Ceník služeb – Předplacené karty RELAX MOBIL
vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI
MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ110 00,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 199107, IČ242 68 291, DIČ
CZ 242 68 291 a BEI MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., odštěpný závod se sídlem Bratislavská 1/6,
695 01 Hodonín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně soudem v Praze,
A 25860 (dále jen “RELAX MOBIL”), která je ve smyslu zákona o elektronických komunikacích
právnickou osobou zajišťující sítě elektronických komunikací a poskytující jejich prostřednictvím služby
elektronických komunikací.




PŘEDPLACENÉ KARTY RELAX MOBIL
Stálá kontrola nad výdaji
První minuta se účtuje celá, každá další po vteřinách (60+1)
Maximální délka hovoru je 65 minut
Minimální zůstatek kreditu na SIM kartě je 40,00 Kč
PŘEDPLACENÁ KARTA PREPAID
Ceny platné v ČR
Aktivační poplatek (jednorázový)
Startovací kredit
Volání do sítě RELAX MOBIL (1min) 60+1
Volání do ostatních sítí (1min) 60+1
SMS do všech sítí (ks)
MMS do všech sítí (ks)
Měsíční poplatek za vedení SIM karty
200,00 Kč
(165,29)
100,00 Kč
(82,64)
2,00 Kč
(1,65)
2,30 Kč
(1,90)
2,00 Kč
(1,65)
5,00 Kč
(4,13)
1,00 Kč
(0,83)
*v závorce jsou ceny uvedeny bez DPH
DALŠÍ SLUŽBY K PŘEDPLACENÉ KARTĚ PREPAID
Volitelná data nad rámec tarifu
1,00 Kč
*Bez omezení za každý 1MB
(0,83)
199,00 Kč
**Balíček 500MB
(164,46)
*v závorce jsou ceny uvedeny bez DPH
*Data „Bez omezení za každý 1MB“ – data jsou účtována za každý započatý 100kB, kde po vyčerpání
300MB (300,00 Kč) bude uplatněna politika FUP a datová rychlost se sníží.
**Data „Balíček 500MB“ – po vyčerpání 500MB bude uplatněna politika FUP a datová rychlost se sníží.
Balíček 500MB, v případě jeho aktivace, je účtovaný měsíčně do okamžiku jeho zrušení na základě
žádosti zákazníka. Pokud celkový kredit na SIM nedosahuje částky 199,00 Kč, dojde k blokaci
odchozích služeb.
Maximální garantovaná rychlost stahování dat 10Mbit/s.
Minimální rychlost datových přenosů je 16kbit/s.
Bonusy při útratě za měsíc
*200,00 Kč až 499,90 Kč
**500,00 Kč a více
20%
25%
Výplata bonusu je počítána z hlasového i datového provozu.
*Bonus při útratě za měsíc nad 200,00 Kč - při překročení útraty na SIM kartě v aktuálním zúčtovacím
období (bráno za aktuální měsíc od 5.dne do konce měsíce) v celkové výši 200,00 Kč zákazník obdrží
Bonus 20% utracené částky zpět do kreditu vždy k 5. dni v následujícím měsíci.
**Bonus při útratě za měsíc nad 500,00 Kč - při překročení útraty na SIM kartě v aktuálním zúčtovacím
období (bráno za aktuální měsíc od 5.dne do konce měsíce) v celkové výši 500,00 Kč zákazník obdrží
Bonus 25% utracené částky zpět do kreditu vždy k 5. dni v následujícím měsíci.
Podmínky předplacené karty PREPAID
1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty pod názvem PREPAID
společnosti RELAX MOBIL.
2. Pořizovací cena předplacené karty je 200,00 Kč. Počáteční kredit „startovací kredit“ na
předplacené kartě je 100,00 Kč.
3. Aktivace SIM karty
Aktivace SIM karty probíhá na webové stránce https://relaxmobile-enduser.axfone.eu/aktivace.
Pokud SIM karta nebude aktivovaná do sedmi dnů od data jejího převzetí v případě nového
telefonního čísla, v případě přenosu telefonního čísla (portace) od data přenosu, aktivace bude
uskutečněná automaticky ze strany RELAX MOBILu.
4. Základní/Počáteční nastavení SIM karty:
 Aktivní volání v ČR
 Aktivní SMS, MMS v ČR
 Neaktivní hlasová schránka
 Neaktivní prémiové SMS a prémiové volání
 Neaktivní roaming a volání do zahraničí
5. Aktivace prémiových služeb (SMS, volání) nebo aktivace roamingu a volání do zahraničí jsou
podmíněné aktuálním zůstatkem stavu kreditu na SIM kartě.
 Prémiové služby - 5.000,00 Kč.
 Prémiové služby na čísla s předvolbou 902 – 300,00 Kč
 Volání do zahraničí a roaming - 2.000,00 Kč
Aktivace roamingu a volání do zahraničí je automatická pří aktuálním stavu kreditu na SIM
2.000,00 Kč. Pokud výše kreditu na SIM kartě klesne pod výše uvedené částky, služby
roamingu a mezinárodního volání budou deaktivovány.
Aktivace prémiových služeb je uskutečněná na žádost zákazníka za předpokladu dosažení
odpovídající výše kreditu na SIM.
6. Ceny volání do zahraničí, roaming, prémiové služby a doplňkové služby jsou uvedeny
v kompletním ceníku služeb (účinnost od 13.3.2014) dostupný na www.relaxmobil.cz
7. Ceny při dosažení útraty na SIM kartě:
Ceny platné v ČR
Volání do sítě RELAX MOBIL (1min)
60+1
Ceny při dosažení útraty
Cena při útratě nad
Cena při útratě nad
200 Kč
500 Kč
1,60 Kč
1,50 Kč
(1,32)
(1,24)
Volání do ostatních sítí (1min) 60+1
SMS do všech sítí (ks)
MMS do všech sítí (ks)
1,84 Kč
(1,52)
1,60 Kč
(1,32)
4,00 Kč
(3,31)
1,73 Kč
(1,43)
1,50 Kč
(1,24)
3,75 Kč
(3,10)
*v závorce jsou ceny uvedeny bez DPH
8. Blokace odchozích služeb:
Minimální zůstatek kreditu na SIM kartě musí být nad 40,00 Kč. V případě nižšího kreditu dojde
na SIM kartě k blokaci odchozích služeb.
 Maximální možná délka blokace odchozích služeb je 60 kalendářních dní, poté dochází
k oboustranné blokaci služeb.
 Maximální délka oboustranné blokace (odchozí a příchozí služby) je 60 kalendářních
dní.
Po překročení maximální délky oboustranné blokace dochází k ukončení předplacené karty
PREPAID a současně telefonní číslo je uvedeno na dva měsíce do karantény. K oboustranné
blokaci služeb dochází po uplynutí maximální možné délky blokace odchozích služeb, tj. po 60
kalendářních dnech.
9. Cena za portaci telefonního čísla (přenos telefonního čísla):
 Portace IN (přenos telefonního číslo k RELAX MOBIL): zdarma
 Portace OUT (přenos telefonního čísla od RELAX MOBIL): 300,00 Kč (247,93)
Cena za Portaci OUT bude zákazníkovi stržena z kreditu. Podmínkou Portace OUT je
dostatečný kredit na SIM kartě.
10. Dobíjení kreditu na SIM:
Zákazník zaplatí požadovanou částku na účet RELAX MOBILu 7604273001/5500, jako
variabilní symbol je nutno použít telefonní číslo, na které má být kredit dobit. Za správnost
telefonního čísla jako variabilního symbolu je plně zodpovědný zákazník.
Pokud zákazník nedodrží správný variabilní symbol nebo ho neuvede, vystavuje se riziku
nedobití kreditu na SIM. Od momentu dobití kreditu do 15 dní obdrží zákazník na email doklad
o provedené platbě. Pokud zákazník nevlastní email, doklad o provedené platbě obdrží
v písemné podobě poštou.
Kredit se zákazníkovi na SIM kartu dobije v den připsání částky na účet RELAX MOBILu. Platby
na dobití kreditu se připisují pouze v pracovní dny.
11. Přechod z předplacených služeb RELAX MOBIL na kterýkoliv tarif z aktuální nabídky RELAX
MOBIL je možný jednou za zúčtovací období. Změna je platná vždy k prvnímu dni následujícího
zúčtovacího období. Zůstatkový kredit na předplacené SIM kartě není převoditelný.
12. Tyto podmínky pro předplacené karty RELAX MOBIL nabývají účinnosti dne 21. 5. 2014 a
doplňují všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.1.2014 dostupné na www.relaxmobil.cz
Ceny platné od 21.5. 2014.
Vít Rosberg
Jednatel BEI MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o.
Download

Ceník služeb – Předplacené karty RELAX MOBIL