ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA č. ….........
Variabilní symbol:……………..
Puťák s Márou
Termín:
17. – 21. 8. 2015 (5 dnů)
(Jindřichův Hradec, Keramická dílna, Nová Bystřice, Vojenská horolezecká stěna, Aquapark, Jízda
úzkokolejkou, Pohádková říše, Sport, Hry, Hvězdárna, Spaní ve spacáku, ….)
Hlavní vedoucí:
Marek Šabatka
kontakt: 606 916 518
email:[email protected]
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………rod. č: …..…………..……………………….
Bydliště……………………………………………………………………………………………………………………….PSČ……………………………………………….
Kontakt. tel.:……………………………………………………..e- mail:………………………………………………………………..zdr.poj………………
Cena tábora 2.700 ,- kč.
Po vyúčtování se případný zůstatek do výše 30,- Kč na jednoho účastníka rekreace nevrací, zůstává na činnost DDM.
Datum odevzdání a zaplacení přihlášky do 31. 5. 2015 nebo do naplnění kapacity tábora.
(částka pokrývá náklady na dopravu, stravu, ubytování, materiálně technické zabezpečení, mzdy pracovníků)
Označte způsob platby : v hotovosti 
složenkou rodiči 
bankovním převodem 
fakturou zaměstnavateli rodičů ( jméno rodiče, adresa a IČ organizace přispívající na tábor)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
U svého dítěte upozornuji na alergie…………………………………………………………….léky……………………………..jiné…………………………………..
Pokud se ze závažných důvodů Vaše dítě nezúčastní tábora (nemoc, vážná rodinná událost), okamžitě tuto skutečnost nahlaste na naši
adresu a předložte písemné vyjádření lékaře, jinak účtujeme storno poplatek:
29 dní před odjezdem
20%
14 dní před odjezdem
30%
v den odjezdu
100%
1 týden před odjezdem
40%
Potvrzení a souhlas: potvrzuji správnost výše uvedených údajů a dávám souhlas s tím, aby DDM Znojmo, Sokolská 8, zpracovával
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené v Závazné přihlášce a Listu účastníka a též os.
data, fotografie a videonahrávky, získané a pořízené v průběhu tábora, souhlasím s jejich zveřejněním na webu DDM Znojmo. Přihláška
podléhá pravidlům Přihláškového řádu DDM Znojmo, který je dostupný na službě Sokolská 8, J.Curie 4 a na webových stránkách DDM
Znojmo www.ddmznojmo.cz . Uvedený Přihláškový řád jsem si přečetl a souhlasím s jeho podmínkami.
Dítě musí dodržovat táborový řád, který obdržíte současně s nástupním listem na tábor.
Ve :……………………………………….
Dne :……………………
velikost trička:…………………
podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………………zaplaceno dne:………………………………… Převzal:………………………………
Download

Přihláška - DDM Znojmo