ČEŠTINA
MONTÁŽNÍ NÁVOD
KLIMATIZACE
• Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod.
• Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a
smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby
• Po důkladném přečtení si tento montážní návod ponechejte, abyste do něj
mohli nahlížet i v budoucnu.
TYP: Kanáá lová jednotka – Nízkotlaká
www.lg.com
Montážní návod klimatizace Single A
OBSAH
Bezpečnostní opatření ........................................................................................3
Montážní místa.....................................................................................................6
Montáž vnitřní jednotky.......................................................................................7
Montáž dálkového ovladače .............................................................................15
Volitelný provoz .................................................................................................19
Jak nastavit E.S.P?............................................................................................26
Funkce vlastní diagnostiky problémů .............................................................28
Nastavení DIP přepínače...................................................................................28
2 klimatizace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní opatření
Aby nedošlo k úrazu uživatele nebo jiných osob a ke škodě na majetku, je nutné dodržovat následující pokyny.
n Před provedením montáže jednotky si prostudujte veškerou související dokumentaci.
n Přísně dodržujte zde uvedené bezpečnostní pokyny, jelikož obsahují důležitá upozornění k vaší bezpečnosti.
n Nesprávný provoz nebo obsluha plynoucí z nerespektování pokynů mohou způsobit úraz osob nebo škody
na majetku. Závažnost těchto upozornění a pokynů je rozdělena následujícím způsobem.
VAROVÁNÍ
Takto je označena situace, při které může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.
VÝSTRAHA
Takto je označena situace, při které může dojít pouze k lehčímu zranění nebo škodám na majetku.
n Významy symbolů jsou uvedeny níže.
Tohoto se vyvarujte.
Pečlivě dodržujte pokyny.
VAROVÁNÍ
n Montáž
Veškeré části musí být uzemněny.
Nepoužívejte kabely, zásuvky
nebo zástrčky, které jsou poškozené.
Pro instalaci produktu vždy
kontaktujte servisní centrum
nebo profesionální montážní
firmu.
Do vnitřní jednotky řádně upevněte kryt elektrických částí a k
venkovní jednotce řádně připevněte servisní panel.
Vždy nainstalujte proudový jistič a používejte samostatný
rozvaděč.
V blízkosti klimatizační jednotky neuchovávejte a nepoužívejte hořlavé nebo výbušné
plyny.
• V opačném případě může dojít k • V opačném případě může dojít k
• Není-li kryt elektrických částí
vnitřní jednotky nebo servisní
požáru nebo úrazu elektrickým
požáru nebo poškození propanel venkovní jednotky řádně
proudem.
duktu.
upevněn, může k elektrickým
částem proniknout prach, voda,
atd. a následně může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Ujistěte se, že montážní rám venkovní jednotky
nebyl poškozen dlouhodobým používáním.
• Při použití poškozeného rámu může dojít k nehodě nebo úrazu.
Neprovádějte náhodnou demontáž nebo
opravu jednotky.
• V takovém případě může dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
Instalační návod 3
ČEŠTINA
• V opačném případě může dojít k • V opačném případě může dojít k • V opačném případě může dojít k
úrazu elektrickým proudem.
požáru nebo k úrazu elektrickým požáru, výbuchu, poranění osob
nebo k úrazu elektrickým proudem.
proudem.
Bezpečnostní opatření
Neprovádějte montáž produktu v místě, kde
může dojít k pádu.
• V opačném případě může dojít k úrazu osob.
Při vybalování a montáži produktu postupujte
velice opatrně.
• Ostré hrany mohou způsobit poranění osob.
n Obsluha
Zásuvku, kterou používá klimatizační jednotka, nepoužívejte také pro jiná zařízení.
Nepoužívejte napájecí kabel,
který je poškozen.
Neprovádějte náhodné
úpravy nebo prodlužování
napájecího kabelu.
• V opačném případě může vy• V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít
tvářené teplo způsobit požár
k požáru nebo k úrazu elekk požáru nebo k úrazu eleknebo úraz elektrickým proudem. trickým proudem.
trickým proudem.
Zajistěte, aby během provozu
nemohlo dojít k vytažení napájecího kabelu ze zásuvky.
Vycházejí-li z jednotky zvláštní
zvuky, zápach nebo kouř, odpojte ji od zdroje napětí.
Chraňte před ohněm.
• V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít
k požáru nebo k úrazu elekk požáru nebo k úrazu elekk požáru.
trickým proudem.
trickým proudem.
V případě nutnosti vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky, a to za tělo zástrčky
a nikoli mokrýma rukama.
Napájecí kabel neveďte v
blízkosti topných zařízení.
Neotvírejte sací přívod vzduchu vnitřní/venkovní jednotky během provozu.
• V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít
k požáru nebo k úrazu elekk požáru nebo k úrazu elekk úrazu elektrickým proudem a
trickým proudem.
trickým proudem.
poruše jednotky.
Chraňte elektrické části před
kontaktem s vodou.
Při odpojování kabelu jej
držte za tělo zástrčky.
Při demontáží filtru se nikdy
nedotýkejte kovových částí
jednotky.
• V opačném případě může dojít • V opačném případě může dojít • Tyto části mají ostré hrany a
k poškození jednotky nebo k
k úrazu elektrickým proudem
mohou způsobit poranění
úrazu elektrickým proudem.
nebo poškození produktu.
osob.
Nestoupejte na vnitřní/venkovní jednotku a
nepokládejte na ni žádné předměty.
Nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Může dojít k úrazu způsobenému pádem jedno- • V opačném případě může dojít k požáru nebo k
tky.
úrazu elektrickým proudem.
Nachází-li se produkt ve vodě, vždy kontaktujte servisní centrum.
Zajistěte, aby děti nemohly stoupat na venkovní jednotku.
• V opačném případě může dojít k požáru nebo k • V opačném případě může dojít k úrazu v důúrazu elektrickým proudem.
sledku pádu.
4 klimatizace
Bezpečnostní opatření
VÝSTRAHA
n Montáž
Montáž odtokové hadice proveďte takovým
způsobem, aby bylo zajištěno bezpečné vypouštění.
Montáž produktu proveďte takovým způsobem, aby hluk nebo horký vzduch z jednotky
nemohl způsobit jakékoli škody obyvatelům
či uživatelům sousedních prostor či pozemků.
• V opačném případě může dojít k úniku vody.
• V opačném případě může dojít ke sporům s takovými osobami.
Po montáži či opravě produktu vždy poveďte kontrolu těsnosti, zda nedochází k
úniku plynů.
Montáž produktu provádějte ve vodorovné
poloze.
• V opačném případě může dojít k poškození
produktu.
• V opačném případě může docházet k vibracím
nebo k úniku vody.
n Obsluha
Vyvarujte se přílišného chlazení a občas
provádějte ventilaci.
• V opačném případě můžete ohrozit zdraví
osob.
• V opačném případě může dojít ke škodám na
majetku.
• Může dojít ke zhoršení vzhledu klimatizační
jednotky, změně barvy nebo výskytu povrchových vad.
Neumisťujte žádné předměty do blízkosti
nasávacích nebo výfukových otvorů.
• V opačném případě může dojít k nehodě nebo
selhání zařízení.
Instalační návod 5
ČEŠTINA
Nepoužívejte toto zařízení pro zvláštní účely,
jako například chlazení potravin, měření nebo
uchovávání uměleckých děl.
Pro čistění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte vosk, ředidlo nebo silný čisticí prostředek.
Instalační části
Instalační části
Otvory pro výfuk vzduchu
Vzduchové filtry
Otvory pro nasávání vzduchu
Ovládací panel
Kabelový dálkový ovladač
Název
Odtoková
hadice
Množství
1 EA
Podložka pro
Kovová svorka zavěšení držáku
2 EA
8 EA
Svorka
(utahovací)
Izolace pro
potrubí
4 EA
1 sada
Jiné
• Uživatelská příručka
• Instalační příručka
Tvar
Pro plynové potrubí
Pro kapalinové potrubí
• Šrouby pro upevnění panelů jsou připevněné k ozdobnému panelu.
6 klimatizace
Instalace
Instalace
Výběr nejlepšího umístění
Vnitřní jednotka
Pohled shora (Jednotka: mm)
Instalaci jednotky proveďte na místě, které
splňuje následující podmínky.
• Instalační místo musí bez potíží unést nejméně
čtyřnásobek hmotnosti vnitřní jednotky.
• Instalační místo musí umožnit snadné provedení kontroly a/nebo opravy jednotky.
• Instalační místo musí být rovné.
• Instalační místo musí umožňovat snadné
propojení vnitřní a venkovní jednotky.
• Instalační místo musí zaručit, že jednotka nebude ovlivněna elektrickým šumem.
• Instalační místo musí mít dobrou cirkulaci vzduchu.
• V blízkosti jednotky se nesmí nacházet žádný
zdroj tepla nebo páry.
Ujistěte se, že je jednotka vzhledem k závěsným
šroubům správně umístěna.
• Vytvoření stropního servisního otvoru pro
čistění filtru nebo údržbu produktu.
Revizní otvor
(600 x 600)
600
Odvod vzduchu
Ovládací panel
600
Pohled z boku (Jednotka: mm)
Odvod vzduchu
H=20 nebo více
• Odpovídající rozměr „H“ je nutný, aby se získal sklon
pro odvod vody, jak je uvedeno na obrázku.
(Jednotka: mm)
A
B
9
800
800
12/18
800
1000
24
800
1200
A(Min)
ČEŠTINA
Výkon (kBtu/hod.)
B(Min)
Strop
Servisní prostor
A
B
Instalační návod 7
Instalace
Rozměry stropu a umístění závěsného šroubu
Instalace jednotky
Proveďte instalaci jednotky nad podhledovou
desku správným způsobem.
E
G
UMÍSTĚNÍ ZÁVĚSNÉHO ŠROUBU
D C
• Apply a joint-canvas between the unit and duct
to absorb unnecessary vibration.
• Apply a filter Accessory at air return hole.
J
A
B
(Jednotka: mm)
Rozměr
B
C
D
E
F
G
H
I
J
733 772 628 700 36 190 20 660 155 700
12/18
933 972 628 700 36 190 20 860 155 900
24
1133 1172 628 700 36 190 20 1060 155 1100
I
9
A
F
Výkon
(kBtu/hod.)
H
Odtokový otvor
h Pro snadný odtok vody nainstalujte jednotku
podél odtokového potrubí.
UMÍSTĚNÍ ŠROUBU
• Instalační místo musí být rovné a musí unést
hmotnost jednotky.
• Instalační místo musí umožnit zajištění jednotky proti vibracím.
• Instalační místo musí umožňovat snadné
provádění údržby.
8 klimatizace
M10 Nut
X4
Podložka M10
X4
Podložka M10
X4
M10 Nut
X8
Instalace
Instalace vnitřní jednotky
• Zvolte a označte umístění upevňovacích
šroubů.
• Ve stropní desce vyvrtejte otvor pro kotvu.
• Vložte kotvu a podložku na závěsné šrouby a
upevněte závěsné šrouby ke stropu.
• Závěsné šrouby pevně ke kotvě utáhněte.
• Upevněte instalační desky na závěsné šrouby
(vyrovnejte do přibližně vodorovné polohy) pomocí matek, podložek a pružinových podložek.
Stará budova
Nová budova
1 Sada kotev
2 Plochá podložka
3 Pružinová podložka
4 Matice
UPOZORNĚNÍ : Aby nedošlo k pádu jednotky, matici a šroub řádně utáhněte.
5 Závěsné šrouby
Připojení vedení
Propojte vodiče se svorkami na řídicí desce jednotlivě, podle připojení vnější jednotky.
• Ujistěte se, že barva drátů vnější jednotky a číslo svorky jsou shodné s vnitřní jednotkou.
Série L1/L2/L3
Svorkovnice vnitřní jednotky
1(L)
2(N)
ČEŠTINA
Vnitřní jednotka
Venkovní jednotka
Svorkovnice vnitřní jednotka
3
Svorkovnice vnitřní jednotky
1(L)
2(N)
3
VAROVÁNÍ : Ujistěte se, že šrouby svorek nejsou uvolněné.
UPOZORNĚNÍ : Napájecí kabel zapojený k jednotce by měl být zvolen podle následujících specifikací. (Typ kabelu CV schválen podle IEC 60502-1)
STANDARD
PRŮŘEZOVÁ PLOCHA
2.5mm²
GN
/YL
20
mm
Instalační návod 9
Instalace
UPOZORNĚNÍ :
Po zajištění výše zmíněných podmínek, připravte propojení následovně:
1) Pro klimatizační jednotku vždy zajistěte samostatnou elektrickou zásuvku.
Při zapojování se řiďte schématem zapojení uvedeným na vnitřní straně krytu
ovladače
2) Mezi zdroj napětí a jednotku zajistěte spínač jističe.
3) Šrouby upevňující zapojení ve skříni s elektroinstalací mají tendenci se
během přepravy se uvolňovat díky vibracím, kterým je jednotka vystavena.
Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou pevně utaženy. (Pokud jsou uvolněné,
mohlo by dojít k vyhoření vodičů.)
4) Specifikace zdroje energie
5) Ujistěte se, že je elektrická kapacita dostatečná.
6) Zajistěte, aby počáteční napětí bylo udržováno na více než 90 % dimenzovaného napětí, které je uvedeno na typovém štítku.
7) Ujistěte se, že tloušťka kabelu odpovídá specifikacím zdroje energie. (Především dbejte na poměr mezi délkou a tloušťkou kabelu.)
8) Mokré nebo vlhké prostředí nikdy nezapomeňte vybavit jističem indikujícím
prosakování.
9) Následující potíže mohou být způsobeny poklesem napětí.
• Vibrace magnetického přepínače, poškození jeho kontaktního místa, přerušení
pojistky, rušení normálního provozu zařízení na ochranu proti přetížení.
• Kompresor nemá potřebné množství energie pro spuštění.
10 klimatizace
Instalace
Název a funkce dílů
• Kanálová jednotka nízkotlaká v případě sání
ze zadní strany.
Vzduchový filtr
Odvod vzduchu
Zadní panel
• Kanálová jednotka nízkotlaká v případě sání
ze spodní strany.
Zadní panel
Odvod vzduchu
Vzduchový filtr
Pouzdro skříňky
• V případě nasávání z dolní strany přehněte
zadní část Panelu a sešroubujte ho se skříní.
Instalační návod 11
ČEŠTINA
Zadní panel
Instalace
IZOLACE, OSTATNÍ
TEPELNÁ IZOLACE
V celém rozsahu zaizolujte spoje a trubky.
Veškerá tepelná izolace musí splňovat požadavky místních předpisů a nařízení.
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Šroubení pro plynové potrubí
Tepelná izolace pro potrubí s chladivem
(nutno přikoupit) Tepelná izolace potrubí
(nutno přikoupit)
Potrubí s chladivem a tepelná
izolace (nutno přikoupit)
Spona hadice pro tepelnou izolaci
(nutno přikoupit)
Tepelná izolace pro potrubí s chladivem
(nutno přikoupit)
Šroubení pro kapalinové potrubí
Přesah s tepelnou
izolací potrubí.
Spona hadice pro tepelnou izolaci (nutno přikoupit)
Ujistěte se, ž e zde není žádná mezera.
Plst
Skříň
Izolace
Žádná mezera
ZKOUŠKA A KONTROLA
n Po provedení všech instalačních prací zkontrolujte výsledný stav a provoz.
• Rozvod vzduchu ........... Je cirkulace vzduchu v pořádku?
• Odtok ............................ Je odtok bezproblémový a bez kondenzace?
• Únik plynu ..................... Je potrubí správně připojeno?
• Zapojení ........................ Je elektrické zapojení provedeno správně?
• Závěrný šroub ............... Není závěrný šroub kompresoru uvolněný?
• Izolace
Je jednotka plně izolována?
• Uzemnění
Je jednotka bezpečně uzemněna?
Kontrola odtoku vody
1. Odstraňte vzduchový filtr
2. Zkontrolujte odtok.
• Na výparník nalijte dvě sklenice vody.
• Ujistěte se, že voda protéká hadicí
vnitřní jednotky a nedochází k jejímu
úniku.
12 klimatizace
Instalace
UPOZORNĚNÍ
1. Instalační naklonění vnitřní jednotky je velice důležité pro odtok vody v případě klimatizace potrubního typu.
2. Minimální tloušťka izolace spojovacího potrubí musí být 19 mm.
Pohled zepředu
• Po dokončení instalace musí jednotka být vzhledem k odtokovému potrubí ve vodorovné nebo nakloněné poloze.
Strop
Odtokový otvor
Použití čerpadla kondenzátu
Part name and functions
• Odtokové potrubí musí vést směrem dolů
(1/50 až 1/100): ujistěte se, že nevede nahoru
a dolů, aby tak nedošlo ke zpětnému toku.
• Při připojování odtokového potrubí nevynakládejte na výstupní otvor vnitřní jednotky nadměrnou sílu.
• Vnější rozměr odtokového připojení na
vnitřní jednotce je 32 mm.
Objímka otrubí
Vnitřní jednotka
Nesmí
vést směrem
nahoru
Otvor pro údržbu
Materiál potrubí: Potrubí je z polyvinylchloridu
VP-25 a spojovací trubky
ČEŠTINA
• Nezapomeňte nainstalovat na odvodní
potrubí tepelnou instalaci.
Tepelně izolační materiál: Polyethylenová
pěna s tloušťkou větší než 8 mm.
Test odtoku
Klimatizace používá pro odvod kondenzátu čerpadlo kondenzátu.
Podle následujícího postupu otestujte provoz čerpadla kondenzátu:
Nalijte vodu
Ohebná odtoková hadice
Hlavní odtokové
potrubí
Čerpadlo kondenzátu
Odtoková
vana
Slepte spoj
Připojení odtokové hadice
Použijte sponu
Výstupní otvor
• Připojte hlavní odtokové potrubí na vnější straně a
ponechte jej tam provizorně do konce testu.
• Nalijte vodu do ohebné odtokové hadice a zkontrolujte potrubí kvůli prosakování.
• Po dokončení elektrického vedení zkontrolujte čerpadlo kondenzátu při běžném provozu a kvůli hluku.
• Po ukončení testu, připojte ohebnou odtokovou
hadici k výstupnímu otvoru na vnitřní jednotce.
Instalační návod 13
Instalace
Max 300mm
Vzdálenost
věšáku
Sklon závěsu
1~15m 1/50~1/100
Kovová
spona
Ohebná odtoková hadice
Izolace
PŘEDÁNÍ
Naučte zákazníka, jak systém podle návodu k obsluze obsluhovat a udržovat.
(Čistění vzduchového filtru, ovládání teploty atd.).
14 klimatizace
Max 700mm
UPOZORNĚNÍ : Dodávaná ohebná
hadice se nesmí ohýbat ani kroutit.
Ohnutá nebo zkroucená hadice může
mít za následek únik vody.
Montáž dálkového ovladače
Montáž dálkového ovladače
INSTALACE KABELOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁČE
• Vzhledem k tomu, že čidlo pokojové teploty se nachází v dálkovém ovládači, měl by být řídící box
dálkového ovladače instalován v místě, které je mimo dosah přímého slunečního záření, je bez vysoké
vlhkosti a přímého působení studeného vzduchu, aby se v daném prostoru udržela správná teplota. Box
dálkového ovládání namontujte asi 1,5 m nad zem, na místo, kde je při průměrné teplotě dobrá cirkulace
vzduchu.
Neinstalujte dálkové ovládání na místa, kde by mohlo být ovlivněno:
- Průvanem nebo mrtvými body za dveřmi a v rozích.
- Horkým nebo studeným vzduchem z trubek vedení.
- Vyzařovaným teplem ze slunce nebo přístrojů.
- Skrytým potrubím a komíny.
- Nekontrolovanými místy jako jsou vnější zdi za dálkovým ovladačem.
- Displejem tohoto dálkového ovládání, které je rozděleno na sedm částí LED.
Pro správné zobrazení LED displeje dálkového ovladače musí být dálkový ovladač nainstalován správně
podle obr. 1.
(Standardní výška je 1,2 – 1,5 m od úrovně podlahy.)
Ano
Ne
ČEŠTINA
Ne
1,5 metru
Ne
Obr. 1 Typická umístění dálkového ovladače
Instalační návod 15
Montáž dálkového ovladače
Montáž kabelového dálkového ovládání
1. Na místo, kam si přejete namontovat dálkové ovládání, umístěte držák a pevně jej přimontujte pomocí dodaných šroubků.
- Držák umístěte tak, aby se neprohýbal. V opačném případě by mohlo dojít ke špatnému nastavení
dálkového ovládání. Pokud máte k dispozici podkladovou elektroinstalační krabici, pevně k ní držák
dálkového ovládání připevněte.
2. Kabel dálkového ovládání lze namontovat do tří směrů.
- Směr upevnění kabelu: otvor vedoucí dnem panelu, otvor nahoře, otvor na pravém boku.
- Pokud chcete kabel dálkového ovládání vést boky panelu (směrem nahoru anebo doprava), odstraňte nejdříve příslušné záslepky.
h Záslepky průchodů odstraňte dlouhým ostrým předmět.
① Záslepka otvoru ve dně panelu
② Záslepka horního otvoru
③ Záslepka pravého otvoru
2
2
3
3
1
<Záslepky>
3. Dálkové ovládání upevněte do horní části držáku
namontovaného na zdi (viz obrázek). Poté do
držáku zatlačte spodní část dálkového ovládání.
- Mezi dálkovým ovládáním a držákem neponechávejte
mezeru.
Při vyjímání dálkového ovládání z držáku (viz
obrázek) vložte do otvoru na spodní straně
šroubovák a s jeho pomocí dálkové ovládání
vyjměte (otáčejte šroubovákem po směru hodinových ručiček).
- Na držáku jsou dva takovéto otvory. Každý
použijte zvlášť.
- Dávejte pozor, abyste při vyjímání dálkového
ovládání nepoškodili vnitřní části zařízení.
16 klimatizace
<Pořadí při připojování>
Stěna
Stěna
<Pořadí při vyjímání>
Stěna
Stěna
Montáž dálkového ovladače
4. Vnitřní jednotku a dálkové ovládání propojte kabelem.
Zkontrolujte, zda je konektor připojen správně.
Vnitřní
jednotka
Propojovací kabel
5. Pokud je vzdálenost mezi vnitřní jednotkou a dálkovým ovládáním větší než 10 m, použijte prodlužovací kabel.
VÝSTRAHA
Nevsazujte kabelové dálkové ovládání do zdi.
(Mohlo by dojít k poškození teplotního čidla.)
Nepoužívejte kabel delší než 50 m.
(Mohlo by docházet k chybám při komunikaci.)
• Při připojování prodlužovacího kabelu zkontrolujte orientaci připojení konektorů na obou stranách kabelu.
• Pokud položíte prodlužovací kabel obráceně, konektory nebude možno propojit.
• Technické údaje k prodlužovacímu kabelu: 2547 1007 22# 2 jádro 3 stínění 5 nebo vyšší.
ČEŠTINA
Instalační návod 17
Instalace dálkového ovladače
Název a funkce kabelového dálkového ovladače
1. Displej
2. Tlačítko pro nastavení teploty
• Neslouží k nastavení teploty v místnosti, ale k nastavení teploty vypouštěného vzduchu.
1
10
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
Na vnitřní stranu dvířek umístěte informační
štítek.
Zvolte prosím pro vaši zemi příslušný jazyk.
3. Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru
• Rychlost ventilátoru má 3 úrovně.
• Nejnižší a prostřední úroveň jsou stejné
4. TLAČÍTKO ON/OFF
5. Tlačítko pro výběr provozního režimu
6. Přijímač bezdrátového dálkového ovládání
• Některé výrobky bezdrátové signály
nepřijímají.
7. Tlačítko pro nastavení proudění vzduchu
8. Tlačítko sub funkcí
9. Tlačítko nastavení funkcí
10. Tlačítko ventilace
11. Tlačítko pro nastavení časovače
12. Směrová tlačítka (nahoru, dolů, doleva,
doprava)
• Pokud chcete zjistit pokojovou teplotu,
stiskněte tlačítko
.
13. Tlačítko pokojové teploty
• Zobrazuje pouze teplotu místnosti citlivosti
dálkového ovladače.
• Není tu žádné ovládání teploty místnosti.
• V případě jednotky sání čerstvého vzduchu
se zobrazuje pouze teplota v okolí dálkového
ovládání.
14. Tlačítko Nastavení/Storno
15. Tlačítko Konec
※ V závislosti na typu výrobku nemusí být některé funkce dostupné.
※ Pokud není připojeno kabelové dálkové ovládání, budou na displeji zobrazeny podivné hodnoty
pokojové teploty.
Model : PQRCVSL0 (černá barva)
PQRCVSL0QW (bílá barva)
18 klimatizace
Volitelný provoz
Volitelný provoz
Instalační nastavení – režim testovacího provozu
Po instalaci výrobku musíte spustit režim testovacího provozu.
Podrobnosti o tomto kroku jsou uvedeny v příručce k produktu.
tlačítka
po dobu 3 vteřin
1 Stisknutí
spustí režim nastavení dálkového
ovladače.
- Po jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení.
Tiskněte pro jistotu déle než 3 vteřiny.
- U výrobku RAC vypněte směr proudění
vpravo a vlevo.
Kód funkce
Nastavit
spodní části indikačního okna bliká
2 Ve
symbol '01'.
.
spodního tlačítka během
4 Stisknutím
testovacího provozu se tento provoz přeruší.
- Vyberte provoz, zvýšení/snížení
teploty, ovládání proudění vzduchu,
směr vzduchu a tlačítko start/stop.
Instalační návod 19
ČEŠTINA
3 Pro spuštění stiskněte tlačítko
Volitelný provoz
Instalační nastavení – nastavení adresy centrálního řízení
Toto je funkce pro připojení centrálního řízení.
Nahlédněte do příručky centrálního řízení pro podrobnosti
tlačítka
po dobu 3
1 Stisknutí
vteřin spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Při jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení. Tiskněte
pro jistotu déle než 3 vteřiny.
režimu nastavení adresy stisknutím tlačítka
2 Vstupsedozobrazí
tak, jak je vidět na obrázku níže.
Číslo vnitřní
jednotky
Číslo skupiny
Kód funkce
číslo vnitřní jednotky stisknutím
3 Nastavte
tlačítka
. (0~F)
tlačítka
se přesuňte se
4 Stisknutím
do nastavení čísla vnitřního zařízení.
tlačítka
5 Stisknutím
vnitřní jednotky.
tlačítko
6 Stiskněte
uložení hodnot.
tlačítko
7 Stiskněte
nastavení.
nastavte číslo
pro
pro ukončení režimu
❈ Po nastavení se režim nastavení
automaticky vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení
se nastavená hodnota neprojeví.
20 klimatizace
Volitelný provoz
Instalační nastavení - termistor
Toto je funkce pro výběr tepelného čidla pro změření teploty místnosti.
tlačítka
po dobu 3
1 Tisknutím
vteřin se spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Při jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení.
Tiskněte pro jistotu déle než 3 vteřiny.
2
Při použití tlačítka
pro přesun do menu
výběru tepelného čidla vypadá displej tak
jako na obrázku níže.
hodnotu termistoru stisknutím
3 Nastavte
tlačítka
. (01: Dálkový ovladač, 02:
Vnitřní, 03: 2TH)
Kód funkce
Nastavení termistoru
tlačítko
4 Stiskněte
hodnot.
pro ukončení režimu
❈ Po nastavení se režim automaticky
nastavení vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení
se nastavená hodnota neprojeví.
<Tabulka termistoru>
Výběr tepelného čidla
01 Dálkový ovladač
02 Vnitřní jednotka
Chlazení
03 2TH
Vytápění
Funkce
Provoz tepelného čidla dálkového ovladače
Provoz tepelného čidla vnitřní jednotky
Provoz s vyšší teplotou ve srovnání s teplotou vnitřní jednotky a kabelového dálkového ovladače.
(Existují výrobky, které pracují při nižší teplotě.)
Provoz s nižší teplotou ve srovnání s teplotou vnitřní jednotky a kabelového dálkového ovladače.
j Funkce 2TH má různé provozní vlastnosti podle typu výrobku.
Instalační návod 21
ČEŠTINA
tlačítko
5 Stiskněte
nastavení.
pro uložení
Volitelný provoz
Instalační nastavení – nastavení skupiny
Jedná se o funkci, která se nastavuje u skupinového ovládání nebo u ovládání se dvěma dálkovými ovladači.
tlačítka
po dobu 3
1 Tisknutím
vteřin se spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Při jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení. Tiskněte
pro jistotu déle než 3 vteřiny.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
se přesunete
do menu výběru hodnoty master (řídící nastavení)
/slave (podřízené nastavení), jak je zobrazeno níže.
hodnotu master (řídící
3 Nastavte
nastavení) /slave (podřízené nastavení)
stisknutím tlačítka
(00: Slave, 01: Master)
.
Kód funkce Hodnota master (řidící nastavení)
/slave (podřízené nastavení)
tlačítko
4 Stiskněte
uložení hodnot.
tlačítko
5 Stiskněte
nastavení.
pro
pro ukončení režimu
❈ Po nastavení se režim nastavení
automaticky vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení
se nastavená hodnota neprojeví.
Dálkový ovladač
Master (řídící nastavení)
Slave (podřízené nastavení)
Funkce
Vnitřní jednotka pracuje u skupinového ovládání podle řídícího dálkového ovladače (master).
(Ovladač je při dodávce zboží ze skladu nastaven jako master.)
Při skupinovém ovládání nastavte všechny dálkové ovladače kromě
řídícího na slave (podřízené nastavení)
h Nahlédněte do části „skupinové ovládání“ pro více podrobností
• Při ovládání ve skupině mohou být omezena základní nastavení, síla proudění vzduchu
slabé/střední/silné, nastavení zámku dálkového ovladače, nastavení času a další funkce.
22 klimatizace
Volitelný provoz
Instalační nastavení – nastavení režimu suchého kontaktu
Funkce suchého kontaktu je funkce, kterou lze použít pouze při samostatném zakoupení zařízení
pro suchý kontakt.
tlačítka
po dobu 3
1 Stisknutím
vteřin se spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Při jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení. Tiskněte
pro jistotu déle než 3 vteřiny.
stisknutím tlačítka
se přesunete
2 Opakovaným
do menu výběru hodnoty suchého kontaktu
dálkového ovladače, jak je zobrazeno níže.
nastavení suchého kontaktu
3 Zvolte
stisknutím tlačítka
.
(00: Automatický, 01: manuální)
Kód funkce
Hodnota nastavení
suchého kontaktu
tlačítko
5 Stiskněte
nastavení.
pro
pro ukončení režimu
❈ Po nastavení se režim nastavení
automaticky vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení
se nastavená hodnota neprojeví.
▶ Co je to suchý kontakt?
Podobně jako u hotelové přístupové karty nebo čidla pohybu se jedná o signální spouštěcí bodu
při použití propojení s řídícím systémem.
• Nahlédněte prosím do příručky suchého kontaktu pro více podrobností.
Instalační návod 23
ČEŠTINA
tlačítko
4 Stiskněte
uložení hodnot.
Volitelný provoz
Instalační nastavení – přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita
Tato funkce se používá pro přepínání displeje mezi stupni Celsia a Fahrenheita.
(Optimalizováno pouze pro U.S.A.)
tlačítka
po dobu 3
1 Stisknutím
vteřin se spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Po jednom krátkém stisknutí se
spustí režim uživatelského nastavení.
Tiskněte pro jistotu déle než 3 vteřiny.
stiskněte tlačítko
2 Opakovaně
výběr kódu funkce 12.
Kód funkce
pro
Hodnota režimu konverze /
převodu
Např.) Nastavení stupňů Fahrenheita
teplotu stisknutím tlačítka
3 Zvolte
(00: Celsia, 01: Fahrenheit)
tlačítko
4 Stiskněte
nebo anulování.
.
pro uložení hodnot
tlačítko
pro
5 Stiskněte
ukončení nebo se systém
automaticky vypne po 25
vteřinách nečinnosti.
h Když stisknete tlačítko
24 klimatizace
v režimu stupňů Fahrenheita, teplota se zvýší/sníží o 2 stupně.
Volitelný provoz
Instalační nastavení – nastavení volitelných funkcí
Nastavení hodnoty pro vnitřní jednotku při nové instalaci čistění vzduchu / topení / zvlhčování /
horní/dolní mřížky / ventilační sady/pomocného topení nebo pokud je provedena demontáž nainstalované jednotky.
tlačítka
po dobu 3
1 Stisknutí
vteřin spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Při jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení. Tiskněte
pro jistotu déle než 3 vteřiny.
stisknutím tlačítka
se
2 Opakovaným
přesunete do menu výběru nastavení funkce,
jak je zobrazeno níže.
Kód
Funkce
20
Plazmové čištění
Elektrické topné těleso 21
Odvlhčovač
22
Odnímatelná mříška 23
Sada ventilace
24
Pomocné topení
25
současný stav
3 Zvolte
každého režimu stisknutím
tlačítka
.
(00: není nainstalováno,
01: nainstalováno)
Kód funkce
Současný stav
tlačítko
5 Stiskněte
nastavení.
ČEŠTINA
tlačítko
4 Stiskněte
uložení hodnot.
pro
pro ukončení režimu
❈ Po nastavení se režim nastavení
automaticky vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Při ukončení bez stisknutí tlačítka nastavení
se nastavená hodnota neprojeví.
Instalační návod 25
Nastavení E.S.P.
Nastavení E.S.P.
Instalační nastavení - E.S.P.
Pomocí této funkce lze nastavit výkon ventilátoru pro každou úroveň a usnadnit instalaci.
• Nesprávné nastavení ESP může způsobit selhání přístroje.
• Nastavení musí provést certifikovaný technik.
Hodnota ESP
Kód funkce,
kód ESP
tlačítka
4 Stisknutím
hodnotu ESP.
přejděte na
(Při prvním nastavení je zde
zobrazen výchozí stav 000.)
tlačítka
po dobu 3
1 Stisknutím
vteřin se spustí režim nastavení
dálkového ovladače.
- Po jednom krátkém stisknutí se spustí
režim uživatelského nastavení. Tiskněte
pro jistotu déle než 3 vteřiny.
tlačítka
5 Pomocí
hodnotu ESP.
nastavte
(Lze zadat hodnotu ESP od 1
do 255, kde 1 je hodnota
nejnižší a 255 je hodnota
nejvyšší).
tlačítka
znovu zvolte stupeň
spuštění režimu nastavení ESP
6 Pomocí
2 Po
výkonu ESP ventilátoru a nastavte hodnoty ESP č.
pomocí tlačítka
vypadá displej takto.
04 a 05, které odpovídají každému stupni výkonu.
tlačítko
7 Stiskněte
uložení hodnot.
pro
Krok ESP
Kód funkce
Hodnota ESP
tlačítka
zvolte stupeň
3 Pomocí
výkonu ventilátoru ESP.
(01: velmi nízký, 02: nízký,
03: střední, 04: vysoký,
05: velmi vysoký
tlačítka
opusťte nabídku.
8 Stisknutím
❈ Po nastavení se režim nastavení
automaticky vypne po 25 vteřinách bez
jakéhokoliv zásahu uživatele.
❈ Po ukončení bez stisknutí tlačítka
nastavení se nastavená hodnota
neprojeví.
• Pokud není nastavena ESP hodnota pro velmi nízký výkon nebo turbo výkon, nemusí jednotka správně fungovat.
• Postupujte opatrně, abyste hodnotu ESP nezměnili pro každý stupeň ventilátoru.
• U některých
produktů
nastavit
velmi
h When
setting ESP
valuenelze
on the
productstupně
without
verynízké/turbo.
weak wind or power wind function, it may not work.
• Produkty mají specifické povolené rozsahy hodnot ESP.
26 klimatizace
Nastavení E.S.P.
ABNH09GL1A2
Nastavení hodnoty
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
(Jednotka: CMM)
0 (0)
5.03
5.60
6.19
6.79
7.41
8.05
8.71
9.38
10.07
-
1 (10)
4.85
5.44
6.05
6.67
7.31
7.96
8.63
9.32
10.03
-
Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (30)
4.57
5.17
5.80
4.80
6.43
5.44
7.09
6.09
7.76
6.76
8.45
7.45
9.16
8.16
9.88
8.88
9.62
10.38
-
ABNH12GL2A2, ABNH18GL2A2
Nastavení hodnoty
(Jednotka: CMM)
1 (10)
6.70
7.55
8.43
9.32
10.22
11.15
12.09
13.05
14.02
15.01
16.02
-
Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (30)
6.69
7.56
6.47
8.45
7.36
9.36
8.27
10.28
9.19
11.22
10.14
12.18
11.09
13.16
12.07
14.15
13.06
15.16
14.07
16.18
15.10
16.14
-
1 (10)
10.71
12.34
13.69
14.83
15.85
16.80
17.79
18.87
20.13
21.64
-
Statický tlak (mmAq (Pa))
2 (20)
3 (30)
11.09
12.19
13.38
10.71
14.36
11.85
15.23
12.86
16.07
13.82
16.93
14.80
17.89
15.88
19.01
17.14
20.36
18.66
22.01
20.50
22.75
ABNH24GL3A2
Nastavení hodnoty
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
5 (50)
5.08
5.79
6.51
7.25
8.01
8.78
4 (40)
6.96
7.89
8.83
9.78
10.76
11.75
12.76
13.79
14.83
15.89
5 (50)
6.35
7.30
8.25
9.23
10.22
11.23
12.26
13.30
14.36
(Jednotka: CMM)
0 (0)
10.19
12.18
13.81
15.16
16.30
17.31
18.27
19.26
20.34
21.60
-
4 (40)
10.97
11.93
12.91
13.99
15.25
16.76
18.61
20.86
5 (50)
10.49
11.57
12.83
14.35
16.19
18.44
Poznámka:
1. Výše uvedená tabulka ukazuje vztah mezi hodnotami průtoku vzduchu a E.S.P.
Instalační návod 27
ČEŠTINA
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
0 (0)
6.50
7.34
8.20
9.07
9.96
10.87
11.79
12.73
13.69
14.67
15.66
16.67
-
4 (40)
4.97
5.64
6.33
7.04
7.76
8.50
9.26
10.03
Funkce automatické diagnostiky / nastavení přepínačů DIP
Funkce automatické diagnostiky
Chyba vnitřní jednotky
Např.) Chyba 03 (Chyba dálkového ovladače)
3 třikrát
3 třikrát
3 třikrát
LED02G
(ZELENÁ)
2 vteřiny.
2 vteřiny.
Chybový
kód
Popis
LED 1
(Červená)
LED 2
(Zelená)
Stav vnitřní
jednotky
01
02
03
04
05
06
09
10
Chyba vnitřního čidla
Chyba termistoru na vstupním potrubní (IN-PIPE) vnitřní jednotky
Chyba dálkového ovladače
Chyba čerpadla kondenzátu
Chyba v komunikaci mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Chyba termistoru na výstupním potrubní (OUT-PIPE) vnitřní jednotky
Chyba EEPROM (vnitřní)
Uzamčení motoru ventilátoru BLDC (vnitřní)
0
0
0
0
0
0
0
1jednou ◑
1jednou ◑
2dvakrát ◑
3dvakrát ◑
4dvakrát ◑
5dvakrát ◑
6dvakrát ◑
9dvakrát ◑
0
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
Vypnout
h Vzhledem k tomu, že dálkové ovládání vypne (OFF), když dojde k chybě v paralelním operačním
systému, měl by se zkontrolovat počet bliknutí na venkovní jednotce, aby se chybový kód potvrdil.
h Opakované bliknutí LED1 udává desítky čísla chybového kódu, počet bliknutí LED2 udává jednotky čísla chybového kódu.
Nastavení dvoupolohového přepínače DIP
Vnitřní PCB
Funkce
SW3
Skupinové
ovládání
SW4
Režim
suchý kontakt
SW5
Instalace
28 klimatizace
Popis
Výběr typu „master“ (řídící nastavení)nebo
„slave“ (podřízené nastavení)
Nastavení na OFF / VYPNOUT Nastavení na ON / ZAPNOUT Automatické nastavení
Master (řídící nastavení)
podřízené
nastavení
Vypnuto
Kabelové/Bezdrátové
dálkové ovládání
Výběr režimu suchý kontakt
Automatický Vypnuto
Výběr manuálního nebo automatického provozu
Stálý provoz ventilátoru
Ukončení stálého provozu
Provoz
Vypnuto
Download

KLIMATIZACE