PŘIHLÁŠKA
PRODUCENT SOUTĚŽE
DO ODBORNÉ SOUTĚŽE SUDOVÝCH PIV
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno
IČ 46966234 • DIČ CZ46966234
Telefon 543 537 217 • Fax 543 210 631
Z L AT Ý
SOUDEK
E-mail [email protected] • www.snip-brno.cz
č.ú. 31106641/0100, KB Brno-venkov
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu producenta:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
KATEGORIE
svìtlé ležáky
11–12,99 % EPM
Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2013
Záštity: Ministerstvo zemědělství ČR • Asociace krajů České republiky
Jihomoravský kraj • statutární město Brno
PIVO
SUDOVÉ
2 0 14
Vyhlašovatel soutěže:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant degustací: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s..
Přihlašovatel
Obchodní jméno
firmy
Statutární zástupce
Funkce
PSČ
Adresa
Telefon
FAX
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo
účtu
Odpovědný pracovník
pro další kontakt
Funkce
E-mail
@
Telefon
Závazně přihlašujeme do soutěže sudových piv v kategorii SVĚTLÉ LEŽÁKY:
Přesný název
značky piva
Název výrobce
(pivovar)
DEGUSTÁTOR do odborné poroty (jméno):
(případnou změnu oznamte producentovi)
Pracovní funkce
E-mail
Telefon
@
VÝČEPNÍ pro odborný servis (jméno):
(případnou změnu oznamte producentovi)
Pracovní funkce
E-mail
Mobil
Telefon
@
Mobil
1. Závazné podmínky soutěže jsou uvedeny na druhé straně a přihlašovatel potvrzuje, že se s nimi seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.
2. Přihlašovatel potvrzuje, že uhradí soutěžní poplatek za přihlášený vzorek před zahájením soutěže na základě písemné výzvy a daňového dokladu
SNIP & CO nejpozději do 7. ledna 2013. Výše poplatku za jeden vzorek je určena podle bodu 3.5 závazných pravidel. Další obchodní podmínky jsou
uvedeny na druhé straně této závazné přihlášky.
3. Podpisem a odesláním závazné přihlášky vyjadřuje přihlašovatel souhlas s pořízením uvedených údajů do databáze související se soutěží
a obchodní korespondenci. Dále se zavazuje řídit závaznými pravidly na druhé straně přihlášky včetně dalších pokynů vyhlašovatele (producenta).
4. Mobilní telefon je určen pro operativní užití zejména v období degustací. Případné změny u delegovaných zástupců sdělte vždy písemně producentovi.
5. V případě přihlašování více vzorků je možné formulář kopírovat. Přihlášku lze stáhnout také v pdf na www.snip-brno.cz/zlatypohar
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
..............................................................
podpis, příp. razítko
PŘIHLÁŠKA
PRODUCENT SOUTĚŽE
DO ODBORNÉ SOUTĚŽE SUDOVÝCH PIV
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
Špitálka 41, 660 18 Brno
IČ 46966234 • DIČ CZ46966234
Telefon 543 537 217 • Fax 543 210 631
Z L AT Ý
SOUDEK
E-mail [email protected] • www.snip-brno.cz
č.ú. 31106641/0100, KB Brno-venkov
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu producenta:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
KATEGORIE
svìtlá výèepní piva
7–10,99 % EPM
Uzávěrka přihlášek: 17. prosince 2013
Záštity: Ministerstvo zemědělství ČR • Asociace krajů České republiky
Jihomoravský kraj • statutární město Brno
PIVO
SUDOVÉ
2 0 14
Vyhlašovatel soutěže:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant degustací: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s..
Přihlašovatel
Obchodní jméno
firmy
Statutární zástupce
Funkce
PSČ
Adresa
Telefon
FAX
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo
účtu
Odpovědný pracovník
pro další kontakt
Funkce
E-mail
@
Telefon
Závazně přihlašujeme do soutěže sudových piv v kategorii SVĚTLÁ VÝČEPNÍ PIVA:
Přesný název
značky piva
Název výrobce
(pivovar)
DEGUSTÁTOR do odborné poroty (jméno):
(případnou změnu oznamte producentovi)
Pracovní funkce
E-mail
Telefon
@
VÝČEPNÍ pro odborný servis (jméno):
(případnou změnu oznamte producentovi)
Pracovní funkce
E-mail
Mobil
Telefon
@
Mobil
1. Závazné podmínky soutěže jsou uvedeny na druhé straně a přihlašovatel potvrzuje, že se s nimi seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.
2. Přihlašovatel potvrzuje, že uhradí soutěžní poplatek za přihlášený vzorek před zahájením soutěže na základě písemné výzvy a daňového dokladu
SNIP & CO nejpozději do 7. ledna 2013. Výše poplatku za jeden vzorek je určena podle bodu 3.5 závazných pravidel. Další obchodní podmínky jsou
uvedeny na druhé straně této závazné přihlášky.
3. Podpisem a odesláním závazné přihlášky vyjadřuje přihlašovatel souhlas s pořízením uvedených údajů do databáze související se soutěží
a obchodní korespondenci. Dále se zavazuje řídit závaznými pravidly na druhé straně přihlášky včetně dalších pokynů vyhlašovatele (producenta).
4. Mobilní telefon je určen pro operativní užití zejména v období degustací. Případné změny u delegovaných zástupců sdělte vždy písemně producentovi.
5. V případě přihlašování více vzorků je možné formulář kopírovat. Přihlášku lze stáhnout také v pdf na www.snip-brno.cz/zlatypohar
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
..............................................................
podpis, příp. razítko
ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE SUDOVÝCH PIV „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014”
1. Organizační zajištění a cíle soutěž e sudových piv
1.1 Soutěž „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014“ (dále jen soutěž) je hodnocením kvality sudových
piv ve vyhlášených kategoriích pro příslušný ročník. Soutěž sudových piv probíhá samostatným
jednokolovým hodnocením podle stanovených kritérií v příslušném ročníku soutěže piv PIVEX
souběžně se samostatným degustačním hodnocením lahvových piv „Zlatý pohár PIVEX“.
1.2 Producent soutěže: SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. (SNIP & CO)
ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. (dále jen BVV)
1.3 Záštity a garance: Ministerstvo zemědělství ČR, Asociace krajů České republiky
Český svaz pivovarů a sladoven, Jihomoravský kraj, statutární město Brno
1.4 Odborný konzultační dohled: Ing. Antonín Kratochvíle
1.5 Odborný garant degustací: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS)
1.6 Odborný garant a producent dodávky výčepů a servis:THERMOTECHNIKA BOHEMIA, s.r.o.
1.7 Seznam pivovarů přihlášených do soutěže bude zveřejněn v tiskové zprávě a na
www.snip-brno.cz po uzavření přihláškového období.
1.8 Oficiální výsledky soutěže (pouze první tři umístění a zvláštní ocenění) vč. seznamu
pivovarů přihlášených do soutěže budou při vyhlášení zveřejněny v tiskové zprávě.
2. Kategorie soutěže, podmínky účasti v soutěži
2.1 Soutěž se vyhlašuje pro kategorie sudových piv stanovených pro konkrétní ročník.
2.2 Soutěž „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014“ se vyhlašuje v kategoriích:
– světlá výčepní piva (7–10,99 % EPM),
– světlé ležáky (11–12,99 % EPM) (s právem producenta rozdělení kategorie
dle celkové účasti v přihlášce deklarovaných piv „11“ – viz bod 9.6).
2.3 Do soutěže je možno přihlásit pouze piva stanovených kategorií, která jsou dodávána
do obchodní sítě.
2.4 Do soutěže budou přijata pouze piva, jejichž extrakt původní mladiny
odpovídá zásadám vyplývajícím z prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR
č. 335/1997 Sb. (§ 11 a příloha č. 5) ve znění pozdějších předpisů.
3. Účastníci soutěže, termín přihlášek, soutěžní poplatky
3.1 Jednotlivé pivovarské podniky a výrobci nebo distributoři přihlašují sudová piva do
soutěže podle stanovených kritérií na základě svého svobodného rozhodnutí.
3.2 Pro ročník 2014 je uzávěrka přihlášek 17. prosince 2013.
3.3 Přihlašovatel v přihlášce uvede kategorii, přesný název značky, název pivovaru
a výrobce a další potřebné údaje. Piva dodaná do soutěže musí být označena
v souladu se zákonem o potravinách a přísl. vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR.
3.4 Přihlášku je možné použít v pdf na adrese www.snip-brno.cz/zlatypohar
3.5 Soutěžní poplatek:
3.5.1 Soutěžní poplatky pro ročník soutěže 2014 jsou podle počtu přihlášených vzorků od
jednoho subjektu – přihlašovatele – následující
a) 1 přihlášený vzorek = 14.000,- Kč + DPH / 1 vzorek (značka)
b) od 2 přihlášených vzorků = 13.000,- Kč + DPH / 1 vzorek (značka)
c) od 5 přihlášených vzorků = 12.000,- Kč + DPH / 1 vzorek (značka)
d) od 8 přihlášených vzorků = 11.000,- Kč + DPH / 1 vzorek (značka)
e) od 11 přihlášených vzorků = 10.000,- Kč + DPH / 1 vzorek (značka)
3.5.2 Úhradu soutěžního poplatku provede (poukáže na účet producenta) přihlašovatel na
základě písemné výzvy a daňového dokladu SNIP & CO nejpozději do 20. prosince 2013.
4. Základní pravidla soutěže, dodávky soutěžních vzorků
4.1 Degustační soutěž probíhá jednokolově, anonymním hodnocením degustátorů
podle obvyklých a všeobecně užívaných pravidel pro odborné degustační hodnocení piv
uplatněných např. v soutěži lahvových piv pod značkou PIVEX.
4.2 Pro soutěž „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014“ proběhne degustační hodnocení přihlášených piv):
• v soutěžním kole v únoru 2014 (změny vyhrazeny).
4.3 Vzorkem piva pro soutěž se rozumí 1 ks sudu (KEG) o objemu do 30 litrů pro jedno soutěžní kolo.
4.4 Každé přihlášené pivo bude při degustaci čepováno ze samostatného výčepu, unifikovaného
pro všechny přihlášené vzorky piv. Maximální teplota piva při výčepu bude 8 st. C
4.5 Do soutěže dodají vzorky (sudy) pivovary samy na svůj náklad na určené místo
a v určeném termínu, v souladu s přihláškou k účasti v soutěži. K dodání vzorků vyzve
přihlašovatele odborný garant degustací (VÚPS) společně s organizátorem soutěže
písemně zpravidla nejpozději 14 dní před stanoveným termínem dodávky.
4.6 Dílčí výsledky hodnocení vzorků v jednotlivých kolech se nezveřejňují.
5. Degustační komise, odborný výčepní, pravidla hodnocení
5.1 Každý přihlašovatel má povinnost vždy delegovat do odborné degustační komise
hodnotitele (degustátora) + odborného výčepního v počtu –
a) od 1 do 5 přihlášených vzorků vždy nejméně jednoho degustátora + jednoho odborného výčepního
b) od 6 do 10 přihlášených vzorků vždy nejméně dva degustátory + dva odborné výčepní
c) od 11 a více přihlášených vzorků vždy nejméně tři degustátory + tři odborné výčepní
Degustátor + výčepní jsou povinni dostavit se dle pokynů pořadatelů do místa konání
degustace a dodržovat závazné podmínky (pravidla hodnocení) pokyny organizátorů
a odborných garantů. Náklady spojené s účastí svého degustátora + výčepního hradí
přihlašovatel (soutěžní pivovar).
5.1.1 Právem (nikoliv povinností) přihlašovatele je delegovat za každý přihlášený soutěžní
vzorek vždy jednoho degustátora + jednoho odborného výčepního. O této skutečnosti
(využití svého práva) je povinen přihlašovatel písemně informovat v přihláškové
dokumentaci producenta soutěže. Dále platí pravidlo, že po potvrzení takového sdělení
producentem se stává ohlášené využití delegačního práva pro přihlašovatele závazné.
Případné změny v počtu příp. následné doplnění degustátorů a odborných výčepních
vždy podlého souhlasu producenta.
5.2 Vzorky sudových piv zařazených do soutěže budou hodnotit odborné degustační
komise, složené ze zástupců českých pivovarů s případným doplněním odbornými
pracovníky VÚPS nebo jiných odborných organizací, podle rozhodnutí spolupořadatelů
a odborného garanta degustací.
5.3 Každý soutěžní vzorek (sud) bude připojen (podle rozdělovacího systému)
k jednomu unifikovanému výčepu (výčepní hlavě) označenému kódem. Ke každému
unifikovanému výčepu budou rozděleni podle rozdělovacího systému odborní výčepní
delegovaní přihlašovatelem, příp. doplněnými producentem pro čepování piva do
degustačních sklenic. Výčepy budou ovládány shodným protitlakem jednotného plynu.
Během soutěže je zakázáno měnit a upravovat jednotné nastavení výčepních kohoutů.
5.4 Soutěžní vzorky (sudy) budou opatřeny krycími obaly a umístěny v oddělené zóně do
níž budou mít přístup pouze jmenovaní zástupci odborného garanta, producenta a servisního
garanta vč. notáře. Všichni jmenovaní jsou vázáni mlčenlivostí vůči sdělením skutečností ve
vztahu k soutěži, jejichž šíření (zveřejnění) by ovlivnilo anonymitu a průběh soutěže.
5.5 Jednotlivým pivovarským podnikům a výrobcům (přihlašovatelům) se závazná pravidla
(podmínky soutěže) zašlou vždy s výzvou a přihláškou k účasti v soutěži sudových piv.
6. Další podmínky soutěž e a manipulace s obaly (sudy)
6.1 Minimální počet přihlášených vzorků v jedné kategorii je pět. V případě přihlášení menšího
počtu soutěžních vzorků má producent právo soutěž v příslušné kategorii zrušit. Přihlašovateli pak
bude soutěžní poplatek vrácen, a to zpravidla vždy nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o
zrušení soutěžní kategorie.
6.2 Výsledky degustace a hodnocení jednotlivého vzorku oznámí individuálně přihlašovatelům
VÚPS ve spolupráci se SNIP & CO, a to po závěrečném vyhlášení výsledků soutěže.
6.3 Producent má právo po předchozím vyjádření odborného garanta VÚPS vyřadit
ze soutěže vzorky, které by vykazovaly odchylky od vyhlášené kategorie, neodpovídaly
požadavkům přílohy 5 vyhlášky 335 zákona č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, vykazovaly vyšší zákal než 1,0 j. EBC nebo jiné hrubé závady. O vyřazení
a příčinách vyřazení přihlašovatele písemně informuje SNIP & CO. V takovém případě
nevzniká nárok na vrácení vstupního poplatku
6.4 V případě neuhrazení soutěžního poplatku ve stanoveném termínu má producent
právo vzorek bez náhrady ze soutěže vyřadit a přihlašovateli vyúčtovat případné
vynaložené náklady, max. do výše účastnického poplatku. Přihlašovatel se zavazuje tyto
náklady bezodkladně uhradit.
6.5 Manipulace s obaly (sudy) – dodávka do soutěže a zpětný odběr.
6.5.1 Každý přihlašovatel dodává do soutěže 1 ks KEG sudu o objemu max. do 30 litrů.
Sud bude označen pevně připojenou visačkou (nálepkou) apod. na níž budou uvedeny
základní identifikační údaje – tj. název (značka), soutěžní kategorie, název pivovaru, datum
výroby, stupňovitost, příp. další údaje podle pravidel soutěže, doplněné případně podle
dodavatelských zvyklostí do obchodní sítě. Soutěžní vzorky (sudy) do soutěže dodávají
přihlašovatelé sami způsobem uvedeným v bodu 4.5 a dalších souvisejících.
6.5.2 Soutěžní vzorky budou odborně uloženy v prostorách VÚPS, který ve spolupráci
s producentem a servisní firmou provádí další odbornou manipulaci související
s vlastní soutěží. Sudy budou skladovány při jednotné teplotě 6 - 8 st.C. Ze skladovacího
prostoru budou sudy dopraveny do degustační zony tak, aby byly do klidové polohy
ustaveny nejméně 3 hodiny před zahájením výčepu při teplotě 8 st. C
6.5.3 Vrácení obalů (sudů) – po skončení a uzavření soutěžního hodnotícího kola budou sudy
demontovány z výčepů a připraveny ke zpětnému odběru přihlašovatelem, resp. jeho zástupci
v degustaci (degustátor + výčepní). Tito zástupci převezmou oproti podpisu obaly (sudy
i nedočepované) ke zpětnému vrácení přihlašovateli, pokud nebude určeno nebo dojednáno s
producentem jinak. Producent neručí za neodebrané obaly po skončení soutěže.
7. Místo konání, vyhodnocení soutěže, další prezentace
7.1 Místa konání degustačního kola soutěže určuje producent a sdělí je účastníkům s
potvrzující dokumentací k soutěžnímu kolu.
7.2 Místem degustačního hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže pro rok 2014 je Brno.
Výsledky soutěže zajistí producent v utajení až do zveřejnění v den slavnostního vyhlášení,
které proběhne v rámci Galavečera pivovarníků a sladovníků České republiky - Brno 2014.
Termín galavečera bude oznámen písemně společně se zasláním pozvánek k účasti a
dalších souvisejících podmínek.
7.3 Degustační hodnocení sudových piv proběhne v únoru 2014 v návaznosti na mezinárodní
potravinářský veletrh SALIMA, v den konání Galavečera pivovarníků a sladovníků ČR.
7.3.1 Degustační zóna pro odbornou degustaci bude umístěna v areálu brněnského
výstaviště v pavilonu A po celý den v termínu konání Galavečera pivovarníků a sladovníků
tak, aby byly vyhlášeny výsledky soutěže ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 společně
s výsledky soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014. Producent si vyhrazuje právo
změny místa i termínu konání soutěže. Přesné podmínky sdělí producent přihlašovatelům v
předstihu v návaznosti na programy veletrhu SALIMA 2014.
7.4 Na základě zvláštní nabídky bude možná prezentační účast přihlašovatele pod značkou
ve výčepní zóně soutěže PIVEX na brněnském výstavišti také během veletrhu SALIMA
(25. – 28.2.2014) s využitím již instalovaných technologií pro soutěž. Nabídka bude přihlašovateli
zaslána samostatně producentem ve spolupráci s BVV po uzávěrce přihlášek k soutěži.
8. Dohled nad průběhem soutěž e , ser visní garant
8.1 Na průběh soutěže bude dohlížet notář, který o celém průběhu obou kol soutěže pořídí notářský zápis.
8.2 Právo dohledu nad soutěží má dále producent soutěže (SNIP & CO), odborný
garant degustací (VUPS) a odborný konzultant určený producentem.
8.3 Dodávku jednotných výčepních hlav a celkový servis během soutěže zajišťuje
smluvní servisní partner - THERMOTECHNIKA BOHEMIA.
9. Ceny a odměny za umístění v soutěži, účast na vyhlášení výsledků
9.1 Každý přihlašovatel, jehož pivo dokončí soutěž, obdrží za každý vzorek
2 vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledků. Vyhlášení výsledků proběhne
v rámci Galavečera pivovarníků a sladovníků v Brně. Další vstupy lze dokoupit.
9.2 Pro celkové umístění vzorků piv zařazených do soutěže je rozhodující výsledné
pořadí, které je dáno součtem výsledků dílčích hodnocení jednotlivých degustátorů
příslušných kategorií degustační soutěže.
9.3 V příslušných písemných a grafických dokladech a certifikátech o umístění piv
v degustační soutěži bude u konkrétního piva vždy uváděno: označení piva (značka, jméno),
jméno výrobce, jméno výrobního závodu (pivovaru) uvedené v závazné přihlášce.
9.4 Piva jejichž vzorky v jednotlivých kategoriích se ve výsledném pořadí umístí na
prvním místě obdrží titul: „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014“ - VÍTĚZ a certifikát opravňující
výrobce k užívání loga soutěže, včetně jeho grafického ztvárnění pro komerční účely.
9.5 Piva jejichž vzorky se ve výsledném pořadí v jednotlivých kategoriích umístí
na prvních třech místech, obdrží grafický list (diplom) potvrzující umístění v soutěži
a certifikát o užití názvu soutěže.
9.6 Producent si vyhrazuje právo rozdělit kategorii světlý ležák na dvě sekce
s vyčleněním piv deklarovaných (slovně nebo číselně) jako JEDENÁCTKA („11“) – s
EPM 11% - do samostatně oceňované sekce s titulem „ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014
– JEDENÁCTKA“. O rozdělení kategorie světlý ležák v souvislosti s oceňováním rozhoduje
producent po konzultaci s odbornými garanty, a to na základě celkového počtu přihlášených
a jako „11“ deklarovaných piv v kategorii světlých ležáků.
9.7 Podle celkových výsledků je právem producenta udělit zvláštní ocenění
– „NEJLEPŠÍ KOLEKCE PIV - ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2014 – DUO“. Takové ocenění
podle rozhodnutí producenta získá výrobce jehož vzorky piv (shodné značky) se
v kategoriích světlé výčepní pivo a světlý ležák umístí do 3. místa, dále v součtu
výsledných pořadí získají nejlepší bodové hodnocení a umístění podle zvláštního
bodového scénáře.
9.8 Producent je oprávněn udělit sám nebo s podporou dalších garantů (držitelů záštit)
i další ocenění v návaznosti na dodržení odpovídající kvality soutěžních vzorků a pravidel
soutěže.
© SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. – 5.12. 2013
prÛmysl
zaloÏen
1873
founded
1873
Download

PŘIHLÁŠKA - SNIP & CO