
Přes 40% všeho obyvatelstva Napajedel v roce 1869 bylo zaměstnáno v průmyslu a živnostech.
V Napajedlích v té době již bylo několik průmyslových podniků.
V rámci velkostatku pracoval jeden z nejstarších cukrovarů na Moravě. Byl založen již v roce 1836.
V roce 1869 zaměstnával 8 stálých zaměstnanců a v době cukrovarnické kampaně nabíral další
pracovníky z početné řady napajedelských nádeníků. Zpracovával cukrovou řepu, pěstovanou na
12
Sova, Osudy bývalého napajedelského panství z let 1750 až 1935, Kroměříž 1937, str. 253
Obě správy byly opět sloučeny v jednu od r. 1870.
14
Emanuel Gentner, nar. 1840, syn mlynáře ze Žleb.
13
xiii
polích velkostatku, ale nakupoval ji i od rolníků z celého širokého okolí. Vyráběl se jak surový cukr,
tak součástí cukrovaru až do r. 1873 byla i rafinérie. Kolem roku 1870 se zpracovávalo přes 1 mil.
centů řepy, z nichž se vyrobilo kolem 100 tis. centů cukru.15 Ředitelem cukrovaru až do roku 1873 byl
zkušený Petr Sudek z Prahy.16 Většinu spolupracovníků si přivedl zdaleka. – adjunkta Klementa
Mandlbleie, jenž pocházel od Opavy, strojníka Františka Kliera z Oseka u Duchcova a půdmistra Jana
Finka17 z Bělohradu.
Druhým podnikem velkostatku byl pivovar. Výroba piva se v Napajedlích připomíná již roku 1607,
avšak skutečný rozvoj pivovarnictví nastal až příchodem Stockaů. Pivovar se nacházel v komplexu
panských budov mezi Kaplí a středem městyse. V roce 1865 byl přestavěn na parní pohon. Ze starého
pivovaru zůstalo jen obydlí pro sládka a lékaře, bednárna s obydlím a sýpka.18 V 70. letech měl
průměrný roční výstav kolem 13 až 15 tis. věder piva.19 Jeho správcem byl Rudolf Grohmann, rodem
ze Zdounek. Před příchodem do Napajedel působil pravděpodobně v pivovaře v Šebetově u Boskovic,
odkud přišel na pokyn hraběnky Strachwitzové. Z Knínic, které leží v sousedství Šebetova, odkud
pocházela Grohmanova manželka, se dostal do Napajedel i jeho bratranec Josef Valtus, jenž zde
vykonával práci účetního. Druhého bratrance, Josefa Grohmanna ve funkci písaře si dovedl
z Kroměříže. Vrchním sládkem pivovaru byl Jan Schamberger z Plzeňska. Rovněž ani jeden z šesti
sladovnických pomocníků, kteří byli v pivovaře zaměstnáni, nepocházel z Moravy. Osazenstvo
pivovaru doplňoval bednářský mistr Vincenc Zapletal z Brodku u Prostějova se čtyřmi pomocníky.
Na pravém břehu Moravy pracovala také vrchnostenská cihelna. Cihlářem v ní byl Josef Sauermann,
Němec, který nedlouho před rokem 1869 přišel se svou rodinou z vesnice Brake v dalekém kraji Lippe
při řece Veseře v severovýchodním Německu. Při cihelně byla ještě kovárna a kamenická dílna, v níž
byli zaměstnání synové panského ovčáka Lichtblaua.
V roce 1865 byla postavena na náklady obce také obecní cihelna. Jejím správcem byl obecním
výborem zvolen Josef Šebestík (č.p. 456) a po něm její správu převzal r. 1868 Antonín Lubinka.
Ve sčítacích operátech se uvádí asi 16 dělnic a jeden dělník v blíže nespecifikované továrně.
Domnívám se, že mohlo jít o výrobnu sýrů, kterou r. 1861 v Napajedlích založil polenský podnikatel
Karel Varhánek. Napajedelský závod vyráběl v 60. letech všeliké sýry na způsob cizozemských 20.
O dalších osudech továrny není nic známo, ale pravděpodobně r. 1869 ještě pracovala.
Někde na předělu mezi průmyslovou výrobou a řemeslnou provozovnou byla koželužna Mořice
Zwillingera v severní části městečka v č.p. 104. Zwillinger pocházel jako většina napajedelských Židů
z Holešova a do Napajedel přišel po roce 1864. Ve své dílně, odkud se do dálky linul zápach
z činěných kožek, zaměstnával jednoho tovaryše a šest pomocníků.
Při Moravě, v místech, kde zleva přitékal do řeky bezejmenný potůček z Boříčku, stály tři stavení
Dvořákova mlýna, pily a strojírny. Nájemcem panského mlýna byl mladý, svobodný důstojník 62.
pěšího pluku a zároveň mlynářský mistr Karel Dvořák z Moravského Krumlova, který zde hospodařil
se svou sestrou Johannou a bratrem Kilianem21. Ve mlýně pracovalo v roce 1869 osm tovaryšů a dva
pomocníci. V době Dvořákovy nepřítomnosti vedl mlýn stárek František Remeš z Jeseníka nad Odrou.
15
Zemek a kol., Napajedla, minulost a současnost města, Napajedla 1972, str. 85. Naproti tomu V. Sova, Dějiny
Napajedel a blízkého okolí, Uh. Hradiště 1928, na str. 65 uvádí zcela jiná čísla: Podle něj v kampani 1876/1877
bylo zpracováno 178 tis. q řepy a vyrobeno 23 tis. q cukru.
16
V. Sova, 1937, str. 220, uvádí jméno správce cukrovaru jako P.C.Schiedeck, po němž nastoupil v r. 1873
Julius Sukup, syn prvního správce Aloise Sukupa.
17
V r. 1870 byl vystřídán Karlem Müllerem.
18
V. Sova, 1937, str. 225
19
V roce 1875 se uvádí roční výstav 19 tis. hl piva – srv. Zemek a kol.,1972, str. 85
20
OSN XXVI, str. 414
21
V r. 1874 byl Kilián Dvořák, v křestní matrice uváděný jako syn mlynáře v Malenovicích, již ženatý
s Ludvikou Maruštíkovou, dcerou býv. mlynáře v Napajedlích.
xiv
V č.p. 183 se nacházela panská palírna, kterou vrchnost od počátku 19. století pronajímala. Od roku
1835 byla pronajata familiantu z Lipníka n.B Davidu Hermannovi, uváděnému také pod jménem
Hermann Grünbaum,. V roce 1869 hospodařila v palírně Františka Grünbaumová, jeho vdova. 22
Významnou úlohu v hospodářství Napajedel po staletí hrály řemeslné cechy, které se po r. 1848
přeměnily v živnostenská společenstva. Napajedla byla vždy zemědělským městečkem, avšak velká
část jeho obyvatel si vypomáhala provozováním řemeslné výroby. Přes 400 obyvatel a dvojnásobný
počet členů jejich rodin bylo závislých na některém z řemesel. Řemeslo provozovalo jako hlavní
způsob obživy 9 pololáníků a čtvrtláníků a 26 podsedníků. Mezi domkaři bylo řemeslníků již více než
jedna polovina - 155.
Nejvíce v Napajedlích bylo zedníků – přes stovku. Nepůsobila zde ale ještě ani jedna zednická či
stavební firma. Zedníci byli tovaryši či pomocníci, kteří chodívali za prací do okolních měst, do Vídně
i Uher. Jejich manželky v létě pracovaly na kousku pronajatého pole, či chodily na panské. Sami
zedníci měli práci většinou jen přes léto, a tak přes zimu zvyšovali počet místní chudiny a protloukali
se, jak se dalo.
ŽIVNOSTI V NAPAJEDLÍCH V R. 1869 (POČET FIREM – MISTRŮ A CELKOVÝ POČET
ZAMĚSTNANCŮ)
živnost
mistři
zaměstnanci živnost
mistři
zaměstnanci
Barvíř
1
3
Malíř
1
Bednáři
2
4
Mlynář
1
10
Cihlář
1
1
Obchodníci
9
…
Cukrář
1
Ševci
23
29
Fotograf
1
Pekaři
3
9
Hodinář
1
Provazník
1
Hostinští
9
…
Puškař
1
Hrnčíři
1
3
Řemenář
1
1
Hrstkařka
1
Řezníci
6
9
Klempíř
1
5
Sedlář
1
2
Kloboučníci
2
3
Sklenář
1
1
Knihař
1
1
Soustružník
1
Koželuh
1
7
Stolaři
12
14
Koláři
3
5
Tesaři
8
14
Kominík
1
2
Trafikantka
1
Kováři
7
8
Výtažný
1
1
Kožešníci
3
3
Zámečníci
7
11
Krejčí
19
39
Zedníci
102
Celkem
134
287
421
Nejpočetnější živnosti tvořili tradičně ševci a krejčí. Vedle krejčích si šitím vydělávaly v městečku i
22 švadleny a dvě krajkářky. K této skupině řemeslníků se řadili dále tři kožešníci (bratři Jan (č.p.12) a
Josef (č.p.390) Silnuškovi a Antonín Vaculík z č.p. 9) a dva kloboučníci (Konrád Odstrčilík v č.p. 59 a
František Tomaštík – č.p. 85).
Nejvýznamnější a jednou z nejstarších živností bylo řemeslo řeznické. Řezničtí mistři Ludvík
Havránek (č.p. 89), Vincenc Sedláček (č.p. 107), Dominik Úředníček (č.p. 500), Jan Lorenz (č.p. 272),
František Kohn (č.p.434) a Antonín Mezírka (č.p. 204) patřili k nejbohatším obyvatelům Napajedel.
Pekařské řemeslo provozovali Josef Bureš (č.p.100), Alois Beneš se svými třemi syny (č.p.454) a
František Janiš (č.p.503). Cukrovinky vyráběl Johann Hasse, původem z Birkenbrucku (dnes Brzeznik
u Boleslawiece) v Dolním Slezsku.
22
V. Sova, 1937, str. 215. Podle Sovy se Grünbaumova manželka jmenovala Lisetta Haasová, za jejíž věno byla
palírna koupena.
xv
K významným řemeslníkům se v městečku počítali stolaři, tesaři, bednáři a koláři. Pro napajedelské
rolníky pracovali sedlář, řemenář, košíkář a provazník. Strojírenská řemesla zastupovalo sedm
zámečnických mistrů a jeden soustružník. Přítomnost puškaře Josefa Plašila, který se do Napajedel
přistěhoval až ze Solnice pod Orlickými horami, je překvapující jen dotud, než si uvědomíme, že
myslivost byla už tehdy v Napajedlích velmi populární. Poměrně rozvinutou strukturu řemesel
doplňovali hodinář (Klement Strčálek, č.p. 505), malíř pokojů (Ignác Polášek z Uherského Brodu, č.p.
88), kominík Hynek Poslušný z Malenovic (č.p. 120), a knihař Antonín Barvič, jenž pocházel ze Zlína
(č.p.422).
Většina řemeslníků měla v domě krámek, kde prodávali své výrobky. Řezníkům sloužily masné lávky,
které se nacházely při ulici z městečka ke Kapli. Obchod se smíšeným zbožím, textilem a dalšími
výrobky byl plně v rukou napajedelských židů. V čísle 69 měl obchod Samuel Wolf, vedle něj v č.p.
70 Izák Mayer, v č.p. 97 Karel Singer, v č.p. 223 bydlel obchodník se smíšeným zbožím Löbl Štern a
v č.p. 229 Hermann Braun. Dalšími obchodníky byli Jan Sedláček z Uher. Brodu (č.p. 91) a Markus
Meitner z Přerova (č.p. 110). Vedle fary dodnes stojí budova ubytovacího hostince, který patřil
velkostatku. Jeho nájemce František Cibulka, jenž přišel do Napajedel z Přerova, vedle pohostinství
provozoval i obchod. Obchodní firmu s vejci a sýrem vedl Michal Gerka. S vápnem ve velkém i
malém obchodoval Petr Dostál, s kůžemi Adolf Nussbaum. Obchodní síť doplňovala hrstkařka
(prodávala především potraviny, obilí, kroupy aj. v malém, po hrstích) Marie Steinhardt a trafikantka
vdova Marianna Kostová.
V roce 1866 se v Napajedlích připomíná 10 hostinců.23 Podle popisních archů se dopočítáme 9
hospod. Bývalý Kedrušův hostinec č.p. 63 měl v nájmu r. 1869 Jan Gabrhelík, nar. 1845
v Halenkovicích. Zájezdní hostinec č.p. 65 (tzv. hrubá hospoda) byla v nájmu Jakuba Poláška (nar.
1811 v Olomouci). V čísle 102 byl hostinec Havránkův, kde již léta hospodařil starý František
Havránek (nar. 1809). O pár domů dále v podsedku č.p. 109 se nacházel hostinec Františka Minaříka.
Na opačné straně ulice v domě č.p. 154 byl hospodským Antonín Roch, původem ze Zlína. Bývalá
panská pekárna v č.p. 212 byla přeměněna na hostinec a později na hotel, jehož nájemcem se uváděl
František Cibulka z Přemyslavic u Přerova. Za drahou v budově lázní (č.p. 346) byl hostinec, jehož
nájemcem byl Ferdinand Šolc. Pod Kalvárií v dnešní Žerotínově ulici stálo řeznictví a hostinec
Františka Kohna (nar. 1800). Jako hostinský se ve sčítacích arších uvádí i Karel Letocha v č.p. 496.
Jde o dům v Bartošově ulici, který byl postaven pravděpodobně až po roce 1860. Jestli v něm byla
hospoda, či Letocha vedl v nájmu hostinec v jiném domě, nemůžeme posoudit.
c) státní úředníci, soukromníci, církevní a školní správa
Třetí velkou skupinou obyvatelstva byla skupina státních a panských úředníků, učitelů, duchovních,
lékařů, samostatných osob a lidí na penzi. Jistě ve velké míře tato skupina osob ovlivňovala kulturní a
duchovní vývoj v Napajedlích.
Od roku 1850 byla Napajedla sídlem soudního okresu, který byl původně částí politického
hejtmanství holešovského. V letech 1855 až 1868 byly politické okresy zrušeny a místo nich
politickou správu vykonávaly smíšené okresní úřady v sídlech soudních okresů. Tento systém se však
neosvědčil, a proto od r. 1868 se opět zavedla dvojí systém soudních a politických okresů. Od tohoto
roku napajedelský soudní okres společně s hradišťským a ostrožským vytvářel politický okres
uherskohradišťský, kam po právu náležel, spíše než do Holešova.
Nejvyšším úředníkem v Napajedlích byl od r. 1864 okresní soudce dr. Josef Jahn, padesátiletý
vdovec, původem z města Hranic.24 Při okresním soudě dále působil adjunkt (praktikant) Ferdinand
23
V. Sova, 1937, str. 217-218
V roce 1872 jej vystřídal soudce Emanuel Weidenhoffer z Německého Brodu, bratr Fanny Weidenhofferové,
velké lásky Karla Havlíčka Borovského Soudce Weidenhoffer byl otcem dr. Emanuela Weidenfoffera (1874
Napajedla – 1939 Salzburg), významného rakouského národohospodáře a novináře, poslance říšského sněmu
v letech 1907-1911, poslance rakouského parlamentu od r. 1923, ministra financí Rakouské republiky v letech
1931-1932, odpůrce nacismu a neohroženého bojovníka za mír.
24
xvi
Šimeček z Vyškovska a agendou pozemkového vlastnictví se zabýval František Sysel, jenž pocházel
z Čankovic na Chrudimsku. Odborný personál doplňovali písař Ferdinand Wolf, prostějovský rodák, a
kancelisté – kurovický Jan Hubík a Valentin Šmolka (Smolka) z Kylešovic na Opavsku.
Vedle okresního soudu v Napajedlích pracoval i berní úřad, jenž dohlížel nad vybíráním a účtováním
přímých a nepřímých daní a poplatků. Mimo správu daní bylo úřadu svěřeno ještě vedení okresního
katastru, rozvrhování pozemkové daně a částečná péče o dobývání dlužných veřejných částek. V čele
napajedelského úřadu stál c.k. berní, jímž byl Josef Haraschin ze Brumovic u Krnova. K dispozici mu
byli berní kontrolor Eduard Matoušek z Velké Bíteše, oficiál Jan Wolf z Brna, asistent Antonín Šnajbr
(nebo Šnajdr) a úřední sluha Václav Gutmann (Kutman).25
Dalším veřejným činitelem v Napajedlích byl c.k. notář Josef Slavík z Holešova, který sepisoval a
vydával veřejné listiny svědčící o nejrůznějších právních skutečnostech a jednáních, zajišťoval jejich
úschovu a přijímal k úschově nebo dalšímu postoupení peníze a cenné papíry. Spolupracoval
s okresním soudem, zastupoval strany před státními úřady a mohl rovněž působit jako obhájce ve
věcech trestních. K ruce mu byl výkonný solicitátor Josef Přikryl, rodem z Kroměříže.
Místo napajedelského poštmistra v době sčítání bylo neobsazeno. Poštmistr, Josef Šlossar z Hranic
totiž nedlouho předtím odjel, a jak se zdá, natrvalo, do Ameriky. V Napajedlích zůstala jeho manželka
Marie, syn Josef a dcery Amálie a Augustýna, která byla provdána za berního oficiála z Ostravy Jana
Wolfa.26 Na poště pracoval expedient Josef Jan Wellech, Šlossarův krajan z Lipníka a praktikant Jan
Chorynský, pravděpodobně příbuzný Šlossarů, jakož i telegrafista Jan Jandl.
Velký význam pro Napajedla měla železniční dráha, tzv. Severní dráha císaře Ferdinanda, vedoucí
z Vídně do haličského Krakova. Práce na železniční stanici a při údržbě a dozoru trati poskytovala
obživu několika desítkám napajedelských obyvatel. Na přelomu 60. a 70. let došlo k rozšíření
železnice o druhou kolej (stavba byla dokončena r. 1872). Přednostou napajedelské stanice dráhy byl
Franz Frolbach, moravský Němec od Svitav.27 K ruce mu byli úředníci Alois Knor z Brna a vídeňák
Josef Waindl, dále účetní Hrbáček, expeditor František Hubík, syn kancelisty Jana Hubíka, skladník
Josef Klimeš a dva sluhové, Zmrzlík a Hromádka. K napajedelské stanici příslušeli ještě další tři
dozorci, sedm hlídačů, 9 strážných a dva železniční učni.
K napajedelské inteligenci patřili dále duchovní a učitelé. Děkanem rozsáhlého napajedelského
děkanátu byl šedesátiletý farář František Fadrus, rodem z Bojkovic. V Napajedlích nastoupil r. 1855
po d.p. Erichu Lammelovi.28 Druhým duchovním byl tehdy pětatřicetiletý kooperátor Hynek Sauer ze
Zvole u Zábřeha na Moravě, pozdější významná napajedelská osobnost29. Pravděpodobně zámeckým
kaplanem byl Alois Linhart z Třebovic u České Třebové.
Děkan Fadrus byl zároveň i nejvyšším představeným napajedelského školního okresu. V Napajedlích
byla tehdy pouze obecná škola. Direktorem byl známý Bartoloměj Mannsfeld, kterému vypomáhal
25
Václav Gutmann, nar. 1813 ve Žďáru nad Sázavou, syn tamějšího lékárníka. V r. 1870 ve věku 57 let se mu
narodil syn Bedřich.
26
Protože se poštmistr Šlossar z Ameriky nevrátil, byl nejpozději r. 1870 novým poštmistrem jmenován Jan
Wolf manžel Šlossarovy dcery a berní oficiál v Moravské Ostravě. Wolf byl pravděpodobně synem c.k. berního
v Holešově.
27
Již počátkem roku 1870 byl vystřídán Antonem Hafnerem, rakouským Němcem z Korneuburgu
28
V. Prasek, Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných, Vel.
Meziříčí 1881, str. 177, V. Sova, 1928, str. 91. Fr. Fadrus se stal konsistorním radou a arciknězem. Byl
spoluzakladatelem Rolnické záložny v Napajedlích a čtenářského spolku. V r. 1871 dal opravit kostel a r. 1877
nechal věž opatřit hodinami. Zemřel r. 1884.
29
Hynek Sauer se stal kaplanem v Napajedlích r. 1858. Roku 1884 se stal farářem po d.p. F. Fádrusovi. Byl
hlavním zakladatelem Rolnické záložny.
xvii
Leopold Červenka30, jenž se později stal ředitelem první měšťanské školy v Napajedlích. Třetím
učitelem byl doubravský rodák Josef Fila31, syn napajedelského podsedníka Jana Fily.
Židovská komunita neměla svého stálého rabína, patřila k židovské obci v Uherském Ostrohu, ale
v modlitebně naproti kostela byla zřízena škola pro židovské děti. Učili na ní starý Adam Frankl
z Kroměříže, připomínající se v Napajedlích v letech 1860 až 1874 a Jindřich Šmíd z Holešova.
Záležitosti obce od nového obecního zřízení v r. 1850 řídil obecní výbor se starostou. V čele obce
tehdy stál Antonín Lubinka32, který na dobu necelých dvou let (1969-1870) nahradil dlouholetého
předchozího starostu Josefa Filu33. Je zajímavé, že sčítací operáty tyto obecní funkce neuvádějí.
Rovněž z operátů se nezvíme složení tehdejšího obecního výboru. Zajímavé je, že nejsou uváděni ani
obecní funkcionáři, jako obecní tajemník či policajt-ponocný34.
V Napajedlích tehdy působil pouze jeden zároveň panský i obecní lékař, či spíše chirurg35 – téměř
sedmdesátiletý Václav Dadák, nar. r. 1802 v Ohrazimi na Prostějovsku. Lékárník Josef Jelínek z Hořic
provozoval svou praxi v č.p. 9936). Zdravotnický personál doplňovala zkoušená porodní babka Marie
Schönová.
Na stáří se v Napajedlích usadilo několik penzistů – úředníků a důstojníků, vesměs vdovců a vdov.
Patřili k nim například Amálie Eberhard a Rozálie Klima, obě úřednice v penzi, Barbora Binarová,
uváděná jako vdova po úředníkovi a důstojníci ve výslužbě hejtman Antonín Pynter (nar. 1812
v Záhřebu), nadporučík František Daniel Derda (nar. 1827 v Halenkovicích), Karl Jahn (nar. 1800
v Berouně v Čechách), a poručík Wilhelm Hellmund (nar. r. 1812 v Gothě), který se do Napajedel
zatoulal z neznámých příčin až ze Saska.
d) chudina
Nádeníci byla kategorie pracovníků, nespecializujících se na žádné výrobní odvětví a živících se
příležitostnou prací. Patřili k nejchudší vrstvě obyvatel. V Napajedlích se nádeničením živilo 196 lidí,
s příslušníky svých rodin, kteří byli na nich závislí, tvořili přibližně 15% všeho obyvatelstva. Podíl
nádeníků byl v Napajedlích velmi vysoký a svědčil o nízké průmyslově-ekonomické struktuře
městečka..37
Příkladem takových nejubožejších obyvatel, o něž se musela obec starat, byly čtyři evidované
žebračky, staré báby Veronika Vrzalová, Barbora Satorová, Barbora Kubíčková a slepá, sotva
dvacetiletá Josefa Kovaříková. Mezi obyvateli byly dvě hluchoněmé osoby (nádeník František
Lubinka a sluha na starém zámku František Přikrylek). Jan Odstrčilík z č. 372 byl oficiálně uznaným
vojenským patentálním invalidou.
Cílem této práce bylo ukázat možnosti využití výsledků sčítání lidu pro sociálně-demografický přehled
stavu obyvatelstva v jednotlivé obci. Popisní archy jsou i důležitým pramenem pro genealogii. Je mi
jasné, informace, které archy poskytují, jsou v jednotlivostech nepřesné, ale v celku vzniklé omyly,
30
Leopold Červinka, rodák z Droždína u Olomouce, působil v Napajedlích do konce března 1871. Vrátil se v r.
1889 a až do 30.8.1909 byl ředitelem zdejší měšťanské školy.
31
Josef Fila, pozdější podučitel v Uherském Ostrohu, kde i zemřel.
32
Antonín Lubinka, podsedník z č. 240, nar. 1836
33
Josef Fila, podsedník z č. 57, nar. 1820. Starostou byl v letech 1861-1869 a 1870-1896). Prasek, 1881, str.
128, Zemek, str. 83.
34
František Zelík, domkař z č. 94 je uváděn jen jako policejní sluha.
35
Podle V. Sova, 1928 str. 103 od r. 1864 působil v Napajedlích lékař dr. J. Jelínek, od r 1872 kroměřížský dr.
František Navrátil.
36
Podle V. Sova, 1928, str, 103 první lékárna byla zřízena r. 1850 v č.p. 63. Lékárník Josef Jelínek, který působil
v Napajedlích od r. 1860 až do r. 1910, ji přemístil do domu č.p. 90 a od r. 1870 byla umístěna v č.p. 99.
37
Fialová a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, str. 246-247. Podíl nádeníků v RakouskuUhersku r. 1880 byl 8%, zatímco např. v Německu pouze 1%.
xviii
chyby a nepřesnosti nepřekračují statistickou chybu a podávají poměrně přesný obraz společnosti, či
lépe řečeno dané komunity v určitém časovém okamžiku.
Na druhé straně obraz, který výsledky jednotlivých sčítání mohou podat, je na rozdíl od matričních
údajů, statický. Pro zachycení dynamiky vývoje společenské struktury je nutné zpracovat výsledky
dalších sčítání, provést jejich následnou syntézu v období od roku 1850 až do roku 1910 minimálně a
stanovit základní trendy společenského vývoje Napajedel v tomto období.
xix
Příloha 1: Přehled původu napajedelských obyvatel podle soudního okresu a obce narození
Soudní okres
obec Napajedla
s.o.Nap.
Kroměříž
Holešov
Hradiště
Brod
Hranice
Vizovice
Kojetín
Ostroh
Zdounky
Olomouc
Brno
Litovel
Prostějov
Počet
přít. obyv.
1956 64,8%
354 11,7%
84 2,8%
53 1,8%
44 1,5%
29 1,0%
21 0,7%
21 0,7%
19 0,6%
19 0,6%
19 0,6%
16 0,5%
14 0,5%
14 0,5%
14 0,5%
Soudní okres
Místo narození
Kvítkovice
Otrokovice
Pohořelice
Holešov
Halenkovice
Žlutava
Tlumačov
Zlín
Malenovice
Bohuslavice
Kroměříž
Olomouc
Kvasice
Hulín
Brno
Bílovice
Spytihněv
Topolná
Šarovy
Březnice
Lhota u Mal.
Veselí
Vizovice
Uherské Hradiště
Skalička
Tovačov
Lipník
Záhlinice
Litovel
Soudní okres
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kroměříž
Olomouc
Kroměříž
Kroměříž
Brno
Hradiště Uherské
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Ostroh Uherský
Vizovice
Hradiště Uherské
Hranice
Kojetín
Lipník
Holešov
Litovel
Lipník
Přerov
Klobouky
Šternberk
Břeclav
Vsetín
Blansko
Boskovice
Krumlov
Kostelec n.Orl.
Jindř. Hradec
České Budějovice
Místek
Strážnice
Kouřim
63
44
39
31
31
30
21
20
15
15
14
13
12
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
Místo narození
Oldřichovice
Blansko
Březolupy
Moštěnice
Bzenec
Vsetín
Zlámanec
Doubravy
Břeclav
Sušice
Hranice
Kojetín
Trubelice
Otaslavice
Zborovice
Zdounky
Pustějov
J. Hradec
Zásmuky
Šebetov
Vel. Ořechov
Uherský Brod
Bělov
Místek
Salaš
Sazovice
Přerov
Vlkoš
Žerotín
Počet
přít. obyv.
13 0,4%
13 0,4%
9 0,3%
8 0,3%
7 0,2%
7 0,2%
6 0,2%
6 0,2%
5 0,2%
5 0,2%
5 0,2%
5 0,2%
4 0,1%
4 0,1%
4 0,1%
Soudní okres
Napajedla
Blansko
Hradiště Uherské
Kroměříž
Ostroh Uherský
Vsetín
Brod Uherský
Brod Uherský
Břeclav
Hradiště Uherské
Hranice
Kojetín
Litovel
Prostějov
Zdounky
Zdounky
Bílovec
Hradec Jindřichův
Kouřim
Boskovice
Brod Uherský
Brod Uherský
Kroměříž
Místek
Napajedla
Napajedla
Přerov
Přerov
Šternberk
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pøíloha 2:Napajedla podle indikaèní skici stabilního katastru (1839)
148
Chmelnice
149
150
147
145
151
152
153
158
154
157
156
144
146
140
139
155
162
135
159
160
161
164
165
133
130
170
Zábraní
127
117
125
118
122
179
120
116
Za zámky
175
123
mlýn
114
183
180
181
344
palírna
115
184
182
185
271
272
110
190
105
275
koeluna
102 103
101
100
196
95
Mestecko
pan. dùm
387
383 385
386
382
384
381
380
85
86
79 82
78
204
206
90
84
80 81
83
Kaple
77
75
pivovar
76
73
212
fara
pekárna-host.
400
398
268
213
okr. soud
st. zámek
285
288
290
270
205
269
210
87
lesní úøad
75
286
287
200
Borícek
280
195
pošta
295
296
297
323
324
škola
327
74
panská budova
330
332
402
69
305
220
70
325
412
68
67
360
370
72
71
host.
362
329
kostel
215
Pod Kalvárií
326
300
Kalvárie
310
225
66
509
312
400
65
panský host.
314
229
host.
63
64
313
62
317
231
60
235
265
378
377
49
360
240
245
17
solárna
246
pekaø, cukráø; mlynáø
øezník
kováø; soustruník, zámeèník,
klempíø; puškaø
hrnèíø
øemenáø, provazník
243
244
250
20
16
251kovárna
15
21
359
22
40
abinec
25
397
35
28
krejèí; klobouèník; koešník
258
262
259
260
5
351
261
406
1
pùllán
ètvrtlán
velký podsedek
malý podsedek
koeluh, barvíø
255
10
26
31
Vysvìtlivky
vrchn. dvùr
241
18
410
374
395
44
336
266
239
379
335
Stará Hora
zámek
55
53
52
46
51
50
45
320
319 366
399
kovárna
Podzámcí
334
315
316
švec
koláø, bednáø, tesaø, stolaø
263
242
hodináø; sklenáø; knihaø;
malíø-fotograf
hospodský, obchodník
Karel Kysilka 2005
idé
Příloha 3: Napajedla na mapě 2. vojenského mapování (cca 1850)
Příloha 4:Napajedelská příjmení v r. 1869
Vybrali jsme 40 nejčetnějších napajedelských příjmení. Rozdělení obyvatel podle domovské příslušnosti či místa
narození umožnilo částečně zohlednit a odlišit původní napajedelská příjmení od příjmení, která se
v Napajedlích vyskytovala teprve v první nebo druhé generaci.
Do soupisu příjmení jsme celkem pojali 2975 osob, bez ohledu, zda byli přítomni v době sčítání nebo nikoli.
Nezahrnuli jsme příjmení většinu svobodných služek, pacholků a nádeníků, kteří s velkou pravděpodobností
pobývali v Napajedlích jen dočasně a po ukončení služby se znovu odstěhovali.
Celkový počet příjmení je velice vysoký – celkem 432 různých příjmení, což představuje 6,9 obyvatele na
jedno příjmení. Z toho původních (autochtonních) napajedelských příjmení bylo 179 a cizích příjmení 253.
U původních napajedelských rodin jedno příjmení připadalo na 9,5 obyvatele, u cizích, přistěhovalých rodin jen
na 5,0 obyvatel. Nejčastějšími příjmeními vůbec byla příjmení Večeřa (22 promile), Úředníček (19 promile) a
Beránek (15 promile), z cizích příjmení až na celkovém 17. místě Zapletal.
Tabulka uvádí 40 nejčetnějších příjmení (kurzívou jsou uvedena cizí příjmení, tučným písmem příjmení, která se
v Napajedlích uvádějí již v lánských rejstřících r. 1671):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Večeřa*
Úředníček
Beránek
Vrzala
Hložek
Silnušek
Vlček
Bedroš
Dědák
Hanák
Topič
Hrdina
Baďura
Tabarka
Nesrsta
Obdržálek
Zapletal
Fila
Havránek
Mišurec
Počet os.
66
57
45
41
38
37
36
35
33
31
31
30
29
27
26
26
24
23
23
23
Promile
22
19
15
13
12
11
10
9
8
* V Lánských rejstřících uvedený Večeřík
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Bureš
Sudolský
Dostálek
Klablena
Minařík
Opravil
Přerovský
Řemenovský
Balcárek
Brázdil
Tomaštík
Sobek
Soukup
Hnilica
Konečný
Holubec
Lubinka
Holaník
Vaculík
Haukvic
Počet os.
23
22
21
20
19
19
19
18
18
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
Promile
8
7
6
5
Rejstřík původních napajedelských příjmení ze sčítání 1869
podle čísel popisných
Příjmení
Anyštík
Baďura
poč. půl- a čtvrtláníci
osob
6
29
Bach[m]ánek
12
Bajtkovský
Balaja
Balcárek
Bartas
Bártek
Baštinec
Bauer
Bedroš
6
7
18
4
6
1
1
35
Beneš
Beránek
4
45
Bolenoško
Brázdil
Brzobohatý
Březa
Buchvald
1
18
12
9
4
Burýšek
Cimbálník
Cívela
Čáp
Čápek
Čejka
Černoch
Dědák
Dermíšek
Doležálek
Dostál
Dostálek
Dubrava
Duraj
Dvořák
Fila
5
4
12
7
8
7
7
33
3
8
3
21
10
2
5
23
Froleš
Frolíšek
Fury
Gaizer
Gajdošík
Gerka
Hanák
5
6
1
4
7
3
31
Handl
Haník
3
1
podsedníci
11
60, 130, 150, 271,
292
135, 311, 312
224
178
domkaři
ostatní obyvatelé
370
18, 253, 336, 351,
494
58, 396
33
404
477
230, 461
24
76
331,358,443
454
77, 144, 155, 334,
400, 401, 522
319
294
13, 381
262, 394
128
188
266 (dvůr)
136, 173, 208
91, 279
12, 518
184,393
307
304
320
95
306
167
448, 492
79
489
6
119
19, 25, 452
410
393
417
142, 452, 483
42, 482
5, 172, 269, 397
2
336
52
520
156, 281, 368
26
316
61
57, 299, 300, 302,
308
227
100
293, 317
5, 389
434
78, 121, 318, 493,
497, 502
80
229
271
Příjmení
Hanšic
Hasník
Havránek
poč. půl- a čtvrtláníci
osob
3
5
23
90
Hložek
38
Hnilica
Holaník
16
14
Holomek
Holubec
Horáček
Hradil
Hrdina
Hubáček
Chocholatý
Indruk
Jančík
Jelínek
Jurák
2
15
4
2
30
7
1
2
4
2
8
Kašpárek
Kedruš
Klablena
Klhof
Kočara
10
3
20
2
4
Kohn
Konečný
Kopřiva
Kosatík
Kotásek
Kováč
Kovařík
Kozáček
Krátký
Kravec
Krejčiřík
Krupica
Kubíček
8
16
4
8
9
4
1
2
1
4
6
4
1
Kubiš
Kudlík
5
20
Kvapil
Kyfl
Lakost
Latuša
Lika
Lintentál
Lorenc
Löw
Lubalík
Lubinka
1
9
4
12
1
1
3
1
3
15
podsedníci
132
172, 182, 185,
200, 291
103, 288
136
153, 173
278
domkaři
ostatní obyvatelé
383
8
102
145, 159, 232,
251, 324, 398
501, 506, 510
255
360
102,161,166,300,
302,328
56
141
38
98, 192, 203
139, 289
491
424, 488
99, 131, 134, 191
244
297
519 (Prusínky)
4
391
90
11, 257, 352
62
218
295
44, 329
287
38
195
434
247
254
446
114
169
260
129
105
313
80
159
387
433
46
223
85
504
349, 449, 455,
485
270
204, 266 (dvůr)
309
386, 487
348
332, 479
364
204, 291
293
272
233
441
240, 492
28,275
Příjmení
Macourek
Mach
Machula
Málek
Mannsfeld
Melichárek
Michna
Míka
Minařík
Mišurec
Mucha
Mucha
Němeček
Nesrsta
Nesrsta
Obdržálek
Odstrčilík
Ohnutek
Ochotský
Opravil
Paták
Petřík
Pinkalský
Poledňák
Popelka
Pospíšil
Prager
Prokop
Přerovský
Pul
Ranofrej
Ryba
Řehuněk
Saitl
Salčík
Satora
Sekanina
Schönbaum
Silnušek
poč. půl- a čtvrtláníci
osob
3
4
3
5
7
8
8
5
19
23
71
4
3
7
26 127, 129, 206
7
26
174
2
10
3
19
195
3
6
5
3
3
8
3
13
19
96
7
12
6
2
4
3
8
2
5
37
Skopal
Smočinský
10
4
Sobek
Solař
Speidl
Spisar
Stancl
Stloukalík
Stoklasa
Stopka
Strčálek
Strejček
10
9
10
13
4
3
1
11
11
2
podsedníci
domkaři
ostatní obyvatelé
24
371
286
503
50, 109
133, 276, 284
175
298
326
146, 248, 256
377
34
400
404
465
43
4, 249
464
53, 258, 335
31, 452
128
357
249
261
214
21
36
208
268 (škola)
332
252, 286
86, 249
372
371
312
34
149, 380
303
411
342, 362, 435
437, 447
421
66, 305
150
298
377
350, 373
478
99, 272
360
402
410
375
451
12, 15, 39, 361,
390, 397, 444,
488
282
514
112
199
126, 184
77
261, 519
(Prusinky)
374, 399
391
81
181
59, 124, 186
52, 67
484
31
39
28, 505
242
10
Příjmení
Sudolský
Sukup
Svoboda
Šesták
Ševčík
Šprncl
Štyber
Šumbera
Šupák
Švarc
Tabara
Tabarka
Talaš
Tesařík
Tomaštík
Tomek
Topič
Uhlíř
Untersander
poč. půl- a čtvrtláníci
osob
22
191, 231
2
10
11
221
2
6
3
7
12
115
11
9
27
5
4
18
5
31
podsedníci
domkaři
ostatní obyvatelé
296
253
241
395
193
168, 170
245
351
140
243, 252
157
108
208, 307
57
Vaculík
14
Vadas
Valenta
7
13
Valter
Večeřa
4
66
Večeřík
Velísek
Vlček
9
4
36
51, 380
354, 387, 403,
412, 512
388
115
144
123
228
285
85, 400, 444
14, 37, 378, 438,
480
319
86
5
5
Úředníček
349
292
54, 56, 193, 201,
211, 277, 297,
309, 310
130
441
54, 191, 220
161, 500
7, 9
281, 382
38, 266 (dvůr)
250, 267, 474
222
131, 177, 317
281
442
3, 26, 40, 84, 234,
359, 372, 399,
401, 456, 475,
482, 498, 499,
509, 515
338
20
379, 382, 453,
486, 508
85, 211, 362
83
190, 260, 291,
363,
Volný
7
171
Vrzala
41 180, 197, 217
280
259, 384, 420,
77
Źák
3
379
8
47, 356, 475, 509
Zálešák
Zbořil
2
417
ze Stockau
4
265 (zámek)
ze Strachwitz
2
72 (st. zámek)
Zimák
8
498
Zlámal
2
64
Žurek
2
41
Tučným písmen jsou označena příjmení, uváděná v lánských rejstřících k r. 1671.
Rejstřík nepůvodních napajedelských příjmení ze sčítání 1869
podle čísel popisných
Příjmení
Adam
Ambrožek
Baraník
poč.
osob
(Hrubá Lhota)
2
(Křeplice)
4
(Otrokovice, St. Ves)
2
Bartoník
Bartušek
Barvič
Bařica
Bělovský
Benenovský
Berger
Bezručka
(Jalubí)
(Znojmo)
(Zlín)
(Šarovy)
(Kvítkovice)
?
(Lípa)
(Troubky)
2
5
4
2
4
2
8
2
Bobčík
Boček
(Kvítkovice)
(Zborov u Č.Buděj.)
4
6
Bohuněk
Braun
Brázdil
Buran
Bureš
(Žlutava)
(Holešov)
(Tlumačov)
(Brumov?)
(Žlutava, Litenčice,
Kojetín, Tlumačov)
(Opava ?)
(Přemyslavice)
(Zlín)
(Zásmuky)
(Otrokovice)
(Kvítkovice)
(Olomouc)
(Ohrazim)
(Halenkovice)
(Uh. Hradiště)
(Pohořelice)
(Sušice u Přer.)
(Sulimov)
(Tovačov)
(Březová)
(Oplocany)
(M. Krumlov)
(Bojkovice, Veselí)
(Sv. Mikuláš)
(Velehrad)
(Moštěnice)
(Limberg)
(Častolovice)
(Kroměříž)
(Milotice)
(Bělohrad)
(Halenkovice)
(Kvítkovice)
(Bohuslavice)
1
4
4
1
23
Cibule
Cibulka
Cipra
Círek
Citovský
Čablík
Červenka
Dadák
Derda
Diebl
Doležalík
Dostál
Dostavil
Drápal
Drlica
Dubánský
Dvořák
Fadrus
Faitl
Fajkus
Fargaš
Fichtner
Forst
Frankl
Friedrich
Fynk
Gabrhelík
Gaja
Gajdůšek
Původ
4
4
3
7
5
5
1
5
3
3
4
9
4
2
6
2
3
7
2
6
5
4
7
7
3
4
4
3
3
půl- a
čtvrtláníci
podsedníci
domkaři
ostatní obyvatelé
451
407 (cukrovar)
150, 520
321
385
422
402
280
99
70
135
166
23
148
30
229
469
194
100
15, 239, 426, 463,
510
407
212
116
23
341
264
455
268 (škola)
87(soudní bud.)
102
74 (důch. úřad)
269
149
197
226
151
87(soudní bud.)
423
220
117 (mlýn)
213 (fara)
313
246
376
480
219
191
238
22
407
62, 451
461
163
Příjmení
Gentner
Gojš
Granc
Grohmann
Grünbaum
Hába
Hanáček
Haraschin
Hasse
Haukvic
Hellmund
Hlavizna
Hložek
Původ
Hozík
Hrbáček
Hromátka
Hrubec
Hruboš
Hubík
Hynšt
Hyždal
Chmela
Chovanec
Chrastina
Chrauza
Jahn
(Žleby)
(Žlutava)
(?)
(Zdounky)
(Lipník)
(Vizovice)
(Spytihněv)
(Wüstenmühl)
(Birkenbrück)
(Tovačov)
(Gotha)
(Karlovice u Hol.)
(Kvítkovice,
Bohuslavice)
(Sulimov)
(Březnice)
(Malé Lužínky)
(Holešov)
(Bohuslavice,
Pohořelice)
(Oldichovice)
?
(od Brna)
(Lipník)
(Šarovy)
(Kurovice)
(Sezemice)
(Vrchoslavice)
(Zlín)
(Pohořelice)
(Tečovice)
(Halenkovice)
(Hranice)
Jakob
Jandl
(Hranice)
(Deblín)
Janiš
Janoš
Jelínek
Jelšík
Juráček
Jurák
Jurček
Juřena
Kapp
Karas
Kastler
Kašík
Kladnička
Klier
Klimeš
Klinkovský
(Halenkovice)
(Pohořelice)
(Hořice)
(Hr. Těšany)
(Lidečko)
(Kvítkovice)
(Břeclav)
(Halenkovice?)
(Holešov)
(Kvítkovice)
?
(Žlutava, Bělov)
(Malenovice)
(Osek u Duchc.?)
(Těšín)
(Loučka)
Hodinka
Hodný
Hofírek
Hönig
Horák
poč.
osob
4
2
6
6
4
2
6
3
4
14
2
2
11
půl- a
čtvrtláníci
podsedníci
516
bč2
73 (pivovar)
183 (palírna)
72
187
473
105
323
103
54, 518
123
55
401, 481
339
139
416
165
415, 439
3
6
7
9
4
4
6
3
4
4
4
3
5
9
3
4
8
2
4
4
4
9
12
2
11
10
2
2
3
ostatní obyvatelé
216
3
2
2
6
9
4
5
domkaři
41
55
429
68
450
290
238
355
209
420
328
294, 409
74 (důch. úřad),
237
215
419
503
35
99
27,48
271
150
244
385
207
160, 248, 432
17 (solárna)
480, 521
314
407 (cukrovar)
200
125
Příjmení
Původ
Klusák
Kobliha
Kojecký
Kolařík
Kolda
Kolíbal
Kolín
Kopecký
Kosta
Koudela
Koutný
Kozlík
Kozmík
Kraus
Krejča
Kroutil
Kroužek
Kříž
Křížek
Kučera
Kutálek
Kutman
Langer
Letocha
Lichtblau
Linhart
Lízal
Lošek
Lukšan
Mahálek
Macháček
Macháň
Maňas
(Veselí)
(Skalička?)
(Machová)
(Hrubá Lhota)
(Červ. Hora)
(Fryšták)
(Želechovice)
(Karlov u Kyjova)
(Zlín)
(Otrokovice)
?
(Šarovy)
(Bohuslavice)
(Vsetín)
(Otrokovice)
(Hulín)
(Jistebnice)
(Otrokovice)
(Břeclav)
(Miškovice)
(Traplice)
(Žďár)
(Bludov)
(Žeranovice)
(Bohdalice)
(Třebovice)
(Skaštice)
(Kvítkovice)
(Hvožďany)
(Jarohněvice)
(Biskupice)
(Zlín)
(Otrokovice)
Maňásek
Marcaník
Mareček
Maretka
Matoušek
Mayer
Mazáč
Medek
Medřický
Meitner
Metzner
Mezírka
Miklík
Mikšíček
Minář
Mlynek
Mrva
Mučka
Nehyba
Nejedlík
(Huštěnovice)
(Oldřichovice)
(Březnice)
(Holešov)
(Velká Bíteš)
(Uh. Brod)
(Kvítkovice)
(Pustějov)
(Zlín)
(Přerov)
(Hradec ?)
(Zlín)
(Hrubá Lhota)
(Kroměříž)
(Spytihněv)
(Zdounky)
(Topolná)
(Pohořelice)
(Kelč)
(Březnice)
poč.
osob
7
6
4
7
7
5
10
2
3
3
4
3
4
5
10
1
4
5
5
1
5
6
4
5
8
1
5
1
2
5
7
7
8
10
4
2
5
3
7
7
2
2
4
3
5
3
6
1
3
8
6
4
4
půl- a
čtvrtláníci
podsedníci
domkaři
ostatní obyvatelé
73 (pivovar)
298
147
323
204, 269, 368
137, 138
106
467
471
113, 490
479
479
205
517
91
518
83, 322, 353
222
425
266 (dvůr)
487
237
10
413
279
496
341
87(soudní bud.)
198
355
143
16
266 (dvůr)
245
270
125
202
369
82
284
188
70
1, 512
176
367
110
111
204
122
294
373
343
478
34
bč1
50
290
Příjmení
Původ
poč.
osob
4
2
5
8
4
2
8
3
3
Němec
Nevěřil
Novák
Nusbaum
Odstrčil
Odstrčilík
Parobek
Pastyřík
Pavlík
(Kojetín)
(Trubelice)
(Sl. Ostrava)
(Uh. Ostroh)
(Chvotenice?)
(Jankovice)
(Kvasice)
(Dubravy)
(Šarovy)
Pečenda
Plašil
Podloucký
(Kvačice?)
(Voděrady, Solnice)
(Morkovice)
5
5
4
Polášek
(Halenkovice,
Olomouc, Uh. Brod)
(Trávník)
(Halenkovice,
Šarovy)
(Malenovice)
(Lutopecny)
13
Pomališ
Popelka
Poslušný
Přeček
Přikryl
domkaři
45
451
452
59
427
162, 164
33
88
65(hrubá
hospoda). 363
120
493
8
486
4
6
2
1
3
14
3
6
5
2
7
10
13
4
4
7
6
6
7
149
212
515
81
425
9
2
Sainer
Saitl
Samohýl
Sauer
Sauermann
Sedláček
Schieling
Schleps
Sích
Sikora
Singer
Skokánek
Skopalík
ostatní obyvatelé
410
158
374, 406
2
3
5
1
5
9
5
2
18
Skoupil
Skyba
Slavík
Smolaj
Smýkal
Sobek
podsedníci
3
8
(Zborovice,
Kroměříž)
Pynter
(Zagreb)
Rainer
(Zborovice)
Ratyk
(Moravičany)
Ritter
(Kvasice)
(Zlín)
Roch
Rochovanský (Zábřeh)
Roit
(Chlum)
Řehuřek
(Pohořelice)
Řemenovský (Žlutava)
(Kvítkovice)
(Předmostí,
(Kvítkovice)
(Zvole)
(Brake)
(Uh. Hradiště)
(Stillfried)
(Břeclav)
(St. Jičín)
(Kvasice)
(Bzenec)
(Kvítkovice)
(Záhlinice,
Tlumačov)
(Otrokovice)
(Zlín)
(Holešov)
(Bělov?)
(Tovačov)
(Otrokovice)
půl- a
čtvrtláníci
306
214
285
422
74 (důch. úřad)
154
273
269
462
445
30, 260, 366, 367,
476
32
472
339
213 (fara)
436
91, 107
430
408
190
225
89, 97
152, 179
80, 327
156
267
375
511
210
414
189
49, 402
Příjmení
Soukup
Původ
Spurný
Stach
Stankovic
Steininger
Stolařík
Středulínský
Stříž
Sudek
Svačina
Svozil
Sykora
Sysel
Šebestík
Šefčík
Šimeček
Šišák
Šišák
Šiška
Škondra
Škrabal
Šlossar
Šmolka
Šnajbr
Šolc
Štefka
Štěpaník
Štern
Tomášek
Trvaj
Turek
Vaindl
Valuch
Večeřa
Vilimek
Vlček
Vlčovský
Vojáček
Vostatek
Vrzalík
Vykoukal
Vymazal
Vyvialek
Weiser
Wolf
Wolf
Zahálka
Zachariáš
Zapletal
(Pohořelice,
Klobouky)
(Žerotín)
(Pozděchov)
(Poizendorf)
(Přerov)
(Pohořelice)
(Pohořelice)
(Šebetov)
(Praha)
(Boršice)
(Březnice)
(Vřesina)
(Čankovice)
(Střížovice)
(Kvítkovice)
(Ručice)
(Kvítkovice)
(Kvítkovice)
(Újezd u Krom.)
(Otaslavice)
(Nová Dědina)
(Hranice)
(Kylešovice)
?
(Dub)
(Zdounky)
(Spytihněv)
(Holešov)
(Žeranovice)
(Bělov)
(Stará Voda)
(Kundendorf)
(Haberky ?)
(Kvítkovice)
(Slavičín)
(Otrokovice)
(Hrubá Lhota)
(Malenovice)
(Veselí)
(Zlín)
(Divoky)
(Otrokovice)
(Pohořelice)
(Hustopeče)
(Holešov, Brno)
(Prostějov)
(Holice)
(Jindř. Hradec)
(Hulín, Brodek)
Zatloukal
Zbořil
(Litovel)
(Bohuslavice)
poč.
osob
17
3
3
3
7
10
2
5
5
3
2
6
7
8
6
6
9
3
4
4
4
4
1
1
4
2
4
8
4
7
5
4
8
2
6
4
4
7
7
3
4
2
2
5
11
8
5
3
24
10
3
půl- a
čtvrtláníci
podsedníci
domkaři
ostatní obyvatelé
82, 485
470
225
89, 90
50
236
bč3
17 (solárna)
301
407 (cukrovar)
198
452
173
101
64
456
365
177
96
275
324, 330
443
29
337
513
196
303
123
346
145
264
223
392
405
431
502
331, 409
495
258
5, 282
296
325
32
154
462
234
457
285
455
468
69, 196
499
466
418
344
134, 149
52, 73 (pivovar),
165, 185, 240,
277
274
266 (dvůr)
Příjmení
Zelík
Zelinka
Zelinka
Zmrzlík
Zubek
Zwillinger
Žabica
Původ
(Pohořelice)
(Komárov)
(Kudlov)
(Radvanice)
(Otrokovice)
(Holešov)
(Otrokovice)
poč.
osob
3
2
7
2
10
4
2
půl- a
čtvrtláníci
106
podsedníci
domkaři
310
94
340
368
ostatní obyvatelé
235
355
176
104
333
Obyvatelstvo městečka Napajedel na přelomu let 1869/1870
(Edice popisních archů ze sčítání lidu k 31.12.1869)
Poznámky a vysvětlivky k seznamu obyvatel Napajedel v r. 1869
Poloha a charakter domu:
První sloupec uvádí dnešní název ulice, kde se dům s daným číslem popisným v době sčítání lidu r.
1869 nacházel. V Napajedlích byla bohužel zavedena praxe, že číslo popisné neexistujícího domu bylo
převedeno na novostavbu v úplně jiné části města, což dnes znesnadňuje identifikaci některých
zbořených domů.
Ve druhém sloupci je doplněn údaj, o charakteru domu. Rozlišujeme lánové usedlosti (půllán,
čtvrtlán, velký a malý podsedek, domky nejsou jmenovány), panské-dominikální budovy (zámek,
dvory), státní a další instituce (solárna, Severní dráha, fara), hostince, obchody, skladiště atp.
Oba údaje nebyly součástí sčítacích archů.
V dalším oddíle je uvedeno číslo popisné.
Dnešní číslování domů vychází z číslování z první dekády 19. století. Číslování začínalo na
rohu dnešní Žerotínovy ulice s ulicí Podluží, pokračovalo po spodní straně Žerotínovy ulice až
k solárně (prodejna Fatra – č.p. 1 až 17), odtud po východní straně Kollárovy ulice až k nákladní bráně
v areálu býv. ČKD (č.p. 18 – 30), přešlo na druhou stranu ulice (č.p. 31 – 44), pokračovalo Moravní
(č.p. 45-53), z níž vyústilo na západní stranu ulice Podzámčí (54 – 64). Číslování překročilo
křižovatku pod zámkem a pokračovalo Hrubou hospodou přes náměstí až k budově soudu (65 – 75).
Domy č.p. 76-86 stály či stojí Na kapli. Dnešní radnice i dům, který ji předcházel, má č.p. 87,
číslování pokračovalo Palackého ul. až ke křižovatce na Pohořelice (č.p. 88-116), č.p. 117 a 118 měl
mlýn v místech dnešního VIII. Bloku na sídlišti. Číselná řada domů pokračovala ulicí Zábraní (120140), obešla domy po levé i pravé straně Chmelnice (141-154), uzavřela prostor kolem současné
benzinové pumpy, kde tehdy město končilo (-155 až 161) a vracela se po horní straně Zábraní až
k panské pálenici (162 – 183). Řada domů na horní straně Palackého ul. a na náměstí až k faře měla
čísla 184 – 213, s výjimkou domu 205, která stojí v Komenského ulici – je v ní nejstarší. Systém
pokračoval náměstím až ke křižovatce pod zámkem (214-229), dále pak Podzámčím a Žerotínovou
ulicí (231-263), kde se stočil kolem hřebčína, na jehož místě tehdy byl panský zemědělský dvůr (č.p.
266), až k zámku (č.p. 265). Další číslování navazovalo v Komenského ulici pár domy, které již tehdy
stály (267 až 271). To byl rozsah Napajedel kolem roku 1810.
V dalších dvou desetiletích přibyly domy na východní straně Komenského ulice (na západní straně
stály stodoly, patřící k pozemkům domů v Palackého ul. a na náměstí). Ty byly číslovány rovněž
jednotnou řadou od severu od č.p. 272 až po č.p. 317 u bývalého rybníčku před zámkem. Tehdy
začala hromadná neuspořádaná výstavba domů pod Kalvárií (ulice Pod Kalvárií a Divišova s č.p. 318
až 336). Souvislá řada čísel byla dokončena kolem roku 1830 očíslováním dvora na Prusínkách (č.p.
340). Od té doby novostavby dostávaly následující čísla bez ohledu na to, kde byly postaveny. Proto u
domů č.p. 341 – 522 je někdy velice těžké určit, kde skutečně stály. Týká se to jak dnes neexistujících
domů, tak i domů, jejichž číslo po zbourání bylo přeneseno na pozdější novostavby.
Číslo popisné je uvedeno u každého obyvatele a v několika sloupcích podle charakteru usedlosti (lány,
podsedky, domky, panské a institucionální budovy). Poslední sloupec tohoto oddílu označuje
obyvatele, kteří nejsou ve vlastnickém vztahu k danému domu (obyvatelé, nájemci, sloužící). Tento
způsob rozložení č.p. do několika sloupců byl proveden z důvodu počítačového zpracování výsledků
sčítání.
Osoby a jejich charakteristika
Ve třetím oddíle se uvádí příjmení a jméno obyvatele.Tučným písmem je uvedeno jméno hospodáře
(hlavy rodiny), ležatým písmem nesamostatné děti. Příjmení žen se uvádí v nepřechýlené formě
Charakteristika obyvatel je uvedena v dalších oddílech.
Jednotlivé sloupce postupně označují:
Pohlaví - m= maskulinum, f=femininum
Sociální postavení – rolník, podsedník, domkař a dále závislí členové domácnosti (ž=manželka, s=syn,
d=dcera).
Rok narození. Ve sčítacích arších nebyl vyplňován rok narození, ale věk dané osoby. Skutečný rok
narození se pak může lišit od roku, který jsme sami vypočetli. Navíc to není vždy spolehlivý údaj, je
nutno ho považovat za orientační, zejména u starších osob. V mnoha případech nebyl rok narození ani
vyplněn.
Vyznání (kat.=katolické, evang.=evangelické, žid.= izraelitské)
Rodinný stav (manž= ženatý, vdaná, svob., vdovec, vdova)
Další oddíl označuje živnost či povolání, resp. se uvádí dítě, žák, student atp. Při zpracování jsem se
snažil o unifikaci, opět z důvodu počítačového zpracování, takže údaje neodpovídají přesně tomu, co
bylo zapsáno ve sčítacích arších. Je zde proto nutná konzultace s originálem.
Poslední oddíl uvádí místo narození, domovskou příslušnost a přítomnost či nepřítomnost
v Napajedlích v době sčítání.
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
?
bč1
bč1
bč1
bč1
bč1
bč1
bč2
bč2
bč2
bč2
bč2
bč2
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
bč3
?
?
Źerotínova
1
Źerotínova
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Źerotínova
Źerotínova
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Źerotínova
5
5
5
5
5
5
5
Příjmení
Jméno
Mučka
Mučka
Mučka
Mučka
Mučka
Mučka
Granc
Granc
Granc
Granc
Granc
Granc
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Stolařík
Mazáč
Mazáč
Mazáč
Mazáč
Mazáč
Froleš
Froleš
Froleš
Froleš
Zwinner
Večeřa
Večeřa
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Jančík
Jančík
Jančík
Nesrsta
Jančík
Gajdošík
Gajdošík
Gajdošík
Valuch
Valuch
Dědák
Dědák
Karel
Klára
František
Karel
Františka
Mariana
Karel
Rozálie
Karel
Cecílie
Josef
Antonína
František
Anna
Anna
Antonína
František
Antonín
Františka
Josef
Florentina
Aloisie
Josef
Antonie
Josef
Františka
N.
Hynek
Františka
Antonín
František
Josefa
František
Tekla
Josef
Anna
Antonie
Františka
Marianna
Anna
Antonie
Marianna
Klement
Jan
Anna
Františka
Apolonie
Josef
Josef
Jan
Sex
m
f
m
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
f
f
f
m
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
m
f
m
m
f
m
f
m
f
f
f
f
f
f
f
m
m
f
f
f
m
m
m
Sociál. postavení
obyvatel
ž
s
s
d
d
obyvatel
ž
s
d
s
d
obyvatel
ž
d
d
s
s
d
s
d
d
domkař
ž
s
d
[...]
podsedník
ž
bratr
bratr
obyvatel
domkař
ž
domkař
ž
d
d
obyvatel
d
d
matka
obyvatel
domkař
ž
d
obyvatel
s
obyvatel
obyvatel
1
Nar. Nábož.
1819
1822
1859
1861
1820
1833
1863
1855
1868
1868
1827
1828
1848
1850
1853
1856
1857
1860
1864
1869
1834
1836
1864
[...]
[...]
1841
1846
1851
1854
1852
1811
1819
1824
1824
1849
1855
1824
1855
1866
1796
1850
1824
1822
1850
1807
1853
1829
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
Živnost, povolání atp.
Stav
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
c.k. sluha
hospodyně
obuvník
dítě
dítě
myslivec
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
krejčí
hospodyně
služka
služka
krejčí
obuvník
dítě
dítě
dítě
dítě
zedník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
rolník
hospodyně
zámečník
kolář
služka
nádeník
hospodyně
zedník
hospodyně
u okr. soudu
pomocník
učeň
na velkostatku
mistr
tovaryš
učeň
tovaryš
tovaryš
učeň
při hospodářství
při hospodářství
nádeník
nádeník
dítě
výminkářka
zedník
zedník
hospodyně
pomocník
při hospodářství
nádenice
zedník
zedník
obuvník
učeň
tovaryš
mistr
Místo narození
Příslušnost
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Skalička. Hranice
Skalička. Hranice
Skalička. Hranice
Ústí, Hranice
Ústí, Hranice
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Kvítkovice
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
nepř
nepř
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Poloha a charakter domu
Ulice
Źerotínova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
6
6
6
6
6
Źerotínova
Źerotínova
7
7
7
7
7
7
8
8
8
Źerotínova
Źerotínova
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Źerotínova
11
11
11
11
11
11
Źerotínova
12
12
12
12
12
12
12
Źerotínova
Źerotínova
13
13
13
13
13
13
13
14
Příjmení
Jméno
Čejka
Čejka
Čejka
Čejka
Mazáč
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Hasník
Hasník
Bachmánek
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Kutálek
Kutálek
Kutálek
Kutálek
Kutálek
Tichý
Strčálek
Strčálek
Strčálek
Strčálek
Kašpárek
Kašpárek
Kašpárek
Kašpárek
Bachmánek
Bachmánek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Brázdil
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Topič
František
Františka
Ferdinand
Nepomucena
Anna
František
Rozálie
Josefa
Anna
Rozálie
Helena
Antonín
Mariana
Antonín
Antonín
Josefa
Antonína
Františka
František
Kateřina
Františka
Jan
Anna
Mathias
Barbora
František
Antonie
Vincenc
František
Anna
Františka
František
Františka
Vilém
Jan
Anna
Klement
Bartoloměj
Pavel
Polexina
František
Karel
Františka
Josef
Karel
Kryštof
František
Mariana
Antonín
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
m
f
m
f
f
m
f
f
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
m
domkař
ž
otec
ž
d
domkař
ž
d
d
d
d
domkař
ž
švagr
domkař
ž
d
d
domkař
1843
1846
1802
1811
1850
1805
1831
1850
1860
1863
1868
1847
1846
1844
1810
1826
1859
1861
1842
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
manž
obuvník
hospodyně
výminkář
hospodyně
služka
kožešník
hospodyně
f
f
m
f
m
f
m
f
m
m
f
f
m
f
m
m
f
m
m
m
f
m
m
f
m
m
m
m
f
m
ž
d
s
d
1846
1866
1868
1869
1858
1819
1851
1857
1858
1835
1846
1868
1870
1819
1850
1826
1832
1859
1864
1865
1798
1844
1812
1828
1843
1845
1848
1851
1855
1837
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
obuvník
výminkář
zedník
dítě
dítě
zedník
hospodyně
dítě
dítě
nádenice
obuvník
kožešník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkář
zedník
krejčí
hospodyně
obuvník
obuvník
obuvník
kloboučník
obyvatel
s
d
s
domkař
ž
d
s
matka
s
domkař
ž
s
s
s
matka
bratr ženy
domkař
ž
s
s
s
s
d
domkař
2
mistr
při hospodářství
dítě
dítě
dítě
zedník
hospodyně
vojín
kožešník
hospodyně
dítě
dítě
obuvník
obuvník
tovaryš
mistr
mistr
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Traplice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
nepř
př
př
učeň
tovaryš
tovaryš
mistr
pomocník
mistr
tovaryš
tovaryš
tovaryš
tovaryš
při hospodářství
mistr
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
12700
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Źerotínova
Źerotínova
Źerotínova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
14
Topič
Anna
f
ž
1836
kat
manž
hospodyně
14
15
15
15
15
15
15
16
Topič
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Bureš
Mahálek
Leopold
Josef
Mariana
František
Františka
Mariana
Antonín
Jan
m
m
f
m
f
f
m
m
s
domkař
ž
s
d
d
s
podsedník
1868
1811
1811
1850
1833
1853
1848
1809
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
manž
svob
svob
manž
dítě
kožešník
hospodyně
zedník
dělnice
16
16
16
16
Mahálek
Mahálek
Mahálek
Mahálek
Středulínský
Středulínský
Čermák
Čermák
Čermák
Čermák
Kastler
Kastler
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Ohnutek
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Soukup
Dědák
Velísek
Velísek
Velísek
Velísek
Poledňák
Poledňák
Poledňák
Friedrich
Friedrich
Friedrich
Klára
Jan
Josef
Františka
Jan
Barbora
N.
Eduard
Vilém
Františka
Karolína
Vilemína
Antonín
Františka
Barbora
Antonín
Alois
Filipína
Františka
František
Josef
Vilemína
Antonína
Karel
Juliána
Angelína
Filipína
František
František
Antonín
Josefa
Josef
Antonín
Vincenc
Josefa
Josef
Jan
Florentina
Cecílie
f
m
m
m
m
f
f
m
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
f
m
m
f
f
m
f
f
f
m
m
m
f
m
m
m
f
m
m
f
f
ž
s
s
d
obyvatel
ž
obyvatel
s
s
d
obyvatel
d
domkař
ž
d
s
s
d
d
obyvatel
domkař
ž
d
s
d
d
d
obyvatel
obyvatel
domkař
ž
s
s
domkař
ž
s
domkař
ž
d
1817
1845
1847
1849
1813
1815
1829
1858
1860
1865
1800
1835
1827
1835
1860
1860
1865
1867
1870
1853
1832
1836
1854
1859
1861
1865
1865
1845
1839
1832
1830
1857
1860
1800
1807
1832
1827
1840
1861
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
solárna
17
17
17
17
17
17
17
17
Kollárova
Kollárova
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Kollárova
Kollárova
Kollárova
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
Sociál. postavení
3
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
obuvník
rolník
tovaryš
v továrně
při hospodářství
tovaryš
hospodyně
vojín
vojín
Místo narození
Příslušnost
Újezd, Kroměříž
[Újezdec u
Přerova]
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Jarohněvice,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
nepř
př
nepř
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
př
při hospodářství
vrátný
hospodyně
švadlena
dítě
dítě
dítě
na odpočinku
švadlena
zedník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
krejčí
zámečník
hospodyně
dělnice
dítě
dítě
dítě
dítě
zedník
zedník
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
obuvník
tesař
hospodyně
dítě
žák
žák
pomocník
žák
žák
tovaryš
mistr
v továrně
žák
žák
tovaryš
tovaryš
žák
Pohořelice
Kvítkovice
Landsdorf,
Landsdorf,
Landsdorf,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Milotice, Hranice
Milotice, Hranice
př
př
př
př
nepř
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
Poloha a charakter domu
Ulice
Kollárova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
23
23
23
23
23
23
23
23
Kollárova
24
24
24
24
24
24
24
Kollárova
25
25
25
25
Kollárova
26
26
26
26
26
26
Kollárova
27
27
27
27
Kollárova
28
28
28
28
Kollárova
Kollárova
Kollárova
Kollárova
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Citovský
Citovský
Citovský
Citovský
Bobčík
Bobčík
Bobčík
Bobčík
Bartas
Bartas
Bartas
Bartas
Macourek
Macourek
Macourek
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Dubrava
Dubrava
Jelšík
Jelšík
Jelšík
Stodolák
Jan
Františka
František
Anna
Anna
Jan
Barbora
František
Jan
František
Antonín
Agnes
Vincenc
Františka
Anežka
Karolína
František
Františka
Antonín
Karolína
František
Barbora
Josef
Barbora
Veronika
František
Františka
Petrolína
Františka
m
f
m
f
f
m
f
m
m
m
m
f
m
f
f
f
m
f
m
f
m
f
m
f
f
m
f
f
f
domkař
d
s
d
tchyně
s
ž
s
domkař
bratr
bratr
sestra
obyvatel
d
d
domkař
s
matka
bratr
domkař
s
d
s
obyvatel
d
domkař
ž
d
1827
1859
1864
1869
1800
1846
1848
1869
1841
1837
1844
1847
1808
1848
1856
1837
1869
1805
1835
1839
1859
1864
1866
1825
1850
1830
1832
1868
1858
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdovec
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
vdova
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
nádeník
dítě
dítě
dítě
výminkářka
pokryvač
hospodyně
dítě
zedník
krejčí
zedník
služka
nádeník
služka
služka
nádenice
dítě
výminkářka
obuvník
nádenice
dítě
dítě
dítě
dělnice
dělnice
tesař
hospodyně
dítě
služka
Strčálek
Strčálek
Lubinka
Lubinka
Šiška
Šiška
Šiška
Šiška
Řemenovský
Řemenovský
Bohuněk
Řemenovský
Ohnutek
Ohnutek
Stoklasa
Ohnutek
Ohnutek
Sainer
Sainer
Sainer
Anna
Anna
František
Antonie
Vincenc
Anna
Anna
Mariana
Václav
Anežka
František
Jan
František
Barbora
František
Josef
Františka
Barbora
Antonín
Josefa
f
f
m
f
m
f
f
f
m
f
m
m
m
f
m
m
f
f
m
f
domkař
d
obyvatel
sestra
domkař
ž
d
d
domkař
ž
s
s
domkař
ž
s
s
d
domkař
s
d
1819
1854
1824
1827
1829
1821
1856
1860
1811
1834
1853
1869
1822
1824
1847
1855
1859
1820
1859
1859
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
nádenice
švadlena
nádeník
nádenice
nádeník
hospodyně
služka
dítě
rolník
hospodyně
zedník
dítě
zedník
hospodyně
zedník
zedník
dítě
nádenice
dítě
dítě
4
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
pomocník
mistr
žák
žák
v továrně
v továrně
tovaryš
tovaryš
tovaryš
žák
žák
žák
Místo narození
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Těšany, Kroměříž Napajedla
Těšany, Kroměříž Napajedla
Napajedla
Blatnice, Uh.
cizí
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Újezd, Kroměříž Napajedla
Tešnov, Kroměříž Napajedla
Tešnov, Kroměříž Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
196
197
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
32
32
198
199
200
201
202
32
32
32
32
Kollárova
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
33
33
33
33
33
33
33
Kollárova
34
34
34
34
34
34
34
Kollárova
35
35
35
35
Kollárova
Kollárova
36
36
36
37
Kollárova
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Kollárova
Kollárova
39
39
39
40
40
40
40
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Sainer
Vlčovský
Mariana
Jan
f d
m obyvatel
1862
1838
kat
kat
svob
manž
dítě
pacholek
Vlčovský
Vlčovský
Vlčovský
Juřena
Podloucský
Mariana
Václav
Josef
Mariana
Karel
f
m
m
f
m
ž
s
s
obyvatel
domkař
1841
1866
1868
1811
1836
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dělnice
mlynář
Podloucský
Podloucský
Podloucský
Anyštík
Anyštík
Anyštík
Minařík
Minařík
Mrva
Mrva
Mrva
Paták
Paták
Janoš
Janoš
Janoš
Žáček
Popelka
Popelka
Popelka
Topič
Topič
Topič
Topič
Hradil
Hradil
Klablena
Vadas
Vadas
Vadas
Vadas
Vadas
Vadas
Silnušek
Silnušek
Stopka
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Kateřina
Františka
Anna
Jan
Františka
Jan
Karolína
Josefa
František
Anna
Mariana
Josef
František
Ignác
Helena
Anna
Mariana
Jan
Kateřina
Josef
Františka
Florian
Filip
Karel
Jan
Anežka
Uršula
František
Barbora
Josef
Anna
František
Karolína
František
Anna
Josefa
Františka
Anežka
Jan
Mariana
f
f
f
m
f
m
f
f
m
f
f
m
m
m
f
f
f
m
f
m
f
m
m
m
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
f
f
f
f
m
f
ž
d
d
obyvatel
ž
s
domkař
d
obyvatel
ž
d
1844
1863
1865
1819
1818
1859
1826
1853
1793
1800
1850
1862
1864
1823
1836
1859
1814
1824
1828
1858
1806
1841
1843
1848
1843
1844
1792
1827
1831
1857
1861
1864
1866
1811
1828
1862
1834
1812
1842
1854
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
hospodyně
dítě
dítě
krejčí
hospodyně
řezník
nádenice
dělnice
nádeník
hospodyně
dělnice
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
dělnice
nádeník
hospodyně
dítě
nádenice
kolář
krejčí
krejčí
zedník
hospodyně
výminkář
zedník
hospodyně
zedník
dítě
dítě
dítě
rolník
hospodyně
dítě
dělnice
výminkář
zedník
dělnice
domkař
ž
d
obyvatel
domkař
ž
s
domkař
s
s
s
domkař
ž
obyvatel
obyvatel
ž
s
d
s
d
domkař
ž
d
domkař
matka
s
d
5
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
žák
na velkostatku
v továrně
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Kvítkovice
Hrubá Lhota, Uh.
Hradiště
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Morkovice,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
žák
žák
tovaryš
tovaryš
v továrně
v továrně
žák
žák
žák
v továrně
žák
tovaryš
tovaryš
tovaryš
tovaryš
učeň
žák
žák
v továrně
tovaryš
v továrně
Napajedla
Napajedla
Topolná
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
243
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Kollárova
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Příjmení
Jméno
41
Hozík
Jan
m domkař
1837
kat
manž
nádeník
41
41
Hozík
Hozík
Žurek
Žurek
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Dubrava
Němeček
Němeček
Němeček
Němeček
Němeček
Němeček
Němeček
Klablena
Klablena
Klablena
Němec
Němec
Němec
Němec
Čech
Krejčiřík
Krejčiřík
Krejčiřík
Krejčiřík
Krejčiřík
Krejčiřík
Zálešák
Zálešák
Zálešák
Jelšík
Viktorie
Ferdinand
Barbora
Františka
Josef
Františka
Kateřina
Alois
Jan
Antonie
Marek
Josefa
Apolonie
Mariana
Josef
Anna
Jan
Antonín
Anna
Františka
Terezie
Mariana
Františka
Jiří
Jan
Františka
Ignác
Jenovéfa
Florentina
Karolína
Cecílie
František
Mariana
Františka
Josef
f
m
f
f
m
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
m
f
m
f
f
f
f
m
f
f
m
ž
s
matka
d
domkař
ž
d
s
s
d
domkař
ž
d
d
s
d
s
domkař
ž
d
domkař
d
d
s
1846
1868
1815
1850
1817
1836
1860
1865
1867
1868
1821
1822
1855
1857
1863
1865
1868
1810
1821
1850
1839
1860
1864
1866
1839
1819
1840
1844
1849
1866
1868
1803
1806
1852
1837
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
hospodyně
dítě
výminkář
dělnice
zedník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dělník
hospodyně
dělnice
dělnice
dítě
dítě
dítě
zedník
hospodyně
nádeník
výtažný
dítě
dítě
dítě
výtažný
nádenice
zedník
dělnice
Jelšík
Jelšík
Jelšík
Jelšík
Hložek
Hložek
Troják
Sobek
Sobek
Sobek
Minařík
Minařík
Františka
Josef
Mariana
Richard
Františka
Františka
Josef
František
Josefa
František
Jan
Barbora
f
m
f
m
f
f
m
m
f
m
m
f
ž
s
d
s
matka
sestra
1844
1866
1867
1869
1802
1817
1850
1840
1830
1867
1824
1828
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkářka
nádenice
zámečník
zedník
hospodyně
dítě
zedník
hospodyně
41
41
Kollárova
42
Kollárova
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
Moravní
44
44
45
Kollárova
45
45
45
45
Moravní
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
Moravní
Moravní
48
48
48
48
48
48
48
Moravní
49
49
49
Moravní
malý podsedek
50
50
Sex
Sociál. postavení
domkař
s
d
d
d
d
domkař
ž
d
domkař
domkař
ž
s
podsedník
ž
6
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
dítě
dítě
zedník
hospodyně
dělnice
zámečník
v továrně
žák
žák
v továrně
v továrně
v továrně
žák
žák
v pivovaře
mistr
žák
pomocník
pomocník
v továrně
při hospodářství
v továrně
mistr
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Ondřichovice, Uh. cizí
Hradiště
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kojetín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Hrubé Tešany,
Napajedla
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Přerov
cizí
Otrokovice
cizí
Napajedla
cizí
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
Příjmení
Jméno
50
50
50
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Stankovic
Stankovic
Stankovic
Antonie
Františka
Eva
Alexander
Jan
Kateřina
Ignác
Štefan
Karolína
Karel
f
f
f
m
m
f
m
m
f
m
d
d
d
s
s
matka
bratr
obyvatel
ž
s
1858
1860
1866
1867
1869
1800
1831
1838
1838
1867
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
výminkářka
zedník
kočí
hospodyně
dítě
301
302
303
50
50
50
Jenel
Nehyba
Nehyba
Julie
František
Anna
f sestra ženy
m obyvatel
f ž
1853
1839
1837
kat
kat
kat
svob
manž
manž
služka
pacholek
hospodyně
304
50
Nehyba
František
m s
1862
kat
svob
dítě
50
Nehyba
Tabara
Tabara
Tabara
Tabara
Musilek
Strčálek
Čáp
Čáp
Čáp
Čáp
Zapletal
Zapletal
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Topič
Topič
Topič
Topič
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Antonín
Josef
Rozálie
Josef
Jindřich
Anna
František
Josef
Kateřina
Vojtěch
František
Františka
Bartoloměj
Antonín
Anežka
Františka
Anežka
Antonie
Jan
František
Františka
Antonie
Josef
Mariana
Josef
Jan
Anna
Alois
Jarolím
Josef
Mariana
František
Mariana
m
m
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
f
f
f
m
m
f
f
m
f
m
m
f
m
m
m
f
m
f
1868
1834
1843
1866
1868
1809
1791
1827
1845
1861
1869
1841
1864
1842
1844
1861
1868
1812
1845
1847
1843
1850
1852
1854
1865
1832
1846
1866
1868
1814
1832
1845
1849
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
vdovec
manž
manž
svob
svob
manž
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
dítě
zedník
hospodyně
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
50
50
50
50
50
50
50
Moravní
51
51
51
51
51
Moravní
velký podsedek
52
52
52
52
52
52
52
Moravní
Podzámčí
53
53
53
53
velký podsedek
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Sex
Sociál. postavení
s
domkař
ž
s
s
matka
podsedník
obyvatel
ž
s
s
obyvatel
s
domkař
ž
d
d
podsedník
s
s
d
d
s
d
syn Františky
obyvatel
ž
s
s
obyvatel
ž
s
d
7
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
výminkářka
rolník
obuvník
hospodyně
nádenice
tovaryš
v hraběcí službě
na velkostatku
mistr
při hospodářství
tesař
hospodyně
rolník
zámečník
zedník
kovář
tovaryš
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
učeň
při hospodářství
obuvník
hospodyně
mistr
bednář
hospodyně
vojín
dělnice
mistr
v továrně
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Poizendorf, Uhry
Benešov, Čechy
Kuntendorf, Ober
Hollabrunn, Rak.
Benešov, Čechy
Kelč, Hranice
Hodlany, Č.
Budějovice
Hodlany, Č.
Budějovice
Kelč, Hranice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tovačov
Tovačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
54
54
54
54
55
55
55
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Hlavizna
Hlavizna
Hrbáček
Josef
Vilém
Kristýna
Rudolf
Josef
Anna
Josef
m
m
f
m
m
f
m
s
s
d
s
obyvatel
ž
obyvatel
1851
1853
1866
1868
1820
1823
1829
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
55
55
55
55
55
55
Hrbáček
Hrbáček
Hrbáček
Hrbáček
Hrbáček
Franěk
Terezie
Beáta
Jeroní[ma]
Ida
Regina
Anna
f
f
f
f
f
f
ž
d
d
d
d
obyvatel
1834
1861
1863
1864
1867
1845
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
56
56
Úředníček
Úředníček
František
Anna
m podsedník
f ž
1824
1832
56
56
56
56
57
57
Úředníček
Úředníček
Holomek
Holomek
Buranovský
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Číž
Vašíček
Františka
František
Bartoloměj
Františka
Josef
Josef
Františka
František
Jan
Františka
Jan
Anna
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
m
f
d
s
s z 1.manž.
d z 1.manž.
obyvatel
podsedník
ž
s
s
d
obyvatel
obyvatel
59
Bachmánek
Bachmánek
Bachmánek
Bachmánek
Bachmánek
Stopka
Stopka
Odstrčilík
Františka
František
Mariana
Josef
Františka
Jan
Valentin
Konrád
f
m
f
m
f
m
m
m
čtvrtlánice
s
d
s
d
obyvatel
podsedník
obyvatel
373
374
59
59
Odstrčilík
Brdečka
Josefa
Josef
375
59
Vitásek
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
338
339
340
341
342
343
344
Poloha a charakter domu
Ulice
Podzámčí
půllán
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
55
345
346
347
348
349
350
351
352
Podzámčí
malý podsedek
353
354
355
356
357
56
358
359
360
361
362
363
364
Podzámčí
365
366
367
368
369
370
371
372
Podzámčí
376
377
378
379
380
381
Podzámčí
Podzámčí
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
60
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
bednář
krejčí
tovaryš
učeň
v hraběcí službě
manž
svob
svob
svob
svob
svob
[…]
hospodyně
dozorce při dřevě a
účetník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
děvečka
kat
kat
manž
manž
rolník
hospodyně
1860
1866
1858
1861
1818
1820
1830
1851
1855
1859
1843
1850
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
1828
1854
1850
1856
1860
1854
1842
1838
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
rolník
studující
právník
kloboučník
mistr
f ž
m obyvatel
1840
1849
kat
kat
manž
svob
hospodyně
kloboučník
tovaryš
Jan
m obyvatel
1856
kat
svob
kloboučník
učeň
Jan
Barbora
Františka
Karel
Mariana
Antonie
m
f
f
m
f
f
1816
1824
1844
1846
1848
1851
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
rolník
hospodyně
švadlena
studující bohosloví
švadlena
švadlena
podsedník
ž
d
s
d
d
8
na sev.dráze
skoták
fotograf
rolník
hospodyně
studující
dítě
pacholek
služka
krejčí
při hospodářství
žák
při hospodářství
při hospodářství
učeň
při hospodářství
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Karlovice,
Kroměříž
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Ondřichovice, Uh. cizí
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Klobouky, Uh.
Napajedla
Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Volyň, Rusko
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Příkazy, Uh. Brod cizí
Březnice, Uh.
cizí
Hradiště
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Jankovice, Uh.
cizí
Hradiště
Halenkovice
cizí
Bojkovice, Uh.
cizí
Brod
Staré město, Uh. cizí
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
382
383
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
60
60
384
385
386
387
388
Podzámčí
velký podsedek
389
Podzámčí
půllán, pův.
čtvrtlán
61
61
61
61
61
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
Podzámčí
400
Svatoplukova
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Bedroš
Faldík
Barbora
Anna
f
f
d
obyvatel
1862
1848
kat
kat
svob
svob
dítě
služka
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Kedruš
Antonín
Anna
František
Vendelín
Mariana
Alžběta
m
f
m
m
f
f
podsedník
ž
s
s
matka
půlláník
1819
1840
1864
1866
1806
1820
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
vdova
vdova
rolník
hospodyně
Kedruš
Kedruš
Šubík
Gabrhelík
Vaculík
Gabrhelík
Gabrhelík
Zimák
Mrkvička
hostinec prázdné
stavení
Františka
Anna
František
Ignác
Josefa
Jan
Antonie
Anežka
Karel
f
f
m
m
f
m
f
f
m
x
d
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
ž
obyvatel
obyvatel
1850
1857
1842
1850
1836
1845
1852
1850
1845
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
pacholek
pacholek
služka
hostinský
hospodyně
služka
sklepník
žák
výminkářka
rolník
při hospodářství
při hospodářství
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Březnice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
cizí
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Boršice
Malenovice
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Ivačice
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
x
hostinec
(čtvrtlán)
63
čtvrtlán (pův.
spol. usedlost s
č.p. 63)
64
Šebestík
Tomáš
m čtvrtláník
1840
kat
manž
rolník
Střížovice,
Kroměříž
Napajedla
př
64
64
64
Šebestík
Šebestík
Šebestík
Zlámal
Zlámal
Polášek
Františka
Rozálie
Celestýna
Josef
Anna
Jakub
f
f
f
m
f
m
ž
d
d
otec
ž
nájemce
1839
1864
1869
1807
1812
1811
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
manž
hospodyně
výminkář
výminkářka
hostinský
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
65
Polášek
Nevařil
Amálie
Josefa
f
f
ž
obyvatel
1805
1847
kat
kat
manž
svob
hospodyně
kuchařka
Napajedla
cizí
př
př
409
65
Kropáč
Františka
f
obyvatel
1847
kat
svob
nalévačka
cizí
př
410
65
Kropáč
Antonie
f
obyvatel
1853
kat
svob
nalévačka
cizí
př
65
Pekárek
Ranofrej
Ranofrej
Ranofrej
Smýkal
Zvozil
Mihál
Strčálek
Strčálek
Strčálek
Lopata
Kříž
Mariana
František
Jan
Františka
Anna
Anna
Josef
Jan
Maria
Matylda
Josef
Jan
f
m
m
f
f
f
m
m
f
f
m
m
obyvatel
podsedník
s
d
sestra
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
d
obyvatel
obyvatel
1846
1807
1841
1849
1806
1830
1849
1821
1819
1856
1849
1851
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
vdovec
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
služka
rolník
studující
Olomouc
Trubelovice,
Olomouc
Trubelovice,
Olomouc
Trubelovice,
Olomouc
Vizovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Košíky
Košíky
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Slaný, Čechy
Otrokovice
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
401
402
403
404
405
406
64
64
Masaryk. nám.
panský hostinec
65
407
408
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
65
Masaryk. nám.
velký podsedek
66
66
66
66
66
66
Masaryk. nám.
velký podsedek
67
67
67
67
67
9
při hospodářství
při hospodářství
služka
pacholek
obuvník
hospodyně
obuvník
obuvník
mistr
při hospodářství
tovaryš
tovaryš
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Zahradník
Hrubec
Josefa
Hynek
f obyvatel
m podsedník
1830
1826
kat
kat
svob
manž
služka
písař
Ernestina
Maria
Vincencie
Barbora
Jan
František
Hynek
Angelína
Samuel
Leontýna
Cecílie
Bartoloměj
Žofie
Karolína
Karolína
Isak
Helena
Františka
Žofie
Cecílie
Maximilian
Karel
Eduard
Helena
Antonín
Anna
Antonín
Kateřina
František
Anna
Terezie
f
f
f
f
m
m
m
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
f
f
f
m
m
m
f
m
f
m
f
m
f
f
ž
d
d
d
s
s
s
d
majitel
d
d
s
d
d
tetička
majitel
ž
d
d
d
s
s
obyvatel
obyvatel
čtvrtláník
ž
otec
ž
obyvatel
obyvatel
sestra majitele panství
1844
1852
1854
1855
1860
1863
1865
1864
1813
1844
1848
1850
1856
1860
1800
1830
1838
1860
1861
1863
1864
1865
1855
1850
1826
1839
1796
1805
1849
1849
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
manž
hospodyně
72
72
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Hrubec
Volf
Volf
Volf
Volf
Volf
Volf
Weinoch
Mayer
Mayer
Mayer
Mayer
Mayer
Mayer
Mayer
Berger
Kvait
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Rosipálek
Říha
ze Strachovic,
hraběnka
ze Strachovic
Fluger
Chladek
Anna
Augustýna
Vilemína
f
f
f
d
obyvatel
obyvatel
1851
1830
1833
kat
kat
kat
459
72
Hemri
Karolína
f
obyvatel
1812
460
461
462
463
72
72
72
72
464
465
72
72
Topič
Vadas
Kane
Haba
Haba
Konečný
Florian
Antonín
Anna
Jiří
Josefa
Anna
m
m
f
m
f
f
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
ž
obyvatel
466
467
468
72
72
72
Čepica
Čepica
Čepica
Antonie
Františka
Adolf
f obyvatel
f d
m d
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
67
Masaryk. nám.
velký podsedek
(nalévárna)
68
68
68
68
68
68
68
68
68
Masaryk. nám.
69
69
69
69
69
69
69
Masaryk. nám.
půllán
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Masaryk. nám.
čtvrtlán
71
71
71
71
71
71
Masaryk. nám.
panská budova
72
72
Sex
Sociál. postavení
10
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
dítě
dítě
v pivovaře
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
žák
žák
obchodník
při hospodářství
při hospodářství
vojín
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
obchodník
hospodyně
obchodník
služka
rolník
hospodyně
výminkář
výminkářka
pacholek
služka
sestra majitele
panství
učeň
svob
svob
svob
komorná hraběnky
komorná hraběnky
v hraběcí službě
v hraběcí službě
kat
svob
vychovatelka
1841
1829
1837
1835
1843
1847
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
svob
manž
manž
svob
vrátný
sluha
komorná hraběnky
kočí
hospodyně
služebná
1831
1858
1867
kat
kat
kat
manž
svob
svob
pradlena
v hraběcí službě
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Lipník
Napajedla
cizí
př
př
Záhlinice
Lučka u Kelče
Lipník
Lipník
Lipník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Uherský Brod
Bzenec
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bošaca, Trenčín
Terst, Krajina
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Topolná
Zlámanec
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Skalice, Znojmo
Radenice, Č.
Budějovice
Bretnin [?],
Francie
Napajedla
Napajedla
Čáslav
Vizovice
Napajedla
Wildenschwert,
Chrudim
Skalička, Hranice
Skalička, Hranice
Skalička, Hranice
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Sex
73
Grohmann
Rudolf
m
470
471
73
73
Grohmann
Grohmann
Maria
Margareta
f
f
472
473
474
73
73
Grohmann
Grohmann
Svoboda
Maria
Rudolfina
Marie
Josef
Josef
Karel
Josefa
Terezie
469
Poloha a charakter domu
Ulice
Masaryk. nám.
velkostatek pivovar
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
73
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
1835
kat
manž
ž
d
1841
1863
kat
kat
manž
svob
f
f
f
d
d
obyvatel
1865
1869
1851
kat
kat
kat
svob
svob
svob
m
m
m
f
f
bratranec
bratranec
obyvatel
ž
d
1845
1845
1829
1837
1858
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
manž
manž
svob
Živnost, povolání atp.
správce panského
pivovaru
hospodyně
Místo narození
Příslušnost
cizí
př
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
cizí
cizí
př
př
cizí
př
cizí
cizí
př
př
v pivovaře
Zdounky,
Kroměříž
Kynice, Boskovice
Šebetov,
Boskovice
Napajedla
Napajedla
Šebetov,
Boskovice
Kroměříž
Kynice, Boskovice
Veselí
Kojetín
Landshut,
Rzesov, Polsko
Cifenburg, Ring,
Uhry
Veselí
Veselí
Veselí
Brodek u
Prostějova
Otaslavice
Hradišťko u
Olomouce
Hradišťko u
Olomouce
Otaslavice
Dobrochov,
Prostějov
Brodek u
Prostějova
Žlutavy
Svršovice,
Kroměříž
Přivosten, Plzeň
Senečnice,
Dobříš
Vyzava, Hradec
Král.
Kokořín, Čechy
na velkostatku
služebná
475
476
477
73
73
73
478
479
73
73
Grohmann
Valtus
Klusák
Klusák
Klusák
480
73
Klusák
Alžběta
f
d
1865
kat
svob
dítě
481
482
483
484
73
73
73
73
Klusák
Klusák
Klusák
Zapletal
Jan
Karel
Josefa
Vincenc
m
m
f
m
s
s
d
obyvatel
1867
1867
1869
1834
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
dítě
dítě
dítě
bednář
485
486
73
73
Zapletal
Zapletal
Josefa
Matylda
f
f
ž
d
1833
1865
kat
kat
manž
svob
hospodyně
dítě
487
73
Zapletal
Rudolf
m s
1867
kat
svob
dítě
488
73
489
73
Vláčil
Mezuláník
Anna
František
f matka
m obyvatel
1804
1843
kat
kat
vdova
svob bednář
při hospodářství
pomocník
490
73
Zapletal
František
m obyvatel
1851
kat
svob
bednář
pomocník
491
492
73
73
Lidinec
Neoral
František
František
m obyvatel
m obyvatel
1844
1851
kat
kat
svob
svob
bednář
bednář
493
494
73
73
Schamberger
Beztahovský
Jan
Václav
m obyvatel
m obyvatel
1834
1844
kat
kat
svob
svob
495
73
Zilvár
Václav
m obyvatel
1839
kat
svob
496
73
Hilšer
Josef
m obyvatel
1849
kat
svob
497
73
Vetišký
Petr
m obyvatel
1850
kat
svob
498
73
Schlecht
Josef
m obyvatel
1851
kat
svob
499
73
Köhler
Antonín
m obyvatel
1824
kat
svob
74
Diebl
Jan
m ředitel velkostatku
1796
kat
manž
74
74
74
Diebl
Diebl
Diebl
Antonie
Otílie
Amálie
f
f
f
1806
1830
1835
kat
kat
kat
manž
svob
svob
sládek
sladovnický
pomocník
sladovnický
pomocník
sladovnický
pomocník
sladovnický
pomocník
sladovnický
pomocník
sladovnický
pomocník
ředitel
napajedelského
velkostatku
hospodyně
dítě
500
501
502
503
Masaryk. nám.
velkostatek starý zámek
(důchodní úřad)
ž
d
bratrova dcera
11
písař
účetní
vrátný v pivovaru
hospodyně
v hraběcí službě
v hraběcí službě
mistr
cizí
př
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
př
př
cizí
př
cizí
př
v pivovaře
Vlčetín, Fitgnam? cizí
př
v pivovaře
Praha
cizí
př
v pivovaře
Duchcov, Žatec
cizí
př
v hraběcí službě
Uherské Hradiště Napajedla
př
schovanka
Uherské Hradiště Napajedla
Uherské Hradiště Napajedla
Uherské Hradiště cizí
př
př
př
v pivovaře
v pivovaře
v pivovaře
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
504
74
Matzner
Viktor
m obyvatel
1851
kat
svob
hraběcí adjunkt
na velkostatku
505
74
Hüttig
Arnold
m obyvatel
1853
kat
svob
praktikant
na velkostatku
506
74
Zajíc
Františka
f
obyvatel
1849
kat
svob
děvečka
507
508
74
74
Sudolský
Ritter
Františka
Ludvík
f obyvatel
m obyvatel
1851
1835
kat
kat
svob
svob
509
74
Danček
František
m obyvatel
1843
kat
510
74
Kamenek
Julius
m obyvatel
1851
kat
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
74
74
74
74
74
74
74
Viktorie
Anna
Josef
Jindřiška
Karel
Augustýn
Josefa
f
f
m
f
m
m
f
x
m
f
m
f
f
f
m
f
m
f
f
m
m
m
f
m
f
m
m
m
f
f
m
m
m
f
m
m
f
f
obyvatel
obyvatel
okr. soudce
d
s
s
obyvatel
1825
1850
1819
1851
1852
1854
1846
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
děvečka
hraběcí úředník důchodní
svob hraběcí úředník písař
svob hraběcí úředník písař
svob hospodyně
svob služka
vdovec c.k. Okresní soudce
svob
při otci
svob studující
svob studující
svob služebná
domkař
ž
s
d
d
d
domkař
ž
s
obyvatel
obyvatel
s
s
s
d
domkař
ž
s
s
s
d
domkař
s
s
domkař
ž
s
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1813
1817
1845
1850
1856
1859
1811
1813
1844
1800
1809
1836
1839
1834
1841
1816
1821
1846
1851
1853
1856
1798
1833
1835
1832
1831
1856
1810
1850
1866
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
Masaryk. nám.
Na kapli
Na kapli
okresní soud
75
76
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
Na kapli
78
Na kapli
78
78
78
78
78
79
Na kapli
79
79
80
80
80
80
80
80
Lehky
Trvaj
Jahn
Jahn
Jahn
Jahn
Oslař
prázdné stavení
Bartek
Bartek
Bartek
Bartek
Bartek
Bartek
Beránek
Beránek
Beránek
Vrzala
Satora
Satora
Satora
Satora
Satora
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Čáp
Čáp
Čáp
Handl
Handl
Skokánek
Ziegler
Kovařík
Hochmann
Josef
Anežka
Antonín
Františka
Anežka
Florentina
František
Mariana
Antonín
Veronika
Barbora
Josef
František
Jan
Anna
Valentin
Mariana
Jan
František
Karel
Anna
Magdaléna
Emanuel
František
Václav
Františka
Josef
Ludvík
Josefa
Františka
12
obuvník
hospodyně
obuvník
služka
služka
dítě
zedník
hospodyně
krejčí
žebračka
žebračka
nádeník
zedník
nádeník
služka
krejčí
hospodyně
vojín
zedník
zedník
nádenice
obuvník
stolař
obuvník
hospodyně
obuvník
krejčí
žebračka
mistr
tovaryš
žák
tovaryš
tovaryš
mistr
pomocník
pomocník
při hospodářství
sluha
mistr
mistr
učeň
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Jaroměřice,
Jevíčko
Hainspach,
Litoměřice
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Halenkovice
Kvasice
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
Napajedla
př
př
Bělov, Kroměříž
cizí
př
Biskupice, Brno
cizí
př
Holešov
Březolupy
Hranice
Olomouc
Brno
Brno
Uh. Brod
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
nepř
nepř
př
x
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
82
Handl
Pastyřík
Pastyřík
Pastyřík
Stancl
Stancl
Stancl
Stancl
Navrátil
Soukup
Soukup
Soukup
Soukup
Mareček
Františka
Valentin
Františka
Karel
Jiří
Jan
Jiří
Antonie
Barbora
Jan
Anna
Jan
Anna
František
f
m
f
m
m
m
m
f
f
m
f
m
f
m
sestra
domkař
ž
s
otec
s
s
d
d
domkař
ž
s
d
obyvatel
1831
1844
1847
1869
1798
1845
1855
1857
1847
1830
1837
1860
1866
1830
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
82
Mareček
Františka
f
ž
1820
kat
manž
nádenice
Petr
Františka
Augustýn
Františka
Antonín
Jan
Františka
Anna
Matylda
Juliána
Anna
Ignác
Anežka
Františka
František
Barbora
František
Františka
Anežka
Antonie
Barbora
Antonín
Klára
Aloisie
Juliána
Františka
Štěpán
Mariana
Angelína
František
m
f
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
f
f
m
f
f
f
f
m
f
f
m
domkař
ž
s
d
s
obyvatel
ž
d
d
d
matka
domkař
ž
d
s
matka
domkař
ž
d
d
obyvatel
obyvatel
ž
domkař
d
d
s
d
d
1822
1836
1849
1854
1858
1830
1836
1860
1865
1867
1810
1834
1833
1858
1868
1804
1828
1833
1858
1861
1800
1844
1842
1822
1848
1856
1858
1861
1865
1804
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
nádeník
hospodyně
vojín
služka
dítě
zedník
hospodyně
87
Krejča
Krejča
Krejča
Krejča
Krejča
Večeřík
Večeřík
Večeřík
Večeřík
Večeřík
Baďura
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Hložek
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Kubiček
Večeřa
Večeřa
Untersander
Minařík
Untersander
Untersander
Untersander
Untersander
Drapal
87
Drapal
Amálie
f
ž
1811
kat
manž
80
Na kapli
81
81
81
81
81
81
81
81
Na kapli
82
82
82
82
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
Na kapli
575
576
577
578
579
Na kapli
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
Na kapli
594
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
Na kapli
86
86
86
86
86
86
Masarykovo nám. velkostatek lesní úřad (na
místě pozd. VSRĜ
)
Sex
Sociál. postavení
13
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
nepř
př
př
př
př
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
hraběcí forstmistr
Napajedla
Dubravy, Uh.
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Březnice, Uh.
Hradiště
Březnice, Uh.
Hradiště
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Starnov,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tovačov
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
nepř
př
nepř
př
hospodyně
Hranice
Napajedla
př
služka
c.k. poštovský sluha
hospodyně
výminkář
vojín
stolař
služka
služka
tesař
hospodyně
dítě
učeň
žák
nádeník
nádenice
zedník
hospodyně
dítě
výminkářka
kloboučník
hospodyně
dítě
dítě
žebračka
zedník
hospodyně
švadlena
služka
služka
dítě
dítě
žák
tovaryš
tovaryš
žák
mistr
žák
žák
tovaryš
žák
žák
nepř
př
nepř
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
595
596
87
87
Votke
Bartusch
Julie
Adalbert
f sestra
m obyvatel
1830
1848
kat
kat
svob
svob
597
87
Přikrylek
František
m obyvatel
1830
kat
svob
598
599
87
87
Vybíral
Dadák
Vilemína
Václav
f obyvatel
m obyvatel
1844
1802
kat
kat
svob služka
vdovec lékař
600
601
602
603
604
605
87
87
87
87
Linhart
Linhart
Antys
Kyndl
Polášek
Polášek
Alois
Anna
Antonína
Marie
Ignác
Josefa
m
f
f
f
m
f
obyvatel
sestra
d
obyvatel
půlláník
ž
1807
1810
1864
1846
1823
1829
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
Polášek
Polášek
Polášek
Polášek
Singer
Singer
Singer
Singer
Singer
Novotníček
Maisl
Dudík
Stach
Alois
Karolína
Hyacint
Bartoloměj
Leopold
Moric Emanuel
Vilém
Julius
Amálie
Anna
Cecílie
Anna
Martin
m
f
m
m
m
s
d
s
s
půlláník
1847
1850
1853
1859
1811
kat
kat
kat
kat
isr.
svob malíř
svob
svob malíř
svob
vdovec rolník
pomocník
při hospodářství
učeň
m
m
m
f
f
f
f
m
s
s
s
matka
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1846
1847
1848
1778
1831
1837
1845
1820
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
isr.
kat
kat
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
při hospodářství
žurnalista
vojín
výminkářka
služka
kuchařka
služka
pacholek
Stach
Havránek
Anna
Ludvík
f ž
m čtvrtláník
1822
1832
kat
kat
manž
manž
hospodyně
řezník
Havránek
Havránek
Havránek
Havránek
Havránek
Havránek
Havránek
Jurák
Stach
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Hruban
Ančinec
Františka
Františka
Mariana
Anna
Ludvík
Jan
Aloisie
František
Josef
Jan
Josefa
Karel
Jan
Josef
Anna
František
Marie
Alexander
Františka
f
f
f
f
m
m
f
m
m
m
f
m
m
m
f
m
f
m
f
1827
1856
1859
1860
1861
1864
1866
1843
1855
1815
1824
1846
1848
1849
1852
1859
1861
1856
1820
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
hospodyně
606
607
608
609
610
611
612
613
614
Masarykovo nám. půllán
88
88
Masarykovo nám. půllán
88
88
88
88
89
89
89
89
89
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
89
89
89
89
89
Masarykovo nám. pův. půllán, nyní
čtvrtlán
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Masarykovo nám. půllán
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
ž
d
d
d
s
s
d
obyvatel
obyvatel
půlláník
ž
s
s
s
d
s
d
obyvatel
obyvatel
14
při hospodářství
hraběcí úředníkpísař při lesním úř.
sluha
duchovní
hospodyně
kněz
při matce
služka
malíř
hospodyně
dítě
dítě
dítě
pacholek
řezník
obchodník
hospodyně
obchodník
obchodník
obchodník
mistr
mistr
při hospodářství
žák
žák
žák
učeň
pomocník
pomocník
pomocník
při hospodářství
studující
obchodník
služka
Místo narození
Příslušnost
Vizovice
Bzenec
cizí
cizí
př
př
Jankovice, Uh.
Hradiště
Kralice
Ohrazim,
Prostějov
Třebovice, Čechy
Třebovice, Čechy
Lačnov, Litomyšl
Litomyšl
Uherský Brod
Zdounky,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bzenec
cizí
př
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
nepř
př
př
př
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Bzenec
Holešov
Holešov
Kvítkovice
Pozděchov,
Holešov
Vizovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
nepř
nepř
př
př
př
př
cizí
Napajedla
př
př
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vizovice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
učeň
Halenkovice
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
640
91
Kozmík
Josefa
f
obyvatel
1852
kat
svob
služka
641
642
643
644
645
91
91
91
91
Jan
Františka
Jan
Mariana
m
f
m
f
x
obyvatel
ž
s
d
1830
1836
1868
1869
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
pacholek
hospodyně
92
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
prázdné stavení
93
prázdné stavení
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
Masarykovo nám. pův. (do 1812)
panský dům,
skladiště, k č.p.
Palackého
pův. malý, pak
velký podsedek
Palackého
94
94
Palackého
půllán
95
95
95
95
95
95
95
Palackého
půllán
96
96
96
96
96
96
96
Palackého
půllán
97
97
97
97
97
97
Palackého
půllán
98
98
98
98
98
98
98
98
Palackého
půllán
99
99
99
99
99
99
99
Místo narození
Příslušnost
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Ořechov, Uh.
Napajedla
Napajedla
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
x
x
x
Zelík
Zelík
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Dědák
Šefčík
Šefčík
Singer
Singer
Karlík
Delus
Froller
František
Anna
Antonie
František
Antonie
Pavel
Matylda
Jan
Apolonie
Josef
Františka
Josef
František
Antonie
Josef
Anna
Karel
Ernestina
Josef
Leopoldina
Žofie
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
f
m
m
f
m
f
m
f
m
f
f
domkař
ž
půlláník
s
d
s
d
otec
ž
půlláník
ž
s
s
obyvatel
otec
ž
půlláník
ž
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1826
1835
1830
1849
1857
1858
1864
1793
1796
1840
1846
1866
1869
1855
1805
1824
1841
1851
1844
1837
1852
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
kat
kat
isr.
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
c.k. policejní sluha
hospodyně
rolník
pacholek
pacholek
Zámečník
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Maňák
Jelínek
Barbora
František
Anežka
Františka
Mariana
Anna
Josef
František
František
Josef
f
m
f
f
f
f
m
m
m
m
obyvatel
půlláník
ž
d
d
d
s
s
obyvatel
půlláník
1847
1823
1826
1851
1853
1858
1861
1867
1842
1834
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
služka
rolník
hospodyně
Jelínek
Jelínek
Jelínek
Vavřík
Staněk
Hrdina
Johanna
Quido
Vilemína
Josef
Františka
Jan
f
m
f
m
f
m
ž
s
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1830
1866
1868
1851
1838
1815
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
15
výminkář
hospodyně
rolník
hospodyně
služka
výminkář
obchodník
hospodyně
podomek
kuchařka
sklepnička
při hospodářství
při hospodářství
pacholek
lékárník
hospodyně
lékárník
služka
zámečník
pomocník
mistr
Pohořelice
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Bzenec
Bzenec
Veselí
Fryštát, Slezsko
Horní městys ?,
Čechy
Spitihněv
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zádvěřice,
Hořice, Jičín,
Čechy
Plzeň
Napajedla
Napajedla
Strážnice
Hostice, Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
684
99
Hrdina
Rozálie
f
ž
1842
kat
manž
hospodyně
685
686
687
688
689
690
99
99
99
99
99
99
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Bunovský
Bunovský
Saitl
Bureš
František
Vincenc
Františka
Alžběta
Antonín
Kateřina
Josef
m
m
f
f
m
f
m
s
s
d
hofer
s
hofer
podsedník
1847
1865
1867
1801
1837
1795
1841
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
vojín
dítě
Bureš
Bureš
Bureš
Bureš
Zavadil
Marelka
Fury
Bartl
Mišurec
Sysel
Anna
Josef
Anna
Marie
Hynek
Alois
Leopold
Marie
Anna
František
f
m
f
f
m
m
m
f
f
m
ž
s
d
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
úředník
1836
1865
1867
1869
1841
1854
1858
1840
1857
1814
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
Sysel
Sysel
Sysel
Sysel
Sysel
Sysel
Rybář
Rybář
Havránek
Havránek
Havránek
Holaník
Dérda
Dérda
Dérda
Hložek
Hložek
Tymonek
Lichtnerin
Hasse
Josefa
Helena
Rudolf
Leo
Otto
Gisela
Josefa
Anna
František
Františka
Mariana
Vendelín
František Danie
Anna
Amálie
Josef
Rozálie
Eduard
Josefa
Jan
f
f
m
m
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
f
m
f
m
f
m
ž
d
s
s
s
d
obyvatel
obyvatel
domkař
ž
d
obyvatel
obyvatel
ž
d
podsedník
ž
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1833
1851
1860
1862
1866
1869
1843
1850
1809
1808
1848
1866
1827
1834
1857
1811
1813
1854
1851
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
manž
104
Hasse
Hasse
Hasse
Zwilinger
Františka
Mariana
Rozálie
Moric
f
f
f
m
ž
d
d
podsedník
1837
1866
1869
1842
kat
kat
kat
isr.
manž
svob
svob
manž
104
104
104
Zwilinger
Zwilinger
Zwilinger
Florentina
Kati
Dorota
f
f
f
ž
d
d
1844
1869
1864
isr.
isr.
isr.
manž
svob
svob
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
Palackého
malý podsedek
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Palackého
půllán
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Palackého
102
102
102
102
102
102
102
Palackého
malý podsedek
103
103
103
103
103
103
103
103
Palackého
malý podsedek,
koželužna
16
žák
Místo narození
Příslušnost
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
nepř
nepř
nepř
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
důstojník
pekař
mistr
hospodyně
pekař
pekař
pekař
služka
služka
c.k. Gruntovní
úředník
hospodyně
dítě
tovaryš
tovaryš
učeň
děvečka
děvečka
hostinský
hospodyně
při hospodářství
důst.v.v.
hospodyně
krejčí
hospodyně
krejčí
služka
cukrář
při hospodářství
mistr
tovaryš
mistr
hospodyně
koželuh
hospodyně
mistr
Napajedla
Litenčice.
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bochoř, kroměříž
Holešov
Napajedla
Přerov
Žlutava
Čankovice,
Chrudim
Tišnov
Tišnov
Blansko
Blansko
Blansko
Napajedla
Blansko
Blansko
Napajedla
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Olomouc
Pešť
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Chume
Bürkenbrick,
Slezsko
Napajedla
Modrany, čechy
Kolín, Čechy
Holešov
Holešov
Napajedla
Holešov
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
729
730
731
104
104
104
Adler
Topič
Ondruch
Rozálie
Františka
Jiří
f obyvatel
f obyvatel
m obyvatel
1834
1851
1821
isr.
kat
kat
svob
svob
svob
kuchařka
kojná
koželuh
pomocník
732
104
Vojtek
Václav
m obyvatel
1842
kat
svob
koželuh
pomocník
733
734
735
736
104
104
104
Kratochvíl
Šolc
Schmidt
Haraschin
Jan
František
Vilém
Josef
m
m
m
m
obyvatel
obyvatel
obyvatel
úředník
1836
1854
1853
1813
kat
kat
isr.
kat
svob
svob
svob
manž
koželuh
koželuh
koželuh
c.k. Král. Berný
pomocník
pomocník
pomocník
Haraschin
Haraschin
Tichý
Kotásek
Kotásek
Zubek
Karolína
Hugo
Františka
Jan
Kateřina
Jan
f
m
f
m
f
m
ž
s
obyvatel
obyvatel
obyvatel
čtvrtláník
1814
1852
1827
1807
1809
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
manž
hospodyně
studující
služka
výminkář
výminkářka
rolník
Zubek
Zubek
Zubek
Zubek
Zubek
Skopalík
Kolíbal
Kolíbal
Kolíbal
Kolíbal
Kolíbal
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Sedláček
Janota
Františka
Antonína
Juliána
František
Josef
Jan
Arnošt
Františka
Antonín
Arnošt
František
Vincenc
Josefa
Julie
Kateřina
Anna
Ferdinand
Vincenc
f
f
f
m
m
m
m
f
m
m
m
m
f
f
f
f
m
m
ž
d
d
s
s
otec
obyvatel
ž
s
s
s
čtvrtláník
ž
d
d
d
s
obyvatel
1842
1864
1866
1868
1869
1799
1835
1842
1865
1867
1869
1827
1828
1863
1864
1866
1868
1848
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
vdovec
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
hospodyně
Mazáč
Švarc
Švarc
Švarc
Švarc
Švarc
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Minařík
Meitner
Meitner
Františka
Jan
Apolonie
František
Františka
Antonín
František
Františka
Anna
Alois
Františka
Otílie
Markus
Josefa
f
m
f
m
f
m
m
f
f
m
f
f
m
f
obyvatel
podsedník
ž
s
d
obyvatel
podsedník
ž
d
s
d
d
podsedník
ž
1848
1816
1818
1844
1851
1832
1826
1828
1857
1859
1863
1867
1829
1840
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
Palackého
půllán
105
105
105
105
105
105
Palackého
pův. půllán,
pozd. čtvrtlán
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
Palackého
čtvrtlán
107
107
107
107
107
107
107
107
Palackého
malý podsedek
108
108
108
108
108
Palackého
Palackého
malý podsedek
malý podsedek
109
109
109
109
109
109
110
110
17
výminkář
soustružník
hospodyně
dítě
řezník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
pacholek
služka
stolař
hospodyně
vojín
stolař
hostinský
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
obchodník
hospodyně
mistr
mistr
žák
mistr
při hospodářství
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Holešov
Kostelec, Holešov
Klopotovice,
Kroměříž
Nedašova Lhota,
Uh. Brod
Val. Meziříčí
Sobotka, Jičín
Holešov
Wüstenmühl,
Schlesien
[…]
Saar
Saar
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
nepř
př
př
př
př
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tlumačov
Fryšták, Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Přerov
Benešov, Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
110
110
111
111
111
Meitner
Meitner
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Kratochvíl
Me[t]zner
Regina
Kateřina
Antonín
Františka
Františka
František
Františka
Karel
f
f
m
f
f
m
f
m
d
d
podsedník
ž
d
s
obyvatel
úředník
1865
1867
1815
1821
1845
1856
1856
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
783
111
Me[t]zner
Amálie
f
ž
1834
kat
manž
784
111
Me[t]zner
Mariana
f
d
1853
kat
svob
Solař
Solař
Solař
Solař
Solař
Solař
Solař
Solař
Solař
Steinhart
Kosta
Kosta
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Pánek
František
Viktorie
Augustýna
Anna
Jindřich
František
Juliána
Kateřina
Anna
Marie
Jan
Kateřina
Jan
Anna
Jan
František
Františka
Anna
Antonín
František
m
f
f
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
f
m
m
f
f
m
m
podsedník
ž
d
d
s
s
d
matka
d
podsedník
obyvatel
ž
čtvrtláník
ž
s
s
d
d
s
obyvatel
1836
1837
1863
1864
1865
1867
1868
1814
1843
1820
1832
1837
1820
1839
1858
1860
1862
1864
1868
1851
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
stolař
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
výminkářka
služka
hrstkařka
řezník
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
pacholek
mistr
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Švarc
Švarc
Švarc
Švarc
Švarc
Švarc
Cipra
Cipra
Cipra
Buksa
František
Josefa
František
Bartoloměj
Josef
Antonína
Karolína
Mariana
Jan
František
Viktorie
Josef
Ludvík
Antonín
Anna
František
Mariana
m
f
m
m
m
f
f
f
m
m
f
m
m
m
f
m
f
půlláník
ž
s
s
s
d
d
obyvatel
s
s
d
s
s
půlláník
ž
s
d
1824
1823
1851
1853
1855
1858
1863
1824
1848
1850
1856
1858
1865
1840
1837
1869
1857
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
stolař
hospodyně
stolař
stolař
stolař
dítě
dítě
nádeník
obuvník
obuvník
nádeník
mistr
775
776
777
778
779
780
781
782
Poloha a charakter domu
Ulice
Palackého
malý podsedek
111
111
111
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
Palackého
805
806
807
808
809
810
811
812
Palackého
813
814
815
816
817
818
819
820
821
lány
malý podsedek
112
112
112
112
112
112
112
112
112
Palackého
malý podsedek
113
113
113
Palackého
čtvrtlán
114
114
114
114
114
114
114
114
půllán
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Palackého
půllán
116
116
116
116
Sex
Sociál. postavení
18
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
rolník
hospodyně
při hospodářství
studující
služka
hospodyně
při hospodářství
provazník
hospodyně
dítě
dítě
pomocník
tovaryš
tovaryš
učeň
tovaryš
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Uničov
Uničov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Hradec […],
Čechy
Hradec […],
Čechy
Hradec […],
Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Zlín
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlámanec, Uh.
Brod
Napajedla
Uherský Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Napajedla
Napajedla
Malenovice
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
nepř
př
př
cizí
př
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
Příjmení
Jméno
Buksa
Buksa
Dvořák
Dvořák
Františka
Aloisie
Kilián
Karel
f
f
m
m
d
d
obyvatel
nájemce
1859
1861
1839
1840
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
dítě
dítě
důstojník
mlynář, důstojník
mistr
117
Dvořák
Dvořánek
Johanna
Jan
f sestra
m obyvatel
1855
1847
kat
kat
svob
svob
mlynář
mlynář
tovaryš
tovaryš
828
829
117
117
Remeš
Valíček
František
Karel
m obyvatel
m obyvatel
1822
1842
kat
kat
svob
svob
mlynář
mlynář
tovaryš
tovaryš
830
117
Vávroj
Josef
m obyvatel
1839
kat
svob
mlynář
tovaryš
117
Hamrlíček
prázdné stavení
Karolína
f obyvatel
x
1834
kat
svob
služka
Černoch
Černoch
Černoch
Černoch
Černoch
Černoch
Černoch
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Poslušný
Hanák
Hanák
Hanák
Miklík
František
Antonína
František
Florentina
Antonína
Johanna
Mariana
Hynek
Františka
Josef
Hynek
Antonín
Moric
Františka
Mariana
Anna
Václav
Františka
Viktorie
Eduard
m
f
m
f
f
f
f
m
f
m
m
m
m
f
f
f
m
f
f
m
domkař
ž
s
d
d
d
d
domkař
ž
s
s
s
s
d
d
d
domkař
ž
matka
domkař
1832
1838
1856
1859
1862
1865
1868
1824
1826
1854
1856
1859
1861
1852
1865
1868
1833
1840
1794
1838
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
manž
obuvník
hospodyně
studující
mistr
kominář
hospodyně
kominář
kominář
dítě
dítě
mistr
krejčí
hospodyně
výminkářka
vojín
123
Miklík
Miklík
Svačina
Mihál
Hellmund
Hellmund
Kantuč
Mariana
Eduard
Josef
Marie
Wilhelm
Wilhelmina
Krescencie
f
m
m
f
m
f
f
ž
s
obyvatel
obyvatel
podsedník
d
obyvatel
1843
1868
1863
1856
1812
1855
1801
kat
kat
kat
kat
evang.
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdovec
svob
vdova
hospodyně
dítě
dítě
služka
důst.v.v.
v učení
hospodyně
860
123
Šnaibr
Antonín
m obyvatel
1839
kat
svob
861
862
123
Anna
František
f výminkářka
m podsedník
1811
1819
kat
kat
822
823
824
825
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
116
116
116
[Nábřeží]
panský mlýn o
12 mlecích
zařízeních s
olejnou, pila a
strojírna
117
826
827
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
117
[Nábřeží]
kancelář, mlyn.
obchod
118
?
119
119
119
119
119
119
119
120
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
[Nábřeží]
[Nábřeží]
121
Zábraní
122
122
122
122
122
Zábraní
velký podsedek
123
123
Zábraní
velký podsedek
124
Tabarka
Stopka
Sex
Sociál. postavení
19
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
c.k.asistent v berním
úřadě
vdova
manž rolník
tovaryš
učeň
žák
žák
při hospodářství
mistr
žák
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Krumlov
Krumlov
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
Malenovice
Biskupice,
Uherský Brod
Jeseník, Hranice
Hrozenkov, Uh.
Brod
Malá Lhota,
Přerov
Malenovice
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
př
př
cizí
př
cizí
př
x
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
nepř
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Malenovice
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Hrubá Lhota, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Gotha, Sasko
Zadar, Dalmácie
Klakenfurt,
Německo
Slezsko
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
Poloha a charakter domu
Ulice
Zábraní
lány
velký podsedek
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
124
124
124
125
125
Stopka
Stopka
Stopka
Maňas
Maňas
Maňas
Klinkovský
Klinkovský
Klinkovský
Maňas
Maňas
Maňas
Maňas
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Nesrsta
Opravil
Opravil
Kateřina
František
Josef
Antonín
Kateřina
Uršula
František
Barbora
Františka
František
Anna
Josef
Karolína
Anna
Jan
Leopold
Leopoldina
Antonína
Rafael
Apolonie
Jan
Kateřina
f
m
m
m
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
m
m
f
f
m
f
m
f
ž
s
s
podsedník
ž
matka
obyvatel
ž
d
otec
ž
s
d
podsedník
s
s
d
d
s
čtvrtláník
podsedník
ž
1821
1854
1858
1840
1819
1792
1842
1824
1868
1810
1800
1850
1852
1810
1838
1848
1848
1852
1854
1806
1843
1832
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
vdova
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Kosatík
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Tomaštík
Tomaštík
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Hrdina
Hasník
Hasník
Hasník
Jan
Magdaléna
Jan
František
Anna
Františka
Jan
František
Josef
Antonín
František
Antonín
Mariana
František
Jan
Antonína
Anna
Marie
Anna
František
Anna
Františka
Matylda
Rozálie
Františka
Jan
Kateřina
m
f
m
m
f
f
m
m
m
m
m
m
f
m
m
f
f
f
f
m
f
f
f
f
f
m
f
obyvatel
ž
s
pololáník
ž
d
s
s
s
s
obyvatel
podsedník
ž
s
s
d
d
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
d
d
obyvatel
podsedník
s
s
1801
1800
1844
1825
1829
1852
1857
1863
1865
1867
1846
1806
1808
1832
1847
1838
1843
1838
1852
1813
1806
1842
1846
1838
1817
1849
1860
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
125
125
125
125
125
125
125
125
Zábraní
velký podsedek
126
126
126
126
126
126
Zábraní
čtvrtlán
Zábraní
velký podsedek
127
128
128
128
128
128
Zábraní
půllán
129
129
129
129
129
129
129
129
Zábraní
velký podsedek
130
130
130
130
130
130
130
130
Zábraní
velký podsedek
131
131
131
131
131
Zábraní
velký podsedek
132
132
132
Sex
Sociál. postavení
20
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
hospodyně
dítě
rolník
hospodyně
výminkářka
mlynář
hospodyně
výminkář
hospodyně
krejčí
služka
rolník
železničář
barvíř
služka
studující
výminkářka
kovář
hospodyně
provazník
hospodyně
krejčí
rolník
hospodyně
dítě
pacholek
rolník
hospodyně
zámečník
vojín
při hospodářství
žák
tovaryš
pomocník
učeň
mistr
tovaryš
mistr
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
žák
mistr
švadlena
nádenice
rolník
hospodyně
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
výminkářka
kolář
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Loučka u Vizovic
Loučka u Vizovic
Loučka u Vizovic
Otrokovice
Slušovice
Otrokovice
Topolná
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Jesenec,
Prostějov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
Poloha a charakter domu
Ulice
Zábraní
Zábraní
velký podsedek
velký podsedek
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
133
133
133
133
134
134
134
134
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Hrdina
Hrdina
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Bezručka
Bezručka
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Bedroš
Bedroš
Kolda
Jan
Františka
Františka
František
Jan
Františka
Josef
Františka
Alžběta
Josef
František
Rozálie
Karel
František
Hynek
Antonín
Alois
Josef
Antonína
Vendelín
Kateřina
František
Františka
František
Anna
Celestýn
m
f
f
m
m
f
m
f
f
m
m
f
m
m
m
m
m
m
f
m
f
m
f
m
f
m
Kolda
Kolda
Kolda
Anežka
Františka
Josef
Provazník
Datinský
Kolda
Kolda
Kolda
Hrdina
Hrdina
Hodný
134
134
Zábraní
velký podsedek
135
135
135
135
135
135
135
135
135
Zábraní
malý podsedek
136
136
136
136
136
136
Zábraní
velký podsedek
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
lány
137
137
137
137
137
137
Zábraní
Zábraní
velký podsedek
velký podsedek
138
138
138
139
139
139
139
Chmelnice
velký podsedek
140
140
140
140
Chmelnice
141
141
141
141
Chmelnice
142
Sex
Sociál. postavení
podsedník
ž
d
s
podsedník
ž
s
s
obyvatel
s
podsedník
ž
s
s
s
s
s
obyvatel
ž
podsedník
ž
s
d
obyvatel
ž
podsedník
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1834
1842
1861
1867
1826
1827
1850
1865
1840
1859
1825
1826
1860
1862
1864
1866
1868
1828
1835
1817
1821
1851
1853
1844
1845
1843
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
manž
f ž
f d
m bratr
1849
1864
1849
kat
kat
kat
manž
svob
svob
hospodyně
dítě
krejčí
František
Žofie
Mariana
Antonie
Aloisie
Josef
Anna
Františka
m
f
f
f
f
m
f
f
obyvatel
obyvatel
podsedník
d
d
podsedník
ž
obyvatel
1843
1855
1818
1850
1863
1820
1820
1839
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
manž
krejčí
služka
rolník
Hodný
Štyeber
Štyeber
Štyeber
Bedroš
Holubec
Holubec
Barbora
Hynek
Alžběta
Františka
Jan
František
Františka
f
m
f
f
m
m
f
ž
pololáník
ž
d
obyvatel
domkař
ž
1844
1826
1828
1860
1853
1836
1835
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
obuvník
obuvník
hospodyně
Holubec
Holubec
Dostálek
František
Jan
Jan
m s
m bratr
m domkař
1868
1852
1801
kat
kat
kat
svob
svob
manž
dítě
obuvník
nádeník
21
rolník
hospodyně
dítě
stolař
hospodyně
stolař
dítě
nádenice
rolník
hospodyně
dítě
dítě
podruh
hospodyně
rolník
hospodyně
pacholek
žák
mistr
tovaryš
při hospodářství
při matce
žák
žák
při hospodářství
při hospodářství
nádeník
hospodyně
krejčí
tovaryš
tovaryš
při matce
rolník
hospodyně
nádeník
při hospodářství
žák
učeň
mistr
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Hulín
Napajedla
Hulín
Hulín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Troubky,
Napajedla
Napajedla
Uřenovice, Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Červená Hora,
Čechy
Záhorovice
Napajedla
Červená Hora,
Čechy
Holice
Záhorovice
Visoň?, Kroměříž
Oplocany
Oplocany
Napajedla
Napajedla
Březnice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Častolovice,
Vamberk
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
nepř
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
142
142
142
142
142
143
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Lukšan
Anna
Jan
František
Františka
Anna
František
f
m
m
f
f
m
ž
s
s
d
d
domkař
1809
1840
1843
1846
1850
1842
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
nádeník
stolař
služka
služka
kolář
143
143
144
144
Lukšan
Nesrsta
Beránek
Beránek
Tabara
Tabara
Tabara
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Štefka
Františka
Josef
Josef
Rozálie
Josef
Anna
Františka
František
Anna
Bedřich
Rozálie
František
František
f
m
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
m
ž
s
domkař
ž
otec
d
d
domkař
ž
s
d
s
obyvatel
1830
1859
1836
1841
1805
1832
1844
1824
1826
1866
1868
1869
1824
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
manž
manž
vdovec
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
stolař
hospodyně
výminkář
nádenice
služka
krejčí
hospodyně
Anna
Josef
Františka
Josef
Antonín
Jan
Mariana
Františka
Anna
Tomáš
ž
domkař
ž
s
s
podsedník
ž
d
vnučka
domkař
1824
1842
1840
1866
1869
1820
1830
1849
1866
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
hospodyně
zedník
hospodyně
148
Štefka
Michna
Michna
Michna
Michna
Kojecský
Kojecský
Kojecský
Kojecský
Boček
f
m
f
m
m
m
f
f
f
m
988
148
Boček
Anna
f
ž
1834
kat
manž
hospodyně
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
148
148
148
148
Boček
Boček
Boček
Boček
Zapletal
Zapletal
Pospíšil
Pospíšil
Pospíšil
Pospíšil
Pospíšil
Novák
Dostal
Dostal
Dostal
Dostal
Dostal
František
Františka
Kateřina
Anna
Josef
Jan
Anna
Florian
Jan
František
Františka
Františka
Petr
Františka
František
Antonín
Mariana
m
f
f
f
m
m
f
m
m
m
f
f
m
f
m
m
f
s
d
d
d
podsedník
bratr
obyvatel
s
s
s
d
obyvatel
obyvatel
ž
s
s
d
1857
1860
1866
1869
1848
1852
1821
1838
1842
1851
1853
1793
1823
1823
1848
1849
1852
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
dítě
dítě
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
1002
1003
1004
1005
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Chmelnice
Chmelnice
144
144
144
Chmelnice
145
145
145
145
145
145
145
Chmelnice
146
146
146
146
Chmelnice
147
147
147
147
Chmelnice
Chmelnice
velký podsedek
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
Sex
Sociál. postavení
22
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
nádeník
pomocník
mistr
žák
pomocník
při hospodářství
mistr
při hospodářství
rolník
hospodyně
služka
tesař
žák
žák
rolník
hofer
obuvník
soustružník
stolař
služka
výminkářka
obchodník
hospodyně
vojín v zál.
vojín
služka
pomocník
při hospodářství
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Hvožďany,
Olomouc
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvasice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zdounky,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Machová,
Machová,
Machová,
Sazovice
Zborov, Č.
Budějovice
Zborov, Č.
Budějovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tlumačov
Tlumačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Sušice, Přerov
Sušice, Přerov
Sušice, Přerov
Sušice, Přerov
Sušice, Přerov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
nepř
př
př
př
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
nepř
př
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
149
149
Chmelnice
velký podsedek
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Chmelnice
velký podsedek
151
151
151
151
Chmelnice
velký podsedek
Chmelnice
velký podsedek
152
152
152
152
153
153
153
153
153
151
Chmelnice?
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
Bartošova
Bartošova
155
155
156
156
156
156
156
156
Bartošova
157
157
157
157
157
Příjmení
Jméno
Dostal
Dostal
Bedroš
Prokop
Prokop
Baraník
Baraník
Jurák
Jurák
Jurák
Jurák
Dostavil
Dostavil
Dostavil
Dostavil
Zeman
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Holubec
Holubec
Holubec
Holubec
Holubec
Roch
Roch
Roch
Roch
Roch
Vojáček
Vojáček
Vojáček
Vojáček
Vojáček
Vojáček
Vojáček
Beránek
Beránek
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Dostálek
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Šupák
Aloisie
Maximilian
František
Anna
Františka
Kateřina
Barbora
Josef
Františka
Josef
Jan
Jan
Antonie
Antonín
Františka
Františka
Jan
Antonie
František
Alois
Jan
Josefa
Petronila
František
Aloisie
Antonín
Antonie
Amálie
Klement
Vojtěch
Jan
Antonína
Františka
Anna
Antonín
Mariana
Aloisie
František
Mariana
Josef
Františka
Františka
Florentina
Josef
Aloisie
Karel
Mariana
Karel
Jan
Karolína
Sex
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
m
m
f
m
f
f
m
f
m
m
m
f
f
m
f
m
f
f
m
m
m
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
f
m
f
m
f
m
m
f
Sociál. postavení
d
s
podsedník
obyvatel
d
obyvatel
d
obyvatel
ž
s
s
podsedník
ž
s
d
sestra
podsedník
ž
s
s
podsedník
ž
d
s
d
obyvatel
ž
d
s
s
obyvatel
ž
d
d
s
d
d
domkař
ž
domkař
ž
d
d
s
domkař
ž
s
otec
ž
23
Nar. Nábož.
1855
1869
1846
1822
1851
1814
1851
1825
1846
1866
1868
1828
1844
1860
1868
1826
1830
1838
1858
1867
1827
1832
1857
1863
1869
1823
1828
1849
1851
1858
1830
1836
1859
1863
1865
1867
1869
1827
1837
1820
1830
1851
1853
1858
1866
1837
1846
1868
1796
1798
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
Stav
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
Živnost, povolání atp.
služka
dítě
rolník
nádenice
nádenice
nádenice
nádenice
pacholek
hospodyně
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
rolník
hospodyně
služka
rolník
hospodyně
rolník
hospodyně
hostinský
hospodyně
sedlář
dítě
krejčí
hospodyně
dítě
dítě
bednář
hospodyně
kovář
hospodyně
při hospodářství
pomocník
žák
pomocník
žák
žák
mistr
mistr
při hospodářství
stolař
hospodyně
výminkář
hospodyně
mistr
Místo narození
Příslušnost
Sušice, Přerov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Kvítkovice
Fryšták, Holešov
Napajedla
Napajedla
Sulimov, Kroměříž
Chrašťany
Kvasice
Napajedla
Kvasice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Bartošova
158
158
158
Bartošova
159
159
159
159
158
159
159
159
Bartošova
160
160
160
160
160
160
Bartošova
161
160
161
161
161
161
161
Zábraní
velký podsedek
162
162
162
Zábraní
velký podsedek
163
163
163
163
Zábraní
velký podsedek
164
164
164
Zábraní
164
165
165
165
165
165
velký podsedek
165
165
165
165
165
165
165
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Pomališ
Pomališ
Pomališ
Flasař
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Kozáček
Kozáček
Kadlček
Josef
Františka
František
Cecílie
Fabián
Anna
František
Antonín
Antonína
Anežka
Josef
m
f
m
f
m
f
m
m
f
f
m
čtvrtláník
ž
s
obyvatel
domkař
ž
s
s
sestra
sestra
obyvatel
1821
1824
1853
1857
1838
1839
1862
1864
1851
1854
1855
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
Karas
Karas
Karas
Karas
Karas
Karas
Karas
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Holaník
Plašil
Plašil
Oker
Gajdušek
Jan
Rozálie
Antonie
Karel
Moric
Bedřich
Josef
Anna
Jan
František
Antonie
Františka
Antonie
Josef
Marie
Antonín
Jakub
m
f
f
m
m
m
m
f
m
m
f
f
f
m
f
m
m
domkař
ž
d
s
s
s
bratr
domkař
s
s
d
d
sestra
podsedník
ž
obyvatel
podsedník
1832
1841
1862
1864
1864
1867
1838
1824
1845
1849
1854
1861
1822
1836
1847
1817
1819
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
Gajdušek
Gajdušek
Vojtasek
Plašil
Františka
Jakub
Magdaléna
Václav
f
m
f
m
ž
s
obyvatel
podsedník
1823
1860
1841
1812
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
Plašil
Plašil
Ondra
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Indrák
Hönig
Hönig
Hönig
Hönig
Hönig
Hönig
Hovadík
Anna
Marie
Antonie
Antonín
Barbora
František
Antonín
Františka
Vilém
Terezie
Františka
Maximilian
Anna
Rozálie
Josefa
f
f
f
m
f
m
m
f
m
f
f
m
f
f
f
ž
d
obyvatel
obyvatel
ž
s
s
1813
1844
1852
1808
1812
1833
1852
1867
1830
1836
1861
1864
1867
1869
1843
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
manž
svob
svob
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
podsedník
ž
d
s
d
d
obyvatel
24
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
rolník
hospodyně
studující
služka
kovář
hospodyně
mistr
služka
služka
učeň
krejčí
hospodyně
mistr
krejčí
nádenice
stolař
stolař
pomocník
nádenice
puškař
hospodyně
zahradník
rolník
pomocník
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
mistr
hospodyně
služka
rolník
hospodyně
při hospodářství
služka
výminkář
hospodyně
nádeník
zedník
rolník
hospodyně
služka
při hospodářství
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Trávník, Kroměříž
Kaštice
Trávník, Kroměříž
Lhota, Uh. Brod
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Březnice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Solnice, Čechy
Kojetín
Slané
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Voděrady,
Kostelec
Uřenovice, Čechy
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Opava
Nové Lublice
Kunčice
Olomouc
Holešov
Horní Ves,
Holešov
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
Poloha a charakter domu
Ulice
Zábraní
velký podsedek
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
166
166
166
166
166
166
166
Tomáš
Terezie
Josef
Emílie
Arnošt
František
Juliána
Antonín
František
Josef
Františka
Anna
Anežka
Barbora
Rozálie
František
Anna
Anna
Valentin
Anežka
Františka
Antonína
František
Anna
Anežka
Jan
Františka
Jakub
Anna
Juliána
Marie
Františka
Anna
Aloisie
František
Mariana
Veronika
Jenovéfa
Mariana
Anna
František
Anna
Františka
Mariana
Matěj
m
f
m
f
m
m
f
m
m
m
f
f
f
f
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
f
f
f
f
m
f
f
173
Berger
Berger
Berger
Berger
Berger
Berger
Berger
Holaník
Holaník
Holaník
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Šesták
Šesták
Kosatík
Kotásek
Kotásek
Kotásek
Kotásek
Kotásek
Kotásek
Kotásek
Šesták
Šesták
Volný
Volný
Volný
Volný
Volný
Volný
Volný
Havránek
Havránek
Dědák
Holubec
Bedroš
Holubec
Holubec
Holubec
Holubec
Holubec
Sykora
173
173
173
173
Sykora
Sykora
Sykora
Sykora
Františka
Ignác
Františka
Anežka
166
166
166
Zábraní
Zábraní
velký podsedek
velký podsedek
167
167
167
167
167
168
168
168
Zábraní
Zábraní
Zábraní
Zábraní
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
169
169
169
169
169
169
169
170
170
171
171
171
171
171
171
171
172
172
172
Zábraní
velký podsedek
173
173
173
173
173
173
173
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Příslušnost
Lípa, Holešov
Malenovice
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
nepř
př
př
nepř
nepř
nepř
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
podsedník
ž
s
d
s
s
d
obyvatel
bratr
bratr
podsedník
1807
1825
1850
1852
1853
1857
1859
1850
1852
1855
1820
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
d
d
d
d
podsedník
ž
obyvatel
podsedník
ž
d
d
s
d
d
podsedník
1843
1846
1848
1850
1790
1796
1856
1810
1825
1850
1859
1863
1865
1868
1803
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
služka
služka
služka
služka
rolník
hospodyně
služka
rolník
hospodyně
rolník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
ž
podsedník
1819
1821
kat
kat
manž
manž
hospodyně
rolník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
ž
d
d
d
d
d
podsedník
ž
obyvatel
f podsedník
f d
f d
m s
f d
f d
f d
m obyvatel
1822
1846
1852
1854
1856
1859
1838
1843
1810
1813
1835
1849
1858
1860
1867
1869
1832
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
f
m
f
f
1837
1859
1861
1864
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vřesina, Sl.
Ostrava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
ž
s
d
d
25
rolník
hospodyně
zámečník
Místo narození
zámečník
zámečník
zedník
sedlář
stolař
rolník
pomocník
při hospodářství
pomocník
učeň
pomocník
pomocník
učeň
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
rolník
hospodyně
nádenice
rolník
nádenice
nádenice
zámečník
hospodyně
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
mistr
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
173
Zábraní
Zábraní
Zábraní
velký podsedek
174
174
174
174
174
174
174
174
174
velký podsedek
175
175
175
175
176
176
176
176
176
177
177
177
177
177
177
178
178
178
178
178
178
179
179
179
velký podsedek
Zábraní
velký podsedek
Zábraní
velký podsedek
Zábraní
179
179
179
179
179
Zábraní
Zábraní
čtvrtlán
čtvrtlán
180
180
180
180
180
180
180
180
181
181
Zábraní
182
Příjmení
Jméno
Sykora
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Medek
Medek
Zubek
Zubek
Zubek
Šišák
Šišák
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Šišák
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Skopalík
Skopalík
Skopalík
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Stopka
Stopka
Havránek
Anna
Antonín
Barbora
Františka
Jan
Anežka
Apolonie
František
Barbora
Josef
Josef
Františka
Jan
Josef
František
Anna
Františka
Jan
Jan
Antonín
Anna
Františka
Anna
Karolína
Antonín
František
Antonie
Anna
Josef
Rozálie
František
Šebestián
Anna
František
Anna
Josef
Anežka
Anna
Františka
Josef
Barbora
Barbora
Anna
Josef
Mariana
Jakub
Pavel
František
Rozálie
Jan
Sex
f
m
f
f
m
f
f
m
f
m
m
f
m
m
m
f
f
m
m
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
d
čtvrtláník
1867
1816
kat
kat
svob
manž
ž
d
s
d
d
s
d
s
podsedník
1819
1843
1846
1848
1850
1852
1855
1859
1816
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
ž
s
s
podsedník
ž
d
s
bratr
m podsedník
f ž
f d
f d
f d
m s
m podsedník
f ž
f d
m s
f d
m s
m podsedník
f ž
m s
f obyvatel
m s
f d
f d
f d
m čtvrtláník
1824
1856
1861
1829
1832
1833
1868
1821
1835
1840
1860
1863
1866
1869
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
1824
1847
1850
1858
1860
1839
1843
1868
1813
1843
1847
1837
1869
1811
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
ž
d
d
s
d
s
s
čtvrtláník
1817
1837
1842
1845
1847
1850
1852
1845
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
ž
podsedník
1847
1846
kat
kat
manž
manž
f
f
f
m
f
m
m
m
f
m
26
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pustějov, Bílovec
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Záhlinice
Záhlinice
Záhlinice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
rolník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
hospodyně
rolník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
rolník
hospodyně
kovář
při hospodářství
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
rolník
hospodyně
tesař
učeň
rolník
hospodyně
při hospodářství
kovář
mistr
rolník
hospodyně
rolník
hospodyně
při hospodářství
studující
rolník
hospodyně
výminkářka
zedník
služka
služka
tovaryš
rolník
hospodyně
tesař
kolář
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
při hospodářství
tovaryš
při hospodářství
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
182
Havránek
Grünbaum
Mariana
Františka
f
f
ž
obyvatel
1852
1821
kat
isr.
manž hospodyně
vdova palírně
Karolína
Isabela
Joachim
Terezie
Anežka
Marie
Eduard
Anna
Eduard
Františka
Anna
František
Žofie
Karel
Mariana
Antonín
Antonín
Kateřina
František
Karel
Františka
Jan
Jan
Barbora
Donath
Karolína
Mariana
Apolonie
Eduard
f
f
m
f
f
f
d
d
nájemce palírny
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1853
1856
1836
1850
1842
1847
isr.
isr.
isr.
kat
kat
kat
svob
svob
manž
svob
svob
svob
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
podsedník
ž
s
d
d
s
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
s
s
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
podsedník
obyvatel
d
188
Grünbaum
Grünbaum
Grünberger
Chromal
Hořínek
Aramia [?]
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Spisar
Buchvald
Dudík
Žiška
Havránek
Havránek
Havránek
Havránek
Zapletal
Úředníček
Stopka
Stopka
Grünbaum
Mišurec
Mišurec
Mikšaník
Matoušek
m
f
m
f
f
f
m úředník
1831
1837
1859
1861
1863
1866
1869
1843
1842
1849
1814
1813
1839
1849
1852
1791
1820
1824
1820
1851
1869
1854
1827
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdovec
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
1233
188
Matoušek
Josefa
f
1830
kat
manž
služka
c.k. berní kontrolor
ve službě
hospodyně
1234
1235
188
Matoušek
Baštinec
Smýkal
Smýkal
Smýkal
Smýkal
Smýkal
Smýkal
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Sích
Sích
Marie
Marie
Herman
Mariana
Anna
Kristýna
Terezie
František
Anna
Františka
Anna
Tomáš
Jan
Rozina
f
f
1860
1856
1836
kat
kat
kat
svob
svob
manž
služka
rolník
1832
1862
1865
1866
1868
1824
1849
1853
1857
1834
1842
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
1202
1203
Poloha a charakter domu
Ulice
Zábraní
lány
býv.
vrchnostenský
lihovar-palírna
183
1204
1205
1206
1207
1208
1209
183
183
183
183
183
183
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
Komenského?
1220
1221
1222
1223
1224
Palackého
malý podsedek
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
malý podsedek
185
185
185
185
185
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
185
Palackého
malý podsedek
Palackého
malý podsedek
186
186
187
187
187
187
Palackého
malý podsedek
188
Palackého
Palackého
malý podsedek
189
189
189
189
189
189
čtvrtlán
190
190
190
190
190
190
Sex
m
f
m
m
f
m
Sociál. postavení
ž
d
obyvatel
m podsedník
f ž
f d
f d
f d
m s
f obyvatel
f d
f d
m s
m čtvrtláník
f ž
27
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
při hospodářství
při hospodářství
hospodář
nalévačka
kuchařka
děvečka
rolník
hospodyně
studující
barvíř
služka
barvíř
rolník
hospodyně
krejčí
vojín
služka
výminkář
rolník
hospodyně
rolník
hospodyně
hospodyně
výminkářka
služka
služka
rolník
hospodyně
pomocník
pomocník
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Prešpurk
Napajedla
Napajedla
př
př
Vídeň
Napajedla
Lipník
Holešov
Kostilice [?]
Salaš
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Místek
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Lipník
Žlutava
Napajedla
Oldřichovice
Velká Bíteš, Velké
Meziříčí
Brodek u
Prostějova
Napajedla
Napajedla
Tovačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
Tovačov
Tovačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Starý Jičín
Pustějov, Bílovec
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
Poloha a charakter domu
Ulice
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sích
Sích
Sích
Srubek
Forst
Jan
Františka
Mariana
Rozina
František
m
f
f
f
m
s
d
d
obyvatel
obyvatel
1862
1864
1868
1842
1827
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
Františka
Engelbert
František
Vilemína
Rudolf
Ferdinand
František
Anna
Josef
Antonín
Mariana
Jan
František
Tomáš
Františka
Mariana
Apolonie
Vincenc
Františka
Vincenc
Florentina
Barbora
Klement
Kateřina
Terezie
Jan
Anežka
František
Františka
Antonín
Mariana
Pavel
Hynek
Josef
Mariana
Terezie
František
Ignác
Jan
f
m
m
f
m
m
m
f
m
m
f
m
m
ž
s
s
d
s
s
obyvatel
ž
s
s
d
s
čtvrtláník
1825
1855
1857
1853
1864
1866
1816
1830
1859
1861
1858
1862
1849
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
m
f
f
f
čtvrtláník
196
Forst
Forst
Forst
Forst
Forst
Forst
Hrdina
Hrdina
Topič
Topič
Topič
Topič
Sudolský
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Mihál
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Sudolský
Buran
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Kočara
Kočara
Kočara
Kočara
Wolf
196
196
196
Wolf
Wolf
Wolf
f ž
Augustýna
Fridricha Maria A f d
Eugen Maria Jos m s
190
190
190
Palackého
190
191
čtvrtlán
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
Palackého
půllán
191
192
192
192
192
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
Palackého
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
Palackého
Palackého
1292
1293
1294
lány
malý podsedek
193
193
193
193
193
193
193
194
půllán
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
Palackého
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
služka
zámečník
hospodyně
při hospodářství
výminkář
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
rolník
1826
kat
vdovec rolník
d
d
obyvatel
m podsedník
f ž
m s
f d
f d
m s
f teta
f podsedník
m půlláník
1853
1855
1830
1820
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
1825
1854
1858
1860
1863
1810
1802
1807
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
f
m
f
m
f
m
m
m
f
f
m
m
m
1819
1839
1845
1850
1850
1852
1858
1863
1821
1852
1861
1864
1830
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
1845
1865
1866
kat
kat
kat
manž
svob
svob
ž
s
d
s
d
s
s
s
obyvatel
d
s
s
úředník
28
mistr
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
rolník
hospodyně
hrnčíř
pomocník
při hospodářství
rolník
rolník
hospodyně
tesař
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
nádenice
při hospodářství
c.k. berniční oficiál,
c.k. poštovský mistr
ve službě
hospodyně
dítě
dítě
Místo narození
Příslušnost
Pustějov, Bílovec
Pustějov, Bílovec
Napajedla
Pustějov, Bílovec
Častolovice,
Vamberk
Napajedla
Bílovice
Bílovice
Bílovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Brumov, Uh. Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Brno
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Hranice
Bystřice p.H.
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
1295
1296
196
196
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Wolf
Šlossar
Šlossar
Paul August Jan m s
m otec
Josef
f ž
Marie
Nar. Nábož.
Stav
1869
1812
1817
kat
kat
kat
svob
manž
manž
1848
1857
1848
kat
kat
kat
svob
svob
svob
Živnost, povolání atp.
dítě
1297
196
1298
1299
1300
196
196
196
Šlossar
Šlossar
Wellech
Josef
Amálie
Josef Jan
m s
f d
m obyvatel
1301
196
Chory[nsky]
Jan
m obyvatel
1850
kat
svob
1302
196
Janča
Čablík
Čablík
Čablík
Čablík
Čablík
Vrzala
Vrzala
Ondra
Marie
František
Anna
Jan
Pavel
Antonín
František
Josef
Rozálie
f
obyvatel
m půlláník
f ž
m s
m s
m s
m s
m s
f obyvatel
1842
1829
kat
kat
svob
manž
1823
1858
1861
1863
1847
1850
1846
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
služka
Mazáč
Lízal
Lízal
Lízal
Lízal
Lízal
Svačina
Svačina
Svačina
Křen
Speidl
Speidl
Speidl
Speidl
Speidl
Havránek
Havránek
Klimeš
Klimeš
Schmidt
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Františka
Bernard
Františka
Antonín
Terezie
Jan
Šimon
Viktorie
František
Havel
Jan
Anežka
Jan
Františka
Apolonie
Anna
Barbora
Josef
Marie
Františka
Karel
Anna
Františka
František
Rozálie
Anna
Josef
Barbora
Ludmila
Antonín
Anežka
f
1846
1831
kat
kat
svob
manž
služka
rolník
ž
s
d
s
otec
ž
s
obyvatel
m podsedník
f ž
m s
f d
f d
f domkař
f d
m obyvatel
f ž
f matka
m podsedník
1843
1863
1866
1869
1810
1820
1853
1842
1812
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
hospodyně
1818
1847
1851
1856
1811
1834
1829
1825
1803
1824
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
vdova
manž
f
f
m
f
f
1825
1846
1849
1866
1797
1836
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
manž
hrnčíř
dítě
výminkářka
rolník
1836
1862
1865
1867
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
hospodyně
dítě
dítě
dítě
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
Palackého
půllán
197
197
197
197
197
197
197
197
1311
197
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
Palackého
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
Palackého
půllán
198
198
198
198
198
198
198
198
198
Palackého
malý podsedek
199
199
199
199
199
200
200
malý podsedek
200
200
200
1331
1332
1333
1334
1335
1336
Palackého
1337
1338
1339
1340
1341
Palackého
malý podsedek
201
201
201
201
201
201
půllán
202
202
202
202
202
m
f
m
f
m
m
f
m
m
obyvatel
pololáník
ž
d
s
d
obyvatel
m pololáník
f ž
f d
m s
f d
29
při hospodářství
při matce
c.k. poštovský
expeditus
c.k. poštovský
praktikant
služka
rolník
hospodyně
vojín
při hospodářství
výminkář
hospodyně
krejčí
pacholek
rolník
pomocník
hospodyně
vojín
při hospodářství
při hospodářství
nádenice
skladník
hospodyně
při hospodářství
na Sev.dráze
při hospodářství
rolník
hospodyně
při hospodářství
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Hranice
Troubky u
Zdounek
Hranice
[…], Uh. Hradiště
Lipník
Napajedla
cizí
cizí
př
nepř
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
Věžky u Zdounek cizí
př
Koritná, Uh. Brod cizí
Kvítkovice
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bohuslavice ?,
Uh. Hradiště
Kvítkovice ?
Skaštice [?]
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Boršice [?]
Boršice [?]
Napajedla
Březolupy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Těšín
Těšín
Vídeň
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Huštěnovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
202
202
202
202
202
Palackého
půllán
203
203
203
203
203
203
203
Palackého
půllán
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
Masarykovo nám.
205
205
205
Komenského
půllán
Masarykovo nám. velký podsedek
206
206
206
206
206
206
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
Masarykovo nám. velký podsedek
208
208
208
208
1389
1390
1391
208
208
Masarykovo nám. velký podsedek
209
Příjmení
Jméno
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Maňásek
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Mikulec
Hrdina
Mezírka
Mezírka
Mezírka
Mezírka
Mezírka
Kolařík
Kudlík
Kudlík
Kudlík
Kudlík
Latuša
Latuša
Kozlík
Kozlík
Kozlík
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Kapp
Daněk
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Bedroš
Málek
Chmela
Františka
František
Antonín
Mariana
Josefa
František
Anna
Anna
Josef
Matylda
Ignác
Veronika
Antonín
Vilemína
Albert
Alois
Antonín
Jan
František
Josefa
Josef
Antonín
Marie
František
Vincenc
Anna
Františka
Jan
Mariana
František
Anna
Barbora
Mariana
Josef
Rozálie
Eleonora
Emanuel
Kateřina
Wilhelm
Mina
Moric
Jindřich
Anna
Jan
Karolína
Karel
Josef
František
Mariana
František
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Příslušnost
Huštěnovice
Huštěnovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Podhradí [?]
Pohořelice
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Lípa, Holešov
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Žlutava
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
f
m
m
f
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
m
m
m
m
matka
s
s
d
d
pololáník
ž
d
s
d
obyvatel
obyvatel
půlláník
1814
1846
1849
1852
1856
1827
1827
1855
1859
1864
1820
1856
1836
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
pacholek
služka
řezník
ž
s
s
s
obyvatel
obyvatel
1842
1863
1865
1868
1853
1811
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
řezník
výminkář
f
m
m
f
m
m
f
f
m
f
m
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
m
m
f
m
f
m
m
m
f
ž
s
s
d
s
obyvatel
ž
d
půlláník
1820
1843
1853
1853
1854
1837
1846
1869
1818
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
hospodyně
tesař
tesař
dítě
zámečník
nádeník
hospodyně
dítě
rolník
ž
s
d
d
d
podsedník
ž
d
s
d
s
d
s
s
obyvatel
podsedník
1827
1845
1848
1852
1856
1820
1828
1851
1852
1854
1860
1862
1864
1867
1854
1806
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
studující
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
služka
rolník
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
ž
s
bratr
obyvatel
obyvatel
m podsedník
1827
1859
1814
1838
1844
1810
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
výminkář
pradlena
pradlena
rolník
Čekyně, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
30
výminkářka
vojín
krejčí
Místo narození
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
rolník
hospodyně
při hospodářství
mistr
tovaryš
tovaryš
tovaryš
učeň
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
209
209
209
Chmela
Chmela
Chmela
Pančožka
Slavík
Slavík
Slavík
Slavík
Slavík
Slavík
Slavík
Mariana
Robert
Eduard
Barbora
Josef
Eleonora
Terezie
Jindřich
Josef
Kamillo
Eleonora
f
m
m
f
m
f
f
m
m
m
f
212
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Večeřa
Cibulka
Jan
Barbora
Pavel
Barbora
Barbora
František
m podsedník
f ž
m s
f d
f obyvatel
m nájemce
1409
212
Cibulka
Barbora
f
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
212
212
Cibulka
Cibulka
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Nusbaum
Pánek
František
Hermína
Adolf
Rozálie
Jindřich
Julius
Rozálie
Kateřina
Františka
Emílie
Anna
m
f
m
f
m
m
f
f
f
f
f
Fadrus
František
Sauer
Fadrus
Macenaur
Šišák
Gregor
Caška [?]
Pinkalský
Pinkalský
Pinkalský
Pinkalský
Pinkalský
Doležal
Pynter [?]
Pynter [?]
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1421
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
209
Masarykovo nám. malý podsedek
210
210
210
210
210
210
210
Masarykovo nám. malý podsedek
211
211
211
211
211
Masarykovo nám. býv. velkost.
pekárna hostinec
212
212
212
212
212
212
212
212
212
Masarykovo nám. fara
213
1422
213
1423
213
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
213
213
213
213
Masarykovo nám. dominikál
214
214
214
214
214
214
214
214
Sex
Sociál. postavení
ž
s
s
obyvatel
notář
ž
d
s
s
s
d
Nar. Nábož.
Živnost, povolání atp.
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
hospodyně
perníkář
dítě
služka
c.k. notář
hospodyně
dítě
důstojník
poddůstojník
poddůstojník
1852
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
1823
1824
1849
1858
1845
1815
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
rolník
hospodyně
studující bohosloví
dítě
služka
obchodník
ž
1825
kat
manž
hospodyně
s
d
obyvatel
ž
s
s
d
d
d
d
obyvatel
1856
1858
1823
1833
1858
1861
1862
1864
1865
1867
1840
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
studující
dítě
obchodník
hospodyně
studující
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
služka
m duchovní
1818
kat
svob
duchovní
Hynek
Aloisie
m duchovní
f sestra p. faráře
1834
1832
kat
kat
svob
svob
kooperátor
hospodyně
Marie
Vincenc
Barbora
Mariana
Marie
Augustýn
Františka
Antonína
Emílie
Žofie
Antonín
Emílie
f
m
f
f
f
m
f
f
f
f
m
f
1845
1842
1847
1835
1817
1846
1850
1853
1854
1852
1812
1864
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
vdovec
svob
hospodyně
pacholek
služka
služka
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
domkař
s
d
d
d
obyvatel
obyvatel
d
31
1824
1841
1850
1852
1809
1813
1842
Stav
koželuh
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Bílovice
Napajedla
Napajedla
Zlín
Holešov
Šemberg
Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
nepř
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Ullersdorf,
Šemberg
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Přemyslavice,
Litovel
děkan a farář
tovaryš
při matce
při matce
při matce
služka
důst.v.v.
při otci
Ranošov,
Olomouc
Brno
Brno
Uh. Ostroh
Lipník
Kralice, Prostějov
Topolná
Topolná
Topolná
Napajedla
Napajedla
Zlámanec, Uh.
Brod
Bojkovice, Uh.
Brod
Svola, Zábřeh
Hroznová Lhota,
Hodonín
Kněždub,
Kvítkovice
Karlovice
Michlovice,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pudřichov [?]
Agram, Uhry
Drahotuše,
Hranice
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
216
Jakob
Jakob
Jakob
Jakob
Marčík
Řezníček
Ondra
Snítek [Šustek]
Gentner
Karl
Terezie
Karl
Maria
František
Florian
Františka
Barbora
Emanuel
m
f
m
f
m
m
f
f
m
půlláník
ž
s
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
úředník
1824
1831
1852
1854
1849
1808
1851
1854
1840
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
vdovec
svob
svob
manž
rolník
hospodyně
studující
dítě
pacholek
podomek
služka
služka
vrchnostenský
úředník
1445
216
Gentner
Aloisie
f
ž
1843
kat
manž
hospodyně
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
216
216
Gentner
Gentner
Hrdina
Vyoral
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Valenta
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Fichtner
Fichtner
Fichtner
Fichtner
Kratochvíl
Kopunec
Topič
Topič
Topič
Dubánský
Rudolf
Emanuel
Marie
Anna
Josef
Františka
František
Anna
Františka
Barbora
Anežka
Helena
Kateřina
Josef
Josef
Matylda
Antonín
Anna
Františka
František
Jan
Jan
Rozálie
Josef
Rozálie
Jan
Antonín
Anna
Jan
Mariana
Jan
m
m
f
f
m
f
m
f
f
f
f
f
f
m
m
f
m
f
f
m
m
m
f
m
f
m
m
f
m
f
m
s
s
obyvatel
obyvatel
čtvrtláník
ž
s
d
d
d
d
d
d
s
obyvatel
půlláník
s
d
d
s
s
půlláník
1868
1870
1854
1851
1821
1830
1832
1854
1855
1857
1858
1862
1866
1867
1846
1823
1847
1849
1851
1853
1857
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
ž
s
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
s
d
obyvatel
1843
1854
1864
1851
1841
1816
1839
1854
1825
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
hospodyně
studující
dítě
kupec
služka
výminkářka
nádeník
Dubánský
Šesták
Šesták
Šesták
Šesták
Šesták
Františka
Antonín
Veronika
Antonína
Anežka
Rozálie
f
m
f
f
f
f
ž
čtvrtláník
ž
d
d
d
1823
1831
1835
1838
1860
1862
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
svob
svob
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1477
1478
1479
1480
1481
1482
Poloha a charakter domu
Ulice
Masarykovo nám. půllán
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
215
215
215
215
215
215
215
215
Masarykovo nám. pův. dominik.,
od 1812 velký
podsedek
216
216
Masarykovo nám. půllán
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
Masarykovo nám. půllán
218
218
218
218
218
218
219
217
Masarykovo nám. velký podsedek
219
219
219
219
219
220
220
220
220
Masarykovo nám. půllán
220
Masarykovo nám. čtvrtlán
221
221
221
221
221
Sex
Sociál. postavení
32
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
na velkostatku
služka
služka
rolník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
sluha
rolník
sedlář
dítě
rolník
nádeník
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
tovaryš
žák
pomocník
při matce
v továrně
Místo narození
Příslušnost
Hranice
Místek
Štramberg, Jičín
Štramberg, Jičín
Žlutava
Svárov
Pohořelice
Bánov
Žleby, Čáslav
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
Spálené Poříčí,
Blovice
Napajedla
Napajedla
Topolná
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bílovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Limberg, Morava
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
nepř
př
př
př
př
nepř
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vsetín
Žlutava
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Oplocany,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
Poloha a charakter domu
Ulice
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Jméno
Šesták
Dohnal
Večeřa
Večeřa
Sklenář
Kroutil
Krupica
Marie
Jan
František
Josefa
Františka
Mariana
Viktorie
f
m
m
f
f
f
f
d
obyvatel
čtvrtláník
1868
1848
1843
kat
kat
kat
svob
svob
manž
ž
d
obyvatel
domkař
1845
1867
1853
1807
kat
kat
kat
kat
manž hospodyně
svob
svob služka
vdova
Krupica
Krupica
Krupica
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Štern
Štern
Štern
Štern
Štern
Štern
Štern
Štern
Šmíd
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Říha
Vilém
Antonín
Mariana
Františka
Zdeňka
Říká
Jarolím
Löbl
Julie
Amálie
Hynek
Vojtěch
Jakob
Mariana
Bernard
Jindřich
Jan
Barbora
Anna
Františka
Kateřina
Jan
Barbora
Matuš
Jan
m
m
f
f
f
f
m
m
f
f
m
m
m
f
m
m
m
f
f
f
f
m
f
m
m
s
s
d
obyvatel
d
d
s
obyvatel
ž
d
s
s
s
d
s
obyvatel
čtvrtláník
ž
d
d
d
s
d
s
obyvatel
1839
1846
1828
1840
1866
1864
1868
1823
1830
1856
1857
1859
1862
1863
1865
1838
1826
1832
1851
1860
1863
1866
1867
1869
1841
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
obchodník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
učitel israelitský
rolník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
pacholek
226
226
Spurný
Spurný
Spurný
Menšík
Kosatík
Sikora
Sikora
Dadák
Dadák
Dadák
Valentin
Cecílie
Valentin
Antonín
Marie
František
Josefa
Leopold
Františka
Hugo
m
f
m
m
f
m
f
m
f
m
čtvrtláník
ž
s
obyvatel
obyvatel
obyvatel
ž
půlláník
ž
s
1841
1845
1869
1852
1859
1838
1841
1840
1843
1866
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
rolník
hospodyně
dítě
pacholek
služka
obuvník
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
226
Dadák
Otto
m s
1868
kat
svob
dítě
227
Frolíšek
Frolíšek
Frolíšek
Antonín
Kateřina
Antonín
m půlláník
f ž
m s
1820
1825
1850
kat
kat
kat
manž
manž
svob
rolník
hospodyně
pacholek
221
221
Masarykovo nám. půllán
222
222
222
222
Masarykovo nám. pův. dominik.,
od 1812 velký
podsedek
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
Masarykovo nám.
Masarykovo nám. čtvrtlán
224
224
224
224
224
224
224
224
224
Masarykovo nám. čtvrtlán
225
225
225
225
225
225
225
Masarykovo nám. půllán
1525
1526
1527
1528
Příjmení
lány
Masarykovo nám. půllán
226
227
227
Sex
Sociál. postavení
33
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
dítě
pacholek
rolník
při hospodářství
důstojník v Rusku
vojín
kuchařka
švadlena
při matce
při matce
při matce
mistr
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Topolná
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
Hulín
Hulín
Hulín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Satmay, Uhry
Satmay, Uhry
Napajedla
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Napajedla
Holešov
Napajedla
Spytihněv
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlámanec, Uh.
Brod
Žerotín, Olomouc
Tlumačov
Napajedla
Salaš
Halenkovice
Kvasice
Salaš
Napajedla
Napajedla
Harkanovce,
Slavonie
Harkanovce,
Slavonie
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
Napajedla
nepř
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
Poloha a charakter domu
Ulice
Masarykovo nám. půllán
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
227
227
227
228
228
228
228
228
Masarykovo nám. velký podsedek
229
229
229
229
229
229
?
Podzámčí
velký podsedek
čtvrtlán
230
230
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
231
Podzámčí
kovárna
232
232
232
232
232
232
232
Podzámčí
233
233
234
234
234
234
Podzámčí
Podzámčí
234
234
234
234
234
234
235
235
235
Příjmení
Jméno
Frolíšek
Frolíšek
Frolíšek
Tesařík
Tesařík
Tesařík
Tesařík
Stuchlík
Haník
Braun
Braun
Braun
Braun
Mazáč
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Košťál
Sudolský
Sudolský
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Smolka
Low
Uhlík
Vrzalík
Vrzalík
Vrzalík
Fury
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Neubert
Zmrzlík
Zmrzlík
Anna
František
Karel
František
Karel
Antonín
Barbora
Jan
Cecílie
Herman
Rozálie
Adolf
Johanna
Anna
Josef
Františka
Josef
Ferdinand
Rafael
František
Františka
Antonín
Františka
Antonín
Františka
Rozálie
František
Mariana
Karel
Anna
Antonína
Karolína
Anna
Karel
Josef
Anna
Anežka
František
Anna
Josefa
Klement
František
František
Antonín
Antonie
Florentina
Karel
Antonie
František
Karolína
Sex
f
m
m
m
m
m
f
m
f
m
f
m
f
f
m
f
m
m
m
m
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
f
f
f
m
m
f
f
m
f
f
m
m
m
m
f
f
m
f
m
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
d
s
s
půlláník
bratr
bratr
matka
obyvatel
podsedník
1854
1856
1861
1840
1843
1846
1805
1840
1805
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
vdova
obyvatel
ž
s
d
obyvatel
domkař
ž
s
s
s
s
d
čtvrtláník
1830
1829
1859
1864
1852
1824
1832
1859
1861
1866
1868
1869
1834
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
obchodník
hospodyně
ž
s
d
obyvatel
otec
ž
domkař
ž
d
d
d
s
obyvatel
domkař
1829
1860
1869
1852
1806
1834
1824
1827
1858
1860
1864
1867
1853
1795
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
hospodyně
studující
obyvatel
obyvatel
ž
d
obyvatel
domkař
1800
1834
1838
1864
1853
1793
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
manž
manž
svob
svob
vdovec
nádenice
klempíř
hospodyně
s
s
d
d
s
domkař
obyvatel
ž
1840
1844
1838
1849
1851
1820
1825
1827
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vojín
zámečník
kuchařka
děvečka
stolař
švadlena
sluha
hospodyně
34
dítě
rolník
vojín v zál.
zedník
výminkářka
pacholek
rolník
při hospodářství
při hospodářství
žák
pomocník
služka
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
rolník
služka
výminkář
hospodyně
kovář
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
kovář
služka
klempíř
zedník
mistr
učeň
učeň
tovaryš
tovaryš
učeň
na Sev.dráze
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kudlov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
Holešov
Holešov
Holešov
Holešov
Ondřichovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Újezdko,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Brno
Radvanice, Lipník
Radvanice, Lipník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
nepř
nepř
nepř
nepř
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
235
Podzámčí
velký podsedek
236
236
236
236
236
236
236
Podzámčí
237
237
Podzámčí
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
Podzámčí
239
239
239
239
239
239
Podzámčí
velký podsedek
240
240
240
240
240
240
240
240
Podzámčí
Podzámčí
241
241
242
242
242
Podzámčí
Podzámčí
243
243
244
244
244
244
Příjmení
Jméno
Sex
Soběský
Steiniger
Steiniger
Steiniger
Steiniger
Steiniger
Steiniger
Steiniger
Jahn
Kučera
Karolína
Filip
Hynek
Josef
Amálie
Karel
Františka
František
Karl
Anna
f
m
m
m
f
m
f
m
m
f
Hynšt
Hynšt
Hynšt
Hynšt
Hynšt
Hynšt
Frankl
Frankl
Frankl
Frankl
Frankl
Frankl
Frankl
Svátek
Bureš
Bureš
Bureš
Bureš
Bureš
Šrámek
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Zapletal
Sukup
Sukup
Strejček
Strejček
Skřidilka
Šumbera
Šumbera
Jurček
Jurček
Jurček
Jurček
Jan
Františka
Jan
Karel
František
Josef
Adam
Amálie
Šimon
Sigmund
Barbora
Moric
Vilém
Františka
Mariana
Františka
Josefa
Otílie
Antonín
Barbora
Antonín
Františka
Františka
Anna
Antonín
Antonín
Matylda
Františka
Anna
Anna
Jan
Františka
Klára
Antonín
Josefa
Ferdinand
Marie
Ferdinand
Františka
m
f
m
m
m
m
m
f
m
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
f
m
f
f
f
m
m
f
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
obyvatel
podsedník
1863
1804
kat
kat
svob
vdovec rolník
s
s
d
s
d
s
obyvatel
obyvatel
1841
1848
1838
1849
1857
1860
1800
1815
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdovec
svob
obyvatel
ž
s
s
s
s
obyvatel
ž
s
s
d
s
s
obyvatel
domkař
d
d
d
s
obyvatel
podsedník
ž
d
d
s
otec
ž
obyvatel
domkař
d
domkař
ž
obyvatel
domkař
1823
1826
1862
1864
1866
1869
1811
1833
1855
1858
1862
1865
1867
1850
1826
1851
1855
1851
1860
1790
1836
1839
1856
1864
1869
1810
1812
1862
1818
1845
1821
1817
1857
1813
kat
kat
kat
kat
kat
kat
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
isr.
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
manž
ž
domkař
ž
s
d
1802
1844
1844
1868
1869
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
svob
35
obuvník
vojín
hospodyně
stolař
služka
pomocník
pomocník
důst.v.v.
hospodyně
řemenář
hospodyně
mistr
učitel
hospodyně
studující
služka
švadlena
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
výminkářka
rolník
hospodyně
výminkář
hospodyně
stolař
hospodyně
služka
kovář
hospodyně
kovář-pomocník
hospodyně
při matce
mistr
mistr
v továrně
Místo narození
Příslušnost
Radvanice, Lipník cizí
Přerov
Napajedla
př
př
Kroměříž
Napajedla
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Beroun, Čechy
Miškovice,
Holešov
Sezemice, Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Vizovice
Kojetín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Říkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tovačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Břeclav
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
244
244
244
244
Podzámčí
velký podsedek
245
245
245
245
245
245
245
245
245
Žerotínova
velký podsedek
246
246
246
246
246
246
246
246
Žerotínova
247
247
248
248
248
248
249
Žerotínova
Žerotínova
249
249
249
249
Žerotínova
Žerotínova
Žerotínova
kovárna
250
250
250
250
250
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
252
Žerotínova
253
253
Příjmení
Jméno
Hubáček
Hubáček
Hubáček
Hubáček
Ševčík
Ševčík
Macháň
Macháň
Macháň
Macháň
Macháň
Macháň
Macháň
Fadrus
Fadrus
Fadrus
Fadrus
Fadrus
Baďura
Baďura
Baďura
Konečný
Konečný
Karas
Karas
Michna
Michna
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Paták
Minařík
Valenta
Valenta
Valenta
Valenta
Kočenda
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Šumbera
Šumbera
Šumbera
Šumbera
Šumbera
Mik
Sudolský
Sudolský
Viktorin
František
Jan
Antonín
Tomáš
Anna
Antonie
Josef
Josefa
Františka
František
Ferdinand
Jan Alois
Eduard
Františka
Marie
Eduard
Štefan
Anežka
Josef
Františka
Františka
Františka
Jan
Barbora
František
Antonín
František
Kateřina
Mariana
Anežka
Kateřina
Karel
Anna
Karel
Kryštof
Josef
Antonín
Bedřich
Mariana
Josef
Antonín
Antonín
Ferdinand
Florentina
Antonín
Eduard
Františka
František
Františka
Sex
m
m
m
m
m
f
f
m
f
f
m
m
m
m
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
m
m
m
f
f
f
f
m
f
m
m
m
m
m
f
m
m
m
m
f
m
m
f
m
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
obyvatel
bratr
bratr
bratr
podsedník
ž
obyvatel
s
d
obyvatel
s
s
s
podsedník
ž
d
s
s
obyvatel
s
d
domkař
1847
1845
1851
1857
1795
1797
1820
1850
1845
1847
1852
1854
1857
1828
1843
1862
1864
1868
1809
1844
1850
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
d
domkař
1868
1828
kat
kat
svob
manž
ž
s
s
domkař
ž
d
d
obyvatel
domkař
ž
s
s
obyvatel
domkař
s
d
s
s
domkař
1815
1848
1855
1827
1829
1869
1860
1802
1833
1835
1861
1866
1853
1813
1836
1858
1841
1843
1836
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
vdovec
s
d
s
s
obyvatel
domkař
ž
1839
1860
1863
1868
1804
1828
1836
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
vdova hospodyně
manž kožešník
manž hospodyně
36
vojín
bednář
zedník
rolník
hospodyně
pradlena
obuvník
služka
obuvník
zedník
zámečník
rolník
hospodyně
nádenice
zedník
nádenice
pomocník
pomocník
tovaryš
při matce
pomocník
učeň
učeň
pomocník
při matce
nádeník
hospodyně
zedník
pomocník
zedník
hospodyně
výminkářka
krejčí
hospodyně
krejčí
kovář
kovář
hospodyně
obuvník
obuvník
kovář
mistr
učeň
mistr
tovaryš
tovaryš
tovaryš
mistr
při otci
při otci
při otci
při otci
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Napajedla
Zlín
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Veselí
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
nepř
př
př
př
př
př
nepř
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
nepř
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Žerotínova
253
253
253
253
253
254
254
254
254
255
255
255
255
255
256
256
257
Žerotínova
257
257
257
257
258
Žerotínova
Žerotínova
Žerotínova
258
258
258
Žerotínova
259
259
259
259
259
259
259
259
259
Žerotínova
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
Žerotínova
261
261
261
261
Příjmení
Jméno
Sex
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Kopřiva
Kopřiva
Kopřiva
Kopřiva
Holaník
Holaník
Holaník
Holaník
Holaník
Michna
Michna
Kašpárek
Kašpárek
Kašpárek
Kašpárek
Kašpárek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Trvaj
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Binar
Řemenovský
Vlček
Vlček
Přivřel
Vlček
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Petřík
Petřík
Petřík
Petřík
Josef
Ferdinand
Antonína
Barbora
Františka
František
Františka
Anna
Otílie
Josef
Klára
Anna
Josef
Mariana
Anna
František
Jan
Jenovéfa
Rozálie
Karolína
Barbora
Ignác
Františka
František
Karolína
František
Františka
Mariana
Františka
Bernard-Františe
Emanuel
Antonie
Aloisie
Barbora
Barbora
František
Antonína
Anna
František
Anna
Anna
Františka
František
Mariana
Václav
Raimund
František
Františka
Josef
Antonína
m
m
f
f
f
m
f
f
f
m
f
f
m
f
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
f
m
f
f
f
m
m
f
f
f
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
m
m
m
f
m
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
s
s
d
d
d
domkař
1858
1860
1864
1867
1867
1851
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
sestra
sestra
sestra
domkař
1859
1861
1869
1829
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
ž
d
s
d
domkař
s
domkař
ž
d
d
d
domkař
ž
s
obyvatel
domkař
1840
1866
1867
1857
1825
1858
1815
1821
1842
1846
1850
1807
1816
1846
1858
1813
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
ž
d
d
s
s
d
d
obyvatel
domkař
obyvatel
ž
d
s
obyvatel
d
d
s
d
s
s
domkař
1823
1851
1854
1857
1859
1866
1868
1801
1796
1848
1837
1860
1867
1830
1852
1854
1856
1862
1864
1869
1832
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
vdova
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
ž
s
d
1831
1859
1863
kat
kat
kat
manž
svob
svob
37
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
v hraběcí službě
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
v hraběcí službě
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
zedník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Buchlovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Buchlovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
hospodyně
dítě
dítě
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
kočí
komorník
hospodyně
nádenice
zedník
hospodyně
nádenice
nádenice
nádenice
zedník
hospodyně
zedník
pomocník
kočí
v hraběcí službě
hospodyně
stolař
při hospodářství
při hospodářství
učeň
vdova po úředníku
obuvník
hospodyně
dítě
mistr
podruh
děvečka
děvečka
služebný
při matce
při matce
při matce
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Anna
František
Marie
Josef
Františka
Karel
Ferdinand
Antonín
Barbora
Pavel
Antonína
Antonín
Vincenc
Františka
Bedřich
Matylda
Paulina
Marie
Antonín
Klotilda
f
m
f
m
f
m
m
m
f
m
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
d
s
obyvatel
domkař
ž
s
s
domkař
ž
domkař
1866
1868
1810
1814
1819
1848
1851
1798
1804
1842
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
manž
manž
manž
265
265
265
265
265
265
Petřík
Petřík
Smočinský
Březa
Březa
Březa
Březa
Baďura
Baďura
Štěpaník
Štěpaník
Štěpaník
Štěpaník
Citovský
ze Stockau
ze Stockau
ze Stockau
ze Stockau
Sander
Slepitzka
ž
s
s
matka
majitel panství
1839
1867
1870
1817
1832
kat
kat
kat
kat
kat
ž
d
d
obyvatel
obyvatel
1837
1858
1859
1842
1846
265
265
265
265
266
Mückstein
Hollek
Překliš
Fiška
Macháček
Anna
Martin
Wenzl
Josef
František
f
m
m
m
m
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
1753
266
Macháček
Kateřina
f
1754
266
Macháček
Mariana
f
1755
266
Macháček
1756
1757
1758
1759
1760
266
266
266
266
266
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
266
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
261
261
261
Žerotínova
262
262
262
262
263
263
264
264
264
264
Lány
Lány
264
Zámecká
Zámecká
zámek
velkostatek dvůr
Sex
Sociál. postavení
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Spytihněv
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
manž hospodyně
svob
svob
vdova výminkářka
manž velkostatkář
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
velkostatkářka
dítě
dítě
myslivec
klíčnice
v hraběcí službě
v hraběcí službě
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
1846
1830
1852
1845
1828
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
klíčnice
kočí
kočí
kočí
zahradník
v hraběcí službě
v hraběcí službě
v hraběcí službě
v hraběcí službě
na velkostatku
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
ž
1835
kat
manž
hospodyně
cizí
př
d
1858
kat
svob
dítě
cizí
př
Ludvík
m s
1859
kat
svob
studující
cizí
nepř
Macháček
Macháček
Macháček
Pijáček
Hruban
Alois
Ignác
František
Ferdinand
František
m
m
m
m
m
s
s
s
obyvatel
obyvatel
1862
1863
1867
1849
1853
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
dítě
dítě
dítě
zahradník
zahradník
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
Popelka
Bauer
Vadas
Kříž
Kříž
Kříž
Kříž
Kříž
Kudlík
Kudlík
Plšek
Anna
Anna
Josefa
František
Barbora
Anna
Antonín
František
Anna
Antonína
Františka
f
f
f
m
f
f
m
m
f
f
f
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
ž
d
s
s
matka
d
obyvatel
1850
1804
1836
1831
1838
1862
1864
1869
1812
1840
1847
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
vdova
manž
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
děvečka
pradlena
pradlena
dráb
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkářka
kuchyňská
děvečka
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Doupie, Telč
Týn nad Vltavou,
Čechy
Heidenpilts, Hof
Uh. Ostroh,
Lednice, Valtice
Kout, Poděbrady
Biskupice, Mor.
Třebová
Pacendorf, Nový
Jičín
Vildschitz,
Jauernig
Vildschitz,
Jauernig
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Březolupy
Moštěnice,
Kroměříž
Hvozdná, Holešov
Napajedla
Uh. Hradiště
Otrokovice
Napajedla
Topolná
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
38
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
dítě
dítě
výminkářka
sluha
hospodyně
tapetář
tapetář
zedník
hospodyně
zedník
pomocník
pomocník
pomocník
nádeník
v hraběcí službě
v hraběcí službě
na velkostatku
v hraběcí službě
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1772
266
Zbořil
Františka
f
obyvatel
1847
kat
svob
děvečka
v hraběcí službě
1773
266
Zbořil
Františka
f
obyvatel
1850
kat
svob
děvečka
v hraběcí službě
1774
266
Zbořil
Terezie
f
obyvatel
1847
kat
svob
děvečka
v hraběcí službě
1775
266
Mikeš
Josefa
f
obyvatel
1840
kat
svob
děvečka
v hraběcí službě
266
Františka
František
Kateřina
Aloisie
Eva
Kateřina
Bartoloměj
Otílie
Julius
Marie
Františka
Bartoloměj
Josef
Leopold
František
Františka
Anna
Kryštof
Antonín
Marie
f
m
f
f
f
f
m
f
m
f
f
m
m
m
m
f
f
m
m
f
obyvatel
domkař
ž
d
d
matka
učitel
ž
s
d
d
s
s
učitel
obyvatel
ž
d
s
s
ž
1857
1835
1832
1864
1866
1791
1821
1825
1849
1854
1856
1859
1861
1846
1827
1836
1860
1862
1832
1844
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
děvečka
krejčí
hospodyně
v hraběcí službě
mistr
Karolína
Alois
Jan
f d
m s
m obyvatel
1867
1868
1853
kat
kat
kat
svob
svob
svob
klempíř
učeň
1850
kat
svob
klempíř
pomocník
pomocník
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
269
269
269
269
269
Doležal
Valenta
Valenta
Valenta
Valenta
Skokánek
Mannsfeld
Mannsfeld
Mannsfeld
Mannsfeld
Mannsfeld
Mannsfeld
Mannsfeld
Červenka
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Doležalík
Doležalík
1796
1797
1798
269
269
269
Doležalík
Doležalík
Kolařík
1799
269
Šank
Václav
m obyvatel
269
Rochovanský
Kudlík
Josef
František
m obyvatel
m čtvrtláník
1849
1838
kat
kat
svob
manž
klempíř
rolník
Kudlík
Kudlík
Maňas
Kusák
Rozálie
Mariana
Josef
Anna
f
f
m
f
ž
d
s
obyvatel
1836
1869
1859
1830
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
hospodyně
služka
Františka
Matěj
Františka
František
Antonín
Jan
Anna
Anna
Jan
f
m
f
m
m
m
f
f
m
obyvatel
podsedník
1820
1818
kat
kat
svob
manž
kuchařka
rolník
ž
s
s
s
d
obyvatel
s
1819
1847
1853
1856
1844
1824
1840
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
hospodyně
krejčí
obuvník
pomocník
pomocník
nádenice
krejčí
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
1800
1801
?
267
267
267
267
267
Komenského
školní budova
Komenského
Komenského
269
rozděl. půl- nebo
čtvrtlán
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
268
268
268
268
268
268
268
268
270
270
270
270
270
270
Komenského
malý podsedek
271
271
271
271
271
271
271
271
Zelík
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Hanák
Hanák
39
výminkářka
učitel
hospodyně
studující
učitel
stolař
hospodyně
klempíř
hospodyně
bohoslovec
pomocník
mistr
Místo narození
Příslušnost
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Ondřichovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Fulnek
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Nové Zámky,
Hodonín
Napajedla
Napajedla
Doubravy, Uh.
Brod
Hradišťsko,
Kroměříž
Kvítkovice
Napajedla
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
cizí
př
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Dolní Ves,
Holešov
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Brno
Brno
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
272
272
272
Juráček
Juráček
Silnušek
Lorenz
Lorenz
Lorenz
Popelák
Seitl
Antonín
Josefa
Anna
Jan
Viktorie
Ignác
František
Františka
m
f
f
m
f
m
m
f
obyvatel
ž
d
podsedník
ž
otec
obyvatel
obyvatel
1842
1840
1862
1833
1841
1779
1853
1825
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
manž
manž
vdovec
svob
vdova
1823
272
Seitl
Františka
f
d
1847
kat
svob
1824
272
Seitl
Mariana
f
d
1850
kat
svob
272
Sykora
Rochovanský
Rochovanský
Šesták
Rochovanský
Rochovanský
Rochovanský
Rochovanský
Rochovanský
Rochovanský
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Zatloukal
Šimeček
Hilda
Karel
Anežka
Františka
Leopold
František
Mariana
Karel
Antonín
Josef
Jan
Františka
Jan
Františka
Augustýn
Johanna
Mariana
Anna
Anežka
Františka
Josef
Ferdinand
Antonie
Josefa
Ferdinand
f
m
f
f
m
m
f
m
m
m
m
f
m
f
m
f
f
f
f
f
m
m
f
f
m
d
podsedník
1860
1832
kat
kat
svob
manž
ž
d
s
s
d
s
s
s
podsedník
ž
s
d
podsedník
1838
1858
1859
1861
1864
1863
1867
1869
1820
1823
1849
1859
1825
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
ž
d
d
d
d
s
s
d
d
úředník
1828
1850
1852
1856
1857
1859
1861
1865
1867
1819
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
Šimeček
Šimeček
Šimeček
Šimeček
Šimeček
Slavík
Johanna
Mariana
Emil
Julius
Berta
František
f
f
m
m
f
m
ž
d
s
s
d
obyvatel
1825
1853
1855
1864
1865
1850
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
pacholek
Lubinka
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Úředníček
Antonín
František
Vincencie
Antonín
Antonín
m
m
f
m
m
obyvatel
podsedník
ž
otec
podsedník
1854
1842
1843
1807
1831
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
vdovec
manž
děvečka
rolník
hospodyně
výminkář
rolník
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
Poloha a charakter domu
Ulice
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
271
271
271
Komenského
Komenského
Komenského
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
lány
Komenského
Komenského
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
velký podsedek
272
272
273
273
273
273
273
273
273
273
273
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
velký podsedek
276
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
276
276
276
276
276
276
276
Komenského
velký podsedek
277
277
277
Komenského
velký podsedek
278
Sex
Sociál. postavení
40
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
dozorce
hospodyně
dítě
řezník
hospodyně
výminkář
řezník
rukavičkářka švadlena
rukavičkářka švadlena
rukavičkářka švadlena
na Sev.dráze
krejčí
mistr
mistr
učeň
hospodyně
rolník
hospodyně
tesař
dítě
mlynář
pomocník
pomocník
hospodyně
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
c.k. okresní adjunkt
při soudě
hospodyně
Místo narození
Příslušnost
Lidečko. Uh. Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vizovice
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
nepř
Napajedla
Napajedla
nepř
Napajedla
Zábřeh
Napajedla
cizí
př
př
Napajedla
Napajedla
Malenovice
Vizovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Littov
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Hněvotice
Littov
Littov
Littov
Littov
Littov
Littov
Napajedla
Napajedla
Ručice, Vyškov
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Moravský
Moravský
Místek
Místek
Napajedla
Hrubá Lhota,
Vsetín
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
278
278
278
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Zapletal
Trvaj
Horáček
Horáček
Horáček
Horáček
Marčík
Langer
Langer
Langer
Langer
Schön
Schön
Beránek
Vrzala
Vrzala
Bělovský
Bělovský
Bělovský
Bělovský
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Dostálek
Vaculík
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Skopal
Valuch
R[..]da
R[..]da
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Antonína
Anna
Juliána
Jan
Josefa
Antonín
Mariana
Antonín
Františka
josef
Petr
Anna
Marie
Josef
Marie
Vilemína
Anna
František
Marie
Marie
Josef
Jan
Alois
František
Barbora
František
Jan
Mariana
Barbora
Barbora
František
Viktorie
František
Mariana
Anna
Františka
Viktorie
Kateřina
Cecílie
Antonína
Anna
Štefan
Terezie
František
Františka
Františka
Rozálie
Barbora
Josef
Adolf
278
278
Komenského
velký podsedek
279
279
279
279
279
Komenského
velký podsedek
280
280
280
280
280
280
280
Komenského
velký podsedek
281
281
281
281
281
281
Komenského
velký podsedek
282
282
282
282
282
282
282
Komenského
velký podsedek
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
Komenského
velký podsedek
284
284
284
284
284
284
284
Sex
f
f
f
m
f
m
f
m
f
m
m
f
f
m
f
f
f
m
f
f
m
m
m
m
f
m
m
f
f
f
m
f
m
f
f
f
f
f
f
f
f
m
f
m
f
f
f
f
m
m
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
ž
d
d
obyvatel
obyvatel
podsedník
1829
1857
1863
1854
1848
1841
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
řezník
služka
stolař
ž
s
d
obyvatel
podsedník
1847
1868
1869
1856
1827
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
stolař
mlynář
ž
d
s
obyvatel
d
obyvatel
podsedník
ž
obyvatel
s
s
s
podsedník
1841
1867
1869
1840
1866
1821
1840
1848
1823
1853
1855
1864
1820
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
porodní babka
ž
s
s
d
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
s
d
d
d
d
d
d
d
obyvatel
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
d
matka
d
s
s
1824
1847
1849
1854
1805
1811
1804
1817
1844
1846
1853
1849
1854
1856
1863
1867
1789
1828
1824
1835
1845
1867
1821
1846
1857
1859
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
41
Místo narození
Příslušnost
mistr
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Rataje, Kroměříž
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
učeň
pomocník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Bludov, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
Sazovice
Napajedla
Napajedla
Chvalnov
Chvalnov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Šebetov
Šebetov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
učeň
při matce
nádenice
kolář
hospodyně
výminkářka
kolář
krejčí
dítě
rolník
mistr
učeň
učeň
žák
hospodyně
vojín
vojín
dítě
výminkářka
výminkářka
rolník
hospodyně
vojín
služka
dítě
dítě
služka
dítě
dítě
dítě
výminkářka
pacholek
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
výminkářka
při matce
při matce
při matce
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
Poloha a charakter domu
Ulice
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
284
284
284
284
284
Komenského
velký podsedek
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
Komenského
velký podsedek
286
286
286
286
Komenského
Komenského
287
287
velký podsedek
288
288
288
288
Komenského
velký podsedek
289
289
289
289
Komenského
velký podsedek
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
lány
290
290
290
290
290
290
290
290
Komenského
velký podsedek
291
291
291
291
291
291
291
Komenského
velký podsedek
292
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Místo narození
Příslušnost
Maretka
Maretka
Maretka
Maretka
Maretka
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Vymazal
Vymazal
Rainer
Karel
Anna
Mariana
Kristýna
Karel
Jan
Barbora
Tomáš
Františka
František
Antonína
Karolína
Filemona
Josef
Františka
František
m
f
f
f
m
m
f
m
f
m
f
f
f
m
f
m
obyvatel
ž
d
d
s
podsedník
ž
s
d
s
d
d
d
obyvatel
ž
obyvatel
1841
1844
1866
1868
1869
1820
1822
1844
1850
1851
1852
1856
1860
1835
1847
1839
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
manž hospodyně
vdova rolník
manž hospodyně
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Halenkovice
Halenkovice
Halenkovice
Halenkovice
Spytihněv
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Zborovice,
Kroěmříž
Halenkovice
Kroměříž
Napajedla
Rainer
Rainer
Machula
Machula
Machula
Míka
Klhof
Klhof
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hrdina
Hrdina
Hrdina
Šrámek
Hubík
Mariana
Františka
František
Anna
Rozálie
Františka
František
Veronika
Antonín
Barbora
František
Josef
Pavel
Františka
František
Martin
Jan
f
f
m
f
f
f
m
f
m
f
m
m
m
f
m
m
m
ž
matka
podsedník
1843
1812
1811
kat
kat
kat
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
ž
d
d
domkař
1810
1847
1854
1811
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
dítě
dítě
dítě
zedník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
ž
podsedník
ž
bratr
bratr
podsedník
ž
s
obyvatel
úředník
1818
1841
1846
1845
1847
1832
1842
1866
1853
1811
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Holešov
Kurovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
ž
s
s
obyvatel
1817
1852
1862
1804
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
hospodyně
rolník
hospodyně
vojín
vojín
stolař
hospodyně
dítě
stolař
c.k. kancelista při
okr. soudu
hospodyně
expeditor
Hubík
Hubík
Hubík
Nejedlík
Kateřina
František
Jan
Jan
f
m
m
m
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
ž
d
d
podsedník
1805
1842
1844
1834
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
hospodyně
nádenice
nádenice
rolník
Napajedla
Holešov
Napajedla
Březnice, Uh.
Hradiště
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Nejedlík
Nejedlík
Nejedlík
Havránek
Havránek
Vlček
Vlček
Latuša
Latuša
Latuša
Bedroš
Anna
Filipína
Františka
Josef
Anna
Jan
Antonína
Jan
Mariana
Josefa
Josef
f
f
f
m
f
m
f
m
f
f
m
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
ž
obyvatel
ž
obyvatel
ž
d
podsedník
1848
1813
1824
1817
1819
1853
1814
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
hospodyně
výminkář
hospodyně
krejčí
hospodyně
dítě
rolník
Napajedla
Sazovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
42
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
mlynář
hospodyně
dítě
dítě
dítě
rolník
hospodyně
vojín
služka
pekař
dítě
dítě
dítě
pacholek
hospodyně
mlynář
pomocník
pomocník
tovaryš
mistr
pomocník
na Sev.dráze
nádeník
v cukrovaru
mistr
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
292
292
292
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Šesták
Švanda
Gaizer
Gaizer
Lintental
Čžunda
Čžunda
Čžunda
Čžunda
Mikšíček
Mikšíček
Mikšíček
Mikšíček
Mikšíček
Mikšíček
Charuza
Charuza
Brázdil
Brázdil
Klablena
Klablena
Klablena
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Sudolský
Vilimek
Vilimek
Vilimek
Vilimek
Vilimek
Vilimek
Turek
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Stuchlík
Chocholatý
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Anna
Františka
Anna
Apolonie
Jiří
Josef
Anna
Josef
Ferdinand
Františka
Antonín
Marie
Eduard
Terezie
Rudolf
Františka
Karolína
Anna
František
Viktorie
Mariana
Vincenc
Antonín
Barbora
Františka
Jan
Františka
Karolína
Josef
František
Barbora
Bartoloměj
Antonína
Josef
František
Františka
Rozálie
Antonín
Kateřina
Josef
Barbora
Josef
Františka
Anna
Barbora
Petronila
Vincenc
Barbora
Jan
Františka
292
292
Komenského
Komenského
velký podsedek
293
293
293
velký podsedek
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
Komenského
Komenského
velký podsedek
velký podsedek
295
295
295
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
Komenského
velký podsedek
297
297
297
297
297
297
297
Komenského
velký podsedek
298
298
298
298
Sex
f
f
f
f
m
m
f
m
m
f
m
f
m
f
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
f
m
f
f
m
m
f
m
f
m
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
f
f
m
f
m
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
ž
d
d
matka
obyvatel
podsedník
1835
1865
1869
1804
1839
1822
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
vdova
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
výminkářka
pacholek
rolník
ž
vnuk
obyvatel
ž
s
d
obyvatel
ž
s
d
d
d
domkař
ž
d
s
podsedník
ž
d
podsedník
ž
d
s
s
d
s
obyvatel
s
s
d
d
s
obyvatel
podsedník
d
s
d
d
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
s
d
1822
1865
1842
1841
1866
1868
1816
1818
1846
1852
1856
1859
1835
1834
1857
1842
1824
1822
1863
1815
1825
1848
1851
1853
1856
1861
1818
1847
1855
1858
1853
1861
1819
1821
1843
1846
1848
1854
1825
1796
1820
1822
1851
1859
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
vdova
vdova
manž
manž
svob
svob
hospodyně
43
při staříčkoch
sklepník
hospodyně
dítě
dítě
obuvník
hospodyně
obuvník
služka
služka
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
obuvník
rolník
hospodyně
dítě
rolník
hospodyně
dítě
kožešník
zedník
dítě
nádeník
bednář
krejčí
nádeník
rolník
mistr
pomocník
pomocník
pří rodičích
pří rodičích
pomocník
učeň
pří rodičích
pří rodičích
při hospodářství
pomocník
učeň
při matce
při matce
při matce
při hospodářství
při otci
vojín v zál.
nádenice
nádenice
rolník
hospodyně
tesař
dítě
při otci
při otci
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vizovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Želošice, Brno
Blansko
Brno
Olomouc
Kroměříž
Mohelnice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Slavičín
Napajedla
Slavičín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
2005
2006
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
298
Obdržálek
Prerovský
Prerovský
Kobliha
Bartoloměj
Jan
Antonína
Marie
m
m
f
f
s
obyvatel
ž
obyvatel
1861
1841
1848
1837
kat
kat
kat
kat
svob dítě
manž
manž hospodyně
vdova švadlena
Kobliha
Kobliha
Kobliha
Kobliha
Kobliha
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Špaček
Gajdušek
Leonora
Antonína
Juliána
Raimund
Josef
Jan
Františka
František
Terezie
Josef
Františka
Nepomucena
Františka
f
f
f
m
m
m
f
m
f
m
f
f
f
d
d
d
s
s
podsedník
1856
1858
1860
1862
1864
1843
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
manž
ž
s
m
s
d
m
obyvatel
1845
1869
1819
1849
1853
1793
1848
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
vdova
svob
svob
vdova
svob
Mišurec
Mišurec
Fila
Fila
Fila
Fila
Holaník
Hrdina
Vávra
Vávra
Vávra
Střiž
Střiž
Střiž
Střiž
Střiž
Fila
Fila
Holaník
Stuchlík
Přerovský
Přerovský
Šmolka
Rozálie
Antonín
František
Františka
Jan
Barbora
Filoména
Anna
Marianna
František
Františka
Josef
Marianna
Josef
Hynek
František
Vendelín
Františka
Františka
Rozálie
Josef
Anežka
Valentin
f
m
m
f
m
f
f
f
f
m
f
m
f
m
m
m
m
f
f
f
m
f
m
obyvatel
s
podsedník
ž
s
m
obyvatel
obyvatel
podsedník
s
d
obyvatel
ž
s
s
s
podsedník
1830
1860
1842
1850
1864
1823
1862
1853
1838
1857
1863
1824
1821
1846
1854
1858
1828
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
ž
od sestry dcera
1826
1860
1843
1813
1813
1823
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
Cimbalnik
Cimbalnik
Cimbalnik
Cimbalnik
Janečka
Ranofrej
Ranofrej
Ranofrej
Josef
Aloisie
Františka
František
Františka
František
Františka
Františka
m
f
f
m
f
m
f
f
298
2007
2008
298
298
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
298
298
298
298
298
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
Komenského
velký podsedek
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
Komenského
velký podsedek
300
300
300
300
300
300
Komenského
velký podsedek
301
301
301
301
301
301
301
301
Komenského
velký podsedek
302
302
302
302
Komenského
velký podsedek
303
303
Komenského
velký podsedek
304
303
304
304
304
304
Komenského
velký podsedek
305
305
305
Sex
Sociál. postavení
podsedník
ž
ž
d
s
podsedník
ž
d
44
Nar. Nábož.
Stav
1817
kat
manž
1821
1839
1842
1848
1826
1837
1860
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
Živnost, povolání atp.
služka
služka
při matce
při matce
při matce
rolník
hospodyně
výminkářka
učitel
při hospodářství
výminkářka
služka
švadlena
rolník
hospodyně
dítě
výminkářka
při tchýni
služka
rolník
pacholek
hospodyně
nádeník
dítě
dítě
rolník
hospodyně
služka
rolník
hospodyně
c.k. kancelista při
okr. soudu
[...]
[...]
[...]
[...] při hospodářství
rolník
hospodyně
dítě
při matce
při matce
při hospodářství
na Sev.dráze
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Počenice,
Kroměříž
Říkovice
Kvasice
Kvasice
Skalička, Hranice
Skalička, Hranice
Dubravy, Uh.
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
nepř
nepř
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Šumice
Dubravy, Uh.
Dubravy, Uh.
Šumice
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Šebetov, Brno
Vivanovice ?
Vivanovice ?
Vivanovice ?
Vivanovice ?
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Žutavy
Napajedla
Napajedla
Pilschvitz, Opava
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
př
Me[zi]říčí
Napajedla
Napajedla
Ořechov, Uh.Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
Poloha a charakter domu
Ulice
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
305
305
305
Ranofrej
Ranofrej
Ranofrej
Ranofrej
Ranofrej
Doležálek
Doležálek
Přikryl
Anežka
Antonína
Rozálie
Ludvík
Barbora
Antonín
Juliána
Josef
f
f
f
m
f
m
f
m
d
d
d
otec
ž
podsedník
1861
1863
1868
1801
1809
1847
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
manž
svob
dítě
dítě
dítě
výminkář
hospodyně
rolník
sestra
úředník
1851
1808
kat
kat
svob
manž
Přikryl
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Lidinec
Burýšek
Burýšek
Burýšek
Burýšek
Burýšek
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Kvapil
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Zelík
Galatík
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Eberhard
Anna
Václav
Jan
František
František
Josef
Marianna
Alois
Antonína
Anna
Antonín
Anna
Rozálie
Josef
Antonín
František
Antonín
Barbora
František
Anna
Františka
Antonín
Rozálie
František
Marianna
Eduard
Valentin
Barbora
Tomáš
Raimund
Barbora
Amálie
f
m
m
m
m
m
f
m
f
f
m
f
f
m
m
m
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
m
f
m
m
f
f
ž
podsedník
bratr
bratr
obyvatel
obyvatel
ž
s
d
d
podsedník
ž
d
s
s
s
podsedník
ž
s
ž
obyvatel
podsedník
ž
s
obyvatel
obyvatel
podsedník
ž
s
s
d
penzista
1809
1848
1852
1837
1846
1825
1843
1863
1865
1869
1808
1830
1852
1855
1857
1860
1813
1812
1837
1846
1830
1811
1828
1844
1836
1848
1826
1842
1855
1857
1868
1797
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
vdova
manž
manž
svob
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
služka
c.k. notářský
solicitátor
hospodyně
rolník
obuvník
obuvník
vojín
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
rolník
hospodyně
dítě
obuvník
dítě
dítě
rolník
hospodyně
Klima
Beránek
Beránek
Beránek
Ochotský
Ochotský
Ochotský
Velikovský
Velikovský
Rozálie
Anežka
František
Josef
Pavel
Johanna
František
Anna
Jan
f
f
m
m
m
f
m
f
m
penzista
podsedník
s
s
obyvatel
ž
s
obyvatel
s
1823
1827
1854
1858
1815
1812
1854
1828
1866
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
305
305
Komenského
velký podsedek
306
306
306
306
Komenského
velký podsedek
307
307
307
307
307
307
307
307
307
Komenského
velký podsedek
Komenského
velký podsedek
Komenského
velký podsedek
308
308
308
308
308
308
309
309
309
309
309
Komenského
velký podsedek
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
lány
310
310
310
310
310
311
311
311
311
311
311
311
Komenského
malý podsedek
312
312
312
312
312
312
312
312
Sex
Sociál. postavení
45
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
švadlena
hrnčíř
hospodyně
hrnčíř
hrnčíř
rolník
hospodyně
obuvník
dítě
dítě
úřednice v penzi
v továrně
pomocník
mistr
na Sev.dráze
učeň
mistr
pomocník
pomocník
učeň
úřednice v penzi
rolník
krejčí
hospodyně
krejčí
nádenice
při matce
při matce
mistr
učeň
při hospodářství
při matce
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Kroměříž
Napajedla
cizí
př
př
Chropyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žutavy
Napajedla
Prostějov
Prostějov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Prisnitz [?], Čechy
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Vídeň, Rakousy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tejn. Hranice
Napajedla
Ondřichovice
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2102
2103
2104
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
312
312
Komenského
malý podsedek
313
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
313
313
313
313
313
Komenského
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
Komenského
Komenského
velký podsedek
velký podsedek
315
316
316
316
316
Komenského
velký podsedek
317
317
317
317
317
317
317
Divišova
Divišova
Divišova
318
318
318
319
319
319
319
velký podsedek
320
320
320
320
320
320
320
Divišova
Pod Kalvárií ?
321
321
322
322
322
Příjmení
Jméno
Sudek
Sudek
Kováč
Kováč
Kováč
Kováč
Faitl
Faitl
Vincencie
František
Jan
Barbora
Františka
Emílie
Anastázie
Leopold
f
m
m
f
f
f
f
m
obyvatel
s
domkař
ž
d
d
obyvatel
d
1821
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
Kladnička
zbořené stavení
Duraj
Duraj
Urhaj
Urhaj
Gaizer
Gaizer
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Hanák
Pech
Tomek
Bolenoško
Uhlíř
Uhlíř
Uhlíř
Cívela
Cívela
Cívela
Cívela
Cívela
Cívela
Cívela
Bartoník
Bartoník
Krejča
Krejča
Krejča
Josef
Barbora
Josef
Jan
Antonín
Františka
Antonína
Ferdinand
Hynek
Juliána
m
f
m
m
m
f
f
m
m
f
x
m
f
f
f
m
f
m
f
m
m
m
f
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
domkař
ž
s
s
s
d
d
s
s
d
Jan
Anna
Františka
Apolonie
František
Antonína
František
Františka
Eduard
František
Antonín
Rozálie
Barbora
Terezie
Antonína
Vincenc
Kateřina
Anna
Jan
Antonína
František
Marianna
Antonína
Antonín
Barbora
František
Apolonie
Josef
Anna
Jan
Sex
Sociál. postavení
ž
sestra
obyvatel
ž
podsedník
ž
s
s
s
obyvatel
obyvatel
obyvatel
domkař
obyvatel
ž
d
podsedník
ž
s
d
d
obyvatel
ž
domkař
ž
domkař
ž
s
46
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
nádenice
1805
1801
1841
1842
1829
1855
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
1822
1826
1848
1852
1854
1857
1859
1861
1863
1864
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
krejčí
hospodyně
vojín
krejčí
obuvník
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
1794
1810
1832
1828
1816
1814
1836
1842
1863
1865
1867
1796
1807
1810
1855
1802
1828
1846
1811
1820
1847
1850
1853
1810
1812
1797
1797
1830
1835
1867
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
vdova
vdova
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
manž
manž
svob
výminkář
hospodyně
nádenice
nádenice
krejčí
hospodyně
rolník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkářka
výminkářka
služka
hospodyně
dítě
služka
nádenice
krejčí
nádeník
hospodyně
služka
rolník
hospodyně
zedník
dítě
dítě
výminkář
hospodyně
hospodyně
nádeník
hospodyně
dítě
při hospodářství
při matce
při hospodářství
učeň
mistr
pomocník
učeň
při hospodářství
při hospodářství
mistr
při hospodářství
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
S[z]ent Miklos,
Uhry
Malenovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
nepř
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Svárov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Jalubí
Bílovice
Otrokovice
Žerotín, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
x
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
Poloha a charakter domu
Ulice
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
323
Kolařík
Václav
m domkař
1840
kat
manž
tkadlec
323
323
323
323
324
324
324
324
325
325
325
325
326
Kolařík
Kolařík
Janoš
Haukvic
Šišák
Šišák
Šišák
Hložek
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Melichárek
Melichárek
Melichárek
Melichárek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Skokánek
Chrastina
Chrastina
Chrastina
Chrastina
Holaník
Holaník
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Klablena
Šišák
Šišák
Šišák
Valuch
Valuch
Bedroš
Bedroš
Latuša
Latuša
Latuša
Latuša
Rozálie
Anna
Jan
Františka
Jan
Karolína
Jan
Josef
Josef
Marianna
Valentin
František
František
Františka
František
Jenovéfa
Jan
Juliána
Ludvík
Antonín
Josef
Hynek
Karel
František
Antonín
Františka
Antonína
Františka
Barbora
Apolonie
Josef
Terezie
František
Antonín
Josef
Florentina
Anna
Josef
Barbora
Anna
František
Viktorie
Ludvík
František
Anna
Františka
Josef
František
f
f
m
f
m
f
m
m
m
f
m
m
m
f
m
f
m
f
m
m
m
m
m
m
m
f
f
f
f
f
m
f
m
m
m
f
f
m
f
f
m
f
m
m
f
f
m
m
ž
d
obyvatel
obyvatel
domkař
ž
s
bratr
domkař
1840
1869
1795
1820
1830
1831
1859
1846
1839
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
vdovec
svob
manž
manž
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
výminkář
nádenice
nádeník
hospodyně
dítě
vojín
nádeník
ž
s
s
domkař
ž
s
d
domkař
1840
1869
1869
1844
1846
1868
1870
1817
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
ž
s
s
s
s
s
s
domkař
ž
d
d
obyvatel
d
domkař
1831
1848
1850
1853
1860
1863
1867
1843
1843
1867
1868
1816
1852
1814
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
ž
s
s
s
d
d
domkař
ž
d
domkař
ž
s
s
domkař
d
s
s
1823
1843
1841
1849
1847
1863
1823
1824
1853
1812
1821
1847
1852
1825
1858
1857
1859
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
326
326
326
327
327
327
327
327
327
327
327
328
328
328
328
328
328
Pod Kalvárií
329
Pod Kalvárií
329
329
329
329
329
329
330
330
330
331
Pod Kalvárií
331
331
331
332
Pod Kalvárií
332
332
332
Sex
Sociál. postavení
47
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Hrubá Lhota, Uh.
Hradiště
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
[Napajedla]
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
cizí
př
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
hospodyně
dítě
dítě
vojín v zál.
hospodyně
dítě
dítě
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
manž
hospodyně
vojín v zál.
kožešník
zedník
dítě
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
výminkářka
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tečovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
hospodyně
krejčí
vojín
zámečník
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
nádeník
hospodyně
zedník
zedník
nádeník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Žutavy
Napajedla
Haberky, Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
pomocník
při hospodářství
pomocník
pomocník
při matce
tesař
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
při matce
při matce
při matce
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
332
332
332
332
332
332
332
332
Pod Kalvárií
333
333
334
334
334
334
335
335
335
335
335
336
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
Divišova
336
336
336
336
336
336
?
?
337
337
337
337
338
?
338
338
338
339
339
339
339
339
?
340
340
340
340
Prusínky
velkostatek Prusínky
341
341
341
341
341
341
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Latuša
Latuša
Melichárek
Melichárek
Melichárek
Melichárek
Valuch
Valuch
Žabica
Žabica
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Obdržálek
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Baďura
Froleš
Škondra
Škondra
Škondra
Škondra
Večeřík
Večeřík
Večeřík
Večeřík
Hodinka
Hodinka
Hodinka
Samohil
Samohil
Zelinka
Zelinka
P[JG]evirek?
P[JG]evirek?
Lichtblau
Václav
Vincenc
Kateřina
Anna
Josef
Marianna
Barbora
Josef
Valentin
Anna
Jan
Františka
Barbora
Monyka
Jan
Františka
František
Marianna
Josef
František
Anna
František
Františka
Mariana
Antonín
Terezie
Jenovéfa
Michal
František
Mariana
Kateřina
František
Františka
Jan
Jan
Kateřina
František
Jan
Petromila
Josef
Anna
František
Jan
František
m
m
f
f
m
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
m
f
m
m
f
m
f
f
m
f
f
m
m
f
f
m
f
m
m
f
m
m
f
m
f
m
m
m
s
s
obyvatel
d
s
d
obyvatel
s
domkař
ž
domkař
1864
1868
1822
1856
1859
1861
1810
1848
1819
1819
1821
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
dítě
dítě
nádenice
ž
d
d
domkař
1821
1847
1855
1836
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
ž
s
d
s
domkař
ž
s
d
d
s
domkař
1838
1861
1863
1867
1831
1832
1858
1861
1863
1866
1793
1803
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
s
s
d
domkař
s
d
s
domkař
ž
s
obyvatel
ž
domkař
1840
1848
1844
1813
1844
1846
1850
1820
1824
1858
1844
1846
1830
ž
s
s
Lichtblau
Lichtblau
Lichtblau
Lichtblau
Lichtblau
Anežka
František
Karel
Alois
Ferdinand
f
m
m
m
m
ž
s
s
s
s
48
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
nepř
př
př
př
nepř
př
př
př
hospodyně
dítě
dítě
nádeník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Tlumačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
vdova
hospodyně
dítě
dítě
dítě
tesař
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
výminkářka
nádenice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otaslavice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
manž
tesař
zedník
zedník
nádeník
hospodyně
dítě
zedník
dítě
nádeník
Otaslavice
Otaslavice
Otaslavice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Sulimov
Sulimov
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Komárov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
nepř
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
nepř
př
př
1820
1849
1851
1826
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
hospodyně
zedník
zedník
ovčák
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
1826
1849
1849
1852
1854
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
hospodyně
kameník
kameník
ovčák
kovář
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Bohdalice,
Vyškov
Pačlavice, Vyškov
Uhřice, Kroměříž
Uhřice, Kroměříž
Uhřice, Kroměříž
Uhřice, Kroměříž
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
nepř
dítě
dítě
nádenice
obuvník
nádeník
hospodyně
zedník
nádenice
zedník
při hospodářství
žák
žák
při hospodářství
pomocník
tovaryš
pomocník
pomocník
při matce
pomocník
při matce
pomocník
pomocník
tovaryš
učeň
hospodář
tovaryš
tovaryš
učeň
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Lichtblau
Lichtblau
Michalek
Danihel
Cyrek
Cyrek
Cyrek
Cyrek
Cyrek
Cyrek
Cyrek
Prokop
Prokop
Mlynek
Mlynek
Mlynek
Zapletal
Václav
Josef
Josef
Eleonora
Josef
Josefa
Josef
Mariana
Kateřina
Emerich
Vilém
Rozálie
František
Barbora
Mariana
Josefa
František
m
m
m
f
m
f
m
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
s
s
obyvatel
obyvatel
obyvatel
ž
s
d
d
s
s
domkař
1859
1866
1843
1844
1828
1828
1857
1858
1862
1864
1864
1846
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
s
domkař
1866
1818
kat
kat
svob
vdova nádenice
d
d
čtvrtláník
1840
1852
1808
kat
kat
kat
svob
svob
manž
346
Zapletal
Zapletal
Zapletal
Picek
Šolc
Anna
František
Jan
Františka
Ferdinand
f
m
m
f
m
ž
s
s
obyvatel
domkař
1812
1837
1842
1826
1809
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
346
346
347
Šolc
Šolc
prázdné stavení
Karolína
Celestýna
f ž
f d
x
1828
1856
kat
kat
manž
svob
Lakost
Lakost
Lakost
Lakost
Kudlík
Kudlík
Kudlík
Kudlík
Svoboda
Svoboda
Ryba
Ryba
Ryba
Ryba
Ryba
Baďura
Baďura
Baďura
Šprncl
Šprncl
Šprncl
Šprncl
Terezie
Františka
František
Antonín
Jan
Kateřina
Antonína
Josef
Dorota
Uršula
František
Františka
Františka
Antonín
Anna
Rozálie
Josef
Cyril
Anna
Jan
František
Josef
f
f
m
m
m
f
f
m
f
f
m
f
f
m
f
f
m
m
f
m
m
m
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
?
342
342
343
343
343
?
Zábraní
344
344
344
344
Podzámčí
U lázní
tř. T. Bati
U lázní
Pod Kalvárií
345
velkostatek hostinec za
drahou
velkostatek cukrovar
348
348
348
348
349
349
349
349
349
349
?
350
350
350
350
Žerotínova
351
351
351
350
351
351
351
351
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Dřínov, Kroměříž
Dřínov, Kroměříž
Oskol, Kroměříž
Buchlovice
Zásmuky
Zásmuky
Zásmuky
Zásmuky
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
při matce
Napajedla
Zdounky
Napajedla
Napajedla
př
př
při matce
při matce
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
nádenice
hostinský
Zdounky
Těšnovice
Miškovice,
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Malenovice
Dub, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
hospodyně
dítě
Raštany [?]
Bonovice [?]
cizí
cizí
př
př
x
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
nepř
nepř
př
nepř
výminkářka
nádenice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Chroustovice
Spytihněv
Napajedla
Buchlovice
Napajedla
Pešť [?]
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
nepř
př
př
př
př
př
př
nádenice
pacholek
obuvník
pacholek
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
nepř
nepř
př
dítě
dítě
ovčák
děvečka
dráb
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
nádenice
na velkostatku
rolník
hospodyně
domkař
1817
kat
vdova
d
s
s
1847
1848
1852
1831
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
služka
stolař
košíkář
tesař
ž
d
s
obyvatel
d
domkař
ž
d
s
matka
domkař
1829
1853
1854
1790
1838
1836
1834
1863
1866
1814
1834
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
vdova
hospodyně
s
s
obyvatel
s
s
s
1854
1861
1815
1840
1846
1847
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
49
žák
zedník
výminkářka
služka
zedník
hospodyně
pomocník
pomocník
při matce
učeň
při hospodářství
pomocník
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
351
351
Žerotínova
352
Zámoraví
353
353
354
354
354
354
354
355
355
355
352
?
?
355
355
?
356
356
356
357
?
357
357
357
357
357
357
357
358
358
358
358
359
359
359
359
Zámoraví
Kollárova
Kollárova
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
Příjmení
Jméno
Šprncl
Šprncl
Kašpárek
Kvasnička
Krejča
Krejča
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Hyždal
Hyždal
Hyždal
Lošek
Zubek
Zálešák
Zálešák
Zálešák
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Opravil
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Bedroš
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Anna
Ignác
Mariana
Apolonie
Jan
Františka
Josef
Antonie
Josef
Františka
Jan
Štefan
Karolína
Leopold
Apolonie
Anna
Pavel
Anna
Antonín
František
Kateřina
Františka
Anežka
Mariana
Josef
Anna
František
Josef
Františka
Františka
Anna
Martin
Barbora
Anna
Antonín
Ignác
Františka
František
Josef
Jan
Barbora
Rozálie
František
Eleonora
Františka
Anna
Josefa
Barbora
Kateřina
František
Sex
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
m
m
f
m
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
m
m
m
f
f
m
f
f
f
f
f
f
m
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
d
s
domkař
1852
1858
1801
kat
kat
kat
svob děvečka
svob dítě
vdova hospodyně
obyvatel
domkař
d
domkař
ž
s
matka
s
domkař
1810
1838
1865
1842
1840
1869
1806
1840
1840
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
vdovec
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
manž
nádenice
hlídač
ž
s
matka
d
domkař
ž
s
domkař
ž
d
d
d
s
d
s
domkař
1847
1869
1790
1820
1798
1801
1834
1822
1824
1846
1849
1857
1858
1855
1857
1817
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
vdova
vdova
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
ž
d
d
domkař
ž
d
s
podsedník
ž
s
s
s
d
d
otec
ž
obyvatel
d
d
d
d
syn dcery Anny
1822
1848
1858
1819
1819
1846
1854
1823
1823
1846
1848
1855
1853
1864
1786
1786
1818
1836
1844
1847
1850
1859
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
50
žák
na Sev.dráze
zedník
hospodyně
výminkářka
mlynář
zedník
výminkářka
výminkářka
obuvník
hospodyně
bednář
tesař
hospodyně
děvečka
děvečka
dítě
dítě
dítě
dítě
hospodyně
dítě
dítě
zedník
hospodyně
dítě
stolař
rolník
hospodyně
zedník
vojín
zedník
služka
dítě
výminkář
hospodyně
hospodyně
pomocník
pomocník
pomocník
žák
pomocník
učeň
pomocník
pomocník
při hospodářství
při matce
služka
služka
dítě
při matce
žák
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Břeclav, Hodonín Napajedla
př
př
př
Kroměříž
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vrchoslavice
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
Napajedla
Vrchoslavice
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Břest
Žutavy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Jan
Kateřina
Františka
František
Ignác
Anna
Jan
Josef
Anna
Vincenc
František
Rozálie
Terezie
Barbora
Aloisie
Apolonie
Jan
Jan
Petr
Barbora
Alois
Karel
Antonín
Barbora
Františka
Arnošt
Antonín
Josef
Alois
Aloisie
Vincenc
Antonie
Marie
Ludvík
Uršula
František
Františka
m
f
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
m
m
f
m
m
m
f
f
m
m
m
m
f
m
f
f
m
f
m
f
domkař
ž
d
bratr
domkař
ž
s
s
obyvatel
bratr
obyvatel
ž
d
d
d
obyvatel
s
domkař
domkař
ž
s
s
domkař
ž
d
s
s
s
s
d
367
367
367
367
368
368
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Prokop
Prokop
Prokop
Večeřa
Vlček
Vlček
Polášek
Polášek
Polášek
Polášek
Polášek
Řezníček
Řezníček
Lika
Šefčík
Šefčík
Šefčík
Šefčík
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Medřicský
Medřicský
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Zelinka
Zelinka
2383
368
Zelinka
Františka
f
2384
368
Zelinka
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
Poloha a charakter domu
Ulice
Zámoraví
Pod Kalvárií
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
361
361
361
361
362
362
362
362
Pod kalvárií
363
363
363
363
363
363
363
363
363
?
364
Divišova
365
365
365
365
366
366
366
366
366
366
366
366
367
Divišova
?
Pod Kalvárií
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
ž
matka
s
d
domkař
ž
1836
1840
1868
1840
1827
1827
1860
1869
1854
1851
1840
1840
1865
1869
1867
1830
1868
1817
1809
1824
1860
1861
1824
1825
1850
1853
1857
1859
1861
1867
1833
1833
1805
1840
1817
1834
1838
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
manž
manž
zedník
hospodyně
d
1857
kat
svob
dítě
František
m s
1862
kat
svob
dítě
zedník
hospodyně
při otci
při matce
služka
zedník
nádeník
hospodyně
pomocník
při hospodářství
nádenice
při hospodářství
nádeník
nádeník
hospodyně
nádeník
hospodyně
pacholek
kovář
krejčí
obuvník
hospodyně
výminkářka
zámečník
služka
nádeník
hospodyně
2385
368
Zelinka
Apolonie
f
d
1855
kat
svob
dítě
2386
368
Zelinka
Mariana
f
d
1867
kat
svob
dítě
2387
368
Zelinka
Josef
m s
1868
kat
svob
dítě
2388
368
Kolařík
Anna
f
obyvatel
1815
kat
vdova
2389
368
Kolařík
Barbora
f
d
1852
kat
svob
51
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
učeň
učeň
mistr
pomocník
při matce
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Ořechov, Uh.Brod
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kudlov, Holešov
Lhota, Uh.
Hradiště
Uhry,
[Vesenbiseg ?]
Uhry,
[Vesenbiseg ?]
Uhry,
[Vesenbiseg ?]
Uhry,
[Vesenbiseg ?]
Uhry,
[Vesenbiseg ?]
Lhota, Uh.
Hradiště
Lhota, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
368
368
Pod Kalvárií
Pod Kalvárií
?
369
369
369
369
369
370
370
370
371
371
371
371
371
Zámoraví
372
372
372
372
372
372
372
Zámoraví
373
Moravní
373
374
374
374
374
374
374
374
Moravní
375
375
375
375
375
375
375
Kollárova
376
Moravní
376
376
376
376
376
377
377
377
377
Moravní
378
378
Příjmení
Jméno
Dostálek
Dostálek
Marcaník
Marcaník
Marcaník
Marcaník
Janota
Anyštík
Anyštík
Anyštík
Mach
Mach
Mach
Mach
Ohnutek
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Odstrčilík
Odstrčilík
Minář
Ryba
Popelka
Popelka
Popelka
Tymonek
Tymonek
Tymonek
Sobek
Sekanina
Sekanina
[Smíkalník]
Skoupil
Skoupil
Skoupil
Skoupil
Faikus
Faikus
Faikus
Faikus
Faikus
Faikus
Míka
Míka
Míka
Ranofrej
Topič
Topič
Jan
Barbora
Josef
Anna
Josef
František
Anna
Antonín
Antonína
Antonína
Karel
Anna
Ferdinand
Bartoloměj
Josefa
Josef
Františka
František
Adolf
Josef
Jan
Kateřina
Mariana
Josefa
Josef
Anna
Antonie
Magdaléna
Antonín
Jan
Antonie
Josefa
Josef
Antonína
Kateřina
Bibiana
Františka
Barbora
Vincenc
Vincencie
Antonín
Viktorin
Jindřich
Julius
Kateřina
Jan
Karolína
Barbora
Jan
Anna
Sex
m
f
m
f
m
m
f
m
f
f
m
f
m
m
f
m
f
m
m
m
m
f
f
f
m
f
f
f
m
m
f
f
m
f
f
f
f
f
m
f
m
m
m
m
f
m
f
f
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Ondřichovice
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
Luky
Napajedla
Napajedla
Luky
Napajedla
Šarovy
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
obyvatel
ž
domkař
1801
1803
1831
kat
kat
kat
manž
manž
manž
stolař
hospodyně
nádeník
ž
s
s
d
domkař
ž
d
domkař
1824
1865
1867
1850
1836
1839
1862
1847
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
obuvník
hospodyně
dítě
zedník
ž
s
s
sestra
domkař
1846
1867
1869
1850
1824
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
služka
zedník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
ž
s
s
s
otec
matka
domkař
obyvatel
domkař
1836
1858
1861
1868
1789
1798
1810
1805
1830
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
vdovec
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkář
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Spytihněv
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
d
d
sestra + ženy
s
s
obyvatel
domkař
1860
1863
1825
1857
1861
1815
1825
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob nádenice
svob
svob
svob nádenice
vdova švadlena
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Halenkovice
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
1845
1796
1812
1844
1846
1850
1823
1843
1859
1860
1865
1867
1808
1845
1859
1795
1819
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
vdova
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
vdova
manž
zámečník
výminkářka
nádenice
nádenice
nádenice
nádenice
stolař
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
nádenice
zámečník
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Otrokovice
Velehrad
Kostelany
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vlkoš
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
nepř
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
1825
kat
manž
hospodyně
Halenkovice
Napajedla
př
s
matka
obyvatel
d
d
d
domkař
ž
s
s
s
s
domkař
s
d
obyvatel
m domkař
f ž
52
nádenice
hlídač
nádenice
pomocník
Místo narození
mistr
pomocník
na velkostatku
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
mistr
žák
žák
mistr
při hospodářství
při hospodářství
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
Poloha a charakter domu
Ulice
Moravní
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
378
378
378
378
378
378
378
379
379
379
379
379
379
Na kapli
380
380
380
380
380
Na kapli
Na kapli
381
381
381
381
381
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
Na kapli
383
Na kapli
383
383
384
Na kapli
384
384
384
384
384
384
384
385
385
385
385
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Topič
Topič
Topič
Topič
Topič
Topič
Topič
Vlček
Vlček
Pašteka
Žák
Žák
Žák
Tabara
Tabara
Pospíšil
Anna
Anežka
Mariana
Františka
Antonie
František
Jan
Barbora
Jan
Kateřina
Anna
Mariana
František
Matěj
Eva
Klement
f
f
f
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
m
f
m
d
d
d
d
d
s
s
domkař
1849
1851
1852
1856
1865
1866
1869
1818
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
s
matka
obyvatel
d
s
domkař
1847
1786
1811
1836
1853
1800
kat
kat
kat
kat
kat
kat
ž
obyvatel
1796
1829
Pospíšil
Pospíšil
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Brzobohatý
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vlček
Vaculík
Vaculík
Vaculík
Hanšic
Hanšic
Hanšic
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Vrzala
Juřena
Juřena
Juřena
Juřena
Eleonora
Josef
František
Františka
František
Rozálie
Karolína
Jan
Františka
Františka
Marianna
Helena
Antonín
Antonína
Matylda
Ignác
Matylda
Eduard
Matěj
Matěj
Aloisie
Josef
Františka
Josef
František
Antonín
Pavel
Vincenc
Bartoloměj
Anna
Anna
Josef
František
f
m
m
f
m
f
f
m
f
f
f
f
m
f
f
m
f
m
m
m
f
m
f
m
m
m
m
m
m
f
f
m
m
ž
s
domkař
ž
s
d
d
domkař
ž
d
d
d
s
d
d
obyvatel
ž
s
domkař
s
d
domkař
ž
s
s
s
s
s
s
domkař
d
s
s
1834
1859
1809
1813
1840
1843
1850
1825
1830
1850
1852
1857
1859
1863
1869
1833
1847
1869
1793
1842
1853
1822
1828
1854
1857
1859
1864
1866
1869
1822
1849
1851
1853
53
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
děvečka
dítě
děvečka
dítě
dítě
dítě
dítě
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
vojín
výminkářka
nádenice
nádenice
krejčí
stolař
při hospodářství
při hospodářství
učeň
mistr
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
kat
kat
manž
manž
hospodyně
obuvník
mistr
Napajedla
Napajedla
př
př
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdovec
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
hospodyně
Napajedla
Kotejna [?],
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
krejčí
hospodyně
sluha
kolář
hospodyně
obuvník
hospodyně
vrátný
stolař
tesař
hospodyně
tesař
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
krejčí
soustružník
mistr
v hraběcí službě
při hospodářství
mistr
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
mistr
v hraběcí službě
pomocník
při hospodářství
učeň
při matce
pomocník
učeň
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
2489
2490
385
385
Bartušek
Bartušek
Alois
Reza
m s
f ž
1821
1848
kat
kat
manž
manž
c.k. sluha
hospodyně
2491
2492
385
385
Bartušek
Bartušek
Marianna
Aloisie
f
f
d
d
1865
1867
kat
kat
svob
svob
dítě
dítě
385
Bartušek
Kyfl
Kyfl
Kyfl
Kyfl
Kyfl
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Krátký
Talaš
Talaš
Talaš
Talaš
Talaš
Gajdošík
Gajdošík
Gajdošík
Gajdošík
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Speidl
Speidl
Speidl
Speidl
Speidl
Jelínek
Jelínek
Tomášek
Viktorie
Josef
Františka
Josef
Františka
Augustýn
František
Marianna
Marianna
Marianna
Františka
Františka
Josef
Jan
Karel
Jan
Františka
Filipína
Františka
Josef
Marianna
Jan
Josef
Kateřina
Františka
Rozálie
Antonína
Anežka
Josef
Jan
f
m
f
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
m
m
m
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
f
m
m
d
domkař
ž
s
d
s
domkař
ž
d
matka
domkař
d
s
s
s
domkař
ž
d
d
domkař
ž
s
domkař
ž
d
d
d
obyvatel
s
domkař
1868
1819
1827
1852
1855
1857
1832
1840
1869
1802
1822
1849
1851
1853
1859
1822
1817
1851
1853
1823
1832
1853
1809
1817
1845
1847
1849
1809
1841
1835
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
manž
dítě
obuvník
hospodyně
obuvník
Tomášek
Tomášek
Tomášek
Spurný
Kliment
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Doležálek
Buchvald
Buchvald
Buchvald
Anežka
Antonie
Františka
Anna
Augustýn
Jan
Barbora
Rozálie
Leopold
Vojtěch
Rozálie
Anna
Františka
Robert
f
f
f
f
m
m
f
f
m
m
f
f
f
m
ž
d
d
matka
obyvatel
domkař
ž
d
s
s
matka
obyvatel
d
s
1840
1861
1868
1805
1836
1815
1830
1845
1848
1853
1790
1820
1855
1861
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
vdova
svob
svob
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
Na kapli
Na kapli
386
386
386
386
386
387
387
387
387
Pod Kalvárií
?
Zámoraví
Na Kapli
388
388
388
388
388
389
389
389
389
390
390
390
391
391
391
391
391
391
391
?
392
392
392
392
392
392
?
393
393
393
393
393
393
393
393
393
54
obuvník
hospodyně
dítě
výminkářka
nádenice
zámečník
obuvník
nádeník
hospodyně
nádenice
nádenice
kožešník
hospodyně
kožešník
zámečník
hospodyně
služka
služka
služka
nádenice
nádeník
zedník
u okr. soudu
mistr
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
při hospodářství
pomocník
učeň
v továrně
v továrně
mistr
pomocník
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
hospodyně
výminkářka
zedník
rolník
hospodyně
služka
zámečník
kovář
výminkářka
nádenice
v institutě
učeň
pomocník
učeň
při matce
Místo narození
Příslušnost
Znojmo
Kinchberg [?] am
Wagram
Vídeň
Hynink [?],
Rakousy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žeranovice,
Holešov
Žerotín, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Žerotín, Olomouc
Babice, Olomouc
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pešť
Pešť
Pešť
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
Poloha a charakter domu
Ulice
Hřbitovní
Kollárova
?
Kollárova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
394
394
394
394
394
395
395
395
395
395
395
395
395
396
396
396
396
397
397
397
397
397
397
397
397
Hřbitovní
?
398
398
399
399
399
399
399
399
Pod Kalvárií
400
400
400
400
400
400
400
400
?
401
401
401
401
401
401
401
401
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Březa [?]
Březa [?]
Březa [?]
Březa [?]
Březa [?]
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Ba[c]hanek
Ba[c]hanek
Ba[c]hanek
Ba[c]hanek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Dědák
Hložek
Hložek
Večeřa
Večeřa
Sobek
Sobek
Sobek
Sobek
Beránek
Beránek
Tomaštík
Lapšík
Mišurec
Mišurec
Mišurec
Beránek
Hložek
Anežka
František
Ignác
Františka
Barbora
Josef
Františka
Jan
Josef
Františka
Anna
Antonína
Marianna
Pavel
Anna
Pavel
František
Martin
Antonína
Martin
Josef
František
Antonín
Františka
Barbora
František
Františka
Josef
Anna
František
Barbora
Rozálie
Anna
Jan
Kateřina
Emílie
Vincenc
František
Anna
Bartoloměj
Barbora
Jan
f
m
m
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
m
m
f
m
m
m
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
m
f
m
domkař
s
s
d
d
domkař
ž
s
s
d
d
d
d
domkař
1819
1841
1852
1857
1860
1827
1833
1854
1858
1856
1860
1867
1869
1804
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
zedník
zedník
služebná
ž
s
s
domkař
1828
1842
1850
1827
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
hospodyně
zámečník
zedník
zahradník
ž
s
obyvatel
s
s
d
d
1832
1867
1833
1854
1856
1857
1862
1845
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
ž
domkař
1846
1808
kat
kat
manž
manž
ž
obyvatel
ž
d
d
podsedník
ž
d
s
otec
matka
syn
[…] baba
1808
1820
1833
1859
1869
1841
1820
1860
1852
1806
1814
1851
1800
1841
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
Hložek
Hložek
Hložek
Večeřa
Beránek
Beránek
Beránek
Johanna
Jan
Albína
František
Jarolím
Josef
Fantina
f
m
f
m
m
m
f
ž
s
d
1850
1865
1868
1840
1819
1850
1854
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
domkař
s
d
55
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
hospodyně
nádeník
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
vdova
manž
hospodyně
podruh
hospodyně
dítě
dítě
rolník
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
manž
svob
svob
svob
manž
svob
svob
hospodyně
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Spytihněv
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Uherské Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Olomouc
Olomouc
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
při matce
zedník
hospodyně
zedník
učeň
při hospodářství
zedník
tovaryš
pomocník
pomocník
nádeník
zedník
při hospodářství
učeň
krejčí
mistr
zedník
výminkář
hospodyně
zedník
výminkářka
obuvník
obuvník
krejčí
krejčí
pomocník
pomocník
mistr
pomocník
mistr
pomocník
při hospodářství
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Karel
Maximilian
Terezie
Josef
Viktorie
František
Jan
Josef
Josef
Františka
Františka
Anežka
Kateřina
Jan
Vendelín
Anna
Antonína
Barbora
Jan
Emanuel
Františka
Terezie
Barbora
Josef
Emílie
Klára
Josef
Vilemína
Karel
Jan
Františka
Františka
Leopold
Jan
Antonína
Fabián
Františka
Antonína
Matěj
Petr
m
m
f
m
f
m
m
m
m
f
f
f
f
m
m
f
f
f
m
m
f
f
f
m
f
f
m
f
m
m
f
f
m
m
f
m
f
f
m
m
s
s
407
Beránek
Beránek
Bernard
Bařica
Bařica
Salčík
Salčík
Salčík
Sobek
Sobek
Sobek
Sobek
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Tabarka
Mucha
Mucha
Mucha
Mucha
Baitkovský
Baitkovský
Baitkovský
Baitkovský
Baitkovský
Baitkovský
Trvaj
Trvaj
Trvaj
Trvaj
Trvaj
Trvaj
Popelka
Popelka
Popelka
Popelka
Sudek
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
407
407
407
407
407
407
407
407
Sudek
Sudek
Sudek
Sudek
Lapša
Mandlblei
Leibl
Cibule
Maria
Oskar
Viktor
Richard
Rozálie
Klement
Augustýn
Arnošt
f
m
m
m
f
m
m
m
ž
s
s
s
2634
407
Cibule
Maria
f
ž
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
401
401
401
402
402
402
402
402
Pod Kalvárií
402
402
402
402
Pod Kalvárií
403
403
403
403
403
403
403
404
404
404
404
Žerotínova
404
404
404
404
404
404
Hřbitovní
405
405
405
405
405
405
406
Žerotínova
406
406
406
tř. T. Bati
velkostatek cukrovar
Sex
Sociál. postavení
domkař
ž
s
s
s
ž
d
d
domkař
s
s
d
d
d
syn dcery Anny
domkař
ž
d
d
ž
d
s
d
s
domkař
ž
d
s
s
d
domkař
ž
d
bratr
56
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1846
1858
1796
1825
1822
1854
1856
1858
1834
1842
1864
1868
1809
1839
1853
1826
1843
1847
1857
1830
1832
1863
1867
1826
1830
1854
1859
1860
1864
1838
1839
1862
1864
1866
1868
1844
1849
1869
1846
1815
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
vojín
1829
1853
1856
1859
1838
1840
1842
1824
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
evang.
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
studující
studující
studující
kuchařka
adjunkt
zaměstnanec
zaměstnanec
1833
kat
manž
hospodyně
hospodyně
hospodyně
dítě
dítě
dítě
obuvník
hospodyně
nádenice
zedník
bednář
služka
mistr
pomocník
učeň
při matce
při matce
služebný
nádeník
hospodyně
nádeník
hospodyně
při hospodářství
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
nádeník
ředitel
v továrně
v cukrovaru
v cukrovaru
v cukrovaru
v cukrovaru
Místo narození
Příslušnost
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Šarovy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Brno
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bělov, Kroměříž
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Praha
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Brno
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Stra[…], Kyjov
[…] Slezsko
Olomouc
[…] Pruské
Slezsko
Reichthal [?]
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
cizí
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Berta
Emma
František
Terezie
Josefa
Jan
Žofie
Františka
Žofie
Antonína
František
f
f
m
f
f
m
f
f
f
f
m
d
d
2635
2636
2637
407
407
407
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
407
407
407
407
407
407
407
407
Cibule
Cibule
Klier
Klier
Krist
Fynk
Fynk
Fynk
Fynk
Slavík
Ambrožek
2646
2647
2648
2649
2650
2651
407
407
407
407
407
408
Ambrožek
Ambrožek
Ambrožek
Ambrožek
Pešl
Schleps
Mariana
Adolf
Engelbert
František
Jan
Ignác
f
m
m
m
m
m
ž
s
s
s
408
408
408
408
408
408
Karolína
Ida
Karel
Heinrich
Maria
Lucia
Anna
Antonína
Františka
Pavel
Jan
f
f
m
m
f
f
f
f
f
m
m
ž
d
s
s
d
409
409
409
409
410
Schleps
Schleps
Schleps
Schleps
Schleps
Marhold
Charuza
Valuch
Valuch
Valuch
Odstrčil
2663
410
Odstrčil
Josefa
2664
410
Odstrčil
2665
410
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
Na kapli
U lázní
Moravní
velkostatek domek na Kapli
410
410
410
410
410
410
Na kapli
Pod Kalvárií
411
411
411
412
412
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1852
1854
1828
1831
1838
1836
1842
1867
1868
1857
1827
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
dítě
dítě
mašinyst
hospodyně
děvečka
na půdě mistr
hospodyně
dítě
dítě
děvečka
podomek
1837
1856
1865
1869
1835
1817
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
studující
dítě
dítě
zámečník
kontrolor
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
studující
studující
dítě
děvečka
domkař
d
d
s
domkař
1838
1853
1857
1858
1864
1847
1820
1848
1850
1853
1830
f
ž
1832
kat
manž
hospodyně
Antonie
f
d
1857
kat
svob
služka
Odstrčil
František
m s
1864
kat
svob
Dermišek
Dermišek
Satora
Satora
Dermišek
Satora
Prager
Prager
Prager
Tabarka
Tabarka
Ignác
Viktorie
František
Františka
Františka
Josef
František
Anna
Viktorie
Zachariáš
Anna
m
f
m
f
f
m
m
f
f
m
f
1803
1809
1842
1844
1866
1869
1841
1847
1815
1820
1832
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
vdova
manž
manž
ž
ž
d
d
ž
ž
d
s
domkař
ž
matka
domkař
ž
57
nádeník
v cukrovaru
v cukrovaru
v cukrovaru
učeň
v hraběcí službě
při matce
při matce
při matce
při hospodářství
nádeník
hospodyně
zedník
hospodyně
při hospodářství
krejčí
hospodyně
výminkářka
zedník
hospodyně
pomocník
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Opava, Slezsko
Opava, Slezsko
Osek, Čechy
Vídeň
Johnsdorf
Bělohrad, Čechy
Kvasice
Kvasice
Napajedla
Halenkovice
Křeplice, Mor.
Krumlov
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Košíky
Břeclav, Hodonín
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
nepř
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
cizí
př
cizí
př
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Sternberg
Jägerndorf
Jägerndorf
Jägerndorf
Napajedla
Spytihněv
Žlutava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Chvotenice
?[Mostenice],
Kroměříž
Chvotenice
?[Mostenice],
Kroměříž
Chvotenice
?[Mostenice],
Kroměříž
Chvotenice
?[Mostenice],
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
Poloha a charakter domu
Ulice
Příjmení
Jméno
Pod Kalvárií
413
413
413
413
413
414
414
414
414
414
414
415
Kociánek
Kutman
Kutman
Kutman
Kutman
Kutman
Kutman
Smolaj
Smolaj
Smolaj
Smolaj
Smolaj
Smolaj
Horák
Mariana
Václav
Maria
Maria
Eduard
Anna
Bedřich
Michal
Anna
Petrolína
Michal
Anna
Františka
Josef
f
m
f
f
m
f
m
m
f
f
m
f
f
m
Pod Kalvárií
415
415
415
416
Horák
Horák
Horák
Hofírek
Apolonie
Antonín
Josef
František
416
416
Hofírek
Uhlíř
Roušal
Hyánek
Dostal
Dostal
Dostal
Zbořil
Zbořil
Na kapli
Pod Kalvárií
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
412
413
416
416
Pod Kalvárií
2700
2701
2702
2703
2704
lány
417
417
417
417
417
dr. E. Beneše
418
Pod Kalvárií
418
418
419
?
419
419
419
419
420
420
420
420
420
Divišova
421
421
421
421
421
421
421
Sex
Sociál. postavení
schovanka
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
ž
d
s
d
s
domkař
ž
d
s
d
d
domkař
1848
1813
1834
1859
1861
1866
1870
1802
1820
1843
1850
1853
1855
1827
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
nádenice
c.k. sluha
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
f
m
m
m
ž
s
s
domkař
1829
1858
1861
1830
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
hospodyně
Františka
Jan
Marianna
Anna
Václav
Anežka
Antonín
Hynek
Anna
f
m
f
f
m
f
m
m
f
ž
za vlastního
1831
1863
1813
1820
1807
1818
1853
1843
1842
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
manž
manž
Zachariaš
Zachariaš
Zachariaš
Jandl
Josef
Františka
Marianna
Jan
m domkař
f ž
f d
m
1824
1829
1864
1837
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
manž
Jandl
Jandl
Jandl
Jandl
Chovanec
Chovanec
Chovanec
Chovanec
Vrzala
Pul
Pul
Pul
Pul
Pul
Pul
Pul
Vilemína
Richard
Vilemína
Hedvika
František
Barbora
František
Jan
Františka
František
Františka
František
Vincenc
Karolína
Barbora
Anežka
f
m
f
f
m
f
m
m
f
m
f
m
m
f
f
f
1844
1864
1866
1868
1832
1837
1863
1864
1851
1803
1824
1827
1856
1836
1848
1850
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
domkař
ž
s
ž
ž
s
d
d
domkař
ž
s
s
ž
s
s
d
d
d
58
při hospodářství
u berního úřadu
hospodyně
zámečník
při hospodářství
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
nádeník
pokryvač
hospodyně
výminkářka
nádenice
nádeník
hospodyně
tkadlec
hospodyně
stolař
hospodyně
dítě
c.k. úředníktelegrafista
hospodyně
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
služka
nádeník
hospodyně
nádeník
dítě
děvečka
nádenice
nádenice
při hospodářství
pomocník
na telegr. úřadě
Místo narození
Příslušnost
Kralice, Prostějov
Žďár, Jihlava
Praha
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bělcov [?], Krajina
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Šarovy
Napajedla
Napajedla
Malé Lužinky,
Hranice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Velký Ořechov,
Uh. Brod
Jindřichův Hradec
Napajedla
Napajedla
Deblin, Brno
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
nepř
př
př
Záhlinice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Barvič
Barvič
Barvič
Barvič
Ratyk
Antonín
Veronika
Františka
Eduard
Jan
m
f ž
f d
m s
m
1810
1809
1841
1847
1835
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
manž
knihař
hospodyně
dítě
knihař
obuvník
Viktorie
Richard
Josef
Žofie
Antonín
Jan
František
Jakob
Barbora
Josefa
František
Karel
Josef
František
Františka
Jan
Anna
Marianna
Jan
Anežka
Josef
Terezie
Josef
Františka
Juliána
Jan
f
m
m
f
m
m
m
m
f
f
m
m
m
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
m
ž
s
s
d
1838
1864
1866
1868
1850
1852
1855
1823
1836
1859
1860
1863
1868
1804
1827
1848
1855
1860
1820
1828
1852
1861
1844
1849
1870
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
obuvník
obuvník
obuvník
vinař
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
hrobař
hospodyně
vojín
426
Ratyk
Ratyk
Ratyk
Ratyk
Velísek
Pospíšil
Hofer
Drlica
Drlica
Drlica
Drlica
Drlica
Drlica
Jurák
Jurák
Jurák
Jurák
Jurák
Kroužek
Kroužek
Kroužek
Kroužek
Pavlík
Pavlík
Pavlík
Bureš
426
426
426
426
427
Bureš
Bureš
Bureš
Bureš
P[ečen]da
Františka
Jan
František
Františka
Josef
f
m
m
f
m
ž
s
s
d
1833
1862
1865
1869
1835
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
strážný
2760
427
P[ečen]da
Viktorie
f
ž
1839
kat
manž
hospodyně
2761
2762
427
427
P[ečen]da
P[ečen]da
Františka
Rudolf
f d
m s
1861
1864
kat
kat
svob
svob
dítě
dítě
427
428
P[ečen]da
Frolbach
Štěpán
František
m s
m
1866
1829
kat
kat
svob
svob
dítě
c.k. přednosta
na Sev.dráze
428
Knor
Alois
m
1844
kat
svob
c.k. úředník
na Sev.dráze
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2763
2764
2765
Poloha a charakter domu
Ulice
Komenského
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
Pod Kalvárií
423
Pod Kalvárií
423
423
423
423
423
424
424
424
424
424
425
?
425
425
425
425
425
425
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Sev. dráha strážní domek u
přejezdu u
Spytihněvi
Sev. dráha skladiště na
nádraží
Sev. dráha pumpa
Sex
Sociál. postavení
domkař
ž
d
s
s
s
domkař
ž
s
s
s
ž
s
d
ž
d
59
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
mistr
mistr
pomocník
pomocník
učeň
pomocník
při hospodářství
obuvník
hospodyně
obuvník
pomocník
nádeník
hospodyně
při hospodářství
strážný
na Sev.dráze
učeň
na Sev.dráze
Místo narození
Příslušnost
Zlín
Kelč, Hranice
Napajedla
Napajedla
Moravičany,
Litovel
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Sazovice
Popůvky, Brno
Topolná
Březová, Uh.
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Jistebnice, Tábor
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Napajedla
Napajedla
Tlumačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Tlumačov
Tlumačov
Tlumačov
Spytihněv
K[R]vačice, Uh.
Hradiště
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
Babice, Uh.
Hradiště
Otrokovice
Marklovice,
Freistadt, Slezsko
Napajedla
Vierzighuben,
Brno (Čtyřicet
Lánů ?)
Brno
cizí
př
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
př
př
cizí
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
2766
428
Knor
Veronika
f
2767
428
Nenadenich
Lazar
429
Hromátka
2769
429
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2768
Nádražní
Nádražní
Sev. dráha nádraží
Sev. dráha staré nádraží
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
Zámoraví
Sev. dráha - str.
domek u
cukrovaru
Pod Kalvárií
?
432
432
432
433
Žerotínova
433
433
433
434
hostinec
435
435
435
435
435
435
Stav
Živnost, povolání atp.
kat
m
1853
řecko-kat svob
železničář
učeň
Pavel
m
1821
kat
manž
sluha
na Sev.dráze
Hromátka
Emílie
f
ž
1832
kat
manž
hospodyně
429
Hromátka
Josef
m s
1861
kat
svob
dítě
429
429
429
429
430
Hromátka
Hromátka
Hromátka
Hromátka
Schieling
Richard
Terezie
Marianna
Emil
František
m
f
f
m
m
s
d
d
s
1864
1865
1866
1869
1823
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
dítě
dítě
dítě
dítě
strážný
430
Schieling
Alžběta
f
ž
1826
kat
manž
hospodyně
430
431
Schieling
Turek
Marianna
Lubomír
f d
m
1854
1823
kat
kat
svob
manž
dítě
dozorce
431
431
431
431
Turek
Turek
Turek
Turek
Karas
Karas
Karas
Kravec
Kravec
Kravec
Kravec
Kohn
Kohn
Kohn
Kohn
Kohn
Kohn
Kohn
Kohn
Gerka
Gerka
Gerka
Prokop
Prokop
Prokop
Prokop
Prokop
Prokop
Františka
Jan
Marie
František
František
Anežka
František
Jan
Františka
Mariana
Františka
František
Anna
František
Josef
Ferdinand
Barbora
Karolína
Ludvík
Michal
Františka
Antonín
František
Anna
František
Barbora
Jindřich
Marianna
f
m
f
m
m
f
m
m
f
f
f
m
f
m
m
m
f
f
m
m
f
m
m
f
m
f
m
f
1829
1857
1862
1868
1820
1815
1853
1829
1830
1869
1867
1800
1808
1827
1847
1850
1843
1837
1856
1805
1833
1854
1820
1828
1853
1860
1865
1869
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
hospodyně
dítě
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
krejčí
krejčí
hospodyně
dítě
dítě
řezník
hospodyně
řezník
řezník
obuvník
434
434
434
matka
Nar. Nábož.
1811
434
434
434
434
434
434
434
Zámoraví
Sociál. postavení
ž
s
d
s
domkař
ž
s
domkař
ž
d
d
ž
s
s
s
d
d
s
ž
s
domkař
ž
s
d
s
d
60
vdova hospodyně
řezník
obchodník
hospodyně
řezník
tesař
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
na Sev.dráze
na Sev.dráze
pomocník
mistr
mistr
pomocník
pomocník
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
pomocník
pomocník
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Šelešovice,
cizí
Kroměříž
Ladiarch,
cizí
Vojenská hranice
(=Banát)
P[…]dice, Brno
cizí
Branovice,
Olomouc
Branovice,
Olomouc
Zaječí
Zaječí
Napajedla
Napajedla
Stilfried, Jižní
Rakousko
Stilfried, Jižní
Rakousko
Jedlacka Jezera ?
Stará Voda, Nový
Jičín
Hulín
Hulín
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvasice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
cizí
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Sex
436
Sauermann
Josef
m
2808
436
Sauermann
Karolína
f
2809
436
Sauermann
441
2807
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
Poloha a charakter domu
Ulice
Zámoraví
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
velkostatek cihelna
Kollárova
437
437
437
437
437
437
437
437
438
438
438
439
439
439
439
439
440
Moravní
Pod Kalvárií
Zámoraví
U lázní
lány
velkostatek
(továrna) domek
nad drahou
441
441
441
441
441
441
441
Zámoraví
?
442
442
442
443
443
443
Na kapli
444
444
444
444
444
444
444
?
Divišova
445
445
446
446
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1833
evang.
manž
cihlář
ž
1839
evang.
manž
hospodyně
Šimon
m s
1866
evang.
svob
dítě
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Topič
Topič
Topič
Horák
Horák
Horák
Horák
Horák
prázdné stavení
Tomek
Jan
Františka
Anna
Františka
Barbora
Juliána
Mariana
Antonína
Vincenc
Anna
Pavel
Jan
Františka
Františka
Anna
Barbora
domkař
ž
d
d
d
d
d
d
domkař
ž
s
domkař
ž
d
d
d
1822
1822
1847
1849
1851
1856
1861
1863
1840
1835
1869
1828
1831
1859
1861
1865
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
Jan
m
f
f
f
f
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
x
m
1833
kat
Tomek
Tomek
Tomek
Tomek
Lubalík
Lubalík
Lubalík
Valter
Valter
Valter
Šišák
Šišák
Bedroš
Tomaštík
Tomaštík
Tomaštík
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Silnušek
Řehuřek
Řehuřek
Kosatík
Kosatík
Kateřina
Jan
František
Josef
Leopold
Filipína
Juliána
Josef
Rozálie
Jan
František
Terezie
Anna
Josef
Anna
Františka
Františka
František
Jan
Mariana
Hynek
Anna
Jan
Alžběta
f
m
m
m
m
f
f
m
f
m
m
f
f
m
f
f
f
m
m
f
m
f
m
f
ž
s
s
s
1835
1864
1866
1868
1845
1850
1848
1828
1834
1857
1840
1829
1794
1823
1826
1853
1820
1849
1852
1855
1827
1827
1808
1821
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
ž
sestra
domkař
ž
s
domkař
ž
matka
domkař
domkař
domkař
sestra ženy
s
s
d
domkař
ž
domkař
ž
61
Místo narození
Příslušnost
zedník
hospodyně
služka
služka
služka
služka
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
na velkostatku mistr Brake in Lippe,
Heiden
Brake in Lippe,
Heiden
Brake in Lippe,
Heiden
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Hoštice, Čechy
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
manž
nádeník
na Sev.dráze
Napajedla
Napajedla
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
manž
manž
vdova
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
vojín
hospodyně
služka
nádeník
hospodyně
obuvník
nádeník
hospodyně
výminkářka
zedník
hospodyně
služka
nádenice
zedník
tesař
služka
zedník
hospodyně
nádeník
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bílovice
Bílovice
Napajedla
Hůrka, Jičín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
při hospodářství
na Sev.dráze
učeň
při hospodářství
pomocník
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
cizí
př
cizí
př
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
x
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
Poloha a charakter domu
Ulice
Divišova
Divišova
?
?
Svatoplukova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
446
446
446
446
446
447
447
447
448
448
448
448
449
449
449
450
450
450
450
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
2882
2883
451
Dr. E. Beneše
2884
2885
2886
2887
2888
452
452
452
452
452
452
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
452
452
452
452
452
452
452
452
Podluží
453
453
453
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Kosatík
Kosatík
Kosatík
Kosatík
Kosatík
Přerovský
Přerovský
Přerovský
Cívela
Cívela
Cívela
Cívela
Kudlík
Kudlík
Kudlík
Hruboš
Hruboš
Hruboš
Hruboš
Schönbaum
Schönbaum
Schönbaum
Schönbaum
Schönbaum
Nevěřil
Nevěřil
Gabrhelík
Kellera
Baraník
Adam
Františka
František
Jan
Anna
Josef
Anna
Anežka
Františka
František
Anna
Františka
František
Jan
Anna
Pavel
Antonín
Františka
Moric
Leopoldina
Jan
Amálie
Františka
Gustav
Osvald
Jan
Anna
Anna
František
Alžběta
František
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
f
m
m
f
m
m
f
m
f
m
f
f
m
m
m
f
f
m
f
m
d
po bratrovi syn
po bratrovi syn
po bratrovi dcera
po bratrovi syn
domkař
d
d
domkař
ž
d
s
domkař
ž
s
domkař
ž
s
d
Adam
Ernestina
f
ž
Novák
Novák
Novák
Novák
Dědák
Dostálek
Dostálek
Ohnutek
Ohnutek
Ohnutek
Ohnutek
Ohnutek
Svozil
Josef
Anna
Josef
Aloisie
Františka
Josef
Františka
Josef
Františka
Hynek
Františka
Anna
Jan
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
m
Svozil
Vlček
Vlček
Vlček
Anna
František
Františka
Františka
f ž
m
f ž
f d
ž
d
s
s
otec
matka
ž
s
d
d
ž
ž
s
d
d
62
Nar. Nábož.
1851
1846
1849
1864
1861
1808
1858
1854
1824
1819
1852
1858
1800
1800
1836
1810
1815
1842
1849
1816
1842
1853
1868
1869
1810
1816
1855
1850
1836
1837
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
Stav
Živnost, povolání atp.
dítě
tesař
kovář
služebná
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
1838
kat
manž
hospodyně
1830
1827
1860
1865
1853
1791
1807
1837
1840
1868
1864
1866
1836
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
manž
zámečník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkář
hospodyně
zedník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
nádeník
1839
1814
1815
1844
kat
kat
kat
kat
manž
manž
manž
svob
hospodyně
hlídač
hospodyně
pomocník
pomocník
při hospodářství
při strýcovi
nádenice
při matce
při matce
zedník
hospodyně
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
zedník
hospodyně
obuvník
dítě
cihlář
hospodyně
služka
hospodář
hospodyně
chůva
pacholek
děvečka
cihlář
tovaryš
pomocník
mistr
pomocník
pomocník
při hospodářství
na Sev.dráze
při hospodářství
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Šarovy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Trubelice, Litovel
Trubelice, Litovel
Halenkovice
Strážnice
Srnie, Trenčín
Hrubá Lhota, Uh.
Hradiště
Hrubá Lhota, Uh.
Hradiště
Slezská Ostrava
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutava
Napajedla
Žlutava
Žlutava
Březnice, Uh.
Hradiště
Louky
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
nepř
nepř
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
2900
2901
2902
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Podzámčí
454
Vlček
Vlček
Beneš
Beneš
Beneš
Beneš
Ohlídal
Vincenc
Antonína
Alois
Jan
Emanuel
Moric
Pavlína
m
f
m
m
m
m
f
454
Hrdina
František
m
454
Trčala
Mikler
Kudlík
Kudlík
Vivialek
Vivialek
Vivialek
Vivialek
Dostal
Dostal
Šebestík ?
Františka
Anna
Karel
Jan
František
Františka
Ferdinand
Rozálie
Antonín
Mariana
Josef
f
f
m
m
m
f
m
f
m
f
m
Šebestík ?
Šebestík ?
Šebestík ?
Večeřa
Večeřa
Vykoukal
Vykoukal
Vykoukal
Vykoukal
prázdné stavení
prázdné stavení
Alžběta
Antonín
Vincenc
Josef
Františka
František
Anna
Františka
František
f
m
m
m
f
m
f
f
m
x
x
454
454
454
2907
Podzámčí
455
455
455
455
455
455
455
455
455
Masarykovo nám.
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
Pod Kalvárií
Nádražní
2930
2931
Zámoraví
Nádražní
456
456
456
456
456
456
Zámoraví
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
Jméno
453
453
454
2903
2904
2905
2906
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
Příjmení
457
457
457
457
458
Sev. dráha staré skladiště
459
460
461
461
461
461
461
461
461
Lány
462
462
462
462
462
462
462
462
462
prázdné stavení
Gaja
Gaja
Gaja
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Balcárek
Roit
Roit
Roit
Roit
Roit
Vostatek
Vostatek
Vostatek
Vostatek
Josef
Františka
Josef
Josef
Terezie
Marianna
Antonína
František
Florentina
Florentina
Otílie
František
Martin
Aloisie
Hynek
Eduard
Sex
x
m
f
m
m
f
f
f
m
f
f
f
m
m
f
m
m
Sociál. postavení
s
d
s
s
s
domkař
s
s
ž
s
d
ž
ž
s
s
s
d
domkař
ž
d
s
ž
s
d
d
d
domkař
ž
d
d
d
ž
s
s
63
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1850
1852
1815
1849
1855
1852
1828
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
vdovec
svob
svob
svob
svob
zedník
pekař
pekař
pekař
pekař
hospodyně
1852
kat
svob
pekař
1852
1808
1847
1850
1835
1835
1866
1869
1829
1832
1828
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
vdova
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
manž
služka
nádenice
krejčí
stolař
zedník
hospodyně
dítě
dítě
pomocník
hospodyně
rolník
1825
1852
1856
1847
1851
1835
1837
1866
1868
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
hospodyně
řemenář ?
dítě
pacholek
dítě
nádeník
hospodyně
1829
1841
1868
1798
1832
1837
1839
1807
1819
1846
1848
1851
1818
1828
1846
1852
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
vdovec
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
nádeník
hospodyně
c.k. dinsmistr
švadlena
švadlena
švadlena
revírník
hospodyně
švadlena
švadlena
švadlena
sedlář
hospodyně
profesor
studující
pomocník
při hospodářství
mistr
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
v pivovaře
tovaryš
při hospodářství
při hospodářství
mistr
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Soběníky,
Kroměříž
Komárov, Uh.
Hradiště
Malenovice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Pohořelice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
cizí
př
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
př
př
x
x
Březolupy
Březolupy
Střížovice,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Divoky, Kroměříž
Divoky, Kroměříž
Kvítkovice
Kvítkovice
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Chlum, Čechy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Veselí
Veselí
Veselí
Veselí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
x
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Vostatek
Vostatek
Vostatek
Bureš
Aloisie
Rudolf
Marie
Jan
f d
m s
f d
m
1854
1856
1858
1833
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
Bureš
Bureš
Bureš
Bureš
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Nesrsta
Mucha
Mucha
Mucha
Zahálka
Františka
Jan
František
Františka
Josef
Františka
Josef
Václav
Cyril
Cecílie
František
Anna
Anna
Martin
f
m
m
f
m
f
m
m
m
f
m
f
f
m
ž
s
s
d
1833
1862
1865
1869
1821
1837
1859
1863
1865
1868
1831
1828
1802
1814
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
hlídač
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
hlídač
hospodyně
strážný
na Sev.dráze
Anna
František
Josef
Juliána
Josef
Anna
Anna
Veronika
Mariana
Terezie
Kateřina
Cecílie
Ludmila
Václav
Jan
f
m
m
f
m
f
f
f
f
f
f
f
f
m
m
ž
s
s
d
1820
1842
1856
1858
1807
1820
1845
1850
1853
1855
1857
1859
1866
1867
1819
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
hospodyně
stolař
zedník
pomocník
učeň
468
Zahálka
Zahálka
Zahálka
Zahálka
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Kolin
Weiser
2980
468
Weiser
Terezie
f
ž
1816
kat
manž
hospodyně
2981
468
Weiser
Antonín
m s
1846
kat
svob
vojín
2982
2983
2984
468
468
469
Weiser
Weiser
Brázdil
Jan
František
František
m s
m s
m
1853
1857
1831
kat
kat
kat
svob
svob
manž
sedlář
učeň
strážný
na Sev.dráze
Hulín
Hulín
Záhlinice
Záhlinice
Leicmir ?,
Hustopeče
Innomostí,
Tyrolsko
Staré Město, Uh.
Hradiště
Vrbice, Odrava
Kostl[…]
Tlumačov
469
469
469
Brázdil
Brázdil
Brázdil
Anna
Josef
Anna
f ž
m s
f d
1832
1859
1866
kat
kat
kat
manž
svob
svob
hospodyně
dítě
dítě
žák
Tlumačov
Tlumačov
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2985
2986
2987
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
462
462
462
?
Severní dráha kasárna hlídačů
463
463
463
463
463
?
464
?
464
464
464
464
464
465
465
465
Zámoraví
Severní dráha byty hlídačů v
zahradě u
nádraží
466
466
466
466
466
Podzámčí
Zámoraví
Zámoraví
467
467
467
467
467
467
467
467
467
467
Sev. dráha strážní domek
Sev. dráha strážní domek u
cihelny
Sex
Sociál. postavení
ž
s
s
s
d
ž
matka
ž
d
d
d
d
d
d
d
s
64
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
služebná
hlídač
hlídač
hospodyně
služka
služka
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
strážný
na Sev.dráze
na Sev.dráze
na Sev.dráze
na Sev.dráze
na Sev.dráze
Místo narození
Příslušnost
Veselí
Veselí
Strážnice
Tlumačov
cizí
cizí
cizí
cizí
nepř
nepř
př
př
Tlumačov
Tlumačov
Tlumačov
Tlumačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Hradiště
Napajedla
Holice, Olomouc
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Želechovice
Pravčice, Holešov
Holešov
Holešov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
nepř
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
nepř
př
př
cizí
cizí
cizí
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Příjmení
Jméno
Sex
470
Soukup
Josef
m
2989
2990
2991
2992
470
470
470
470
Soukup
Soukup
Soukup
Soukup
Františka
Josef
Eduard
Rudolf
f
m
m
m
2993
2994
2995
2996
2997
2998
Zámoraví
470
470
470
470
470
471
Soukup
Soukup
Soukup
Soukup
Soukup
Kopecký
Judyta
Adolf
František
Karel
Anežka
Petr
f
m
m
m
f
m
2999
3000
?
471
472
Kopecký
Seitl
Kateřina
František
3001
472
Seitl
3002
3003
3004
3005
3006
472
472
472
472
Seitl
Seitl
Seitl
Seitl
Hanáček
Hanáček
Hanáček
Hanáček
Hanáček
Hanáček
Valenta
Valenta
Valenta
Valenta
Valenta
Večeřa
Večeřa
Zálešák
Řemenovský
Řemenovský
Řemenovský
Balaja
Balaja
Balaja
Balaja
Balaja
Balaja
2988
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
Poloha a charakter domu
Ulice
Zámoraví
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Sev. dráha strážní domek u
cesty na Žlutavu
Sev. dráha strážní domek
pod Dubovou
Sev. dráha strážní domek u
Otrokovice
(pozd. přen. do
Hejnýho)
Žerotínova
473
Žerotínova
473
473
473
473
473
474
Kollárova
474
474
474
474
475
475
475
Žerotínova
Kollárova
476
476
476
477
477
477
477
477
477
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1813
kat
manž
strážný
ž
s
s
s
1833
1849
1851
1854
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
hospodyně
zámečník
vojín
kovář
d
s
s
s
d
1854
1857
1865
1867
1869
1844
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
manž
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
strážný
na Sev.dráze
f ž
m
1848
1812
kat
kat
manž
manž
hospodyně
strážný
na Sev.dráze
Florentina
f
ž
1821
kat
manž
hospodyně
Vincenc
Františka
Josef
Aloisie
František
Kateřina
Anna
František
Josef
Antonína
Josef
Antonína
František
Anna
Josefa
Filip
Rozálie
Ferdinand
Jiří
Františka
František
František
Barbora
Josef
Barbora
Marianna
Vincenc
m
f
m
f
m
f
f
m
m
f
m
f
m
f
f
m
f
m
m
f
m
m
f
m
f
f
m
s
d
s
d
domkař
ž
d
s
s
d
1847
1852
1858
1864
1814
1817
1845
1846
1853
1858
1823
1822
1853
1855
1863
1823
1829
1836
1816
1817
1849
1827
1822
1847
1854
1856
1860
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
obuvník
ž
s
d
d
domkař
ž
domkař
ž
s
domkař
ž
s
d
d
s
65
nádeník
hospodyně
nádeník
zedník
zedník
dítě
sklenář
hospodyně
sklenář
tesař
hospodyně
obuvník
nádeník
hospodyně
obuvník
rolník
hospodyně
vojín
služka
služka
na Sev.dráze
pomocník
učeň
pomocník
při hospodářství
v továrně
pomocník
pomocník
mistr
pomocník
při hospodářství
pomocník
pomocník
Místo narození
Příslušnost
Klobouky, Uh.
Brod
cizí
př
Kvasice
Moravská ostrava
Poruba, Slezsko
Oderberg,
Slezsko
Kvasice
Hulín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Karlov, Kyjov
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
Spytihněv
Předmostí,
Kroměříž
cizí
cizí
př
př
Kanovice,
Kroměříž
Tlumačov
Tlumačov
Tlumačov
Tlumačov
Spytihněv
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
Poloha a charakter domu
Ulice
Kollárova
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
477
478
478
478
478
478
478
478
Kollárova
479
479
479
479
479
479
479
479
479
Kollárova
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
Kollárova
Kollárova
481
481
481
481
481
481
481
482
482
482
482
482
482
Kollárova
483
483
483
Kollárova
484
484
484
485
483
Kollárova
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Balaja
Mrva
Mrva
Mrva
Mrva
Mrva
Řehuněk
Řehuněk
Koudela
Koudela
Koudela
Koutný
Koutný
Koutný
Koutný
Latuša
[…]
Kašík
Kašík
Kašík
Kašík
Kašík
Topič
Fargaš
Terezie
Antonín
Anna
Anna
Barbora
Ludvík
Anna
František
Josef
Jenufa
Eva
Kateřina
Marianna
Michal
Barbora
Julius
[…]
František
Josefa
Josef
Antonína
Anežka
František
Václav
f
m
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
m
f
m
f
m
f
m
f
f
m
m
d
domkař
ž
d
d
s
domkař
ž
s
d
d
s
Fargaš
Fargaš
Fargaš
Fargaš
Hložek
Hložek
Hložek
Anna
Cyprian
Josef
Anna
František
Anna
František
f
m
m
f
m
f
m
Hložek
Hložek
Hložek
Hložek
Dubrava
Dubrava
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Večeřa
Dostálek
Dostálek
Dostálek
Teichmann
Stloukalík
Stloukalík
Stloukalík
Kudlík
Františka
Marianna
Anna
Filoména
František
Anna
Barbora
Františka
Marianna
Rozálie
Václav
Karolína
Jan
Marianna
Jan
Rozálie
Josef
Antonín
f
f
f
f
m
f
f
f
f
f
m
f
m
f
m
f
m
m
Nar. Nábož.
Živnost, povolání atp.
svob
manž
manž
svob
svob
svob
vdova
svob
manž
manž
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
1833
1830
1860
1863
1866
1855
1832
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
nádeník
hospodyně
ž
s
s
d
domkař
ž
s
1830
1859
1861
1868
1827
1830
1833
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
hospodyně
d
d
d
d
domkař
ž
1860
1863
1866
1868
1812
1815
1813
1844
1846
1853
1830
1834
1865
1836
1819
1827
1853
1823
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
s
ž
d
d
s
d
schovanec
d
d
d
domkař
ž
s
domkař
ž
s
domkař
66
1864
1820
1830
1855
1859
1869
1807
1840
1842
1849
1869
1825
1845
1853
1855
1858
Stav
nádeník
hospodyně
při hospodářství
vojín
tesař
hospodyně
pomocník
výminkářka
služka
tesař
služka
dítě
učeň
obuvník
nádeník
žák
učeň
při hospodářství
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Újezdko,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Žlutavy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Moštěnice,
Kroměříž
Vlkoš, Kroměříž
Vlkoš, Kroměříž
nádeník
hospodyně
zedník
hospodyně
nádenice
služka
služka
služka
nádeník
hospodyně
při hospodářství
při hospodářství
nádeník
hospodyně
kloboučník
zedník
Kvítkovice
Otrokovice
Březnice, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kamenná Lhota
Napajedla
Napajedla
učeň
Napajedla
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
485
485
485
Kollárova
486
486
486
486
486
486
486
486
Na kapli
487
487
487
487
487
487
487
487
487
?
488
488
488
488
Na kapli
Palackého
Dr. E. Beneše
489
489
489
489
489
489
489
489
489
490
491
491
491
491
Dr. E. Beneše
492
492
492
492
492
492
492
?
493
493
493
493
493
Příjmení
Jméno
Kudlík
Soukup
Soukup
Vlček
Vlček
Přikryl
Přikryl
Přikryl
Přikryl
Přikryl
Přikryl
Kyfl
Kyfl
Kyfl
Kyfl
Křížek
Křížek
Křížek
Křížek
Křížek
Jurák
Jurák
Silnušek
Silnušek
Večeřa
Čápek
Čápek
Čápek
Čápek
Čápek
Čápek
Čápek
Čápek
Kosta
Hubáček
Hubáček
Hubáček
Uhlíř
Lubinka
Lubinka
Cívela
Lubinka
Lubinka
Lubinka
Jurčík
Haniak
Haniak
Haniak
Haniak
Haniak
Františka
Antonína
Apolonie
František
Františka
Anna
Jan
Bartoloměj
Antonín
Anna
František
František
Barbora
Barbora
Terezie
Josef
Terezie
Julie
Jan
Johanna
František
Marianna
Františka
Bartoloměj
Anna
Josef
Antonína
Josefa
Josef
František
Mariana
Antonín
Antonína
Mariana
Teofil
Františka
Angelína
Mariana
Valentin
Anna
Vincenc
František
Antonín
Valentin
Barbora
Františka
Josef
Antonína
Františka
František
Sex
f
f
f
m
f
f
m
m
m
f
m
m
f
f
f
m
f
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
f
m
m
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
m
m
m
m
f
f
m
f
f
m
Sociál. postavení
ž
d
matka
domkař
ž
s
s
s
d
s
ž
d
d
ž
d
s
d
domkař
ž
bratr
domkař
ž
d
s
s
d
s
d
domkař
ž
d
ž
s
s
s
s
domkař
s
d
d
s
67
Nar. Nábož.
1832
1853
1808
1840
1843
1822
1849
1853
1855
1857
1860
1817
1812
1849
1851
1838
1837
1861
1868
1869
1843
1847
1852
1854
1821
1826
1830
1850
1854
1857
1860
1863
1865
1795
1840
1849
1869
1800
1825
1827
1852
1858
1862
1863
1814
1828
1851
1857
1859
1862
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
Stav
manž
svob
vdova
manž
manž
vdova
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
vdova
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
Živnost, povolání atp.
hospodyně
služka
výminkářka
nádeník
hospodyně
výminkářka
zedník
obuvník
hospodyně
dozorce
hospodyně
krejčí
hospodyně
služka
obuvník
nádenice
bednář
hospodyně
nádenice
bednář
krejčí
dítě
trafikantka
vojín v zál.
hospodyně
dítě
výminkářka
obuvník
hospodyně
zedník
nádenice
nádenice
krejčí
tovaryš
mistr
při hospodářství
při hospodářství
na Sev.dráze
pomocník
tovaryš
tovaryš
při hospodářství
tovaryš
učeň
pomocník
tovaryš
tovaryš
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zborovice
Zborovice
Zborovice
Zborovice
Zborovice
Zborovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Břeclav
Břeclav
Vídeň
Vídeň
Gänsendorf
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Veselí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutavy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Sex
3128
493
Přeček
Florentina
f
3129
493
Přeček
Josefa
f
3130
3131
493
493
Dočkal
Dočkal
493
Sociál. postavení
Nar. Nábož.
Stav
1837
kat
manž
d
1857
kat
svob
Antonína
Jan
f d
m bratr
1869
1824
kat
kat
svob
svob
500
500
500
500
Dostálek
Baďura
Baďura
Večeřa
Večeřa
Letocha
Letocha
Letocha
Letocha
Letocha
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Zimák
Zimák
Zimák
Zimák
Zimák
Zimák
Zimák
Večeřa
Wolf
Wolf
Wolf
Wolf
Wolf
Wolf
Wolf
Wolf
Večeřa
Večeřa
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Úředníček
Anna
Josef
Anežka
Antonín
Mariana
Karel
Anna
Mariana
Rozálie
Julina
František
Františka
Františka
Jan
Anna
Mariana
Jan
Barbora
Františka
Anežka
Bartoloměj
Angelína
Josef
Antonín
Ferdinand
Terezie
Františka
Hynek
Alžběta
Ferdinand
Anna
Maria
František
Anna
Dominik
Josefa
Alois
Antonín
František
f
m
f
m
f
m
f
f
f
f
m
f
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
m
m
m
f
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
m
m
1844
1808
1811
1847
1847
1820
1846
1857
1860
1868
1830
1835
1855
1857
1860
1867
1838
1835
1861
1863
1864
1866
1868
1846
1832
1832
1854
1861
1862
1864
1867
1868
1803
1820
1833
1833
1857
1859
1862
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
manž
manž
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
manž
svob
svob
svob
3171
500
Úředníček
Mariana
f
3172
3173
500
501
Úředníček
Hnilica
Dominik
Jan
m s
m podsedník
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
Chmelnice
?
Bartošova
Bartošova
Bartošova
494
494
495
495
496
496
496
496
496
497
497
497
497
497
497
498
498
498
498
498
498
498
498
Komenského
499
499
499
499
499
499
499
499
499
499
Komenského
3167
3168
3169
3170
Komenského
500
domkař
ž
domkař
ž
ž
d
d
d
domkař
ž
d
s
d
d
domkař
ž
d
d
s
d
s
bratr
ž
d
s
d
s
d
d
ž
podsedník
ž
s
s
s
d
68
Živnost, povolání atp.
nádenice
při hospodářství
nádeník
nádenice
tesař
hospodyně
zedník
hospodyně
hostinský
hospodyně
dítě
dítě
dítě
krejčí
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
rybář
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
vojín
c.k. písař
vede hospodářství
vede hospodářství
dítě
tovaryš
mistr
u okr. soudu
žák
výminkář
vede hospodářství
řezník
hospodyně
při hospodářství
dítě
dítě
1866
kat
svob
dítě
1868
1826
kat
kat
svob
manž
dítě
rolník
Místo narození
Příslušnost
Lutopecny,
Kroměříž
Lutopecny,
Kroměříž
cizí
př
cizí
př
cizí
cizí
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
Lutopecny,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Kvítkovice
Žeranovice
Zlín
Vsetín
Vsetín
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Prostějov
Holešov
Holešov
Holešov
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Otrokovice
Otrokovice
Cerony, Uh.
Hradiště
Cerony, Uh.
Hradiště
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
Napajedla
Napajedla
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
Poloha a charakter domu
Ulice
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
501
501
501
501
501
Komenského
2. Května
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
lány
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
502
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
Lány
?
Žerotínova
504
504
504
504
504
505
506
506
506
506
506
?
507
Pod Kalvárií
508
?
508
508
509
507
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Říha
Vaindl
Vaindl
Vaindl
Vaindl
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Hanák
Janiš
Janiš
Františka
Františka
Vendelín
Mariana
Anastázie
Josef
Josefa
Berta
Žofie
Karel
Kateřina
Ferdinand
Alfons
Josefa
Berta
Maria
Hermína
František
Ludvika
f
f
m
f
f
m
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
m
f
ž
d
s
d
Janiš
Janiš
Janiš
Janiš
Janiš
Janiš
Janiš
Matyáš
Mariana
Anastázie
Karel
Josef
Julius
Žofie
František
Jan
f
f
m
m
m
f
m
m
d
d
s
s
s
d
s
Málek
Málek
Málek
Málek
Kubiš
Kubiš
Kubiš
Kubiš
Kubiš
Strčálek
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Stuchlík
Vrzala
Tabarka
Vlček
Vlček
Vlček
Večeřa
Anna
Jan
Františka
Stanislav
Josef
Terezie
Anna
Rozálie
František
Klement
Jan
Anna
Albert
Antonín
Antonín
Barbora
Mariana
Josef
Anna
František
Antonín
f
m
f
m
m
f
f
f
m
m
m
f
m
m
m
f
f
m
f
m
m
ž
d
d
ž
s
s
d
d
d
d
ž
s
d
s
domkař
ž
d
d
s
domkař
domkař
ž
s
s
domkař
domkař
ž
d
domkař
69
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
1834
1860
1863
1867
1845
1820
1826
1851
1855
1818
1823
1854
1861
1846
1848
1851
1854
1815
1824
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
služka
c.k. úředník
hospodyně
dítě
dítě
šafář při dobytku
hospodyně
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
dítě
pekař
hospodyně
1845
1847
1848
1851
1853
1857
1859
1853
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
služka
služka
vojín
pekař
zámečník
dítě
dítě
pekař
1834
1858
1859
1860
1834
1840
1859
1865
1867
1835
1839
1839
1865
1867
1853
1827
1802
1824
1834
1858
1805
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
vdova
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
svob
manž
nádenice
dítě
dítě
dítě
zedník
hospodyně
dítě
dítě
dítě
hodinář
zedník
hospodyně
dítě
dítě
zedník
při hospodářství
žák
žák
žák
nádenice
zedník
hospodyně
dítě
při hospodářství
na Sev.dráze
mistr
tovaryš
učeň
učeň
mistr
učeň
Místo narození
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlámanec
Kundendorf,
Kundendorf,
Kundendorf,
Kundendorf,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Halenkovice
Obbršdorf,
Slezsko
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Klobouky, Uh.
Brod
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvítkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutavy
Napajedla
Napajedla
Žlutavy
Napajedla
Halenkovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
nepř
nepř
nepř
nepř
nepř
nepř
nepř
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
nepř
nepř
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
Napajedla
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
Poloha a charakter domu
Ulice
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
Příjmení
Jméno
Večeřa
Zálešák
Bureš
Bureš
Hnilica
Hnilica
Hnilica
Skyba
Skyba
Skyba
Skyba
Mazáč
Mazáč
Tabarka
Tabarka
Škrabal
Škrabal
Škrabal
Škrabal
Sobek
Sobek
Sobek
Sobek
Sobek
Parobek
Parobek
Parobek
Parobek
Parobek
Parobek
Parobek
Parobek
Večeřa
Večeřa
Goiš
Goiš
Kozmík
Františka
Kateřina
Josef
Anna
Antonín
Františka
Antonína
Karel
Barbora
Kašpar
Františka
Jan
Anna
Františka
Josef
Anna
Jan
Františka
Josef
Kateřina
Františka
Jan
František
Antonín
Josef
Anna
Helena
Josef
Aloisie
Františka
Jan
Anna
Františka
Josef
Matuš
Františka
František
f
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
m
f
m
f
m
f
f
m
m
m
m
f
f
m
f
f
m
f
f
m
m
f
m
518
Kozmík
Kozmík
Haukvic
518
518
518
518
518
518
518
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Haukvic
Brázdil
Kraus
Kraus
509
509
Komenského
510
510
510
510
510
Pod Kalvárií
511
511
511
511
512
512
Pod Kalvárií
512
512
Pod Kalvárií
Zámoraví
513
513
513
513
514
Kollárova
514
514
514
514
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
Zámoraví
516
516
517
?
517
517
Svatoplukova
Silniční fond mýto ve
Svatoplukově ul.
Sex
Sociál. postavení
ž
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Příslušnost
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
nepř
př
př
př
cizí
cizí
Napajedla
př
př
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
př
př
př
př
př
př
př
bratr
domkař
ž
domkař
1825
1851
1822
1822
1821
1844
1848
1825
1829
1857
1869
1811
1816
1840
1851
1820
1843
1846
1850
1822
1846
1852
1854
1859
1820
1845
1854
1859
1860
1862
1863
1866
1847
1849
1793
1797
1817
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
manž
manž
manž
svob
svob
manž
manž
svob
svob
manž
manž
vdova
svob
vdova
svob
svob
svob
vdova
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
svob
manž
manž
manž
Mariana
František
Antonín
f ž
m s
m domkař
1816
1848
1833
kat
kat
kat
manž
svob
manž
hospodyně
vojín
bednář
Napajedla
Napajedla
Žlutavy
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Zlín
Napajedla
Zlín
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Bělov, Kroměříž
Nová Dědina
Nechalebice,
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Kvasice
Otrokovice
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Žlutavy
Napajedla
Bohuslavice, Uh.
Hradiště
Pohořelice
Pohořelice
Tovačov
Anna
Mariana
Františka
František
Magdaléna
František
Anna
f
f
f
m
f
m
f
1838
1863
1866
1868
1812
1831
1841
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
vdova
manž
manž
hospodyně
dítě
dítě
dítě
výminkářka
koželuh
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Vsetín
Slavkov, Brno
domkař
ž
d
d
domkař
ž
s
d
domkař
ž
d
s
domkař
s
d
s
domkař
d
s
s
s
domkař
ž
d
s
d
d
s
d
ž
d
d
s
ž
70
hospodyně
nádenice
nádeník
hospodyně
nádeník
nádeník
služka
obuvník
hospodyně
dítě
dítě
nádeník
hospodyně
Místo narození
obuvník
nádenice
nádeník
zedník
hospodyně
nádenice
zedník
barvíř
dítě
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
na vychování
dítě
dítě
dítě
služka
kominář
při hospodářství
při hospodářství
při hospodářství
mistr
při hospodářství
tovaryš
při hospodářství
při matce
tovaryš
při matce
tovaryš
učeň
žák
tovaryš
hospodyně
nádeník
pomocník
OBYVATELÉ NAPAJEDEL R. 1869
Č.
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
Poloha a charakter domu
Ulice
Zámecká
Nádražní
lány
Číslo popisné domu
pods domek domin. obyv.
velkostatek Prusínky
Sev. dráha domek u nádraží
?
521
Podzámčí
521
521
521
521
521
522
522
522
522
522
522
Příjmení
Jméno
Sex
Sociál. postavení
518
518
518
519
Kraus
Kraus
Kraus
Smočinský
Mariana
Anna
Josefa
Josef
f
f
f
m
d
d
d
domkař
1863
1866
1869
1836
kat
kat
kat
kat
svob
svob
svob
manž
519
519
519
519
520
Smočinský
Smočinský
Indruk
Indruk
Baraník
Terezie
Alois
František
Marie
Ondřej
f
m
m
f
m
ž
s
nevl. Syn
d
domkař
1837
1868
1863
1866
1822
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
svob
manž
520
520
520
520
520
520
Baraník
Baraník
Baraník
Čejka
Čejka
Čejka
Kašík
Kašík
Kašík
Kašík
Kašík
Kašík
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Beránek
Anna
Anežka
Mariana
Augustýn
Maria
Augustýn
František
Marianna
Františka
Marianna
Josefa
Josef
Matěj
Barbora
Josef
František
Barbora
Jan
f
f
f
m
f
m
m
f
f
f
f
m
m
f
m
m
f
m
ž
d
d
1828
1858
1863
1802
1825
1837
1820
1824
1850
1852
1865
1867
1821
1829
1855
1860
1862
1864
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
kat
manž
svob
svob
manž
manž
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
manž
manž
svob
svob
svob
svob
ž
s
domkař
ž
d
d
d
s
domkař
ž
s
s
d
s
71
Nar. Nábož.
Stav
Živnost, povolání atp.
Místo narození
Příslušnost
dítě
dítě
dítě
zedník
Vsetín
Vsetín
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
př
př
př
př
hospodyně
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Stará Ves,
Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
př
př
př
př
př
Zařičí
Vlkoš, Kroměříž
Napajedla
Napajedla
Salaš
Napajedla
Bělov, Kroměříž
Tlumačov
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
cizí
cizí
cizí
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
Napajedla
př
př
př
př
př
nepř
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
př
nádeník
hospodyně
dítě
dítě
stolař
hospodyně
stolař
nádeník
hospodyně
mistr
pomocník
při hospodářství
při hospodářství
nádeník
hospodyně
zedník
učeň
Download

Obyvatelstvo městečka Napajedel na přelomu let 1869