2014
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPOKOJENÁ RODINKA s.r.o.
Soukromé dětské centrum se školkovým režimem
Obsah
1
ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRO ROK 2014 ......................................................................................... 3
2
CHARAKTERISTIKA CENTRA................................................................................................... 3
3
NAŠE FILOSOFIE.......................................................................................................................... 5
4
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ....................................................................................................................... 6
5
ŠKOLNÉ ......................................................................................................................................... 7
6
STRAVOVÁNÍ ............................................................................................................................... 8
7
PROVOZ, NABÍZENÉ SLUŽBY................................................................................................. 10
8
BEZPEČNOST .............................................................................................................................. 11
9
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ................................................................................................................ 12
10
NEMOC, ÚRAZ, ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE .................................................................... 13
11
OSOBNÍ VĚCI DÍTĚTE ........................................................................................................... 14
12
VÝMĚNA PYŽAMKA, LŮŽKOVIN ...................................................................................... 15
13
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ ................................................ 15
14
AKCE CENTRA ....................................................................................................................... 16
15
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ................................................................................................... 17
15.1
Věcné podmínky.................................................................................................................... 17
15.2
Životospráva .......................................................................................................................... 17
15.3
Psychosociální podmínky ...................................................................................................... 18
15.4
Organizace ............................................................................................................................. 18
15.5
Řízení centra .......................................................................................................................... 18
15.6
Personální zajištění ................................................................................................................ 19
16
REŽIM DNE ............................................................................................................................. 20
17
AKTUÁLNÍ CENÍK ................................................................................................................. 21
18
17.1
CENÍK ŠKOLNÉ .................................................................................................................. 21
17.2
CENÍK STRAVA .................................................................................................................. 24
17.3
CENY DALŠÍCH SLUŽEB .................................................................................................. 24
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ........................................................................................... 25
2
1
ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRO ROK 2014
Organizační řád upravuje jednotlivá práva a povinnosti dětí a jejich rodičů, zároveň vymezuje
vnitřní směrnice chodu centra.
2
CHARAKTERISTIKA CENTRA
SPOKOJENÁ RODINKA s. r. o. je soukromé dětské centrum se školkovým režimem.
Centrum je provozováno celoročně včetně svátků a letních prázdnin.
Jelikož jsme soukromé zařízení, rodiče neztrácejí nárok na rodičovský příspěvek.
Kde nás najdete:
SPOKOJENÁ RODINKA s.r.o.
Fráni Šrámka 31/1170
370 01 České Budějovice
Jednatelky:
Mgr. Alena Švancarová
Jitka Švábová
Kontakt:
Mobil: +607 601 154
E-mail: [email protected]
Identifikační číslo:
IČ 28156871
Číslo účtu:
27 61 37 43 99/0800
3
Informace o aktivitách centra:
www.spokojenarodinka.cz
Kapacita centra:
25 dětí
Prostory:
Budova je dvoupodlažní – jsou zde 2 třídy. Součástí centra je herna, ložnice, jídelna,
kuchyňka, šatna, WC, sanitární místnost, kancelář.
Vybavení:
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, jehož konstrukce odpovídá platným normám.
Centrum disponuje řadou hraček a didaktických pomůcek.
Dostupnost:
Dětské centrum se nachází v lokalitě s výbornou dostupností MHD (zastávky: Jírovcova,
Poliklinika Sever). Vedle dětského centra sídlí Klinika reprodukční medicíny PRONATAL
Repro. V blízkosti – IGY CENTRUM, BILLA, Poliklinika Sever, lékárna.
4
3
NAŠE FILOSOFIE
„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní
štěstí.“
(Albert Einstein)
Fungování samotného centra se odráží od dvou základních principů - uspokojení potřeb
jednotlivce (Maslowova pyramida lidských potřeb) a individuální přístup založený na
komunikaci a participaci všech zúčastněných stran (tedy i Vás – rodičů).
Zaměření centra odpovídá moderním vzdělávacím trendům vycházejícím z přístupu ke
zdravému životnímu stylu. Do vzdělávacího programu budou zařazena i témata, která jsou
v současné době velmi aktuální, jako např. první pomoc, prevence úrazů, zdravá výživa,
dentální hygiena či environmentální výchova.
Podpora spontánního pohybu dětí a výuka cizích jazyků jsou pro nás samozřejmostí.
Vzdělávací činnost probíhá převážně zážitkovou a interaktivní formou.
Naším cílem je spokojenost nejen Vašeho dítěte, ale i celé Vaší rodiny.
5
4
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Do centra jsou přijímány děti ve věku 3 – 6 let splňující kritéria pro přijetí kdykoli v průběhu
kalendářního roku, pokud to kapacita centra dovolí. Děti mladší 3 let mohou být přijaty na
základě posouzení konkrétních žádostí. Děti mohou přijímat jednatelky centra a to vždy na
základě řádně vyplněné písemné žádosti.
Pro přijetí dítěte je nezbytné odevzdat řádně vyplněné následující dokumenty:
Žádost o přijetí
Evidenční list dítěte
Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte
Kopii průkazu zdravotního pojištění
Souhlas/nesouhlas se zveřejňováním fotografií dítěte pořízených na akcích centra
Kritéria přijetí:
Dobrý zdravotní stav
Věk 3 – 6 let
Řádně vyplněné přijímací dokumenty
Přijímací dokumenty si lze vyzvednout přímo v centru nebo stáhnout na webových stránkách
centra (www.spokojenarodinka.cz).
6
5
ŠKOLNÉ
Dětské centrum SPOKOJENÁ RODINKA s.r.o. je soukromým zařízením, a proto se výše
školného řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici na webových stránkách a také v tomto
dokumentu.
Platba na daný měsíc musí být provedena vždy do 15. dne předešlého měsíce. První měsíc
vyžadujeme platbu v hotovosti.
Rodiče dětí s nepravidelnou docházkou hradí školné v nejbližším možném termínu, nejdéle
však 2 dny před nástupem dítěte do centra.
Způsob platby:
převodem na účet č. 27 61 37 43 99/0800
hotově
Rodiče musí dodržovat termín placení školného i v případě nepřítomnosti svého dítěte
v centru. Z důvodu fixních nákladů na provoz centra nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte
platbu vracet. Pokud je platba či záloha na následující měsíc uhrazena a dítě nenastoupí,
školné či záloha se nevrací. Při prokázání pobytu dítěte v nemocnici bude vrácena poměrná
část školného.
V případě ukončení docházky budou případné přeplatky na stravném vyúčtovány a zaslány na
účet zákonného zástupce dítěte do 3 měsíců. Tato lhůta začíná běžet následujícím dnem od
data písemného ukončení docházky (formulář ukončení docházky na vyžádání v centru).
V rámci docházky je kalkulována každá započatá hodina, tzn. docházka 6:30 – 15:30 je
účtována jako docházka 6:00 – 16:00.
Neuhrazení školného je považováno za závažné porušení organizačního řádu a je tedy
důvodem k ukončení docházky dítěte do centra.
Školné i stravné plaťte, prosím, zvlášť – dvě samostatné platby.
7
6
STRAVOVÁNÍ
Při přijetí dítěte do centra stanoví jednatelky po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování
dítěte. Rozsah se stanoví takovým způsobem, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno
v centru, stravovalo vždy.
Po celý den je dětem podávána vyvážená strava a zajištěn pitný režim. Dětem jsou podávány
dvě svačiny a jeden oběd. V případě pobytu 10 – 12h denně je dětem podávána ještě třetí
svačina.
Cenu stravného naleznete v aktuálním ceníku, který je k dispozici na webových stránkách a
v tomto dokumentu.
Platba na daný měsíc musí být provedena vždy do 15. dne předešlého měsíce. První měsíc
vyžadujeme platbu v hotovosti.
Rodiče dětí s nepravidelnou docházkou hradí stravné v nejbližším možném termínu, nejdéle
však 2 dny před nástupem dítěte do centra.
Způsob platby:
převodem na účet č. 27 61 37 43 99/0800
hotově
Rodiče musí dodržovat termín placení stravného i v případě nepřítomnosti svého dítěte
v centru. Suma za dobu nepřítomnosti bude následující měsíc odečtena od celkové částky
stravného.
Školné i stravné plaťte, prosím, zvlášť – dvě samostatné platby.
8
Odhlašování stravy:
pouze v pracovní dny, vždy do 13:00 hodiny den předem na telefonním čísle +420
607 601 154
pokud není strava včas odhlášena, nemohou být peníze odečteny z celkové částky
stravného
pokud není strava včas odhlášena, mohou si ji rodiče vyzvednout (vlastní nádoby)
Přihlašování stravy:
pouze v pracovní dny, vždy do 13: 00 hodiny den předem na telefonním čísle +420
607 601 154
pokud nebude strava včas přihlášena, bude dítěti zajištěna náhradní strava, kterou musí
rodiče uhradit zvlášť
Po domluvě s jednatelkami centra si děti mohou nosit vlastní stravu v řádně označených
nádobách.
9
7
PROVOZ, NABÍZENÉ SLUŽBY
Centrum je provozováno celoročně včetně svátků a letních prázdnin. Standardní provozní
doba je od 6.00 hodin do 18.00 hodin. Pokud si rodiče děti nevyzvednou v dohodnutý čas, za
každou započatou hodinu běží penále ve výši 80,- Kč /hodinu, které se platí hotově na místě.
Např. docházka od 8:00h do 17:00h znamená příchod nejdříve v 7:45h a odchod nejdéle
v 17:00h. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do konce standardní provozní doby, tj, do 18:00h,
platí za každou započatou hodinu penále ve výši 250,- Kč.
Děti přicházejí do centra od 6:00 – 8:30h nebo podle aktuální potřeby rodičů (jak mají
nahlášeno v evidenčním listu a přihlášce).
Rodiče předávají děti do centra vždy zdravé. Pokud dítě při vstupu do centra jeví příznaky
nemoci či infekce, nebude přijato. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto
skutečnost neprodleně ohlásí jednatelkám centra.
Dále centrum nabízí:
Noční hlídání:
V časovém rozmezí od 19:00h – 9:00h. Noční hlídání je možno
využít nejen v týdnu, ale i o víkendu. Zajištění stravy je
samozřejmostí. Dítě však může mít i vlastní stravu.
Nutno nahlásit nejpozději do 17:00h předešlý den!!!
Víkendové noční hlídání nutno nahlásit nejpozději v pátek do
17:00h!!!
Víkendové hlídání:
V časovém rozmezí dle Vašich požadavků. Zajištění stravy je
samozřejmostí. Dítě však může mít i vlastní stravu.
Nutno nahlásit nejpozději v pátek do 17:00h!!!
Krátkodobé hlídání:
Krátkodobé hlídání v době 6:00 – 18:00h.
10
Další služby centra:
Běžný úklid bytu
Generální úklid bytu
8
BEZPEČNOST
Budova centra je po celý den uzamčena. Při vstupu využijte zvonek na vchodových dveřích.
V době mimo provoz je centrum zajištěno zabezpečovacím systémem a hlídací službou.
Do budovy je zakázáno vstupovat s domácími zvířaty, v celém areálu platí zákaz kouření.
Za bezpečnost svěřených dětí odpovídá vždy kvalifikovaný personál, a to od doby, kdy dítě
převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo
zástupcům předá.
Kvalifikovaný personál zajišťuje:
Dodržování pravidel a prevenci úrazů i nemocí
Učí děti přiměřeným zásadám péče o zdraví – oblékání, zdravé stravování, otužování,
pitný režim, vyvážený program, bezpečnost při hře, sportu a pohybu na komunikacích
Podání léků dětem
V případě úrazu:
Veškerý personál je povinen neprodleně poskytnout první pomoc, následně zajistit
lékařskou péči
Rodiče dítěte jsou bez odkladu informováni
Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti a první pomoci.
11
9
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Kvalifikovaný personál odpovídá za děti od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi
pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá. Dítě bude
předáno pouze osobám, které jsou uvedeny v evidenčním listu dítěte.
Odchod dětí z centra v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být
výslovně uvedeno v Evidenčním listu dítěte (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive
vztah k dítěti - teta, babička aj.).
Pouze v ojedinělých případech lze předat dítě na základě písemného vyjádření
zákonného zástupce. Na lístku musí být uvedeno:
Datum
Jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě
Podpis zákonného zástupce, telefon
Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného
souhlasu rodičů - tiskopis "Pověření" vyzvedněte v kanceláři centra.
12
10 NEMOC, ÚRAZ, ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE
Povinností rodičů je:
Přivést děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce (kašel, průjem,
zvracení, zvýšená teplota)
Informovat jednatelky centra o výskytu každého infekčního onemocnění v rodině
(neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění bude
dítě přijato na základě písemného vyjádření lékaře, že návrat dítěte do kolektivu je již
možný
Nepřítomnost dětí musí rodiče včas nahlásit:
Telefonicky na čísle +420 607 601 154
Osobně v kanceláři centra
Pokud personál v průběhu dne zaznamená u dítěte zdravotní potíže (teplotu, zvracení, bolest
břicha aj.), neprodleně informuje rodiče o aktuálním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni si dítě
vyzvednout v co nejbližším časovém intervalu a zajistit mu odpovídající zdravotní péči.
V případě úrazu
Pracovníci centra zajistí dítěti první pomoc
V případě nutnosti následné péče je dítěti zajištěno lékařské ošetření
Zákonní zástupci dítěte jsou neprodleně informováni o aktuálním stavu dítěte
13
11 OSOBNÍ VĚCI DÍTĚTE
Osobní věci dítěte doporučujeme označit, podepsat (pyžamko, bačkorky, aj.), aby nedošlo
k jejich záměně. Oblečení je uloženo v šatně.
Co je potřeba:
Oblečení na hraní do herny a pro pobyt venku
Náhradní spodní prádlo a ponožky, punčocháče
Oblečení na pracovní činnosti (zástěrka)
Kartáček na zuby, kelímek
Bačkůrky s protiskluzovou podrážkou
Pyžamko
Léky aj.
2krát do roka zubní pasta a balík papírových kapesníků
Děti si mohou přinést oblíbenou hračku, avšak personál nezodpovídá za případné poškození
dané věci.
Do centra nenosit:
Řetízky, korálky apod.
Cenné předměty
14
12 VÝMĚNA PYŽAMKA, LŮŽKOVIN
Lůžkoviny: Výměna 1krát za 3 týdny nebo dle potřeby (praní zajišťuje centrum)
Pyžamka: Každý druhý pátek nebo dle potřeby (zajišťuje rodina dítěte)
Ručníky: Děti budou využívat jednorázové papírové ručníky
13 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ
Dítě má právo na:
Individuální přístup
Uspokojení všech svých základních bio-psycho-sociálních potřeb
Respektování vlastního názoru
Rozvíjení všech svých schopností
Emočně kladné prostředí a projevování lásky
Poskytování ochrany a bezpečí
Dítě má povinnost:
Dodržovat pravidla centra, aby neohrozilo sebe ani ostatní
Zacházet s majetkem centra tak, aby nedocházelo k jeho poškozování
Poslouchat pokyny pedagogického pracovníka
Rodiče dětí mají právo na:
Ochranu osobních údajů týkajících se osobního a rodinného života
Informace a poradenskou pomoc v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí
Podílení se na chodu centra (připomínky, náměty)
Úpravu individuálních pravidel stanovených centrem v organizačním řádu
Informace o pedagogických pracovnících (odbornost)
Podání stížnosti
15
Rodiče dětí mají povinnost:
Informovat vedoucího pracovníka o změně osobních údajů dítěte
Dbát na řádnou docházku dítěte a omlouvat jeho nepřítomnost
Předávat dítě výhradně zaměstnancům centra
V případě onemocnění dítěte jej urychleně vyzvednout
Včas platit školné a stravné
Řídit se pokyny organizačního řádu
14 AKCE CENTRA
Informace o připravovaných akcích naleznete na webových stránkách centra či na informační
nástěnce v centru.
16
15 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb dítěte. Rozvoj
jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a centra.
15.1 Věcné podmínky
Centrum má dostatečné prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí
Vybavení tříd je standardní
Centrum disponuje řadou hraček a didaktických pomůcek odpovídajících počtu a věku
dětí
Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru
Všechny vnitřní prostory centra splňují bezpečnostní a hygienické normy (např.
čistota, teplota, osvětlení)
15.2 Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava
Děti nejsou do stravy nuceny
Děti mají dostatek volného pohybu
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku
jednotlivých dětí
Personál centra se chová podle zásad zdravého životního stylu a poskytuje tak dětem
přirozený vzor
17
15.3 Psychosociální podmínky
Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci –
konzultujeme s rodiči
Personál respektuje potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani
naopak znevýhodňováno
Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení
vyplývajících z nutnosti dodržovat v centru řád
Převažují pozitivní pochvaly, hodnocení
15.4 Organizace
Denní řád je dostatečně pružný
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní
pohybové aktivity
Při vstupu dítěte do centra je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru i skupinové činnosti
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a
pracovaly svým tempem
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí
15.5 Řízení centra
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny
Je vytvořen funkční informační systém – webové stránky, nástěnka, e-mail, mobil,
individuální pohovory
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče
18
15.6 Personální zajištění
Veškerý personál splňuje požadovanou kvalifikaci dle platné legislativy, disponuje
zdravotním průkazem a ovládá základy předlékařské první pomoci.
19
16 REŽIM DNE
Volná hra a spontánní činnosti: Děti mají dostatek prostoru pro volnou hru i
spontánní činnost.
Hygiena a sebe obsluha: Hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní
potřeby. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček jsou děti vedeny k samostatnosti,
vzájemné ohleduplnosti a pomoci.
Tělovýchovné prvky: jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne.
Společné stolování: Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebe obsluze, do jídla nejsou
nuceny.
Pobyt venku: Poskytuje dětem poznatky o okolí a především je prostorem k
dostatečnému pohybovému vyžití a uskutečnění vlastních herních záměrů.
Odpočinek a spánek: V době poledního klidu děti odpočívají na lehátkách, tato doba
je kromě odpočinku věnována čtení pohádek. Děti, které nejsou zvyklé chodit po
obědě spát, mají klidový režim.
Komunikace mezi centrem a rodinou: Rodiče mohou i vejít do třídy a podívat se, co
dělá jejich dítě. Podmínkou je přezutí a fakt, že nemají akutní infekční chorobu.
20
17 AKTUÁLNÍ CENÍK
17.1 CENÍK ŠKOLNÉ
DOCHÁZKA 5 DNÍ
CENA ZA MĚSÍC
V TÝDNU
4 hodiny
2. 820,- Kč
5 hodin
3. 450,- Kč
6 – 7 hodin
3. 500,- Kč
8 – 9 hodin
3. 900,- Kč
10 hodin
4. 914,- Kč
11 hodin
5. 460,- Kč
12 hodin
6. 006,- Kč
DOCHÁZKA 4 DNY
CENA ZA MĚSÍC
V TÝDNU
(max. 16 dní/měsíc)
4 hodiny
2. 624,- Kč
5 hodin
3. 200,- Kč
6 – 7 hodin
3. 808,- Kč
8 – 9 hodin
4. 752,- Kč
10 hodin
5. 120,- Kč
11 hodin
5. 456,- Kč
12 hodin
6. 144,- Kč
21
DOCHÁZKA 3 DNY V
CENA ZA MĚSÍC
TÝDNU
(max. 12 dní/měsíc)
4 hodiny
2. 496,- Kč
5 hodin
3. 120,- Kč
6 – 7 hodin
3. 800,- Kč
8 – 9 hodin
4. 644,- Kč
10 hodin
5. 040,- Kč
11 hodin
5. 412,- Kč
12 hodin
5. 760,- Kč
DOCHÁZKA 2 DNY V
CENA ZA MĚSÍC
TÝDNU
(max. 8 dní/měsíc)
4 hodiny
1.760,- Kč
5 hodin
2. 200,- Kč
6 – 7 hodin
2. 408,- Kč
8 – 9 hodin
3. 024,- Kč
10 hodin
3. 280,- Kč
11 hodin
3. 608,- Kč
12 hodin
3. 840,- Kč
22
DOCHÁZKA 1 DEN V
CENA ZA MĚSÍC
TÝDNU
(max. 4 dny/měsíc)
4 hodiny
1.280,- Kč
5 hodin
1.600,- Kč
6 – 7 hodin
2. 240,- Kč
8 – 9 hodin
2. 880,- Kč
10 hodin
3. 200,- Kč
11 hodin
3. 520,- Kč
12 hodin
3. 840,- Kč
NEPRAVIDELNÁ
CENA ZA HODINU
DOCHÁZKA
SVÁTKY:
Krátkodobé hlídání
80,- Kč
Noční hlídání
90,- Kč
Víkendové hlídání
90,- Kč
100% PŘÍPLATEK ZA ŠKOLNÉ/HODINU
Školné je kalkulováno za každou započatou hodinu!!!
23
17.2 CENÍK STRAVA
STRAVA
CENA
Dopolední svačina
15,- Kč
Oběd
38,- Kč
Odpolední svačina
15,- Kč
CELODENNÍ PITNÝ REŽIM ZAJIŠTĚN!!! (V CENĚ STRAVY)
17.3 CENY DALŠÍCH SLUŽEB
Běžný úklid bytu
Generální úklid bytu
Cena služeb je závislá na velikosti uklízené plochy, stupni znečištění, četnosti, použité
technologii a materiálu.
24
18 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1. Autoevaluace mateřské školy. Metodická příručka k vlastnímu hodnocení [online].
Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 44 s. [cit. 2012-12-08]. Dostupné na
WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/AutoevaluaceM%C5%A0_edit_final1-.pdf
2. European report on child injury prevention:
Regional Committee
for Europe.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2008. 98 s. ISBN 978-92-890-4295-6
3. Grivna, M. et. al. Dětské úrazy a možnosti jejich prevence. 1. vydání. Praha: Centrum
úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. 144 s. ISBN 80-239-2063-4
4. Práva dítěte: Úmluva o právech dítěte a její charakteristika, mezinárodní ochrana práv
dítěte a některé další dokumenty, rodina a základy rodinného práva. Sestavil a přeložil
Roman David. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. 175 s. ISBN 807182-076-8
5. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Druhé
vydání [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 28 s. [cit. 2012-12-08].
Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2010/02/Manual_SVP-MS.pdf. ISBN 80-87000-01-3.
6. Prävention von Verletzungen, der häufigsten Todesursache bei Kindern [online].
Kopenhagen: Weltgesundheitsorganization, 2008 [cit. 2011-04-10]. Dostupné na
WWW:
http://test.cp.euro.who.int/document/mediacentre/fs_tacklinginjuries_children_ger.pdf
7. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha:
Výzkumný ústav pedagogický, 2006. 48 s. [cit. 2012-12-08]. ISBN 80-87000-00-5.
Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV2004.pdf
8. Vágnerová, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha:
Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-7178-308-0
25
Download

Organizační řád - Spokojená rodinka sro