CZ
REJSTŘÍK
STRANA
1. OBECNÉ INFORMACE
2
2. ÚVOD
2
3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU
2
4. VÝROBCE
2
2
5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT
3
4.1 Korespondence s výrobcem
6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST
3
6.1 Určení a umístění výstražných štítků
6
7. TECHNICKÉ ÚDAJE
7
7.1 Obecná charakteristika – FIORELLA F300
7
7.2 Obecná charakteristika – FIORELLA F360
8
7.3 Obecná charakteristika – FIORELLA F300EX
9
8. URČENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ
10
9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
11
10. NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY
12
10.1 Spuštění plošiny
12
10.2 Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály
13
10.3 Pohyb plošiny
14
11. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ PLOŠINY V PŘÍPADĚ NOUZE
16
12. ÚDRŽBA
17
12.1 Úklid
17
17
14. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA 20
12.2 Rozvrh údržby
5354001_REV 00_APR_2011
1
CZ
1. OBECNÉ INFORMACE
Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt pro vozíčkáře Fiorella. Tento manuál je nedílnou
a nezbytnou součástí plošiny Fiorella a musí být k dispozici uživateli a oprávněným osobám z důvodu údržby; musí být uschován a používán pečlivě, protože všechna upozornění
obsažená v něm poskytují důležité informace o bezpečnosti ve fázích používání a údržby.
2. ÚVOD
Plošina FIORELLA je navržena s vysokým standardem kvality, funkčnosti a bezpečnosti.
Tento manuál se týká následujících modelů:
Typ
Verze
Legenda
FIORELLA F300
FIORELLA F360
FIORELLA F360EX
LA
RA
IP
SP
LA - rameno na levé straně
RA - rameno na pravé straně
IP – vestavěné čerpadlo
SP – oddělené čerpadlo
3. SYMBOLY
Ukazuje, že je nezbytné být velmi opatrný a vyhnout se tak vážným následkům, které
by mohly způsobit zranění osoby a poškození výrobku.
Ukazatel důležitosti
4. VÝROBCE
FIORELLA S.r.l.
Via Fienilone n.44
Operational office: Via Maccanetto n.39
48015 CERVIA (RA) - ITALY
tel. +39 02898 66 191
mail: [email protected]
4.1 Korespondence s výrobcem
Z jakéhokoliv důvodu v souvislosti se zakoupeným výrobkem se doporučuje obrátit se na
výrobce; uživateli se doporučuje vždy poskytnout tyto informace:
A) Model.
B) Sériové číslo.
C) Rok výroby.
D) Datum nákupu.
E) Podrobné informace o zjištěných problémech.
2
CZ
5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT
Zvedací plošina Fiorella je navržena a vyrobena pro použití cestujícími na invalidním
vozíku jen v mezích, které stanoví technické údaje a při respektování označení bezpečného užívání a údržby uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za
nevhodné a tedy nebezpečné.
Zvedací plošina Fiorella může být instalována jen do vozidel, která patří do kategorie C, jak
stanovuje Evropská norma EN 1756-2:2009: vozidla mezinárodní kategorie M1.
Nestůjte na plošině, když je v chodu.
Je přísně zakázáno používat plošinu pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu.
Je vyloučena jakákoli smluvní odpovědnost a dodatečné uzavření smlouvy s výrobcem za
škody způsobené špatným užíváním a/nebo nedodržováním pokynů výrobce.
Nepoužívejte Fiorellu bez odpovídajícího osvětlení nástupní
plošiny.
Nikdy nenechávejte vozidlo s rozloženou plošinou bez
dozoru. Po použití plošiny ji vždy vypněte a dveře vozidla
zavřete.
Je zakázáno používat Fiorellu pro zvedání zboží.
6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST
Vždy dodržujte následující pravidla:
Osoby, které nejsou obeznámené s obsahem této uživatelské příručky nebo fungováním a údržbou zvedací plošiny Fiorella, by ji neměly používat.
Nedovolte žádné osobě, hlavně dětem, stát v cestě plošině, když je v chodu.
DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME zkontrolovat všechna bezpečnostní zařízení (viz
bod 9) a varování / informační štítky (viz bod 6.1 a 14) před každým použitím. V
případě poruchy, nedostatku štítků nebo jakékoliv jiné odchylky, prosím, okamžitě
kontaktujte výrobce nebo nejbližší servisní středisko. Jakékoli selhání nebo špatné
fungování bezpečnostních zařízení může způsobit zranění osoby, škody na majetku
nebo poškození výrobku.
DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, aby se nikdo nepokoušel o úpravy nebo opravy,
jiné než ty uvedené v tomto návodu. Jen odborní pracovníci pověření výrobcem
mají odpovídající kvalifikaci, aby správně upravili či opravili zvedací plošinu Fiorella.
Před uvedením do provozu se ujistěte, že nejsou uvedeny žádné odchylky na LCD
displeji nebo zvukovým výstražným systémem. Přečtěte si, prosím, pozorně odstavec 10.2, pokud se objeví slovní nebo zvuková výstraha.
3
CZ

Before operating
Fiorella Fiorella
lift, ensuresethat
the handbrake
is engaged,
the vehiclevozidlo
is on level
Před
použitím
zvedacítheplošiny
ujistěte,
že ruční
brzda jethat
zatažena,
je
ground,
thatvozidlo
the vehicle
does not
obstruct nebo
traffic or
constitute any danger
fornebezpečí
people. Operating
rovně na
zemi,and
a že
nebrání
provozu
nepředstavuje
žádné
pro lidi.
Fiorella
lift when když
the vehicle
is parked
on unlevel
ground can
be dangerous.
Použití the
plošiny
Fiorella,
vozidlo
parkuje
na nerovném
povrchu,
může být nebezpečné.
NO
NO
Před každým použitím se ujistěte, že plošina je správně nastavena tak, aby byla ve
 Before every use, ensure that the platform is properly adjusted to keep the platform in a level,
vodorovné
poloze.
horizontal position.
Abyste snížili míru nebezpečí mimo vozidlo, musí provozovatel/obslužný pracovník běreduce risk
to people
property outside
the vehicle,
the operatoruvedené
must always
the níže.
safety
hemTopohybu
plošiny
vždyorrespektovat
bezpečné
vzdálenosti
narespect
obrázku
distances shown in the picture below during the lift’s movement.
The Fiorella lift is designed with side rails and rollstops to prevent the
Zvedací
plošina Fiorella je navržena s bočními kolejnicemi a nájezdovými prahy, aby se
wheelchair from falling off the platform. Despite these features, we
zabránilo
spadnutí vozíku z plošiny. Navzdory těmto vlastnostem doporučujeme, aby opatrecommend that caretakers always monitor the lift when a disabled
rovatelé
plošinu
sledovali vždy, když je na ní osoba na vozíku.
wheelchair user is on the platform.
For additional safety, we also recommend the following:
Pro
doporučujeme
také následující:
 zvýšení
Users withbezpečnosti
manual wheelchairs
or power wheelchairs
with rear-wheel-drive should back onto
the platform. The smaller front wheels on these types of wheelchairs are far less likely to roll
Uživatelé s mechanickými
vozíky nebo elektrickými vozíky s náhonem na zadní kola by
over the front rollstops of the lift.
měli být zadní částí vozíku k plošině. Menší přední kola na těchto typech vozíků se s daleko menší pravděpodobností dostanou přes přední nájezdové prahy plošiny.
4
4
CZ
Když je zvedací plošina Fiorella v provozu, vždy dávejte pozor, aby byly brzdy vozíku
zataženy a aby vozík stál v poloze znázorněné na obrázku níže. Vždy dbejte na to, aby se
vozík
nájezdového
prahu.
Jakýkoli
zásah
z nájezdových
prahů
nedotýkal
While operate
the Fiorella lift,
always
pay attention
thatdo
thejednoho
wheelchair
brakes are pulled
andmůže
that
způsobitit stands
poškození
výrobku
a in
představovat
nebezpečí
pro
osobunot
natovozíku.
in position
shown
the figure below.
Always pay
attention
touch the two rollstops
with the wheelchair. Any interference with one of the rollstops may cause a damage to the product
and constitute a danger for the person in a wheelchair.
NO
NO
YES
Opatrovatelé
obslužní
pracovníci
byposition
měli udržovat

Caretakers ornebo
lift operators
should
maintain the
illustrated pozici
below toznázorněnou
provide ample clearance
níže,
abylift.měla plošina dostatek vůle.
for the
Fiorella F300/360/360EX TD LA/IP/SP
Fiorella
F300/360/360EX LA/IP/SP
Fiorella F300/360/360EX TD RA/IP/SP
Fiorella
F300/360/360EX RA/IP/SP
5
5
CZ
Vždy ověřte, že zadní nájezdový práh (rR) a přední nájezdový práh (fR) se během pohybu
Check
always
that the rear rollstop (rR) and front rollstop (fR), anti-roll devices, raise properly
plošiny
zvedají
správně.
during
the movement
of the
Check
always that
the platform.
rear rollstop (rR) and front rollstop (fR), anti-roll devices, raise properly
during the movement of the platform.
Zadní aRear
přední
prahy
vertikálně
zvednuté
andnájezdové
front rollstops
raised
vertically
Rear and front rollstops raised vertically
rR
rR
fR
fR
The rear
rollstop (rR)
is used
the wheelchair
from
rolling slowly
off the
platform. Nemyslí
It is not
Zadní
nájezdový
práh
(rR)toseprevent
používá,
aby vozíku
zabránil
pomalu
sjetthe
z plošiny.
The rear
(rR) is movement
used to prevent
wheelchair from rolling slowly off the the platform. It is not
intended
torollstop
stop sudden
of vozíku.
thethe
wheelchair.
se
tím
zastavení
náhlého
pohybu
Vyvarujte se náhlých pohybů vozíku, když je na
intended
to stop
sudden movement
of the wheelchair.
Avoid
sudden
movements
of the wheelchair
when on the lift platform.
plošině.
Avoid sudden movements of the wheelchair when on the lift platform.
the caserizik
of risks
associated
with sudden
movements
of na
the plošině,
wheelchair
the platform,
it is important
VInpřípadě
spojených
s náhlými
pohyby
vozíku
jeon
důležité
ukotvit
the case of
associated
withvehicle
sudden
movements
of the
wheelchair
on
the platform,
it isvozík
important
to In
anchorage
therisks
wheelchair
at the
before
any other
operation.
ve vozidle
před
jakýmkoli
dalším
provozem.
to anchorage the wheelchair at the vehicle before any other operation.
Nepoužívejte
plošinu
Fiorella
těžším
nežkg).
600 liber (300 kg).
Do not usezvedací
the Fiorella
F300TD
lift withF300
a loads nákladem
heavier than 660
lbs (300
Do not use the Fiorella F300TD lift with a load heavier than 660 lbs (300 kg).
Nepoužívejte zvedací plošinu Fiorella F360 nebo Fiorella F360EX s nákladem těžším než
Do not use the Fiorella F360TD lift or Fiorella F360EX TD lift with a load heavier than 794 lbs (360 kg).
794 liber
(360
Do not
usekg).
the Fiorella F360TD lift or Fiorella F360EX TD lift with a load heavier than 794 lbs (360 kg).
Before
maintenance
on na
the plošině
Fiorella platform
lift,přečtěte
please read
paragraphodstavec
12
Než
budeteperforming
provádětany
jakoukoli
údržbu
Fiorella,
si, prosím,
12
Before performing any maintenance on the Fiorella platform lift, please read paragraph 12
(“Maintenance”).
(„Údržba“).
(“Maintenance”).
6.1. IDENTIFICATION AND LOCATION OF THE WARNING LABELS:
IDENTIFICATION
AND
LOCATION OFŠTÍTKŮ
THE WARNING LABELS:
6.1.6.1.
URČENÍ
A UMÍSTĚNÍ
VÝSTRAŽNÝCH
Fiorella
liftlift
contains
Fiorella
containsthe
thefollowing
followingwarning
warninglabels
labelsand
andinformation:
information:
Zvedací plošina Fiorella má následující výstražné štítky a informace:
READ
CAREFULLY
THE
OPERATOR’S
MANUAL
READ
CAREFULLY
THE
OPERATOR’S
MANUAL
Čtěte
pozorně
Návod
k použití
Dávejte
pozorTO
na
ruce
PAYATTENTION
ATTENTION
TO
THE
HANDS
PAY
THE
HANDS
Fiorella
F300/360/360EX
RA/IP/SP
Fiorella
F300/360/360EX
RA/IP/SP
Fiorella
F300/360/360EX
TDTD
RA/IP/SP
66
6
Fiorella
F300/360/360EX
TD
LA/IP/SP
Fiorella F300/360/360EX
F300/360/360EX
TDLA/IP/SP
LA/IP/SP
CZ
7. TECHNICKÉ ÚDAJE
7. TECHNICAL DATA
Model
7.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA – FIORELLA F300
7.1 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F300TD
Mod. F300 LA/RA/IP
MODEL Overall
šířka
Celkoválift
plošiny width
Celkoválift
výška
zdviže
(složená
pozice)
Overall
height
(stOwed
pOsitiOn
)
UžitnáplatfOrm
šířka plošiny
(Max)
Usable
width
(max)
UžitnáplatfOrm
délka plošiny
(Max)
Usable
length
(max)
vzdálenost
od země
mMax.
aximUm
flOOr-tOrampy
-grOUnd
pOwer
Síla
mMotor
OtOr
mMaximální
ax speed ascent
/descent
rychlost
stoupání/klesání
mMaximální
ax lOad capacity
nosnost
lift
weight
Váha
plošiny
Mod. F300 LA/RA/SP
F300TD LA/RA/IP
1170 mm (46.06”)
1035 mm (40.75”)
714 mm (28.11”)
1030 mm (40.55”)
690 mm (27.16”) Electro-hydraulic
12V DC / 58A 0,06 m/s
300kg / 660lbs
114kg / 251 lbs
F300TD LA/RA/SP
995 mm (39.17”)
995 mm (39.17”)
1170 mm (46.06”)
1035 mm (40.75”)
1035 mm (40.75”)
1035 mm (40.75”)
714 mm (28.11”)
714 mm (28.11”)
714 mm (28.11”)
1030 mm (40.55”)
1030 mm (40.55”)
1030 mm (40.55”)
690 mm (27.16”)
690 mm (27.16”)
690 mm (27.16”)
Electro-hydraulic
Electro-hydraulic
Electro-hydraulic
12V DC / 58A 12V DC / 58A
12V DC / 58A
0,06 m/s
0,06 m/s0,06 m/s
300kg / 660lbs
300kg / 660lbs300kg / 660lbs
123kg / 271 lbs
123kg / 271114kg
lbs / 251 lbs
control
panel
integrated kontrolní
on the switchboard
Control: through
Kontrola:
přes
integrovaný
panel na rozvaděči
When je
theplošina
lift is folded
and switched
off, every
6 hours
the hydraulic
pump is čerKdyž
složená
a vypnutá,
každých
6 hodin
se hydraulické
padlo
aktivuje
s, aby
zabránilo
nepatrnému
plošiny
activated
for 0.5 na
sec,0,5
to avoid
these
platform
slightly
unfold duringrozložení
long non usage.
z důvodu dlouhého nepoužívání.
7.1.1 LIFT
DIMENSIONS
- STOWED
POSITION: pozici
7.1.1
Rozměry
plošiny
ve složené
Mod. F300
LA/RA/SP:
Mod.
F300TD
LA/RA/SP:
Mod. F300
LA/RA/SP:
Mod.
F300TD
LA/RA/SP:
Mod.
LA/RA/IP:
Mod.F300
F300TD
LA/RA/IP:
Mod.
F300TD
LA/RA/IP:
Mod. F300
LA/RA/IP:
7.1.2 PLATFORM
7.1.2
RozměryDIMENSIONS
rozložené- OPEN
plošiny
7
7
CZ
7.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA – FIORELLA F360
7.2 GENERAL CHARACTERISTICSMod.
- FIORELLA
F360TD
Model
F360 LA/RA/IP
MODEL
Celkoválift
šířka
plošiny Overall
width
Celkoválift
výška
zdviže
(složená
pozice))
Overall
height
(stOwed
pOsitiOn
UžitnáplatfOrm
šířka plošiny
(Max)
width
(max)
Usable
UžitnáplatfOrm
délka plošiny
(Max)
Usable
length
(max)
Max. vzdálenost
od země
maximUm
flOOr-tOrampy
-grOUnd
pOwer
Síla
mOtOr
Motor
max
speed ascent
/descent
Maximální
rychlost
stoupání/klesání
max lOad capacity
Maximální nosnost
lift weight
Váha plošiny
1170 mm (46.06”)
1035 mm (40.75”)
714 mm (28.11”)
1030 mm (40.55”)
690 mm (27.16”) Electro-hydraulic
12V DC / 58A 0,06 m/s
360kg / 794lbs
116kg / 256 lbs
Mod. F360 LA/RA/SP
F360TD LA/RA/IP
F360TD LA/RA/SP
995 mm (39.17”)
995 mm (39.17”)
1170 mm (46.06”)
1035 mm (40.75”)
1035 mm (40.75”)
1035 mm (40.75”)
714 mm (28.11”)
714 mm (28.11”)
714 mm (28.11”)
1030 mm (40.55”)
1030 mm (40.55”)
1030 mm (40.55”)
690 mm (27.16”)
690 mm (27.16”)
690 mm (27.16”)
Electro-hydraulic
Electro-hydraulic
Electro-hydraulic
12V DC / 58A
12V DC / 58A 12V DC / 58A
0,06 m/s
0,06 m/s0,06 m/s
360kg / 794lbs
360kg / 794lbs
360kg / 794lbs
125kg / 276 lbs
125kg / 276 lbs
Control: through control panel integrated on the switchboard
116kg / 256 lbs
Kontrola: přes integrovaný kontrolní panel na rozvaděč
When the
lift is folded
and switched
off, every
6 hours
the hydraulic
pump is čerKdyž
je plošina
složená
a vypnutá,
každých
6 hodin
se hydraulické
padlo
aktivuje
na 0,5
s, aby
zabránilo
nepatrnému
plošiny
activated
for 0.5 sec,
to avoid
these
platform
slightly
unfold duringrozložení
long non usage.
z důvodu dlouhého nepoužívání.
7.2.1 LIFT
DIMENSIONS
- STOWED
POSITION:pozici
7.2.1
Rozměry
plošiny
ve složené
88
Mod.F360
F360TD
LA/RA/SP:
Mod.
LA/RA/SP:
Mod.
LA/RA/IP:
Mod.F360
F360TD
LA/RA/IP:
Mod.
LA/RA/IP:
Mod.F360
F360TD
LA/RA/IP:
Mod.
F360TD
LA/RA/SP:
Mod. F360
LA/RA/SP:
7.2.2 PLATFORM
7.2.2
RozměryDIMENSIONS
rozložené- OPEN
plošiny
CZ
7.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA – FIORELLA F360 EX
Model
Mod. F360EX LA/RA/IP
Mod. F360EX LA/RA/SP
1220 mm (48.03”)
1050 mm (41.34”)
7.3 GENERAL CHARACTERISTICS - FIORELLA F360EX TD
Celková šířka plošiny MODEL
Celková výška zdviže (složená pozice)
Overall lift width
šířka plošiny (Max)
OUžitná
verall lift height (stOwed pOsitiOn)
plošiny
(Max)
sable délka
platfOrm
width
(max)
UUžitná
od(m
země
sablevzdálenost
platfOrmrampy
length
ax)
UMax.
mSíla
aximUm flOOr-tO-grOUnd
pMotor
Ower
mMaximální
OtOr
rychlost stoupání/klesání
mMaximální
ax speed ascent/descent
nosnost
max lOad capacity
Váha plošiny
lift weight
1040 mm (40.94”)
765 mm (30.12”)
1075mm (42.32”)
690 mm (27.16”) Electro-hydraulic
12V DC / 58A 0,06 m/s
360kg / 794lbs
129kg / 284 lbs
F360EX TD LA/RA/IP
F360EX TD LA/RA/SP
1040mm (40.94”)
1050 mm (41.34”)
1220 mm (48.03”)
765 mm (30.12”)
1040 mm (40.94”)
1040 mm (40.94”)
1075 mm (42.32”)
765 mm (30.12”)
765 mm (30.12”)
690 mm (27.16”)
1075 mm (42.32”)
1075 mm (42.32”)
Electro-hydraulic
690 mm (27.16”)
690 mm (27.16”)
12V DC / 58A Electro-hydraulic
Electro-hydraulic
12V DC / 58A
0,06 m/s
12V DC / 58A
0,06 m/s
0,06 m/s360kg / 794lbs
360kg / 794lbs
360kg / 794lbs
129kg / 284 lbs
140kg / 309 lbs
140kg / 309 lbs
Kontrola:
přes
integrovaný
panel na rozvaděči
Control:
through
control
panel
integratedkontrolní
on the switchboard
Když je plošina složená a vypnutá, každých 6 hodin se hydraulické
When
the lift isaktivuje
folded and
off, every
6 hours the
hydraulic pump
is
čerpadlo
naswitched
0,5 s, aby
se zabránilo
nepatrnému
rozložení
activated
forz důvodu
0.5 sec, to dlouhého
avoid the platform
slightly unfold during long non usage.
plošiny
nepoužívání.
7.3.1
DIMENSIONS
- STOWED
7.3.1LIFT
Rozměry
plošiny
ve POSITION:
složené
Mod.
LA/RA/SP:
Mod.F360EX
F360EX
TD LA/RA/SP:
Mod.
F360EX
LA/RA/IP:
Mod.
F360EX
TD LA/RA/IP:
pozici
Mod. F360EX LA/RA/SP:
Mod. F360EX LA/RA/IP:
7.3.2
RozměryDIMENSIONS
rozložené- OPEN
plošiny
7.3.2 PLATFORM
99
CZ
8. IDENTIFICATION
OF THE MAIN
COMPONENTS
8. URČENÍ HLAVNÍCH
ČÁSTÍ
A
C
B
D
F
E
G
G
E
F
C
H
I
I
H
L
C
L
L1
N
L2
O
L3
L4
A.
A. Držadlo
Držadlo A.
h
andle
B.
Hlavní rameno
L. Kontrolní
panel
B. main arm
C.
čerpadla C. Páka
Páka ručního
ručního
C. handčerpadla
pUmp lever
D.
Základna
D.
s
UppOrt
L2. Tlačítko na snížení plošiny
E. frOnt rOllstOp
E.
práh E. Přední
Přední nájezdový
nájezdový
F. platfOrmpráh F.
secOndary
L4.Plošina
Tlačítkog.na
zavřeníarm
plošiny
h. signal led
G.
G. Vedlejší
VedlejšíI.rameno
rameno
rear rOllstOp
H.
Signalizační
LED
N. Tlačítko ON/OFF
VYSVĚTLIVKY
VYSVĚTLIVKY
L.
panel
INDEX
B. Kontrolní
Hlavní rameno
L. cOntrOl
panel
Tlačítko
na otevření
plošiny
L1. L1.
Tlačítko
na otevření
plošiny
L1. bUttOn Open platfOrm
L2.
Tlačítko
na
snížení
plošiny
D.L2.Základna
bUttOn lOwer platfOrm
L3.
Tlačítko
na
zvednutí
plošiny
L3.
b
UttOn
raise platfOrm
L3. Tlačítko na zvednutí plošiny
L4.L4.
bUttOn
clOse platfOrm
Tlačítko
na
zavření
plošiny
m.F.dPlošina
isplay
M.
Displej
n.M.
bUttOn
On/Off
Displej
O.N.switchbOard
bOdy
Tlačítko ON/OFF
H. Signalizační LED
O.
rozvodné
desky
O. Kryt
Rozvodná
deska
COmPOnEnTS nOT IDEnTIFIED In ThE ILLuSTRATIOn
I.
práh
I. Zadní
Zadní nájezdový
nájezdový
práh
fUse
80a (lOcated in the engine cOmpartement, near tO the battery)
1
Součásti
Součásti nenaznačené
nenaznačené na
na obrázku
obrázku
1
1
10
10
Pojistka
80A(umístěno
(umístěnov prostoru
v prostorumotoru,
motoru,blízko
blízkobaterie)
baterie)
Fuse 80A
CZ
9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
9.SAFETY
SAFETYDEVICES
DEVICES
9.
Použití
bezpečnostních
zařízení
je striktně
vyžadováno;
nikdy
by
The
use
safety
devices
is strictly
required;
should
never
be
removed
The
use
of of
safety
devices
is strictly
required;
theythey
should
never
be removed
or or
neměla být odstraněna ani porušena.
tampered.
tampered.
Při
jejich
změně
nebo
nepoužívání
bude
odpovědFor
their
alteration
non
use,
liability
of the
manufacturer
will
For
their
alteration
or or
non
use,
anyany
liability
of(neuposlechnutí)
the
manufacturer
will
fall. fall.
nost výrobce snížena.
AAsafety
byby
thethe
following
devices:
safetyuse
useisisguaranteed
guaranteed
following
devices:
Bezpečné
užívání
jeensure
zaručeno
následujícími
The
devices
safe
use
of of
thethe
lift:lift:zařízeními:
Thefollowing
following
devices
ensure
safe
use
Následující
zařízení
zajišťují
bezpečné
použití
plošiny:
This
device
prevents
the
possible
close
in vertical
position
of the
11- - Open
Openplatform
platformsensor:
sensor:
This
device
prevents
the
possible
close
in vertical
position
of the
1Senzory otevření
plošiny:
zařízení
plošiny ve svislé
platform
first
folded Toto
thethe
front
part
ofzabrání
itself
(seemožnému
paragraphzavření
10.3).
platformwithout
withouthaving
having
first
front
part
of itself
10.3).
poloze,
aniž
by nejprve
bylafolded
složena
přední
část
(viz(see
bodparagraph
10.3).
2-
Anti crushing sensor: Prevents movement of the platform should an obstacle or body part be
- Anti proti
crushing
sensor: Prevents
movement
the platform
should
an obstacle
or část
body těla
part be
2-2Senzor
zmáčknutí:
Zabraňuje
pohybu of
plošiny,
pokud
je překážka
nebo
placed
arm
and
secondary
arm.
umístěna
mezi the
hlavním
aarm
vedlejším
ramenem.
placedbetween
between
themain
main
and
secondary
arm.
33- - Handle
totooperate
the
hand
pump:
Allows
manual
useuse
of the
platform
inv the
event
of
electrical
3-Páka
ručního
ovládání
čerpadla:
Umožňuje
ruční
použití
plošiny
případě
selhání
Handle
operate
the
hand
pump:
Allows
manual
of the
platform
in the
event
of electrical
elektřiny (viz bod 11).
failure
11).
failure(see
(seeparagraph
paragraph
11).
4- Přední nájezdový práh (ochranné zajištění proti spadnutí): Zabraňuje nebezpečí
4 - Font rollstop
(anti rollna
protection
device)
: Prevents
danger
of feet crushing
ofpodlahy
the person
in
zmáčknutí
osoby
invalidním
vozíku,
když the
plošina
dosáhne
úrovně
vozi4 - Fontnohou
rollstop
(anti roll protection
device)
: Prevents
the danger
of feet
crushing
of the person
in
dla.
the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor.
the wheelchair when the platform reaches the level of the vehicle floor.
5-Zadní
nájezdový
práh
(ochranné
zajištění
proti
spadnutí):
Zabraňuje
a
rollstop (anti
roll protection
device):
Prevent
slow
and involuntary
rolls of pomalému
the wheelchair
5 - Rear
5 - Rear rollstop
(anti roll protection
Prevent (při
slowmanipulaci
and involuntary
rolls of the wheelchair
samovolnému
sjetí invalidního
vozíkudevice):
mimo plošinu
s vozíkem).
outside the platform, during the handling of the wheelchair.
outside the
platform, during
the handling
of the
wheelchair.
6-Senzor
hmotnosti:
Zabraňuje
pohybu
plošiny
při zatížení vyšším než 300 kg / 660 lbs
6 - typ
Weight
sensor:
Prevents
movement
when
load isF360TD
more than
kg / 660lbs
(pro
Fiorella
F300
TD) nebo
360 kgof/ the
794platform
lbs (pro
typ the
Fiorella
a 300
F360EX
TD).
6-
Weight sensor: Prevents movement of the platform when the load is more than 300 kg / 660lbs
(for Fiorella
F300TD
lift) or 360
kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift).
7-LED
dioda
pro plošinu
v provozu.
(for Fiorella F300TD lift) or 360 kg / 794 lbs (for Fiorella F360TD and F360EX TD lift).
7 - Signal signál
led for platform
in use.v provozu.
8-Zvukový
pro plošinu
7 - Signal led for platform in use.
8 - Audio signal for the platform in use.
8 - Audio signal for the platform in use.
4-4-Přední
nájezdový práh
frOnt rOllstOp
4- frOnt rOllstOp
1-1-Senzory
otevření
plošiny
Open platfOrm
sensOr
1- Open platfOrm sensOr
5-Zadní
nájezdový
5- rear
rOllstOp práh
5- rear rOllstOp
7-LED
7- led
7- led
3-Páka
ovládání
3handleručního
tO Operate
the hand čerpadla
pUmp
2- Senzor
proti zmáčknutí
2- anti crUshing
sensOr
2- anti crUshing sensOr
5-Zadní
nájezdový práh
5- rear rOllstOp
5- rear rOllstOp
3- handle tO Operate the hand pUmp
4- frOnt rOllstOp
4- Přední nájezdový
práh
4- frOnt rOllstOp
9
11
11
9
11
10.1 Starting the lift
CZ
10. NÁVOD NA PROVOZ PLOŠINY
Before lift operation, read carefully the paragraph 6 “Warnings and safety”
10.1 Spuštění plošiny
The Fiorella lift can be turned on using the button on the control display.
Přečtěte si pozorně bod 6 „Bezpečnost a varování“ než uvedete plošinu do chodu.
Plošinu Fiorella můžete zapnout stisknutím tlačítka na kontrolním displeji.
TLAČÍTKO ON/OFF
LCD DISPLAY
ON/OFF BUTTON
(ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
Rozložení plošiny je signalizováno výstražným světlem (umístěným na okrajích plošiny) a
zvukovým
zařízením.
Platform
deployment
is signalled by a warning light (located on the edges of the platform) and an
Po zapnutí plošiny zobrazí LCD displej informace, díky kterým provede obslužnou osobu
audioužíváním
device. výrobku.
After turning on the lift, the LCD will display information to guide the operator through proper product
usage.
Informace o použití plošiny, které se na LCD displeji objeví:
a) Počáteční
hlášení:
„Vypněte
motor
zatáhněte ruční brzdu.“
Lift usage
information
appears
on the
LCDa display:
b) Během provozu plošiny LCD displej ukazuje průběh procesu, jak se
a) plošina
Start-up
message:
“Turn off the engine and pull the hand brake”.
skládá
a rozkládá.
Varovné
zprávy vyzvou
uživatele
provedení
b) c)During
lift operation,
the LCD
displaysk progress
of určité
the lift operace
as it stows(např.
or deploys.
ručně složit plošinu předtím, než je zaklopena).
c) Warning messages prompt the user to perform a particular operation (such
d) Když se plošina zapne v pravém dolním rohu LCD displeje se
zobrazí
počet folding
cyklů vykonaných
instalace
nebo posledního
as manually
the platformod
before
it is stowed)
.
přenastavení.
d) When the lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown
the number of cycles performed since the installation or the last reset.
12
CZ
10.2 Vizuální zprávy a/nebo zvukové signály
Následující sekce obsahuje informace o všech vizuálních a zvukových signálech zvedací
plošiny Fiorella.
Informační zprávy na displeji:
Pokyny při spuštění: „Vypněte motor a zatáhněte ruční brzdu.“
Údaje o činnosti, kterou plošina právě provádí (platform being raised - plošina se
právě zvedá, platform being lowered - plošina sjíždí dolů, atd.)
Pokyny k provedení určité operace (např. ručně složit plošinu předtím, než je
zaklopena).
Informační zprávy na displeji se zvukovým doprovodem:
Varování o intervalu údržby (1 rok nebo 5000 cyklů)
Zvukové výstražné signály:
Pohyb plošiny je vždy doprovázen zvukovým výstražným signálem. Signál je
zvláště důležitý, když je plošina rozestavěna na chodníku (ke snížení rizika srážky
s chodci).
Výstražné zprávy na displeji se zvukovým doprovodem:
Pokud se na LCD displeji zobrazí zpráva „CRUSHING“ („ZMÁČKNUTÍ“) (doprovázená zvukovým signálem) znamená to, že selhání bylo zaznamenáno zařízením
„proti zmáčknutí“ (viz bod 9). To nastane, když je plošina otevřena vodorovně na
úrovni podlahy vozidla. Toto zařízení plošině brání se zaklopit dříve, než obslužná
osoba ručně sklopí přední část plošiny. 13
CZ
10.3 Pohyb plošiny
10.3 Movimentation of the platform
mentation of the platform
tation of the platform

Before using the Fiorella lift, please carefully read Paragraph 6, “WarPřed použitím
plošiny
Fiorella
si,
prosím, 6,
pozorně přečtěte bod 6,
efore using the Fiorella
lift, please
carefully
readand
Paragraph
nings
Safety”. “Ware using the Fiorella
lift, please
carefully
read Paragraph
6, “War
„Varování
a bezpečnost“.
nings and
Safety”.
nings and Safety”.

Lowering
ing

a. From
the vertical position (fig.1), deploy the platform to the vehicle floor level
Spuštění
he vertical
position
deploy
the
to the vehicle
floor level
D
)URPWKHYHUWLFDOSRVLWLRQ¿JGHSOR\WKHSODWIRUPWRWKHYHKLFOHÀRRUOHYHO
(fig.2)
by(fig.1),
pushing
button
platform
on to
thethe
control
panel.
When
platform reaches
ertical a.
position
(fig.1),
deploy
the
platform
vehicle
floor
levelthe
Ze
svislé
polohy
(obr.
1)
uveďte
plošinu
na
úroveň
podlahy
vozidla
(obr. 2) stisknutím
y pushing button
on
the
control
panel.
When
the
platform
reaches
¿JE\SXVKLQJEXWWRQRQWKHFRQWUROSDQHO:KHQWKHSODWIRUPUHDFKHV
the na
vehicle
floor
levelpanelu.
it panel.
stopsKdyž
automatically.
ushing tlačítka
button
onovládacím
the control
When
the dosáhne
platform úrovně
reaches
plošina
podlahy vozidla, automaicle floor
level
it stops automatically.
WKHYHKLFOHÀRRUOHYHOLWVWRSVDXWRPDWLFDOO\
ticky
se
zastaví.
floor level it stops automatically.
Fig.1
Obr.1

Fig.2
Fig.2
Fig.2
Obr.2

E 0DQXDOO\XQIROGWKHUHDUSDUWRIWKHSODWIRUP¿J
b.b.Vyklopte
část
(obr.3).
Lowerručně zadní
the platform
to platformy
the ground
(fig.3) by pushing button on the control
F /RZHUWKHSODWIRUPWRWKHJURXQG¿JE\SXVKLQJEXWWRQRQWKHFRQWURO
the
platform
to
the
ground
(fig.3)
by
pushing
button
onovládacím
the control
panel
(the
rear
rollstop
lowers
automatically
when
the
platform
touches
the ground
c. Spusťte
plošinu k zemi
4) stisknutím
tlačítka na
panelu. (zadní
e platform
to the ground
(fig.3) (obr.
by pushing
button
on the
control
SDQHOWKHUHDUUROOVWRSORZHUVDXWRPDWLFDOO\ZKHQWKHSODWIRUPWRXFKHVWKHJURXQG
(the
rear
rollstop
lowers
automatically
when
the
platform
touches
the
ground
nájezdový
práh
se
dolů
spustí
automaticky,
když
se
plošina
dotkne
země,
zatímco
přední
while
front rollstopwhen
is lifted).
rear rollstopZKLOHWKHIURQWUROOVWRSLVOLIWHG
lowersthe
automatically
the platform touches the ground
nájezdový
práh
je
pozvednutý).
he front
rollstop
is lifted).
front
rollstop
is lifted).

Obr.3
Fig.3
14

14
Fig.3
Fig.3
Fig.3

Obr.4
CZ
Zvednutí
Raising

c.
Raise
the platform
the ground
until to
the vehicle
G
5DLVHWKHSODWIRUPIURPWKHJURXQG)LJXQWLOWRWKHYHKLFOHÀRRUOHYHO¿J
d. Zvedněte
plošinufrom
ze země
(obr. 5), (Fig.4)
až na úroveň
podlahy
vozidlafloor
(obr.level
6), (fig.5),
stisknutím
tlačítka
na
ovládacím
panelu
(zadní
nájezdový
práh
se
zvedne
automaE\SXVKLQJEXWWRQRQWKHFRQWUROSDQHOWKHUHDUUROOVWRSOLIWVDXWRPDWLFDOO\
by pushing
button
on the control panel (the rear rollstop lifts automatically
ticky,ZKHQWKHSODWIRUPLVUDLVHGZKLOHWKHIURQWUROOVWRSUHPDLQVUDLVHG:KHQWKH
když se zvedne plošina, zatímco přední nájezdový práh zůstane zvednutý). Když
the platform is raised while the front rollstop remains raised). When the
g when
plošina dosáhne úrovně podlahy vozidla, automaticky se zastaví (přední nájezdový práh se
SODWIRUPUHDFKHVWKHYHKLFOHÀRRUOHYHOLWVWRSVDXWRPDWLFDOO\WKHIURQWUROOVWRS
reaches
vehicle
floor
level,
it stops
automatically
(the front rollstop
se theplatform
platform
fromsníží,
thethe
ground
(Fig.4)
until
toúroveň
the
vehicle
floor
level (fig.5),
automaticky
když
plošina
dosáhne
podlahy
vozu).
ORZHUVDXWRPDWLFDOO\ZKHQWKHSODWIRUPUHDFKHVWKHYHKLFOHÀRRUOHYHO
lowers
automatically
when
the
platform
reaches
the
vehicle
floor
level).
pushing button
on the control panel (the rear rollstop lifts automatically
en the platform is raised while the front rollstop remains raised). When the
form reaches the vehicle floor level, it stops automatically (the front rollstop
ers automatically when the platform reaches the vehicle floor level).
Fig.4Obr.5

Fig.5
Obr.6

Fig.5
e. Zaklopte ručně přední část platformy (obr.7)
d. Raise the platform into the vertical position (fig.6) by pushing button
H 0DQXDOO\IROGFORVHWKHSODWIRUP¿J
control panel.
on the
aise theI
into
the vertical
pushing tlačítka
button na
on the
f. platform
Zvedněte
plošinu
do svisléposition
polohy (fig.6)
(obr. 8)by
stisknutím
ovládacím panelu
5DLVHWKHSODWIRUPLQWRWKHYHUWLFDOSRVLWLRQ¿JE\SXVKLQJEXWWRQ
ontrol panel.FRQWUROSDQHO
Fig.6

Obr.7

Obr.8
Fig.6
15
15
15

This section contains instructions for a proper cleaning and maintenance.
The maintenance of annual check, or every 5000 cycles of operation, and the
repairs should be performed only by personnel authorized by the manufacturer. Any CZ
action brought to the product without the authorization of the manufacturer or the
lack of proper
maintenance
may void theNOUZE
warranty and causes dangerous operating
11.
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
PLOŠINY
V PŘÍPADĚ

conditions..

Before any maintenance turn off Fiorella lift through the switch ON/OFF on the
Před pokusem o ruční ovládání plošiny Fiorella ji nejprve vypněte

control panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the
tlačítkem ON / OFF (viz bod 8) a dávejte pozor na varování a bezpeč
fuse of 80Ah located close to the vehicle battery.
nostní opatření obsažená v bodě 6 - „Varování a bezpečnost“.

Before
performing
any check
maintenance,
the platform jen
shallrukou.
be supported
S olejovým
ventilem
by or
mělo
být manipulováno
Žádné
firmly
and properly.
nástroje
nejsou potřebné.
V případě selhání elektřiny může být s plošinou manipulováno ručně. Řiďte se pokyny
níže:

A) Abyste spustili plošinu dolů:


1: Otočte
olejovým ventilem proti směru hodinových ručiček (umístěn za rozvaděčem - viz obrázek
níže). Plošina bude pomalu klesat k zemi, aniž by osoba na vozíku byla
n 
BATTERY
v nebezpečí.
FUSE 80 Ah
VENTIL on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position

Indicative picture: the position of the OLEJOVÝ
fuse
can vary depending
of the fuse is always close to the vehicle battery.
4
12.1 Cleaning
The protection of surfaces of Fiorella lift metal painted is obtained with a regular cleaning using a damp
cloth and after a careful drying. Cleaning is especially necessary in the coastal areas or where the
roads are treated with salt during the winter months.
12.2
Maintenance
schedule
B)
Abyste
zvedli plošinu:

With
the exception
of daily,
monthlydo
and
semestral
checks(po
reported
in the
table on pages
21 and
22, the
2: Otočte
ventilem
původní
pozice
směru
hodinových
ručiček
– viz
oolejovým

obrázekZníže)
checks

maintenance
must be performed by personnel authorized by the manufacturer.

3: Použijte nouzovou
ruční páku čerpadlacycles
(viz obrázek
níže),
abyste plošinu
toal
In conditions of normal use (about 10 complete
per day) the
maintenance
must bezvedli
perform
svislé polohy.
least every 12 months.
RUČNÍ PÁKA

In conditions more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be
performed at least every 6 months.
20

16
OLEJOVÝ
VENTIL

4
CZ
12.ÚDRŽBA
MAINTENANCE
12.
A careful
and regular údržba
maintenance
will extend
the lifeplošiny
of Fiorella
platform
ensuring
the maximum
Pečlivá
a pravidelná
prodlouží
životnost
Fiorella
tak,lift,aby
byla zajištěna
12. MAINTENANCE
efficiency.účinnost. maximální
A careful and regular maintenance will extend the life of Fiorella platform lift, ensuring the maximum
Tato
část
obsahuje
pokyny
pro for
správné
čištění
a údržbu.
This
section
contains
instructions
a proper
cleaning
and maintenance.
efficiency.
jednou
za rokcheck,
nebo po
každých
cyklech
a opravy
TheKontrola
maintenance
of annual
or every
50005000
cycles
of operation,
and the
This section contains instructions
for
a proper
cleaning
and
maintenance.
by měly
provádět
pouze
pověřené
výrobcem.
Jakékoli . Any
repairs
should
be
performed
onlyosoby
by
personnel
authorized
by the manufacturer
kroky
podniknuté
s výrobkem
bez
souhlasu
výrobce
nebo nedoaction
brought
tooftheannual
product
without
authorization
of the
manufacturer
the
The
maintenance
check,
or the
every
5000 cycles
of operation,
andorthe
řádné
údržby only
může
způsobit
ztrátu
adangerous
nebezpečné
lackstatek
ofshould
proper
maintenance
mayby
void
the warranty
andzáruky
causes
operating
repairs
be
performed
personnel
authorized
by the
manufacturer
. Any
fungování
conditions..
action
brought to plošiny. the product without the authorization of the manufacturer or the
lack of
proper
maintenance
may void
the warranty
causestlačítkem
dangerousON/
operating
Před
jakoukoli
údržbou
vypněte
plošinuand
Fiorella
Before any maintenance turn off Fiorella lift through the switch ON/OFF on the
conditions..
OFF na ovládacím panelu (viz bod 8) a vytáhněte napájecí zdroj
control panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the
odstraněním pojistky 80Ah umístěné v blízkosti akumulátoru
fuse of
80Ah
located close
theFiorella
vehicleliftbattery.
Before
any
maintenance
turntooff
through the switch ON/OFF on the
vozidla.
control panel (see paragraph 8) and remove the power supply by removing the
Before
performing
check
or vehicle
maintenance,
theúdržbu,
platform shall
be supported
Než
provedete
jakoukoli
kontrolu
nebo
plošina
by měla
fuse
of
80Ah
locatedany
close
to the
battery.
firmly
properly.
býtand
náležitě
podepřena.
Before performing any check or maintenance, the platform shall be supported
firmly and properly.
BATTERY
BATTERY
BATERIE
FUSE 80 Ah
POJISTKA
FUSE 80 Ah80 A
Indicative picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position
of the fuse is always close to the vehicle battery.
Orientační
obrázek: poloha pojistky se může lišit v závislosti na vozidle, na kterém je nainstalována plošina
12.1 Cleaning
Indicative
picture: the position of the fuse can vary depending on the vehicle on which is installed Fiorella lift: the position
Fiorella:
pozice pojistky je vždy blízko akumulátoru vozidla.
of the fuse is always close to the vehicle battery.
The protection of surfaces of Fiorella lift metal painted is obtained with a regular cleaning using a damp
12.1
clothCleaning
and after a careful drying. Cleaning is especially necessary in the coastal areas or where the
12.1
Úklid
The protection
of surfaces of Fiorella lift metal painted is obtained with a regular cleaning using a damp
roads are treated with salt during the winter months.
cloth and after
a carefullakovaného
drying. Cleaning
is zvedací
especiallyplošiny
necessary
in the coastal
areas pravidelným
or where the
Povrchové
ochrany
kovu
Fiorella
dosáhnete
čištěním
pomocí
vlhkého
hadříku a poté důkladným vysušením. Čištění je nezbytné zeroads
areMaintenance
treated with saltschedule
during the winter months.
12.2
jména
v pobřežních oblastech
nebo tam, kde jsou silnice v zimních měsících ošetřovány
solí.
With the exception of daily, monthly and semestral checks reported in the table on pages 21 and 22, the
12.2 Maintenance schedule
maintenance checks must be performed by personnel authorized by the manufacturer.
With
the exception
of daily,use
monthly
and
reported
table on pages
and
22, theal
In Rozvrh
conditions
of normal
(about
10semestral
complete checks
cycles per
day) in
thethe
maintenance
must21be
perform
12.2
údržby
checks
must be performed by personnel authorized by the manufacturer.
least everydenních,
12 months.
Smaintenance
výjimkou
měsíčních a semestrálních kontrol uvedených v tabulce na stranách
18
a 19,
musí
být
kontroly
provedeny
osobami
určenými
In In
conditions
of
normal
use
(about
complete
cycles
per k tomu
day)
the per
maintenance
must be perform
conditions more severe
of use 10
(more
than 10
complete
cycles
day) thevýrobcem.
maintenance
must al
be
least
every 12
Při
běžném
používání
(asi
10 celých cyklů za den) musí být údržba provedena alespoň
performed
atmonths.
least every
6 months.
každých 12 měsíců.
In conditions more severe of use (more than 10 complete cycles per day) the maintenance must be
Při
častějším
používání
než 10 celých cyklů za den) je třeba údržbu provést aleperformed
at least
every 6 (více
months.
spoň každých 6 měsíců.
20
20
17
CZ
MAINTENANCE
SChEDULE
ROZVRH
ÚDRŽBY
(1/2) (1/2)
KONTROLOVANÉ
ČÁSTI
INSPECTED PARTS
ZÁSAH
INTERVENTION
DENNÍ
KONTROLA
DAILY
ChECK
Front and
rollstop
(anti 
Přední
a rear
zadní
nájezUjistěte se,
žesure
přední
i zadní
nájezdový
práhwork
pracují
správně.
Make
that the
front and
rear rollstops
properly;
dový
(práh)
roll devices)
Ověřte, že
zadní
práhfold
seinsloží,
se plošina

Check
thatnájezdový
the rear rollstop
when když
the platform
is raised
zvedá zefrom
země.
the ground.
Manual
Control
Ruční kontrola
Ověřte,
funguje;
podle
Check
thatzda
the nouzová
emergencyruční
hand pumpa
pump works;
followpostupujte
the instructions
in the
pokynů v návodu
pro uživatele
operator’s
manual (paragraph
11). (bod 11).
MĚSÍČNÍ
KONTROLA
MONThLY
ChECK
Výstražné
štítky
Warning
labels
Šrouby
Screws
Ujistěte
žeallnechybí
žádné
a jsou čitelné.
Make surese,
that
the warning
labelsvýstražné
are presentštítky
and readable.
Make sure thatže
all všechny
the screwsšrouby
show below
are properly
tightened:
Zkontrolujte,
(viz níže)
jsou správně
utaženy:
Ověřte, že proti šroub je
Check that the counter bolt is
utažen.
tightened.
Zkontrolujte utažení.
Check tightening.
Check that theže
nutje
is utažená
tightened.
Zkontrolujte,
matka.
18
21
CZ
MAINTENANCE
(2/2)
ROZVRH
ÚDRŽBYSChEDULE
(2/2)
INTERVENTION
ZÁSAH
INSPECTED PARTS
KONTROLOVANÉ
ČÁSTI
MĚSÍČNÍ
KONTROLA
MONThLY
ChECK
Rear rollstop
Zadní
nájezdový práh
FIORELLA F300
FIORELLA
F300
FIORELLA F360
Vyčistěte
namažte
Clean andalubricate
the pohyblivé
moving parts
části
nájezdového
of thezadního
rear rollstop:
use lubrication
prahu:
použijte mazací sprej
spray WD-40.
WD-40.
FIORELLA F360
Zadní
nájezdový práh
Rear rollstop
FIORELLA
F360EX
FIORELLA F360EX
Vyčistěte
namažte
pohyblivé
Clean and a
lubricate
the moving
parts
části
nájezdového
of thezadního
rear rollstop:
use lubrication
prahu:
použijte mazací sprej
spray WD-40.
WD-40.
Plošina
Platform
Make sure
that
functions
work
properlya and
that therek žádare no
Ujistěte
se,
žeplatform
plošina
funguje
správně
nedochází
ným
jarringotřesům.
sounds.
Commands
Příkazy
Make sure that že
commands
panel work
properly.
Zkontrolujte,
příkazyon
nacontrol
kontrolním
panelu
jsou správné.
Electrical hydraulic switch Ověřte,
Hydraulika
z čerpadla
olej.
 že
Verify
that therenevytéká
are no leaks
of oil from pump module;
box
 že
Verify
that the
knobs
the oil flow
valves is
closed
Ověřte,
olejový
ventil
je ofsprávně
uzavřen
(viz
bodcorrectly
11).
(see paragraph 11).
PŮLROČNÍ
KONTROLA
SEMESTRAL
ChECK
Cleaningaand
rust
Čištění
prevence
prevention
koroze
Cleanplošiny
the metalz lakovaného
painted part of Fiorella
lift with vlhkým
a damp cloth
and carefully
Část
kovu čistěte
hadříkem
a
wipe it dry.
opatrně
vytřete do sucha.
ROČNÍ
KONTROLA
PO5000
KAŽDÝCH
CYKLECH*) ANNUALLY
ChECK (NEBO
(OR EVERY
CYCLES*5000
OF OPERATING)
(*) When the Fiorella lift is turned on in the right down corner of the LCD display is shown the number of
(*) Když plošinu Fiorella
zapnete, v pravém dolním rohu LCD displeje se ukáže
cycles performed since the installation or the last reset.
počet cyklů uskutečněných od instalace nebo posledního nastavení.
Annually
checkmusí
must be
perform
by the osoby
authorized
personnel
byvýrobcem.
the manufacturer
Roční
kontrolu
provést
školené
k tomu
určené
Cylinders, pipes
and
Hydraulické
válce,
hydraulicajoints
hadice
spoje
Pomocí zářezů
naoil
stěnách
čerpadla

Check the
level in nádržky
the tank ofhydraulického
the hydraulic pump
through
ověřte úroveň
oleje placed
v nádržce.
nutné,
naplňte náthe notches
on thePokud
wall of je
thetotank.
If necessary,
fill the
držku olejem
HLP-HM 46/68.
tank with oil HLP-HM 46/68.
Ověřte, že
z hydraulického
válce
nevytéká
olej. cylinder;

Check
that there are no
leaks
of oil fromžádný
the hydraulic

Check
that theretrubice
are no damages
to thepoškozené.
hydraulic pipes;
Ověřte, že
hydraulické
nejsou nijak

Check that joints are properly tightened;
Ověřte, že spoje jsou dostatečně utaženy.
22
19
CZ
14. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZVEDACÍ PLOŠINY FIORELLA
14. IDENTIFICATION DATA OF FIORELLA LIFT
IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK
IDENTIFICATION LABEL
Verze LA/IP/SP:
umístěn na pravé straně spodní části základny.
Versions LA/IP/SP: positioned on the right side at the base of the support
Versions
RA/IP/SP:
positioned
the leftčásti
side at
the base of the support
Verze RA/IP/SP:
umístěn
na levé
straněon
spodní
základny.
23
Toto je překlad návodu na zvedací plošinu Fiorella, který provedla třetí strana, tj. společnost
API CZ s.r.o. Pro závazný obsah prosím konzultujte originální verzi návodu společnosti
Fiorella, který jste obdrželi při předání produktu. Tato přeložená verze by měla být chápána
jako pomocná k originálnímu dokumentu.
20
Download

Fiorella Non TD